KRONOLOGIJA STVARALAŠTVA

KRONOLOGIJA
 Stari zavjet
 Homer: Ilijada i Odiseja (6. stoljeće prije Krista)
 Hesiod: Poslovi i dani (700 godina prije Krista)
 Hesiod: Teogonija (700 godina prije Krista)
 djela pjesnikinje Safo
 djela Pindara
 Heraklit: O prirodi
 Eshil: Perzijanci (472. GPK)
 Eshil: Sedmorica protiv Tebe (467. GPK)
 Eshil: Hiketide (463. GPK)
 Eshil: Orestija (458. GPK)
 Eshil: Okovani Prometej (nepoznato)
 Sofoklo: Ajas (nepoznato)
 Sofoklo: Antigona (nepoznato)
 Sofoklo: Trahinjanke (nepoznato)
 Sofoklo: Kralj Edip (nepoznato)
 Sofoklo: Filoktet (409. GPK)
 Sofoklo: Elektra (nepoznato)
 Sofoklo: Edip na Kolonu (401 GPK)
 Herodot: Historije (450 GPK-420 GPK)
 Euripid: Alekstida (438 GPK)
 Euripid: Medeja (431 GPK)
 Euripid: Heraklide/Heraklova djeca (430 GPK)
 Euripid: Hipolit (428 GPK)
 Euripid: Andromaha (425 GPK)
 Euripid: Hekuba (424 GPK)
 Euripid: Pribjeglice (423 GPK)
 Euripid: Elektra (420 GPK)
 Euripid: Heraklo (416 GPK)
 Euripid: Trojanke (415 GPK)
 Euripid: Ifigenija među Taurijcima (414 GPK)
 Euripid: Ion (414 GPK)
 Euripid: Helena (412 GPK)
 Euripid: Feničani (410 GPK)
 Euripid: Orest (408 GPK)
 Euripid: Bakhantice (405 GPK)
 Euripid: Ifigenija u Aulidi (405 GPK)
 Euripid: Res (nepoznato)
 Euripid: Kiklop (nepoznato)
 Tukidid: Povijest Peloponeskog rata (nepoznato; rat trajao od 431 GPK do 404 GPK)
 Ksenofont alias Timostogen Sirakužanin: Anabaza (oko 400 GPK)
 Ksenofont: Kirupedija (oko 400 GPK)
 Ksenofont: Helenika (oko 400 PK)
 Ksenofont: Agesilaj (oko 400 PK)
 Aristofan: Arhanjani (425 PK)
 Aristofan: Vizezovi (424 PK)
 Aristofan: Oblaci (423 PK)
 Aristofan: Ose (422 PK)
 Aristofan: Mir (421 PK)
 Aristofan: Ptice (414 PK)
 Aristofan: Lizistrata (411 PK)
 Aristofan: Tesmoforijazuse (411 PK)
 Aristofan: Žabe (405)
 Aristofan: Eklesijazuse (392 PK)
 Aristofan: Plut (388 PK)
 Meandar (ništa sačuvano)
 Platon: Apologija
 Platon: Kriton
 Platon: Protagora o vrlinama
 Platon: Ion
 Platon: Lahet
 Platon: Lisid
 Platon: Harmid
 Platon: Eutrifon
 Platon: Država (prva knjiga)
 Platon: Gorgija
 Platon: Menon
 Platon: Eutidem
 Platon: Hipija Manji
 Platon: Kratil
 Platon: Hipija Veći
 Platon: Meneksen
 Platon: Gozba
 Platon: Fedon
 Platon: Fedar
 Platon: Država (devet knjiga)
 Platon: Teetet
 Platon: Parmenid
 Platon: Sofist
 Platon: Državnik
 Platon: Fileb
 Platon: Zakoni
 Platon: Timej
 Platon: Kirtija
 Aristotel: Ustav atenski
 Aristotel: Organon
 Aristotel: Fizika
 Aristotel: Metafizika
 Aristotel: Nikomahova etika
 Aristotel: Politika
 Aristotel: Poetika
 Aristotel: Retorika
 Teokrit (idile)
 Kalimah: Velika knjiga, velika gnjavaža (250 PK)
 Timej: Historije
 Diogen Laertije: Životopisi i misli znamenitih filozofa (3. stoljeće prije Krista)
 Apolonije sa Rodosa: Agronautika (246 PK)
 Polibije: Historije
 Marko Porcije Katon Stariji
 Plaut: Hvalisavi vojnik (kraj 3., početak 2. st. PK)
 Plaut: Tvrdica/Škrtac (195 PK)
 Gal Valerije Katul: Pjesme
 Ciceron
 Gaj Julije Cezar: Komentari o građanskom ratu
 Gaj Julije Cezar/Aulo Hircije: Komentari o galskom ratu
 Gaj Julije Cezar: O analogiji
 Diodor Sicilski: Povijesna knjižica (59 PK)
 Publije Vergilije Maron: Bukolike (38 PK)
 Publije Vergilije Maron: Georgike (29 PK)
 Horacije: Pjesme
 Publije Vergilije Maron: Eneida (19 PK)
 Publije Ovidije Nazon: Metamorfoze (8)
 Dionizije iz Halikarnasa: Rimski antikviteti
 Arijan: Anabaza
 Arijan: Indika
 Plutarh: Usporedni životopisi
 Publije Kornelije Tacit:
 Apijan iz Aleksandrije: Rimski građanski ratovi (165)
 Lukijan: Istinite pripovijesti
 Lukijan: Tragični Zeus
 Eratosten
 Galen
 Hipokrat
 Novi Zavjet
 Lucije Anej Seneka (retor): Stajališta, raščlambe i stilska obilježja govornika i retora
 Lucije Anej Seneka: O blagosti (šesto desetljeće prvog stoljeća)
 Lucije Anej Seneka: O dobročinstvima (šesto desetljeće prvog stoljeća)
 Lucije Anej Seneka: Dijalozi (šesto desetljeće prvog stoljeća)
 Lucije Anej Seneka: O gnjevu (šesto desetljeće prvog stoljeća)
 Lucije Anej Seneka: O blaženu životu (šesto desetljeće prvog stoljeća)
 Lucije Anej Seneka: Prirodoznanstveni problemi (šesto desetljeće prvog stoljeća)
 Lucije Anej Seneka: Ćudoredna pisma Luciliju
 Lucije Anej Seneka: Pretvorba božanskog Klaudija u tkivu
 Lucije Anej Seneka: Šala o Klaudijevoj smrti
 Lucije Anej Seneka: Klaudijeva apoteoza u satiri
 Marko Aurelije (121-180): Razgovori sa samim sobom
 Aurelije Augustin: Ispovijesti (398)
 Aurelije Augustin: O državi Božjoj (416)
 Majmonid: Vodič neodlučnima (1190)
 Toma Akvinski: O istini (1259)
 Toma Arhiđakon: Historia Salonitana (1266)
 Toma Akvinski: Suma protiv pogana (1267)
 Toma Akvinski: O besmrtnosti duše (1267)
 Toma Akvinski: O duši (1269)
 Toma Akvinski: O sjedinjenju utjelovljenje Riječi (1272)
 Toma Akvinski: Teološka suma (1273)
 Dante Alighieri: Mladenački život (1292)
 Dante Alighieri: Pjesme (1304)
 Dante Alighieri: O umijeću govorenja na pučkom jeziku (1305)
 Dante Alighieri: Epistule (1317)
 Dante Alighieri: Monarhija (1317)
 Dante Alighieri: Rasprava o vodi i zemlji (1320)
 Dante Alighieri: Ekloge (1320)
 Dante Alighieri: Božanstvena komedija (1321)
 Francesco Petrarca: O znamenitim muževima (1339)
 Francesco Petrarca: Afrika (1342)
 Francesco Petrarca: Moja tajna (1343)
 Francesco Petrarca: Knjige o spomena vrijednim stvarima (1343)
 Francesco Petrarca: O samotnomu životu (1346)
 Francesco Petrarca: O pobožnoj dokolici (1347)
 Francesco Petrarca: Pokajnički psalmi (1347)
 Francesco Petrarca: Pastirski spjev (1348)
 Francesco Petrarca: Trijumfi (1352)
 Giovanni Boccaccio: Dekameron (1353)
 Francesco Petrarca: O pomoćima u dobroj i u zloj sreći (1360)
 Francesco Petrarca: Pisma u stihu (1361)
 John Wycliffe: Traktat o univerzalijama (1369)
 Francesco Petrarca: Kanconijer (1370)
 John Wycliffe: O svjetovnoj vlasti (1376)
 John Wycliffe: O Crkvi (1379)
 John Wycliffe: O euharistiji (1379)
 Jeronim Vidulić: Ako mi ne daš lik (sredina 15. stoljeća)
 Jan Hus: O krvi Kristovoj (1405)
 Jan Hus: O tijelu Kristovu (1406)
 Jan Hus: Kutnohorsky dekret (1409)
 Jan Hus: Poklad vjere (1412)
 Jan Hus: Knjige o simoniji (1413)
 Jan Hus: Postila (1413)
 Jan Hus: O Crkvi (1413)
 Jan Hus: Jezgra kršćanskog nauka (1414)
 Jan Hus: Knjižica protiv svećenika, glavnoga kuhara (1414)
 François Villon: Oporuka (1462)
 François Villon: Pjesni razlike (1463)
 Sandro Botticelli: Sveti Sebastijan (1473)
 Sandro Botticelli: Poklonstvo kraljeva (1475)
 Salomon ben Isaak: Petoknjižje (1475)
 Juraj Šižgorić: Knjiga elegija i pjesama (1477)
 Sandro Botticelli: Proljeće (1478)
 Sandro Botticelli: Božanska komedija (1482)
 Sandro Botticelli: Rođenje Venerino (1484)
 Jean Buridan: Sophismata (1489)
 François Villon: Zavještanje (1489)
 Jakov Bunić: Otmica Kerbera (1490)
 Joanot Martorell/Martí Joan de Galba: Tirant Bijeli (1490)
 Marko Marulić: Pisni razlike (1493)
 Sandro Botticelli: Giuliano Medici (1494)
 Sandro Botticelli: Pietà (1498)
 Jean Buridan: Kratak prikaz sveukupne logike (1499)
 Sandro Botticelli: Rođenje Isusovo (1500)
 Marko Marulić: Judita (1501)
 Vicente Gil: Prikazanje o pohodu (1501)
 Nepoznat autor: Plač gospoje (1505)
 Džore Držić: Zbornik Nikše Ranjine (1507)
 Vicente Gil: Prikazanje o Indiji (1509)
 Erazmo Roterdamski: Pohvala ludosti (1509)
 Niccolò Machiavelli: Vladar (1513)
 Thomas More: Utopija (1516)
 Niccolò Machiavelli: Akrivrag Belfagor (1516)
 Niccolò Machiavelli: Zlatni magarac (1517)
 Martin Luther: 95 teza (1517)
 Niccolò Machiavelli: Razmatranja o prvoj dekadi Tita Lavija (1517)
 Niccolò Machiavelli: Mandragola (1518)
 Erazmo Roterdamski: Razgovori (1519)
 Vicente Gil: Trilogija o brodovima (1519)
 Martin Luther: Kršćanskom plemstvu njemačke nacije (1520)
 Martin Luther: O babilonskom sužanjstvu Crkve (1520)
 Martin Luther: O slobodi kršćanina (1520)
 Niccolò Machiavelli: O ratnom umijeću (1520)
 Niccolò Machiavelli: Dijalog o našem jeziku (1520)
 Vicente Gil: Jupiterovo udvaranje (1521)
 Martin Luther: Protiv Henrika, engleskog kralja (1522)
 Erazmo Roterdamski: O slobodi volje (1524)
 Niccolò Machiavelli: Firentinska povijest (1525)
 Ruzzante: La Betìa (1525)
 Martin Luther: O ropskoj volji (1525)
 Vicente Gil: Prikazanje o sajmu (1526)
 Francesco Guicciardini: Dijalog o upravljanju Firencom (1526)
 Mikša Pelegrinović: Jeđupka (1527)
 Francesco Guicciardini: Osvrti na Machiavellijeva Razmatranja o prvoj dekadi Tita Livija (1528)
 Ruzzante: Najšaljiviji dijalog (1529)
 Martin Luther: Mali i Veliki katekizam (1529)
 Ruzzante: Zborenje Ruzantea, povratnika iz rata (1529)
 Ruzzante: Mušica (1529)
 Ruzzante: Bilora (1530)
 Heinrich Agrippa von Nettesheim: O ispraznosti i nesigurnosti znanosti i umjetnosti (1530)
 Hanibal Lucić: Robinja (1530)
 Martin Luther: Augsburška ispovijest (1530)
 Francesco Guicciardini: Političke i građanske uspomene (1530)
 Pieter Coecke van Aelst: Posljednja večera (1531)
 Vicente Gil: Prikazanje o Luzitaniji (1532)
 François Rabelais: Užasni i strašni čini i pothvati vrlo glasovitoga Pantagruela, kralja Dipsoda, sina velikoga Gargantue (1532)
 Heinrich Agrippa von Nettesheim: Okultna filozofija (1533)
 François Rabelais: Vrlo užasavajući život velikoga Gargantue, oca Pantagruelova (1534)
 Pieter Coecke van Aelst: Iz života svetog Pavla (1534)
 Petar Zoranić: Planine (1536)
 Ausiàs March: Djela (1539)
 Francesco Guicciardini: Povijest Italije (1543)
 Garcilaso de la Vega: Djela (1543)
 François Rabelais: Treća knjiga junačkih čina i kazivanja plemenitoga Pantagruela (1546)
 Mavro Vetranović: Pjesni razlike (1550)
 Mavro Vetranović: Drame (početak 15. stoljeća do sredine 16.)
 Marin Kaboga: Pjesme (sredina 16. stoljeća)
 Marin Držić: Pomet (1548)
 sveti Ignacije Lojolski: Duhovne vježbe (1548)
 Nikola Dimitrović: Pjesni (1549)
 Marin Držić: Tirena (1549)
 Marin Držić: Novela od Stanca (1550)
 Marin Držić: Dundo Maroje (1551)
 Marin Držić: Pjesni razlike (1551)
 Marin Držić: Venere i Adon (1551)
 Marin Držić: Pjerin (1552)
 Jean Baif: Ljubav za Mélineu (1552)
 François Rabelais: Četvrta knjiga junačkih čina i kazivanja plemenitoga Pantagruela (1552)
 Džuho Kerpeta (1554)
 Marin Držić: Skup (1555)
 Jean Baif: Ljubav za Francineu (1555)
 Marin Držić: Grižula (1556)
 Hanibal Lucić: Skladanja izvarsnih pisan razlicih (1556)
 Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje (1556)
 Petar Hektorović: Razlike stvari ine (1557)
 Marin Držić: Hekuba (1558)
 Pieter Bruegel: Borba Karnevala i Korizme (1559)
 Pieter Bruegel: Nizozemske poslovice (1559)
 Pieter Bruegel: Dječje igre (1560)
 Nikola Nalješković: Komedije (sredina 16. st.)
 Nikola Nalješković: Izabrane pjesme (sredina 16. st.)
 François Rabelais: Zvučni otok (1562)
 Torquato Tasso: Rinaldo (1562)
 Terezija Avilska: Moj život (1562)
 Dinko Ranjina: Pjesni razlike (1563)
 Pieter Bruegel: Poklonstvo kraljeva (1564)
 François Rabelais: Peta i posljednja knjiga o junačkim djelima i kazivanjima dobroga Pantagruela (1564)
 Pieter Bruegel: Mjeseci (1565)
 Terezija Avilska: Put k savršenosti (1566)
 Jean Baif: Junačina (1567)
 Terezija Avilska: Pisma (1568)
 Pieter Bruegel: Seljačka svadba (1568)
 Pieter Bruegel: Seoski ples (1568)
 Jean Baif: Dokolica (1573)
 Torquato Tasso: Aminta (1573)
 Terezija Avilska: Utemeljenja (1574)
 Torquato Tasso: Oslobođeni Jeruzalem (1575)
 Jean Baif: Mimi, pouke i poslovice (1576)
 Terezija Avilska: Zamak duše (1577)
 Edmund Spenser: Pastirov kalendar (1579)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: Alžirski događaj (1580)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: La Galatea (1585)
 Bernardino Telesio: O prirodi stvari prema samim njihovim principima (1586)
 Torquato Tasso: Maslinska gora (1587)
 Torquato Tasso: Ogledi o pjesničkom umijeću (1587)
 Torquato Tasso: Galealto, kralj Norveške (1587)
 Jean Buridan: Pitanja u Aristotelovoj metafizici (1588)
 Michel Eyquem de Montaigne: Eseji (1588)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: Opsada Numancije (1589)
 Christopher Marlowe: Tamerlan Veliki (1590)
 Edmund Spenser: Vilinska kraljica (1590)
 Edmund Spenser: Tužaljke (1591)
 Edmund Spenser: Daphnaida (1591)
 Torquato Tasso: Genealogija obitelji Gonzaga (1591)
 William Shakespeare: Henrik VI (1592)
 William Shakespeare: The Two Gentleman of Verona (1592)
 William Shakespeare: Titus Andronicus (1592)
 William Shakespeare: Richard III (1592)
 Torquato Tasso: Osvojeni Jeruzalem (1593)
 William Shakespeare: Edward III (1593)
 Christopher Marlowe: Eduard II. (1594)
 Torquato Tasso: Sedam dana stvaranja svijeta (1594)
 William Shakespeare: The Timing of the Shrew (1594)
 William Shakespeare: The Comedy of Errors (1594)
 William Shakespeare: Richard II (1595)
 William Shakespeare: Romeo i Julija (1595)
 William Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream (1595)
 William Shakespeare: Love’s Labour’s Lost (1595)
 Edmund Spenser: Amoretti and Epithalamion (1595)
 William Shakespeare: Love’s Labour’s Won (1596)
 William Shakespeare: The Life and Death of King John (1596)
 William Shakespeare: Mletački trgovac (1596)
 William Shakespeare: Henrik IV (1597)
 Francis Bacon: Eseji ili savjeti, građanski i moralni (1597)
 William Shakespeare: The Merry Wives of Windsor (1598)
 Christopher Marlowe: Heroj i Leandar (1598)
 William Shakespeare: Mnogo vike nizašto (1599)
 William Shakespeare: Henrik V (1599)
 William Shakespeare: Julije Cezar (1599)
 Christopher Marlowe: Živi sa mnom i budi moja ljubav (1599)
 William Shakespeare: As You Like It (1600)
 Martin Benetović: Hvarkinja (oko 1600)
 William Shakespeare: Hamlet (1601)
 William Shakespeare: Twelfth Night (1601)
 William Shakespeare: Troilus and Cressida (1602)
 Ludovik Crijević Tuberon: Zapisi o svom vremenu (1603)
 Christopher Marlowe: Doktor Faust (1604)
 William Shakespeare: Measure for Measure (1604)
 William Shakespeare: Othello (1604)
 Francis Bacon: Napredak znanosti (1604)
 Hugo Grotius: O pravu plijena (1604)
 William Shakespeare: Kralj Lear (1606)
 William Shakespeare: Timon Atenjanin (1606)
 William Shakespeare: Macbeth (1606)
 William Shakespeare: Anthony and Cleopatra (1606)
 William Shakespeare: All’s Well That Ends Well (1607)
 William Shakespeare: Pericles, Prince of Tyre (1607)
 William Shakespeare: Coriolanus (1608)
 Francis Bacon: O mudrosti starih (1609)
 William Shakespeare: The Winter’s Tale (1610)
 William Shakespeare: Cymbeline (1611)
 William Shakespeare: The Tempest (1611)
 Luis de Góngora y Argote: Polifem i Galateja (1612)
 Jakob Böhme: Svitanje (1612)
 Hugo Grotius: Ljetopis i povjesnica o belgijskim događajima (1612)
 Luis de Góngora y Argote: Samoće (1613)
 William Shakespeare: Cardenio (1613)
 William Shakespeare: All is True (1613)
 Williams Shakespeare: The Two Noble Kingsman (1613)
 Stijepo Đurđević: Plijesni ljuvene, derviš (početak 17. stoljeća)
 Dominiko Zlatarić: Pjesme (1613)
 Tommaso Campanella: Realna filozofija u izrekama (1613)
 Tommaso Campanella: Teologija (1613)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: Uzorite novele (1613)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: Put po Parnasu (1614)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: Osam komedija (1615)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: Osam jednočinki (1615)
 Miguel de Cervantes y Saavedra: Bistri vitez Don Quijote od Manche (1615)
 Diego Velázquez: Ručak (1617)
 Diego Velázquez: Stara kuharica (1618)
 Diego Velázquez: Krist u Martinoj i Marijinoj kući (1618)
 Diego Velázquez: Sveti Ivan Evanđelist na Patmosu (1618)
 Diego Velázquez: Poklonstvo mudraca (1619)
 Diego Velázquez: Vodonoša iz Sevilje (1620)
 Diego Velázquez: Portret majke Jeronima de la Fuente (1620)
 Francis Bacon: Novi Organon (1620)
 Ivan Gundulić: Prozerpina (prije 1621)
 Ivan Gundulić: Pjesme (1621)
 Armand Jean du Plessis de Richelieu: Naputak kršćaninu (1621)
 Robert Burton: Anatomy of Melancholy (1621)
 Jakob Böhme: O rođenju i označavanju svih stvari (1622)
 Francis Bacon: Povijest prirodna i pokusna za utemeljenje spoznaje (1622)
 Francis Bacon: Povijest vladavine Henrika VII. (1622)
 Hugo Grotius: Dokaz pravog služenja Bogu (1622)
 Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga (1622)
 Jakob Böhme: Mysterium magnum (1623)
 Tommaso Campanella: Grad Sunca (1623)
 Diego Velázquez: Portret grofa Olivaresa (1624)
 Hugo Grotius: O pravu rata i mira (1625)
 Luis de Góngora y Argote: Djela u stihu španjolskoga Homera (1627)
 Francis Bacon: Nova Atlantida (1627)
 Ivan Gundulić: Dubravka (1628)
 John Milton: Na jutro Kristova rođenja (1628)
 Diego Velázquez: Pijanci (1628)
 Francis Bacon: Načela prava (1630)
 Diego Velázquez: Apolon u Vulkanovoj kovačnici (1630)
 Diego Velázquez: Raspeti Krist (1631)
 Tommaso Campanella: Pobijeđeni ateizam (1631)
 Dživo Bunić Vučić: Plandovanja (prva polovica 17. stoljeća)
 Junije Palmotić: Pavlimir (1632)
 John Milton: L’Allegro/Il Penseroso (1632)
 Ivan Gundulić: Arijadna (1633)
 Christopher Marlowe: Malteški Židov (1633)
 Diego Velázquez: Konjanički odred grofa Olivaresa (1634)
 Diego Velázquez: Predaja Brede (1635)
 Diego Velázquez: Portret grofa Olivaresa II (1635)
 Pierre Corneille: Cid (1636)
 Pedro Calderón de la Barca: Primera parte (1636)
 Pedro Calderón de la Barca: Segunda parte (1637)
 René Descartes: Rasprava o metodi (1637)
 John Milton: Lycidas (1637)
 Tommaso Campanella: Racionalna filozofija (1638)
 Tommaso Campanella: Metafizika (1638)
 Ivan Gundulić: Osman (1638)
 Diego Velázquez: Dama s lepezom (1639)
 Diego Velázquez: Menipo (1640)
 Diego Velázquez: Esopo (1640)
 Diego Velázquez: Mars se odmara (1640)
 Jean de Bolland: Acta Sanctorum (1640)
 René Descartes: Razmišljanja o prvoj filozofiji (1641)
 Juraj Križanić: Promemorija (1641)
 Ivan Ivanišević: Kitja cvita razlikova (1642)
 Thomas Hobbes: O građaninu (1642)
 Antoine Arnauld: Isusovačka ćudoredna teologija (1643)
 Jakov Armolušić: Slava ženska (1643)
 René Descartes: Načela filozofije (1644)
 Pierre Gassendi: O Epikurovom životu, značaju i nauku (1647)
 René Descartes: Rasprava o strastima duše (1649)
 John Milton: Pravo kraljeva i sudaca (1649)
 Thomas Hobbes: Osnove prava (1650)
 Diego Velázquez: Portret pape Inocenta X. (1650)
 Diego Velázquez: Juan de Pareja (1650)
 Diego Velázquez: Venera s ogledalom (1650)
 Diego Velázquez: Uspavana Venera (1650)
 Antoine Arnauld: Obrana crkvenih otaca (1651)
 Thomas Hobbes: Levijatan (1651)
 John Milton: Obrana engleskoga naroda (1651)
 Juraj Križanić: Opća biblioteka shizmatskih pisaca (1652)
 sveti Ignacije Lojolski: Konstitucije (1655)
 Johannes Vermeer: Krist u Marijinoj i Martinoj kući (1655)
 Johannes Vermeer: Diana i družice (1656)
 Thomas Hobbes: O tijelu (1655)
 Thomas Hobbes: O slobodi, nužnosti i slučaju (1656)
 Diego Velázquez: Male dvorske dame (1656)
 Johannes Vermeer: Dobavljačica (1656)
 Johannes Vermeer: Djevojka čita pismo pored otvorenog prozora (1657)
 Johannes Vermeer: Zaspala djevojka (1657)
 Johannes Vermeer: Oficir s nasmijanom djevojkom (1657)
 Diego Velázquez: Bajka o Arahni (1657)
 Diego Velázquez: Tkalje (1658)
 Johannes Vermeer: Mala ulica (1658)
 Johannes Vermeer: Mljekarica (1658)
 Blaise Pascal: Pisma provincijalcu (1658)
 Thomas Hobbes: O čovjeku (1658)
 Pierre Gassendi: Filozofijska stigma (1658)
 Pierre Gassendi: Sabrana djela (1658)
 John Dryden: Junačke strofe (1659)
 Diego Velázquez: Merkur i Argus (1659)
 Johannes Vermeer: Djevojka s čašom vina (1659)
 Molière: Kaćiperke (1659)
 John Dryden: Astreja povratnica (1660)
 Antoine Arnauld/Claude Lancelot: Opća i razložna gramatika (1660)
 Johannes Vermeer: Pogled na Delfit (1660)
 Johannes Vermeer: Gospodin i djevojka koji piju (1660)
 Fran Krsto Frankopan: Pjesme (sredina 17. stoljeća)
 Petar Kanavelić: Razlike pjesni/Začinke (kraj 17. stoljeća)
 Johannes Vermeer: Prekinuta svirka (1661)
 Johannes Vermeer: Žena s vrčem (1661)
 Robert Boyle: Skeptični kemičar (1661)
 Molière: Škola za muževe (1661)
 Molière: Škola za žene (1662)
 Juraj Habdelić: Zrcalo Marijansko (1662)
 Antoine Arnauld/Pierre Nicole: Portroyalska logika (1662)
 François de La Rochefoucauld: Sjećanja (1662)
 Johannes Vermeer: Žena s vagom (1663)
 Johannes Vermeer: Žena s lutnjom kod prozora (1663)
 Benedikt de Spinoza: Načela filozofije Renéa Descartesa (1663)
 Molière: Kritika škole za žene (1663)
 Molière: Versajska improvizacija (1663)
 Johannes Vermeer: Žena s bisernom ogrlicom (1664)
 Johannes Vermeer: Žena u plavom čita pismo (1664)
 Pedro Calderón de la Barca: Tercera parte (1664)
 Jean de La Fontaine: Priče i pripovijesti u stihu (1664)
 Molière: Tartuffe (1664)
 Jean Racine: Tebaida (1664)
 Molière: Don Juan ili kamena gozba (1665)
 Johannes Vermeer: Djevojka s bisernom naušnicom (1665)
 Johannes Vermeer: Glazbena lekcija (1665)
 François de La Rochefoucauld: Refleksije ili moralne sentencije i maksime (1665)
 Jean Racine: Aleksandar Veliki (1665)
 Jean Racine: Pismo autoru Imaginarnih hereza (1666)
 Juraj Križanić: Politika (1666)
 Molière: Mizantrop (1666)
 Molière: Liječnik protiv volje (1666)
 Johannes Vermeer: Koncert (1666)
 Johannes Vermeer: Dama s pismom (1666)
 Juraj Križanić: O Božjoj providnosti (1667)
 Jean Racine: Andromaha (1667)
 John Dryden: Annus Mirabilis (1667)
 John Milton: Izgubljeni raj (1667)
 Johannes Vermeer: Alegorija slikarstva (1667)
 Johannes Vermeer: Portret djevojke (1667)
 Jean de La Fontaine: Basne (1668)
 Molière: Amfitrion (1668)
 Molière: George Dandin (1668)
 Molière: Škrtac (1668)
 Johannes Vermeer: Gospodarica i služavka (1668)
 Johannes Vermeer: Djevojka s crvenim šeširom (1668)
 Johannes Vermeer: Astronom (1668)
 John Dryden: O dramskoj umjetnosti (1668)
 Jean Racine: Pravdaši (1668)
 Jean Racine: Britanik (1669)
 Johannes Vermeer: Geograf (1669)
 Jean de La Fontaine: Ljubav Psihe i Kupidona (1669)
 Juraj Križanić: O svetom krštenju (1669)
 Benedikt de Spinoza: Teologijsko-političke rasprave (1670)
 Jean Racine: Berenika (1670)
 Jean Racine: Mitridat (1670)
 Blaise Pascal: Misli (1670)
 Johannes Vermeer: Vrpčar (1670)
 Johannes Vermeer: Ljubavno pismo (1670)
 Johannes Vermeer: Dama sa služavkom piše pismo (1670)
 Johannes Vermeer: Dama sjedi za virginalom (1670)
 Juraj Habdelić: Dictionar (1670)
 Molière: Građanin plemić (1670)
 Molière: Scapinove spletke (1670)
 John Milton: Nanovo stečeni raj (1671)
 John Milton: Samson borac (1671)
 Pedro Calderón de la Barca: Quarta parte (1672)
 Johannes Vermeer: Gitaristica (1672)
 John Dryden: Vjenčanje po modi (1672)
 Molière: Učene žene (1672)
 Johannes Vermeer: Alegorija vjere (1674)
 Jean Racine: Ifigenija (1674)
 Jean Racine: Ifigenija na Aulidi (1674)
 Juraj Habdelić: Prvi oca našeg Adama greh (1674)
 Johannes Vermeer: Dama za virginalom (1675)
 Pedro Calderón de la Barca: Quinta parte (1677)
 John Dryden: Antonije i Kleopatra (1677)
 John Dryden: Izgubljeni raj (1677)
 Benedikt de Spinoza: Rasprava o poboljšanju razuma (1677)
 Benedikt de Spinoza: Politička rasprava (1677)
 Benedikt de Spinoza: Etika (1677)
 Jean Racine: Fedra (1677)
 Antoine Arnauld: Postojanost vjere (1679)
 Jean Racine: Estera (1689)
 John Locke: Pismo o toleranciji (1689)
 Jean Racine: Atalija (1691)
 Fran Krsto Frankopan: Jarne bogati (1671)
 Molière: Umišljeni bolesnik (1673)
 Jean Racine: Fedra (1677)
 Juraj Križanić: Povijest Sibira (1680)
 John Dryden: Absalom i Ahitofel (1681)
 John Dryden: Vjera laika (1682)
 John Dryden: MacFlecknoe (1682)
 Thomas Hobbes: Behemoth (1682)
 Bernard le Bovier de Fontenelle: Dijalozi mrtvih (1683)
 Pavao Ritter Vitezović: Odiljenje sigetsko (1684)
 Gottfried Wilhelm Leibniz: Rasprava o metafizici (1686)
 Bernard le Bovier de Fontenelle: Razgovori o mnogobrojnosti svjetova (1687)
 Bernard le Bovier de Fontenelle: Povijest proročanstava (1687)
 John Dryden: Košuta i pantera (1687)
 Bernard le Bovier de Fontenelle: U prepirci između Starih i Mladih (1688)
 Armand Jean du Plessis de Richelieu: Politička oporuka (1688)
 John Locke: Ogled o ljudskom razumu (1690)
 John Locke: Dvije rasprave o vladavini (1690)
 John Locke: Nekoliko misli o odgoju (1693)
 John Locke: Razumnost kršćanstva (1695)
 Gottfried Wilhelm Leibniz: Novi sustav prirode i povezivanje supstancija kao i spoj između duše i tijela (1695)
 Charles Perrlaut: Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom (1697)
 Nepoznat autor: Ljubovnici (druga polovica 17. stoljeća)
 René Descartes: Pravila za upravljanja duhom (1701)
 Daniel Defoe: The True-Born Englishman (1701)
 Daniel Defoe: The Shortest Way with the Dissenters (1702)
 Daniel Defoe: Hymn to the Pillory (1703)
 Jonathan Swift: Boj knjiga (1704)
 Jonathan Swift: Priča o bačvi (1704)
 Gottfried Wilhelm Leibniz: Nove rasprave o ljudskom razumu (1704)
 Jonathan Swift: Dokaz kojim se pokazuje da bi ukinuće kršćanstva u Engleskoj, kako sada stvari stoje, moglo biti popraćeno stanovitim neprilikama… (1708)
 Giambattista Vico: O pristupu znanosti u našem vremenu (1708)
 Jonathan Swift: Obrana Isaaca Bickerstaffa (1709)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Oprezni i pravični otac (1709)
 Giambattista Vico: O najstarijoj talijanskoj mudrosti (1709)
 Gottfried Wilhelm Leibniz: Rasprave o teodiceji – o Božjoj dobroti, o slobodi čovjeka i podrijetlu zla (1710)
 Anthony Ashley Cooper Shaftesbury: Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times (1711)
 Barthold Hinrich Brockes: Za grijehe svijeta mučeni i usmrćeni Isus (1712)
 Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologija (1714)
 Gottfried Wilhelm Leibniz: Umni principi prirode i milosti (1714)
 Voltaire: Edip (1719)
 Daniel Defoe: Robinson Crusoe (1719)
 Giambattista Vico: O jednom principu i cilju sveukupnog prava (1720)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Ljubavno iznenađenje (1722)
 Daniel Defoe: Moll Flanders (1722)
 Daniel Defoe: A Journal of the Plague Year (1722)
 Daniel Defoe: Colonel Jack (1722)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Dvostruka nevjera (1723)
 Daniel Defoe: Memoirs of a Cavalier (1724)
 Daniel Defoe: Roxana (1724)
 Allan Ramsay: The Ever Green (1724)
 Ignjat Đurđević: Suze Marunkove (1724)
 Jonathan Swift: Sunkarova pisma (1724)
 Giambattista Vico: Principi nove znanosti (1725)
 Giambattista Vico: Život Giambattiste Vice napisan njim samim (1725)
 Ludvig Holberg: Komedije (1725)
 Allan Ramsay: The Gentle Shepherd (1725)
 Francis Hutcheson: Istraživanje o izvorima naših ideja o lijepome i vrlini (1725)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Otok robova (1725)
 Jonathan Swift: Guliverova putovanja (1726)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Otok razuma (1727)
 Ignjat Đurđević: Uzdasi Mandalijene pokornice (1727)
 Voltaire: Henrijada (1728)
 Christian Wolff: Racionalna filozofija ili logika (1728)
 Jonathan Swift: Skroman prijedlog kojim bi se spriječilo da djeca siromaha u Irskoj budu teret svojim roditeljima ili zemlji i kojim bi ih se učinilo pučanstvu na korist (1729)
 Ignjat Đurđević: Pjesni razlike, Saltijer slovinski (1729)
 Ignjat Đurđević: Egloge (1729)
 Albrech von Haller: Alpe (1729)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Igra ljubavi i slučaja (1730)
 Christian Wolff: Prva filozofija ili ontologija (1730)
 Voltaire: Brut (1730)
 Henry Fielding: Tom Thumb (1730)
 Christian Wolff: Opća kozmologija (1731)
 Voltaire: Povijest Karla XII (1731)
 Voltaire: Zaira (1734)
 Voltaire: Filozofska pisma (1734)
 Emanuel Swedenborg: Filozofska i mineraloška djela (1734)
 Albrech von Haller: Po podrijetlu zla (1734)
 Ludvig Holberg: Povijest kraljevine Danske (1735)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Seljak skorojević (1735)
 Voltaire: Cezarova smrt (1736)
 Voltaire: Alzira ili Amerikanci (1736)
 Henry Fielding: The Historical Register for 1736 (1736)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Lažne ispovijesti (1737)
 Voltaire: Elementi Newtonove filozofije (1738)
 Samuel Johnson: London (1738)
 Ludvig Holberg: Opća povijest crkve (1738)
 Mihail Vasiljevič Lamonosov: Oda o osvajanju Hotina (1739)
 Christian Wolff: Opća praktična filozofija (1739)
 David Hume: Rasprava o ljudskoj naravi (1740)
 Ivan Belostenec: Gazofilacij (1740)
 Samuel Richardson: Pamela (1740)
 Samuel Richardson: Pamela II (1741)
 Samuel Richardson: An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews (1741)
 Henry Fielding: Shamela Anders (1741)
 David Hume: Moralni i politički ogledi (1741)
 Samuel Richardson: Letters Written to and for Particular Friends (1741)
 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux: Marijin život (1742)
 Francis Hutcheson: Sinopsis metafizike (1742)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert: Rasprava o dinamici (1743)
 Henry Fielding: The Life and Death of Jonathan Wild the Great (1743)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert: Rasprava o ravnoteži i gibanju fluida (1744)
 Voltaire: Meropa (1744)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert: Opća teorija vjetrova (1745)
 Denis Diderot: Filozofske misli (1746)
 Voltaire: Memnon, istočnjačka povijest (1747)
 Henry Fielding: Tom Jones (1747)
 Barthold Hinrich Brockes: Labuđi pjev (1747)
 Barthold Hinrich Brockes: Zemaljski užitak u Bogu (1748)
 David Hume: Filozofski ogledi o ljudskom razumijevanju (1748)
 Voltaire: Zadig (1748)
 Voltaire: Baboucova vizija (1748)
 Denis Diderot: Pismo o slijepcima za one koji vide (1749)
 Samuel Johnson: The Vanity of Human Wishes (1749)
 Samuel Richardson: Clarissa (1749)
 Étienne Bonnot de Condillac: Ogled o podrijetlu ljudskih spoznaja (1749)
 Immanuel Kant: Opća povijest prirode i teorija neba (1750)
 Christian Wolff: Institucije prirodnog i međunarodnog prava (1750)
 Jean Jacques Rousseau: Rasprava o znanostima i umjetnostima (1750)
 Victor Riqueti de Mirabeau: Rasprava o koristi Pokrajinskih staleža (1750)
 Carlo Goldoni: Gostioničarka Mirandolina (1751)
 Ludvig Holberg: Moralne basne (1751)
 David Hume: Istraživanje o načelima morala (1751)
 Voltaire: Micromégas (1752)
 Voltaire: Stoljeće Luja XIV (1752)
 Jean Jacques Rousseau: Seoski vrač (1752)
 Denis Diderot: Misli o tumačenju prirode (1752)
 Christian Wolff: Filozofija morala ili etika (1753)
 William Hogarth: The Analysis of Beauty (1753)
 Étienne Bonnot de Condillac: Rasprava o sustavima (1754)
 Anne Robert Jacques Turgot: Pisma o toleranciji (1754)
 Samuel Richardson: Sir Charles Grandison (1754)
 Gotthold Ephraim Lessing: Mladi učenjak (1754)
 Gotthold Ephraim Lessing: Pope metafizičar (1755)
 Gotthold Ephraim Lessing: Spisi (1755)
 Gotthold Ephraim Lessing: Miß Sara Sampson (1755)
 Étienne Bonnot de Condillac: Rasprava o životinjama (1755)
 Francis Hutcheson: Sustav moralne filozofije (1755)
 Richard Cantillon: Ogled o naravi trgovine općenito (1755)
 Jean Jacques Rousseau: Rasprava o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima (1755)
 Moses Mendelssohn: Filozofski razgovori (1755)
 Jean-Marie Leprince de Beaumont: Ljepotica i zvijer (1756)
 François Quesnay: Zakupnici (1756)
 Francis Hutcheson: Kompendij logike (1756)
 Voltaire: Ogled o općoj povijesti i o običajima i duhu nacija (1756)
 Paul Dietrich Heinrich Holbach: Razotkrivanje kršćanstva (1756)
 Emanuel Swedenborg: Nebeska tajna (1756)
 Denis Diderot: Prirodni sin (1757)
 François Quesnay: Žitarice (1757)
 François Quesnay: Načela ekonomske vlade (1757)
 Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757)
 Denis Diderot: Otac obitelji (1758)
 Claude Adrien Helvétius: O duhu (1758)
 Emanuel Swedenborg: O novom Jeruzalemu (1758)
 Emanuel Swedenborg: O nebu i njegovim čudima i o paklu (1758)
 Jean Jacques Rousseau: Pisma D’Alembertu o kazalištu (1758)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert/Denis Diderot: Enciklopedija (1758)
 François Quesnay: Ekonomska tablica (1758)
 Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga (1759)
 Gotthold Ephraim Lessing: Basne (1759)
 Gotthold Ephraim Lessing: Philotas (1759)
 Adam Smith: Teorija moralnih osjećaja (1759)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert: Ogled o temeljima filozofije (1759)
 Samuel Johnson: Rasselas (1759)
 Voltaire: Candid ili optimizam (1759)
 Johann-Georg Hamann: Sokratske uspomene (1759)
 Voltaire: Tankred (1760)
 Victor Riqueti de Mirabeau: Teorija poreza (1760)
 Matija Antun Relković: Slavonske libarice s lipimi molitvicami i naukom krstjanskim nakitite (1761)
 Victor Riqueti de Mirabeau: Prijatelj ljudi ili rasprava o stanovništvu (1760)
 Zaharija Orfelin: Plač Serbiji (1761)
 Zaharija Orfelin: Gorestnij plač slavnija inogda Serbiji (1761)
 Edward Gibbon: Ogled o proučavanju književnosti (1761)
 Jean-François Marmontel: Ćudoredne priče (1761)
 Jean Jacques Rousseau: Julija ili Nova Heloiza (1761)
 Jean Jacques Rousseau: Društveni ugovor ili načela političkoga prava (1762)
 Jean Jacques Rousseau: Émile ili o odgoju (1762)
 David Hume: Povijest engleske (1762)
 Matija Antun Relković: Satir iliti divji čovik u verše Slavoncem (1762)
 Denis Diderot: Rameauov nećak (1762)
 Johann-Georg Hamann: Križarski pohodi filologa (1762)
 Oliver Goldsmith: The Citizen of the World (1762)
 Victor Riqueti de Mirabeau: Seoska filozofija (1763)
 Zaharija Orfelin: Apostolskoe mleko (1763)
 Voltaire: Povijest Ruskoga Carstva pod Petrom Velikim (1763)
 Voltaire: Rasprava o snošljivosti (1763)
 Johann Joachim Wincklemann: Povijest umjetnosti staroga vijeka (1764)
 Jean Jacques Rousseau: Pisma s planine (1764)
 Oliver Goldsmith: The Traveler (1764)
 Horace Walpole: The Castle of Otranto (1764)
 Voltaire: Bijelo i crno (1764)
 Voltaire: Filozofski rječnik (1764)
 Moses Mendelssohn: Rasprava o očitosti u metafizičkim znanostima (1764)
 Christoph Martin Wieland: Pustolovine don Silvija od Rozalve (1764)
 Christoph Martin Wieland: Agathon (1764)
 Christoph Martin Wieland: Komične pripovijesti (1765)
 François Quesnay: Prirodno pravo (1765)
 Samuel Johnson: The Plays of William Shakespeare (1765)
 Voltaire: Filozofija povijesti (1765)
 Voltaire: Neuki filozof (1766)
 Jonathan Swift: Dnevnik Stelli (1766)
 François Quesnay: O trgovini (1766)
 Anne Robert Jacques Turgot: Razmišljanja o stvaranju i raspodjeli bogatstva (1766)
 Immanuel Kant: Snovi jednog vidovnjaka (1766)
 Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm (1766)
 Gotthold Ephraim Lessing: Lakoon (1766)
 Matija Antun Relković: Nova slavonska i nimačka gramatika (1767)
 Laurence Sterne: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1767)
 Emanuel Swedenborg: Apokalipsa otkrivena (1766)
 Moses Mendelssohn: Fedon ili o besmrtnosti duše (1767)
 Voltaire: Naivko (1767)
 Oliver Goldsmith: The Vicar of Wakefield (1766)
 Jean-François Marmontel: Belizar (1767)
 Voltaire: Babilonska princeza (1768)
 Horace Walpole: The Mysterious Mother (1768)
 Horace Walpole: Historic Doubts on the Life and Reign of King Richard the Third (1768)
 Laurence Sterne: A Sentimental Journey through France and Italy (1768)
 Johann Gottfried: Kritičke šume (1769)
 Christoph Martin Wieland: Agathon (1767)
 Johann Wolfgang von Goethe: Sukrivci (1769)
 François Quesnay: Vladavina prirode (1769)
 Denis Diderto: D’Alembertov san (1769)
 Anne Robert Jacques Turgot: Vrijednosti i novci (1769)
 Anne Robert Jacques Turgot: Pisma o slobodi trgovine žitom (1770)
 Oliver Goldsmith: The Deserted Village (1770)
 Immanuel Kant: O osjetilnom i inteligibilnom svijetu, o formi i principima (1770)
 Paul Dietrich Heinrich Holbach: Sustav prirode ili zakoni fizičkoga svijeta i moralnoga svijeta (1770)
 Denis Ivanovič Fonvizin: Brigadir (1770)
 Edward Gibbon: Kritičke primjedbe o šestoj knjizi Eneide (1770)
 Friedrich Gottlieb Klopstock: Ode (1771)
 Albrech von Haller: Usong (1771)
 Horace Walpole: Anecdotes of Painting in England (1771)
 Emanuel Swedenborg: Prava kršćanska religija (1771)
 Jean Jacques Rousseau: Razmatranja o vladavini u Poljskoj (1772)
 Johann Gottfried Herder: Rasprave o podrijetlu jezika (1772)
 Claude Adrien Helvétius: O čovjeku, njegovim intelektualnim sposobnostima i njegovu odgoju (1772)
 Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti (1772)
 Zaharija Orfelin: Žitije i slavnija djela Gosudarja imperatora Petra Velikago (1772)
 Antun Kanžilić: Pjesme iz molitvenika (1773)
 Robert Fergusson: Poems (1773)
 Friedrich Gottlieb Klopstock: Mesija (1773)
 Paul Dietrich Heinrich Holbach: Društveni sustav (1773)
 Denis Diderot: Paradoks o glumcu (1773)
 Johann Wolfgang von Goethe: O njemačkom graditeljstvu (1773)
 Johann Wolfgang von Goethe: Götz od Berlichingena (1773)
 Albrech von Haller: Alfred, kralj Anglosasa (1773)R
 Johann-Georg Hamann: Nova obrana slova (1773)
 Denis Diderot: Jacques fatalist (1773)
 Oliver Goldsmith: She Stoops to Conquer (1773)
 Johann Wolfgang von Goethe: Clavigo (1774)
 Johann Wolfgang von Goethe: Patnje mladog Werthera (1774)
 Albrech von Haller: Fabije i Katon (1774)
 Friedrich Gottlieb Klopstock: Njemačka učena zajednica (1774)
 Alberto Fortis: Putovanje po Dalmaciji (1774)
 Francisco Goya: Freske u zaragoškoj katedrali (1774)
 Moses Mendelssohn: Pisma o osjetima (1775)
 Samuel Johnson: A Journey to the Western Islands of Scotland (1775)
 Paul Dietrich Heinrich Holbach: Elementi sveopćeg morala (1776)
 Thomas Paine: Common Sense (1776)
 Adam Smith: Bogatstvo naroda (1776)
 Jean-François Marmontel: Inke ili Razaranje carstva Perua (1777)
 Vittorio Alfieri: O tiraniji (1777)
 Gotthold Ephraim Lessing: O dokazu duha i snage (1777)
 Thomas Chatterton: Pjesme (1777)
 Johann Gottfried Herder: Pučke pjesme (1778)
 Gotthold Ephraim Lessing: Anti-Goeze (1778)
 Gotthold Ephraim Lessing: Duplika (1778)
 Gotthold Ephraim Lessing: Parabola (1778)
 Denis Diderot: Osnove fiziologije (1778)
 Matija Antun Relković: Satir iliti divji čovik (1779)
 Gotthold Ephraim Lessing: Nathan Mudri (1779)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Oda uz smrt kneza Meščerskoga (1779)
 Antun Kanižlić: Sveta Rožalija (1780)
 Christoph Martin Wieland: Oberon (1780)
 Étienne Bonnot de Condillac: Logika (1780)
 Gotthold Ephraim Lessing: Doktor Faust (1780)
 Katarina Patačić: Pesme horvatske (1781)
 Christoph Martin Wieland: Povijest Abderićana (1781)
 Denis Diderot: Saloni (1781)
 Samuel Johnson: The Lives of the Poets (1781)
 Immanuel Kant: Kritika čistog uma (1781)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Razbojnici (1781)
 Jean Jacques Rousseau: Sanjarije samotnog šetača (1781)
 Denis Ivanovič Fonvizin: Maloljetnik (1782)
 Pierre Ambroise Choderlos de Laclos: Opasne veze (1782)
 William Blake: Pjesničke skice (1783)
 Dositej Obradović: Pismo ljubeznom Haralampiju (1783)
 Vittorio Alfieri: Slobodna Amerika (1783)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Felica (1783)
 Vincenzo Monti: Ljubavne misli (1783)
 Immanuel Kant: Prolegomena za svaku buduću metafiziku (1783)
 Immanuel Kant: Ideje za sveopću povijest u svjetsko-građanskoj namjeri (1784)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Bog (1784)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Kabala i ljubav (1784)
 Dositej Obradović: Sovjeti zdravago razuma (1784)
 Jacques Louis David: Zakletva Horacija (1784)
 Friedrich Heinrich Jacobi: O Spinozinu nauku u pismima Mosesu Mendelssohnu (1785)
 Immanuel Kant: Utemeljenje metafizike ćudoređa (1785)
 Pierre Ambroise Choderlos de Laclos: O izobrazbi žena (1785)
 Immanuel Kant: Metafizički početni temelji prirodne znanosti (1786)
 Robert Burns: Poems, Chiefly in the Scottish Dialect (1786)
 Vittorio Alfieri: O vladaru i o književnosti (1786)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Don Carlos (1787)
 Friedrich Gottlieb Klopstock: Herman (1787)
 Johann Wolfgang von Goethe: Ifigenija na Tauridi (1787)
 Friedrich Heinrich Jacobi: David Hume o vjeri ili idealizam i realizam (1787)
 Immanuel Kant: Kritika praktičnog uma (1788)
 Johann Wolfgang von Goethe: Egmont (1788)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Bogovi Grčke (1788)
 Dositej Obradović: Život i priključenija (1788)
 Edward Gibbon: Povijest propadanja i pada Rimskoga Carstva (1788)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Povijest odvajanja ujedinjenje Nizozemske o španjolske vlasti (1788)
 Francisco Goya: Obitelj vojvode Osuna (1788)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Umjetnici (1789)
 Jean Jacques Rousseau: Ispovijesti (1789)
 William Blake: Pjesme nevinosti (1789)
 William Blake: Knjiga o Thelu (1789)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Što je i zbog čega se proučava opća povijest (1789)
 Immanuel Kant: Kritika moći rasuđivanja (1790)
 Robert Burns: Tam o’Shanter (1790)
 Jean Jacques Rousseau: Dijalozi ili Rousseau sudac Jean-JAcquesa (1790)
 Johann Wolfgang von Goethe: Faust, fragment (1790)
 Johann Wolfgang von Goethe: Torquatto Tasso (1790)
 Louis de Rouvroy de Saint-Simon: Memoari (1790)
 Edmund Burke: Reflections on the Revolution in France (1790)
 Johann Gottfried Herder: Ideje za filozofiju povijest čovječanstva (1791)
 William Blake: Francuska revolucija (1791)
 James Boswell: The Life of Samuel Johnson (1791)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Murzino viđenje (1791)
 Johann Wolfgang von Goethe: Spisi (1792)
 Johann Gottfried Herder: Pisma o promicanju humanosti (1792)
 Thomas Paine: The Rights of Man (1792)
 Nikolaj Mihajlovič Karamzin: Pisma ruskog putnika (1792)
 Nikolaj Mihajlovič Karamzin: Jadna Liza (1792)
 Johann Gottlieb Fichte: Pokušaj kritike svake objave (1792)
 Vincenzo Monti: Povodom smrti Uga Bassvillea (1793)
 Dositej Obradović: Sobranije raznih naravoučitelnih veščej (1793)
 William Blake: Vjenčanje neba i pakla (1793)
 William Blake: Vizije kćeri Albionovih (1793)
 William Wordsworth: Opisne skice (1793)
 William Wordsworth: Večernje šetnje (1793)
 Jane Austen: Juvenilia (1793)
 Immanuel Kant: Religija unutar granica čistog uma (1793)
 Jacques Louis David: Mrtvi Marat (1793)
 William Godwin: Istraživanje o političkoj pravdi i njezinu utjecaju na opće dobro i sreću (1793)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Povijest Tridesetogodišnjeg rata (1793)
 William Blake: Pjesme iskustva (1794)
 William Blake: Prva knjiga o Urizenu (1794)
 William Blake: Europa, proročanstvo (1794)
 William Blake: Amerika, proročanstvo (1794)
 Thomas Paine: The Age of Reason (1794)
 Jacques Louis David: Smrt mladog Baara (1794)
 Robert Southey/T. S. Coledrig: Robespierreov pad (1794)
 Johann Gottlieb Fichte: Wissenschaftslehre (1794)
 Johann Wolfgang von Goethe: Lisac Reiner (1794)
 Johann Wolfgang von Goethe: Rimske elegije (1795)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: O estetskom odgoju čovjekovu (1795)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Ideal i život (1795)
 Josip Stjepan Relković: Kućnik (1796)
 Samuel Taylor Coleridge: Pjesme o raznim temama (1796)
 Johann Wolfgang von Goethe: Naukovanje Wilhelma Meistra (1796)
 Samuel Taylor Coleridge: Osirio (1796)
 Thomas Paine: Agrarian Justice (1796)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: O naivnom i sentimentalnom pjesništvu (1796)
 Johann Ludwig Tieck: Doživljaj gospodina Williama Lovella (1796)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Rukavica (1797)
 Samuel Taylor Coleridge: Christabel (1797)
 Ugo Foscolo: Tijest (1797)
 Ugo Foscolo: Osloboditelju Bonaparteu (1797)
 Francisco Goya: Gola Maja (1797)
 Francisco Goya: Odjevena Maja (1797)
 Johann Wolfgang von Goethe: Hermann i Dorothea (1797)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Ideje za filozofiju prirode (1797)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: O svjetskoj duši (1797)
 Johann Ludwig Tieck: Mačak u čizmama (1797)
 Vincenzo Monti: Prometej (1797)
 Novalis: Fragmenti (1798)
 Thomas Robert Malthus: Ogled o načelu stanovništva kako ono utječe na budući napredak društva s primjedbama na spekulacije gospode Godwina, Condorceta i drugih pisaca (1798)
 Samuel Taylor Coleridge i William Wordsworth: Lirske balade (1798)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Vodopad (1798)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Velmoža (1798)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Vladarima i sucima (1798)
 Johann Ludwig Tieck: Putovanja Franza Sternbalda (1798)
 Friedrich Schlegel: Povijest pjesništva Grka i Rimljana (1798)
 Ugo Foscolo: Posljednja pisma Jacopa Ortisa (1798)
 Johann Gottlieb Fichte: Nauk o ćudoređu (1798)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Polikratov prsten (1798)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Pjesma o zvonu (1798)
 Johann Christian Friedrich Hölderlin: Hyperion ili pustinjak u Grčkoj (1799)
 Francisco Goya: Kaprici (1799)
 Friedrich Schlegel: Lucinde (1799)
 Vittorio Alfieri: Mržnja protiv Gala (1799)
 Ugo Foscolo: Luigi Pallavicini koja je pala s konja (1799)
 Friedrich Heinrich Jacobi: Poslanica o Fichteu (1799)
 David Hume: Razgovori o prirodnoj religiji (1799)
 Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher: O religiji (1799)
 Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher: Monolozi (1800)
 Marko Arnerić: Pisma od porodjenja Gospodinova i druga pokorna (1800)
 Johann Christian Friedrich Hölderlin: Empodoklova smrt (1800)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Sustav transcendentalnog idealizma (1800)
 Friedrich Schlegel: Razgovor o pjesništvu (1800)
 Clemens Brentano: Gustav Wasa (1800)
 Vlaho Stulli: Kate Kapuralica (1800)
 Novalis: Himne noći (1800)
 Francisco Goya: Obitelj Karla IV. (1800)
 Johann Gottlieb Fichte: Određenje čovjeka (1800)
 Johann Gottlieb Fichte: Zatvorena trgovačka država (1800)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Wallenstein (1800)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Maria Stuart (1801)
 Alessandro Manzoni: Trijumf slobode (1801)
 Robert Southey: Thabala, razarač (1801)
 Jean Auguste Dominique Ingres: Ahil očekuje Agamemnonove izaslanike (1801)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Razlika između Fichteovog i Schellingovog filozofskog sistema (1801)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Ustav Njemačke (1802)
 Friedrich Schlegel: Alarcos (1802)
 Marko Arnerić: Opravdanje dobri žena (1802)
 Nikolaj Mihajlovič Karamzin: Marfa posadnica (1802)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Djevica Orleanska (1802)
 Ugo Foscolo: Prijateljici koja je ozdravila (1802)
 Ugo Foscolo: Soneti (1802)
 Walter Scott: Narodno pjesništvo škotske granice (1803)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Filozofija umjetnosti (1803)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Predavanje o metodi akademskog studija (1803)
 Alessandro Manzoni: Adda (1803)
 Vittorio Alfieri: Život V. A. koji je on sam napisao (1803)
 Dositej Obradović: Etika (1803)
 Thomas Robert Malthus: Ogled o načelu stanovništva ili pogled na njegove prošle i buduće posljedice na ljudsku sreću (1803)
 Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon: Pismo jednoga stanovnika Ženeve svojim suvremenicima (1803)
 Johann Christoph Friedrich von Schiller: Wilhelm Tell (1804)
 Alessandro Manzoni: Govori (1804)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Filozofija i religija (1804)
 Johann Ludwig Tieck: Car Oktavijan (1804)
 William Blake: Četvorica Zoa (1804)
 Mula Mustafa Bašeskija: Bašeskijin ljetopis (1804)
 Tituš Brezovački: Matijaš grabancijaš dijak (1804)
 Tituš Brezovački: Diogeneš (1805)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert: Filozofska djela (1805)
 Walter Scott: Tužaljka posljednjega minstrela (1805)
 Jacques Louis David: Napoleonova krunidba (1805)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Predavanja iz povijesti filozofije (1805-1806)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Fenomenologija duha (1807)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Jevgeniju (1807)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Poziv na objed (1807)
 Ivan Andrejevič Krilov: Pomodni dućan (1807)
 William Wordsworth: Pjesme u dva sveska (1807)
 Charles Lamb/Mary Lamb: Tales from Shakespeare (1807)
 Heinrich von Kleist: Potres u Čileu (1807)
 Ugo Foscolo: O grobovima (1807)
 George Gordon Byron: Sati dokolice (1807)
 Jernej Kopitar: Gramatika slavenskoga jezika u Kranjskoj, Koruškoj i Štajerskoj (1808)
 Clemens Brentano: Čudesna pripovijest o uraru BOGS-u (1807)
 Gavrila Romanovič Deržavin: Pohvala seoskom životu (1808)
 Charles Lamb: The Adventures of Ulysses (1808)
 Charles Lamb: Specimens of English Dramatic Poets Who Lived About the Time of Shakespeare (1808)
 Walter Scott: Marmion (1808)
 Friedrich Schlegel: O jeziku i misaonom svijetu Indijaca (1808)
 Charles Fourier: Teorija četiriju pokreta i općih sudbina (1808)
 Heinrich von Kleist: Markiza od O (1808)
 Heinrich von Kleist: Michael Kohlaas (1808)
 Washington Irving: Salmagundi (1808)
 Clemens Brentano/Ludwig Achim von Arnim: Dječakov čudotvorni rog (1808)
 Johann Wolfgang von Goethe: Faust (1808)
 Johann Wolfgang von Goethe: Pandora (1808)
 Heinrich von Kleist: Razbijeni vrč (1808)
 Heinrich von Kleist: Pentezileja (1808)
 Johann Wolfgang von Goethe: Nauk o bojama (1809)
 Johann Wolfgang von Goethe: Srodne duše (1809)
 Ivan Andrejevič Krilov: Basne (1809)
 Washington Irving: Diedrich Knickebocker’s History of New York (1809)
 Charles Lamb: Mrs. Leicester’s School (1809)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Filozofska istraživanja o biti ljudske slobode (1804)
 George Gordon Byron: Engleski bardovi i škotski kritičari (1809)
 Walter Scott: Gospa s jezera (1810)
 Ludwig Achim von Arnim: Siromaštvo, bogatstvo, grijeh i pokora grofice Dolores (1810)
 Heinrich von Kleist: Princ Friedrich Homburški (1810)
 Heinrich von Kleist: O lutkarskom kazalištu (1810)
 David Ricardo: Visoka cijena zlatnih poluga kao dokaz obezvređivanja novčanica (1810)
 Wilhelm Grimm: Balade i bajke (1811)
 Jane Austen: Sense and Sensibility (1811)
 Percy Bysshe Shelley: Nužnost ateizma (1811)
 Justinus Kerner: Sjene s puta (1811)
 August Wilhelm Schlegel: Predavanja o dramskoj umjetnosti i književnosti (1811)
 Theodor Körner: Nevjesta (1811)
 Friedrich Schlegel: O novijoj povijesti (1811)
 Friedrich Heinrich Jacobi: O božanskim stvarima (1811)
 Alessandro Manzoni: Svete himne (1812)
 Francisco Goya: Portret vojvode od Wellingtona (1812)
 Arthur Schopenhauer: O načelu razloga (1813)
 Jane Austen: Pride and Prejudice (1813)
 George Gordon Byron: Đaur (1813)
 George Gordon Byron: Gusar (1813)
 Robert Southey: Nelsonov životopis (1813)
 Gioacchino Rossini: Tancredi (1813)
 Gioacchino Rossini: Talijanka u Alžiru (1813)
 Theodor Körner: Zriny (1813)
 Theodor Körner: Dvanaest slobodnih njemačkih pjesama (1813)
 Giacomo Leopardi: Povijest astronomije (1813)
 Percy Bysshe Shelley: Kraljica Mab (1813)
 Theodor Körner: Lira i mač (1814)
 Jane Austen: Mansfield Park (1814)
 Vuk Karadžić: Mala prostonarodna slavenoserbska Pesmarica i Pismenica srbskoga jezika (1814)
 Francisco Goya: 2. 5. 1808. (1814)
 Francisco Goya: 3. 5. 1808. (1814)
 William Wordsworth: Izlet (1814)
 William Wordsworth: Bijela košulja rylstoneska (1814)
 Thomas Robert Malthus: Primjedbe na posljedice žitnih zakona (1814)
 Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon: O reorganizaciji europskog društva (1814)
 Walter Scott: Waverley
 Robert Southey: Roderic, posljednji od Gota (1815)
 Francisco Goya: Strahote rata (1815)
 Jacob i Wilhelm Grimm: Dječje i domaće bajke (1815)
 Jacob Grimm: Siroti Heinrich (1815)
 Johann Ludwig Uhland: Pjesme (1815)
 Friedrich Schlegel: Povijest stare i nove književnosti (1815)
 Walter Scott: Gospodar otoka (1815)
 Walter Scott: Guy Mannering (1815)
 Jane Austen: Plan a Novel (1815)
 Manuel de Figueiredo: Teatro (1815)
 Vincenzo Monti: Mistične posvete (1815)
 Jane Austen: Emma (1815)
 Thomas Robert Malthus: Istraživanje prirode i napretka rente (1815)
 Giacomo Leopardi: Esej o raširenim zabludama u starih naroda (1815)
 David Ricardo: Rasprava o utjecaju niske cijene žita na profit od kapitala (1815)
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Fantazije u Callotovoj maniri (1815)
 Stendhal: Životi Haydna, Mozarta i Metastasija (1815)
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Đavolji eliksiri (1816)
 Gioacchino Rossini: Seviljski brijač (1816)
 Francisco Goya: Borbe s bikovima (1816)
 Walter Scott: Starinar (1816)
 Walter Scott: Crni patuljak (1816)
 Walter Scott: Stari način umiranja (1816)
 George Gordon Byron: Opsada Korinta (1816)
 George Gordon Byron: Chillonski uznik (1816)
 Samuel Taylor Coleridge: Kublaj-ban (1816)
 Samuel Taylor Coleridge: Svjetovne propovijedi (1816)
 Percy Bysshe Shelley: Alastor ili Duh samoće (1816)
 Arthur Schopenhauer: O vidu i bojama (1816)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Znanost logike (1816)
 Stendhal: Rim, Napulj i Firenca (1817)
 Stendhal: Povijest slikarstva u Italiji (1817)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enciklopedija filozofijskih znanosti (1817)
 Samuel Taylor Coleridge: Sibilski listovi (1817)
 Samuel Taylor Coleridge: Književna biografija (1817)
 Ludwig Achim von Arnim: Čuvari krune (1817)
 Gioacchino Rossini: Pepeljuga (1817)
 Gioacchino Rossini: Kradljiva svraka (1817)
 David Ricardo: O načelima političke ekonomije i oporezivanja (1817)
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Noćne zgode (1817)
 Walter Scott: Rob Roy (1817)
 George Gordon Byron: Manfred (1817)
 George Gordon Byron: Hodočašće Childea Harolda (1818)
 Maksimilijan Vrhovac: Pleszopiszen (1818)
 Dositej Obradović: Mezimac (1818)
 Walter Scott: Srce Midlothiana (1818)
 Charles Nodier: Jean Sbogar (1818)
 Giacomo Leopardi: Nad Danteovim spomenikom (1818)
 Giacomo Leopardi: Italiji (1818)
 Giacomo Leopardi: Govor jednog Talijana o romantičkoj poeziji (1818)
 Jane Austen: Northanger Abbey (1818)
 Jane Austen: Persuasion (1818)
 Mary Wollstonecraft Shelley: Frankenstein ili Moderni Prometej (1818)
 John Keats: Endimion (1818)
 Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon: Industrija (1818)
 Percy Bysshe Shelley: Ozimandius (1818)
 Honoré de Balzac: Cromwell (1819)
 Arthur Schopenhauer: Svijet kao volja i predodžba (1819)
 William Wordsworth: Peter Bell (1819)
 William Wordsworth: Vozar (1819)
 John Keats: Oda slavuju (1819)
 John Keats: Oda grčkoj urni (1819)
 John Keats: Jeseni (1819)
 Walter Scott: Lammermoorska nevjesta (1819)
 Franz Grillparzer: Sapfa (1819)
 Lukijan Mušicki: Glas narodoljupca (1819)
 Percy Bysshe Shelley: Cenci (1819)
 Percy Bysshe Shelley: Maska anarhije (1819)
 Walter Scott: Legenda Montrosea (1819)
 Walter Scott: Ivanhoe (1819)
 Johann Wolfgang von Goethe: Zapadno-istočni divan (1819)
 William Blake: Jeruzalem (1820)
 Mary Wollstonecraft Shelley: Maurice (1820)
 Walter Scott: Opat (1820)
 Aleksandar Puškin: Ruslan i Ljudmila (1820)
 Percy Bysshe Shelley: Oda zapadnom vjetru (1820)
 Percy Bysshe Shelley: Pjesma nebeskoj ševi (1820)
 William Godwin: O napučenosti (1820)
 Alessandro Manzoni: Grof od Carmagnole (1820)
 Alphonse de Lamartine: Poetske meditacije (1820)
 Washington Irving: The Sketch Book of Geoffrey Crayon (1820)
 Thomas Robert Malthus: Načela političke ekonomije s gledišta njihove praktične primjene (1820)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Osnovne crte filozofije prava (1821)
 George Gordon Byron: Kain (1821)
 Charles Nodier: Smarra ili demoni noći (1821)
 Walter Scott: Kenilworth (1821)
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Serapionova braća (1821)
 George Gordon Byron: Marino Faliero (1821)
 Robert Southey: Vizija posljednjeg suda (1821)
 Alessandro Manzoni: Peti svibnja (1821)
 Alessandro Manzoni: Ožujak 1821 (1821)
 Lukijan Mušicki: Glas afre šišatovačke (1821)
 Percy Bysshe Shelley: Obrana pjesništva (1821)
 Percy Bysshe Shelley: Adon (1821)
 Percy Bysshe Shelley: Epipsychidion (1821)
 Ugo Foscolo: Ogledi o Petrarci (1821)
 Johann Wolfgang von Goethe: Naukovanje Wilhelma Meistera (1821)
 Aleksandar Puškin: Kavkaski zarobljenik (1821)
 Aleksandar Puškin: Gavrilijada (1821)
 Aleksandar Puškin: Braća razbojnici (1822)
 Alessandro Manzoni: Adlechi (1822)
 Stendhal: O ljubavi (1822)
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Životni pogledi mačka Murra (1822)
 Franz Grillparzer: Zlatno runo (1822)
 Adam Mickiewicz: Pjesme I (1822)
 Ugo Foscolo: Grazie (1822)
 Charles Fourier: Rasprava o domaćem i poljodjelskom udruživanju (1822)
 Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher: Kršćanska vjera (1822)
 Victor Hugo: Ode i druge pjesme (1822)
 Victor Hugo: Islandski han (1823)
 Carl Jonas Love Almquist: Amorina (1823)
 Alphonse de Lamartine: Nove poetske meditacije (1823)
 Adam Mickiewicz: Pjesme II (1823)
 Johann Wolfgang von Goethe: Elegija (1823)
 Walter Scott: Quentin Durward (1823)
 Jacques Louis David: Mars, Venera i tri Gracije (1823)
 Charles Lamb: Essays of Elia (1823)
 Heinrich Heine: Lirski intermeco (1823)
 Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon: O industrijskom sustavu (1823)
 Aleksandar Puškin: Bahčisarajska česma (1823)
 Stendhal: Rossinijev život (1823)
 Aleksandar Puškin: Cigani (1824)
 George Gordon Byron: Don Juan (1824)
 Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon: Katekizam industrijalaca (1824)
 Walter Scott: Crvena narukvica (1824)
 Samuel Taylor Coleridge: Savjeti o razmišljanju (1824)
 Ján Kollár: Kći slave (1824)
 Mihály Vörösmarty: Zalánov bijeg (1825)
 Mihály Vörösmarty: Cserhalom (1825)
 Giacomo Leopardi: Moralna djelca (1825)
 Maksimilijan Vrhovac: Diarium (1825)
 Walter Scott: Medaljon (1825)
 Prosper Mériméé: Kazalište Klare Gazul (1825)
 Franz Grillparzer: Sreća i kraj kralja Ottokara (1825)
 Viljgeljm Karlovič Kjuheljbeker: Argivljani (1825)
 Aleksandar Puškin: Grof Nulin (1825)
 Aleksandar Puškin: Boris Godunov (1825)
 Aleksandar Puškin: Ženik (1825)
 Ugo Foscolo: Rasprava o tekstu Danteove Komedije (1825)
 Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon: Novo kršćanstvo (1825)
 Alphonse de Lamartine: Posljednji pjev Haroldova hodočašća (1825)
 Stendhal: Racine i Shakespeare (1825)
 Adam Mickiewicz: Odeski soneti (1826)
 Adam Mickiewicz: Krimski soneti (1826)
 Ljudevit Gaj: Krapinski dvorci (1826)
 Joseph von Eichendorff: Iz života dangube (1826)
 Sima Milutinović Sarajlija: Serbijanka (1826)
 Mary Wollstonecraft Shelley: Posljednji čovjek (1826)
 Johann Christian Friedrich Hölderlin: Pjesme (1826)
 Mihály Vörösmarty: Vilina dolina (1826)
 Mihály Vörösmarty: Južni otok (1826)
 Walter Scott: Woodstock (1826)
 Justinus Kerner: Pjesme (1826)
 Ján Kollár: Pjesme (1826)
 Alfred Victor de Vigny: Antičke i moderne pjesme (1826)
 Alfred Victor de Vigny: Cinq-Mars (1826)
 Victor Hugo: Bug-Jardal (1826)
 Victor Hugo: Cromwell (1827)
 Mihály Vörösmarty: Eger (1827)
 Prosper Mériméé: Gusle (1827)
 Benjamin Disraeli: Vivian Grey (1827)
 Sima Milutinović Sarajlija: Zorica (1827)
 Heinrich Heine: Knjiga pjesama (1827)
 Alessandro Manzoni: Zaručnici (1827)
 Stendhal: Armance (1827)
 Victor Hugo: Ode i balade (1828)
 Prosper Mériméé: Žakerija (1828)
 Friedrich Schlegel: Filozofija života (1828)
 Alfred Victor de Vigny: Romeo i Julija (1828)
 Alfred Victor de Vigny: Mletački trgovac (1828)
 Adam Mickiewicz: Adam Wallenrod (1828)
 Jacob Grimm: Njemačke pravne starine (1828)
 Gioacchino Rossini: Grof Ory (1828)
 Franz Grillparzer: Vjerni sluga svojega gospodara (1828)
 Seweryn Goszczyński: Kanjovski zamak (1828)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Povijesni i kritički prikaz francuske poezije i kazališta u XVI. stoljeću (1828)
 Johann Wolfgang von Goethe: Putovanja Wilhelma Meistera (1829)
 Alfred Victor de Vigny: Otelo (1829)
 Aleksandar Puškin: Poltava (1829)
 Friedrich Schlegel: Filozofija povijesti (1829)
 Alfred de Musset: Španjolske i talijanske priče (1829)
 Hans Christian Andersen: Pješačenje od Holmenskoga kanala do istočnog rta Amagera (1829)
 Wilhelm Grimm: Njemačke sage o junacima (1829)
 Gioacchino Rossini: Guillaume Tell (1829)
 Stendhal: Šetnje Rimom (1829)
 Viljgeljm Karlovič Kjuheljbeker: Ižorskij (1829)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Ganc Kuhelgarten (1829)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Život, pjesme i misli Josepha Delormea (1829)
 Charles Fourier: Novi industrijski i društveni svijet (1829)
 Washington Irving: A Chronicle of Conquest of Granada (1829)
 Justinus Kerner: Vidjelica s Prevorsta (1829)
 Walter Scott: Ana Geiersteinska ili djeva od magle (1829)
 Prosper Mériméé: Ljetopis kraljevanja Karla IX. (1829)
 Prosper Mériméé: Mateo Falcone, utvara Karla XI. (1829)
 Prosper Mériméé: Tamango (1829)
 Prosper Mériméé: Zauzeće tvrđave (1829)
 Victor Hugo: Istočnjakinje (1829)
 Victor Hugo: Posljednji dan na smrt osuđenoga (1829)
 Victor Hugo: Marion de Lorme (1829)
 Victor Hugo: Hernani (1830)
 Prosper Mériméé: Etrurska vaza (1830)
 Alfred Tennyson: Pjesme, uglavnom lirske (1830)
 Jovan Sterija Popović: Laža i paralaža (1830)
 Juliusz Słowacki: Melitele (1830)
 Mihály Vörösmarty: Ruševina (1830)
 Ludwig Feuerbach: Misli o smrti i besmrtnosti (1830)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Utjehe (1830)
 Gaetano Donizetti: Anna Bolena (1830)
 Alphonse de Lamartine: Pjesničke i vjerske harmonije (1830)
 Hans Christian Andersen: Pjesme (1830)
 Théophile Gautier: Pjesme (1830)
 Samuel Taylor Coleridge: O Ustavu crkve i države (1830)
 Ljudevit Gaj: Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa (1830)
 Alfred de Musset: Venecijanska noć (1830)
 Stendhal: Crveno i crno (1830)
 Aleksandar Puškin: Kućica u Kolomni (1830)
 Aleksandar Puškin: Malene tragedije (1830)
 Aleksandar Puškin: Jevgenij Onjegin (1831)
 Aleksandar Puškin: Belginove pripovijesti (1831)
 Aleksandar Puškin: Bajka o popu i njegovom pomoćniku Baldi (1831)
 Aleksandar Puškin: Bajka o caru Saltanu (1831)
 Alfred Victor de Vigny: Maršalica od Ancrea (1831)
 Heinrich Heine: Slike s putovanja (1831)
 Mihály Vörösmarty: Csongor i Tünde (1831)
 William Godwin: Misli o čovjeku, njegovoj namjeri, proizvodnji i otkrićima (1831)
 Seweryn Goszczyński: Budnica (1831)
 Vladimir Fjodorovič Odojevski: Sebastian Bach (1831)
 Victor Hugo: Jesenje lišće (1831)
 Victor Hugo: Zvonar crkve Notre-Dame u Parizu (1831)
 Johann Wolfgang von Goethe: Pjesništvo i zbilja (1831)
 Johann Wolfgang von Goethe: Faust, drugi dio (1831)
 Johann Wolfgang von Goethe: O umjetnosti i starini (1832)
 Alfred Tennyson: Pjesme (1832)
 George Sand: Valentine (1832)
 Juliusz Słowacki: Pjesme (1832)
 Charles Nodier: Vila s mrvicama (1832)
 Alfred Victor de Vigny: Stello (1832)
 Gaetano Donizetti: Ljubavni napitak (1832)
 Adam Mickiewicz: Dušni dan (1832)
 Adam Mickiewicz: Knjige poljskog naroda i poljskoga hodočašća (1832)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Predavanja iz filozofije religije (1832)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Veče na majuru kod Dikanjke (1832)
 Arnold Ruge: Platonistička estetika (1832)
 Washington Irving: Alhambra (1832)
 Gioacchino Rossini: Stabat mater (1832)
 Janko Drašković: Disertatia iliti Razgovor darovan gospodi poklisarom zakonskim i budućem zakonotvorcem Kraljevinah naših za buduću Dietu ungarsku odaslanem (1832)
 Victor Hugo: Kralj se zabavlja (1832)
 Gustave de Baumont/Alexis de Tocqueville: O kaznenom sustavu u Sjedinjenim Američkim Državama i njegovoj primjeni u Francuskoj (1833)
 Charles Lamb: Last Essays of Elia (1833)
 Petar II. Petrović Njegoš: Glas kamenštaka (1833)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Ženidba (1833)
 Juliusz Słowacki: Pjesme III (1833)
 Alfred de Musset: Marijanini hirovi (1833)
 George Sand: Lélia (1833)
 Sima Milutinović Sarajlija: Pjevanija cernogorska i hercegovačka (1833)
 Ernst Mach: Mehanika u svojemu razvoju (1833)
 Aleksandar Puškin: Bajka o ribaru i ribici (1833)
 Aleksandar Puškin: Bajka o mrtvom kneginji i o sedmorici delija (1833)
 Aleksandar Puškin: Brončani konjanik (1833)
 Théophile Gautier: Albertus (1833)
 Adam Mickiewicz: Pjesme III (1833)
 Victor Hugo: Lukrecija Borgia (1833)
 Victor Hugo: Marija Tudor (1833)
 Aleksandr Sergejevič Gribojedov: Teško pametnomu (1833)
 Jacob Grimm: Reinhart Fuchs (1834)
 Petar II. Petrović Njegoš: Pustinjak cetinski (1834)
 Petar II. Petrović Njegoš: Lijek jarosti turske (1834)
 Alfred de Musset: Ne šali se s ljubavlju (1834)
 Juliusz Słowacki: Kordian (1834)
 Visarion Grigorjevič Bjelinski: Književna maštanja (1834)
 Petar Preradović: Požar u Novom Mjestu (1834)
 Adam Mickiewicz: Gospodin Tadija ili posljednji nasrt u Litvi (1834)
 Carl Jonas Love Almquist: Kraljičini dragulji (1834)
 Viljgeljm Karlovič Kjuheljbeker: Posljednji Colonna (1834)
 Aleksandar Puškin: Bajka o zlatnom pjetliću (1834)
 Aleksandar Puškin: Pikova dama (1834)
 Aleksandar Puškin: Krdžalija (1834)
 Aleksandar Puškin: Priča o Pugačovu (1834)
 Georg Büchner: Hesenski zemaljski glasnik (1834)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Slast (1834)
 Alfred de Musset: Lorenzzacio (1834)
 France Prešern: Sonetni vijenac (1834)
 Ivan Mažuranić: Pjesme (1835-)
 Robert Browning: Paracelsus (1835)
 Alfred de Musset: Prve pjesme (1835)
 Georg Büchner: Dantonova smrt (1835)
 Victor Hugo: Angelo (1835)
 Victor Hugo: Sutonske pjesme (1835)
 Théophile Gautier: Gospođica de Maupin (1835)
 Alfred Victor de Vigny: Chatteron (1835)
 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor (1835)
 Vladimir Fjodorovič Odojevski: Posljednji Beethovenov kvartet (1835)
 Ljudevit Gaj: Horvatov sloga i zjedinjenje (1835)
 Sima Milutinović Sarajlija: Dika crnogorska (1835)
 Alexis de Tocqueville: O demokraciji u Americi, sv. 1 (1835)
 Hans Christian Andersen: Improvizator (1835)
 Jacob Grimm: Tacitova Njemačka (1835)
 Jacob Grimm: Njemačka mitologija (1835)
 Petar II. Petrović Njegoš: Svobodijada (1835)
 Alfred Victor de Vigny: Robovanje i veličina vojničkog poziva (1835)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Predavanja iz estetike (1835)
 Honoré de Balzac: Čiča Goriot (1835)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Mirgorod (1835)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Arabeske (1835)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Nos (1836)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Revizor (1836)
 Georg Büchner: Woyzeck (1836)
 Heinrich Heine: Romantička škola (1836)
 Alphonse de Lamartine: Jocelyn (1836)
 Aleksandar Puškin: Kapetanova kći (1836)
 Aleksandar Puškin: Putovanje u Arzrum (1836)
 Ralph Waldo Emerson: Priroda (1836)
 Mihály Vörösmarty: Glas (1836)
 Arthur Schopenhauer: O volji u prirodi (1836)
 Alfred de Musset: Ispovijest djeteta svoga stoljeća (1836)
 Jovan Sterija Popović: Tvrdica (1837)
 Prosper Mériméé: Venera Ilska (1837)
 Robert Browning: Stafford (1837)
 Joseph von Eichendorff: Pjesme (1837)
 Victor Hugo: Unutarnji glasi (1837)
 Sima Milutinović Sarajlija: Tragedija Obilić (1837)
 Sima Milutinović Sarajlija: Trojesestarstvo (1837)
 Eugène Sue: Latréaumont (1837)
 George Sand: Mauprat (1837)
 Thomas Carlyle: Povijest Francuske revolucije (1837)
 Nathaniel Hawthorne: Dvaput ispričane priče (1837)
 Hans Christian Andersen: Bajke, ispričane za djecu (1837)
 Charles Dickens: Pickwickovci (1837)
 Ralph Waldo Emerson: Američki učenjak (1837)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Predavanja iz filozofije povijesti (1837)
 Alfred de Musset: Noći (1837)
 Giacomo Leopardi: Brnistra ili pustinjski cvijet (1837)
 Alfred de Musset: Pisma Dupuisa i Cotoneta (1837)
 Victor Hugo: Ruy Blas (1838)
 Charles Dickens: Oliver Twist (1838)
 Elizabeth Barrett Browning: Serafim i druge pjesme (1838)
 Alphonse de Lamartine: Pad anđela (1838)
 Juliusz Słowacki: Anhelli (1838)
 Jovan Sterija Popović: Pokondirena tikva (1838)
 Jovan Sterija Popović: Zla žena (1838)
 Jovan Sterija Popović: Roman bez romana (1838)
 Clemens Brentano: Pripovijest o dobrom Gaši i krasnoj Anici (1838)
 Clemens Brentano: Gockel, Hinkel, Gackeleia (1838)
 Théophile Gautier: Komedija smrti (1838)
 Stendhal: Sjećanja turista (1838)
 Carl Jonas Love Almquist: Značenje švedskog siromaštva (1838)
 John Ruskin: Poezija arhitekture (1838)
 Ivan Kukuljević Skacinski: Juran i Sofija (1839)
 Alphonse de Lamartine: Pjesnička smirenja (1839)
 Juliusz Słowacki: U Švicarskoj (1839)
 Juliusz Słowacki: Otac kužnih (1839)
 Juliusz Słowacki: Balladyna (1839)
 Carl Jonas Love Almquist: Može i tako (1839)
 Thomas Carlyle: Čartizam (1839)
 Henry Wadsworth Longfellow: Glasovi noći (1839)
 Stendhal: Parmski kartuzijanski samostan (1839)
 Stendhal: Talijanske kronike (1839)
 Giuseppe Verdi: Oberto, grof San Bonifacia (1839)
 Charles Dickens: Nicholas Nickleby (1839)
 Arthur Schopenhauer: O slobodi ljudske volje (1839)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Književne kritike i portreti (1839)
 Victor Hugo: Zrake i sjene (1840)
 Heinrich Heine: Ludwig Börne – spomenica (1840)
 Robert Browning: Sordello (1840)
 Henry David Thoreau: Aulus Persius Flaccus (1840)
 Henry David Thoreau: The Service (1840)
 Juliusz Słowacki: Mazepa (1840)
 Juliusz Słowacki: Lilla Weneda (1840)
 William Makepeace Thackeray: The Paris Sketch Book (1840)
 Stanko Vraz: Đulabije, ljubezne ponude za ljubicu (1840)
 Prosper Mériméé: Colomba (1840)
 Théophile Gautier: Putovanje u Španjolsku (1840)
 Prosper Mériméé: Bilješke s putovanja (1840)
 Alexis de Tocqueville: O demokraciji u Americi, sv. 2 (1840)
 Thomas Carlyle: O herojima, štovanju heroja i herojskom u povijesti (1840)
 Franz Grillparzer: San koji je život (1840)
 Franz Grillparzer: Jao onomu tko laže (1840)
 Franz Grillparzer: Valovi mora i ljubavi (1840)
 Pierre Joseph Proudhon: Što je vlasništvo (1840)
 Arthur Schopenhauer: O temelju morala (1840)
 Arthur Schopenhauer: Dva temeljna problema etike (1841)
 Juliusz Słowacki: Beniowski (1841)
 Stanko Vraz: Glasi iz dubrave žeravinske (1841)
 Mihail Jurjevič Ljermontov: Junak našeg doba (1841)
 Hans Christian Andersen: Nova zbirka (1841)
 William Makepeace Thackeray: The History of Samuel Titmarsh and the Great Hoggarty Diamond (1841)
 Ludwig Feuerbach: Bit kršćanstva (1841)
 Ralph Waldo Emerson: Ogledi, prvi niz (1841)
 Henry Wadsworth Longfellow: Balade i druge pjesme (1841)
 Robert Browning: Pippa prolazi (1841)
 Edgar Allan Poe: Umorstva u Rue Morgue (1841)
 Charles Dickens: Stari dućan vrijednosti (1841)
 Charles Dickens: Barnaby Rudge (1841)
 Bruno Bauer: Pozauna strašnog suda protiv Hegela, ateista i antikrista (1841)
 Jovan Sterija Popović: Smrt Stefana Dečanskoga (1841)
 Ivan Trnski: Pjesme (1842)
 Johann Ludwig Tieck: Sabrane novele (1842)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Mrtve duše (1842)
 Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Kabanica (1842)
 Matija Mažuranić: Pogled u Bosnu (1842)
 William Wordsworth: Graničari (1842)
 Giuseppe Verdi: Nabucco (1842)
 Henry Wadsworth Longfellow: Pjesme o ropstvu (1842)
 Auguste Comte: Tečaj pozitivne filozofije (1842)
 Visarion Grigorjevič Bjelinski: Pismo Gogolju (1842)
 Henry David Thoreau: A Walk to Wachusett (1842)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Filozofija objave (1842)
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Filozofija mitologije (1842)
 Andrzej Towiański: Razgovor (1842)
 Eugène Sue: Tajne Pariza (1842)
 Alfred Tennyson: Pjesme (1842)
 Gaetano Donizetti: Linda di Chamonix (1842)
 Robert Browning: Dramatička lirika (1842)
 Dimitrije Demeter: Grobničko polje (1842)
 Dimitrije Demeter: Teuta (1842)
 Bruno Bauer: Kritika evanđeoske povijesti sinoptičara (1842)
 Petar Preradović: Poslanica Špiri Dimitroviću (1843)
 Charles Dickens: Božićna pjesma (1843)
 Juliusz Słowacki: Svećenik Marek (1843)
 Gaetano Donizetti: Don Pasquale (1843)
 Dragojla Jarnević: Domorodne poviesti (1843)
 Karl Marx: Prilog kritci Hegelove filozofije prava (1843)
 Ludwig Feuerbach: Prethodne teze za reformu filozofije (1843)
 Edgar Allan Poe: Crni mačak (1843)
 Henry David Thoreau: Paradise Regained (1843)
 Henry David Thoreau: The Landlord (1843)
 Thomas Carlyle: Prošlost i sadašnjost (1843)
 Victor Hugo: Njemački grofovi (1843)
 John Stuart Mill: Sustav logike (1843)
 Søren Kierkegaard: Strah i drhtanje (1843)
 Søren Kierkegaard: Ili-ili (1843)
 Søren Kierkegaard: Pojam straha (1844)
 Søren Kierkegaard: Filozofske mrvice (1844)
 Juliusz Słowacki: Srebrni Salomejin san (1844)
 Juliusz Słowacki: Postojani princ (1844)
 John Stuart Mill: Ogledi o nekim neriješenim pitanjima političke ekonomije (1844)
 William Makepeace Thackeray: The Luck of Barry Lyndon (1744)
 Charles Dickens: Martin Chuzzlewit (1844)
 Eugène Burnouf: Uvod u povijest indijskoga budizma (1844)
 George Sand: Grofica Rudolstadt (1844)
 Ralph Waldo Emerson: Ogledi, drugi niz (1844)
 Vladimir Fjodorovič Odojevski: Ruske noći (1844)
 Sima Milutinović Sarajlija: Trojebratstvo (1844)
 Karl Marx: Ekonomsko-filozofski rukopisi (1844)
 Henry David Thoreau: Sir Walter Raleigh (1844)
 Henry David Thoreau: Herald of Freedom (1844)
 Victor Considérant: Socijalna sudbina (1844)
 Karl Marx: Jevrejsko pitanje (1844)
 Heinrich Heine: Suvremene pjesme (1844)
 Mirko Bogović: Ljubice (1844)
 Elizabeth Barrett Browning: Pjesme (1844)
 Aleksandre Dumas, otac: Tri mušketira (1844)
 Mihály Vörösmarty: Razmišljanja u knjižnici (1844)
 Sándor Petőfi: Pjesme (1844)
 Sándor Petőfi: Mjesni malj (1844)
 Heinrich Heine: Šleski tkalci (1844)
 Heinrich Heine: Njemačka – zimska priča (1844)
 Ivan Mažuranić: Osman (1844)
 Petar Preradović: Zora puca (1844)
 Auguste Comte: Rasprava o pozitivnom duhu (1844)
 Søren Kierkegaard: Stadij na životnom putu (1845)
 Max Stirner: Jedini i njegovo vlasništvo (1845)
 Stanko Vraz: Gusle i tambura (1845)
 Robert Browning: Dramatičke romance (1845)
 Antun Nemčić: Putositnice (1845)
 Gustave Flaubert: Sentimentalni odgoj (1845)
 Petar II. Petrović Njegoš: Ogledalo srbsko/Ogledalo gorsko (1845)
 Petar II. Petrović Njegoš: Luči mikrokozma (1845)
 Henry David Thoreau: Wendell Phillips Before the Concord Lyceum (1845)
 Edgar Allan Poe: Gavran (1845)
 Thomas Carlyle: Pisma i govori Olivera Cromwella (1845)
 Luka Ilić Oriovčanin: Barun Franjo Trenk i slavonski panduri (1845)
 Sándor Petőfi: Vitez Janko (1845)
 Benjamin Disraeli: Sibila ili dva naroda (1845)
 Prosper Mériméé: Carmen (1845)
 Karl Marx: Sveta porodica (1845)
 Karl Marx: 11 teza o Feuerbachu (1845)
 Reinhold Niebuhr: Rimska povijest (1845)
 Friedrich Engels: Položaj radničke klase u Engleskoj (1845)
 Aleksandre Dumas, otac: Kraljica Margot (1845)
 Antun Nemčić: Putositnice (1845)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Bijedni ljudi (1846)
 Eugène Sue: Vječni Žid (1845)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Dvojnik (1846)
 Dimitrije Demeter: Ljubav i zloba (1846)
 Visarion Grigorjevič Bjelinski: Pogled na rusku književnost 1846. godine (1846)
 Petar Preradović: Prvenci (1846)
 Jules Michelet: Narod (1846)
 Božena Němcová: Pučke pripovijesti i predaje (1846)
 Aleksandre Dumas, otac: Grof Monte-Cristo (1846)
 Herman Melville: Taipi (1846)
 George Sand: Đavolja bara (1846)
 Pierre Joseph Proudhon: Sustav ekonomskih proturječja ili filozofija bijede (1846)
 Stanko Vraz: Sanak i istina (1846)
 Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića (1846)
 János Arany: Izgubljeni ustav (1846)
 Gottfried Keller: Pjesme (1846)
 Nathaniel Hawthorne: Mahovina sa stare kuće (1846)
 Sándor Petőfi: Oblaci (1846)
 Aleksandr Ivanovič Hercen: Tko je kriv (1846)
 Karl Marx: Njemačka ideologija (1846)
 Aleksandr Ivanovič Hercen: Pisma o proučavanju prirode (1846)
 Mihály Vörösmarty: Ljudi (1846)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Portreti suvremenika (1846)
 Mirko Bogović: Smilje i kovilje (1847)
 János Arany: Toldi (1847)
 Dragojla Jarnević: Dnevnik (1833-1847)
 Hans Christian Andersen: Nove bajke (1847)
 Branko Radičević: Pesme (1847)
 Emily Brontë: Orkanski visovi (1847)
 Anne Brontë: Agnes Grey (1847)
 Herman Melville: Omoo (1847)
 Charlotte Brontë: Jane Eyre (1847)
 Henry David Thoreau: Thomas Carlyle and His Works (1847)
 Petar II. Petrović Njegoš: Gorski vijenac (1847)
 Lukijan Mušicki: Stihotvorenja (1847)
 Robert Southey: Liječnik (1847)
 Đuro Daničić: Rat za srpski jezik i pravopis (1847)
 Aleksandr Ivanovič Hercen: Doktor Krupov (1847)
 Henry Wadsworth Longfellow: Evengeline (1847)
 Victor Considérant: Načela socijalizma (1847)
 Franz Grillparzer: Jadni svirač (1847)
 Aleksandre Dumas, otac: Viconte de Bragelonne (1847)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Julije Klovio (1847)
 Karl Marx: Bijeda filozofije (1847)
 Alphonse de Lamartine: Povijest žirondinaca (1847)
 Heinrich Heine: Atta Troll (1847)
 Eugène Sue: Sedam smrtnih grijeha (1847)
 Ivan Aleksandrovič Gončarov: Obična pripovijest (1847)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Bijele noći (1848)
 Mirko Bogović: Domorodni glasi (1848)
 János Arany: Toldijeva večer (1848)
 Emanuel Geibel: Lipanjske pjesme (1848)
 John Ruskin: Sedam svjetiljaka arhitekture (1848)
 William Makepeace Thackeray: Vanity Fair (1848)
 Aleksandr Ivanovič Hercen: Svraka kradljivica (1848)
 Marie Catherine Sophie de Flavigny Agoult: Republikanska pisma (1848)
 Anne Brontë: Stanarka napuštenog zamka (1848)
 William Makepeace Thackeray: The Book of Snobs (1848)
 Imbro I. Tkalac: Hrvati, Srbi i Madžari (1848)
 Antun Nemčić: Život Tome Blažeka (1848)
 Gerhart Hauptmann: Agamemnonova smrt (1848)
 Gerhart Hauptmann: Elektra (1848)
 Henry David Thoreau: Reform and the Reformers (1848)
 Franz Grillparzer: Nesloga braće u kući Habsburga (1848)
 John Stuart Mill: Načela političke ekonomije (1848)
 Petar Preradović: Kraljević Marko (1848)
 Aleksandre Dumas, sin: Gospođa s kamelijama (1848)
 Karl Marx-Friedrich Engels: Komunistički manifest (1848)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Povijest Port-Royala (1848)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Slavjanke (1848)
 Charles Dickens: Dombey i sin (1848)
 Jacob Grimm: Povijest njemačkog jezika (1848)
 Sándor Petőfi: Apostol (1848)
 Sándor Petőfi: Nacionalna pjesma (1848)
 Søren Kierkegaard: Kršćanski razgovori (1848)
 Søren Kierkegaard: Bolest na smrt (1849)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Svoji smo – dogovorit ćemo se (1849)
 Aleksandre Dumas, sin: Doktor Servand (1849)
 Henry David Thoreau: A Week on the Concord and Merrimack Rivers (1849)
 Henry David Thoreau: Resistance to Civil Government (1849)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Netočka Nezvanova (1849)
 Herman Melville: Mardi (1849)
 Herman Melville: Redburn (1849)
 Eugène Sue: Tajne naroda (1849)
 Charlotte Brontë: Shirley (1849)
 George Sand: Mala Fadette (1849)
 Ralph Waldo Emerson: Ugledni ljudi (1849)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Mjesec dana na selu (1850)
 George Sand: Nahoče François (1850)
 William Wordsworth: Preludij ili razvoj pjesnikova uma (1850)
 Petar Preradović: Pjesme Lini (1850)
 Elizabeth Barrett Browning: Soneti s portugalskoga (1850)
 Mihály Vörösmarty: Predgovor (1850)
 Karl Marx: Osnovne crte kritike političke ekonomije (1850)
 Nathaniel Hawthorne: Skrletno slovo (1850)
 Herman Melville: Mornar u bijelom haljetku (1850)
 Charles Dickens: David Copperfield (1850)
 Aleksandr Ivanovič Hercen: Pisma iz Francuske i Italije (1850)
 William Makepeace Thackeray: The History of Pendennis (1850)
 Petar II. Petrović Njegoš: Kula Đurišića i čardak Aleksića (1850)
 Alfred Tennyson: U spomen, A. H. H. (1850)
 Imbro I. Tkalac: Istok i Zapad (1850)
 Antun Nemčić: Pjesme (1851)
 Elizabeth Barrett Browning: Prozori kuće Guidi (1851)
 Dimitrije Demeter: Porin (1851)
 Arthur Schopenhauer: Parerga und Paralipomena (1851)
 John Ruskin: Predrafaelitizam (1851)
 Heinrich Heine: Romancero (1851)
 Petar Preradović: Nove pjesme (1851)
 George Sand: Dvorac pustinja (1851)
 Eugène Labiche: Talijanski slamnati šešir (1851)
 Pierre Joseph Proudhon: Opća ideja revolucije u 19. stoljeću (1851)
 Mihail Aleksandrovič Bakunjin: Ispovijest (1851)
 Giuseppe Verdi: Rigoletto (1851)
 Herman Melville: Moby Dick (1851)
 Petar II. Petrović Njegoš: Lažni car Šćepan Mali (1851)
 Nathaniel Hawthorne: Kuća sa sedam zabata (1851)
 Nathaniel Hawthorne: Snježna slika i druge priče (1851)
 Gérard de Nerval: Putovanje na Orijent (1851)
 Franz Grillparzer: Židovka iz Toleda (1851)
 Branko Radičević: Pesme II (1851)
 Gottfried Keller: Nove pjesme (1851)
 Antun Nemčić: Putositnice II (1852)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Lovčevi zapisi (1852)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Šuma i stepa (1852)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Nadstojnik (1852)
 Alphonse de Lamartine: Povijest restauracije (1852)
 William Makepeace Thackeray: The History of Henry Esmond (1852)
 Heinrich Heine: Prilog povijesti religije i filozofije u Njemačkoj (1852)
 Eugène Sue: Markiza Kornelija Alfi (1852)
 Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin (1852)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Siromašna zaručnica (1852)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Djetinjstvo (1852) – prvi tom Autobiografske trilogije
 Ante Starčević: Selski prorok (1852)
 Théophile Gautier: Emajli i gameje (1852)
 Nathaniel Hawthorne: Blithedaleska romansa (1852)
 Herman Melville: Pierre (1852)
 Max Stirner: Povijest reakcije (1852)
 Alfred de Musset: Nove pjesme (1852)
 Auguste Comte: Pozitivistički katekizam ili sumarno izlaganje univerzalne religije (1852)
 Victor Hugo: Kazne (1853)
 Henry David Thoreau: An Excursion to Canada (1853)
 John Ruskin: Mletački kamenovi (1853)
 Hans Christian Andersen: Priče (1853)
 Alfred de Musset: Komedije i izreke (1853)
 Francesco de Sanctis: Torquato Tasso (1853)
 Marie Catherine Sophie de Flavigny Agoult: Povijest revolucije 1848. (1853)
 George Sand: Majstori pjevači (1853)
 Seweryn Goszczyński: Kralj zamka (1853)
 Seweryn Goszczyński: Dnevnik s puta u Tatre (1853)
 Charles Dickens: Sumorna kuća (1853)
 Giuseppe Verdi: Trubadur (1853)
 Giuseppe Verdi: La traviata (1853)
 Jovan Sterija Popović: Beograd nekad i sad (1853)
 Jovan Sterija Popović: Rodoljupci (1853)
 Jovan Sterija Popović: Davorje (1854)
 Luka Botić: Dilber Hasan (1854)
 Fran Levstik: Pjesme (1854)
 Auguste Comte: Sustav pozitivne politike (1854)
 Charlotte Brontë: Villette (1854)
 Alphonse de Lamartine: Povijest konstituanti (1854)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Dječaštvo (1854) – drugi tom Autobiografske trilogije
 Antun Nemčić: Kvas bez kruha (1854)
 Antun Nemčić: Udesa ljudskoga (1854)
 Gérard de Nerval: Himere (1854)
 Gérard de Nerval: Kćeri vatre (1854)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Unosno mjesto (1854)
 Gottfried Keller: Zeleni Heinrich (1854)
 Harriet Beecher Stowe: Sunny Memories of Foreign Lands (1854)
 Aleksandre Dumas, otac: Uspomene (1854)
 Mihály Vörösmarty: Stari Ciganin (1854)
 Henry David Thoreau: Slavery in Massachusetts (1854)
 Henry David Thoreau: Walden (1854)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Događaji Medvedgrada (1854)
 Charles Dickens: Teška vremena (1854)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Siromaštvo nije porok (1854)
 Alfred Tennyson: Maude i druge pjesme (1855)
 Alphonse de Lamartine: Povijest Rusije (1855)
 William Makepeace Thackeray: The Newcomes (1855)
 Aleksandre Dumas, sin: Polusvijet (1855)
 Robert Browning: Muškarci i žene (1855)
 Jacob Burckhardt: Cicerone (1855)
 Hans Christian Andersen: Moja životna pustolovina (1855)
 Giuseppe Verdi: Sicilijanske večernje (1855)
 Fran Levstik: Juntez (1855)
 George Sand: Povijest moga života (1855)
 Ernest Renan: Opća povijest semitskih jezika (1855)
 Božena Němcová: Babička (1855)
 Božena Němcová: Karla (1855)
 Gérard de Nerval: Aurelija (1855)
 Herman Melville: Israel Potter (1855)hr
 Nikolaj Gavrilovič Černiševski: Esterski odnosi umjetnosti prema zbilji (1855)
 Nikolaj Gavrilovič Černiševski: Ogledi o Gogoljevu razdoblju ruske književnosti (1855)
 Walt Whitman: Vlati trave (1855)
 Henry Wadsworth Longfellow: Pjesan o Hiawathi (1855)
 Victor Hugo: Kontemplacije (1856)
 Alphonse de Lamartine: Pustinja (1856)
 Herman Melville: Priče s verande (1856)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Mladost (1856) – treći tom Autobiografske trilogije
 Auguste Comte: Subjektivna sinteza ili opći sustav shvaćanja primjerenih normalnom stanju čovječanstva (1856)
 Mirko Bogović: Frankopan (1856)
 Ralph Waldo Emerson: Engleske značajke (1856)
 Božena Němcová: Selo u gorama (1856)
 Božena Němcová: U dvorcu i zadvorskom kraju (1856)
 Božena Němcová: Divlja Bara (1856)
 Alexis de Tocqueville: Stari režim i revolucija (1856)
 Harriet Beecher Stowe: Dred (1856)
 Josip Freundenreich: Graničari (1857)
 Charles Dickens: Mala Dorrit (1857)
 Mihail Salitkov-Ščerdin: Gubernijske slike (1857)
 Alphonse de Lamartine: Vinova loza i kuća (1857)
 William Makepeace Thackeray: The Virginians (1857)
 Marie Catherine Sophie de Flavigny Agoult: Ivana Orleanska (1857)
 Božena Němcová: Slovačke bajke i predaje (1857)
 Ernest Renan: Studije iz religijske povijesti (1857)
 Gustave Flaubert: Gospođa Bovary (1857)
 Charles Baudelaire: Cvjetovi zla (1857)
 Hippolyte Taine: Francuski filozofi 19. stoljeća (1857)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Synnøve Solbakken (1857)
 Herman Melville: Sljepar (1857)
 Charlotte Brontë: Profesor (1857)
 Elizabeth Barrett Browning: Aurora Leigh (1857)
 John Ruskin: Politička ekonomija umjetnosti (1857)
 Henrik Ibsen: Gospođa Inger iz Estrota (1857)
 Henrik Ibsen: Ratnici na Helgolandu (1858)
 Jan Neruda: Grobno cvijeće (1858)
 Jovan Jovanović Zmaj: Naš Ljubomir (1858)
 Jovan Jovanović Zmaj: Slavujev do (1858)
 Fran Levstik: Put od Litije do Čateža (1858)
 Fran Levstik: Martin Krpan s Vrha (1858)
 Božidar Petranović: Iistorija književnosti (1858)
 Aleksandre Dumas, sin: Nezakoniti sin (1858)
 Pierre Joseph Proudhon: O pravednosti u revoluciji i Crkvi (1858)
 Božena Němcová: Dobar čovjek (1858)
 Théophile Gautier: Roman mumije (1858)
 Mirko Bogović: Stepan, posljednji bosanski kralj (1858)
 Mirko Bogović: Pripovijesit (1859)
 Mirko Bogović: Matija Gubec, kralj seljački (1859)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Da, mi volimo ovu zemlju (1859)
 Aleksandre Dumas, sin: Rasipni otac (1859)
 Clemens Brentano: Sabrani spisi (1859)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Obiteljska sreća (1859)
 Eugen Kvaternik: Hrvatska i Talijanska konfederacija (1859)
 Karl Marx: Prilog kritici političke ekonomije (1859)
 Emanuel Swedenborg: Knjiga snova (1859)
 Giuseppe Verdi: Krabuljin ples (1859)
 Nikolaj Aleksandrovič Dobroljubov: Što je oblomovština (1859)
 Frédéric Mistral: Mireja (1859)
 Henry David Thoreau: A Plea for Captain John Brown (1859)
 George Eliot: Adam Bede (1859)
 John Stuart Mill: O slobodi (1859)
 Charles Dickens: Priča o dva grada (1859)
 Victor Hugo: Legenda vjekova (1859)
 Harriet Beecher Stowe: The Minister’s Wooing (1859)
 Alfred Tennyson: Kraljeve idile (1859)
 Ivan Aleksandrovič Gončarov: Oblomov (1859)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Na Badnjak (1860)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Prva ljubav (1860)
 Giosue Carducci: Juvenilia (1860)
 John Ruskin: Moderni slikari I-V (1860)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Oluja (1860)
 Nikolaj Aleksandrovič Dobroljubov: Zraka svjetla u carstvu mraka (1860)
 Algernon Charles Swinburne: Kraljica majka (1860)
 Algernon Charles Swinburne: Rosamund (1860)
 George Eliot: The Mill on the Floss (1860)
 Nikolaj Aleksandrovič Dobroljubov: Kada će doći pravi dan? (1860)
 Theodor Mommsen: Povijest kovanja rimskog novca (1860)
 Henry David Thoreau: The Last Days of John Brown (1860)
 Jacob Burckhardt: Kultura renesanse u Italiji (1860)
 Elizabeth Barrett Browning: Pjesme pred kongresom (1860)
 Eugène Labiche: Putovanje gospodina Perrichona (1860)
 Gustav Theodor Fechner: Počeci psihofizike (1860)
 Ralph Waldo Emerson: Vođenje života (1860)
 Nathaniel Hawthorne: Mramorni paun (1860)
 Luka Botić: Bijedna Mara (1861)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Poniženi i uvrijeđeni (1861)
 Charles Dickens: Velika očekivanja (1861)
 John Stuart Mill: Razmatranja o predstavničkoj vladavini (1861)
 John Stuart Mill: Utilitarizam (1861)
 Đura Jakšić: Padajte, braćo (1861)
 Đura Jakšić: Otadžbina (1861)
 George Sand: Markiz de Villemer (1861)
 Eugène Labiche: Obmana (1861)
 George Eliot: Silas Marner (1861)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Kralj Sverre (1861)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Otac (1861)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Sigurd Slembe (1862)
 Wilhelm Wundt: Prilozi teoriji osjetilnoga opažanja (1862)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Očevi i djeca (1862)
 Charles Baudelaire: Spleen Pariza (1862)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Prava kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (1862)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zapisi iz mrtvog doma (1862)
 William Makepeace Thackeray: The Adventures od Philip (1862)
 Henrik Ibsen: Komedija ljubavi (1862)
 Luka Botić: Petar Bačić (1862)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Minin-Suhoruk (1882)
 Elizabeth Barrett Browning: Posljednje pjesme (1862)
 John Ruskin: Do posljednjega (1862)
 Charles Augustin Sainte-Beuve: Razgovori ponedjeljkom (1862)
 Đura Jakšić: Neverna Tijana (1862)
 Đura Jakšić: Sin sedoga Gamze (1862)
 Henry David Thoreau: Walking (1862)
 Henry David Thoreau: Autumnal Tints (1862)
 Henry David Thoreau: Wild Apples (1862)
 Đura Jakšić: Dva prestola (1862)
 Đura Jakšić: Seoba Srbalja (1862)
 Victor Hugo: Jadnici (1862)
 Petar Preradović: Prvi ljudi (1862)
 Gustave Flaubert: Salammbo (1862)
 János Arany: Smrt Bude (1863)
 Ivan Trnski: Kriesnice I (1863)
 Ivan Trnski: Sveta priča o solunskoj braći (1863)
 Alphonse de Lamartine: Politička sjećanja (1863)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Kozaci (1863)
 Henry David Thoreau: The Fall of the Leaf (1863)
 Henry David Thoreau: Excursions (1863)
 Henry David Thoreau: Life without Principle (1863)
 Henry David Thoreau: Night and Moonlight (1863)
 Josip Eugen Tomić: Krvni pir (1863)
 Josip Eugen Tomić: Tuga za mladošću (1863)
 George Eliot: Romola (1863)
 Ernest Renan: Isusov život (1863)
 Giosue Carducci: Hvalospjev Sotoni (1863)
 Nikolaj Gavrilovič Černiševski: Što da se radi (1863)
 Eugen Kvaternik: Hrvatski glavničar (1863)
 Pierre Joseph Proudhon: O federalnom načelu (1863)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Andrija Madulić – slikar i bakrorezac (1863)
 Théophile Gautier: Kapetan Fracasse (1863)
 Jules Verne: Pet tjedana u balonu (1863)
 Jules Verne: Put u središte zemlje (1864)
 Alfred Victor de Vigny: Sudbine (1864)
 Dragojla Jarnević: Dva pira (1864)
 Ljudevit Gaj: Misli o nagodbi Hrvatske i Slavonije s vladom (1864)
 Robert Browning: Dramatic personae (1864)
 Henrik Ibsen: Borba za tron/Pretedenti za prijestolje (1864)
 Jovan Jovanović Zmaj: Vidosava Branković (1864)
 Jovan Jovanović Zmaj: Šaran (1864)
 Jovan Jovanović Zmaj: Đulići (1864)
 Nikolaj Semjonovič Ljeskov: Nema kuda (1864)
 Henry David Thoreau: The Highland Light (1864)
 Henry David Thoreau: The Maine Woods (1864)
 Eugène Labiche: Zajednička kasa (1864)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zapisi iz podzemlja (1864)
 Eugen Kvaternik: Promemorija (1864)
 Hippolyte Taine: Povijest engleske književnosti (1864)
 Lewis Carroll: Alica u zemlji čudesa (1865)
 Franjo Marković: Dom i svijet (1865)
 Charles Dickens: Naš zajednički prijatelj (1865)
 August Šenoa: Naša književnost (1865)
 August Šenoa: Turopoljski top (1865)
 Algernon Charles Swinburne: Atlanta u Kalidonu (1865)
 Algernon Charles Swinburne: Chastelard (1865)
 Hippolyte Taine: Filozofija umjetnosti (1865)
 Nikolaj Semjonovič Ljeskov: Lady Macbeth Mcenskog okruga (1865)
 George Sand: Laura (1865)
 Thomas Carlyle: Povijest Fridrika II. Pruskog (1865)
 Émile Zola: Claudelova ispovijest (1865)
 Henry David Thoreau: Cape God (1865)
 Henry David Thoreau: Letters to Various Persons (1865)
 George Eliot: In a London Drawingroom (1865)
 John Stuart Mill: Auguste Comte i pozitivizam (1865)
 Sully Prudhomme: Stance i pjesme (1865)
 Mark Twain: Slavna skočižaba iz Calaveraskog okruga (1865)
 Victor Hugo: Popijevke ulica i lugova (1865)
 Petar Preradović: Slavjanstvu (1865)
 Josip Eugen Tomić: Leljinke (1865)
 Victorien Sardou: Stari dečki (1865)
 John Ruskin: Sezam i ljiljani (1865)
 Ivan Trnski: Kriesnice II (1865)
 Henrik Ibsen: Brand (1866)
 Laza Kostić: Maksim Crnojević (1866)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna (1866)
 George Eliot: Felix Holt, the Radical (1866)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Boj na Visu (1866)
 Algernon Charles Swinburne: Pjesme i balade (1866)
 Juliusz Słowacki: Horsztyńsky (1866)
 Juliusz Słowacki: Putovanje u Svetu zemlju iz Napulja (1866)
 Juliusz Słowacki: Beatriks Cenci (1866)
 Juliusz Słowacki: Kralj-Duh (1866)
 Juliusz Słowacki: Fantazy (1866)
 Juliusz Słowacki: Posmrtna djela (1866)
 Herman Melville: Opisi bitaka i vidova (1866)
 Ivan Trnski: Sigetski junak (1866)
 Henry David Thoreau: A Yankee in Canada (1866)
 Ernest Renan: Apostoli (1866)
 Francesco de Sanctis: Kritički ogledi (1866)
 Imbro I. Tkalac: Pitanje austrijsko (1866)
 Đura Jakšić: Na Liparu (1866)
 Đura Jakšić: Ponoć (1866)
 Ivan Prijatelj: Klasje s domačega polja (1866)
 Prosper Mériméé: Plava soba (1866)
 Josip Eugen Tomić: Ostoja, kralj bosanski (1866)
 Paul Verlaine: Saturnijske pjesme (1866)
 August Šenoa: Povjestice (1866)
 August Šenoa: O hrvatskom kazalištu (1866)
 August Šenoa: Ljubica (1866)
 Aleksandre Dumas, sin: Afera Clemenceau (1866)
 Victor Hugo: Poslenici mora (1866)
 Alphonse Daudet: Pisma iz mojeg mlina (1866)
 Hippolyte Taine: Filozofija umjetnosti u Italiji (1866)
 Ludwig Feuerbach: O spiritualizmu i materijalizmu (1866)
 Henrik Ibsen: Peer Gynt (1867)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Kockar (1867)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Dim (1867)
 Arnold Ruge: Iz ranijeg vremena (1867)
 Émile Zola: Thérèse Raquin (1867)
 Émile Zola: Tajne Marseillea (1867)
 Jules Michelet: Povijest Francuske (1867)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Dmitrij Samozvanec (1867)
 Giuseppe Verdi: Don Carlos (1867)
 Božidar Petranović: Bogumili (1867)
 Frédéric Mistral: Kalendal (1867)
 Ante Starčević: Bi li ka Slavstvu ili ka Hrvatstvu (1867)
 Jacob Burckhardt: Povijest renesanse u Italiji (1867)
 Émile Zola: Madeleine Férat (1868)
 Jan Neruda: Knjige stihova (1868)
 Algernon Charles Swinburne: Pjesma o Italiji (1868)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Šćepan Mali (1868)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Idiot (1868)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Vasilisa Melentjeva (1868)
 Ante Starčević: Ime Serb (1868)
 Jules Verne: Djeca kapetana Granta (1868)
 Aleksandr Ivanovič Hercen: Prošlost i razmišljanja (1868)
 Alphonse Daudet: Mališan (1868)
 Đura Jakšić: Jelisaveta, kneginja crnogorska (1868)
 Jules Verne: 20.000 milja pod morem (1869)
 Pjotr Lavrovič Lavrov: Povijesna pisma (1869)
 Robert Browning: Prsten i knjiga (1869)
 Paul Verlaine: Otmjene svečanosti (1869)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Rat i mir (1869)
 Mark Twain: Naivčine u inozemstvu (1869)
 Sully Prudhomme: Samoće (1869)
 August Šenoa: Kugina kuća (1869)
 August Šenoa: Kameni svatovi (1869)
 George Eliot: Agatha (1869)
 George Eliot: Brother and Sister (1869)
 Ernest Renan: Sveti Pavao (1869)
 John Stuart Mill: Podređenost žena (1869)
 Paul von Heyse: Moralne novele (1869)
 Wilhelm Liebknecht: Političko stajalište socijaldemokracije (1869)
 comte de Lautréamont: Maldororovi spjevovi (1869)
 Stojan Novaković: Srpska bibliografija za novu književnost (1869)
 Henrik Ibsen: Savez mladih (1869)
 Victor Hugo: Čovjek koji se smije (1869)
 Hippolyte Taine: Filozofija umjetnosti u Grčkoj (1869)
 Victorien Sardou: Domovina (1869)
 Francesco de Sanctis: Ogled o Petrarki (1869)
 Petar Preradović: Zvanje Slavjanstva (1869)
 Harriet Beecher Stowe: Oldtown Folks (1869)
 Prosper Mériméé: Lokis (1869)
 Ivan Aleksandrovič Gončarov: Ponor (1869)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Pjesme Marka Marulića (1869)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Njeke gradine i gradovi u kraljevini Hrvatskoj (1870)
 Jules Verne: Put na mjesec (1870)
 Paul Verlaine: Dobra pjesma (1870)
 Hippolyte Taine: O inteligenciji (1870)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Prodaja Patrijare Brkića (1870)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Boka Kotorska (1870)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Kanjoš Macedonović (1870)
 Ralph Waldo Emerson: Društvo i osama (1870)
 Ante Starčević: Naputak za pristaše Stranke prava (1870)
 Ante Starčević: Nekoliko uspomene (1870)
 Mihail Salitkov-Ščerdin: Povijest jednog grada (1870)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Lude pare (1870)
 Wilhelm Dilthey: Schleiermacher (1870)
 Mihail Aleksandrovič Bakunjin: Bog i država (1870)
 Alfred Tennyson: Sveti gral i druge pjesme (1870)
 Carl Menger: Načela nacionalne ekonomije (1871)
 George Eliot: Armgat (1871)
 Émile Zola: Uspon Rougonovih (1871)
 Jovan Jovanović Zmaj: Sve dojakošnje pesme (1871)
 Karl Marx: Građanski rat u Francuskoj (1871)
 Ivan Trnski: Učitelj Dobrašin (1871)
 Giosue Carducci: O razvoju narodne književnosti (1871)
 William Stanley Jevons: Teorija političke ekonomije (1871)
 Jane Austen: Lady Susan (1871)
 August Šenoa: Zlatarovo zlato (1871)
 Ernest Renan: Intelektualna i moralna reforma (1871)
 Giuseppe Verdi: Aida (1871)
 Božidar Petranović: O osveti, mirenju i vraždi po negdašnjemu srbsko-hrvatskome pravnom običaju (1871)
 Josip Eugen Tomić: Opančareva kćer (1871)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Šuma (1871)
 Emanuel Geibel: Glasnikovi glasi (1871)
 Algernon Charles Swinburne: Pjesme pred svanuće (1871)
 Walt Whitman: Demokratski vidici (1871)
 Juliusz Słowacki: Geneza iz Duha (1871)
 Giosue Carducci: Lake teške stvari (1871)
 Francesco de Sanctis: Povijest talijanske književnosti (1871)
 Hermann Cohen: Kantova teorija iskustva (1871)
 Giovanni Verga: Priča o crnoglavki (1871)
 Stojan Novaković: Istorija srpske književnosti (1871)
 Nikolaj Semjonovič Ljeskov: Na noževima (1871)
 Harriet Beecher Stowe: Pink and White Tyranny (1871)
 Harriet Beecher Stowe: My Wife and I (1871)
 Mihail Aleksandrovič Bakunjin: Knuto-germanski imperij i socijalna revolucija (1871)
 Jules Verne: Put oko Zemlje u 80 dana (1872)
 Alphonse Daudet: Arležanka (1872)
 Alphonse Daudet: O Tartarinu Taraskoncu (1872)
 Friedrich Nietzsche: Rođenje tragedije iz duha glazbe (1872)
 Jens Peter Jacobsen: Mogens i druge pripovijetke (1872)
 Hans Christian Andersen: Nove bajke i priče (1872)
 Nikolaj Aleksejevič Njekrasov: Ruske žene (1872)
 George Eliot: Middlemarch (1872)
 Svetozar Marković: Srbija na istoku (1872)
 Wilhelm Liebknecht: Znanje je moć, moć je znanje (1872)
 Mihai Eminescu: Bijedni Dionis (1872)
 Kosta Trifković: Francusko-pruski rat (1872)
 Kosta Trifković: Čestitam (1872)
 Kosta Trifković: Školski nadzornik (1872)
 Sully Prudhomme: Sudbine (1872)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Bjesovi (1872)
 Ivan Sergejevič Turgenjev: Bujice proljeća (1872)
 Francesco de Sanctis: Novi kritički ogledi (1872)
 Henryk Sienkiewicz: Uzalud (1872)
 Henryk Sienkiewicz: Humoreske iz Worszyłłina fascikla (1872)
 August Strindberg: Majstor Olof (1872)
 Nikolaj Semjonovič Ljeskov: Crkovnjaci (1872)
 Victor Hugo: Strašna godina (1872)
 Wilhelm Windelband: O izvjesnosti spoznaje (1872)
 Henrik Ibsen: Cezar i Galilejci (1873)
 George Eliot: Stardivarius (1873)
 Rikard Jorgovanić: Mlinarska djeca (1873)
 Walter Horatio Pater: Studije o povijesti renesanse (1873)
 August Šenoa: Prijan Lovro (1873)
 August Šenoa: Barun Ivica (1873)
 Laza Kostić: Pesme (1873)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Snjeguljica (1873)
 Josip Eugen Tomić: Bračne ponude (1873)
 Mihail Aleksandrovič Bakunjin: Državnost i anarhija (1873)
 Christian Lassen: Indijske starine (1873)
 Stojan Novaković: Fiziologija glasa i glasovi srpskog jezika (1873)
 John Stuart Mill: Autobiografija (1873)
 Giovanni Verga: Eva (1873)
 Nikolaj Semjonovič Ljeskov: Začarani putnik (1873)
 Kosta Trifković: Izabiračica (1873)
 Arthur Rimbaud: Sezona u paklu (1873)
 Arthur Rimbaud: Iluminacije (1874)
 Paul von Heyse: Djeca svijeta (1874)
 Harriet Beecher Stowe: Palmetto Leaves (1874)
 Jules Verne: Tajanstveni otok (1874)
 Algernon Charles Swinburne: Bothwell (1874)
 Joris-Karl Huysmans: Kutija slatkiša (1874)
 Vjenceslav Novak: Lavoslavu Vukeliću (1874)
 Andrija Palmović: Sonetni vijenac (1874)
 Giuseppe Verdi: Rekvijem (1874)
 Hugo Badalić: Panem et circenses (1874)
 George Eliot: The Legend of Jubal (1874)
 George Eliot: I Grant You Ample Leave (1874)
 George Eliot: Arion (1874)
 George Eliot: A Minor Prophet (1874)
 Prosper Mériméé: Pisma nepoznatoj (1874)
 Gottfried Keller: Ljudi u Seldwyli (1874)
 William Stanley Jevons: Načela znanosti (1874)
 Théophile Gautier: Povijest romantizma (1874)
 Paul Verlaine: Romance bez riječi (1874)
 Paul Verlaine: Mudrost (1874)
 Giovanni Verga: Eros (1874)
 Giovanni Verga: Nedda (1874)
 Victorien Sardou: Mržnja (1874)
 Thomas Hardy: Daleko od bjesomučne gomile (1874)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Povijesne pjesme (1874)
 Gustave Flaubert: Iskušenje svetog Antuna (1874)
 Gustave Flaubert: Kandidat (1874)
 Kosta Trifković: Ljubavno pismo (1874)
 Victor Hugo: Devedeset i treća (1874)
 Alphonse Daudet: Fromont mlađi i Risler stariji (1874)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Mladić (1875)
 Laza Kostić: Pera Segedinac (1875)
 Nikolaj Aleksejevič Njekrasov: Suvremenici (1875)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Stečaj (1875)
 Algernon Charles Swinburne: Eseji i studije (1875)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Kriza zapadne filozofije (1875)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Urednik (1875)
 Frédéric Mistral: Zlatni otoci (1875)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Diplomatički zbornik kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (1875)
 Karl Marx: Kritika Gothskog programa (1875)
 Carlo Collodi: Pripovijesti o vilama (1875)
 Stéphane Mallarmé: Herodijade (1875)
 Giovanni Verga: Kraljevski tigar (1875)
 Paul von Heyse: U raju (1875)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Prokleti Ham (1875)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Pripovijesti crnogorske i primorske (1875)
 Josip Kozarac: Zmija (1875)
 August Šenoa: Čuvaj se senjske ruke (1875)
 August Šenoa: Mladi gospodin (1875)
 August Šenoa: Ilijina oporuka (1876)
 Alphonse Daudot: Jack (1876)
 Friedrich Nietzsche: Nesuvremena razmatranja (1876)
 Stéphane Mallarmé: Faunovo poslijepodne (1876)
 Jules Michelet: Dnevnik (1876)
 Herman Melville: Clarel (1876)
 Frederick Pollock: Načela ugovora (1876)
 Jens Peter Jacobsen: Marie Grubbe (1876)
 Henry James: Roderick Hudson (1876)
 George Eliot: Daniel Deronda (1876)
 Joris-Karl Huysmans: Marta (1876)
 Pjotr Lavrovič Lavrov: Državni element u društvu budućnosti (1876)
 Ernest Renan: Filozofski dijalozi i fragmenti (1876)
 Ernest Renan: Antikrist (1876)f
 Victor Hugo: Djela i riječi (1876)
 Hugo Badalić: Nikola Šubić Zrinjski (1876)
 Gustav Theodor Fechner: Predškola estetike (1876)
 Nikolaj Aleksejevič Njekrasov: Tko u Rusiji dobro živi? (1876)
 Kosta Trifković: Na Badnji dan (1876)
 Carlo Collodi: Ivica (1876)
 Mark Twain: Pustolovine Toma Sawyera (1876)
 Jules Verne: Carev glasnik (1876)
 Jules Verne: Crna Indija (1877)
 Jules Verne: Putovanje na kometu (1877)
 Andrija Palmović: Zagorske elegije (1877)
 Henry James: Amerikanac (1877)
 Émile Zola: Jazbina (1877)
 Ante Kovačić: Baruničina ljubav (1877)
 Léon Walras: Elementi čiste političke ekonomije (1877)
 Gustav Theodor Fechner: U zadaći psihofizike (1877)
 János Arany: Jesenji stihovi (1877)
 Wilhelm Dilthey: Doživljaj i pjesništvo (1877)
 Gustave Flaubert: Tri pripovijetke (1877)
 Stojan Novaković: Srpske narodne zagonetke (1877)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Kralj (1877)
 Giosue Carducci: Barbarske ode (1877)
 Stjepan Mitrov Ljubiša: Gorde, ili kako Crnogorka ljubi (1877)
 Emanuel Geibel: Listovi pozne jeseni (1877)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Ana Karenjina (1877)
 Gustave Flaubert: Jednostavno srce (1877)
 August Šenoa: Seljačka buna (1877)
 Bruno Bauer: Krist i cezari (1877)
 Victor Hugo: Umijeće kako biti djed (1877)
 Henrik Ibsen: Stupovi društva (1877)
 Jules Verne: Petnaestogodišnji kapetan (1878)
 Robert Louis Stevenson: An Inland Voyage (1878)
 Robert Louis Stevenson: Edinburgh. Picturesque Notes (1878)
 Alphonse Daudet: Nabob (1878)
 Josip Kozarac: Turci u Karlovcu (1878)
 Jan Neruda: Kozmičke pjesme (1878)
 Auguste Rodin: Ivan Krstitelj (1878)
 Friedrich Engels: Anti-Dühring (1878)
 Sully Prudhomme: Pravda (1878)
 Mirko Bogović: Vinjage (1878)
 Mirko Bogović: Slike i prilike (1878)
 Mirko Bogović: Strjelice (1878)
 Karl Adolph Gjellerup: Idealist (1878)
 Wilhelm Liebknecht: Narodna država (1878)
 Ernest Renan: Kaliban (1878)
 Gottfried Keller: Ciriške novele (1878)
 Frédéric Mistral: Felibriška riznica (1878)
 Josip Eugen Tomić: Zatečeni ženik (1878)
 Victor Hugo: Papa (1878)
 Thomas Hardy: Povratak na rodnu grudu (1878)
 August Šenoa: Karanfil s pjesnikova groba (1878)
 August Šenoa: Diogeneš (1878)
 Đura Jakšić: Stanoje Glavaš (1878)
 Ante Starčević: Na čemu smo (1878)
 Ante Starčević: Pasmina Slavoserbska po Hervatskoj (1878)
 Jan Neruda: Malostranske pripovijetke (1878)
 Andrija Palmović: Zora Veronika Zrinska (1878)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Leonarda (1879)
 Joris-Karl Huysmans: Sestre Vatard (1879)
 Ante Starčević: Pisma Magjarolacah (1879)
 Alphonse Daudet: Kraljevi u progonstvu (1879)
 Josip Eugen Tomić: Zmaj od Bosne (1879)
 Alfred Marshall/Mary Paley Marshall: Čista teorija vanjske trgovine (1789)
 Alfred Marshall/Mary Paley Marshall: Čista teorija unutrašnjih vrijednosti (1789)
 Alfred Marshall/Mary Paley Marshall: Elementi ekonomike industrije (1789)
 Vittorio Alfieri: Obezbastiljeni Pariz (1879)
 Hermann Alexander Diels: Grčka misao (1879)
 Hermann Alexander Diels: Počelo (1879)
 Josip Kozarac: Priče djeda Nike (1879)
 Josip Kozarac: Tuna Bunjavilo (1879)
 Josip Kozarac: Tartufov unuk (1879)
 János Arany: Toldijeva ljubav (1879)
 Robert Louis Stevenson: Travels with a Donkey in the Cévennes (1879)
 August Strindberg: Crvena soba (1879)
 Gabriele D’Annunzio: S proljeća (1879)
 Jacques Louis David: Liktori donose Brutu trupla njegovih sinova (1789)
 Henry James: Daisy Miller (1879)
 Henrik Ibsen: Nora ili Kuća lutaka (1879)
 George Eliot: A College Breakfast Party (1879)
 George Eliot: The Death of Moses (1879)
 Eugen Kumičić: Slučaj (1879)
 Giosue Carducci: Jambi i epodi (1879)
 Đuro Arnold: Etika i poviest (1879)
 August Šenoa: Prosjak Luka (1879)
 August Šenoa: Vladimir (1879)
 August Šenoa: Kanarinčeva ljubovca (1880)
 August Šenoa: Zagrebulje (1880)
 Josip Eugen Tomić: Barun Trenk (1880)
 Auguste Rodin: Vrata pakla (1880)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Kritika apstraktnih načela (1880)
 Henryk Sienkiewicz: Skice ugljenom (1880)
 Ivo Vojnović: Geranium (1880)
 Auguste Rodin: Adam (1880)
 Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Braća Karamazovi (1880)
 Johann Ludwig Tieck: Obrnuti svijet (1880)
 Ante Starčević: Nagodbe (1880)
 Jens Peter Jacobesen: Niels Lyhne (1880)
 Benjamin Disraeli: Endymion (1880)
 Alfred Tennyson: Balade i druge pjesme (1880)
 Giovanni Verga: Život na poljima (1880)
 Émile Zola: Nana (1880)
 Mihail Salitkov-Ščerdin: Gospoda Golovljovi (1880)
 Carlo Collodi: Pinocchieve pustolovine. Priča o lutku (1880)
 August Strindberg: Švedski narod (1880)
 Herman Joachim Bang: Beznadni naraštaji (1880)
 Rikard Jorgovanić: Izabrane pjesme (1880)
 Ante Kovačić: Smrt Babe Čengičkinje (1880)
 Henry James: Portret gospođe (1881)
 Henry James: Washington Square (1881)
 Eugen Kumičić: Olga i Lina (1881)
 Eugen Kumičić: Jelkin bosiljak (1881)
 Joris-Karl Huysmans: U obitelji (1881)
 Alphonse Daudot: Numa Roumestan (1881)
 Herbert Spencer: Deskriptivna sociologija (1881)
 Auguste Rodin: Eva (1881)
 Algernon Charles Swinburne: Mary Stuart (1881)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Predavanja o bogočovječnosti (1881)
 José Echegaray y Eizaguirre: Veliki Galijot (1881)
 Henry David Thoreau: Early Spring in Massachusetts (1881)
 Ivan Trnski: Popievke i milostnice mu mladjenke (1881)
 Henri Frédéric Amiel: Odlomci intimna dnevnika (1881)
 Ernest Renan: Voda mladosti (1881)
 Mita Cenić: Ispod zemlje ili moja tamnovanja (1881)
 Karl Adolph Gjellerup: Crveni glog (1881)
 Ernest Renan: Povijest izvora kršćanstva (1881)
 Anatole France: Zločin Sylvestra Bonnarda (1881)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Talenti i obožavatelji (1881)
 Guy de Mounpassant: Kuća Tellier (1881)
 Victor Hugo: Četiri vjetra duha (1881)
 Mihail Salitkov-Ščerdin: Preko granice (1881)
 Nikolaj Semjonovič Ljeskov: Ljevak (1881)
 Paul Bourget: Dojmovi iz Italije (1881)
 Giovanni Verga: Obitelj Malavoglia (1881)
 August Šenoa: Branka (1881)
 Mark Twain: Kraljević i prosjak (1881)
 Arnold Ruge: Povijest našeg doba (1881)
 Gustave Flaubert: Bouvard i Pécuchet (1881)
 Vjenceslav Novak: Maca (1881)
 Oscar Wilde: Pjesme (1881)
 August Šenoa: Kletva (1881)
 August Šenoa: Branka (1881)
 Johanna Spyri: Heidine godine učenja i lutanja (1881)
 Johanna Spyri: Bez doma (1881)
 Josip Eugen Tomić: Novi red (1881)
 Josip Eugen Tomić: Gospodin tutor (1881)
 Prosper Mériméé: Pisma gospodinu Panizziju (1881)
 Henrik Ibsen: Sablasti (1881)
 Henrik Ibsen: Narodni neprijatelj (1882)
 Joris-Karl Huysmans: Niz vodu (1882)
 Friedrich Nietzsche: Vesela znanost (1882)
 Eugen Kumičić: Primorci (1882)
 Jens Peter Jacobsen: Kuga u Bergamu (1882)
 Gustaf af Geijerstam: Tmurno hladno (1882)
 Algernon Charles Swinburne: Tristram od Lyonessea (1882)
 Gabriele D’Annunzio: Novi pjev (1882)
 Robert Louis Stevenson: The Old and New Pacific Capitals (1882)
 Robert Louis Stevenson: New Arabian Nights (1882)
 Auguste Rodin: Orfej i Euridika (1882)
 Jovan Jovanović Zmaj: Đulići uveoci (1882)
 Jovan Jovanović Zmaj: Pevanija (1882)
 Ernest Renan: Eklezijast (1882)
 August Strindberg: Novo carstvo (1882)
 Jules Verne: Škola za Robinsone (1882)
 Gottfried Keller: Epigram (1882)
 August Harambašić: Ružmarinke (1882)
 Benjamin Disraeli: Odabrani govori (1882)
 Karl Adolph Gjellerup: Naučnik u Germana (1882)
 Ante Kovačić: Fiškal (1882)
 Paul Verlaine: Pjesničko umijeće (1882)
 Victorien Sardou: Fedora (1882)
 Ivan Trnski: Kriesnice III (1882)
 Gustave Flaubert: Gospođa Sabina (1883)
 Carl Menger: Istraživanja o metodi društvenih znanosti, a posebno o metodi političke ekonomije (1883)
 Jan Neruda: Balade i romance (1883)
 Jan Neruda: Obični motivi (1883)
 Detlev von Liliencron: Pobočnici na konju i druge pjesme (1883)
 Eugen Kumičić: Začuđeni svatovi (1883)
 Eugen Kumičić: Gospođa Sabina (1883)
 Joris-Karl Huysmans: Moderna umjetnost (1883)
 Ernest Renan: Sjećanja iz djetinjstva i mladosti (1883)
 Wilhelm Wundt: Logika (1883)
 Robert Louis Stevenson: The Silverado Squatters (1883)
 Robert Louis Stevenson: Treasure Island (1883)
 Mihai Eminescu: Večernik (1883)
 Gustaf af Geijerstam: Slamnati oblak (1883)
 Émile Verhaeren: Flamanke (1883)
 Nikolaj Semjonovič Ljeskov: Vlasuljar-umjetnik (1883)
 Wilhelm Dilthey: Uvod u duhovne znanosti (1883)
 Julije Rorauer: Maja (1883)
 Julije Rorauer: Jegjupčanin (1883)
 Giovanni Verga: Seoske novele (1883)
 Julije Rorauer: Maja (1883)
 Julije Rorauer: Jegjupčanin (1883)
 Eugène Labiche: Cjelokupno kazalište (1883)
 Paul Verlaine: Prokleti pjesnici (1883)
 Georgij Valentinovič Plehanov: Socijalizam i politička borba (1883)
 Mark Twain: Život na Mississippiju (1883)
 Aleksandr Nikolajevič Ostrovski: Bez krivnje krivi (1883)
 Paul Bourget: Eseji o suvremenoj psihologiji (1883)
 Ivan Kukuljević Sakcinski: Zrin-grad i njegovi gospodari (1883)
 Branislav Nušić: Narodni poslanik (1883)
 Émile Zola: Kod ženskog raja (1883)
 Bjørnstjerne Martinius Bjørnson: Iznad moći shvaćanja (1883)
 Andrija Palmović: Pjesme (1883)
 August Harambašić: Slobodarka (1883)
 Anton Pavlovič Čehov: Činovnikova smrt (1883)
 Guy de Mounpassant: Jedan život (1883)
 Guy de Mounpassant: Gospođica Fifi (1883)
 Guy de Mounpassant: Lovačke priče (1883)
 Guy de Mounpassant: Mjesečev sjaj (1884)
 Guy de Mounpassant: Sestre Rondoli (1884)
 Guy de Mounpassant: Yvette (1884)
 Ante Kovačić: Iz Bombaja (1884)
 Celestin Medović: Portret Vinka Draganje (1884)
 Laza Kostić: Osnovno načelo (1884)
 Joris-Karl Huysmans: U suprotnom smjeru (1884)
 Mark Twain: Pustolovine Huckleberryja Finna (1884)
 Paul Verlaine: Nekad i sad (1884)
 August Wilhelm Schlegel: Predavanja o lijepoj književnosti (1884)
 Jules Verne: Arhipelag u plamenu (1884)
 Gaetano Mosca: Teorija vladavine i parlamentarna vlada (1884)
 Frédéric Mistral: Nerta (1884)
 Auguste Rodin: Zefir i Psiha (1884)
 Julije Rorauer: Olynta (1884)
 Gabriele D’Annunzio: Međuigra stihova (1884)
 Gabriele D’Annunzio: Pjesme Izoldi – Himera (1884)
 Henry David Thoreau: Summer (1884)
 Josip Stadler: Fundamentalna teologija (1884)
 George Bernard Shaw: Fabijanski manifest (1884)
 Jean Moréas: Sirte (1884)
 Karl Adolph Gjellerup: Brynhild (1884)
 Josip Eugen Tomić: Kapitanova kći (1884)
 Friedrich Engels: Podrijetlo porodice, privatnog vlasništva i države (1884)
 Wilhelm Windelband: Preludiji (1884)
 Henryk Sienkiewicz: Ognjem i mačem (1884)
 Giovanni Verga: Seosko viteštvo (1884)
 Henry James: Umijeće proze (1884)
 Julije Rorauer: Olynta (1884)
 Ivo Vojnović: Perom i olovkom (1884)
 August Strindberg: Mjesečarove oči u budnim danima (1884)
 Henrik Ibsen: Divlja patka (1884)
 August Strindberg: Ženiti se (Brakovi) (1885)
 Walter Horatio Pater: Marije Epikurejac (1885)
 August Harambašić: Zlatka (1885)
 Nikola Begović: Srbske narodne pjesme iz Like i Banije (1885)
 Alfred Tennyson: Tirezija i druge pjesme (1885)
 Jules Laforgue: Tužaljke (1885)
 Guy de Mounpassant: Bel-Ami (1885)
 Karl Praechter: Cebetis tabula quanam conscripta esse vidatur (1885)
 Theodor Mommsen: Rimska povijest (1885)
 Robert Louis Stevenson/Fanny Van de Grift Stevenson: More New Arabian Nights (1885)
 Robert Louis Stevenson: Prince Otto (1885)
 Auguste Rodin: Danaida (1885)
 Robert Louis Stevenson: A Child’s Garden of Verses (1885)
 Gustaf af Geijerstam: Erik Grane (1885)
 Silvije Strahimir Kranjčević: Bugarkinje (1885)
 Anatole France: Knjiga mojih prijatelja (1885)
 Stanisław Witkiewicz: Mickiewicz kao kolorist (1885)
 Émile Zola: Germinal (1885)
 Georgij Valentinovič Plehanov: Naša razmimoilaženja (1855)
 Henrik Ibsen: Romersholm (1886)
 Friedrich Nietzsche: S one strane dobra i zla (1886)
 Victor Hugo: Sotonin kraj (1886)
 August Strindberg: Služavkin sin (1886)
 Georges Feydeau: Krojač za gospođe (1886)
 Ivan Trnski: Jezerkinje (1886)
 Jean Moréas: Kantilene (1886)
 Auguste Rodin: Poljubac (1886)
 Robert Louis Stevenson: Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886)
 Robert Louis Stevenson: Kidnapped (1886)
 Thomas Hardy: Gradonačelnik Casterbridgea (1886)
 Jules Laforgue: Oponašanje Naše Gospe Lune (1886)
 Jules Laforgue: Vilinski zbor (1886)
 Léon Walras: Teorija novca (1886)
 Émile Verhaeren: Redovnice (1886)
 Ivo Vojnović: Ksanta (1886)
 Sully Prudhomme: Prizma (1886)
 Gottfried Keller: Martin Salander (1886)
 Henry James: Bostonjanke (1886)
 Henry James: Princeza Casamassima (1866)
 Frances Eliza Burnett: Mali lord Fauntleroy (1886)
 Henryk Sienkiewicz: Potop (1886)
 Jovan Hranilović: Žumberačke elegije (1886)
 Mihail Salitkov-Ščerdin: Bajke (1886)
 Herman Joachim Bang: Uz put (1886)
 Jens Peter Jacobsen: Pjesme i skice (1886)
 Hippolyte Taine: Uvid u eksperimentalne povijesti (1866)
 Émile Zola: Djelo (1886)
 Eugen Kumičić: Pod puškom (1886)
 Branislav Nušić: Pripovetke jednog kaplara (1886)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Smrt Ivana Iljiča (1886)
 August Harambašić: Sitne pjesme (1886)
 Ksaver Šandor Gjalski: Pod starimi krovovi (1886)
 Gustave Flaubert: Po poljima i žalima (1886)
 Friedrich Nietzsche: O genealogiji morala (1887)
 Celestin Medović: Portret Ike plemenite Bizzaro (1887)
 Nikola Begović: Život i običaji Srba graničara (1887)
 Anton Pavlovič Čehov: Šarene priče (1888)
 Theodor Fontane: Zabune, zablude (1888)
 Herman Joachim Bang: Tiha postojanja (1886)
 Herman Joachim Bang: Žbuka (1887)
 Robert Louis Stevenson: Underwoods (1887)
 Josip Eugen Tomić: Pošurice (1887)
 Hermann Sudermann: Gospođa Briga (1887)
 Stjepan Miletić: Iz raznih novina (1887)
 Guy de Mounpassant: La Horla (1887)
 Josip Kozarac: Biser-Kata (1887)
 Giosue Carducci: Nove pjesme (1887)
 Robert Louis Stevenson: The Marry Men and Other Tales and Fables (1887)
 Karl May: Sin lovca na medvjede (1887)
 Stjepan Miletić: Diletanti (1887)
 Giuseppe Verdi: Otello (1887)
 Walter Horatio Pater: Imaginarni portreti (1887)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Povijest i budućnost teokracije (1887)
 Émile Verhaeren: Večeri (1887)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert: Neobjavljena djela i prepiska (1887)
 Émile Zola: Zemlja (1887)
 Victorien Sardou: Tosca (1887)
 Branislav Nušić: Dva raba (1887)
 Guy de Mounpassant: Mont-Oriol (1887)
 Vojislav Ilić: Pesme (1887)
 Frederick Pollock: Pravo delikata (1887)
 Ksaver Šandor Gjalski: Tri pripovijetke bez naslova (1887)
 Ksaver Šandor Gjalski: U noći (1887)
 Ksaver Šandor Gjalski: Janko Borislavić (1887)
 Stéphane Mallarmé: Pjesme (1887)
 Anton Pavlovič Čehov: Ivanov (1887)
 August Stridberg: Otac (1887)
 August Strindberg: Ljudi s Hemsöa (1887)
 August Strindberg: Život muškaraca iz arhipelaga (1888)
 August Strindberg: Gospođica Julija (1888)
 Rudyard Kipling: Jednostavne priče s brda (1888)
 Rudyard Kipling: Čovjek koji je htio biti kralj (1888)
 Auguste Rodin: Građani Calaisa (1888)
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam: Godine hodočašća i skitnje (1888)
 Vladimir Ivanovič Njemirovič-Dančenko: Oporuka (1888)
 Oscar Wilde: Sretni kraljević i druge priče (1888)
 Robert Louis Stevenson: The Black Arrow (1888)
 Karl May: Sin Llana Estacada (1888)
 Karl May: U balkanskim gudurama (1888)
 Henry David Thoreau: Winter (1888)
 Walt Whitman: Sabrane pjesme i proza (1888)
 Paul Gauguin: Vizija nakon propovijedi – sveti Jakov u borbi s anđelom (1888)
 Rudolf Eucken: Jedinstvo duhovnog života u svijesti i činu čovječanstva (1888)
 Vjenceslav Novak: Pavao Šegota (1888)
 Émile Verhaeren: Porazi (1888)
 Otto Wagner: Sinagoga u Budimpešti (1888)
 Herman Melville: Billy Budd (1888)
 Theodor Mommsen: Rimsko državno pravo (1888)
 Henryk Sienkiewicz: Gospodin Wołodyjowski (1888)
 Sully Prudhomme: Sreća (1888)
 Josip Kozarac: Proletarci (1888)
 Josip Kozarac: Krčelići ne će ljepote (1888)
 Stjepan Miletić: Za nosom (1888)
 Stjepan Miletić: Među govedari (1888)
 Stjepan Miletić: Zabarušene karijere (1888)
 Josip Eugen Tomić: Emin-agina ljuba (1888)
 Frances Eliza Burnett: Sara Crew (1888)
 Paul Verlaine: Ljubav (1888)
 Ante Starčević: Jubilei (1888)
 Ante Kovačić: U registraturi (1888)
 Henrik Ibsen: Žena s mora (1888)
 Josip Kozarac: Slavonska šuma (1888)
 Henryk Sienkiewicz: Trilogija (1888)
 Anton Pavlovič Čehov: Pripovijesti (1888)
 Wilhelm Windelband: Povijest stare filozofije (1888)
 Ksaver Šandor Gjalski: Bijedne priče (1888)
 Branislav Nušić: Sumnjivo lice (1888)
 Branislav Nušić: Protekcija (1889)
 Walter Horatio Pater: Vrednovanja, uz esej o stilu (1889)
 August Strindberg: Vjerovnik (1889)
 Gerhart Hauptmann: Pred zoru (1889)
 Eugen Kumičić: Preko mora (1889)
 Eugen Kumičić: Teodora (1889)
 Wilhelm Wundt: Sustav filozofije (1889)
 Julije Rorauer: Naši ljudi (1889)
 Georges Sorel: Sokratov proces (1889)
 Robert Louis Stevenson: The Master of Ballantrae (1889)
 Robert Louis Stevenson/Lloyd Osbourne: The Wrong Box (1889)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Kreutzerova sonata (1889)
 Paul Gauguin: Žuti Krist (1889)
 Gabriele D’Annunzio: Užitak (1889)
 Stjepan Miletić: Grobne pjesme (1889)
 Maffeo Pantaleoni: Načela čiste ekonomije (1889)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Rusija i sveopća crkva (1889)
 Julije Rorauer: Naši ljudi (1889)
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam: Renesansa (1889)
 Guy de Mounpassant: Pierre i Jean (1889)
 Guy de Mounpassant: Jak kao smrt (1889)
 Simo Matavulj: Iz Crne Gore i Primorja (1889)
 Paul Verlaine: Usporedo (1889)
 Karl Adolph Gjellerup: Knjiga o mojoj ljubavi (1889)
 Karl Adolph Gjellerup: Minna (1889)
 Stendhal: Lamiel (1889)
 Herman Joachim Bang: Tine (1889)
 Giovanni Verga: Meštar Don Gesualdo (1889)
 Paul Bourget: Učenik (1889)
 Vojislav Ilić: Pesme (1889)
 Francesco de Sanctis: Mladost (1889)
 Gustaf af Geijerstam: Siromašan puk (1889)
 William Butler Yeats: Oisinova lutanja i druge pjesme (1889)
 William Butler Yeats: Raskrižja (1889)
 William Butler Yeats: Vjetar među trskama (1889)
 Vjenceslav Novak: Podgorske pripovijesti (1889)
 Josip Kozarac: Mrtvi kapitali (1889)
 Mark Twain: Yankee na dvoru kralja Arthura (1889)
 August Harambašić: Pjesničke pripovijesti (1889)
 John Ruskin: Praeterita (1889)
 Friedrich Nietzsche: Ecce Homo (1889)
 Eugen Kumičić: Otrovana srca (1890)
 Laza Kostić: Gordana ili Uskokova ljuba (1890)
 Herman Joachim Bang: Pod jarmom (1890)
 Rudyard Kipling: Tri vojnika (1890)
 Celestin Medović: Portret starice (1890)
 Celestin Medović: Sveti Bonaventura (1890)
 Ksaver Šandor Gjalski: Na rođenoj grudi (1890)
 Luigi Pirandello: Gejin uskrs (1890)
 Alfred Marshall: Načela ekonomike (1890)
 Detlev von Liliencron: Šetač pustopoljinom (1890)
 Anatole France: Thaïs (1890)
 Stanisław Witkiewicz: Na prevaru (1890)
 Émile Verhaeren: Crne zublje (1890)
 Simo Matavulj: Iz primorskog života (1890)
 Nikodim Milaš: Pravoslavno crkveno pravo (1890)
 James George Frazer: Zlatna grana (1890)
 Frédéric Mistral: Kraljica Ivana (1890)
 Victor Hugo: Alpe i Pirineji (1890)
 Ernest Renan: Budućnost znanosti (1890)
 Giacomo Leopardi: Bilježnica misli (1890)
 Ivan Trnki: Ana Lovićeva (1890)
 Jules Laforgue: Legendarne moralne priče (1890)
 Rudolf Eucken: Životni pogledi velikih mislitelja (1890)
 Stendhal: Život Henrija Brularda (1890)
 Henrik Ibsen: Heda Gabler (1890)
 Anton Aškerc: Balade i romance (1890)
 George Stefan: Himne (1890)
 Fran Saleški Finžgar: Iz veselih časov (1890)
 Josip Kozarac: Donna Ines (1890)
 Guy de Mounpassant: Uzaludna ljepota (1890)
 Guy de Mounpassant: Naše srce (1890)
 Robert Bridges: Kratke pjesme (1890)
 Ivo Vojnović: Psyche (1890)
 August Strindberg: Na obali mora (1890)
 Wilhelm Windelband: Povijest novije filozofije (1890)
 Émile Zola: Čovjek-zvijer (1890)
 Knut Hamsun: Glad (1890)
 Ante Tresić Pavičić: Glasovi s mora jadranskoga (1891)
 Joris-Karl Huysmans: Ondje (1891)
 Lyman Frank Baum: Our Landlady (1891)
 Hugo von Hofmannsthal: Jučer (1891)
 Hermann Sudermann: Čast (1891)
 Frank Wedekind: Proljetno buđenje (1891)
 Selma Lagerlöf: Saga o Gösti Berlingu (1891)
 Friedrich Nietzsche: Tako je govorio Zaratustra (1883-1891)
 Paul Gauguin: Tahićanke na plaži (1891)
 Robert Louis Stevenson: Ballads (1891)
 Maurice Barrès: Kult samoga sebe (1891)
 Edmund Hussrel: Filozofija aritmetike (1891)
 George Bernard Shaw: Bit Ibsenizma (1891)
 Stojan Novaković: Selo (1891)
 Gabriele D’Annunzio: Giovanni Episcopo (1891)
 Afanasij Afanasjevič Fet: Večernje vatre (1891)
 Ksaver Šandor Gjalski: Iz varmegjinskih dana (1891)
 George Stefan: Hodočašća (1891)
 Simo Matavulj: Sa Jadrana (1891)
 Fran Saleški Finžgar: Na Gosposvetskem polju (1891)
 Fran Saleški Finžgar: Arburetum (1891)
 Janko Leskovar: Misao na vječnost (1891)
 Thomas Hardy: Tessa iz porodice D’Urberville (1891)
 Josip Kozarac: Među svijetlom i tminom (1891)
 Johanna Spyri: Iz švicarskih planina (1891)
 August Strindberg: Švedske sudbine i pustolovine (1891)
 Émile Zola: Novac (1891)
 Aleksa Šantić: Pjesme (1891)
 Henryk Sienkiewicz: Bez dogme (1891)
 Oscar Wilde: Socijalizam i ljudska duša (1891)
 Oscar Wilde: Slika Doriana Greya (1891)
 Oscar Wilde: Nakane (1891)
 Josip Eugen Tomić: Udovica (1891)
 Henrik Ibsen: Graditelj Solness (1892)
 Maksim Gorki: Makar Čudra (1892)
 Ante Tresić Pavičić: Sudbina izdajice (1892)
 Oscar Wilde: Lepeza lejdi Windermere (1892)
 Robert Louis Stevenson: Across the Plains (1892)
 Robert Louis Stevenson: A Footnote to History. Eight Years of Trouble in Samoa (1892)
 Robert Louis Stevenson/Lloyd Osbourne: The Wrecker (1892)
 Janko Leskovar: Katastrofa (1892)
 Émile Zola: Slom (1892)
 Gabriele D’Annunzio: Nevin (1892)
 Karl May: Kroz pustinju (1892)
 Paul Gauguin: Ta matete (1892)
 Theodor Fontane: Jenny Treibel (1892)
 Simo Matavulj: Uskok (1892)
 Simo Matavulj: Bakonja fra Brnje (1892)
 Stjepan Miletić: Grof Palžina (1892)
 José Echegaray y Eizaguirre: Don Juanov sin (1892)
 Georg Simmel: Problemi filozofije povijesti (1892)
 Paul von Heyse: Merlin (1892)
 Vjenceslav Novak: Pod Nehajem (1892)
 Maurice Maeterlinck: Peleas i Melizanda (1892)
 Stendhal: Sjećanja iz egotizma (1892)
 Gerhart Hauptmann: Tkalci (1892)
 William Butler Yeats: Kneginja Cathleen (1892)
 George Bernard Shaw: Udovičke kuće (1892)
 Branimir Wiesner Livadić: Zimnje pjesme (1892)
 August Harambašić: Nevenke (1892)
 Henry David Thoreau: Autumn (1892)
 Ksaver Šandor Gjalski: Osvit (1892)
 Anton Pavlovič Čehov: Paviljon br. 6 (1892)
 Gabriele D’Annunzio: Rimske elegije (1892)
 Fran Saleški Finžgar: Francetov France (1892)
 Josip Eugen Tomić: Pastorak (1892)
 Vojislav Ilić: Pesme (1892)
 Heinrich Rickert: Predmet spoznaje (1892)
 Stanisław Przybyszewski: O psihologiji individualizma (1892)
 Stanisław Przybyszewski: Totenmesse (1893)
 Robert Bridges: Miltonova prozodija (1893)
 Celestin Medović: Bakanal (1893)
 Ivan Trnski: Plitvička jezera (1893)
 Karl Praechter: Cebetis tabula (1893)
 Robert Louis Stevenson: Catriona (1893)
 Eugen Kumičić: Urota Zrinsko-Frankopanska (1893)
 Anatole France: Pečenjarnica kraljice Pédauque (1893)
 Silvije Strahimir Kranjčević: Prvi grijeh (1893)
 Ante Starčević: Najnovija davorija (1893)
 Otto Wagner: Generalni regulacijski plan Beča (1893)
 Paul Gauguin: Noa Noa (1893)
 Stojan Novaković: Srbi i Turci 14. i 15. veka (1893)
 Stojan Novaković: Prvi osnovi slovenske književnosti među balkanskim Slovenima (1893)
 Paul Gauguin: Glava Tahićanke (1893)
 Jean Moréas: Strasni hodočasnik (1893)
 Ernest Renan: Povijest naroda Izraelova (1893)
 Giuseppe Verdi: Falstaff (1893)
 Émile Durkheim: O podjeli društvenoga rada (1893)
 Gabriele D’Annunzio: Rajska pjesan (1893)
 Oswald Külpe: Temeljni ocrt psihologije (1893)
 Émile Verhaeren: Halucinantna polja (1893)
 Robert Louis Stevenson: Island Nights’ Entertainments (1893)
 Ante Tresić Pavičić: Izgubljeni ljudi (1893)
 Jovan Hranilović: Izabrane pjesme (1893)
 Victorien Sardou: Gospođa Sans-Gêne (1893)
 Herbert Spencer: Sustav sintetičke filozofije (1893)
 Gerhart Hauptmann: Dabrovo krzno (1893)
 Walter Horatio Pater: Platon i platonizam (1893)
 Osman Nuri Hadžić: Smail-aga Čengić i druge priče (1893)
 Simo Matavulj: Iz raznijeh krajeva (1893)
 Simo Matavulj: Po Levantu (1893)
 Simo Matavulj: Boka i Bokelji (1893)
 Tom Sawyer: Novčanica od milijun funti i druge nove priče (1893)
 Fran Saleški Finžgar: Gozdarjev sin (1893)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: O uzrocima dekadencije i novim strujama ruske književnosti (1893)
 Ivo Vojnović: Gundulićev san (1893)
 Émile Zola: Doktor Pascal (1893)
 Herman Sudermann: Domovina (1893)
 Oscar Wilde: Žena bez važnosti (1893)
 Oscar Wilde: Saloma (1893)
 Milan Begović: Gretchen (1893)
 Sigmund Freud: O psihičkim mehanizmima histeričnog fenomena (1893)
 Detlev von Liliencron: Nove pjesme (1893)
 Émile Zola: Lourdes (1894)
 Celestin Medović: Portret majke (1894)
 Robert Louis Stevenson/Lloyd Osbourne: The Ebb-Tide (1894)
 Theodor Fontane: Moje djetinjstvo (1894)
 Anton Pavlovič Čehov: Crni monah (1894)
 Anton Pavlovič Čehov: Student (1894)
 Vjenceslav Novak: Podgorka (1894)
 Charles Maurras: Rajski put (1894)
 Ante Tresić Pavičić: Nove pjesme (1894)
 Ante Tresić Pavičić: Ljutovid Posavski (1894)
 Paul Gauguin: Nave nave mahana (1894)
 Janko Leskovar: Poslije nesreće (1894)
 Karl May: Blago u Srebrnom jezeru (1894)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Smisao ljubavi (1894)
 Maurice Barrès: O krvi, nasladi i smrti (1894)
 Gabriele D’Annunzio: Trijumf smrti (1894)
 Josip Eugen Tomić: Pretorijanac (1894)
 Henry David Thoreau: Miscellanies (1894)
 Henry David Thoreau: Familiar Letters (1894)
 Stojan Novaković: S Morave na Vardar (1894)
 Rudyard Kipling: Knjiga o džungli (1894)
 Ante Starčević: Djela (1894)
 Petko Jurdanov Todorov: Crtice (1894)
 Vladimir Ilič Lenjin: Feudalna reforma 1861. godine i Černiševski (1894)
 Stendhal: Lucien Leuwen (1894)
 Osman Nuri Hadžić: Ago Šarić (1894)
 Stjepan Miletić: Boleslav (1894)
 Georgij Valentinovič Plehanov: Anarhizam i socijalizam (1894)
 Fran Saleški Finžgar: Zaroka opolnoči (1894)
 George Bernard Shaw: Candida (1894)
 Imbro I. Tkalac: Mladenačke uspomene iz Hrvatske (1894)
 Vinko Car Emin: Na uzburkanom moru (1894)
 Paul Valéry: Uvod u metodu Leonarda da Vincija (1894)
 Gustave Le Bon: Psihološki zakoni evolucije naroda (1894)
 Hippolyte Taine: Izvori suvremene Francuske (1894)
 Ksaver Šandor Gjalski: Radmilovići (1894)
 Josip Kozarac: Tri ljubavi (1894)
 Wilhelm Windelband: Povijest i prirodna znanost (1894)
 Mirko Bogović: Posmrtne pjesme (1894)
 Mark Twain: Tragedija glupana Wilsona (1894)
 Mark Twain: Tom Sawyer u inozemstvu (1894)
 Walter Horatio Pater: Dijete u kući (1894)
 Anton Pavlovič Čehov: Otok Sahalin (1894)
 Josip Kozarac: Tena (1894)
 Knut Hamsun: Pan (1894)
 Luigi Pirandello: Ljubavi bez ljubavi (1894)
 Alfred Jarry: Bilješke na pijesku (1894)
 Alfred Jarry: Cezar Antikrist (1895)
 Joris-Karl Huysmans: Na putu (1895)
 Émile Durkheim: Pravila sociološke metode (1895)
 Joan Maragall: Pjesme (1895)
 H. G. Welles: The Time Machine (1895)
 Ante Tresić Pavičić: Po Lici i Krbavi (1895)
 Robert Louis Stevenson: The Amateur Emigrant (1895)
 Henryk Sienkiewicz: Obitelj Połanieckich (1895)
 Anton Pavlovič Čehov: Arijadna (1895)
 Castello Holford: Aristopia (1895)
 Josip Kozarac: Mira Kodolićeva (1895)
 Oscar Wilde: Idealan muž (1895)
 Oscar Wilde: Važno je zvati se Ernest (1895)
 Henry David Thoreau: Poems of Nature (1895)
 Erik Axel Karlfeldt: Pjesme divljine i ljubavi (1895)
 Vladimir Ivanovič Njemirovič-Dančenko: Zlato (1895)
 Theodor Fontane: Effi Briest (1895)
 Osman Nuri Hadžić/Ivan Milićević: Bez nade (1895)
 Émile Verhaeren: Varljiva sela (1895)
 Émile Verhaeren: Polipski gradovi (1895)
 Gabriele D’Annunzio: Djevice sa stijena (1895)
 Stevan Sremac: Ivkova slava (1895)
 Oswald Külpe: Uvod u filozofiju (1895)
 Henrik Pontoppidan: Obećana zemlja (1895)
 Edmond Rostand: Daleka princeza (1895)
 Jovan Jovanović Zmaj: Snohvatice I-II (1895)
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam: Pjesme (1895)
 Stjepan Miletić: Slava umjetnosti (1895)
 Paul von Heyse: Nad svim vrhuncima (1895)
 August Strindberg: Obrana luđaka (1895)
 Thomas Hardy: Neznani Jude (1895)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Ruski simbolisti (1895)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Remek-djela (1895)
 Frederick Pollock: Povijest engleskog prava prije doba Eudarda I. (1895)
 Rudyard Kipling: Druga knjiga o džungli (1895)
 André Gide: Močvare (1895)
 Frank Wedekind: Zemni duh (1895)
 Robert Bridges: Keats (1895)
 Georgij Valentinovič Plehanov: Prilog pitanju o razvijanju monističkog pogleda na svijet (1895)
 Paul Bourget: Preko mora – bilješke iz Amerike (1895)
 Stanisław Przybyszewski: Vigilen (1895)
 Stanisław Przybyszewski: De profundis (1895)
 Mark Twain: Osobna sjećanja Ivane Orleanske (1895)
 Ivo Vojnović: Ekvinocijo (1895)
 Arthur Schnitzler: Ljubakanje (1895)
 Sigmund Freud: Studije o histriji (1895)
 Georgij Plehanov: Prilog pitanju o razvitku monističkog pogleda na historiju (1895)
 Milutin Cihlar Nehajev: Nemoć (1895)
 August Harambašić: Izabrane pjesme (1895)
 Gustave Le Bon: Psihologija gomile (1895)
 Paul Verlaine: Ispovijesti (1895)
 Josip Eugen Tomić: Žrtve zablude (1895)
 Johanna Spyri: Priče za djecu i one koji djecu vole (1895)
 Luigi Pirandello: Pokrajinske elegije (1895)
 Stanisław Przybyszewski: Homo sapiens (1896)
 Celestin Medović: Srijemski mučenici (1896)
 Milan Begović: Pjesme (1896)
 Anton Aškerc: Lirske i epske poezije (1896)
 Frances Eliza Burnett: Vrla dama (1896)
 Ante Tresić Pavičić: Po Bosni i Hercegovini (1896)
 Ivan Trnski: Ban Berislavić (1896)
 Alfred Marshall: Starija i novija generacija ekonomista (1896)
 Karl May: Old Surehand (1896)
 Otto Wagner: Moderna arhitektura (1896)
 Robert Louis Stevenson: In the South Seas (1896)
 Robert Louis Stevenson: Fables (1896)
 Gaetano Mosca: Osnove političke znanosti (1896)
 Vladimir Ivanovič Njemirovič-Dančenko: Cijena života (1896)
 Janko Leskovar: Propali dvori (1896)
 Stevan Sremac: Limunacija na selu (1896)
 Stevan Sremac: Vukadin (1896)
 Julije Rorauer: Sirena (1896)
 Pjotr Aleksejevič Kropotkin: Anarhija – njezina filozofija, njezin ideal (1896)
 Wilhelm Wundt: Nacrt psihologije (1896)
 Adam Smith: Predavanja o pravosuđu, policiji, dohotku i vojsci (1896)
 Julije Rorauer: Sirena (1896)
 Karl Adolph Gjellerup: Mlin (1896)
 Jacinto Benavente y Martínez: Poznati ljudi (1896)
 Mark Twain: Tom Sawyer detektiv (1896)
 Safvet-beg Bašagić: Trofanda iz hercegovačke dubrave (1896)
 George Santayana: Smisao ljepote (1896)
 Bertrand Russell: Njemačka socijaldemokracija (1896)
 Émile Zola: Rim (1896)
 Giovanni Verga: Vučica (1896)
 Émile Verhaeren: Sati osvita (1896)
 Rudolf Eucken: Borba za duhovni sadržaj života (1896)
 Simo Matavulj: Zavjet (1896)
 Fran Saleški Finžgar: Triglav (1896)
 August Harambašić: Armida (1896)
 Eugen Kumičić: Pobijeljeli grobovi (1896)
 Marcel Proust: Užitci i dani (1896)
 Henryk Sienkiewicz: Quo vadis (1896)
 Richard Dehmel: Žena i svijet (1896)
 Milutin Cihlar Nehajev: Bijednička smrt (1896)
 Milutin Cihlar Nehajev: U zadnjim plamsajima (1896)
 Henrik Ibsen: Jon Gabriel Borkman (1896)
 Alfred Jarry: Kralj Ubu (1896)
 Gustaf af Geijerstam: Moji dječaci (1896)
 Paul Valéry: Večer s gospodinom Testeom (1896)
 Anton Pavlovič Čehov: Galeb (1896)
 Knut Hamsun: Igra života (1896)
 Hugo Badalić: Izabrane pjesme (1896)
 Anton Pavlovič Čehov: Ujak Vanja (1897)
 Celestin Medović: Splitski crkveni sabor (1897)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: To sam ja (1897)
 Lyman Frank Baum: Mother Goose in Prose (1897)
 Hermann Alexander Diels: Parmenid (1897)
 Ante Tresić Pavičić: Simeon Veliki (1897)
 Ante Tresić Pavičić: Po moru (1897)
 Henri Barbusse: Narikače (1897)
 George Stefan: Godina duše (1897)
 Selma Lagerlöf: Antikristova čuda (1897)
 Auguste Rodin: Victor Hugo (1897)
 Władysław Stanisław Reymont: Fermenti (1897)
 Miguel de Unamuno: Mir u ratu (1897)
 Antun Radić: Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu (1897)
 Paul Gauguin: Odakle dolazimo? Tko smo? Kamo idemo? (1897)
 Maurice Barrès: Iskorijenjeni (1897)
 Somerset Maugham: Liza of Lambeth (1897)
 Émile Durkheim: Samoubojstvo (1897)
 Vilfredo Pareto: Tečaj političke ekonomije (1897)
 Frédéric Mistral: Pjesma Rhône (1897)
 Osman Nuri Hadžić & Ivan Milićević: Bez svrhe (1897)
 Svetolik Ranković: Gorski car (1897)
 Josip Kozarac: Tri dana kod sina (1897)
 Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac (1897)
 Karl Kraus: Demolirana književnost (1897)
 Fran Saleški Finžgar: Pri Klemenčku (1897)
 George Bernard Shaw: Đavolov učenik (1897)
 Knut Hamsun: Večernje rumenilo (1897)
 Henry James: Što je Maisie znala (1897)
 Milutin Cihlar Nehajev: Prijelom (1897)
 H. G. Wells: The Invisible Man (1897)
 Francesco de Sanctis: Talijanska književnost 19. stoljeća (1897)
 André Gide: Zemaljska hrana (1897)
 Stanisław Przybyszewski: Sotonina djeca (1897)
 Stanisław Przybyszewski: Velika sreća (1897)
 Stanislav Kostka Neumann: Sotonina slava među nama (1897)
 Janko Leskovar: Jesenski cvijeci (1897)
 August Strindberg: Inferno (1897)
 Ivan Cankar: Romantične duše (1897)
 Stéphane Mallarmé: Bacanje kocki nikad neće ukinuti slučaj (1897)
 Joseph Conrad: Crnac s “Narcisa” (1897)
 Anton Pavlovič Čehov: Seljaci (1897)
 August Strindberg: Advent (1898)
 Victor Hugo: Nesretne godine (1898)
 Ante Tresić Pavičić: Pobjeda krieposti (1898)
 Joris-Karl Huysmans: Katedrala (1898)
 Francis Jammes: Od zornice do večernjice (1898)
 Lyman Frank Baum: By the Candelabra’s Glare (1898)
 Joseph Conrad: Srce tame (1898)
 Auguste Rodin: Honore de Balzac (1898)
 Charles Maurras: Atensko putovanje (1898)
 Winston Churchill: Povijest kopnenih snaga Malakanda (1898)
 Émile Verhaeren: Svitanja (1898)
 Karl May: U carstvu srebrnog lava (1898)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Opravdanje dobra (1898)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Platonova životna drama (1898)
 Franz Mehring: Povijest njemačke socijaldemokracije (1898)
 Srđan Tucić: Povratak (1898)
 Srđan Tucić: Propalica (1898)
 Srđan Tucić: Truli dom (1898)
 Stanisław Wyspiański: Varšavljanka (1898)
 Léon Walras: Studije iz primijenjene političke ekonomije (1898)
 Edhem Mulabdić: Zeleno busenje (1898)
 Maurice Maeterlinck: Mudrost i sudbina (1898)
 Svetolik Ranković: Seoska učiteljica (1898)
 Gerhart Hauptmann: Kočijaš Henschel (1898)
 Thomas Hardy: Pjesme iz Wessexa (1898)
 Erik Axel Karlfeldt: Fridolinove balade i druge pjesme (1898)
 Stevan Sremac: Pop Ćira i pop Spira (1898)
 Fran Saleški Finžgar: Stara in nova hiša (1898)
 H. G. Wells: The War of the Worlds (1898)
 Joseph Conrad: Mladost (1898)
 Edhem Mulabdić: Miraska (1898)
 Petko Jurdanov Todorov: Stihovi monotone lire (1898)
 George Bernard Shaw: Savršeni vagnerijanac (1898)
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam: Karolinci (1898)
 Osman Nuri Hadžić/Ivan Milićević: Pripovijesti iz bosanskog života (1898)
 Eduard Bernstein: Problemi socijalizma (1898)
 Silvije Strahimir Kranječvić: Izabrane pjesme (1898)
 George Bernard Shaw: Zanat gospođe Warren (1898)
 George Bernard Shaw: Cezar i Kleopatra (1898)
 Maksim Gorki: Crtice i pripovijesti (1898)
 Émile Zola: Pariz (1898)
 Janko Leskovar: Sjene ljubavi (1898)
 Oscar Wilde: Balada o tamnici u Readingu (1898)
 Milutin Cihlar Nehajev: Svječica (1898)
 Milutin Cihlar Nehajev: Nebo i pakao (1898)
 Knut Hamsun: Viktoria (1898)
 Herman Joachim Bach: Bijela kuća (1898)
 August Strindberg: Prema Damasku (1898-1904)
 Rosa Luxemburg: Posebna reforma ili revolucija? (1898)
 Henry James: Okretaj vijka (1898)
 Thomas Mann: Mali gospodin Friedmann (1898)
 Anton Pavlovič Čehov: Čovjek u futroli (1898)
 Émile Zola: Optužujem! (1898)
 Anton Pavlovič Čehov: Dama sa psićem (1899)
 Lyman Frank Baum: Father Goose – His Book (1899)
 Ante Tresić Pavičić: Katarina Zrinska (1899)
 Jovan Jovanović Zmaj: Čika Jova peva srpskoj deci (1899)
 Émile Zola: Plodnost (1899)
 Ivan Trnski: Putne uspomene iz godine 1898, 1899 (1899)
 Stanisław Wyspiański: Protezilaj i Laodamija (1899)
 Stanisław Wyspiański: Lelewel (1899)
 Stanisław Wyspiański: Kletva (1899)
 Paul Gauguin: Djevojke sa cvjetovima manga (1899)
 Tristan Bernard: Uspomena uglađena mladića (1899)
 Tristan Bernard: Engleski kako se govori (1899)
 Giosue Carducci: Rime i ritmovi (1899)
 Theodor Fontane: Stechlin (1899)
 Ante Starčević: Iztočno pitanje (1899)
 Georges Feydeau: Gospođa iz Chez Maxima (1899)
 Radoje Damjanović: Danga i Vođa (1899)
 Edith Wharton: Jača sklonost (1899)
 Pjotr Aleksejevič Kropotkin: Sjećanja revolucionara (1899)
 Gabriele D’Annunzio: Mrtvi grad (1899)
 Gabriele D’Annunzio: La Giocanda (1899)
 Winston Churchill: Riječni rat (1899)
 Theodor Mommsen: Rimsko kazneno pravo (1899)
 Gustave Le Bon: Psihologija socijalizma (1899)
 Srđan Tucić: Stranac (1899)
 Paul Natorp: Religija unutar granica humanosti (1899)
 Srđan Tucić: Svršetak (1899)
 Paul Natorp: Socijalna pedagogija (1899)
 Fran Saleški Finžgar: Deteljica (1899)
 Fran Saleški Finžgar: Kvišku (1899)
 Fran Saleški Finžgar: Dovolj pokore (1899)
 Władysław Stanisław Reymont: Obećana zemlja (1899)
 Thorstein Bunde Veblen: Teorija dokoličarske klase (1899)
 Slobodan Jovanović: O dvodomnom sistemu (1899)
 Henri Bergson: Ogledi o izravnim činjenicama svijesti (1899)
 Marija Jurić-Zagorka: Roblje (1899)
 Anatole France: Pierre Nozière (1899)
 Eduard Bernstein: Pretpostavke socijalizma i zadaće socijaldemokracije (1899)
 Josip Kozarac: Rod u pohodu (1899)
 August Strindberg: Ima zločina i zločina (1899)
 Ivan Cankar: Vinjete (1899)
 Henrik Ibsen: Kad se mi mrtvi probudimo (1899)
 Francis Jammes: Clara d’Ellébeuse (1899)
 Đuro Arnold: Izabrane pjesme (1899)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Uskrsnuće (1899)
 Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići (1899)
 Josip Kozarac: Oprava (1899)
 Maksim Gorki: Foma Gordejev (1899)
 Josip Eugen Tomić: Melita (1899)
 Oton Župančič: Čaša opojnosti (1899)
 August Strindberg: Priča o Folkunzima (1899)
 August Strindberg: Gustaf Vasa (1899)
 August Strindberg: Erik XIV (1899)
 Antun Gustav Matoš: Iverje (1899)
 Alfred Jarry: Apsolutna ljubav (1899)
 Heinrich Rickert: Kulturna i prirodna znanost (1899)
 André Gide: Slabo okovani Prometej (1899)
 Ksaver Šandor Gjalski: DIljem doma (1899)
 Ivan Cankar: Erotika (1899)
 Stanisław Przybyszewski: Na moru (1899)
 Stanisław Przybyszewski: Confiteor (1899)
 Stanisław Przybyszewski: Na putovima duše (1900)
 Stanisław Przybyszewski: Androgyne (1900)
 Ephraim Kishon: Ništa tu Abraham ne može (1900)
 Anton Pavlovič Čehov: U jaruzi (1900)
 Eduard Bernstein: O povijesti i teoriji socijalizma (1900)
 Vladimir Sergejevič Solovjov: Tri razgovora (1900)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Treća straža (1900)
 Georges Méliès: Ivana Orleanska (1900)
 Vinko Krišković: Uprava i sudstvo (1900)
 Émile Verhaeren: Samostan (1900)
 Otto Wagner: Haus (1900)
 Osman Đikić: Pobratimstvo (1900)
 Heinrich Mann: U zemlji Dembeliji (1900)
 Charles Maurras: Propitivanje o monarhiji (1900)
 Ferdo Šišić: Franjo barun Trenk i njegovi panduri (1900)
 Zofka Kveder: Misterij žene (1900)
 Theodore Dreiser: Sister Carrie (1900)
 Sergej Nikolajevič Bulgakov: Kapitalizam i poljodjelstvo (1900)
 Joan Maragall: Vizije i pjesme (1900)
 Winston Churchill: Savrola (1900)
 George Santayana: Tumačenja pjesništva i religije (1900)
 Gabriele D’Annunzio: Vatra (1900)
 Svetolik Ranković: Porušeni ideali (1900)
 Grazia Deledda: Elias Portolu (1900)
 Srđan Tucić: Pred zapadom sunca (1900)
 Oton Župnačič: Pisanice (1900)
 H. G. Wells: Love and Mr. Levisham (1900)
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam: Sveti Juraj i zmaj (1900)
 Janko Leskovar: Priča o ljubavi (1900)
 Stanisław Wyspiański: Legija (1900)
 Fran Saleški Finžgar: Oranže in citrone (1900)
 Edmond Rostand: Orlić (1900)
 Max Scheler: Transcenentalna i psihološka metoda (1900)
 Edhem Mulabdić: Na obali Bosne (1900)
 Stojan Novaković: Srpska knjiga, njeni prodavci i čitaoci u 19. veku (1900)
 Władysław Stanisław Reymont: Idila (1900)
 Georg Simmel: Filozofija novca (1900)
 Safvet-beg Bašagić: Abdullah-paša (1900)
 Safvet-beg Bašagić: Kratka uputa u prošlosti Bosne i Hercegovine od 1463. do 1850. (1900)
 Branislav Nušić: Knez Ivo od Semberije (1900)
 Lyman Fran Baum: Čarobnjak iz Oza (1900)
 Lyman Frank Baum: A New Wonderland (1900)
 Lyman Frank Baum: The Army Alphabet (1900)
 Lyman Frank Baum: The Navy Alphabet (1900)
 Mark Twain: Čovjek koji je pokvario Hadleyburg i druge priče (1900)
 Joseph Conrad: Lord Jim (1900)
 Milutin Cihlar Nehajev: Studija o Janku Leskovaru (1900)
 Arthur Schnitzler: Poručnik Gustl (1900)
 Maksim Gorki: Troje (1900)
 Lyman Frank Baum: Čarobnjak iz Oza (1900)
 Gustaf af Geijerstam: Knjiga o mojem mlađem bratu (1900)
 Ante Tresić Pavičić: Djuli i sumbuli (1900)
 Sigmund Freud: Tumačenje snova (1900)
 Ivan Cankar: Jakob Ruda (1900)
 Vladimir Nazor: Slavenske legende (1900)
 Alfred Jarry: Okovani Ubu (1900)
 Vinko Car Emin: Pusto ognjište (1900)
 Anton Aškerc: Nove pjesme (1900)
 Anton Aškerc: Izmajlov (1900)
 Anton Aškerc: Red sv. Jurja (1900)
 Anton Aškerc: Tujka (1900)
 Dragotin Kette: Poezije (1900)
 August Strindberg: Gustaf Adolf (1900)
 August Strindberg: Uskrs (1900)
 Hugo von Hofmannsthal: Luda i smrt (1900)
 Henryk Sienkiewicz: Križari (1900)
 Antun Gustav Matoš: Camao (1900)
 Antun Gustav Matoš: Novo iverje (1900)
 Branimir Wiesner Livadić: Za slobodu stvaranja (1900)
 Jovan Jovanović Zmaj: Snohvatice (1900)
 Milan Begović: Knjiga Boccadoro (1900)
 Milan Begović: Hrvatska pjesma (1901)
 Ivo Vojnović: Dubrovačka trilogija (1901)
 Milan Šufflay: Hrvatska i zadnja pregnuća istočne imperije pod žezlom triju Komnena (1901)
 Victor Hugo: Post-scriptum mojega života (1901)
 Hermann Alexander Diels: Heraklit (1901)
 Hermann Alexander Diels: Pjesnici filozofi (1901)
 John Galsworthy: Čovjek iz Devona (1901)
 Celestin Medović: Grkinja kod toalete (1901)
 Edmund Hussrel: Logička istraživanja (1901)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: Tolstoj (1901)
 Émile Verhaeren: Filip II. (1901)
 Hans Driesch: Organske regulacije (1901)
 Otto Wagner: Postaja podzemne željeznice u Karlsplatzu (1901)
 Nikodim Milaš: Pravoslavna Dalmacija (1901)
 Giosue Carducci: Ispovijesti i bitke (1901)
 Zofka Kveder: Ljubav (1901)
 Johannes Vilhelm Jensen: Kraljeva propast (1901)
 Stefan Zweig: Srebrne strune (1901)
 Charles Maurras: Anthinéa (1901)
 Rabīndranāth Tagore: Binodini (1901)
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov: Znanje s povijesnog gledišta (1901)
 Maksim Gorki: Pjesma o burevjesniku (1901)
 Stanisław Wyspiański: Svadba (1901)
 André Suarès: Slike veličajnosti (1901)
 Radoje Damjanović: Marko kraljević po drugi put među Srbima (1901)
 Srđan Tucić: Bura (1901)
 Anatole France: Afera Crainquebille (1901)
 Francis Jammes: Jean de Noarrieu (1901)
 Simo Matavulj: S mora i planine (1901)
 Maurice Maeterlinck: Život pčela (1901)
 Erik Axel Karlfeldt: Fridolinov rajski vrt i dalarnske slikarije u rimama (1901)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: Dostojevski (1901)
 Branislav Nušić: Tako je moralo biti (1901)
 Jovan Dučić: Pjesme (1901)
 Fran Saleški Finžgar: Oče je… (1901)
 Stefan Zweig: Srebrne strune (1901)
 Georges Méliès: Modrobradi (1901)
 George Bernard Shaw: Socijalizam za milijunaše (1901)
 Jules Laforgue: Jecaj zemlje (1901)
 Anton Pavlovič Čehov: Tri sestre (1901)
 Alexander Pfänder: Fenomenologija htijenja (1901)
 Hugo von Hofmannsthal: Tizianova smrt (1901)
 Thomas Mann: Buddenbrookovi (1901)
 Juliusz Słowacki: Samuel Zborowski (1901)
 Herman Joachim Bang: Siva kuća (1901)
 Maksim Gorki: Malograđani (1901)
 Ivan Cankar: Za dobro naroda (1901)
 Vjenceslav Novak: U glib (1901)
 Vjenceslav Novak: Dva svijeta (1901)
 Luigi Pirandello: Izopćena (1901)
 Émile Zola: Rad (1901)
 George Santayana: Pustinjak iz Carmela i druge pjesme (1901)
 Stanisław Przybyszewski: Zlatno runo (1901)
 Jovan Jovanović Zmaj: Čika Jova peva srpskoj omladini (1901)
 Lyman Frank Baum: Dot and Tot of Merryland (1901)
 Lyman Frank Baum: American Fairy (1901)
 Lyman Frank Baum: The Master Key – An Electrical Fairy Tale (1901)
 Rudyard Kipling: Kim (1901)
 Sigmund Freud: Psihopatologija svakidašnjeg života (1901)
 August Strindberg: Karlo XII (1901)
 August Strindberg: Mrtvački ples (1901)
 August Strindberg: Igra snova (1902)
 Laza Kostić: Knjiga o Zmaju (1902)
 Stanisław Przybyszewski: Gosti (1902)
 Selma Lagerlöf: Jeruzalem (1902)
 Lyman Frank Baum: The Life and Adventures of Santa Claus (1902)
 Henry James: Golubičina krila (1902)
 Georges Méliès: Put na Mjesec (1902)
 Władysław Stanisław Reymont: Uoči svitanja (1902)
 Paul Gauguin: Prije i poslije (1902)
 Branislav Nušić: Opštinsko dete (1902)
 Charles Maurras: Venecijanske ljubavnice (1902)
 Stjepan Radić: Najjača stranka u Hrvatskoj (1902)
 Stjepan Radić: Slavenska politika u Habsburškoj monarhiji (1902)
 Stjepan Radić: Hrvati i Srbi (1902)
 Maurice Barrès: Njihova lica (1902)
 Osman Đikić: Muslimanskoj mladeži (1902)
 Ferdo Šišić: Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba (1902)
 Emil Laszowski: Hrvatske povijesne građevine (1902)
 Vilfredo Pareto: Primjena matematike u nacionalnoj ekonomiji (1902)
 Émile Verhaeren: Halabučne snage (1902)
 Maurice Maeterlinck: Arijadna i Modrobradi (1902)
 Jacob Burckhardt: Grčka kulturna povijest (1902)
 Edwin Stanton Porter: The Life of an American Fireman (1902)
 Jack London: Kći snijega (1902)
 Joseph Conrad: Tajfun (1902)
 Victorien Sardou: Robespierre (1902)
 Rudyard Kipling: Baš je tako bilo (1902)
 Sully Prudhomme: Poetska oporuka (1902)
 Fran Saleški Finžgar: Divlji lovec (1902)
 Stjepan Miletić: Tomislav (1902)
 Petko Jurdanov Todorov: Zidari (1902)
 Hermann Cohen: Sustav filozofije (1902)
 Ivan Cankar: Na klancu (1902)
 Srđan Tucić: Sujet (1902)
 Paul Bourget: Etapa (1902)
 Ante Tresić Pavičić: Poleti oko Biokova (1902)
 Alfred Jarry: Nadmužjak (1902)
 Simo Matavulj: Beogradske priče (1902)
 Ante Tresić Pavičić: Finis Reipublicae (1902)
 Ante Tresić Pavičić: Moć liepote (1902)
 Eugen Kumičić: Kraljica Lepa ili Propast kraljeva hrvatske krvi (1902)
 Ante Tresić Pavičić: Sa kninske tvrđave (1902)
 Silvije Strahimir Kranjčević: Trzaji (1902)
 William Butler Yeats: Cathleen rođena Houlihan (1902)
 Luigi Pirandello: Kad bijah lud (1902)
 Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (1902)
 Milan Begović: Myrrha (1902)
 Vladimir Nazor: Živana (1902)
 André Gide: Amoralist (1902)
 Milutin Cihlar Nehajev/Milan Marjanović: Poraz i slavlje (1902)
 Rainer Maria Rilke: Knjiga slika (1902)
 Milutin Cihlar Nehajev: Realizam i pravaštvo (1902)
 Nikola Andrić: Iz ratničke književnosti hrvatske (1902)
 Milutin Cihlar Nehajev: Veliki grad (1902)
 Milutin Cihlar Nehajev: Poloneza (1902)
 Milutin Cihlar Nehajev: Zeleno more (1902)
 Maksim Gorki: Na dnu (1902)
 Ivan Dobravec Plevnik: Ljubav je jača od mača (1902)
 Hugo von Hofmannsthal: Pismo Philippa Lorda Chandosa Francisu Baconu (1902)
 Osman Đikić: Ašiklije (1903)
 Joris-Karl Huysmans: Oblat (1903)
 Dinko Šimunović: Mjesec dana na vojničkim vježbama (1903)
 Pablo Picasso: Život (1903)
 Celestin Medović: Taština (1903)
 Jaroslav Hašek: Svibanjski kliktaji (1903)
 Hermann Alexander Diels: Predsokratovci (1903)
 Luigi Pirandello: Šale o životu i smrti (1903)
 Émile Zola: Istina (1903)
 Edwin Stanton Porter: Uncle Tom’s Cabin (1903)
 Marija Jurić-Zagorka: Vladko Šaretić (1903)
 Paul Gauguin: Žene i bijeli konj (1903)
 Stjepan Radić: Uzničke uspomene (1903)
 John Millington Synge: U sjeni dola (1903)
 Celestin Medović: Dolazak Hrvata (1903)
 Maurice Barrès: Posvećeno ljubavi i boli (1903)
 Stanisław Wyspiański: Oslobođenje (1903)
 Stanisław Wyspiański: Boleslav Smjeli (1903)
 Julije Rorauer: Potreba (1903)
 Hans Cornelius: Uvod u filozofiju (1903)
 Jean Moréas: Ifigenija na Tauridi (1903)
 Heinrich Mann: Božice ili tri mandata vojvotkinje von Assy (1903)
 Maurice Barrès: Roman nacionalne energije (1903)
 Edwin Stanton Porter: The Great Train Robbery (1903)
 George Edward Moore: Principa ethica (1903)
 Wilhelm Wundt: Osnove fiziološke psihologije (1903)
 August Strindberg: Kristina (1903)
 Stanisław Witkiewicz: Aleksander Gierymski (1903)
 Jacinto Benavente y Martínez: Subotnja večer (1903)
 Vinko Car Emin: Zimsko sunce (1903)
 Julije Rorauer: Potreba – kritičko-ekonomska študija (1903)
 Srđan Tucić: Magla (1903)
 Paul Natorp: Filozofska propedeutika (1903)
 Gerhart Hauptmann: Roza Bernd (1903)
 Juan Ramón Jiménez: Tužni napjevi (1903)
 Stevan Sremac: Zona Zamfirova (1903)
 Otto Weininger: Spol i karakter (1903)
 Stjepan Miletić: Pribina (1903)
 George Bernard Shaw: Čovjek i nadčovjek (1903)
 Stevan Sremac: Iz knjiga starostavnih (1903)
 Fran Saleški Finžgar: Moja duša vasuje (1903)
 Slobodan Jovanović: Svetozar Marković (1903)
 Jack London: Zov divljine (1903)
 Jack London: Ljudi s dna (1903)
 Romain Rolland: Beethovenov život (1903)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Gradu i svijetu (1903)
 Rabīndranāth Tagore: Brodolom (1903)
 Lyman Frank Baum: The Enchanted Island of Yew (1903)
 Simo Matavulj: Posljednji vitezovi (1903)
 Thomas Mann: Tonio Kröger (1903)
 Anatolij Vasiljevič Lunačarski: Ogledi pozitivne estetike (1903)
 Henry James: Veleposlanici (1903)
 Henry James: Aspernovi papiri (1903)
 Janko Leskovar: Kita cvijeća (1903)
 Ante Tresić Pavičić: Valovi misli i čustava (1903)
 Josip Murn: Pjesme i romance (1903)
 Stanisław Przybyszewski: Majka (1903)
 Stanisław Przybyszewski: Snijeg (1903)
 Thomas Mann: Tristan (1903)
 Detlev von Liliencron: Šarena lovina (1903)
 Milan Marjanović: Fragmenti (1903)
 André Gide: Saül (1903)
 André Gide: Povodi (1903)
 Pavel Nikolajevič Miljukov: Crtice iz povijesti ruske kulture (1903)
 Ivan Kozarac: U život (1903)
 Stanislav Kostka Neumann: San o gomili očajnika (1903)
 Milan Marjanović: Hrvatski pokret (1903)
 Edwin S. Porter: The Great Train Robbery (1903)
 Milan Begović: Život za cara (1904)
 Lyman Frank Baum: The Marvelous Land of Oz (1904)
 Milan Šufflay: Dalmatinsko-hrvatska srednjovjekovna listina(1904)
 Pablo Picasso: Modro razdoblje (1904)
 Selma Lagerlöf: Blago gospodina Arnea (1904)
 Luigi Pirandello: Pokojni Mattia Pascal (1904)
 Rudolf Steiner: Teozofija (1904)
 Rudolf Steiner: Odgoj djeteta s gledišta duhovne znanosti (1904)
 vladika Nikolaj Velimirović: Uspomene iz Boke (1904)
 Hermann Hesse: Peter Camenzind (1904)
 Mihai Eminescu: Usamljeni genije (1904)
 Gabriele D’Annunzio: Slavospjevi (1904)
 Stanisław Wyspiański: Akropolis (1904)
 Stanisław Wyspiański: Noć u studenome (1904)
 Edwin Stanton Porter: The Ex-COnvict (1904)
 Henry James: Zlatna zdjela (1904)
 Stjepan Radić: Moderna kolonizacija i Slaveni (1904)
 Gilbert Keith Chesterton: The Napoleon of Nothing Hill (1904)
 Andrej Beli: Zlato u plavome (1904)
 Josip Stadler: Logika – dijalektika (1904)
 Frank Wedekind: Pandorina kutija (1904)
 John Millington Synge: Jahači prema moru (1904)
 Konstandinos Kavafis: Pjesme (1904)
 Johannes Vilhelm Jensen: Madame d’Ora (1904)
 Stjepan Miletić: Hrvatsko glumište (1904)
 Stojan Novaković: Vaskrs države srpske (1904)
 Stojan Novaković: Ustanak na dahije 1804. (1904)
 Grazia Deledda: Pepeo (1904)
 John Galsworthy: Otočki farizeji (1904)
 Aleksandr Blok: Pjesme o Divnoj Dami (1904)
 Thorstein Bunde Veblen: Teorija poslovnog poduzeća (1904)
 Fran Saleški Finžgar: Iz modernega sveta (1904)
 Anton Ašerkc: Četvrti zbornik pjesama (1904)
 Anton Aškerc: Zlatorog (1904)
 Simo Matavulj: Na slavi (1904)
 Henrik Pontoppidan: Sretni Per (1904)
 Vinko Car Emin: Usahlo vrelo (1904)
 Jack London: Morski vuk (1904)
 Joseph Conrad: Nostromo (1904)
 Hugo von Hofmannsthal: Elektra (1904)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Konj je blijed (1904)
 Oton Župančič: Proplancima (1904)
 Oton Župančič: Na Dušni dan (1904)
 Anton Pavlovič Čehov: Višnjik (1904)
 Leonid Nikolajevič Andrejev: Crveni smijeh (1904)
 Andrej Bjeli: Zlato u plavome (1904)
 Josip Eugen Tomić: Veronika Desinićka (1904)
 Ante Tresić Pavičić: Sutonski soneti (1904)
 Rosa Luxemburg: Organizaciona pitanja ruske socijaldemokracije (1904)
 Vladimir Nazor: Knjiga o kraljevima hrvatskijem (1904)
 James Joyce: Junak Stephen (1904)
 Maksim Gorki: Ljudi na ladanju (1904)
 Selma Lagerlöf: Legende o Kristu (1904)
 Ivan Cankar: Križ na gori (1904)
 Ivan Cankar: Kuća Marije Pomočnice (1904)
 Georges Méliès: Nemoguće putovanje (1904)
 Petar Kočić: Jazavac pred sudom (1904)
 Maksim Gorki: Djeca sunca (1905)
 Celestin Medović: Krunidba Ladislava Napuljskog (1905)
 Celestin Medović: Studija za bitku na Grobničkom polju (1905)
 Celestin Medović: Krovovi u snijegu (1905)
 Osman Đikić: Đaurko lijepa (1905)
 Milan Šufflay: Dvije blizanke diplome (1905)
 Edward Gordon Craig: Kazališna umjetnost (1905)
 Lyman Frank Baum: Queer Visitors from the Marvelous Land of Oz (1905)
 Lyman Frank Baum: The Woggle-Bug Book (1905)
 Rainer Maria Rilke: Časoslov (1905)
 Antun Gustav Matoš: Ogledi (1905)
 Robert Louis Stevenson: Tales and Fantasies (1905)
 Pablo Picasso: Obitelj harlekina (1905)
 Edwin Stanton Porter: The Kleptomaniac (1905)
 John Millington Synge: Svetački zdenac (1905)
 Nadežda Petrović: Ciganka (1905)
 Henry David Thoreau: The First and Last Journeys (1905)
 Tristan Bernard: Ljubavnici i lopovi (1905)
 Stjepan Radić: Savremena Evropa (1905)
 Henri Matisse: Raskoš, pribranost i strah (1905)
 Vladimir Ilič Lenjin: Partijska organizacija i partijska književnost (1905)
 Hans Driesch: Vitalizam kao povijest i kao nauk (1905)
 Miguel de Unamuno: Život Don Quijoteov i Sanchov (1905)
 Josip Kosor: Optužba (1905)
 Josip Kosor: Crni glasovi (1905)
 Heinrich Mann: Mister Unrat (1905)
 Émile Verhaeren: Podnevni sati (1905)
 Max Weber: Protestantska etika i duh kapitalizma (1905)
 Nikolaj Stepanovič Gumiljov: Put konkvistadora (1905)
 Safvet-beg Bašagić: Pod Ozijom ili krvava nagrada (1905)
 Safvet-beg Bašagić: Misli i čuvstva (1905)
 H. G. Wells: A Modern Utopia (1905)
 Edgar Wallace: The Four Just Men (1905)
 Josip Stadler: Logika – kritika ili noetika (1905)
 Edith Wharton: Kuća veselja (1905)
 Carl Spitteler: Olimpijsko proljeće (1905)
 Fran Saleški Finžgar: Srečala sta se (1905)
 Ivan Prijatelj: Drama Prešernovega duševnega življenja (1905)
 Sully Prudhomme: Prava religija po Pascalu (1905)
 José Echegaray y Eizaguirre: Izabrana dramska djela (1905)
 Frank Wedekind: Četiri godišnja doba (1905)
 Lyman Frank Baum: Queen Zixi of Ix (1905)
 Anatolij Vasiljevič Lunačarski: Marksizam i estetika (1905)
 George Bernard Shaw: Major Barbara (1905)
 Stanisław Wyspiański: Tragična povijest Hamleta, princa Danske, koju je iznova pročitao i promislio Stanisław Wyspiański (1905)
 Milan Marjanović: Karijera (1905)
 Ivan Meštrović: Timor Dei (1905)
 Ivan Meštrović: Zdenac života (1905)
 Ivan Meštrović: Tomislav Krizman (1905)
 André Gide: Kralj Kandaul (1905)
 Svetislav Stefanović: Pesme originalne i prevođene (1905)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Sloboda riječi (1905)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Republika Južnog Križa (1905)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Valjani i nevaljani (1905)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Škola i praznici (1905)
 Vjenceslav Novak: Iz velegradskog podzemlja (1905)
 Petar Kočić: S planine i ispod planine (1905)
 Janko Leskovar: Kraljica zemlje (1905)
 Oscar Wilde: De Profundis (1905)
 Sigmund Freud: Dosjetka i njezin odnos s nesvjesnim (1905)
 Sigmund Freud: Tri rasprave o teoriji spolnosti (1905)
 Vjenceslav Novak: U zaprekama (1905)
 Vjenceslav Novak: Tito Dorčić (1906)
 Celestin Medović: Škarpina (1906)
 Aleksandr Blok: Balagančik (1906)
 Milan Marjanović: Iza Šenoe (1906)
 Aleksandr Blok: Neznanka (1906)
 Endre Ady: Novi stihovi (1906)
 Milan Begović: Gospođa Walewska (1906)
 Auguste Rodin: George Bernard Shaw (1906)
 Lyman Frank Baum: John Dough and the Cherub (1906)
 Johannes Vilhelm Jensen: Pjesme (1906)
 Otto Wagner: Poštanska štedionica (1906)
 Vilfredo Pareto: Priručnik političke ekonomije (1906)
 Nikolaj Onufrijevič Loski: Temelji intucionizma (1906)
 Osman Đikić: Zlatija (1906)
 Osman Đikić: Stana (1906)
 Milan Ćurčin: Ćurčin (1906)
 Henry David Thoreau: Journal (1906)
 Émile Verhaeren: Mnogostruki sjaj (1906)
 Winston Churchill: Lord Randolph Churchill (1906)
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov: Empiriomonizam (1906)
 Pjotr Aleksejevič Kropotkin: Država – njezina povijesna uloga (1906)
 Robert Musil: Pomutnje gojenca Törlessa (1906)
 George Santayana: Život razuma ili faze ljudskoga napretka (1906)
 Frédéric Mistral: Moji izvori (1906)
 Carl Spitteler: Imago (1906)
 Edwin Stanton Porter: The Dream of a Rarebit Fiend (1906)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: Prostak budućnosti (1906)
 Svetozar Ćorović: Majčina sultanija (1906)
 Grazia Deledda: Bršljan (1906)
 Jovan Skerlić: Omladina i njena književnost (1906)
 Upton Beall Sinclair: The Jungle (1906)
 Stojan Novaković: Balkanska pitanja i manje istorijsko-političke beleške o balkanskom poluostrvu 1886-1905 (1906)
 Stojan Novaković: Tursko carstvo pred srpski ustanak (1906)
 Jack London: Bijeli očnjak (1906)
 Paul Claudel: Razdjelnica podneva (1906)
 Romain Rolland: Michelangelov život (1906)
 Simo Matavulj: Car Duklijan (1906)
 Rainer Maria Rilke: Pjesan o ljubavi i smrti korneta Christopha Rilkea (1906)
 Frank Wedekind: Mrtvački ples (1906)
 Ksaver Šandor Gjalski: Za materinsku riječ (1906)
 Dinko Šimunović: Muljika (1906)
 Josip Kosor: Rasap (1906)
 Josip Kosor: Radnici (1906)
 Slobodan Jovanović: Osnovi pravne teorije o državi (1906)
 Rosa Luxemburg: Masovni štrajk, partija i sindikati (1906)
 Anton Aškerc: Mučenici (1906)
 Ivan Cankar: Martin Kačur (1906)
 Leonid Nikolajevič Andrejev: Gubernator (1906)
 Leonid Nikolajevič Andrejev: Prema zvijezdama (1906)
 Hugo von Hofmannsthal: Edip i Sfinga (1906)
 Ivan Cankar: Nina (1906)
 Rudyard Kipling: Puck s Pookova brda (1906)
 Vinko Car Emin: Novele I, II, III (1906)
 Ivan Kozarac: Slavonska krv (1906)
 Ante Tresić Pavičić: Po Ravnim kotarima (1906)
 Ante Tresić Pavičić: Preko Atlantika do Pacifika (1907)
 Ivan Meštrović: Izvor života (1907)
 Franjo Jarmek: Boli (1907)
 Franjo Jarmek: Uzdizaji jednog pjesnika (1907)
 August Strindberg: Kammarspelen (1907)
 Franjo Jarmek: Zaljubljenik, sažaljuje ga Franjo Jarmek (1907)
 Ivan Cankar: Sluga Jernej i njegovo pravo (1907)
 Vladimir Vidrić: Pjesme (1907)
 Lyman Frank Baum: Ozma of Oz (1907)
 Stanisław Wyspiański: Suci (1907)
 Ferdo Šišić: Kralj Koloman i Hrvati 1102. (1907)
 Edwin Stanton Porter: The Teddy Bears (1907)
 Celestin Medović: Zaruke hrvatskog kralja Zvonimira (1907)
 Stjepan Radić: Jakost i temelj Hrvatske (1907)
 Robert W. Service: Songs of Sourdough (1907)
 Pablo Picasso: Gospođica iz Avignona (1907)
 Georges Feydeau: Buha u uhu (1907)
 Henri Matisse: Mala glava (1907)
 Stanisław Witkiewicz: Iz Tatra (1907)
 Oskar Kokosova: Adolf Loos (1907)
 James Joyce: Komorna glazba (1907)
 Pablo Picasso: Ružičasto razdoblje (1907)
 Miguel de Unamuno: Pjesme (1907)
 Heinrich Mann: Između rasa (1907)
 Selma Lagerlöf: Čudesno putovanje Nilsa Holgerssona po Švedskoj (1907)
 Joseph Conrad: Tajni agent (1907)
 Karl Adolph Gjellerup: Savršena supruga (1907)
 Stevan Sremac: Kir Geras (1907)
 Josip Stadler: Opća metafisika ili ontologija (1907)
 Władysław Stanisław Reymont: Ave, Patria (1907)
 Jean Moréas: Pjesme i šume (1907)
 Sigrid Undset: Gospođa Martha Oulie (1907)
 John Millington Synge: Vilenjak sa zapadnih strana (1907)
 Stojan Novaković: Ustavno pitanje u zakonu Karađorđeva vremena (1907)
 Benedetto Croce: Što je živo, a što mrtvo u Hegelovoj filozofiji (1907)
 John Millington Synge: Aranski otoci (1907)
 Fjodor Sologub: Mali zloduh (1907)
 Safvet-beg Bašagić: Uzgredne bilješke (1907)
 Slobodan Jovanović: Makiaveli (1907)
 Slobodan Jovanović: Ustavno pravo Kraljevine Srbije (1907)
 Henri Bergson: Stvaralačka evolucija (1907)
 Fran Saleški Finžgar: Pod svobodnim soncem (1907)
 Dinko Šimunović: Duga (1907)
 Aleksa Šantić: Pod maglom (1907)
 Petko Jurdanov Todorov: Prvi (1907)
 Mihail Petrovič Arcibašev: Sanjin (1907)
 Safvet-beg Bašagić: Gazi Husrev-beg (1907)
 George Stefan: Sedmi prsten (1907)
 Endre Ady: Krv i zlato (1907)
 Anatole France: Otok pingvina (1907)
 Jakov Polić Kamov: Ištipana hartija (1907)
 Janko Polić Kamov: Psovka (1907)
 Janko Polić Kamov: Tragedija mozgova (1907)
 Janko Polić Kamov: Na rođenoj grudi (1907)
 Ferenc Molnár: Junaci Pavlove ulice (1907)
 Aleksandr Blok: Snežaja maska (1907)
 Josip Kosor: Cupalo (1907)
 Richard Dehmel: Venerine preobrazbe (1907)
 Ivo Vojnović: Smrt majke Jugovića (1907)
 Đuro Arnold: Čeznuća i maštanja (1907)
 Lyman Frank Baum: Father Goose’s Year Book (1907)
 Antun Gustav Matoš: Vidici i putovi (1907)
 Antun Gustav Matoš: Oko Lobora (1907)
 Fran Galović: Tamara i Grijeh (1907)
 Fran Galović: Tamara (1907)
 Fran Galović: U jesenjem sukobu (1907)
 Maksim Gorki: Mati (1907)
 Milutin Cihlar Nehajev: Život (1907)
 Leonid Nikolajevič Andrejev: Čovjekov život (1907)
 Hugo von Hofmannsthal: Sabrane pjesme (1907)
 Jules Romains: Jedinstveni život (1908)
 Nikolaj Stepanovič Gumiljov: Romantično cvijeće (1908)
 Maksim Gorki: Ispovijed (1908)
 Anton Aškerc: Jadranski biseri (1908)
 Fran Galović: Mors regni (1908)
 Fran Galović: U sutonu (1908)
 Franjo Jarmek: Tužaljke (1908)
 Enrico Barone: Načela političke ekonomije (1908)
 Enrico Barone: Ministarstvo proizvodnje u kolektivističkoj državi (1908)
 Andrej Beli: Simfonije (1908)
 Ivan Meštrović: Sjećanje (1908)
 Stjepan Radić: Današnja financijalna znanost (1908)
 Georges Sorel: Iluzije o napretku (1908)
 Georges Sorel: Razmišljanja o nasilju (1908)
 Danko Angjelinović: Nekad i sada (1908)
 Henri Matisse: Harmonija u crvenom (1908)
 Gilbert Keith Chesterton. The Man Who Was Thursday (1908)
 Oskar Kokoschka: Karl Kraus (1908)
 Zofka Kveder: Amerikanci (1908)
 Stanisław Witkiewicz: Matejko (1908)
 Georg Simmel: Sociologija (1908)
 Oton Župančič: Monolozi (1908)
 Zsigmond Móricz: Sedam krajcara (1908)
 Georges Feydeau: Pobrini se za Ameliju (1908)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: Pavel I
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Ognjeni anđeo (1908)
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov: Crvena zvijezda (1908)
 Thomas Hardy: Dinasti (1908)
 Edhem Mulabdić: Svak na posao (1908)
 Maurice Maeterlinck: Plava ptica (1908)
 Karl Kraus: Moral i kriminal (1908)
 Vladimir Ilič Lenjin: Lav Tolstoj kao ogledalo ruske revolucije (1908)
 Aleksej Mihajlovič Remizov: Ribnjak (1908)
 Aleksej Mihajlovič Remizov: Sat (1908)
 Svetozar Ćorović: Stojan Mutikaša (1908)
 Petko Jurdanov Todorov: Idile (1908)
 Fran Saleški Finžgar: Življenje in smrt mohorske knjige (1908)
 Edward Morgan Forster: Soba s pogledom (1908)
 Jack London: Željezna peta (1908)
 Paul Natorp: Individuum i zajednica (1908)
 Grigorije Božović: Iz stare Srbije (1908)
 Ivan Cankar: Sablazan u dolini šentflorjanskoj (1908)
 Frank Wedekind: Glazba (1908)
 Lyman Frank Baum: Dorothy and the Wizard in Oz (1908)
 Rainer Maria Rilke: Nove pjesme (1908)
 Fran Galović: Marica (1908)
 Jovan Dučić: Pesme u prozi. Plave legende (1908)
 Jovan Dučić: Pesme (1908)
 Gustaf af Geijerstam: Zgodna Augusta (1908)
 Dinko Šimunović: Alkar (1908)
 Georgij Plehanov: Osnovni filozofski problemi marksizma (1908)
 Branislav Nušić: Hadži Loja (1908)
 Leonid Nikolajevič Andrejev: Car-glad (1908)
 Leonid Nikolajevič Andrejev: Priča o sedmero obješenih (1908)
 Georgij Valentinovič Plehanov: Osnovni problemi marksizma (1908)
 Andrej Bjeli: Simfonije (1908)
 Antun Gustav Matoš: Cvijet sa raskršća (1908)
 Janko Polić Kamov: Čovječanstvo (1908)
 Detlev von Liliencron: Život i laž (1908)
 Antun Gustav Matoš: Za Kranjčevića (1908)
 August Strindberg: Okultni dnevnik (1908)
 Selma Lagerlöf: Priča o priči i druge priče (1908)
 Luigi Pirandello: Humorizam (1908)
 Fran Galović: Pred zoru (1908)
 Ezra Pound: Pri zgasloj svjetlosti (1908)
 Silvije Strahimir Kranjčević: Pjesme (1908)
 Sima Pandurović: Posmrtne počasti (1908)
 Ivan Kozarac: Đuka Begović (1909)
 Laza Kostić: Pesme (1909)
 Anton Aškerc: Akropolis in piramide (1909)
 Milutin Cihlar Nehajev: Bijeg (1909)
 Osman Đikić: Mudžahir (1909)
 Endre Ady: Na kolima svetog Ilije (1909)
 Maksim Gorki: Gradić Okurov (1909)
 Milan Begović: Stana Biučića (1909)
 William Carlos Williams: Pjesme (1909)
 Nicolai Hartmann: Platonova logika bitka (1909)
 Jakob Johann Uexküll: Okoliš i unutarnji svijet životinja (1909)
 Romain Rolland: Kazalište revolucije (1909)
 Romain Rolland: Tragedije vjere (1909)
 Emil Laszowski: Matija Vlačić Franković (1909)
 Hans Driesch: Filozofija organskoga (1909)
 Auguste Rodin: Gustave Mahler (1909)
 Mihály Babits: Listovi irisova vijenca (1909)
 Heinrich Mann: Mali grad (1909)
 Oskar Kokoschka: Mrtva priroda s ovnom (1909)
 Robert W. Service: Ballads of Cheechako (1909)
 Robert W. Service: The Trail of Ninety-Eight (1909)
 Gertrude Stein: Three Lives (1909)
 John Galsworthy: Bratstvo (1909)
 John Galsworthy: Srebrna kutija (1909)
 John Galsworthy: Borba (1909)
 Roger Martin du Gard: Postati (1909)
 Paul von Heyse: Venerino rođenje (1909)
 Ivan Meštrović: Moja majka (1909)
 Jack London: Martin Eden (1909)
 Pjotr Aleksejevič Kropotkin: Velika revolucija (1909)
 Thomas Hardy: Rugla vremena (1909)
 Jovan Skerlić: Srpska književnost u 19. veku (1909)
 François Mauriac: Sklopljene ruke (1909)
 Svetozar Ćorović: Moji poznanici (1909)
 Vladimir Ilič Lenjin: O Bjelinskom (1909)
 Fran Saleški Finžgar: Študent naj bo… (1909)
 Josip Stadler: Kosmologija (1909)
 Richard Dehmel: Razmatranja o umjetnosti, Bogu i svijetu (1909)
 Ivan Prijatelj: Bleiweis in drugi – pred policijo (1909)
 Aleksej Mihajlovič Remizov: Bijedna sudba (1909)
 Ante Tresić Pavičić: Ciceronovo progonstvo (1909)
 Thomas Mann: Kraljevska visost (1909)
 Władysław Stanisław Reymont: Seljaci (1909)
 Janko Polić Kamov: Isušena kaljuža (1909)
 Ivan Cankar: Kurent (1909)
 André Gide: Uska vrata (1909)
 Aleksandr Blok: Talijanske pjesme (1909)
 Aldo Palazzeschi: Poeme (1909)
 Dragutin Domjanić: Pjesme (1909)
 Ezra Pound: Zanosi (1909)
 Ezra Pound: Glumačke kritike (1909)
 Dragutin Domjanić: Pjesme (1909)
 Detlev von Liliencron: Laku noć (1909)
 Andrej Bjeli: Pepeo (1909)
 Ferenc Molnár: Lilion (1909)
 Lyman Frank Baum: The Road to Oz (1909)
 Frances Eliza Burnett: Tajni vrt (1909)
 Filippo Tommaso Marinetti: Futuristički manifest (1909)
 Antun Gustav Matoš: Umorne priče (1909)
 Antun Gustav Matoš: Tri humoreske (1909)
 Milan Ogrizović: Hasanaginica (1909)
 Dinko Šimunović: Mrkodol (1909)
 Endre Ady: Volio bih da me vole (1910)
 Andrej Bjeli: Srebrni golub (1910)
 Branimir Wiesner Livadić: Novele (1910)
 Ivan Aleksejevič Bunjin: Selo (1910)
 William Butler Yeats: Zelena kaciga i druge pjesme (1910)
 Henri Matisse: Ples (1910)
 Henri Matisse: Glazba (1910)
 Karl May: Winnetou (1910)
 Gerhart Hauptmann: Luda u Kristu Emanuel (1910)
 Oswald Külpe: Immanuel Kant (1910)
 Pablo Picasso: Portret Ambroisea Vollarda (1910)
 Stjepan Radić: Češki narod na početku 20. stoljeća (1910)
 Nadežda Petrović: Plaža u Bretanji (1910)
 Ivan Meštrović: Kosovski ciklus (1910)
 Rainer Maria Rilke: Zapisi Maltea Lauridsa Briggea (1910)
 vladika Nikolaj Velimirović: Francusko-slovenska borba u Boki kotorskoj (1910)
 Joan Maragall: Autobiografski zapisi (1910)
 Auguste Rodin: Wolfgang Amadeus Mozart (1910)
 Gabriele D’Annunzio: Možda da, možda ne (1910)
 John Galsworthy: Pravda (1910)
 Andrej Beli: Srebrni golub (1910)
 Joan Maragall: Duhovna poema (1910)
 Rudolf Steiner: Nacrt okultne znanosti (1910)
 James George Frazer: Totemizam i egzogamija (1910)
 Paul Claudel: Ode (1910)
 Svetozar Ćorović: U časovima odmora (1910)
 Edmond Rostand: Pijetao (1910)
 Josip Stadler: Psihologija (1910)
 Martin Andersen Nexø: Pelle Osvajač (1910)
 Konstandinos Kavafis: Pjesme (1910)
 Wilhelm Dilthey: Izgradnja povijesnog svijeta u duhovnim znanostima (1910)
 Rabīndranāth Tagore: Gora (1910)
 Johannes Vilhelm Jensen: Priče iz Himmerlanda (1910)
 Ernst Cassirer: Pojam supstancije i funkcije (1910)
 Vladimir Nazor: Lirike (1910)
 H. G. Wells: The History of Mr. Polly (1910)
 Ivan Pregelj: Romantika (1910)
 Karl Kraus: Kineski zid (1910)
 Jovan Skerlić: Svetozar Marković (1910)
 Edward Morgan Forster: Howard’s End (1910)
 Marija Jurić-Zagorka: Kneginja iz Petrinjske ulice (1910)
 Fran Saleški Finžgar: Na petelina (1910)
 Petar Kočić: Jauci sa Zmijanja (1910)
 Paul Natorp: Logički temelji egzaktnih znanosti (1910)
 Charles Péguy: Misterij o milosrđu Ivane Orleanske (1910)
 Janko Polić Kamov: Mamino srce (1910)
 George Santayana: Tri filozofska pjesnika (1910)
 Vladimir Ilič Lenjin: L. N. Tolstoj (1910)
 Jack London: Zlato (1910)
 Milan Begović: Biskupova sinovica (1910)
 Aleksej Mihajlovič Remizov: Krsne sestre (1910)
 Anton Aškerc: Pjesme, peti zbornik (1910)
 Filippo Tommaso Marinetti: Futurist Mafarka (1910)
 Antun Gustav Matoš: Naši ljudi i krajevi (1910)
 Ivo Vojnović: Novele (1910)
 Ante Tresić Pavičić: Život kralja Hiruda (1910)
 Aldo Palazzeschi: Palikuća (1910)
 Lyman Frank Baum: The Emerald City of Oz (1910)
 Janko Polić Kamov: Bitanga (1910)
 Marina Ivanovna Cvetajeva: Večernji album (1910)
 Ivan Trnski: Pripovijesti (1910)
 Ivan Cankar: Sluge (1910)
 Stanisław Przybyszewski: Sinovi zemlje (1911)
 Robert Musil: Sjedinjenja (1911)
 Fran Galović: Sodoma (1911)
 Ante Tresić Pavičić: Katon Utički (1911)
 Joseph Conrad: Pod zapadnjačkim očima (1911)
 Josip Kosor: Požar strasti (1911)
 Ivan Meštrović: Moja mati (1911)
 Nadežda Petrović: Portret Ksenije Anastasijević (1911)
 Władysław Stanisław Reymont: Vampir (1911)
 Otto Wagner: Velegrad (1911)
 vladika Nikolaj Velimirović: Religija Njegoševa (1911)
 Somerset Maugham: Lady Frederick (1911)
 Hans Kelsen: Glavni problemi teorije državnog prava (1911)
 Gabriele D’Annunzio: Muka svetog Sebastiana (1911)
 Saint-John Perse: Pohvale (1911)
 Auguste Rodin: Georges Clémencau (1911)
 Auguste Rodin: Umjetnost (1911)
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam: Šveđani i njihovi poglavari (1911)
 Milan Rešetar: Srpskohrvatske kolonije južne Italije (1911)
 Gerhart Hauptmann: Štakori (1911)
 Stjepan Ivšić: Prilog za slavenski akcenat (1911)
 Henri Matisse: Ružičasti akt (1911)
 Frano Supilo: Politika u Hrvatskoj (1911)
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov: Kulturni zadaci našeg vremena (1911)
 Émile Verhaeren: Večernji sati (1911)
 Émile Verhaeren: Cijela Flandrija (1911)
 Lucien Febvre: Franche-Comté (1911)
 Franz Werfel: Prijatelj svijeta (1911)
 Sigrid Undset: Jenny (1911)
 Ivan Aleksejevič Bunjin: Suhodol (1911)
 Svetozar Ćorović: Zulumćar (1911)
 Paul Claudel: Talac (1911)
 John Millington Synge: Pjesme i prijevodi (1911)
 Srđan Tucić: Kroz život (1911)
 Srđan Tucić: Pod bičem života (1911)
 Edith Wharton: Ethan Frome (1911)
 György Lukács: Duša i oblici (1911)
 John Galsworthy: Patricij (1911)
 Hugo von Hofmannsthal: Svatković (1911)
 Benedetto Croce: Filozofija Giambattiste Vica (1911)
 Jovan Skerlić: Istorijski pregled srpske štampe (1911)
 Georg Simmel: Filozofijska kultura (1911)
 Fran Saleški Finžgar: Ecce homo; Naš vsakdanji kruh (1911)
 Robert Michels: Sociologija stranaka u suvremenoj demokraciji (1911)
 Hugo von Hofmannsthal: Alekstida (1911)
 Hugo von Hofmannsthal: Kavalir s ružom (1911)
 Franjo Horvat Kiš: Viđeno i neviđeno (1911)
 Vladimir Ilič Lenjin: Černiševski – revolucionarni demokrat (1911)
 Vladimir Ilič Lenjin: L. N. Tolstoj i njegova epoha (1911)
 Charles Péguy: Predvorje misterija druge kreposti (1911)
 Vladislav Petković Dis: Utopljene duše (1911)
 Lav Nikolajevič Tolstoj: Krivotvoreni kupon (1911)
 Romain Rolland: Tolstojev život (1911)
 Aleksa Šantić: Hasanaginica (1911)
 Jack London: Priče s Južnog mora (1911)
 Veljko Petrović: Rodoljubive pesme (1911)
 David Herbert Lawrence: Bijeli paun (1911)
 Dinko Šimunović: Tuđinac (1911)
 Milan Marjanović: Ivičina karijera (1911)
 Milan Marjanović: Književne studije i prikazi (1911)
 Aldo Palazzeschi: Pereláov zakonik (1911)
 André Gide: Novi povodi (1911)
 Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu (1911)
 Lyman Frank Baum: A Daring Twins (1911)
 Lyman Frank Baum: The Sea Fairies (1911)
 Paul Natorp: Filozofija, njezin problem i njezini problemi (1911)
 Luigi Pirandello: Goli život (1911)
 Antun Gustav Matoš: Moralista i druge satire (1911)
 Antun Gustav Matoš: Život za milijune (1912)
 Ludwig Edler von Mises: Teorija novca i sredstava optjecaja (1912)
 Vladimir Jevgrafovič Tatljin: Mornar (1912)
 Anton Aškerc: Posljednji Celjanin (1912)
 Hugo von Hofmannsthal: Arijadna na Naksu (1912)
 Rabīndranāth Tagore: Rukovet ili pregršt pjesama (1912)
 Rabīndranāth Tagore: Sjećanja na život (1912)
 Liviu Rebreanu: Previranja (1912)
 Maurice Tourneur: Jeanov prah (1912)
 Maurice Tourneur: Luđaci (1912)
 Antoine Bourdelle: Apolon i muze (1912)
 Pär Fabian Lagerkvist: Ljudi (1912)
 Hans Driesch: Nauk o redu (1912)
 Émile Verhaeren: Helena Spartanska (1912)
 Dino Campana: Bilježnica (1912)
 Robert W. Service: Rhymes of a Rolling Stone (1912)
 Vinko Krišković: Upravna nauka i hrvatsko-ugarsko upravno pravo (1912)
 Ferdo Šišić: Rijeka i riječko pitanje (1912)
 Theodore Dreiser: The Financier (1912)
 Clemens Brentano: Romance o krunici (1912)
 Henri Matisse: Mrtva priroda s patlidžanima (1912)
 Stjepan Ivšić: Akcenat u gramatici Matije Antuna Relkovića (1912)
 Stjepan Ivšić: Akcenat u gramatici Igńata Alojzija Brlića (1912)
 Nikolaj Onufrijevič Loski: Logika (1912)
 Branko Lazarević: Pozorišni život (1912)
 Gabriele D’Annunzio: Kancone o prekomorskim pothvatima (1912)
 Lucien Febvre: Povijest Franche-Comtéa (1912)
 Vasilj Kandinski: Duhovno u umjetnosti (1912)
 Aleksej Jelisejevič Kručonih: Dyr bul ščyl (1912)
 George Edward Moore: Etika (1912)
 Émile Durkheim: Elementarni oblici religioznoga života (1912)
 Lyman Frank Baum: Sky Island (1912)
 Ana Andrejevna Ahmatova: Večer (1912)
 Gottfried Benn: Morgue (1912)
 Lyman Frank Baum: Phoebe Daring (1912)
 Georges Méliès: Osvajanje Sjevernog pola (1912)
 Julien Benda: Bergsonizam ili filozofija mobilnosti (1912)
 Petar Kočić: Sudanija (1912)
 Carl Schmitt: Zakon i presuda (1912)
 Giovanni Gentile: Čin mišljenja kao čisti čin (1912)
 Stojan Novaković: Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka (1912)
 Stojan Novaković: Dvadeset godina ustavne politike u Srbiji (1912)
 John Galsworthy: Golub (1912)
 Svetozar Ćorović: Komšije (1912)
 Ferdo Kozak: Velikomestna komedija (1912)
 Ferdo Kozak: Opolnoči (1912)
 Anton Novačan: Naša vas (1912)
 Kurt Tucholsky: Rheinsberg (1912)
 Safvet-beg Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (1912)
 Vladimir Ilič Lenjin: Uspomeni Hercena (1912)
 Fran Saleški Finžgar: Sama (1912)
 Fran Saleški Finžgar: Naša kri (1912)
 Fjodor Sologub: Slađe od otrova (1912)
 Sima Pandurović: Dani i noći (1912)
 Paul Claudel: Navještenje Marijino (1912)
 Slobodan Jovanović: Ustavobranitelji i njihova vlada (1912)
 Endre Ady: Život koji izmiče (1912)
 August Strindberg: Plava knjiga (1912)
 Vladimir Čerina: Beograd bez maske (1912)
 Vladimir Čerina: Raspeće (1912)
 Jaroslav Hašek: Dobri vojak Švejk i druge čudnovate zgode (1912)
 Jaroslav Hašek: Nedaće gospodina Tenkráta (1912)
 Charles Péguy: Tapiserija svete Genoveve i Ivane Orleanske (1912)
 Charles Péguy: Misterij svih nevinih (1912)
 Wilhelm Windelband: Principi logike (1912)
 Anatole France: Bogovi žeđaju (1912)
 Wilhelm Windelband: Udžbenik filozofije (1912)
 Leonid Nikolajevič Andrejev: Saška Žegulev (1912)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Slike. Pjesme (1912)
 Ivo Vojnović: Gospođa sa suncokretom (1912)
 Milan Begović: Vrelo (1912)
 Jako Polić Kamov: Brada (1912)
 André Gide: Isabelle (1912)
 Thomas Mann: Smrt u Veneciji (1912)
 Romain Rolland: Jean-Christophe (1912)
 Ivan Cankar: Lijepa Vida (1912)
 Vladimir Nazor: Hrvatski kraljevi (1912)
 Francis Jammes: Kršćanske georgike (1912)
 Fran Galović: Marija Magdalena (1912)
 Fran Galović: Svekar (1912)
 Nikolaj Stepanovič Gumiljov: Tuđe nebo (1912)
 Svetislav Stefanović: Sunce i senke (1912)
 Oton Župančič: Slovenski jezik i kazalište (1912)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Oltar pobjede (1913)
 Stanisław Przybyszewski: Snažni čovjek (1913)
 Aleksandr Blok: Ruža i križ (1913)
 Vladimir Čerina: Janko Polić Kamov (1913)
 Robert Lee Frost: Dječakova volja (1913)
 Marshall Neilan: The American Princess (1913)
 Karl Jaspers: Opća psihopatologija (1913)
 Branimir Wiesner Livadić: Legenda o Amisu i Amilu (1913)
 Stjepan Ivšić: Današnji posavski govor (1913)
 Robert W. Service: Songs of the Yukon (1913)
 Maurice Barrès: Nadahnuti brežuljak (1913)
 Richard Hönigswald: Načelna pitanja psihologije mišljenja (1913)
 Oscar Micheaux: Conquest (1913)
 Aleksej Jelisejevič Kručonih: Riječ kao takva (1913)
 Srđan Tucić: Kozaci (1913)
 Franz Werfel: Mi jesmo (1913)
 Nadežda Petrović: Prizren (1913)
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov: Inženjer Menni (1913)
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov: Filozofija životnog iskustva (1913)
 Ferdo Šišić: Hrvatska povijest I-III (1913)
 Georg Trakl: Pjesme (1913)
 Stjepan Radić: Hrvatski politički katekizam (1913)
 Miguel de Unamuno: O tragičnom osjećanju života (1913)
 Kazimir Maljevič: Crni kvadrat na bijeloj podlozi (1913)
 Ana Andrejevna Ahmatova: Krunica (1913)
 Hermann Hesse: Iz Indije (1913)
 Gottfried Benn: Sinovi (1913)
 Max Scheler: Formalizam u etici i materijalna etika vrednota (1913)
 William Carlos Williams: Ćudi (1913)
 Gilbert Keith Chesterton: The Victorian Age in Literature (1913)
 Alfred Döblin: Umorstvo žabokrijeka (1913)
 Roger Martin du Gard: Jean Barois (1913)
 Stojan Novaković: Kaluđer i hajduk (1913)
 Grazia Deledda: Trske na vjetru (1913)
 Srđan Tucić: Golgota (1913)
 Pär Fabian Lagerkvist: Umjetnost riječi i umjetnost slike (1913)
 Rabīndranāth Tagore: Mjesec mlađak (1913)
 Rabīndranāth Tagore: Vrtlar (1913)
 Fran Saleški Finžgar: Dekla Ančka (1913)
 John Maynard Keynes: Novčani sustav i financije Indije (1913)
 Charles Péguy: Novac (1913)
 Marija Jurić-Zagorka: Grička vještica (1913)
 Lyman Frank Baum: The Patchwork Girl of Oz (1913)
 Lyman Frank Baum: Little Wizard Stories of Oz (1913)
 Giovanni Gentile: Reforma hegelijanske dijalektike (1913)
 André Suarès: Tri čovjeka (1913)
 Blaise Cendrars: Proza o transsibirskoj željeznici i maloj Jehanne iz Francuske (1913)
 Ferdo Kozak: Sestri (1913)
 Ferdo Kozak: Hlapec (1913)
 Ferdo Kozak: Zeleni Juri (1913)
 Charles Péguy: Tapiserija Majke Božje (1913)
 Anton Novačan: Naša vas II (1913)
 Jaroslav Hašek: Kalamajka (1913)
 Jaroslav Hašek: Vodič za strance i druge satire s putovanja i iz domovine (1913)
 Endre Ady: Naša ljubav (1913)
 Jack London: Mjesečeva dolina (1913)
 Jack London: John Barleycorn (1913)
 Walter Hasenclever: Mladić (1913)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Čudnovate zgode Šegrta Hlapića (1913)
 Milan Marjanović: Narod koji nastaje (1913)
 Milan Marjanović: Savremena Hrvatska (1913)
 David Herbert Lawrence: Sinovi i ljubavnici (1913)
 Vladislav Petković Dis: Mi čekamo cara (1913)
 Ivan Cankar: Milan i Milena (1913)
 Miroslav Krleža: Legenda (1913)
 Miroslav Krleža: Maskerata (1913)
 Georgij Valentinovič Plehanov: Umjetnosti i društveni život (1913)
 Ivo Vojnović: Lazarovo vaskrsenje (1913)
 Oton Župančič: Lakih nogu naokolo (1913)
 Vinko Car Emin: Iza plime (1913)
 Aleksa Šantić: Na starim ognjištima (1913)
 Osip Emiljevič Mandeljštam: Kamen (1913)
 Richard Dehmel: Lijepi divlji svijet (1913)
 Fran Galović: Četiri grada (1913)
 Fran Galović: Začarano ogledalo (1913)
 Isidora Sekulić: Saputnici (1913)
 Vladimir Nazor: Nove pjesme (1913)
 Sigmund Freud: Totem i tabu (1913)
 Johannes Becher: De profundis, Domine (1913)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Ja (1913)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Vladimir Majakovsij: tragedija (1913)
 Marcel Proust: Put k Swannu (1913)
 Franz Kafka: Razmatranje (1913)
 Edmund Hussrel: Ideje za jednu čistu fenomenologiju i fenomenologijsku filozofiju (1913)
 Antun Gustav Matoš: Pečalba (1913)
 Ivan Dobravec Plevnik: Lijepa naša domovina (1913)
 Vladimir Nazor: Istarske priče (1913)
 Ksaver Šandor Gjalski: Tajinstvene priče (1913)
 Roger Martin du Gard: Ljeto 1914 (1914)
 Marshall Neilan: Rube, the Interloper (1914)
 Marshall Neilan: The Deadly Battle at Hicksville (1914)
 Roger Martin du Gard: Oporuka oca Leleua (1914)
 Stanisław Przybyszewski: Djeca bijede (1914)
 Celestin Medović: Bonaca (1914)
 Mack Sennett: Tillie’s Punctured Romance (1914)
 Gabriele D’Annunzio: Iskre ispod malja (1914)
 Musa Ćazim Ćatić: Pjesme (1914)
 Heinz Heimsoeth: Metoda spoznaje kod Descartesa i Leibniza (1914)
 Robert W. Service: The Pretender (1914)
 Ferdo Šišić: Priručnik izvora hrvatske historije (1914)
 vladika Nikolaj Velimirović: Iznad greha i smrti (1914)
 Maurice Tourneur: Majka (1914)
 Maurice Tourneur: Zvijezda dana (1914)
 Maurice Tourneur: Prsten želja (1914)
 Maurice Tourneur: Jarak (1914)
 Cecil B. DeMille: The Squaw Man (1914)
 Cecil B. DeMille: The Virginian (1914)
 Auguste Rodin: Francuske katedrale (1914)
 Oskar Kokoschka: Oluja (1914)
 Dino Campana: Orfičke pjesme (1914)
 William Butler Yeats: Odgovornosti (1914)
 Gertrude Stein: Tender Buttons (1914)
 Antonio Sant’Elia: Manifest futurističke arhitekture (1914)
 Rabīndranāth Tagore: Chitra (1914)
 Rabīndranāth Tagore: Ostvarenje života (1914)
 Theodore Dreiser: The Titan (1914)
 Srđan Tucić: Osloboditelji (1914)
 Walter Hasenclever: Sin (1914)
 Romain Rolland: Iznad svjetine (1914)
 Miguel de Unamuno: Magla (1914)
 Gabriela Mistral: Soneti smrti (1914)
 David Herbert Lawrence: Pruski časnik i druge priče (1914)
 Luigi Pirandello: Dvije maske (1914)
 Dimitrije Tucović: Srbija i Albanija (1914)
 James Joyce: Dublinci (1914)
 Sigrid Undset: Proljeće (1914)
 Charles Péguy: Eva (1914)
 Fjodor Sologub: Legenda o nastajanju (1914)
 Eugene O’Neill: Žeđ i druge jednočinke (1914)
 Jovan Skerlić: Istorija nove srpske književnosti (1914)
 Izidor Cankar: Obračun (1914)
 Edhem Mulabdić: Nova vremena (1914)
 Giovanni Gentile: Sažetak pedagogije kao filozofske znanosti (1914)
 Dinko Šimunović: Đerdan (1914)
 Anatole France: Pobuna anđela (1914)
 André Gide: Vatikanski podrumi (1914)
 George Bernard Shaw: Pigmalion (1914)
 Anatolij Vasiljevič Lunačarski: Pisma o proleterskoj književnosti (1914)
 Charles Péguy: Bilješka o Bergsonu i njegovoj filozofiji (1914)
 Fran Saleški Finžgar: Veriga (1914)
 Rabīndranāth Tagore: Kvartet (1914)
 Janko Polić Kamov: Ćaskanja (1914)
 Lyman Frank Baum: Tik-Tok of Oz (1914)
 Veljko Petrović: Na pragu (1914)
 Juan Ramón Jiménez: Sivko i ja (1914)
 Bertrand Russell: Naša spoznaja izvanjskog svijeta (1914)
 Filippo Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb (1914)
 Filippo Tommaso Marinetti: Dine (1914)
 Miloš Đurić: Vidovdanska etika (1914)
 Wilhelm Windelband: Uvod u filozofiju (1914)
 Fran Galović: Ispovijed (1914)
 Vladimir Ilič Lenjin: Iz prošlosti radničke štampe u Rusiji (1914)
 Vladimir Ilič Lenjin: O nacionalnom ponosu velikorusa (1914)
 Miroslav Krleža: Zaratustra i mladić (1914)
 George Stefan: Zvijezda saveza (1914)
 Zofka Kveder: Njeno življenje (1914)
 Robert Lee Frost: Sjeverno od Bostona (1914)
 Isidora Sekulić: Pisma iz Norveške (1914)
 Stanislav Kostka Neumann: Knjiga šuma, voda i padina (1914)
 Endre Ady: Tko je mene vidio (1914)
 Maksim Gorki: Djetinjstvo (1914)
 Mihail Petrovič Arcibašev: Milijuni (1915)
 Milutin Cihlar Nehajev: Studija o Hamletu (1915)
 Marshall Neilan: The Chronicles of Bloom Center (1915)
 Cecil B. DeMille: Carmen (1915)
 Cecil B. DeMille: The Girl of the Golden West (1915)
 Cecil B. DeMille: The Cheat (1915)
 Cecil B. DeMille: The Golden Chance (1915)
 Maurice Tourneur: Alias Jimmy Valentine (1915)
 Maurice Tourneur: Trilby (1915)
 Maurice Tourneur: The Cub (1915)
 Maurice Tourneur: The Ivory Snuff Box (1915)
 Maurice Tourneur: The Butterfly on the Wheel (1915)
 Maurice Tourneur: The Pawn of Hate (1915)
 David Wark Griffith: The Birth of a Nation (1915)<
 Jaroslav Hašek: Moje trgovanje psima i druge humoreske (1915)
 Ulderiko Donadini: Lude priče (1915)
 Grazia Deledda: Marianna Sirca (1915)
 Filippo Tommaso Marinetti: Rat jedina higijena svijeta (1915)
 Alfred Döblin: War-lungova tri skoka (1915)
 Vladimir Jevgrafovič Tatljin: Kontrareljef (1915)
 Theodore Dreiser: The Genius (1915)
 vladika Nikolaj Velimirović: Mesto Srbije u svetskoj istoriji (1915)
 Georg Trakl: Sebastian u snu (1915)
 Kazimir Maljevič: Suprematistički manifest (1915)
 Oscar Micheaux: The Forget Note (1915)
 Somerset Maugham: Of Human Bondage (1915)
 Johannes Vilhelm Jensen: Uvod u naše doba (1915)
 Vladimir Nazor: Medvjed Brundo (1915)
 Vladimir Nazor: Intima (1915)
 Charlie Chaplin: The Tramp (1915)
 Ivan Aleksejevič Bunjin: Gospodin iz San Francisca (1915)
 Franz Kafka: Preobrazba (1915)
 Josip Stadler: Naravno bogoslovlje (1915)
 Carl Gustaf Verner von Heidenstam: Nove pjesme (1915)
 Virginia Woolf: Putovanje (1915)
 Max Scheler: Genij rata i njemački rat (1915)
 Pavel Golia: Dobrudža (1915)
 Rosa Luxemburg: Junius pamflet (Kriza socijaldemokracije) (1915)
 Lyman Frank Baum: The Scarecrow of Oz (1915)
 David Herbert Lawrence: Rainbow (1915)
 Luigi Pirandello: Snima se… (1915)
 Sergej Aleksandrovič: Pjesma o kuji (1915)
 Aleksandr Blok: Pjesme o Rusiji (1915)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Oblak u hlačama (1915)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Flauta kičma (1915)
 Fran Saleški Finžgar: Prerokovana (1915)
 Fran Saleški Finžgar: Konjička bom kupil (1915)
 Oton Župančič: Sto zagonetaka (1915)
 Oton Župančič: Ciciban i još šošta (1915)
 Ivan Meštrović: Ruža Meštrović (1915)
 Miroslav Krleža: Kraljevo (1915)
 Miroslav Krleža: Barun Konrad (1915)
 Miroslav Krleža: Podnevna simfonija (1916)
 William Butler Yeats: Uskrs 1916. (1916)
 Milan Šufflay: Biologija albanskog plemena (1916)
 Milan Šufflay: Crkveni uvjeti u predturskoj Albaniji (1916)
 Liviu Rebreanu: Obješenjaci (1916)
 Liviu Rebreanu: Ispovijest (1916)
 Giuseppe Ungaretti: Pokopana luka (1916)
 Vladimir Nazor: Utva zlatokrila (1916)
 David Wark Griffith: Intolerance (1916)
 Allan Dwan: The Half-Breed (1916)
 Cecil B. DeMille: Joan the Woman (1916)
 Maurice Tourneur: The Hand of Peril (1916)
 Maurice Tourneur: The Closed Road (1916)
 Maurice Tourneur: The Velvet Palm (1916)
 Maurice Tourneur: The Rail Rider (1916)
 Maurice Tourneur: A Girl’s Folly (1916)
 Marshall Neilan: The Prince Chap (1916)
 Georges Benjamin Clémencau: Francuska pred Njemačkom (1916)
 Henri Barbusse: Oganj (1916)
 Ferdo Šišić: Pregled povijesti hrvatskog naroda (1916)
 Robert W. Service: Rhymes of a Red-Cross Man (1916)
 vladika Nikolaj Velimirović: Srbija u svetlosti i mraku (1916)
 Tristan Bernard: Škola šarlatana (1916)
 Joza Turkalj: Ženski akt (1916)
 Franz Kafka: Osuda (1916)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Smisao stvaralaštva (1916)
 Rudolf Steiner: O zagonetki čovjeka (1916)
 Arthur Robison: Noći užasa (1916)
 Franjo Fancev: Jezik hrvatskih protestantskih pisaca XVI. Vijeka (1916)
 Tristan Tzara: Prva nebeska pustolovina gospodina Antipyrina (1916)
 Vilfredo Pareto: Rasprava o općoj sociologiji (1916)
 Gottfried Benn: Mozgovi (1916)
 Hal Roach: Luke, the Gladiator (1916)
 Robert Lee Frost: Gorski interval (1916)
 Andrej Beli: Peterburg (1916)
 Velimir Hljebnikov: Pogreška smrti (1916)
 Aleš Ušeničnik: Knjiga o življenju (1916)
 Émile Verhaeren: Krvava Belgija (1916)
 Émile Verhaeren: Crvena krila (1916)
 Karl Adolph Gjellerup: Božji prijatelji (1916)
 Charlie Chaplin: The Count (1916)
 Ervin Šinko: Noći i svitanja (1916)
 Frans Eemil Sillanpää: Život i sunce (1916)
 Andrej Bjeli: Peterburg (1916)
 Rebecca West: Henry James (1916)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Rat i mir (1916)
 Giovanni Gentile: Opća teorija duha kao čistoga čina (1916)
 Pär Fabian Lagerkvist: Tjeskoba (1916)
 Eugene O’Neill: Prema istoku za Cardiff (1916)
 Rabīndranāth Tagore: Gladno kamenje i druge priče (1916)
 Rabīndranāth Tagore: Žetva (1916)
 Rabīndranāth Tagore: Dom i svijet (1916)
 Izidor Cankar: Začetek in konec (1916)
 Izidor Cankar: Razprava (1916)
 Henrik Pontoppidan: Svijet mrtvih (1916)
 Alfred North Whitehead: Ciljevi odgoja (1916)
 Alfred North Whitehead: Organizacija misli (1916)
 Sherwood Anderson: Sin Windyja MacPhersona (1916)
 Hans Cornelius: Transcendentalna sistematika (1916)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Priče iz davnine (1916)
 Alojz Gradnik: Padajoče zvezde (1916)
 Fran Saleški Finžgar: Boji (1916)
 James Joyce: Portret umjetnika u mladosti (1916)
 Marija Jurić-Zagorka: Republikanci (1916)
 Ivan Pregelj: Tlačani (1916)
 Maksim Gorki: Među ljudima (1916)
 Ezra Pound: Lustra (1916)
 Nikolaj Stepanovič Gumiljov: Tobolac (1916)
 Milutin Cihlar Nehajev: Spasitelj (1916)
 Milutin Cihlar Nehajev: Godiva (1916)
 Lyman Frank Baum: Rinkitink of Oz (1916)
 William Butler Yeats: Na jastrebovu vrelu (1916)
 Vladimir Nazor: Stoimena (1916)
 Stanisław Przybyszewski: Krik (1917)
 Celestin Medović: Požar (1917)
 Hermann Sudermann: Litavske priče (1917)
 Paul Éluard: Dužnost i nemir (1917)
 Edith Stein: O problemu empatije (1917)
 Viktor Borisovič Šklovski: Umjetnost kao postupak (1917)
 Maurice Tourneur: The Whip (1917)
 Maurice Tourneur: The Undying Flame (1917)
 Maurice Tourneur: Exile (1917)
 Maurice Tourneur: The Law of the Land (1917)
 Maurice Tourneur: The Pride of the Clan (1917)
 Maurice Tourneur: The Poor Little Rich Girl (1917)
 Maurice Tourneur: Barbary Sheep (1917)
 Maurice Tourneur: The Rise of Jennie Cushing (1917)
 Maurice Tourneur: Rose of the World (1917)
 Marshall Neilan: Freckles (1917)
 Marshall Neilan: Rebecca of the Sunnybrook Farm (1917)
 Marshall Neilan: The Little Princess (1917)
 Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo (1917)
 Johannes Vilhelm Jensen: Egzotične novele (1917)
 Ulderiko Donadini: Kamena s ramena (1917)
 Ulderiko Donadini: Vijavice (1917)
 Vladimir Jevgrafovič Tatljin: Reljef (1917)
 Tristan Bernard: Jači spol (1917)
 Oskar Kokoschka: Autoportret (1917)
 Pierre Drieu La Rochelle: Propitkivanja (1917)
 Edith Stein: O problemu empatije (1917)
 Miguel de Unamuno: Abel Sánchez (1917)
 Oscar Micheaux: The Homesteader (1917)
 Gottfried Benn: Meso (1917)
 Walter Hasenclever: Antigona (1917)
 Sherwood Anderson: Marching Men (1917)
 Vinko Krišković: Pisma Juniusova (1917)
 Rudolf Steiner: O zagonetki duše (1917)
 Juan Ramón Jiménez: Dnevnik nedavno vjenčana pjesnika (1917)
 Charlie Chaplin: Easy Street (1917)
 Charlie Chaplin: The Immigrant (1917)
 Edith Wharton: Ljeto (1917)
 Jevgenij Ivanovič Zamjatin: Otočani (1917)
 Benedetto Croce: Filozofija kao znanost duha (1917)
 Karl Adolph Gjellerup: Zlatna grana (1917)
 Antun Branko Šimić: Naš najproduktivniji pjesnik (1917)
 Antun Branko Šimić: Prazna retorika Miroslava Krleže (1917)
 Upton Beall Sinclair: King Coal (1917)
 Marija Jurić-Zagorka: Jalunševčani (1917)
 Georg Simmel: Osnove sociologije (1917)
 Fran Saleški Finžgar: Kronika gospoda Urbana (1917)
 Alojz Gradnik: Begunci (1927)
 Richard Hönigswald: Filozofija Staroga vijeka (1917)
 Thomas Hardy: Trenutci vizije (1917)
 Slavko Kolar: Nasmijane pripovijesti (1917)
 William Faulkner: Ljudi u maršu (1917)
 Dragutin Domjanić: Kipci i popevke (1917)
 Jack London: Jerry otočanin (1917)
 Jack London: Michael, Jerryjev brat (1917)
 Karel Čapek: Raspeti na raskrižju (1917)
 Nazim Hikmet: 835 stihova (1917)
 Oton Župančič: Ritam i metar (1917)
 Vinko Car Emin: Starci (1917)
 Luigi Pirandello: Tako je (1917)
 Ivan Cankar: Slike iz snova (1917)
 T. S. Eliot: Prufrock i druga zapažanja (1917)
 Paul Ėluard: Dužnost i nemir (1917)
 Dragutin Domjanić: Kipci i popevke (1917)
 Rabīndranāth Tagore: Osobnost (1917)
 Rabīndranāth Tagore: Pošta (1917)
 Rabīndranāth Tagore: Proljetni ciklus (1917)
 Rabīndranāth Tagore: Žrtva (1917)
 Ivo Vojnović: Akordi (1917)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Čovjek (1917)
 Paul Valéry: Mlada Parka (1917)
 Lyman Frank Baum: The Lost Pricess of Oz (1917)
 Juš Kozak: Razori (1918)
 Juš Kozak: Marki Groll (1918)
 Celestin Medović: Krajolik s vrijesom (1918)
 Henri Matisse: Montalbam (1918)
 Marshall Neilan: Stella Maris (1918)
 Marshall Neilan: Amarilly of Clothes-Line Alley (1918)
 Marshall Neilan: M’Liss (1918)
 Marshall Neilan: Hit-the-Trail Holiday (1918)
 Marshall Neilan: Heart of the Wilds (1918)
 Marshall Neilan: Out of the Clear Sky (1918)
 Maurice Tourneur: The Blue Bird (1918)
 Maurice Tourneur: Prunella (1918)
 Maurice Tourneur: A Doll’s House (1918)
 Maurice Tourneur: The Sporting Life (1918)
 Maurice Tourneur: Woman (1918)
 Cecil B. DeMille: The Squaw Man (1918)
 Cecil B. DeMille: Old Wives for New (1918)
 Lav Trocki: Od Oktobarske revolucije do Brestovskoga mirovnog ugovora (1918)
 Franjo Horvat Kiš: Obijalo (1918)
 Rebecca West: The Return of the Soldier (1918)
 Đuro Arnold: S visina i dubina (1918)
 Lev Vladimirovič Kulješov: Projekt inženjera Prajta (1918)
 Vinko Car Emin: Pod sumnjom (1918)
 Josip Kulundžić: Drugi ljudi (1918)
 Zofka Kveder: Hanka (1918)
 Tristan Tzara: Dvadeset i pet pjesama (1918)
 Gustav Krklec: Put kroz noć (1918)
 Irina Aleksander-Kunjina: Pjesme (1918)
 Ernst Bertram: Nietzsche. Pokušaj jedne mitologije (1918)
 Frans Eemil Sillanpää: Ponizno nasljedstvo (1918)
 Heinrich Mann: Podanik (1918)
 Pär Fabian Lagerkvist: Kazalište (1918)
 Kazimir Maljevič: Suprematistička kompozicija bijelo na bijelom (1918)
 Erik Axel Karlfeldt: Flora i Pomona (1918)
 Erik Axel Karlfeldt: Flora i Belona (1918)
 Fran Saleški Finžgar: Golobova njiva (1918)
 Fran Saleški Finžgar: Slike brez okvirja (1918)
 Rosa Luxemburg: Što hoće Spartakov savez? (1918)
 Rosa Luxemburg: Ruska revolucija (1918)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: Aleksandar I. (1918)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: 14. prosinca (1918)
 Charlie Chaplin: Shoulder Arms (1918)
 Antun Barac: Vladimir Nazor (1918)
 Rudolf Eucken: Čovjek i svijet (1918)
 Gerhart Hauptmann: Heretik iz Soane (1918)
 Richard Hönigswald: O osnovama pedagogije (1918)
 Ferdo Kozak: Moška pisma (1918)
 Ferdo Kozak: Rondo (1918)
 Ferdo Kozak: Jaz sem (1918)
 Gerard Manley Hopkins: Pjesme (1918)
 William Butler Yeats: Emerina jedina ljubomora (1918)
 Aleksej Mihajlovič Remizov: Slovo o pogibiji zemlje Ruske (1918)
 Ferdo Kozak: Vrnitev (1918)
 Anatole France: Mali Pierre (1918)
 Władysław Stanisław Reymont: Godina 1794. (1918)
 Ivo Andrić: Ex Ponto (1918)
 Ernst Bloch: Duh utopije (1918)
 Marcel Proust: U sjeni procvalih djevojaka (1918)
 Rabīndranāth Tagore: Mashi (1918)
 Miloš Crnjanski: Maska (1918)
 Eduard Bernstein: Sjećanja jednog socijalista (1918)
 Stanislav Kostka Neumann: Nove pjesme (1918)
 Vladimir Levstik: Zmijsko gnijezdo (1918)
 Ivan Dobravec Plevnik: Ukus poljupca i druge crtice (1918)
 Miroslav Krleža: Michelangelo Bounarroti (1918)
 Miloš Crnjanski: Lirika Itake (1918)
 Endre Ady: Na čelu mrtvih (1918)
 Milan Marjanović: Via Crucis (1918)
 Nikolaj Buharin: Svjetsko gospodarstvo i imperijalizam (1918)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Inonija (1918)
 James Joyce: Prognanici (1918)
 Nikola Šop: Anđeo čuvar (1918)
 Milutin Cihlar Nehajev: Iz neznanog kraja (1918)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Misterij Buff (1918)
 Maksim Gorki: Nepravovremene misli (1918)
 Aleksandr Blok: Skiti (1918)
 Aleksandr Bloki: Dvanaestorica (1918)
 Jean Giraudoux: Patetični Simon (1918)
 Danko Angjelinović: Galebovi (1918)
 Sigmund Freud: Predavanja za uvod u psihoanalizu (1918)
 Lyman Frank Baum: The Tin Woodman of Oz (1918)
 Edith Stein: Psihički kauzalitet (1919)
 Ljubomir Micić: Ritmi mojih slutnja (1919)
 Ljubomir Micić: Ritmi bez sjaja (1919)
 Niko Bartulović: Kuga (1919)
 Ernst Toller: Preobrazba (1919)
 Marshall Neilan: Her Kingdom of Dreams (1919)
 Marshall Neilan: The Unpardonable Sin (1919)
 Marshall Neilan: Daddy-Long-Legs (1919)
 David Wark Griffith: Broken Blossoms (1919)
 Fritz Lang: Polutanka (1919)
 Fritz Lang: Pauci (1919)
 Maurice Tourneur: My Lady’s Garter (1919)
 Maurice Tourneur: The White Heather (1919)
 Maurice Tourneur: The Life Line (1919)
 Maurice Tourneur: Victory (1919)
 Maurice Tourneur: The Broken Butterfly (1919)
 Victor Fleming: When the Clouds Roll By (1919)
 Cecil B. DeMille: Don’t Change Your Husband (1919)
 Karl Barth: Poslanica Rimljanima (1919)
 Richard Dehmel: Između naroda i čovječanstva (1919)
 Rosa Luxemburg: Red vlada u Berlinu (1919)
 Vladimir-Velmar Janković: Svetla u noći (1919)
 Franz Werfel: Dan suda (1919)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Oktostihovi (1919)
 Carl Schmitt: Politička romantika (1919)
 Oscar Micheaux: The Homesteader (1919)
 Sherwood Anderson: Winesburg, Ohio (1919)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Nove forme u slikarstvu i odatle proizašli nesporazumi (1919)
 Hal Roach: Do You Love Your Life (1919)
 Kurt Tucholsky: Pobožne pjesme (1919)
 Liviu Rebreanu: Obračun (1919)
 Liviu Rebreanu: Kalvarija (1919)
 Somerset Maugham: The Moon and Sixpence (1919)
 Hans Richter: Preludij (1919)
 Oswald Spengler: Pruski duh i socijalizam (1919)
 Ilija Jakovljević: Studije i feljtoni (1919)
 Ernst Lubitsch: Gospođa Dubarry (1919)
 Ernst Lubitsch: Princeza oštriga (1919)
 Ernst Lubitsch: Lutka (1919)
 Louis Aragon: Oganj radosti (1919)
 Giovanni Gentile: Rat i vjera (1919)
 Edith Stein: Psihički kauzalitet (1919)
 Karl Jaspers: Psihologija svjetonazora (1919)
 Alfred Marshall: Industrija i trgovina (1919)
 Erich von Stroheim: Slijepi muževi (1919)
 Svetozar Ćorović: U ćelijama (1919)
 John Maynard Keynes: Ekonomske posljedice rata (1919)
 Aleksandr Blok: Odmazda (1919)
 Sigrid Undset: Žensko gledište (1919)
 Jean Baptiste Le Rond d’Alembert: Rasprava o Enciklopediji (1919)
 Marcel Proust: Pastiši i mješavine (1919)
 Gustav Krklec: Grobnica (1919)
 Gustav Krklec: Lirika (1919)
 Walter Hasenclever: Politički pjesnik (1919)
 Hermann Cohen: Religija uma iz izvora židovstva (1919)
 Hermann Hesse: Demian (1919)
 Hermann Hesse: Zaratustrin povratak (1919)
 Fran Saleški Finžgar: Polom (1919)
 Virginia Woolf: Moderna proza (1919)
 Ivan Pregelj: Otroci sonca (1919)
 Ivan Pregelj: Štefan Golja in njegovi (1919)
 William Faulkner: Winesburg, Ohio (1919)
 Thorstein Bunde Veblen: Stečena prava i stanja industrijskih umijeća (1919)
 Josip Kosor: Beli plamenovi (1919)
 Jack London: Prema Makaloi (1919)
 Vladimir Levstik: Zapisi Tine Gramontove (1919)
 Blaise Cendrars: Dvanaest elastičnih pjesama (1919)
 Henri Bergson: Duhovna energija (1919)
 Franz Kafka: Pismo ocu (1919)
 Miroslav Krleža: Ady Endre je umro (1919)
 Ivo Vojnović: Stari grijesi (1919)
 Nikolaj Aleksejevič Kljujev: Pjesmoslov (1919)
 Giuseppe Ungaretti: Radost brodoloma (1919)
 Ezra Pound: Jer siromah ljubljah (1919)
 Filippo Tommaso Marinetti: Osam duša u jednoj bombi (1919)
 Franjo Horvat Kiš: Istarski puti (1919)
 Lyman Frank Baum: The Magic of Oz (1919)
 Dinko Šimunović: Mladi dani (1919)
 Svetislav Stefanović: Strofe i rimovi (1919)
 August Cesarec: Stihovi (1919)
 August Cesarec: Otkriće (1919)
 André Gide: Pastoralna simfonija (1919)
 Waldo Frank: Naša Amerika (1919)
 Franz Kafka: U kaznenoj koloniji (1919)
 Franz Kafka: Seoski liječnik (1919)
 Nikolaj Aleksejevič Kljujev: Pjesmoslov (1919)
 Romain Rolland: Colas Breugnon (1919)
 Ulderiko Donadini: Bezdan (1919)
 Ulderiko Donadini: Bezdan (1919)
 William Butler Yeats: Divlji labudovi na jezeru Coole (1919)
 Marija Jurić-Zagorka: Crveni ocean (1919)
 Karel Čapek: R. U.R. (1920)
 Ljubomir Micić: Istočni greh (1920)
 Ljubomir Micić: Misterij za bezbožne ljude čiste savesti (1920)
 Ljubomir Micić: Spas duše (1920)
 David Wark Griffith: Way Down East (1920)
 Marshall Neilan: Go and Get It (1920)
 Marshall Neilan: Don’t Ever Marry (1920)
 Victor Fleming: The Mollycoddle (1920)
 Maurice Tourneur: The County Fair (1920)
 Maurice Tourneur: The Great Redeemer (1920)
 Maurice Tourneur: Treasure Island (1920)
 Maurice Tourneur: The White Circle (1920)
 Maurice Tourneur: Deep Waters (1920)
 Maurice Tourneur: The Last of the Mohicans (1920)
 David Wark Griffith: Orphans of the Storm (1920)
 Milan Šufflay: Kostadin Balšić (1920)
 Milan Šufflay: Ludwig Thalloczy (1920)
 Božidar Adžija: Kapitalizam i socijalizam (1920)
 Nikolaj Stepanovič Gumiljov: Lov na nosoroga (1920)
 Nikolaj Stepanovič Gumiljov: Zalutali tramvaj (1920)
 Liviu Rebreanu: Ion (1920)
 Niko Bartulović: Ivanjski krijesovi (1920)
 Lyman Frank Baum: Glinda of Oz (1920)
 Stefan Zweig: Tri majstora (1920)
 Sherwood Anderson: Poor White (1920)
 Joza Turkalj: Plesačica (1920)
 Henri Barbusse: Borčeve riječi (1920)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Tumor Mozgovicz (1920)
 Danko Angjelinović: Slijepci (1920)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Zenobia Palmura (1920)
 Ferdo Šišić: Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1920)
 Ferdo Šišić: Jadransko pitanje na konferenciji mira u Parizu (1920)
 John Dos Passos: One Man’s Initiation (1920)
 Alfred North Whitehead: Kocept prirode (1920)
 Ernst Lubitsch: Anna Boleyn (1920)
 Jakob Johann Uexküll: Teorijska biologija (1920)
 Mihály Babits: Dolina nemira (1920)
 Vladimir Jevgrafovič Tatljin: Spomenik Trećoj internacionali (1920)
 Jean Moréas: Stance (1920)
 Oscar Micheaux: Within Our Gates (1920)
 Bruno Schulz: Knjiga idolopoklonstva (1920)
 Zsigmond Móricz: Budi dobar sve do smrti (1920)
 Wilhelm Wundt: Psihologija naroda (1920)
 Franz Werfel: Čovjek zrcalo (1920)
 Miguel de Unamuno: Velázquezov Krist (1920)
 Robert Wiene: Kabinet doktora Kaligarija (1920)
 Percy Bysshe Shelley: Oslobođeni Prometej (1920)
 Stefan Zweig: Tri majstora (1920)
 Erich von Stroheim: Đavolji otpirač (1920)
 Francis Scott Fitzgerald: This Side of Paradise (1920)
 Oton Župančič: U zoru vidovdansku (1920)
 György Lukács: Teorija romana (1920)
 Henry de Montherlant: Jutarnja smjena (1920)
 Pär Fabian Lagerkvist: Vječni smiješak (1920)
 Edith Wharton: Doba nevinosti (1920)
 Alfred Döblin: Wallenstein (1920)
 Igo Gruden: Narcis (1920)
 Igo Gruden: Primorske pesmi (1920)
 Sinclair Lewis: Glavna ulica (1920)
 Eugene O’Neill: Car Jones (1920)
 Eugene O’Neill: Onkraj obzora (1920)
 Oswald Külpe: Predavanja o psihologiji (1920)
 Jacques Maritain: Umjetnost i skolastika (1920)
 Sigrid Undset: Vijenac (1920)
 Ivan Pregelj: Plebanus Joannes (1920)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: Carević Aleksej (1920)
 Hans Cornelius: Pedagogija umjetnosti (1920)
 Ivan Prijatelj: Slovenačka književnost (1920)
 Fran Saleški Finžgar: Razvalina življenja (1920)
 Ernst Cassirer: Spoznajni problem u filozofiji i znanosti novijega doba (1920)
 André Breton: Magnetska polja (1920)
 Hermann Hesse: Pogled u kaos (1920)
 Hermann Hesse: Klingsorovo posljednje ljeto (1920)
 Raymond Radiguet: Užareni obrazi (1920)
 Josip Kosor: Žena (1920)
 Vladimir Ilič Lenjin: Govor na Trećem sveruskom kongresu Komunističkog omladinskog saveza Rusije (1920)
 Jevgenij Ivanovič Zamjatin: Mi (1920)
 Jevgenij Ivanovič Zamjatin: Mamaj (1920)
 Vladimir Levstik: Višnjeva repatica (1920)
 Mihail Petrovič Arcibašev: Na rubu (1920)
 David Herbert Lawrence: Izgubljena djevojka (1920)
 David Herbert Lawrence: Zaljubljene žene (1920)
 William Faulkner: Siromašan bijelac (1920)
 Nikolaj Buharin: Ekonomija prijelaznog razdoblja (1920)
 Stanislav Vinaver: Manifest ekspresionističke škole (1920)
 Tin Ujević: Lelek sebra (1920)
 Marija Jurić-Zagorka: Kći Lotrščaka (1920)
 Vladimir Nazor: Arkun (1920)
 Ezra Pound: Hugh Selwyn Mauberley (1920)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Molitva za umrle (1920)
 Jaroslav Hašek: Dva tuceta priča (1920)
 Ivo Andrić: Nemiri (1920)
 Ivo Andrić: Put Alije Đerzeleza (1920)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: 150,000.000 (1920)
 Hugh Lofting: Priča o doktoru Dolittleu (1920)
 Sima Pandurović: Ogledi iz estetike (1920)
 Paul Valéry: Album starih stihova (1920)
 Branislav Nušić: Velika nedjelja (1920)
 Branislav Nušić: Devetsto petnaesta (1921)
 Robert Louis Stevenson: Poems Hitherto Unpublished (1921)
 Sima Pandurović: Stihovi (1921)
 Marshall Neilan: Bits of Life (1921)
 Marshall Neilan: Bob Hampton of Placer (1921)
 Marshall Neilan: The Lotus Eater (1921)
 Maurice Tourneur: The Bait (1921)
 Maurice Tourneur: Foolish Matrons (1921)
 Fritz Lang: Umorna smrt (1921)
 Victor Fleming: Mama’s Affair (1921)
 Victor Fleming: Woman’s Place (1921)
 Josip Matasović: Iz galantnog stoljeća (1921)
 Carl Schmitt: Diktatura (1921)
 Sava Šumanović: Portret kipara (1921)
 Martin Andersen Nexø: Ditta, dijete čovjekovo (1921)
 William Feather: As We Were Saying (1921)
 Oscar Micheaux: The Gunsaulus Mystery (1921)
 Ruth Plumly Thompson: The Royal Book of Oz (1921)
 Stjepan Zimmerman: Kant i neoskolastika (1921)
 Jaroslav Seifert: Grad u suzama (1921)
 Somerset Maugham: Trembling of a Leaf (1921)
 Robert W. Service: Ballads of a Bohemian (1921)
 Stanislav Krakov: Kroz buru (1921)
 Henry King: Tol’able David (1921)
 Ferdo Šišić: Rijeka i Zadar (1921)
 Pablo Picasso: Tri žene na izvoru (1921)
 John Dos Passos: Three Soldiers (1921)
 Oskar Kokoschka: Snaga glazbe (1921)
 Robert Musil: Zanesenjaci (1921)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: U maloj kuriji (1921)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Vodena koka (1921)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Partizani (1921)
 Hans Richter: Ritam 21 (1921)
 Paul Leni: Pokrajnje stepenice (1921)
 Sherwood Anderson: The Triumph of the Egg (1921)
 Ernst Lubitsch: Brdska mačka (1921)
 Ernst Lubitsch: Faraonova žena (1921)
 Miguel de Unamuno: Tetka Tula (1921)
 Aldous Huxley: Kromsko žutilo (1921)
 Lupu Pick: Krhotine (1921)
 Ana Andrejevna Ahmatova: Anno Domini MCMXXI (1921)
 John Roderigo Dos Passos: Three Soldiers (1921)
 Dziga Vertov: Povijest građanskog rata (1921)
 Ludwig Wittgenstein: Logičko-filozofska rasprava (1921)
 Charlie Chaplin: The Kid (1921)
 Marguerite Yourcenar: Vrt himera (1921)
 Velimir Hljebnikov: Noć u rovu (1921)
 William Faulkner: Trijumf jajeta (1921)
 Josip Kulundžić: Ponoć (1921)
 Josip Kulundžić: Posljednji hedonista (1921)
 Josip Kulundžić: Lunar (1921)
 Sigrid Undset: Gazdarica (1921)
 Eugene O’Neill: Anna Christie (1921)
 Pär Fabian Lagerkvist: Sretnikov put (1921)
 Gustav Krklec: Beskućnici – roman izgubljenog naraštaja (1921)
 John Maynard Keynes: Rasprava o vjerojatnosti (1921)
 Giovanni Gentile: Sustav logike kao teorije spoznaje (1921)
 Thorstein Bunde Veblen: Inženjeri i sustav cijena (1921)
 Max Weber: Sabrani spisi o sociologiji religije (1921)
 Pavel Golia: Pesem o zlatolaskah (1921)
 Alojz Kraigher: Umetnikova trilogija (1921)
 Petrčkove poslednje sanje (1921)
 Pavel Golia: Večerna pesmarica (1921)
 Ivan Pregelj: Azazel (1921)
 Nicolai Hartmann: Metafizika spoznaje (1921)
 Ivan Pregelj: Matkova Tina (1921)
 Anton Novačan: Veleja (1921)
 Izidor Cankar: Umetnost v kršćanskem slovstvu v 2. stoletju (1921)
 Ivan Prijatelj: Predhodniki in idejni utemeljitelji ruskega realizma (1921)
 Max Scheler: O vječnome u čovjeku (1921)
 Robert Ezra Park: Uvod u sociološku znanost (1921)
 Rudolf Karl Bultmann: Povijest sinoptičke tradicije (1921)
 Gustav Krklec: Srebrna cesta (1921)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Partizani (1921)
 Bertrand Russell: Analiza uma (1921)
 Milan Begović: Dunja u kovčegu (1921)
 Milan Begović: Male komedije (1921)
 Raymond Radiguet: Pelinkani (1921)
 Richard Hönigswald: Osnove psihologije mišljenja (1921)
 Fjodor Sologub: Krotiteljica zmija (1921)
 Jevgenij Ivanovič Zamjatin: Pećina (1921)
 Aleksej Mihajlovič Remizov: Gradski žumovi (1921)
 Blaise Cendrars: Crnačka antologija (1921)
 George Bernard Shaw: Natrag Metuzalemu (1921)
 Karel Čapek Mučne priče (1921)
 Rabīndranāth Tagore: Bjegunica (1921)
 Ernst Toller: Masa čovjek (1921)
 Miroslav Krleža: Tri kavaljera frajle Melanije (1921)
 Miloš Crnjanski: Dnevnik o Čarnojeviću (1921)
 Dámaso Alonso: Čiste pjesme (1921)
 Carl Gustav Jung: Psihološki tipovi (1921)
 Jean Giraudoux: Suzana i Pacifik (1921)
 August Cesarec: Krčma “Široko grlo” (1921)
 Paul Valéry: Duša i ples (1921)
 Josip Kosor: Nepobjediva lađa (1921)
 Paul Valéry: Eupalinos ili arhitekt (1921)
 Marcel Proust: Vojvotkinja de Guermantes (1921)
 André Malraux: Papirnati mjeseci (1921)
 William Butler Yeats: Michael Robartes i plesačica (1921)
 Hugo von Hofmannsthal: Ćudljivi gospodin (1921)
 Dinko Šimunović: Mladost (1921)
 Nikolaj Stepanovič Gumiljov: Ognjeni stup (1921)
 Alexander Pfänder: Logika (1921)
 Luigi Pirandello: Šest osoba traži autora (1921)
 Luigi Pirandello: Henrik IV (1921)
 Dragutin Domjanić: Petrica Kerempuh i spametni osel (1921)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Pugačov (1921)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Ispovijed mangupa (1921)
 Veljko Petrović: Bunja i drugi u Ravangradu (1921)
 Dragutin Domjanić: Petrica Kerempuh i spametni osel (1921)
 Jaroslav Hašek: Pepíček Nový i druge pripovijetke (1921)
 Jaroslav Hašek: Tri čovjeka s morskim psom i druge poučne priče (1921)
 Ulderiko Donadini: Kroz šibe (1921)
 Ulderiko Donadini: Igračka oluje (1921)
 Ulderiko Donadini: Gogoljeva smrt (1921)
 Frederico García Lorca: Knjiga pjesama (1921)
 Rastko Popović: Burleska Gospodina Peruna Boga Groma (1921)
 Stanislav Vinaver: Gromobran svemira (1921)
 Jean Giraudoux: Sigfried i Limousin (1922)
 Niko Bartulović: Bijedna Mara (1922)
 Ljubomir Micić: Stotinu vam bogova (1922)
 Hugh Lifting: The Voyages of Doctor Doolittle (1922)
 Arnold Joseph Toynbee: Zapadno pitanje u Grčkoj i Turskoj (1922)
 Dragutin Tadijanović: Tužna jesen u Omladini (1922)
 Josip Matasović: Prilog povijesti hrvatske historiografije (1922)
 Liviu Rebreanu: Šuma obješenih (1922)
 Jaroslav Hašek: Dobri vojak Švejk prije rata i druge čudnovate zgode (1922)
 Franjo Fancev: Isusovci i slavonska knjiga XVIII. stoljeća (1922)
 Edith Stein: Pojedinac i zajednica (1922)
 Danko Angjelinović: Latice (1922)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Dionizije (1922)
 Robert W. Service: The Poisoned Paradise (1922)
 John Dos Passos: A Pushcart at the Curv (1922)
 John Dos Passos: Rosinante on the Road Again (1922)
 Frank Capra: Fultah Fisher’s Boarding House (1922)
 Victor Fleming: The Lane That Had No Turning (1922)
 Victor Fleming: Anna Ascends (1922)
 Marshall Neilan: Fools First (1922)
 Fritz Lang: Doktor Mabuse kockar (1922)
 Allan Dwan: Robin Hood (1922)
 Maurice Tourneur: Lorna Doorne (1922)
 Nikolaj Semjonovič Tihonov: Balada o čavlima (1922)
 Carl Schmitt: Politička teologija (1922)
 Zofia Nałkowska: Značajevi (1922)
 Oscar Micheaux: The Dungeon (1922)
 Oscar Micheaux: The Hypocrite (1922)
 Oscar Micheaux: Uncle Jaspers Will (1922)
 Karl Polanyi: Socialist Accounting (1922)
 Boris Andrejevič Piljnjak: Gola godina (1922)
 Ludwig Edler von Mises: Kolektivno gospodarstvo (1922)
 Vinko Krišković: Angelia Docet (1922)
 Robert Flaherty: Nanuk sa sjevera (1922)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Oklopni vlak 14-69 (1922)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Dijete (1922)
 Lőrinc Szabó: Zemlja, šuma, Bog (1922)
 Stefan Zweig: Amok (1922)
 Henri Matisse: Odaliska u crvenim hlačama (1922)
 Lucien Febvre: Zemlja i ljudski razvoj (1922)
 Mihail Mihajlovič Zoščenko: Pripovijetke Nazara Iljiča, gospodina Sinebrjuhova (1922)
 Gergard Lamprecht: Bježeće sjene (1922)
 Oswald Spengler: Propast Zapada (1922)
 Lewis Mumford: The Story of Utopias (1922)
 Francis Scott Fitzgerald: Tales of the Jazz Age (1922)
 Francis Scott Fitzgerald: The Beautiful and Damned (1922)
 Stjepan Zimmerman: Uvod u filozofiju (1922)
 Friedrich Wilhelm Murnau: Nosferatu (1922)
 Friedrich Wilhelm Murnau: Goruća zemlja (1922)
 Martin Buber: Ja i ti (1922)
 George Grosz: Ecce homo (1922)
 Émile Durkheim: Obrazovanje i sociologija (1922)
 Henry de Montherlant: San (1922)
 Jaroslav Hašek: Mirovna konferencija i druge humoreske (1922)
 Lav Trocki: Između imperijalizma i revolucije (1922)
 Erich von Stroheim: Lakoumne supruge (1922)
 Rebecca West: The Judge (1922)
 Miran Jarc: Stara zgodba (1922)
 Miran Jarc: Izgon iz raja (1922)
 Andrej Beli: Čudakove bilješke (1922)
 Andrej Beli: Kotik Letajev (1922)
 Pierre Jean Jouve: Tragične pjesme (1922)
 Velimir Hljebnikov: Zagenzi (1922)
 John Galsworthy: Lojalnost (1922)
 George Edward Moore: Filozofske studije (1922)
 Paul Morand: Otvoreno noću (1922)
 John Galsworthy: Saga o Forsyteima (1922)
 Johannes Vilhelm Jensen: Dugo putovanje (1922)
 Sigrid Undset: Križ (1922)
 Gabriela Mistral: Pustoš (1922)
 Eugene O’Neill: Kosmati majmun (1922)
 Alfred North Whitehead: Princip relativnosti (1922)
 Josip Kulundžić: Posljednji idealista (1922)
 Josip Kulundžić: Večni idol (1922)
 Sinclair Lewis: Babbitt (1922)
 Attila József: Prosjak ljepote (1922)
 Igo Gruden: Miška osedlana (1922)
 Ferdo Kozak: Ljubezen (1922)
 Ferdo Kozak: Pesem (1922)
 Ferdo Kozak: Pred vrati (1922)
 Marcel Proust: Sodoma i gomora (1922)
 Aldous Huxley: Metež smrtnoga života (1922)
 Ivan Pregelj: Peter Pavel Glavar, lanšperški gospod (1922)
 Ivan Pregelj: Otroci sonca II (1922)
 Alojz Gradnik: Pot bolesti (1922)
 Stefan Zweig: Amok (1922)
 Slobodan Jovanović: O državi (1922)
 Karl Kraus: Propast svijeta djelovanjem crne magije (1922)
 Virginia Woolf: Jakovljeva soba (1922)
 Hermann Hesse: Siddartha (1922)
 François Mauriac: Poljubac gubavcu (1922)
 Karl Kraus: Posljednji dani čovječanstva (1922)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Oklopni vlak 14-69 (1922)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Dijete (1922)
 Henri Bergson: Trajanje i istodobnost (1922)
 Frederico García Lorca: Prve pjesme (1922)
 Marija Jurić-Zagorka: Tozuki (1922)
 Veljko Petrović: Pomerene savesti (1922)
 Milan Begović: Svadbeni let (1922)
 David Herbert Lawrence: Aronova ptica (1922)
 Miloš Đurić: Filosofija panhumanizma (1922)
 Ernst Toller: Borci protiv strojeva (1922)
 Hugo von Hofmannsthal: Salzburško veliko kazalište života (1922)
 Robert Ezra Park: Useljenički tisak i njegova kontrola (1922)
 Rastko Petrović: Otkrovenje (1922)
 Vladimir Nazor: Niza od koralja (1922)
 Nikolaj Buharin: Teorija povijesnog materijalizma (1922)
 Andrej Bjeli: Čudakove bilješke (1922)
 Andrej Bjeli: Kotik Letajev (1922)
 Rabīndranāth Tagore: Stvaralačko jedinstvo (1922)
 Karel Čapek: Tvornica apsolutnoga (1922)
 Karel Čapek: Slučaj Makropolus (1922)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Peta internacionala (1922)
 Osip Emiljevič Mandeljštam: Tristia (1922)
 Paul Valéry: Pjesni (1922)
 Max Weber: Sabrani spisi o nauku o znanosti (1922)
 Max Weber: Gospodarstvo i društvo (1922)
 Max Weber: Temeljni pojmovi sociologije (1922)
 Svetislav Vinaver: Pantologija novije srpske pelengirike (1922)
 James Joyce: Uliks (1922)
 Ivo Vojnović: Maškarate ispod kuplja (1922)
 Benjamin Crhistensen: Häxan (1922)
 Maksim Gorki: Moja sveučilišta (1922)
 Thomas Mann: Govor i odgovor (1922)
 Stanislav Krakov: Krila (1922)
 Ulderiko Donadini: Bauk (1922)
 Antun Branko Šimić: Predavanje o Vidriću (1922)
 T. S. Eliot: Pusta zemlja (1922)
 Boris Pasternak: Djetinjstvo Ljuversove (1922)
 Miroslav Krleža: Agonija vlade i režima (1922)
 Miroslav Krleža: Galicija (1922)
 Miroslav Krleža: Golgota (1922)
 Miroslav Krleža: Adam i Eva (1922)
 Miroslav Krleža: Baraka Pet B (1922)
 Miroslav Krleža: Tri kavaljera frajle Melanije (1922)
 Edith Stein: Pojedinac i zajednica (1922)
 Selma Lagerlöf: Mårbacka (1922)
 Ulderiko Donadini: Bauk (1922)
 Boris Pasternak: Sestra moja – život (1922)
 Thomas Mann: Ispovijest varalice Felixa Krulla (1922)
 Miroslav Krleža: Vučjak (1923)
 Cecil B. DeMille: The Ten Commandments (1923)
 Maurice Tourneur: The Brass Bottle (1923)
 Maurice Tourneur: Dvoje djece (1923)
 Maurice Tourneur: The Christian (1923)
 Maurice Tourneur: The Island of Lost Ships (1923)
 Maurice Tourneur: Jealous Husbands (1923)
 Maurice Tourneur: While Paris Sleeps (1923)
 Marshall Neilan: Minnie (1923)
 Marshall Neilan: The Eternal Three (1923)
 Allan Dwan: Zaza (1923)
 Victor Fleming: Dark Secrets (1923)
 Victor Fleming: Law of the Lawless (1923)
 Victor Fleming: To the Last Man (1923)
 Victor Fleming: The Call of the Canyon (1923)
 Ivan Meštrović: Mauzolej obitelji Račić u Cavtatu (1923)
 Alain: O estetici (1923)
 Mihajlo Pupin: Od imigranta do izumitelja (1922)
 Vladimir-Velmar Janković: Ivan Manbušin (1922)
 Vladimir-Velmar Janković: Novi (1922)
 Josip Kosor: Café du Dôme (1922)
 Jules Romain: Knock ili trijumf medicine (1923)
 Luigi Pirandello: Odjenuti gole (1923)
 Alfred Marshall: Kredit, novac i trgovina (1923)
 Liviu Rebreanu: Kuverta (1923)
 Hugh Lifting: Doctor Dolittles’ Post Office (1923)
 Hugh Lifting: The Story of Mrs. Tubbs (1923)
 Dragan Bublić: Sveti križ (1923)
 Hans Kelsen: Socijalizam i država (1923)
 William Carlos Williams: Veliki američki roman (1923)
 Oscar Micheaux: Deceit (1923)
 Emil Laszowski: Gorski kotar i Vinodol (1923)
 Robert W. Service: A Roughneck. A Tale of Tahiti (1923)
 George Bernard Shaw: Sveta Ivana (1923)
 Wallace Stevens: Harmonij (1923)
 Helmuth Plessner: Jedinstvo osjetila (1923)
 John Dos Passos: Streets of Night (1923)
 Ilija Jakovljević: Zavičaj (1923)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Luđak i opatica (1923)
 Joza Turkalj: Internacionalni miting u Zagrebu (1923)
 Paul Morand: Zatvoreno noću (1923)
 Viktor Borisovič Šklovski: Književnost i kinematograf (1923)
 Viktor Borisovič Šklovski: Sentimentalno putovanje (1923)
 Viktor Borisovič Šklovski: Zoo ili pisma ne o ljubavi (1923)
 Lőrinc Szabó: Kaliban (1923)
 Tristan Tzara: Plinsko srce (1923)
 William Feather: Haystacks and Smokestacks (1923)
 Franz Werfel: Zazivanja (1923)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Smisao povijesti (1923)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Filozofija nejednakosti (1923)
 Sherwood Anderson: Horses and Men (1923)
 Robert Lee Frost: New Hampshire (1923)
 Alojz Kraigher: Mlada ljubezen (1923)
 Alojz Kraigher: Školjka (1923)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Budin povratak (1923)
 Robert Wiene: Raskoljnikov (1923)
 Milan Ivšić: Agrarna reforma u Jugoslaviji (1923)
 Oswald Külpe: Ostvarenje (1923)
 Jean Cocteau: Varalica Tomo (1923)
 Simo Matavulj: Bilješke jednog pisca (1923)
 György Lukács: Povijest i klasna svijest (1923)
 Max Scheler: Bit i forme simpatije (1923)
 Sima Marković: Ustavno pitanje i radnička klasa Jugoslavije (1923)
 Sima Marković: Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma (1923)
 Ferdo Kozak: Prejel sem tvoj pozdrav (1923)
 Giovanni Gentile: Počeci suvremene filozofije u Italiji (1923)
 Giovanni Gentile: Počeci nove Italije (1923)
 Izidor Cankar: Razmerje kršćanstva do umetnosti v Tertullianovi dobi (1923)
 Jan Mukařovský: Prilog estetici češkog stiha (1923)
 Miran Jarc: Črni čarodeji (1923)
 Miran Jarc: Ognjeni zmaj (1923)
 Ferdo Kozak: Bela povest (1923)
 Ivan Pregelj: Bogovec Jernej (1923)
 Karl Kraus: Igra snova (1923)
 Anton Novačan: Samosilniki (1923)
 Fran Saleški Finžgar: Razodetje (1923)
 Fran Saleški Finžgar: Pisarna (1923)
 André Suarès: Debussy (1923)
 George Santayana: Skepticizam i animalna vjera (1923)
 Raymond Radiguet: Đavo u tijelu (1923)
 Jevgenij Ivanovič Zamjatin: Oganj svetog Dominika (1923)
 William Faulkner: Konji i ljudi (1923)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Budin povratak (1923)
 Gustav Krklec: Nove pjesme (1923)
 Jean Cocteau: Mladenci s Eiffelova tornja (1923)
 France Koblar: Po dvanajstih letih (1923)
 Josip Kosor: Razvrat (1923)
 Josip Kosor: Pomirenje (1923)
 Antun Barac: Naša književnost i njezini historici (1923)
 Pedro Salinas: Pretkazanja (1923)
 François Mauriac: Roditeljica (1923)
 Joseph Conrad: Pojas sjene (1923)
 Slobodan Jovanović: Druga vlada Miloša i Mihaila (1923)
 David Herbert Lawrence: Klokan (1923)
 Milan Marjanović: Vladimir Nazor kao nacionalni pjesnik (1923)
 Jaroslav Hašek: Doživljaji dobrog vojaka Švejka za svjetskoga rata (1923)
 André Gide: Corydon (1923)
 Hermann Julius Oberth: Raketom do planeta (1923)
 Felix Salten: Bambi (1923)
 Marina Ivanovna Cvetajeva: Zanat (1923)
 Marcel Proust: Zatočenica (1923)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: O tome (1923)
 Đuro Arnold: Izabrane pjesme (1923)
 Luigi Pirandello: Svatko na svoj način (1923)
 Jules Laforgue: Posthumni pabirci (1923)
 Milan Begović: Nasmijana srca (1923)
 Sigmund Freud: Ja i ono (1923)
 Dinko Šimunović: Porodica Vinčić (1923)
 Rainer Maria Rilke: Devinske elegije (1923)
 Rainer Maria Rilke: Soneti Orfeji (1923)
 Antun Branko Šimić: Tehnika pjesme (1923)
 Jorge Luis Borges: Žudnja za Buenos Airesom (1923)
 Boris Pasternak: Teme i varijacije (1923)
 Thomas Mann: O njemačkoj republici (1923)
 Vladislav Vančura: Amazonska struja (1923)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Knjiga o omladini (1923)
 Antun Gustav Matoš: Pjesme (1923)
 Mihail Mihajlovič Zoščenko: Humorističke priče (1923)
 Pablo Picasso: Majka i dijete (1923)
 Pablo Neruda: Pjesme u suton (1923)
 Pablo Neruda: Dvadeset ljubavnih pjesama i jedna očajnička (1924)
 Milan Šufflay: Zamkovi i dvorci srednjovjekovne Albanije (1924)
 Ksaver Šandor Gjalski: Dolazak Hrvata (1924)
 Veljko Petrović: Iskušenje (1924)
 Mihail Mihajlovič Zoščenko: Veseli život (1924)
 Lev Vladimirovič Kulješov: Neobični doživljaji mistera Westa u zemlji boljševika (1925)
 Karel Čapek: Pisma iz Engleske (1924)
 Ljubomir Micić: Aeroplan bez motora (1924)
 Sava Šumanović: Kraj prozora (1924)
 Niko Bartulović: Orjuna (1924)
 Lajos Kassák: Konj ugine, ptice odlepršaju (1924)
 Đuro Sudeta: Osamljenim stazama (1924)
 Carl Theodor Dreyer: Mikaël (1924)
 Pierre Drieu La Rochelle: Mjera Francuske (1924)
 Pierre Drieu La Rochelle: Čovjek prekriven ženama (1924)
 Saint-John Perse: Anabaza (1924)
 Oscar Micheaux: Birthright (1924)
 Oscar Micheaux: A Son of Satan (1924)
 Grga Novak: Hvar kroz stoljeća (1924)
 Hal Roach: The White Sheep (1924)
 Zofia Nałkowska: Ljubav Terese Hennert (1924)
 Friedrich Wilhelm Murnau: Posljednji čovjek (1924)
 René Crevel: Stranputice (1924)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Majka (1924)
 Viking Eggeling: Dijagonalna simfonija (1924)
 Tristan Tzara: Rupčić oblaka (1924)
 John Ford: The Iron Horse (1924)
 Paul Morand: Lewis i Irena (1924)
 Miguel de Unamuno: Teresa (1924)
 Lupu Pick: Silvestrovo (1924)
 Alain: O odgoju (1924)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Novo srednjovjekovlje (1924)
 Paul Leni: Muzej voštanih figura (1924)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Bijela garda (1924)
 Ernst Lubitsch: The Marriage Circle (1924)
 Ernst Lubitsch: Forbidden Paradise (1924)
 Alfred Döblin: Gore, mora i divovi (1924)
 Lav Trocki: Književnost i revolucija (1924)
 Lav Trocki: O Lenjinu (1924)
 Lav Trocki: Rat i revolucija (1924)
 Dziga Vertov: Kino-oko (1924)
 Gottfried Benn: Ruševine (1924)
 Lewis Mumford: Sticks and Stones (1924)
 Robert Musil: Tri žene (1924)
 Robert Musil: Vicenc i prijateljica uglednih muškaraca (1924)
 Leonid Maksimovič Leonov: Jazavci (1924)
 Erich von Stroheim: Pohlepa (1924)
 Josef Kopta: Treća četa (1924)
 Sergej Mihajlovič Ejzenštejn: Štrajk (1924)
 Henry de Montherlant: Olimpijci (1924)
 Miloš Crnjanski: Priče o muškom (1924)
 Safvet-beg Bašagić: Melvud (1924)
 Paul Éluard: Umrijeti od neumiranja (1924)
 Joseph Roth: Hotel Savoy (1924)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Krčmarska Moskva (1924)
 Gabriela Mistral: Nježnost (1924)
 Vítězslav Nezval: Čudesni čarobnjak (1924)
 Vítězslav Nezval: Pantomima (1924)
 Pär Fabian Lagerkvist: Okrutne priče (1924)
 Ivo Andrić: Pripovetke (1924)
 Alojz Gradnik: Pisma (1924)
 Jean Cocteau: Pjesme (1924)
 Eugene O’Neill: Žudnja pod brijestovima (1924)
 France Stele: Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih (1924)
 Edvard Kocbek: Prve pesmi (1924)
 Izidor Cankar: Potočnikove ribe (1924)
 Rabīndranāth Tagore: Crveni oleandri (1924)
Leonid Maksimovič Leonov: Jazavci (1924)
 Fran Saleški Finžgar: Ženin (1924)
 Max Scheler: Spisi iz sociologije i nauka o svjetonazoru (1924)
 Max Scheler: Problemi sociologije znanja (1924)
 Raymond Radiguet: Bal grofa Orgela (1924)
 Vladislav Vančura: Dugonja, Trbonja i Vidonja (1924)
 Vladislav Vančura: Pekar Jan Marhoul (1924)
 Edward Morgan Forster: Put do Indije (1924)
 Miran Jarc: Klic iz grobnice (1924)
 Ferdo Kozak: Gospe A (1924)
 Ferdo Kozak: Sem žejen (1924)
 Vladimir-Velmar Janković: Robovi (1924)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: V. I. Lenin (1924)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Pismo majci (1924)
 Branislav Nušić: Autobiografija (1924)
 Karel Čapek: Krakatit (1924)
 Ivan Pregelj: Simon iz Praš (1924)
 Vjekoslav Majer: Lirika (1924)
 Anatolij Vasiljevič Lunačarski: Lenjin i umjetnost (1924)
 Johannes Becher: Na Lenjinovu grobu (1924)
 Ernst Toller: Hinkemann (1924)
 Alexander Pfänder: Temeljni problemi karakterologije (1924)
 Frederico García Lorca: Pjesme (1924)
 Miroslav Krleža: Aleksa Šantić (1924)
 Miroslav Krleža: O jedinim zastavama našeg vremena (1924)
 Miroslav Krleža: Deset krvavih godina (1924)
 Slobodan Jovanović: Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1924)
 Thomas Mann: Čarobna gora (1924)
 Paul Ėluard: Umrijeti od neumiranja (1924)
 Bertolt Brecht: Život Eduarda II, kralja Engleske (1924)
 Franz Kafka: Umjetnik u gladovanju (1924)
 Arthur Schnitzler: Gospođica Elza (1924)
 Vítĕslav Nezval: Čudesni čarobnjak (1924)
 Vítĕslav Nezval: Pantomima (1924)
 Hugh Lifting: Doctor Dolittle’s Circus (1924)
 Hugh Lifting: Porrige Poetry (1924)
 Pavel Nikolajevič Miljukov: Povijest druge ruske revolucije (1924)
 Ivo Andrić: Dizertacija (1924)
 Milutin Cihlar Nehajev: Taineova Engleska (1924)
 Oton Župančič: Veronika Deseniška (1924)
 Jean Giraudoux: Juliette u zemlji muškaraca (1924)
 Rafael Alberti: Mornar na kopnu (1924)
 André Breton: Manifest nadrealizma (1924)
 Heinrich Rickert: Kant kao filozof moderne kulture (1924)
 Milan Begović: Božji čovjek (1924)
 Milan Begović: Izabrane pjesme (1925)
 Liviu Rebreanu: Adam i Eva (1925)
 Milan Šufflay: Srbi i Arbanasi (1925)
 Walter Ruttmann: Opus I-IV (1925)
 Niko Bartulović: Od revolucionarne omladine do Orjune (1925)
 Hugo von Hofmannsthal: Kula (1925)
 Ernest Hemingway: U naše vrijeme (1925)
 Pierre Jean Jouve: Paulina 1880 (1925)
 Laza Kostić: Osnovi lepome u svemu s osobitim obzirom na srpske narodne pesme (1880)
 Jaroslav Seifert: Na valovima TSF (1925)
 vladika Nikolaj Velimirović: Paterik manastira svetog Nauma (1925)
 Danko Angjelinović: Jutarnja zvona (1925)
 Hans Kelsen: Opća teorija države (1925)
 Oscar Micheaux: Body and Soul (1925)
 Oscar Micheaux: Marcus Garland (1925)
 Ferdo Šišić: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (1925)
 Josip Matošić: Krvava Bugarska (1925)
 Viktor Borisovič Šklovski: Teorija proze (1925)
 Theodore Dreiser: An American Tragedy (1925)
 John Dos Passos: Manhattan Transfer (1925)
 Charles Maurras: Unutarnja glazba (1925)
 Charles Maurras: Barbarstvo i pjesništvo (1925)
 Emil Laszowski: Stari i novi Zagreb (1925)
 Paul Morand: Galantna Europa (1925)
 Lőrinc Szabó: Svjetlo, svjetlo, svjetlo (1925)
 Irina Aleksander-Kunjina: Douglas Tweed (1925)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Habu (1925)
 Branko Lazarević: Prolegomena za jednu teoriju estetike (1925)
 Michel Leiris: Simularkum (1925)
 Henri Matisse: Sjedeći akt (1925)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Đavolijada (1925)
 Boris Andrejevič Piljnjak: Strojevi i vuci (1925)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Pseće srce (1925)
 Miroslav Krleža: Advokat Mijo Radošević kao pučki tribun i pamfletist (1925)
 Sherwood Anderson: Dark Laughter (1925)
 Robert Wiene: Orlacove ruke (1925)
 Gertrude Stein: The Making of Americans (1925)
 Vinko Krišković: Hrvatsko pravo kućnih zadruga (1925)
 King Vidor: The Big Parade (1925)
 René Crevel: Moje tijelo i ja (1925)
 Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (1925)
 Jorge Luis Borges: Mjesec sučelice (1925)
 Dziga Vertov: U srcu seljaka Lenjin je živ (1925)
 Émile Durkheim: Moralni odgoj (1925)
 Rudolf Steiner: Moj život (1925)
 Charlie Chaplin: The Gold Rush (1925)
 John Roderigo Dos Passos: Manhattan Transfer (1925)
 Vladislav Vančura: Oranice i ratišta (1925)
 Erich von Stroheim: Vesela udovica (1925)
 André Gide: Krivotvoritelji novca (1925)
 Friedrich Wilhelm Murnau: Tartuffe (1925)
 Jurij Nikolajevič Tinjanov: Kjuhlja (1925)
 Sergej Mihajlovič Ejzenštejn: Krstarica Potemkin (1925)
 William Carlos Williams: Na američki način (1925)
 Ivan Aleksejevič Bunjin: Mitijina ljubav (1925)
 Sinclair Lewis: Arrowsmith (1925)
 Eugenio Montale: Sipine kosti (1925)
 Josip Kulundžić: Tajna personalnosti (1925)
 Josip Kulundžić: Novi teatar na osnovu Pirandella (1925)
 Sigrid Undset: Olav Audunssøn iz Hestvikena (1925)
 Anton Podbevšek: Človek z bombami (1925)
 Jacques Maritain: Tri reformatora (1925)
 Virginia Woolf: Gospođa Dalloway (1925)
 Fran Saleški Finžgar: Gospod (1925)
 Sima Marković: Iz nauke i filozofije (1925)
 Attila József: Ne vičem ja (1925)
 David Herbert Lawrence: St. Mawr (1925)
 Miran Jarc: Zakleti grad (1925)
 William Faulkner: Crni smijeh (1925)
 Jean Cocteau: Opéra (1925)
 Osip Emiljevič Mandeljštam: Huka vremena (1925)
 Aldous Huxley: Jalovi listovi (1925)
 Blaise Cendrars: Zlato (1925)
 Prežihov Voranc: Povesti (1925)
 Bertrand Russell: U što vjerujem (1925)
 Alfred North Whitehead: Znanosti i moderni svijet (1925)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Habu (1925)
 François Mauriac: Pustinja ljubavi (1925)
 Antonin Artaud: Pupkovina limba (1925)
 Antonin Artaud: Vaga za živce (1925)
 Ferdo Kozak: Pesmi (1925)
 Josip Kosor: Rotonda (1925)
 Rafael Alberti: Ljubavnica (1925)
 Marcel Proust: Iščezla Albertina (1925)
 Maksim Gorki: Djelo Artamonovih (1925)
 Hugh Lifting: Doctor Dolitlle’s ZOO (1925)
 Franz Kafka: Proces (1925)
 Ksaver Šandor Gjalski: Pronevjereni ideali (1925)
 Selma Lagerlöf: Löwensköldski prsten (1925)
 Selma Lagerlöf: Charlotte Löwensköld (1925)
 Milan Marjanović: Besposlen svijet (1925)
 Robert Bridges: Novi stihovi (1925)
 Thomas Mann: Pokušaji (1925)
 Ezra Pound: Nacrt XVI pjevanja (1925)
 Władysław Broniewski: Vjetrenjače (1925)
 Władysław Broniewski: Tri salve (1925)
 Fran Galović: Z mojih bregov (1925)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Rusija sovjetska (1925)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Perzijski motivi (1925)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Ana Snegina (1925)
 Sergej Aleksandrovič Jesenjin: Crni čovjek (1925)
 William Butler Yeats: Vizija (1925)
 August Cesarec: Sudite me (1925)
 August Cesarec: Crvena kraljevina (1925)
 August Cesarec: Stjepan Radić i republika (1925)
 August Cesarec: Za novim putem (1926)
 Ljubomir Micić: Antievropa (1926)
 Jasunari Kavabata: Priča s dlana ruke (1926)
 Franz Kafka: Dvorac (1926)
 Liviu Rebreanu: Apostoli (1926)
 Jean Giraudoux: Bella (1926)
 Tin Ujević: Kolajna (1926)
 Tin Ujević: Oroz pred Endimionom (1926)
 Dragan Bublić: Atentat (1926)
 Ivan Meštrović: Moji razgovori s Michelangelom (1926)
 Thornton Wilder: The Trumpet Shall Sound (1926)
 Thornton Wilder: The Cabala (1926)
 Frank Capra: The Strong Man (1926)
 Ilija Jakovljević: Na raskrsnici (1926)
 Oscar Micheaux: The Conjure Woman (1926)
 Oscar Micheaux: The Devil’s Disciple (1926)
 Oscar Micheaux: The Spider’s Web (1926)
 Vítězslav Nezval: Abeceda (1926)
 Isak Babelj: Crvena konjica (1926)
 Ferdo Šišić: Zavjera Zrinsko-Frankopanska (1926)
 Ludwig Wittgenstein: Rječnik za osnovne škole (1926)
 George Grosz: Lice vladajuće klase (1926)
 Viktor Borisovič Šklovski: Treća tvornica (1926)
 Friedrich Wilhelm Murnau: Faust (1926)
 Robert W. Service: The Master of the Microbe (1926)
 Ljubo Wiesner: Pjesme (1926)
 Ernst Lubitsch: So This is Paris (1926)
 George Sand: Intimni dnevnik (1926)
 Lőrinc Szabó: Sotonina remek-djela (1926)
 Zofka Kveder: Po putevima života (1926)
 Lewis Mumford: Architecture (1926)
 Lewis Mumford: The Golden Day (1926)
 Pavao Vuk-Pavlović: Spoznaja i spoznajna teorija (1926)
 Boris Andrejevič Piljnjak: Povijest neugašene mjesečine (1926)
 Karel Schulz: Dama kraj vodoskoka (1926)
 Jules Romains: Diktator (1926)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Dani Turbinovih (1926)
 Lotte Reiniger: Pustolovine princa Ahmeda (1926)
 Mihail Mihajlovič Zoščenko: Poštovani građani (1926)
 Thornton Niven Wilder: The Trumpets Shall Sound (1926)
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov: Autobiografija (1926)
 Robert Flaherty: Moana (1926)
 Georges Benjamin Clemenceau: Demosten (1926)
 Francis Scott Fitzgerald: All the Sad Young Men (1926)
 Lao Še: Filozofija Lao Žanga (1926)
 Hart Crane: White Buildings (1926)
 Antun Bonifačić: Pjesme (1926)
 Henry de Montherlant: Bestijariji (1926)
 Stjepan Zimmerman: Opća neoetika (1926)
 Andrej Beli: Moskva (1926)
 Jean Renoir: Nana (1926)
 Vladimir Fjodorovič Odojevski: 4338. godina (1926)
 Jaroslav Seifert: Slavuj pjeva neskladno (1926)
 Konstantin Andrejevič Trenjov: Ljubov’ Jarovaja (1926)
 Gustav Krklec: Ljubav ptica (1926)
 Valentin Petrovič Katajev: Pronevjeritelji (1926)
 Isak Emanuilovič Babelj: Crvena konjica (1926)
 Andrej Bjeli: Moskva (1926)
 Edgar Wallace: The Ringer (1926)
 Lav Trocki: Građanski rat (1926)
 Johannes Becher: Ritmovi strojeva (1926)
 Vladimir Nabokov: Mašenjka (1926)
 Pär Fabian Lagerkvist: Pjesme srca (1926)
 Jules Romain: Diktator (1926)
 Pavel Golia: Triglavska bajka (1926)
 Konstantin Sergejevič Stanislavski: Moj život u umjetnosti (1926)
 Eugene O’Neill: Veliki bog Brown (1926)
 Victor Serge: What Everyone Should Know About State Depression (1926)
 Juš Kozak: Beli mecesen (1926)
 Miroslav Krleža: „Nekoliko riječi o malograđanskom historicizmu uopće. Odlomci predgovora jedne studije o hrvatsko-srpskom problemu“ (1926)
 William Faulkner: Vojnikova plaća (1926)
 Max Scheler: Forme znanja i društvo (1926)
 Alojz Gradnik: De profundis (1926)
 Paul Éluard: Prijestolnica bola (1926)
 Antun Barac: August Šenoa (1926)
 Paul Ėluard: Prijestolnica bola (1926)
 Nicolai Hartmann: Etika (1926)
 Fran Saleški Finžgar: Strici (1926)
 Alfred Hitchcock: The Lodger (1926)
 Josip Kulundžić: Škorpion (1926)
 Blaise Cendrars: Moravagine (1926)
 Božidar Adžija: Međunarodna organizacija rada (1926)
 David Herbert Lawrence: Pernata zmija (1926)
 Ferenc Molnár: Igra u dvorcu (1926)
 Đuro Sudeta: Kućica u dolu (1926)
 Alfred Neumann: Vrag (1926)
 Ivo Vojnović: Kad se blažena Gospa prošetala priko Place (1926)
 Ivo Vojnović: Čudo svetog Vlaha (1926)
 Ivo Vojnović: U posljednjem času (1926)
 Nikola Šop: Pjesme siromašnog sina (1926)
 Vítĕslav Nezval: Abeceda (1926)
 Ernest Hemingway: I sunce se rađa (1926)
 Louis Aragon: Vječni pokret (1926)
 Marija Jurić-Zagorka: Kaptolski antikrist (1926)
 Marija Jurić-Zagorka: Modri đavo (1926)
 Louis Aragon: Pariški seljak (1926)
 Vladimir Nazor: Priče s ostrva, iz grada i sa planine (1926)
 Nikola Andrić: Iz starog Vukovara (1926)
 Milan Begović: Pustolov pred vratima (1926)
 Marina Ivanovna Cvetajeva: Štakoraš (1926)
 Svetislav Stefanović: Granice (1926)
 Miroslav Krleža: Nekoliko riječi o malograđanskom historicizmu uopće (1926)
 Miroslav Krleža: Izlet u Rusiju (1926)
 Hugh Lifting: Doctor Doolittle’s Caravan (1926)
 August Cesarec: Ćuk u njenome duplju (1926)
 Thomas Mann: Nered i rani jadi (1926)
 Vladimir-Velmar Janković: Dečak s Une (1926)
 Vladimir-Velmar Janković: U vrtlogu (1926)
 Georges Bernanos: Pod sotoninim suncem (1926)
 André Breton: Nadrealizam i slikarstvo (1926)
 André Gide: Ako zrno ne ugine (1926)
 Stanislav Vinaver: Čuvari sveta (1926)
 André Malraux: Iskušenje Zapada (1926)
 Stanislav Krakov: Kroz južnu Srbiju (1926)
 Milan Dedinac: Javna ptica (1926)
 Živko Bertić: Hrvatska politika (1927)
 Mihajlo Pupin: Nova reformacija (1927)
 Josip Matasović: Fojnička regesta (1927)
 Franz Kafka: Amerika (1927)
 Niko Bartulović: More u našoj književnosti (1927)
 Jasunari Kavabata: Plesačica s poluotoka Izua (1927)
 Aleksandr Fjodorovič Kerenski: Katastrofa (1927)
 Jean Giraudoux: Églantine (1927)
 Hugh Lifting: Doctor Doolittle’s Garden (1927)
 Thornton Wilder: The Bridge of San Louis Ray (1927)
 Ilija Jakovljević: Hercegovke (1927)
 Stefan Zweig: Stranputice osjećaja (1927)
 Stefan Zweig: Zvjezdani sati čovječanstva (1927)
 Leo McCarey: Battle of the Century (1927)
 Robert W. Service: The Master of Fear (1927)
 Liviu Rebreanu: Ciuleandra (1927)
 Isak Babelj: Zalazak sunca (1927)
 Joachim Ritter: Učeno neznanje (1927)
 Walter Hasenclever: Bolji gospodin (1927)
 Frank Capra: Long Pants (1927)
 Frank Capra: For the Love of Mike (1927)
 Ernst Fraenkel: Sociologija klasne pravde (1927)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Oproštaj s jeseni (1927)
 Carl Schmitt: Pojam političkog (1927)
 John Dos Passos: Facing the Chair (1927)
 John Dos Passos: Orient Express (1927)
 Oscar Micheaux: The Millionaire (1927)
 Oscar Micheaux: The House Behind the Cedars (1927)
 Ludwig Edler von Mises: Liberalizam (1927)
 William Feather: The Ideals and Follies of Business (1927)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Tajanstvenije od tajanstvenoga (1927)
 Isak Emanuilovič Babelj: Zalazak sunca (1927)
 Franz Werfel: Smrt malograđanina (1927)
 Franz Werfel: Žalobna kuća (1927)
 Walter Ruttmann: Berlin – simfonija velegrada (1927)
 Jiří Voskovec/Jan Werich: Vest pocket revue (1927)
 Leonid Maksimovič Leonov: Lopov (1927)
 Nikolaj Onufrijevič Loski: Sloboda volje (1927)
 Heinrich Mann: Majka Marie (1927)
 Kazimir Maljevič: Nepredmetni svijet (1927)
 Velibor Gligorić: Lica i maske (1927)
 Alain: Ideje i doba (1927)
 René Crevel: Duh protiv razuma (1927)
 Wilhelm Reich: Funkcija orgazma (1927)
 Pitirim Alexandrovitch Sorokin: Društvena pokretljivost (1927)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Grimizni otok (1927)
 Karel Teige: Građevina i pjesma (1927)
 James Joyce: Pjesme za groš (1927)
 Paul Leni: The Cat and the Canary (1927)
 Adolf Hitler: Moja borba (1927)
 Friedrich Wilhelm Murnau: Sunrise (1927)
 Erik Axel Karlfeldt: Jesenji rog (1927)
 Vítězslav Nezval: Akrobat (1927)
 Halldór Kiljan Laxness: Veliki tkalac iz Kašmira (1927)
 Jurij Karlovič Oleša: Zavist (1927)
 Stevan Galogaža: Čudne siluete (1927)
 Julien Benda: Izdaja intelektualaca (1927)
 Hans Cornelius: Psihologija kao iskustvena znanost (1927)
 Sigrid Undset: Olav Andunssøn i njegova djeca (1927)
 Joseph Roth: Židovska lutanja (1927)
 Miran Jarc: Človek in noč (1927)
 Miran Jarc: Vergerij (1927)
 John Galsworthy: Kule u zraku (1927)
 Upton Beall Sinclair: Oil (1927)
 Jacques Maritain: Prvenstvo duhovnoga (1927)
 Izidor Cankar: Uvod v umenovanje likovne umetnosti (1927)
 Anton Novačan: Herman Celjski (1927)
 Juš Kozak: Boj za Mount Everest (1927)
 Ferdo Kozak: V črni noči (1927)
 Ferdo Kozak: Možje (1927)
 Ferdo Kozak: Prijatelju (1927)
 Sinclair Lewis: Elmer Gantry (1927)
 Alfred North Whitehead: Simbolizam (1927)
 Jean Cocteau: Orfej (1927)
 William Faulkner: Komarci (1927)
 Ivan Prijatelj: Slovensko, slovansko in južnoslovansko vprašanje pri Slovencih na prelomu 60-ih in 70-let (1927)
 Hermann Hesse: Stepski vuk (1927)
 Slobodan Jovanović: Vlada Milana Obrenovića (1927)
 Rastko Petrović: Sa silama nemjerljivim (1927)
 Virginia Woolf: K svjetioniku (1927)
 Stefan Zweig: Stranputice osjećaja (1927)
 François Mauriac: Thérèse Desqueyroux (1927)
 Ivan Pregelj: Tolminci (1927)
 Stefan Zweig: Zvjezdani sati čovječanstva (1927)
 Bertrand Russell: Zašto nisam kršćanin (1927)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Tajanstvenije od tajanstvenoga (1927)
 George Santayana: Platonizam i duhovni život (1927)
 George Santayana: Kraljevstvo biti (1927)
 Aleksej Mihajlovič Remizov: Vihorna Rusija (1927)
 Dámaso Alonso: Samoća (1927)
 Dragutin Domjanić: Vu suncu i senci (1927)
 Leonid Maksimovič Leonov: Lopov (1927)
 Milutin Cihlar Nehajev: Jubilej (1927)
 Milutin Cihlar Nehajev: Frankopani (1927)
 Milan Marjanović: Tlavata (1927)
 Karel Čapek: Adam Stvoritelj (1927)
 Ernst Toller: Hop, mi živimo! (1927)
 Luigi Pirandello: Nova kolonija (1927)
 Luis Cernuda: Obris zraka (1927)
 Boris Pasternak: Poručnik Šmit (1927)
 Robert Neumann: Tuđim perima (1927)
 Henri Michaux: Tko bijah (1927)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Dobro (1927)
 Vítĕslav Nezval: Akrobat (1927)
 Luigi Pirandello: Jedan, nijedan i sto tisuća (1927)
 Georges Bernanos: Prijevara (1927)
 Sima Pandurović: Razgovori iz književnosti (1927)
 Dragutin Domjanić: V suncu i senci (1927)
 André Gide: Put u Kongo (1927)
 Bertolt Brecht: Baal (1927)
 Nikolaj Aleksejevič Kljujev: Tužaljka za Jesenjinom (1927)
 Vladimir Nazor: Priča o četiri arhanđela (1927)
 Risto Ratković: Levijatan (1927)
 Risto Ratković: Mrtve rukavice (1927)
 Martin Heidegger: Bitak i vrijeme (1927)
 Isak Samokovlija: Rafina avlija (1927)
 Marcel Proust: Pronađeno vrijeme (1927)
 Josip Kosor: Atlantikom i Pacifikom (1927)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Dječja čitanka o zdravlju (1927)
 August Cesarec: Zlatni mladić (1928)
 Milan Šufflay: Hrvatska u svjetlu svjetske povijesti i politike (1928)
 Jovan Popović: Knjiga drugova (1928)
 Eyvind Johnson: Grad na svjetlu (1928)
 Rudolf Eucken: Duhovni zahtjevi sadašnjosti (1928)
 Miroslav Krleža: U agoniji (1928)
 Miroslav Krleža: Slom Frana Supila (1928)
 Miroslav Krleža: Smrt Stjepana Radića (1928)
 Carl Schmitt: Nauk o ustavu (1928)
 Thornton Wilder: The Angel That Troubled the Waters and Other Plays (1928)
 Charlie Chaplin: The Circus (1928)
 Helmuth Plessner: Stupnjevi organskoga i čovjek (1928)
 Rade Drainac: Bandit ili pesnik (1928)
 Joris Ivens: Most (1928)
 Grga Novak: Razvitak moći plovidbe na Jadranu (1928)
 Gyula Illyés: Teška zemlja (1928)
 vladika Nikolaj Velimirović: Ohridski prolog (1928)
 Josip Matošić: Benito Mussolini (1928)
 Howard Hawks: A Girl in Every Port (1928)
 Ivan Meštrović: Vladimir Becić (1928)
 Robert W. Service: Why Not Grow Young (1928)
 Michel Leiris: Aurora (1928)
 Antun Augustinčić: Šnajder (1928)
 Tilla Durieux: Jedna se vrata zatvaraju (1928)
 Luis Buñuel/Salvador Dalí: Andaluzijski pas (1928)
 Kurt Tucholsky: S pet konjskih snaga (1928)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Filozofija slobodnog duha (1928)
 King Vidor: The Crowd (1928)
 Heinrich Mann: Eugenija ili građansko doba (1928)
 Frank Capra: That Certain Thing (1928)
 Frank Capra: So This is Love (1928)
 Frank Capra: The Matinee Idol (1928)
 Frank Capra: The Way of the Strong (1928)
 Frank Capra: Say It with Sables (1928)
 Frank Capra: Submarine (1928)
 Frank Capra: The Power of the Press (1928)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Bijeg (1928)
 Robert Flaherty/W. S: Van Dyke: Bijele sjene (1928)
 Ilja Arnoljdovič Iljf/Jevgenij Petrov: Dvanaest stolica (1928)
 Oscar Micheaux: The Broken Violin (1928)
 Oscar Micheaux: Thirty Years Later (1928)
 Jurij Nikolajevič Tinjanov: Smrt Vazir-Muhtara (1928)
 Jurij Nikolajevič Tinjanov: Potporučnik Kiže (1928)
 Dziga Vertov: Jedanaesti (1928)
 Amelia Earhart: 20 Hrs, 40 min. (1928)
 Carl Theodor Dreyer: Stradanje Ivane Orleanske (1928)
 Jiří Voskovec/Jan Werich: Gorilla ex machina (1928)
 Erich von Stroheim: Svadbena koračnica (1928)
 Erich von Stroheim: Kraljica Kelly (1928)
 Valentin Petrovič Katajev: Kvadratura kruga (1928)
 Jean Renoir: Mala prodavačica šibica (1928)
 Vítězslav Nezval: Edison (1928)
 Ante Cettineo: Grebeni se rone (1928)
 Jurij Nikolajevič Tinjanov/Roman Osipovič Jakobson: Problemi proučavanja književnosti i jezika (1928)
 Ozu Yasujiro: Ljepota tijela (1928)
 Eugene O’Neill: Neobična međuigra (1928)
 Karel Teige: Svijet koji se smije (1928)
 Karel Teige/Vítězslav Nezval: Manifesti poetizma (1928)
 Vladimir-Velmar Janković: Duhovna kriza današnjice (1928)
 Roger Martin du Gard: Debela bolest (1928)
 Vladimir Nabokov: Kralj, ptica, pub (1928)
 Aleksandar Vučo: Koren vida (1928)
 Georges Bataille: Priča o oku (1928)
 Johannes Vilhelm Jensen: Duhovni stupnjevi (1928)
 Walter Benjamin: Podrijetlo njemačke žalobne igre (1928)
 Walter Benjamin: Jednosmjerna ulica (1928)
 Jean Giraudoux: Sigfried (1928)
 Ferdo Kozak: Življenje (1928)
 Stendhal: Crveno i zeleno (1928)
 Pavel Golia: Kralj bezpravnih (1928)
 Ivan Prijatelj: Uvod v zgodovino kritike (1928)
 Anton Novačan: Celjska kronika (1928)
 Gustav Krklec: Izlet u nebo (1928)
 Josip Kulundžić: Protiv Pirandella (1928)
 Josip Kulundžić: Gabrijelovo lice (1928)
 Josip Kulundžić: Misteriozni Kamić (1928)
 Max Scheler: Položaj čovjeka u kozmosu (1928)
 Karl Kraus: Nesavladivi (1928)
 Sinclair Lewis: Čovjek koji je poznavao Coolidgea (1928)
 Musa Ćazim Ćatić: Izabrane pjesme (1928)
 Karl Löwith: Individuum u ulozi bližnjega (1928)
 Jurij Karlovič Oleša: Tri debeljka (1928)
 Aldous Huxley: Kontrapunkt života (1928)
 Nikolaj Aleksejevič Kljujev: Izba i polje (1928)
 Virginia Woolf: Orlando (1928)
 Jean Cocteau: Antigona (1928)
 Jean Cocteau: Kralj Edip (1928)
 Mihail Šolohov: Tihi Don (1928)
 Mate Ujević: Mladost Tome Ivića (1928)
 Vítĕslav Nezval: Edison (1928)
 Josip Kosor: Maska na paragrafima (1928)
 Nicolai Hartmann: Problem duhovnoga bitka (1928)
 David Herbert Lawrence: Ljubavnik lejdi Chatterley (1928)
 Hugh Lifting: Doctor Dolittle in the Moon (1928)
 Louis Aragon: Traktat o stilu (1928)
 Arthur Schnitzler: Tereza (1928)
 Milutin Cihlar Nehajev: Vuci (1928)
 André Malraux: Osvajači (1928)
 Frederico García Lorca: Prvi ciganski romancero (1928)
 Frederico García Lorca: Mariana Pineda (1928)
 William Butler Yeats: Toranj (1928)
 André Malraux: Luckasto kraljevstvo (1928)
 Selma Lagerlöf: Anna Svärd (1928)
 Stanislav Krakov: Naše poslednje pobede (1928)
 Edmund Husserl: Predavanja o fenomenologiji unutarnje vremenske svijesti (1928)
 Oskar Davičo: Tragovi (1928)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Stjenica (1928)
 Slavko Kolar: Breza (1928)
 Robert Neumann: Lov na ljude i sablasti (1928)
 Sergej Mihajlovič Ejzenštejn/Grigor Vasiljevič Aleksandrov: Oktobar (1928)
 Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi (1928)
 André Breton: Nadja (1928)
 Risto Ratković: Ćutanje o književnosti (1928)
 Miloš Đurić: Racionalizam u savremenoj njemačkoj filosofiji (1928)
 Božidar Kovačević: Najveći sevap (1928)
 Milutin Cihlar Nehajev: Na grobu Pavla Radića (1928)
 George Stefan: Novo carstvo (1928)
 Milutin Cihlar Nehajev: Klupa na mjesečini (1928)
 Nikolaj Aleksejevič Kljujev: Izba i polje (1928)
 Jorge Guillén: Pjev (1928)
 Ferenc Molnár: Olympia (1928)
 Osip Emiljevič Mandeljštam: Egipatska marka (1928)
 Karl Mannheim: Eseji o sociologiji znanja (1928)
 Edmund Husserl: Formalna i transcendentalna logika (1929)
 John Grierson: Drifters (1929)
 Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz (1929)
 Jean Giraudoux: Amphitryon 38 (1929)
 Anica Savić-Rebac: Večeri na moru (1929)
 Isak Samokovlija: Od proljeća do proljeća (1929)
 Rebecca West: Harriet Hume (1929)
 Frank Capra: The Younger Generation (1929)
 Frank Capra: The Donovan Affair (1929)
 Frank Capra: Flight (1929)
 Emil Laszowski: Grad Ozalj i njegova okolina (1929)
 Albert Haler: Gundulićev „Osman“ (1929)
 Dragan Bublić: Tamnice Stjepana Radića (1929)
 Joris Ivens: Kiša (1929)
 Paul Ėluard: Ljubav, pjesništvo (1929)
 Rouben Mamoulian: Applause (1929)
 Dashiell Hammett: Red Harvest (1929)
 Heinz Heimsoeth: Metafizika novoga vijeka (1929)
 Manoel de Oliveira: Rad na obalama Doura (1929)
 Thomas Clayton Wolfe: Look Homeward, Angel (1929)
 Juraj Neidhardt: Nadbiskupijsko sjemenište na Šalati (1929)
 Mihály Babits: Bogovi umiru, čovjek živi (1929)
 Ante Pavelić: Uzpostava hrvatske države (1929)
 Robert Siodmak/Edgar Georg Ulmer: Ljudi nedjeljom (1929)
 Danko Angjelinović: Sinovi zemlje (1929)
 Ozu Yasujiro: Diplomirao sam, ali (1929)
 Franz Werfel: Barbara ili pobožnost (1929)
 E. C. Segar: Popeye the Sailor (1929)
 Ludwig Edler von Mises: Kritika intervencionizma (1929)
 Ernst Lubitsch: The Love Parade (1929)
 Alberto Moravia: Ravnodušni ljudi (1929)
 Oscar Micheaux: When Men Betray (1929)
 Oscar Micheaux: The Wages of Sin (1929)
 Jaroslav Seifert: Zvijezde nad Rajskim vrtom (1929)
 King Vidor: Hallelujah! (1929)
 Lewis Mumford: Herman Melville. A Study on His Life and Vision (1929)
 Walter Hasenclever: Napoleon napada (1929)
 Lao Še: Dvojica s prezimenom Ma (1929)
 France Bevk: Znamenja na nebu (1929)
 Drago Gervais: Čakavski stihovi (1929)
 Kurt Tucholsky: Mona Lizin smiješak (1929)
 René Crevel: Jeste li poludjeli (1929)
 Boris Andrejevič Piljnjak: Mahagonij (1929)
 Sigrid Undset: Gymnadenia (1929)
 Antun Bonifačić: Ljudi Zapada (1929)
 Jean Cassou: Filip II. (1929)
 Dziga Vertov: Čovjek s filmskom kamerom (1929)
 Jurij Nikolajevič Tinjanov: Anarhisti i novotari (1929)
 Stephen Spender: Hram (1929)
 Cecil Day-Lewis: Prijelazne pjesme (1929)
 Vladislav Vančura: Posljednji sud (1929)
 Erwin Piscator: Političko kazalište (1929)
 Louis MacNiece: Slijepi vatromet (1929)
 Alfred Hitchcock: Blackmail (1929)
 Wilhelm Reich: Dijalektički materijalizam i psihoanaliza (1929)
 Marguerite Yourcenar: Alexis ili rasprava o uzaludnoj borbi (1929)
 Jaroslav Seifert: Golub listonoša (1929)
 Niko Bartulović: Na prelomu (1929)
 Ferdo Kozak: Pariz (1929)
 Winston Churchill: Svjetska kriza (1929)
 John Galsworthy: Moderna komedija (1929)
 Harry Edmund Martinson: Fantomski brod (1929)
 William Faulkner: Krik i bijes (1929)
 William Faulkner: Sartoris (1929)
 Eugene O’Neill: Dinamo (1929)
 Sinclair Lewis: Dodsworth (1929)
 Erich Maria Remarque: Na Zapadu ništa novo (1929)
 Stendhal: Napoleonov život (1929)
 Jurij Karlovič Oleša: Zagovor čuvstv (1929)
 Karl Mannheim: Ideologija i utopija (1929)
 Hermann Julius Oberth: Putovi do svemirske plovidbe (1929)
 Ernst Cassirer: Filozofija simboličkih formi (1929)
 Alojz Kraigher: Na fronti sestre Žive (1929)
 Ivan Pregelj: Regina Roža Ajdovska (1929)
 Paul Éluard: Ljubav, pjesništvo (1929)
 Juš Kozak: Lectov grad (1929)
 Bertrand Russell: Brak i moral (1929)
 Attila József: Nemam oca ni majke (1929)
 Virginia Woolf: Vlastita soba (1929)
 Karl Kraus: Literatura i laž (1929)
 Rabīndranāth Tagore: Posljednja pjesma (1929)
 Herman Potočnik: Problem vožnje svemirom (1929)
 Nicolai Hartmann: Filozofija njemačkog idealizma (1929)
 Władysław Broniewski: Pariška komuna (1929)
 Marija Jurić-Zagorka: Plameni inkvizitori ili kameni križari (1929)
 François Mauriac: Bog i Mamon (1929)
 Jean Cocteau: Neposlušna djeca (1929)
 Antun Barac: Između filologije i estetike (1929)
 Alfred North Whitehead: Proces i realnost (1929)
 Novikov-Priboj: Slana kupelj (1929)
 Martin Heidegger: Kant i problem metafizike (1929)
 Martin Heidegger: O biti razloga (1929)
 Martin Heidegger: Što je metafizika (1929)
 Waldo David Frank: Ponovno otkriće Amerike (1929)
 Ernest Hemingway: Zbogom, oružje (1929)
 Paul Claudel: Satenska cipelica (1929)
 Robert Neumann: Potop (1929)
 Pedro Salinas: Sigurna slučajnost (1929)
 Hugh Lifting: Noisy Nora (1929)
 Miroslav Krleža: O patru dominikancu Jurju Križaniću (1929)
 Miroslav Krleža: André Gide o Kongu (1929)
 Miloš Đurić: Problemi filosofije kulture (1929)
 Luigi Pirandello: Večeras se improvizira (1929)
 Velibor Gligorić: Matoš-Dis-Ujević (1929)
 Bertolt Brecht: Prosječka opera (1929)
 Henri Michaux: Ekvador (1929)
 Georges Bernanos: Radost (1929)
 Karel Čapek: Pripovijetke iz jednog i drugog džepa (1929)
 André Gide: Škola za žene (1929)
 Tin Ujević: Sumrak poezije (1929)
 Sergej Mihajlovič Ejzenštejn/ Grigorij Vasiljevič Aleksandrov: Staro i novo (1929)
 Jorge Luis Borges: Bilježnice San Martin (1929)
 Risto Ratković: Zoraj (1929)
 Miloš Crnjanski: Seobe (1929)
 Božidar Adžija: Od Platona do Marxa (1929)
 Sigmund Freud: Nelagoda u kulturi (1929)
 Ivan Goran Kovačić: Ševina tucaljka (1929)
 Branislav Nušić: Gospođa ministarka (1929)
 Robert Bridges: Oporuka ljepote (1929)
 Ivo Vojnović: Prolog nenapisane drame (1929)
 Rafael Alberti: O anđelima (1929)
 Nazim Hikmet: Gioconda i Si-Ja-U (1929)
 Milutin Cihlar Nehajev: Esej o Vladimiru Mažuraniću (1929)
 Milutin Cihlar Nehajev: Onaj žutokosi (1929)
 Milutin Nehajev: O Ivanu Mažuraniću, kancelaru i banu (1930)
 Milutin Cihlar Nehajev: Kostrenka (1930)
 Koča Popović: Prodana sudbina (1930)
 Koča Popović: Pohvala osrednjosti (1930)
 Mihajlo Pupin: Romansa o stroju (1930)
 Pearl Buck: Istočni vjetar, zapadni vjetar (1930)
 Đuro Sudeta: Mor (1930)
 Rafael Alberti: Moram umrijeti obuven (1930)
 Bertolt Brecht: Uspon i pad grada Mahagonija (1930)
 Joris Ivens: Zuidersko jezero (1930)
 Thornton Wilder: The Woman of Andros (1930)
 Rade Drainac: Banket (1930)
 Frank Capra: Ladies of Leisure (1930)
 Frank Capra: Rain or Shine (1930)
 Ante Boglić: Crteži sa periferije (1930)
 Oscar Micheaux: Easy Street (1930)
 Oscar Micheaux: A Daughter of the Congo (1930)
 Vítězslav Nezval: Opsjednutost (1930)
 Somerset Maugham: Cakes and Ale (1930)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Ljeto u Nohantu (1930)
 Howard Hawks: The Dawn Patrol (1930)
 James M. Cain: Our Government (1930)
 Hal Roach: Men of the North (1930)
 Hal Roach: Monsiur le Fox (1930)
 Josip Matošić: Sumrak Habsburga (1930)
 Tristan Tzara: Stablo putnika (1930)
 Paul Morand: New York (1930)
 Georges Benjamin Clemenceau: Veličine i bijede jedne pobjede (1930)
 Zofia Nałkowska: Kuća žena (1930)
 Salvatore Quasimodo: Vode i zemlje (1930)
 Dashiell Hammett: The Maltese Falcon (1930)
 John Roderigo Dos Passos: 42nd Parallel (1930)
 Gyula Illyés: Redovi otave (1930)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Nezasitnost (1930)
 Heinrich Mann: Velika stvar (1930)
 Boris Andrejevič Piljnjak: Volga utječe u Kaspijsko more (1930)
 Leonid Maksimovič Leonov: Sot’ (1930)
 Hart Crane: The Bridge (1930)
 Luis Buñuel: Zlatno doba (1930)
 Stjepan Zimmerman: Filozofija kršćanstva (1930)
 Andrej Beli: Na međi dvaju stoljeća (1930)
 Vladimir Nabokov: Lužinova obrana (1930)
 Lav Trocki: Moj život (1930)
 Lav Trocki: Permanentna revolucija (1930)
 Dziga Vertov: Simfonija Donbasa (1930)
 Stjepan Ivšić: Sredovječna hrvatska glagoljska književnost (1930)
 Robert Lee Frost: Sabrane pjesme (1930)
 Paul Éluard/René Char/André Breton: Usporiti, radovi (1930)
 Wystan Hugh Auden: Pjesme (1930)
 Miguel Ángel Asturias: Gvatemalske legende (1930)
 Vladimir Nabokov: Čorbov povratak (1930)
 Šmuel Josef Agnon: Prolazni gost (1930)
 Vladislav Vančura: Krvni zločini ili posljedice (1930)
 Ivan Dobravec Plevnik: Igrokazi za diletantske pozornice (1930)
 Winston Churchill: Moj rani život (1930)
 John Maynard Keynes: Rasprava o novcu (1930)
 Maurice Maeterlinck: Život mrava (1930)
 George Santayana: Kraljevstvo materije (1930)
 Victor Serge: Men in Prison (1930)
 Victor Serge: Year One of the Russian Revolution (1930)
 France Bevk: Umirajoči bog Triglav (1930)
 France Bevk: Človek proti človeku (1930)
 Romain Rolland: Goethe i Beethoven (1930)
 Dušan Matić/Marko Ristić: Pozicija nadrealizma (1930)
 Gerhart Hauptmann: Knjiga strasti (1930)
 Joseph Roth: Job (1930)
 Edhem Mulabdić: Teška vremena (1930)
 Jacques Maritain: Religija i kultura (1930)
 Josip Kulundžić: Strast gospođe Malinske (1930)
 Hans Jonas: Augustin i Pavlov problem slobode (1930)
 Ivan Pregelj: Magister Anton (1930)
 Emanuel Levinas: Teorija intuicije u Husslerovoj fenomenologiji (1930)
 Nicolás Guillén: Zvučni motivi (1930)
 Joseph Roth: Panoptikum (1930)
 Milan Begović: Amerikanska jahta u splitskoj luci (1930)
 Ferdo Kozak: Pesem v prozi (1930)
 Attila József: Sruši kapital, ne jadikuj (1930)
 Marija Jurić-Zagorka: Krijeposni griješnici (1930)
 Jean Giono: Pan (1930)
 Hermann Hesse: Narcis i Zlatousti (1930)
 Jean Giono: Žetva (1930)
 Leonid Maksimovič Leonov: Sot’ (1930)
 André Malraux: Kraljevski put (1930)
 Dinko Šimunović: Sa Krke i Cetine (1930)
 Mile Budak: Pod gorom (1930)
 Vítĕslav Nezval: Opsjednutost (1930)
 Ezra Pound: Nacrt XXX pjevanja (1930)
 Jorge Luis Borges: Evaristo Carriego (1930)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Mir u duši (1930)
 Andrej Bjeli: Na među dvaju stoljeća (1930)
 André Breton: Manifest nadrealizma (1930)
 Wystan Hugh Auden: Pjesme (1930)
 Stanislav Krakov: Plamen četništva (1930)
 Mato Lovrak: Vlak u snijegu (1930)
 Paul Ėluard i André Breton: Bezgrešno začeće (1930)
 Oskar Davičo: Pesme (1930)
 Jiří Voskovec/Jan Werich: Sjever protiv juga (1930)
 Miroslav Krleža: Lirika Rainera Marie Rilkea (1930)
 Vladimir Vladimirovič Majakovski: Parna kupka (1930)
 T. S. Eliot: Pepelnica (1930)
 Hugh Lifting: The Twilight of Magic (1930)
 Rastko Petrović: Afrika (1930)
 Vladimir Nazor: Deseterci (1930)
 Emmanuel Mounnier: Misao Charlesa Péguyja (1931)
 Milan Šufflay: Hrvati u srednjovječnom svjetskom viru (1931)
 Nazim Hikmet: Grad koji je izgubio glas (1931)
 Vítĕslav Nezval: Dolce far niente (1931)
 Niko Bartulović: Ljudi na ostrvu (1931)
 Jorgos Seferis: Prekretnica (1931)
 Boris Pasternak: Zaštitna povelja (1931)
 Carl Theodor Dreyer: Vampir (1931)
 Paul Valéry: Pogledi na aktualni svijet i drugi eseji (1931)
 Frank Capra: Dirigible (1931)
 Frank Capra: The Miracle Woman (1931)
 Frank Capra: Platinum Blonde (1931)
 Dragovan Šepić: Zemlja muka (1931)
 Thornton Wilder: The Long Christmas Dinner and Other Plays in One Act (1931)
 Rouben Mamoulian: City Streets (1931)
 Rouben Mamoulian: Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)
 Günther Anders: Molosijska katakomba (1931)
 Oscar Micheaux: Darktown Revue (1931)
 Oscar Micheaux: The Exile (1931)
 Friedrich August von Hayek: Cijene i proizvodnja (1931)
 Hal Roach: Luigi la Volpe (1931)
 Tristan Tzara: Približan čovjek (1931)
 Isak Babelj: Odeske priče (1931)
 Walter Ruttmann: Svršetak tjedna (1931)
 Josip Horvath: Lijepa naša (1931)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: O čovjekovu pozivu (1931)
 Eduardo De Filippo: Božić u kući Cupiellovih (1931)
 Dashiell Hammett: The Glass Key (1931)
 Ozu Yasujiro: Zbor iz Tokija (1931)
 Miguel de Unamuno: Sveti Emanuel Dobri, Mučenik (1931)
 Jiří Voskovec/Jan Werich: Golem (1931)
 Slavko Batušić: Čuda i čarolije (1931)
 Lewis Mumford: The Brown Decades (1931)
 Salvador Dalí: Vrijeme koje protječe (1931)
 Thornton Niven Wilder: The Long Christmas Dinner and Other Plays in One Act (1931)
 Robert Flaherty/Friedrich Wilhelm Murnau: Tabu (1931)
 Edward Hallett Carr: Dostojevski (1931)
 King Vidor: Street Scene (1931)
 Šmuel Josef Agnon: Svadbeni baldahin (1931)
 Kurt Tucholsky: Dvorac Gripsholm (1931)
 Oswald Spengler: Čovjek i tehnika (1931)
 Marc Bloch: Izvorne značajke francuske seoske povijesti (1931)
 William Henry Beveridge: Uzroci i lijekovi za nezaposlenost (1931)
 Ilja Arnoljdovič Iljf/Jevgenij Petrov: Zlatno tele (1931)
 Jean Renoir: Kuja (1931)
 Karl Jaspers: Duhovno stanje vremena (1931)
 Vladislav Vančura: Markéta Lazarová (1931)
 Jean Giono: Veliko stado (1931)
 Hermann Broch: Pasenow (1931)
 Hermann Broch: Esch (1931)
 Vítězslav Nezval: Dolce far niente (1931)
 Isak Emanuilovič Babelj: Osedske priče (1931)
 Charlie Chaplin: City Lights (1931)
 Harry Edmund Martinson: Nomad (1931)
 Frans Eemil Sillanpää: Silja (1931)
 Dobriša Cesarić: Lirika (1931)
 Stevan Galogaža: Novele (1931)
 Aldous Huxley: Glazba noću (1931)
 Victor Serge: Birth of Our Power (1931)
 Srečko Koslovel: Izbrane pesmi (1931)
 Pearl Buck: Dobra zemlja (1931)
 Eugene O’Neill: Elektri pristaje crnina (1931)
 Jean Cassou: El Greco (1931)
 Jean Cassou: Panorama španjolske književnosti (1931)
 Erich Maria Remarque: Povratak (1931)
 Hans-Georg Gadamer: Platonova dijalektička etika (1931)
 Fran Saleški Finžgar: Prek poljskih polj (1931)
 Giovanni Gentile: Filozofija umjetnosti (1931)
 Jurij Karlovič Oleša: Koštica od višnje (1931)
 Georges Simenon: Noć na raskršću (1931)
 Juš Kozak: Šenpeter (1931)
 Koča Popović/Marko Ristić: Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog (1931)
 Aleksandar Vučo: Humor Zaspalo (1931)
 Virginia Woolf: Valovi (1931)
 Alija Nametak: Bajram života (1931)
 Safvet-beg Bašagić: Znameniti Hrvati Bošnjaci i Hercegovci u turskoj carevini (1931)
 Sima Pandurović: Bogdan Popović (1931)
 August Cesarec: Tonkina jedina ljubav (1931)
 Isak Samokovlija: Hanka (1931)
 Slobodan Jovanović: Vlada Aleksandra Obrenovića (1931)
 Mate Ujević: Hrvatska književnost (1931)
 Rastko Petrović: Ljudi govore (1931)
 Milan Begović: Bez trećega (1931)
 Ivo Andrić: Pripovetke (1931)
 Nadežda Konstantinova Krupska: Što se dopadalo Lenjinu iz lijepe književnosti (1931)
 Jean Giraudoux: Judita (1931)
 Alexander Pfänder: Ljudska duša (1931)
 Paul Valéry: Bilješke o umjetnosti (1931)
 Pedro Salinas: Basna i znak (1931)
 Dragutin Tadijanović: Lirika (1931)
 Miroslav Krleža: O Kranjčevićevoj lirici (1931)
 Rafael Alberti: Nenastanjen čovjek (1931)
 Rafael Alberti: Fermín Galán (1931)
 Frederico García Lorca: Poema del cante jondo (1931)
 John Steinbeck: Nebeski pašnjaci (1932)
 Ivan Meštrović: Mauzolej obitelji Meštrović u Otavicama (1932)
 Ivan Meštrović: Johann Wolfgang Goethe (1932)
 Niko Bartulović: Sedam pripovedaka (1932)
 Božidar Rašica: Vila na Šestinama (1932)
 Liviu Rebreanu: Buna (1932)
 Vladimir Bartol: Lopez (1932)
 Oton Župančič: Adamič i slovenstvo (1932)
 Frank Capra: Forbidden (1932)
 Frank Capra: American Madness (1932)
 Carl Schmitt: Legalnost i legitimnost (1932)
 Miroslav Krleža: Povratak Filipa Latinovicza (1932)
 Miroslav Krleža: Leda (1932)
 Rouben Mamoulian: Love Me Tonight (1932)
 Dragan Bublić: Petar Živković (1932)
 vladika Nikolaj Velimirović: Rat i Biblija (1932)
 Oktavijan Miletić: Ah, bješe samo san (1932)
 Günther Anders: Pogled iz tornja (1932)
 Lőrinc Szabó: Ti i svijet (1932)
 Zsigmond Móricz: Barbari (1932)
 Vanja Radauš/Antun Augustinčić: Spomenik Petru Kučiću u Banja Luci (1932)
 Graham Greene: The Cardigan Train (1932)
 Dashiell Hammett: The Thin Man (1932)
 Oscar Micheaux: Veiled Aristocrats (1932)
 Oscar Micheaux: Ten Minutes to Live (1932)
 Oscar Micheaux: Black Magic (1932)
 Oscar Micheaux: The Girl from Chicago (1932)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Narkotici (1932)
 Ozu Yasujiro: Rođen sam, ali (1932)
 Hermann Broch: Huguenau (1932)
 Gottfried Benn: Nakon nihilizma (1932)
 W. S. Van Dyke: Tarzan the Ape Man (1932)
 Charles Percy Snow: Death Under Sail (1932)
 Luis Buñuel: Las Hurdes (1932)
 Mircea Eliade: Solilokvij (1932)
 Tristan Tzara: Gdje vuci piju (1932)
 Howard Hawks: Scarface (1932)
 Vladislav Kušan: Lišće na vjetru (1932)
 Ernst Lubitsch: Trouble in Paradise (1932)
 John Roderigo Dos Passos: 1919 (1932)
 Slavko Batušić: Na dragom tragu (1932)
 Jean Renoir: Noć na raskršću (1932)
 Slavko Batušić: Kroz zapadne zemlje i gradove (1932)
 Amelia Earhart: The Fun of It (1932)
 Leonid Maksimovič Leonov: Put na ocean (1932)
 Erich von Stroheim: Niz Broadway (1932)
 Ante Cettineo: Meštar Ivan (1932)
 Vítězslav Nezval: Ljubavnici s kioska (1932)
 Pierre Jean Jouve: Krvave pripovijesti (1932)
 Sergej Mihajlovič Ejzenštejn/ Grigorij Vasiljevič Aleksandrov: Da živi Meksiko (1932)
 Winston Churchill: Misli i pustolovine (1932)
 Elias Canetti: Svadba (1932)
 Vladislav Vančura: Bijeg u Budim (1932)
 Wystan Hugh Auden: Govornici (1932)
 Salvatore Quasimodo: Potopljena oboa (1932)
 Harry Edmund Martinson: Putovanja bez cilja (1932)
 Eyvind Johnson: Bobinack (1932)
 Valentin Petrovič Katajev: Vrijeme, naprijed! (1932)
 Mile Budak: Na ponorima (1932)
 Vladimir Nabokov: Camera obscura (1932)
 Karel Čapek: Poštarska bajka (1932)
 Halldór Kiljan Laxness: Salka Valka (1932)
 Jorgos Seferis: Gustijerna (1932)
 Vítĕslav Nezval: Ljubavnici iz kioska (1932)
 Frans Eemil Sillanpää: Čovjekov put (1932)
 Sima Marković: Seljačko pitanje i agrarna kriza (1932)
 Attila József: Noć u predgrađu (1932)
 Leonid Maksimovič Leonov: Skutarevskij (1932)
 Miško Kranjec: Težaki (1932)
 Victor Serge: Conquered City (1932)
 Josip Vidmar: Kulturni problem slovenstva (1932)
 Georges Simenon: Afera Saint-Fiacre (1932)
 Miran Jarc: Novo Mesto (1932)
 Joseph Roth: Radetzkymarsch (1932)
 Hermann Hesse: Putovanje na Istok (1932)
 Mihail Sebastian: Isječci iz pronađena rokovnika (1932)
 Mihail Sebastian: Žene (1932)
 Juš Kozak: Celica (1932)
 Pavel Golia: Jurček (1932)
 Pavel Golia: Srce igračk (1932)
 Alojz Gradnik: Svetle samote (1932)
 Jacques Maritain: Razlikovati radi jedinstva ili stupnjevi spoznaje (1932)
 William Faulkner: Svjetlost u kolovozu (1932)
 Ernst Haffner: Krvna braća (1932)
 Van Bor/Marko Ristić: Anti-Zid (1932)
 Ferdo Kozak: Vojna (1932)
 George Herbert Mead: Filozofija sadašnjosti (1932)
 Robert Brasillach: Kradljivac iskri (1932)
 Jean Renoir: Boudu spašen iz vode (1932)
 Bertolt Brecht: Sveta Ivana od klaonica (1932)
 André Suarès: Kondotijerovo putovanje (1932)
 André Suarès: Goethe, veliki Europljanin (1932)
 François Mauriac: Zmijsko leglo (1932)
 Herbert Marcuse: Hegelova ontologija i teorija povijesnosti (1932)
 Louis-Ferdinand Céline: Putovanje nakraj noći (1932)
 Henri Bergson: Dva izvora morala i religije (1932)
 Jean Anouilh: Hermelin (1932)
 Jean Anouilh: Putnik bez prtljage (1932)
 Milutin Nehajev: Rakovica (1932)
 Tin Ujević: Auto na korzu (1932)
 Edmund Husserl: Kartezijanske meditacije (1932)
 Ernest Hemingway: Smrt u popodnevne sate (1932)
 Aldous Huxley: Vrli novi svijet (1932)
 Vladimir-Velmar Janković: Bez ljubavi (1932)
 Vladimir-Velmar Janković: Sreća A. D. (1932)
 Wystan Hugh Auden: Govornici (1932)
 Vicente Aleixandre: Mačevi poput usana (1932)
 Branimir Wiesner Livadić: Novele – novi izbor (1932)
 André Gide: Edip (1932)
 Maksim Gorki: Jegor Buličov (1932)
 Isak Samokovlija: Plava jevrejka (1932)
 Anica Savić-Rebac: Predplatonska erotologija (1932)
 Benito Mussolini: Doktrina fašizma (1932)
 Hugh Lifting: Gub-Gub’s Book (1932)
 Jovan Popović: Reda mora da bude (1932)
 Veljko Petrović: Izdanci iz opaljena grma (1932)
 Božidar Kovačević: Miris vekova (1932)
 Božidar Kovačević: O helenskoj tragediji (1932)
 Robert Neumann: Pod lažnom zastavom (1932)
 Jean Giono: Momak u modrom (1932)
 August Cesarec: Psihoanaliza i individualna psihologija (1932)
 Jorge Luis Borges: Rasprava (1932)
 Waldo David Frank: Zora u Rusiji (1932)
 Ivan Goran Kovačić: Lirika (1932)
 Anica Savić-Rebac: Geteov helenizam (1933)
 Anica Savić-Rebac: Ljubav u filozofiji Spinozinoj (1933)
 Milan Megović: Bez trećega (drama) (1933)
 Andrej Bjeli: Početak stoljeća (1933)
 Ėmil Michel Cioran: Na vrhovima očaja (1933)
 Mate Ujević: Gradišćanski Hrvati (1933)
 Frank Capra: The Bitter Tea of General Yea (1933)
 Frank Capra: Lady for a Day (1933)
 Pedro Salinas: Glas koji dugujem tebi (1933)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Gospođice iz Wilka (1933)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Brezik (1933)
 Ante Cettineo: Zlatni ključ (1933)
 Rouben Mamoulian: The Song of Songs (1933)
 Rouben Mamoulian: Queen Christina (1933)
 Vladimir Nabokov: Pothvat (1933)
 Antun Augustinčić: Novak (1933)
 Danko Angjelinović: Robovi zemlje (1933)
 Henry King: State Fair (1933)
 Ferdo Šišić: Predratna politika Italije i postanak Londonskog pakta (1933)
 Hal Roach: The Devil’s Brogther (1933)
 William Feather: The New Buying Era (1933)
 Raymond Queneau: Pasji zub (1933)
 Leo McCarey: Duck Soup (1933)
 Friedrich August von Hayek: Monetarna teorija i poslovni ciklus (1933)
 Paul Morand: London (1933)
 Oscar Micheaux: Ten Minutes to Kill (1933)
 Oscar Micheaux: Phantom of Kenwood (1933)
 Irina Aleksander-Kunjina: Samo činjenice, sir (1933)
 Sherwood Anderson: Death in the Woods (1933)
 Franjo Fancev: Dokumenti za naše podrijetlo Hrvatskoga preporoda (1933)
 Mircea Eliade. Maitreyi (1933)
 Franz Werfel: Četrdeset dana Muse Dagha (1933)
 Drago Galić: Drvene vile u Hercegovačkoj ulici u Zagrebu (1933)
 Jiří Voskovec/Jan Werich: Magarac i sjena (1933)
 Walter Ruttmann: Čelik (1933)
 Lev Vladimirovič Kulješov: Veliki utješitelj (1933)
 Witold Gombrowicz: Uspomene iz puberteta (1933)
 Dylan Marlais Thomas: And Death Shall Have No Dominion (1933)
 Mihail Mihajlovič Zoščenko: Vraćena mladost (1933)
 Georges Simenon: Zaruke gospodina Hirea (1933)
 Rebecca West: St. Augustine (1933)
 Andrej Beli: Početak stoljeća (1933)
 Hugh Lifting: Doctor Dolittle’s Return (1933)
 Ilja Arnoljdovič Iljf/Jevgenij Petrov: Kako se stvarao Robinson (1933)
 Oktavijan Miletić: Poslovi konzula Dorgena (1933)
 Oktavijan Miletić: Strah (1933)
 Stephen Spender: Pjesme (1933)
 Gertrude Stein: Autobiography of Alice B. Tolkas (1933)
 H. G. Wells: The Shape of Things to Come (1933)
 Cecil Day-Lewis: Magnetsko brdo (1933)
 Eugen Fink: Fenomenologijska filozofija Edmunda Husserla u suvremenoj kritici (1933)
 Alfred North Whitehead: Pustolovine ideja (1933)
 Oswald Spengler: Godine odluke (1933)
 Wilhelm Reich: Analiza karaktera (1933)
 Wilhelm Reich: Masovna psihologija fašizma (1933)
 Karel Teige: Gradovi – parkovi nezaposlenih (1933)
 Jaroslav Seifert: Jabuka s krila (1933)
 Miško Kranjec: Sreča na vasi (1933)
 Roger Martin du Gard: Stara Francuska (1933)
 Jean Cassou: Nepoznati u špilji (1933)
 Moa Martinson: Žene i jabuke (1933)
 André Malraux: Ljudska sudbina (1933)
 Romain Rolland: Očarana duša (1933)
 Pavel Golia: Kulturna prireditev v Črni mlaki (1933)
 Miran Jarc: Pustolovec (1933)
 Aleksandar Vučo: Podvizi družine pet petlića (1933)
 Svetozar Pribičević: Diktatura kralja Aleksandra (1933)
 Karl Löwith: Kierkegaard i Nietzsche (1933)
 Ferdo Kozak: V zatišju (1933)
 William Faulkner: Smrt u šumi (1933)
 Ivan Pregelj: Thabiti Kumi (1933)
 Ivan Pregelj: Otroci sonca III (1933)
 Richard Hönigswald: Temeljna pitanja spoznajne teorije (1933)
 François Mauriac: Misterij Frontenac (1933)
 Jean Giraudoux: Intermezzo (1933)
 Jean Cocteau: Pakleni stroj (1933)
 Ernst Toller: Jedna mladost u Njemačkoj (1933)
 Mihail Jefimovič Koljcov: Ivan Vadimovič, čovjek na visini (1933)
 William Butler Yeats: Zavojite stube (1933)
 Dragutin Domjanić: Po dragomu kraju (1933)
 Risto Ratković: Nevidbog (1933)
 François Mauriac: Romanopisac i njegovi likovi (1933)
 Dragutin Domjanić: Po dragom kraju (1933)
 Giuseppe Ungaretti: Osjećaj vremena (1933)
 George Orwell: Nitko i ništa u Londonu i Parizu (1933)
 Frederico García Lorca: Krvavi svatovi (1933)
 Antonin Artaud: Kazalište okrutnosti (1933)
 Pablo Neruda: Rezidencija u zemlji (1933)
 Karel Čapek: Hordubal (1933)
 Tin Ujević: Ojađeno zvono (1933)
 Osip Emiljevič Mandeljštam: Putovanje u Armeniju (1933)
 Dragutin Tadijanović: Sunce nad ograncima (1933)
 Mile Budak: Opanci dida Vidurine (1933)
 Miroslav Krleža: Podravski motivi (1933)
 Miroslav Krleža: Legende (1933)
 Miroslav Krleža: Evropa danas (1933)
 Rafael Alberti: Avet kruži Europom (1933)
 Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice (1933)
 Henri Michaux: Barbar u Aziji (1933)
 Slavko Kolar: Ili jesmo ili nismo (1933)
 Czesław Miłosz: Poema o ukočenom vremenu (1933)
 Emanuel Levinas: Nekoliko refleksija o filozofiji hitlerizma (1934)
 Anica Savić-Rebac: Mistična i tragična misao kod Grka (1934)
 Anica Savić-Rebac: Štefan George (1934)
 Charles André Joseph Marie de Gaulle: Prema profesionalnoj vojsci (1934)
 Karel Čapek: Meteor (1934)
 Karel Čapek: Običan život (1934)
 Lao Še: Život Niua Tiancija (1934)
 James Agee: Permit Me Voyage (1934)
 Dolf Sternberger: Razumjeti smrt (1934)
 Nikola Šop: Isus i moja sjena (1934)
 Frank Capra: It Happened One Night (1934)
 Frank Capra: Broadway Bill (1934)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Šusteri (1934)
 Rouben Mamoulian: We Live Again (1934)
 Alan John Percival Taylor: The Italian Problem in European Diplomacy (1934)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Crveni štitovi (1934)
 Bruno Schulz: Dućani cimetne boje (1934)
 Howard Hawks: Twentieth Century (1934)
 William Feather: Let’s Use the Gran Jury (1934)
 Oscar Micheaux: Harlem After Midnight (1934)
 Andrej Beli: Gogoljevo umijeće pisanja (1934)
 Hans Kelsen: Čista teorija prava (1934)
 Leo McCarey: Belle of the Nineties (1934)
 Karen Christentze von Blixen: Seven Gothic Tales (1934)
 James M. Cain: The Postman Always Rings Twice (1934)
 Karl Popper: Logika istraživanja (1934)
 Alex Raymond/Don Moore: Flash Gordon (1934)
 Ernst Lubitsch: The Merry Widow (1934)
 Stefan Zweig: Trijumf i tragika Erazma Roterdamskog (1934)
 W. S. Van Dyke: The Thin Man (1934)
 Nikolaj Aleksejevič Ostrovski: Kako se kalio čelik (1934)
 Alex Raymond/Don Moore: Jungle Jim (1934)
 Alex Raymond/Dashiell Hammett: Secret Agent X-9 (1934)
 King Vidor: Our Daily Bread (1934)
 Mihail Mihajlovič Zoščenko: Plava knjiga (1934)
 Grigorij Vasiljevič Aleksandrov: Pastir Kostja (1934)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Čovjekova sudbina u suvremenom svijetu (1934)
 Edgar Georg Ulmer: The Black Cat (1934)
 Dylan Marlais Thomas: 18 Poems (1934)
 Mircea Eliade: Povratak iz raja (1934)
 John Ford: The Lost Patrol (1934)
 Milan Ivšić: Smjernice naše gospodarske politike (1934)
 Stjepan Zimmerman: Temelji filozofije (1934)
 Dziga Vertov: Tri pjesme o Lenjinu (1934)
 Paul Éluard: Javna ruža (1934)
 Mihály Babits: Povijest književnosti Europe (1934)
 Robert Flaherty: Čovjek s Arana (1934)
 Frans Eemil Sillanpää: Ljudi u ljetnoj noći (1934)
 Jean Renoir: Madame Bovary (1934)
 Sándor Márai: Ispovijedi jednog građanina (1934)
 Andrej Bjeli: Gogoljevo umijeće pisanja (1934)
 Vinko Nikolić: Lirika grude (1934)
 Nikolaj Fjodorovič Pogodin: Aristokrati (1934)
 Oktavijan Miletić: Faust (1934)
 Oktavijan Miletić: Zagreb u svjetlu velegrada (1934)
 Stefan Zweig: Trijumf i tragika Erazma Roterdamskoga (1934)
 Stephen Spender: Beč (1934)
 Wystan Hugh Auden: Ples smrti (1934)
 Bertrand Russell: Obrazovanje i društveni poredak (1934)
 Marguerite Yourcenar: Novčić sna (1934)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Ja i svijet objekata (1934)
 Miroslav Krleža: U logoru (1934)
 Miroslav Krleža: Amsterdamske varijacije (1934)
 Miroslav Krleža: Bečke varijacije (1934)
 Edith Wharton: Pogled unazad (1934)
 H. G. Wells: Experiment in Autobiography (1934)
 Sima Marković: Kritički osvrti (1934)
 Edvard Kocbek: Zemlja (1934)
 Fran Saleški Finžgar: Gospod Hudournik (1934)
 Miran Jarc: Črna roža (1934)
 Henry Miller: Rakova obratnica (1934)
 Michel Leiris: Fantomska Afrika (1934)
 Juš Kozak: Za prekmurskimi kolniki (1934)
 Nikolaj Aleksejevič Ostrovski: Kako se kalio čelik (1934)
 William Saroyan: The Daring Young Man on the Flying Trapeze (1934)
 Franc Albreht: Zadnja pravda (1934)
 George Herbert Mead: Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista (1934)
 Attila József: Medvjeđi ples (1934)
 Louis Aragon: Hura Uralu (1934)
 Louis Aragon: Bazelska zvona (1934)
 Boris Ziherl: Osnovni problemi marksizma (1934)
 Klaus Mann: Bijeg na sjever (1934)
 Vjekoslav Majer: Pjesme zabrinutog Evropejca (1934)
 Nicolás Guillén: West Indies Limited (1934)
 Georges Simenon: Stanar (1934)
 George Orwell: Burmanski dani (1934)
 Heinrich Rickert: Temeljni problemi filozofije (1934)
 Aldo Palazzeschi: Sestre Materassi (1934)
 Ezra Pound: Abeceda čitanja (1934)
 Jacques Maritain: Sedam predavanja o bitku i ostalim načelima spekulativnog uma (1934)
 T. S. Eliot: Za tuđim bogovima (1934)
 Jean Giono: Pjesma svijeta (1934)
 René Char: Čekić bez gospodara (1934)
 Paul Ėluard: Javna ruža (1934)
 Wystan Hugh Auden: Ples smrti (1934)
 Frederico García Lorca: Tužaljka za Ignacijom Sánchezom Mejíasom (1934)
 Frederico García Lorca: Jalovice (1934)
 Paul Valéry: Semiramida (1934)
 Vladislav Vančura: Kraj starih vremena (1934)
 Branislav Nušić: Hajduci (1934)
 Branislav Nušić: Ožalošćena porodica (1934)
 André Breton: Što je nadrealizam (1934)
 August Cesarec: Bjegunci (1934)
 Valerij Jakovljevič Brjusov: Svrgnuti Jupiter (1934)
 Gaston Bachelard: Novi znanstveni duh (1934)
 Francis Scott Fitzgerald: Tender is the Night (1934)
 Emmanuel Mounier: Personalistička i komunitarna revolucija (1935)
 Ivan Meštrović: Olga Meštrović (1935)
 Jean Giono: Neka moja radost traje (1935)
 William Keith Chambers Guthrie: Orpheus and Greek Religion (1935)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Iz arhiva obitelji Brlić u Brodu na Savi (1935)
 George Orwell: Svećenikova kći (1935)
 Antun Augustinčić: Odmor (1935)
 Antun Augustinčić: Ikar (1935)
 Thomas Clayton Wolfe: Of Time and the River (1935)
 Isak Babelj: Marija (1935)
 James Agee: Knoxville (1935)
 Ante Cettineo: Laste pod uvalom (1935)
 Thornton Wilder: Heaven’s My Destination (1935)
 Rouben Mamoulian: Becky Sharp (1935)
 Clifford Odets: Waiting for Lefty (1935)
 Clifford Odets: Awake and Sing (1935)
 Clifford Odets: ‘Till the Day I Die (1935)
 Clifford Odets: Paradise Lost (1935)
 Clifford Odets: I Can’t Sleep (1935)
 Oscar Micheaux: Murder in Harlem (1935)
 Alan John Percival Taylor (editor.): The Struggle for Supremacy in Germany (1935)
 Helmuth Plessner: Sudbina njemačkog duha na kraju njegove građanske epohe (1935)
 Karl Barth: Vjerujem (1935)
 Zofia Nałkowska: Granica (1935)
 Dušan Matić/Aleksandar Vučo: Marija Ručara (1935)
 Stefan Zweig: Maria Stuart (1935)
 Drago Galić: Kuća Jakšić u Dubrovniku (1935)
 Frano Alfirević: Pjesme (1935)
 Max Reinhardt/William Dieterle: Midsummer Night’s Dream (1935)
 Lao Še: Mačji grad (1935)
 Salvador Dalí: Žirafa u plamenu (1935)
 Mihail Sebastian: Grad akacija (1935)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Pojmovi i tvrdnje implicirani pojmom Postojanaj (1935)
 Zsigmond Móricz: Sretan čovjek (1935)
 Zsigmond Móricz: Erdely (1935)
 Josip Horvath: Tisućuosamstočetrdesetosma (1935)
 Franz Werfel: San i buđenje (1935)
 John Ford: The Informer (1935)
 Boris Souvarine: Staljin (1935)
 Lajos Kassák: Život jednog čovjeka (1935)
 Heinrich Mann: Mladost kralja Henrika IV. (1935)
 Alberto Moravia: Promašene ambicije (1935)
 Hasan Kikić: Provincija u pozadini (1935)
 Milan Ivšić: Diljem sela (1935)
 W. S. Van Dyke: Naughty Marietta (1935)
 Marguerite Yourcenar: Smrt vozi zapregu (1935)
 Stephen Spender: Destruktivni element (1935)
 Branko Lazarević: Impresije iz književnosti (1935)
 Mircea Eliade: Huligani (1935)
 Alfred Hitchcock: The Thirty-Nine Steps (1935)
 Louis MacNiece: Pjesme (1935)
 Antun Bonifačić: Krv majke zemlje (1935)
 Josef Kopta: Treća četa kod kuće (1935)
 Christopher Isherwood: Gospodin Norris mijenja vlak (1935)
 Jean Renoir: Toni (1935)
 Vinko Nikolić: Proljetna svitanja (1935)
 Andrej Beli: Između dviju revolucija (1935)
 Isaac Bashevis Singer: Sotona u Goraju (1935)
 Karl Jaspers: Um i egzistencija (1935)
 Wallace Stevens: Ideje o redu (1935)
 Georges Bataille: Nebesko plavetnilo (1935)
 Jorge Luis Borges: Opća povijest gadosti (1935)
 Oktavijan Miletić: Nocturno (1935)
 Isak Emanuilovič Babelj: Marija (1935)
 Karl Mannheim: Čovjek i društvo u doba društvene rekonstrukcije (1935)
 Harry Edmund Martinson: Kada su cvjetale koprive (1935)
 Stanislav Kostka Neumann: Srce i oblačine (1935)
 Johannes Vilhelm Jensen: Iskušenja dr. Renaultsa (1935)
 Luka Perković: Drugovanje s tišinom (1935)
 Luka Perković: Novele (1935)
 John Steinbeck: Četvrt tortilla (1935)
 Sinclair Lewis: Ovdje se to ne može dogoditi (1935)
 Halldór Kiljan Laxness: Samostalni ljudi (1935)
 Jorgos Seferis: Mitsko pripovijedanje (1935)
 Miško Kranjec: Os življenja (1935)
 Pavel Golia: Bratomor na Metavi (1935)
 Vladimir Bartol: Al Araf (1935)
 Stefan Zweig: Maria Stuart (1935)
 Ivan Prijatelj: Duševni profili slovenskih preporoditeljev (1935)
 France Stele: Umetnost Zapadne Evrope (1935)
 Josip Vidmar: Oton Župančič – kritična portretna študija (1935)
 Pavel Golia: Uboga Ančka (1935)
 Klaus Mann: Patetična simfonija (1935)
 Jiří Voskovec/Jan Werich: Balada od krpa (1935)
 Prežihov Voranc: Boj na požiralniku (1935)
 Marija Jurić-Zagorka: Gordana (1935)
 Ferdo Kozak: Ob dvajsetletnici (1935)
 Mate Ujević: Abesinija (1935)
 Nicolai Hartmann: Problem utemeljenju ontologije (1935)
 Bertrand Russell: Pohvala dokonosti (1935)
 Fran Saleški Finžgar: Sibirija (1935)
 Đuro Arnold: Na pragu vječnosti (1935)
 Slobodan Jovanović: Iz istorije političkih doktrina (1935)
 Ive Mihovilović: Kako će svršiti abesinski rat (1935)
 André Malraux: Vrijeme prezira (1935)
 Jean Giraudoux: Trojanskog rata neće biti (1935)
 Karl Löwith: Nietzscheova filozofija vječnoga vraćanja jednakog (1935)
 Ernest Heimgway: Zeleni brežuljci Afrike (1935)
 Ernest Hemingway: Peta kolona (1935)
 Milan Vidmar: Moj pogled na svet (1935)
 Nikola Šop: Knjiga o Horaciju (1935)
 T. S. Eliot: Ubojstvo u katedrali (1935)
 Karel Čapek: Razgovori s T. G. Masarykom (1935)
 André Gide: Nova zemaljska hrana (1935)
 Georges Bernanos: Zločin (1935)
 Frederico García Lorca: Gospojica Rosita, usidjelica ili Jezik cvijeća (1935)
 Grigorije Božović: Teška iskušenja (1935)
 Marijan Matković: Slučaj maturanta Wagnera (1935)
 Gerard Manley Hopkins: Pisma Bridgesu, Dixonu i Patmoreu (1935)
 Andrej Bjeli: Između dviju revolucija (1935)
 Vicente Aleixandre: Strast zemlje (1935)
 Vicente Aleixandre: Uništenje ili ljubav (1935)
 Henri Michaux: Nemirna noć (1935)
 Vjekoslav Majer: Iz dnevnika malog Perice (1935)
 Isak Samokovlija: On je lud (1935)
 Knut Hamsun: Krug se zatvara (1936)
 Anica Savić-Rebac: Platonska i kršćanska ljubav (1936)
 Ivan Meštrović: Obiteljska palača (Galerija Ivana Meštrovića, Split)
 Adam Pribičević: Seljak (1936)
 Vladimir Ivanovič Njemirovič-Dančenko: Iz prošlosti (1936)
 John Steinbeck: Neizvjesna bitka (1936)
 al-Mutanabi: Dīwān (1936)
 Joza Turkalj: Portret Josipa Pavića (1936)
 Gyula Illyés: Narod pustara (1936)
 Kenji Mizoguchi: Sestre iz Gijona (1936)
 Milan Durman: Hrvatska seljačka buna (1936)
 Vítězslav Nezval: Lanac sreće (1936)
 Clifford Odets: Sarah Bernhardt (1936)
 Clifford Odets: The Silent Partner (1936)
 Jan Patočka: Prirodni svijet kao filozofski problem (1936)
 Ante Pavelić: Lijepa plavojka (1936)
 Rouben Mamoulian: The Gay Desperado (1936)
 Lillian Hellman: Days to Come (1936)
 Oskar Kokoschka: Prag (1936)
 Vladko Maček: Vođa govori (1936)
 Grigorij Vasiljevič Aleksandrov: Cirkus (1936)
 Stjepan Ivšić: Jezik Hrvata kajkavaca (1936)
 William Wyler: These Three (1936)
 William Wyler: Dodsworth (1936)
 Bruno Schulz: Sanatorij pod klepsidrom (1936)
 Frank Capra: Mr. Deeds Goes to Town (1936)
 Lőrinc Szabó: Zasebni mir (1936)
 Ozu Yasujiro: Jedini sin (1936)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: Neumivene duše (1936)
 Anatole Litvak: Mayerling (1936)
 John Roderigo Dos Passos: The Big Money (1936)
 Mircea Eliade: Gospođica Kristina (1936)
 Oscar Micheaux: Temptation (1936)
 Dylan Marlais Thomas: Twenty-Five Poems (1936)
 Salvador Dalí: Slutnja građanskog rata (1936)
 Aleksandr Trifonovič Tvardovski: Zemlja Muravija (1936)
 W. S. Van Dyke: After the Thin Man (1936)
 W. S. Van Dyke: San Francisco (1936)
 Koča Popović: Uloga fašizma u savremenom društvenom zbivanju (1936)
 Ivo Andrić: Pripovetke (1936)
 Cesare Pavese: Rad umara (1936)
 Slavko Batušić: Argonauti (1936)
 Hasan Kikić: Ho-ruk! (1936)
 Stjepan Zimmerman: Filozofija i religija (1936)
 Jean Renoir: Zločini gospodina Langea (1936)
 Jean Renoir: Na dnu (1936)
 Henry de Montherlant: Djevojke (1936)
 Henry de Montherlant: Sažaljenje nad ženama (1936)
 Lav Trocki: Povijest ruske revolucije (1936)
 Vladimir Nabokov: Očaj (1936)
 Jean-Paul Sartre: O moći mašte (1936)
 Valentin Petrovič Katajev: Bijeli se usamljeno jedro (1936)
 Salvatore Quasimodo: Erato i Apolion (1936)
 Marguerite Yourcenar: Vatre (1936)
 Karl Jaspers: Nietzsche (1936)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Molière (1936)
 Dinko Šimunović: Posmrtne novele (1936)
 Cecil Day-Lewis: Noa i vode (1936)
 Marko Ristić: Predgovor za nekoliko nenapisanih romana (1936)
 Ludwig Wittgenstein: Plava i smeđa knjiga (1936)
 Charlie Chaplin: Modern Times (1936)
 Wilhelm Reich: Seksualna revolucija (1936)
 Vladislav Vančura: Tri rijeke (1936)
 Odiseas Elitis: Orijentacije (1936)
 Hermann Broch: James Joyce i sadašnjost (1936)
 Karel Teige: Sajmište umjetnosti (1936)
 Wystan Hugh Auden/Christopher Isherwood: Pas pod kožom (1936)
 Wystan Hugh Auden/Christopher Isherwood: Uspon na F6 (1936)
 Jaroslav Seifert: Ruke Venerine (1936)
 Elias Canetti: Zasljepljenje (1936)
 Julien Benda: Mladost jednog intelektualca (1936)
 Miloš Đurić: Ogledi iz grčke filosofije i umetnosti (1936)
 Henry Miller: Crno proljeće (1936)
 Vítězslav Nezval: Prag s prstima kiše (1936)
 Vítězslav Nezval: Žena u množini (1936)
 John Maynard Keynes: Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca (1936)
 Benjamin Péret: Toga kruha ne jedem (1936)
 Benjamin Péret: Sublimiram (1936)
 Harry Edmund Martinson: Izlaz (1936)
 Moa Martinson: Majka se udaje (1936)
 Irwin Shaw: Pokopajte mrtve (1936)
 Paul Éluard: Plodne oči (1936)
 Franc Albreht: Novembarske pesmi (1936)
 Sigrid Undset: Vjerna supruga (1936)
 Milan Begović: Kvartet (1936)
 Paul Morand: Milady (1936)
 Anaïs Nin: Kućica incesta (1936)
 Sima Marković: Prilozi dijalektičko-materijalističkoj kritici Kantove filozofije (1936)
 Sima Marković: Autobiografija (1936)
 Henri Lefebvre: Mistificirana svijest (1936)
 Jacques Maritain: Cjeloviti humanizam (1936)
 Attila József: Jako boli (1936)
 Pavel Golia: Pesmi (1936)
 Mak Dizdar: Vidovopoljska noć (1936)
 William Saroyan: Inhale and Exhale (1936)
 Jean Cassou: Pariški pokolji (1936)
 Walter Benjamin: Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije (1936)
 Marijan Matković: Iz mraka u svjetlo (1936)
 Isak Samokovlija: Pripovijetke (1936)
 Milan Vidmar: Orlovski most (1936)
 Jan Mukařovský: Estetska funkcija, norma i vrijednost kao društvene činjenice (1936)
 André Gide: Povratak iz Sovjetskog Saveza (1936)
 Klaus Mann: Mefisto (1936)
 Louis-Ferdinand Céline: Smrt na kredit (1936)
 Leonid Maksimovič Leonov: Put na ocean (1936)
 Miroslav Krleža: Balade Petrice Kerempuha (1936)
 Aldous Huxley: Slijepi u Gazi (1936)
 Louis Aragon: Gospodske četvrti (1936)
 George Santayana: Posljednji puritanac (1936)
 Ferdo Kozak: Pesem neznanega junaka (1936)
 Ernest Haycox: Trouble Shooter (1936)
 Milan Begović: Ero s onoga svijeta (1936)
 Safet Krupić: Filozofija i nauka (1936)
 Vítĕslav Nezval: Lanac sreće (1936)
 Czesław Miłosz: Tri zime (1936)
 Dinko Šimunović: Posmrtne novele (1936)
 Wystan Hugh Auden: Pas pod kožom (1936)
 Nazim Hikmet: Ep o Šejhu Bedredinu (1936)
 Pedro Salinas: Razlog ljubavi (1936)
 Slavko Kolar: Mi smo za pravicu (1936)
 Vladimir-Velmar Janković: Državni neprijatelj broj 3 (1936)
 T. S. Eliot: Eseji, drevni i suvremeni (1936)
 Georges Bernanos: Dnevnik seoskog župnika (1936)
 George Orwell: Keep the Apidistria Flying (1936)
 C. S. Lewis: Alegorija ljubavi (1936)
 Vítĕslav Nezval: Prag s prstima kiše (1936)
 Vítĕslav Nezval: Žena u množini (1936)
 Paul Valéry: Degas ples crtež (1936)
 Hugh Lifting: Doctor Doolittle’s Birthday Book (1936)
 Hugh Lifting: Tommy, Timmy and Mrs. Tubbs (1936)
 Karel Čapek: Rat sa salamanderima (1936)
 Ive Mihovilović: Šetnja gradom dokonog purgera (1936)
 Edmund Husserl: Kriza europskih znanosti i transcendentalna fenomenologija (1936)
 Milutin Cihlar Nehajev: Knjiga eseja (1936)
 Ivan Goran Kovačić: Dani gnjeva (1936)
 Paul Ėluard: Plodne oči (1936)
 John Ronald Ruel Tolkien: Beowolf – čudovišta i kritičari (1936)
 Božidar Adžija: Karl Marx (1936)
 Lav Trocki: Izdana revolucija (1936)
 Lav Trocki: Izdana revolucija II (1937)
 Kruno Krstić: Albert Bazala (1937)
 Josip Matasović: U Vinkovcima prije jednog stoljeća (1937)
 Pablo Picasso: Guernica (1937)
 André Malraux: Nada (1937)
 Jean-Paul Sartre: Transcendencija ega (1937)
 André Breton: Luda ljubav (1937)
 Lao Še: Vozač rikše (1937)
 Anica Savić-Rebac: Kallistos (1937)
 Anica Savić-Rebac: Tomas Man i problematika naših dana (1937)
 Frank Capra: Last Horizon (1937)
 Karel Čapek: Bijela bolest (1937)
 Oscar Micheaux: Underworld (1937)
 Karen Horney: The Neurotic Personality of Our Time (1937)
 Clifford Odets: Golden Boy (1937)
 Antun Augustinčić: Józef Piłsudski (1937)
 Dragan Bublić: Na vrbi svirala (1937)
 Joachim Ritter: Inteligibilni svijet (1937)
 Rouben Mamoulian: High, Wide and Handsome (1937)
 Pierre Drieu La Rochelle: Sanjalačka buržoazija (1937)
 Jovan Đorđević: Kontrola ustavnosti zakona i američka demokratija (1937)
 vladika Nikolaj Velimirović: Emanul (1937)
 Ivan Goran Kovačić: Moj grob (1937)
 James M. Cain: Serenade (1937)
 Ferdo Šišić: Jugoslavenska misao (1937)
 Joris Ivens: Španjolska zemlja (1937)
 Hamdija Kreševljaković: Hamami u Bosni i Hercegovini (1937)
 Hamdija Kreševljaković: Sarajevo u doba okupacije (1937)
 Leo McCarey: The Awful Truth (1937)
 Novak Simić: Nepoznata Bosna (1937)
 Novak Simić: Suton Tašlihana (1937)
 Karen Christentze von Blixen: Afrička farma (1937)
 William Wyler: Dead End (1937)
 Raymond Queneau: Hrast i pas (1937)
 Danko Angjelinović: Nad gorama, nad vodama (1937)
 Milan Ivšić: Problemi suvremenog života (1937)
 George Seaton: A Day at the Races (1937)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Duh i realnost (1937)
 Stjepan Ivšić: Osnovna hrvatska kajkavska akcentuacija u Pergošića (1937)
 Vinko Krišković: U svijetu paradoksa (1937)
 Zvonimir Richtmann: Sigmund Freud (1937)
 Franjo Fancev: Hrvatska dobrovoljka u popijevkama, zdravicama i napitnicama prošlih vjekova (1937)
 Vladislav Kušan: Ponoćne ispovijesti (1937)
 King Vidor: Stella Dallas (1937)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Kazališni roman (1937)
 Robert Musil: O gluposti (1937)
 Hasan Kikić: Šta se događa u Španiji (1937)
 Vaso Bogdanov: Ante Starčević i hrvatska politika (1937)
 Slavko Batušić: Od Kandije do Hammerfesta (1937)
 Witold Gombrowicz: Ferdyduke (1937)
 Radovan Zogović: Plameni golubovi (1937)
 Branko Lazarević: Ogledi (1937)
 Vítězslav Nezval: Moderni pjesnički smjerovi (1937)
 Amelia Earhart: Last Flight (1937)
 Henry de Montherlant: Demon dobra (1937)
 Jean Renoir: Velika iluzija (1937)
 Marin Franičević: Na putu za novi grad (1937)
 Wystan Hugh Auden/Louis MacNiece: Pisma s Islanda (1937)
 Ilja Arnoljdovič Iljf/Jevgenij Petrov: Prizemna Amerika (1937)
 Svetislav Vinaver: Ikarov let (1937)
 Oktavijan Miletić: Šešir (1937)
 Alfred Hitchcock: Sabotage (1937)
 Velibor Gligorić: Iz književnog i pozorišnog života (1937)
 Eyvind Johnson: Roman o Olofu (1937)
 Vítězslav Nezval: Apsolutni grobar (1937)
 Krunoslav Draganović: Masovni prelazak katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog područja za vrijeme vladavine Turaka (1937)
 Anton Podbevšek: Ivan Grohar – tragedija slovenskega umetnika (1937)
 Talcott Parsons: Struktura društvene akcije (1937)
 Grazia Deledda: Cosima (1937)
 John Steinbeck: Crveni poni (1937)
 Ivan Prijatelj: Borba za individualnost slovenskega književnega jezika v letih 1848–1857 (1937)tu
 Juš Kozak: Špiridon (1937)
 George Santayana: Kraljevstvo istine (1937)
 Jevgenij Ivanovič Zamjatin: Bič Božji (1937)
 Fran Saleški Finžgar: Tale naš Jaka (1937)
 Romain Rolland: Pjev uskrsnuća (1937)
 Victor Serge: From Lenin to Stalin (1937)
 Victor Serge: Destiny of a Revolution (1937)
 Milan Vidmar: Med Evropo in Ameriko (1937)
 John Steinbeck: O miševima i ljudima (1937)
 Richard Hönigswald: Filozofija i jezik (1937)
 Attila József: Moja domovina (1937)
 Ernest Hemingway: Imati i nemati (1937)
 Karl Kraus: Jezik (1937)
 Vanja Radauš: Ciklus slika ‘Decalcomanija’ (1937)
 Robert Brasillach: Dok prolazi vrijeme (1937)
 Alija Nametak: Dobri Bošnjani (1937)
 George Orwell: The Road to Wigan Pier (1937)
 Nicolás Guillén: Espanja (1937)
 Albert Camus: Lica i naličja (1937)
 Milan Dedinac: Jedan čovek na prozoru (1937)
 Franz Kafka: Dnevnici (1937)
 Franz Kafka: Pisma (1937)
 Ėmil Michel Cioran: Suze i sveci (1937)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata (1937)
 Jean Giraudoux: Elektra (1937)
 August Cesarec: Današnja Rusija (1937)
 John Ronald Ruel Tolkien: Hobit (1937)
 Ferdo Kozak: Tomaž G. Masaryk (1937)
 Stanislav Kostka Neumann: Sonata horizontalnoga života (1937)
 Luigi Pirandello: Novele za godinu dana (1937)
 Vítĕslav Nezval: Apsolutni grobar (1937)
 Ezra Pound: Uglađeni eseji (1937)
 Miroslav Krleža: Deset krvavih godina (1937)
 Branislav Nušić: Pokojnik (1937)
 Wystan Hugh Auden: Pisma s Islanda (1937)
 Božidar Kovačević: Vuk (1937)
 Božidar Kovačević: Milan Rakić (1937)
 Branimir Wiesner Livadić: Do Buenos Airesa (1937)
 George Orwell: Kataloniji u čast (1938)
 Jacques Lassaigne: Daumier (1938)
 Niko Bartulović: Masarik (1938)
 Antonin Artaud: Kazalište i njegov dvojnik (1938)
 Dolf Sternberger: Panorama ili ogledi iz 19. stoljeća (1938)
 Slavko Kolar: Perom i drljačom (1938)
 Vinko Car Emin: Presječeni puti (1938)
 Dobriša Cesarić Spasena svjetla (1938)
 Vanja Radauš: Muški torzo (1938)
 Ivan Meštrović: Dom likovnih umjetnika u Zagrebu (1938)
 Ivan Meštrović: Spomenik neznanom junaku na Avali (1938)
 Ivan Meštrović: Spomen-crkva kralja Zvonimira u Biskupiji (1938)
 Robert K. Merton: Science, Technology and Society in Seventeenth Century England (1938)
 Robert K. Merton: Social Structure and Anomie (1938)
 Janko Matko: Žrtva (1938)
 Thornton Wilder: Our Town (1938)
 Milan Ivšić: Seljačka politika (1938)
 Ante Pavelić: Strahote zabluda (1938)
 Thornton Wilder: The Merchant of Yonkers (1938)
 Liviu Rebreanu: Gorila (1938)
 Grigorij Vasiljevič Aleksandrov: Volga, Volga (1938)
 Clifford Odets: Rocket to the Moon (1938)
 Joris Ivens: 400 milijuna (1938)
 Novak Simić: Voćnjak (1938)
 Oscar Micheaux: God’s Stepchildren (1938)
 Oscar Micheaux: Swing (1938)
 Alan John Percival Taylor: Germany’s First Bid for Colonies (1938)
 Ferdo Šišić: Kako je došlo do okupacije, a onda do aneksije Bosne i Hercegovine (1938)
 Ferdo Šišić: Bosna i Hercegovina za vezirovanja Omer-paše Latasa (1938)
 Juraj Neidhardt: Paviljon i ljetna pozornica na Ilidži (1938)
 Somerset Maugham: The Summing Upe (1938)
 Frank Capra: You Can’t Take It with You (1938)
 Josip Horvath: Politička povijest Hrvatske (1938)
 Drago Galić: Bolnica na Jordanovcu (1938)
 Josip Matošić: Borci, buntovnici, vođe (1938)
 John Dos Passos: USA (1938)
 Thornton Niven Wilder: Our Town (1938)
 Juraj Neidhardt: Radničko naselje u Zenici (1938)
 Graham Greene: Brighton Rock (1938)
 Vladimir Nabokov: Uhoda (1938)
 Vladimir Nabokov: Događaj (1938)
 Vladimir Nabokov: Izum valcera (1938)
 Robert Wiene/ Robert Siodmak: Ultimatum (1938)
 Jiří Voskovec/Jan Werich: Šaka na oko ili Cezarovo finale (1938)
 King Vidor: The Citadel (1938)
 Josip Horvath: Supilo (1938)
 Howard Hawks: Bringing Up Baby (1938)
 Antun Nizeteo: Uspavanka vremenu (1938)
 Ernst Lubitsch: Bluebird’s Eight Wife (1938)
 Miroslav Krleža: Na rubu pameti (1938)
 Miroslav Krleža: Banket u Blitvi I (1938)
 W. S. Van Dyke: Marija Antoaneta (1938)
 Antun Bonifačić: Mladice (1938)
 William Wyler: Jezabel (1938)
 Slavko Batušić: Komorni trio (1938)
 Slavko Batušić: 23 pjesme (1938)
 Hasan Kikić: Bukve (1938)
 Jerzy Andrzejewski: Spokojstvo (1938)
 Samuel Beckett: Murphy (1938)
 Jean Renoir: Čovjek zvijer (1938)
 Stefan Zweig: Magellan (1938)
 Konstantin Sergejevič Stanislavski: Rad glumca na sebi (1938)
 Vladimir Filipović: Moderna psihologija u pedagogiji (1938)
 Janko Polić Kamov: Novele i eseji (1938)
 Stephen Spender: Suđenje sucu (1938)
 Witold Gombrowicz: Ivana, kneginjica od Burgunda (1938)
 Nikos Kazandzakis: Odiseja (1938)
 Jean Renoir: Marseljeza (1938)
 Edith Wharton: Gusari (1938)
 Karl Jaspers: Filozofija egzistencije (1938)
 Christopher Isherwood: Na granici (1938)
 Sergej Mihajlovič Ejzenštejn: Aleksandar Nevski (1938)
 Vladimir Nabokov: Poziv na smaknuće (1938)
 Vladimir Nabokov: Dar (1938)
 Alfred Hitchcock: The Lady Vanishes (1938)
 Marguerite Yourcenar: Orijentalne priče (1938)
 Gabriela Mistral: Posjek (1938)
 Vladislav Vančura: Horvatova obitelj (1938)
 Karel Teige: Nadrealizam protiv struje (1938)
 Winston Churchill: Marlborough, njegov život i doba (1938)
 Moa Martinson: Crkveno vjenčanje (1938)
 Alojz Gradnik: Večni studenci (1938)
 Miško Kranjec: Kapitanovi (1938)
 John Steinbeck: Duga dolina (1938)
 Benedetto Croce: Povijest kao misao i kao čin (1938)
 Victor Serge: Resistance (1938)
 France Bevk: Kaplan Martin Čedrmac (1938)
 Raymond Aron: Uvod u filozofiju povijesti (1938)
 Raymond Aron: Ogled o teoriji povijesti u suvremenoj Njemačkoj. Kritička filozofija povijesti (1938)
 Erich Maria Remarque: Tri ratna druga (1938)
 Pavel Golia: Snjeguljčica (1938)
 Vladimir Bartol: Alamut (1938)
 Ferdo Kozak: Kralj Matjaž (1938)
 Ferdo Kozak: Moj oče (1938)
 William Faulkner: Nepobijeđeni (1938)
 France Stele: Monumenta artis slovenicae (1938)
 Joseph Roth: Kapucinska grobnica (1938)
 Fran Saleški Finžgar: Za prazen nič (1938)
 Ante Ciliga: U zemlji velike laži (1938)
 Bertrand Russell: Moć (1938)
 Nicolai Hartmann: Mogućnost i zbiljnost (1938)
 Stefan Zweig: Magellan (1938)
 Jean Anouilh: Ples lopova (1938)
 Marija Jurić-Zagorka: Vitez slavonske ravni (1938)
 Louis-Ferdinand Céline: Škola trupala (1938)
 Dmitrij Sergejevič Merežkovski: Likovi svetaca od Isusa prema nama (1938)
 Virginia Woolf: Tri gvineje (1938)
 Vladimir-Velmar Janković: Građanska komedija (1938)
 Vladimir-Velmar Janković: Pogled s Kalemegdana (1938)
 Blaise Cendrars: Opasni život (1938)
 Georges Simenon: Čovjek koji je gledao vlakove (1938)
 Marko Ristić: Turpituda (1938)
 Branko Ćopić: Pod grmečom (1938)
 Mate Ujević (ur.): Hrvatske narodne pjesmarice (1938)
 Mihail Jefimovič Koljcov: Španjolski dnevnik (1938)
 Mihail Jefimovič Koljcov & Maksim Gorki (ur.): Dan mira (1938)
 Jean Cocteau: Neposlušni roditelji (1938)
 George Herbert Mead: Filozofija čina (1938)
 Antun Barac: Hrvatska književna kritika 19. stoljeća (1938)
 Mile Budak: Ognjište (1938)
 Mile Budak: Direktor Križanić, rodoljub i dobrotvor (1938)
 Vjekoslav Majer: Svirač i svijet (1938)
 Vjekoslav Majer: Pepić u vremenu i prostoru (1938)
 Vjekoslav Majer: Život puža (1938)
 Vjekoslav Majer: Dnevnik Očenašeka (1938)
 Karel Čapek: Majka (1938)
 Jean-Paul Sartre: Mučnina (1938)
 August Cesarec: Izraelov izlazak i druge legende (1938)
 August Cesarec: Španjolski susreti (1938)
 Tin Ujević: Ljudi na vratima gostionice (1938)
 Tin Ujević: Skalpel kaosa (1938)
 Milan Marjanović: Mi budale (1938)
 Carl Gustav Jung: Psihologija i religija (1938)
 Mato Lovrak: Neprijatelj broj 1 (1938)
 Heinrich Rickert: Izravnost i tumačenje smisla (1939)
 Mile Budak: Na veliki petak (1939)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Srce od licitara (1939)
 Robert Ardrey: Thunder Rock (1939)
 Branko Ćopić: Borci i bjegunci (1939)
 Emil Staiger: Vrijeme kao pjesnikova snaga imaginacije (1939)
 Jean Giraudoux: Ondina (1939)
 Gunnar Myrdal: Monetarna ravnoteža (1939)
 William Wyler: Wuthering Heights (1939)
 Karen Horney: New Ways in Psychoanalysis (1939)
 Pierre Drieu La Rochelle: Gilles (1939)
 Henry King: Jesse James (1939)
 Antun Radić: Sabrana djela (1939)
 Rouben Mamoulian: Golden Boy (1939)
 Dragan Bublić: Slobodni zidari (1939)
 Frank Capra: Mr. Smith Goes to Washington (1939)
 Lillian Hellman: The Little Foxes (1939)
 Oscar Micheaux: Lying Lips (1939)
 Oscar Micheaux: Birthright (1939)
 Josip Matošić: Nauka o govorništvu i antologija svjetskih govornika (1939)
 Robert W. Service: Twenty Bath-Tub Ballads (1939)
 Leo McCarey: The Love Affair (1939)
 Thomas Clayton Wolfe: The Web and the Rock (1939)
 Vanja Radauš: Orfej (1939)
 Vanja Radauš: Prosjak (1939)
 Vanja Radauš/Joza Turkalj: spomenik žrtvama Prvog svjetskog rata u Zagrebu (1939)
 Edvard Kardelj: Razvoj slovenskoga nacionalnog pitanja (1939)
 Howard Hawks: Only Angels Have Wings (1939)
 Josip Horvath: Kultura Hrvata kroz tisuću godina (1939)
 Josip Horvath: Stranke kod Hrvata i njihove ideologije (1939)
 Milan Ivšić: Politička ekonomija (1939)
 Hal Roach: Captain Fury (1939)
 Hal Roach: The Housekeeper’s Daughter (1939)
 Drago Galić: Sportski hotel s plivalištem u Zagrebu (1939)
 Antun Nizeteo: Nevjesta na otoku (1939)
 Manès Sperber: O analizi tiranije (1939)
 John Ford: Young Mr. Lincoln (1939)
 John Ford: Stagecoach (1939)
 Tristan Tzara: Pokoreni jug (1939)
 Michel Leiris: Muževno doba (1939)
 Ernst Lubitsch: Ninočka (1939)
 Witold Gombrowicz: Opsjednuti (1939)
 Danko Angjelinović: Moj dren (1939)
 Mihail Sebastian: Igranje praznika (1939)
 Stjepan Ivšić: Etimologija i fonetika u našem pravopisu (1939)
 Dylan Marlais Thomas: The Mapo of Love (1939)
 Henry Miller: Jarčeva obratnica (1939)
 Marc Bloch: Feudalno društvo (1939)
 Stephen Spender: Nepomično središte (1939)
 Marguerite Yourcenar: Smrtonosni udarac (1939)
 Henry de Montherlant: Gubavke (1939)
 Carol Reed: The Stars Look Down (1939)
 Tennessee Williams: American Blues (1939)
 Vinko Nikolić: Svijetli putovi (1939)
 Louis MacNiece: Jesenski dnevnik (1939)
 W. S. Van Dyke: It’s a Wonderful World (1939)
 Eugene O’Neill: I ledar dođe (1939)
 Christopher Isherwood: Zbogom Berlinu (1939)
 John Steinbeck: Plodovi gnjeva (1939)
 Jean Renoir: Pravilo igre (1939)
 Wystan Hugh Auden/Christopher Isherwood: Putovanje u rat (1939)
 Marin Franičević: Na pojih i putih (1939)
 Eugenio Montale: Prigode (1939)
 Moa Martinson: Kraljeve ruže (1939)
 Nathalie Sarraute: Tropizmi (1939)
 Marko Ristić: San i istina Don Kihota (1939)
 Marko Ristić: Galaktička sanjarija (1939)
 Marko Ristić: Iz noći u noć (1939)
 Patrick White: Sretna dolina (1939)
 Miroslav Krleža: Banket u Blitvi II (1939)
 Ivan Aleksejevič Bunjin: Arsenjevljev život (1939)
 Victor Serge: Midnight in the Century (1939)
 Joža Horvat: Sedmi b (1939)
 Prežihov Voranc: Požganica (1939)
 Anton Novačan: Nadčlovek (1939)
 Harry Edmund Martinson: Jednostavno i teško (1939)
 Jean-Paul Sartre: Zid (1939)
 Krunoslav Draganović: Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji (1939)
 Igo Gruden: Dvanajsta ura (1939)
 Jean-Paul Sartre: Skica teorije osjećaja (1939)
 William Saroyan: My Heart’s in the Highlands (1939)
 William Saroyan: The Time of Your Life (1939)
 Joseph Roth: Priča o 1002. noći (1939)
 Stevan Galogaža: Sabrani spisi (1939)
 Fran Petrè: Pokušaj ilirizma kod Slovenaca (1939)
 François Mauriac: Putovi mora (1939)
 Henri Lefebvre: Dijalektički materijalizam (1939)
 Fran Saleški Finžgar: Kovač popotnik (1939)
 Fran Saleški Finžgar: Prekvata ovca (1939)
 Marija Jurić-Zagorka: Kraljica Hrvata (1939)
 François Mauriac: Asmodej (1939)
 Thornton Niven Wilder: The Woman from Andros (1939)
 Wystan Hugh Auden: Putovanje u rat (1939)
 Isak Samokovlija: Fuzija (1939)
 Mile Budak: Rascvjetana trešnja (1939)
 Nikolaj Sergejevič Trubeckoj: Temelji fonologije (1939)
 Aldous Huxley: Nakon mnogih lijeta (1939)
 Miroslav Krleža: Anno Domini MCMXXXIX (1939)
 Ferdo Kozak: Tovarišem iz strelskih jarkov (1939)
 Edmund Husserl: Iskustvo i sud (1939)
 André Malraux: Skica za jednu psihologiju filma (1939)
 Ive Mihovilović: Nešto o našim seljačkim kućama (1939)
 Stanislav Vinaver: Ratni drugovi (1939)
 August Cesarec: Novele (1939)
 Thomas Mann: Lotta u Weimaru (1939)
 James Joyce: Bdjenje nad Finneganom (1939)
 George Orwell: Coming Up for Air (1939)
 Grigorije Božović: Pod zakonom (1939)
 T. S. Eliot: Obiteljski sastanak (1939)
 Klaus Mann: Vulkan (1939)
 Bertolt Brecht: Majka Hrabrost i njezina djeca (1939)
 William Butler Yeats: Posljednje pjesme (1939)
 Ranko Marinković: Albatros (1939)
 Bertolt Brecht: Život Galilejev (1939)
 Đorđe Jovanović: Andre Žid ili nemoć dekadentnog individualizma (1940)
 Jean-Paul Sartre: Imaginarno (1940)
 Niko Bartulović: Moj prijatelj Tomislav Malvasija (1940)
 Branko Ćopić: Planinci (1940)
 Jovan Dučić: Gradovi i himere (1940)
 Liviu Rebreanu: Oba (1940)
 Grigorij Vasiljevič Aleksandrov: Svijetli put (1940)
 Franjo Fancev: Dubrovnik u razvitku hrvatske književnosti (1940)
 William Faulkner: Zaselak (1940)
 Joris Ivens: Snaga i zemlja (1940)
 Thomas Clayton Wolfe: You Can’t Go Home Again (1940)
 Clifford Odets: Night Music (1940)
 Ilija Jakovljević: Otrov uspomena (1940)
 Antun Augustinčić: Medalja ‘Branko Horvat’ (1940)
 Robert W. Service: Bar-Room Ballads (1940)
 Arthur Koestler: Darkness at Noon (1940)
 Oscar Micheaux: The Notorious Elinor Lee (1940)
 Viktor Borisovič Šklovski: O Majakovskom (1940)
 Hal Roach: One Million BC (1940)
 Hal Roach: Turnabout (1940)
 Jaroslav Šidak: Crkva bosanska i problem bogumilstva u Bosni (1940)
 Rouben Mamoulian: The Mark of Zorro (1940)
 Leonid Maksimovič Leonov: Mećava (1940)
 Juraj Neidhardt: Stambene kuće u Ilijašu (1940)
 Vinko Krišković: Na izmaku ove naše generacije (1940)
 William Wyler: The Letter (1940)
 William Wyler: The Westerner (1940)
 Mihály Babits: Knjiga Jonina (1940)
 Vanja Radauš: Robijaš (1940)
 Dylan Marlais Thomas: Portrait of the Artist as a Young Dog (1940)
 Josip Horvath: Ante Starčević (1940)
 Vanja Radauš: Ciklus crteža ‘Danse macabre’ (1940)
 Ognjen Prica: Barbarstvo Krležina Antibarbarusa (1940)
 Neven Šegvić: Kuća obitelji Cipici u Splitu (1940)
 Graham Greene: The Power and the Glory (1940)
 Vinko Foretić: Otok Korčula u srednjem vijeku do 1420. godine (1940)
 King Vidor: Northwest Passage (1940)
 Lewis Mumford: Faith for Living (1940)
 Howard Hawks: His Girl Friday (1940)
 Ana Andrejevna Ahmatova: Iz šest knjiga (1940)
 Charles Percy Snow: Strangers and Brothers (1940)
 Koča Popović: Ratni ciljevi Dijalektičkog antibarbarusa (1940)
 Ernst Lubitsch: The Shop Around the Corner (1940)
 Drago Ivanišević: Zemlja pod nogama (1940)
 John Ford: The Grapes of Wrath (1940)
 John Ford: Long Voyage Home (1940)
 Tennessee Williams: Battle of Angels (1940)
 Mile Budak: San o sreći (1940)
 Jean Renoir: Izlet (1940)
 Mihail Sebastian: Nezgoda (1940)
 Radovan Ivšić: Tridesetšest njezinih čuda (1940)
 Leonid Maksimovič Leonov: Mećava (1940)
 Jaroslav Seifert: Lepeza Božene Němcove (1940)
 Antun Bonifačić: Paul Valéry (1940)
 Carol Reed: Night Train to München (1940)
 Rudyard Kipling: Sveukupni stihovi – konačno izdanje (1940)
 Halldór Kiljan Laxness: Svjetlo svjetla (1940)
 Marin Franičević: Blišćavci (1940)
 Harry Edmund Martinson: Stvarnost do smrti (1940)
 Charlie Chaplin: The Great Dictator (1940)
 Prežihov Voranc: Samorastniki (1940)
 Prežihov Voranc: Doberdob (1940)
 Dušan Matić/Aleksandar Vučo: Gluho doba (1940)
 Miško Kranjec: Povest o dobrih ljudeh (1940)
 Alojz Gradnik: Zlate lestve (1940)
 Roger Martin du Gard: Obitelj Thibault (1940)
 Moa Martinson: Put pod zvijezdama (1940)
 Juš Kozak: Maske (1940)
 George Santayana: Kraljevstvo duha (1940)
 Franc Albreht: Lirika (1940)
 Miran Jarc: Zakopani zakladi (1940)
 Rabīndranāth Tagore: Dječaštvo (1940)
 Gustav Krklec: San pod brezom (1940)
 Bertrand Russell: Istraživanje o značenju istine (1940)
 Frederico García Lorca: Pjesnik u New Yorku (1940)
 Gaston Bachelard: Filozofija “Ne” (1940)
 Georges Simenon: Neznanci u kući (1940)
 Vjekoslav Kaleb: Na kamenju (1940)
 Boris Ziherl: O Sovjetski zvezi (1940)
 Ivan Prijatelj: Kulturna in politična zgodovina Slovencev od 1848 do 1895 (1940)
 Nicolai Hartmann: Izgradnja realnoga svijeta (1940)
 Antun Barac: Vidrić (1940)
 Vjekoslav Majer: Osamljen čovjek u Tingl-tanglu (1940)
 Ernest Hemingway: Kome zvono zvoni (1940)
 Slobodan Jovanović: Sabrana dela (1940)
 August Cesarec: Sinu domovine (1940)
 August Cesarec: Putovanja po Sovjetskom Savezu (1940)
 William Saroyan: My Name is Aram (1940)
 Grigorije Božović: Pripovetke (1940)
 Czesław Miłosz: Pjesme (1940)
 Jure Kaštelan: Crveni konj (1940)
 Marija Jurić-Zagorka: Mala revolucionarka (1940)
 Milan Begović: Giga Barićeva (1940)
 Milan Begović: Lela će nositi kapelin (1941)
 Ivan Meštrović: Obnova Kašteleta, Split (1941)
 Ivan Meštrović: Mate Meštrović (1941)
 André Breton: Geneza i perspektive nadrealizma (1941)
 Budd Schulberg: What Makes Sammy Run (1941)
 Stevan Moljević: Homogena Srbija (1941)
 Albert Haler: Iz tuđih književnosti (1941)
 Ernst Fraenkel: Dvojna država (1941)
 Vladimir-Velmar Janković: Dnevna vest (1941)
 Eyvind Johnson: Krilonova grupa (1941)
 Ante Pavelić: Hrvatsko pitanje (1941)
 William Wyler: Little Foxes (1941)
 Clifford Odets: Clash By Night (1941)
 Alan John Percival Taylor: The Habsburg Monarchy (1941)
 Mile Budak: Na vulkanima (1941)
 Mile Budak: Musinka (1941)
 Mile Budak: Privor (1941)
 Emil Laszowski: Stari lički gradovi (1941)
 Hal Roach: Road Show (1941)
 James M. Cain: Mildred Pierce (1941)
 Rouben Mamoulian: Blood and Sand (1941)
 Helmuth Plessner: Smijeh i plač (1941)
 Oscar Micheaux: The Wind from Nowhere (1941)
 Thomas Clayton Wolfe: The Hills Beyond (1941)
 Edo Murtić: Mrtva priroda s mlincem (1941)
 Frano Alfirević: More i daleki gradovi (1941)
 James Agee: Let Us Now Praise Famous Men (1941)
 Frank Capra: Meet John Doe (1941)
 Lillian Hellman: Watch on the Rhine (1941)
 John Ford: How Green Was My Valley (1941)
 Vladislav Kušan: Ars et artifex (1941)
 Juraj Neidhardt: Rudarska škola u Zenici (1941)
 Milan Ivšić: Agrarna politika (1941)
 Matko Peić: Spomenica hrvatskog junaka (1941)
 Howard Hawks: Sergeant York (1941)
 Lewis Mumford: The South in Architecture (1941)
 Paul Morand: Požurivani čovjek (1941)
 Joza Turkalj: Nadgrobni spomenik Ivanu Jutriši (1941)
 Alberto Moravia: Maskarada (1941)
 W. S. Van Dyke: Shadow of the Thin Man (1941)
 Pitirim Alexandrovitch Sorokin: Društvena i kulturna dinamika (1941)
 Slavko Batušić: Od Siene do Harlema (1941)
 Branko Lazarević: Filosofija kritike i drugi eseji (1941)
 John Huston: The Maltese Falcon (1941)
 Stjepan Zimmerman: Filozofija života (1941)
 Lev Vladimirovič Kulješov: Osnove filmske režije (1941)
 Vinko Nikolić: Moj grad (1941)
 Carol Reed: Kipps (1941)
 Roberto Rossellini: Bijeli brod (1941)
 Patrick White: Živi i mrtvi (1941)
 Jean Renoir: Močvara (1941)
 Isidora Sekulić: Analitički trenuci (1941)
 Vladimir Nabokov: Stvarni život Sebastiana Knighta (1941)
 Harry Edmund Martinson: Izgubljeni jaguar (1941)
 Isidora Sekulić: Teme (1941)
 Alfred Hitchcock: Rebecca (1941)
 Gerhart Hauptmann: Ifigenija u Delfima (1941)
 Radovan Ivšić: Daha (1941)
 Anton Podbevšek: Jakopič (1941)
 Alfred Hitchcock: Suspicion (1941)
 Erich Fromm: Bijeg od slobode (1941)
 Lili Novy: Temna vrata (1941)
 Jean Cocteau: Alegorije (1941)
 Miran Jarc: Jalov dom (1941)
 Orson Welles: Citizen Kane (1941)
 Edhem Mulabdić: Đerzelez Alija (1941)
 Fadil Kurtagić: Mali ljudi iz velikih škola (1941)
 Erich Maria Remarque: Ljubi bližnjega svoga (1941)
 Karl Löwith: Od Hegela do Nietzschea (1941)
 Georges Bataille: Gospođa Edwarda (1941)
 Vladimir Filipović: Logika za srednje škole (1941)
 Henry Miller: Kolos iz Maroussija (1941)
 Herbert Marcuse: Um i revolucija (1941)
 Jan Mukařovský: Poglavlja iz češke poetike (1941)
 Mato Lovrak: Prijatelji (1941)
 François Mauriac: Farizejka (1941)
 Jean Anouilh: Sastanak u Senlisu (1941)
 Alija Nametak: Ramazanske priče (1941)
 Bertolt Brecht: Zaustavljivi uspon Artura Uia (1941)
 Bertolt Brecht: Dobar čovjek iz Sečuana (1941)
 Rabīndranāth Tagore: Kriza civilizacije (1941)
 Jovan Popović: Lica u prolazu (1941)
 Virginia Woolf: Između činova (1941)
 Louis Aragon: Jad (1941)
 Henri Michaux: U zemlji magije (1941)
 Cesare Pavese: Tvoji krajevi (1941)
 Vladimir Nazor: Putopisi (1942)
 Vladimir Nazor: Na vrhu jezika i pera (1942)
 Milan Begović: Puste želje (1942)
 Milan Begović: Put po Italiji (1942)
 Robert K. Merton: The Normative Structure of Science (1942)
 Luchino Visconti: Opsesija (1942)
 Vjekoslav Kaleb: Izvan stvari (1942)
 Rouben Mamoulian: Rings of Her Fingers (1942)
 Francis Ponge: Na strani stvari (1942)
 Clifford Odets: The Russian People (1942)
 Thornton Wilder: The Skin of Out Teeth (1942)
 Salvador Dalí: Tajni život Salvadora Dalíja (1942)
 Dragan Bublić: Tajna družba (1942)
 John Hersey: Men on Bataan (1942)
 Romain Rolland: Unutarnji život (1942)
 Orson Welles: The Magnificent Ambersons (1942)
 James M. Cain: Love’s Lovely Counterfeit (1942)
 Ernst Lubitsch: To Be or Not to Be (1942)
 Klaus Mann: Prekretnica (1942)
 Ferdo Šišić: Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića (1942)
 Ferdo Šišić: Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine (1942)
 Jacques Tourneur: Cat People (1942)
 Vercors: Tišina mora (1942)
 William Wyler: Mrs. Miniver (1942)
 Karel Schulz: Kamen i bol (1942)
 Vanja Radauš: Krvnik (1942)
 Karen Christentze von Blixen: Zimska bajka (1942)
 Jean Genet: Osuđenik na smrt (1942)
 Vincente Minnelli: Cabin in the Sky (1942)
 Mihail Sebastian: Bezimena zvijezda (1942)
 Vladislav Kušan: Začarane tmine (1942)
 Thornton Niven Wilder: The Skin of Our Teeth (1942)
 Henry de Montherlant: Mrtva kraljica (1942)
 Ante Pavelić: Putem hrvatskog državnog prava (1942)
 Lucien Febvre: Rabelaisova vjera (1942)
 Sándor Márai: Kad svijeće dogore (1942)
 Jasper Ridley: The Tate Gallery’s Wartime Acquisitions (1942)
 Leonid Maksimovič Leonov: Najezda (1942)
 Rebecca West: Black Lamb and Grey Falcon (1942)
 Billy Wilder: Major and the Minor (1942)
 Camilo José Cela: Pascual Durate i njegovi zločini (1942)
 Stjepan Zimmerman: Nauka o spoznaji (1942)
 Oktavijan Miletić: Barok u Hrvatskoj (1942)
 Wallace Stevens: Strane svijeta (1942)
 Stephen Spender: Ruševine i vizije (1942)
 Radovan Ivšić: Narcis (1942)
 Pierre Jean Jouve: Mozartov Don Juan (1942)
 Pierre Jean Jouve: Slava (1942)
 Eyvind Johnson: Krilonovo putovanje (1942)
 Carol Reed: The Young Mr. Pitt (1942)
 Dámaso Alonso: Pjesništvo sv. Ivana od Križa (1942)
 Salvatore Quasimodo: A večer je već tu (1942)
 Upton Beall Sinclair: Dragon’s Teeth (1942)
 Paul Éluard: Pjesništvo i istina (1942)
 John Steinbeck: Mjesec je zašao (1942)
 Vasilij Semjonovič Grosman: Narod je besmrtan (1942)
 Tadeusz Borowski: Bilo gdje da je zemlja (1942)
 Leonid Maksimovič Leonov: Najezda (1942)
 Gustav Krklec: Darovi za bezimenu (1942)
 William Faulkner: Siđi, Mojsije (1942)
 Alija Nametak: Omer za naćvama (1942)
 C. S. Lewis: Screwtapeova pisma (1942)
 Georges Simenon: Istina o Bébé Donge (1942)
 Nicolai Hartmann: Novi putevi ontologije (1942)
 Jean Anouilh: Euridika (1942)
 Albert Camus: Stranac (1942)
 Albert Camus: Mit o Sizifu (1942)
 Jean-Paul Sartre: Muhe (1942)
 Alija Nametak: Za obraz (1942)
 Paul Ėluard: Pjesništvo i istina (1942)
 André Breton: Manifest nadrealizma (1942)
 Vladimir Nazor: Knjiga pjesama (1942)
 Louis Aragon: Elzine oči (1942)
 Mile Budak: Ratnom roblju (1942)
 Frano Alfirević: Putopisi i eseji (1942)
 Hugh Lifting: Victory of the Slain (1942)
 Dobriša Cesarić: Izabrani stihovi (1942)
 Karen Horney: Self-Analysis (1942)
 Martin Heidegger: O biti istine (1943)
 Milan Begović: Umjetnikovi zapisci (1943)
 T. S. Eliot: Četiri kvarteta (1943)
 Edvard Kocbek: Večer pod Hmeljnikom (1943)
 Robert Musil: Čovjek bez svojstava (1943)
 Milton Friedman: Oporezivanje za sprečavanje inflacije (1943)
 Albert Haler: Doživljaj ljepote (1943)
 Vanja Radauš: Petrica Kerempuh (1943)
 Vanja Radauš: Mi pamtimo (mapa linoreza) (1943)
 Vanja Radauš: Medalja ‘Doktor Ante Starčević’ (1943)
 Nikolaj Semjonovič Tihonov: Kirov s nami (1943)
 Jacques Tourneur: I Walked with a Zombie (1943)
 Jacques Tourneur: The Leopard Man (1943)
 Boris Pasternak: Na ranim vlakovima (1943)
 John Hersey: Into the Valley (1943)
 Frank Capra: Why We Fight. Prelude to War (1943)
 Frank Capra: Why We Fight. The Nazis Strike (1943)
 Frank Capra: Why We Fight. Divide and Conquer (1943)
 Frank Capra: Why We Fight. The Battle of Britain (1943)
 Frank Capra: Why We Fight. The Battle of Russia (1943)
 James M. Cain: Three of a Kind (1943)
 Kruno Krstić: Filozofija u Hrvatskoj (1943)
 Stjepan Zimmerman: Kriza kulture (1943)
 Ernst Lubitsch: Heaven Can Wait (1943)
 Irina Aleksander-Kunjina: Nadolazeća plima (1943)
 Carl Theodor Dreyer: Dan gnjeva (1943)
 Mihail Mihajlovič Zoščenko: Pred izlazak Sunca (1943)
 Drago Galić: Stambena zgrada na adresi Klaićeva 44 i 46 u Zagrebu (1943)
 Eduardo De Filippo: Uvijek mu recite da (1943)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Basne i bajke (1943)
 Ronald Neame: One of Our Aircraft is Missing (1943)
 Jakša Čedomil: Prikazi i rasprave (1943)
 George Seaton: The Song of Bernadette (1943)
 George Seaton: The Meanest Man in the World (1943)
 Vinko Nikolić: Oslobođeni žali (1943)
 Odiseas Elitis: Sunce prvo (1943)
 Jacques Becker: Crvenoruki Goupi (1943)
 Đuro Sudeta: Proza I-II (1943)
 André Malraux: Altenburški orasi (1943)
 Naguib Mahfouz: Radobis (1943)
 Hermann Hesse: Na tragu sna (1943)
 Alfred Hitchcock: Shadow of a Doubt (1943)
 Eyvind Johnson: Krilon osobno (1943)
 Moa Martinson: Nevidljivi ljubavnik (1943)
 Ante Starčević: Izabrani spisi (1943)
 Boris Ziherl: Tri razdobja v razvoju delavskega gibanja (1943)
 William Saroyan: The Human Comedy (1943)
 Alojz Gradnik: Bog in umetnik (1943)
 Reinhard Bendix i Seymour Martin Lipset: Klasa, status i moć (1943)
 Ante Ciliga: Deset godina u sovjetskoj Rusiji (1943)
 Pier Paolo Pasolini: Pjesme Casarsi (1943)
 Georges Bataille: Unutarnje iskustvo (1943)
 Alija Nametak: Mladić u prirodi (1943)
 Jacques Maritain: Kršćanstvo i demokracija (1943)
 Louis Aragon: Muzej Grévin (1943)
 Akira Kurosawa: Saga o džudu (1943)
 Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić: Hrvatske pjesme partizanke (1943)
 Hermann Hesse: Igra staklenim perlama (1943)
 François Mauriac: Crna bilježnica (1943)
 Czesław Miłosz: Svijet (naivne poeme) (1943)
 Jean Giraudoux: Sodoma i Gomora (1943)
 Julije Benešić: Pjesme, feljtoni, članci (1943)
 Nikola Šop: Za kasnim stolom (1943)
 Nikola Šop: Tajanstvena prela (1943)
 Jean-Paul Sartre: Bitak i Ništavilo (1943)
 Jean-Paul Sartre: Iza zatvorenih vrata (1944)
 Tin Ujević: Žedan kamen na studencu (1944)
 Robert Ardrey: Words Beginning (1944)
 Jorge Luis Borges: Izmišljaji (1944)
 Alberto Moravia: Epidemija (1944)
 Clifford Odets: None But the Lonely Heart (1944)
 Jean Genet: Potajne pjesme (1944)
 Jean Genet: Gospa od cvijeća (1944)
 Howard Hawks: To Have and to Have Not (1944)
 Karl Polanyi: The Great Transformation (1944)
 John Hersey: A Bell for Adano (1944)
 Otto Preminger: Laura (1944)
 Emil Laszowski: Rudarstvo u Hrvatskoj (1944)
 Grga Novak: Prošlost Dalmacije (1944)
 Albert Haler: Novija dubrovačka književnost (1944)
 Oscar Micheaux: The Case of Mrs. Wingate (1944)
 Pierre Drieu La Rochelle: Charlotte Corday (1944)
 Frank Capra: Why We Fight. The Battle of China (1944)
 Frank Capra: Tunisian Victory (1944)
 Frank Capra: Negro Soldier (1944)
 Frank Capra: Arsenic and Old Lace (1944)
 Saul Bellow: Čovjek u iščekivanju (1944)
 Richard Hofstadter: Social Darwinism in American Thought (1944)
 Leo McCarey: Going My Way (1944)
 Dámaso Alonso: Mračna vijest (1944)
 Vincente Minnelli: Meet Me in St. Louis (1944)
 Jakša Čedomil: O književnosti (1944)
 William Henry Beveridge: Puna zaposlenost u slobodnom društvu (1944)
 Edgar Georg Ulmer: Bluebeard (1944)
 Friedrich August von Hayek: Put u ropstvo (1944)
 Robert Siodmak: Phantom Lady (1944)
 Janko Matko: Moć zemlje (1944)
 Gottfried Benn: Roman fenotipa (1944)
 Billy Wilder: The Double Indemnity (1944)
 Mile Budak: Kresina (1944)
 Mile Budak: Gospodin Tome (1944)
 Tennessee Williams: The Glass Menagerie (1944)
 Camilo José Cela: Nove pustolovine i nevolje Lazarilla s Tormesa (1944)
 Jaroslav Seifert: Kameni most (1944)
 Saint-John Perse: Progonstvo (1944)
 Carol Reed: The Way Ahead (1944)
 Carol Reed: True Glory (1944)
 Pär Fabian Lagerkvist: Patuljak (1944)
 Johannes Vilhelm Jensen: Mitovi (1944)
 Martin Heidegger: Objašnjenja o Hölderinovu pjesništvu (1944)
 Oktavijan Miletić: Lisinski (1944)
 Radovan Ivšić: Vane (1944)
 Radovan Ivšić: Kapetan Oliver (1944)
 Fran Saleški Finžgar: Makalonca (1944)
 Fran Saleški Finžgar: Koledinkove Prikazni (1944)
 Gerhart Hauptmann: Ifigenija u Aluidi (1944)
 Ante Ciliga: Štorice iz Proštine (1944)
 Gustav Krklec: Tamnica vremena (1944)
 Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dijalektika prosvjetiteljstva (1944)
 Ferdo Kozak: Ječe (1944)
 Alojz Gradnik: Pojoča kri (1944)
 Alojz Gradnik: Pesmi o Maji (1944)
 Anaïs Nin: Pod staklenim zvonom (1944)
 Willem Frederik Hermans: Ljubiti kroz šumu riječi (1944)
 Paul Éluard: Na njemačkom sastanku (1944)
 Ernst Cassirer: Ogled o čovjeku (1944)
 Tadeusz Różewicz & Janusz Różewicz: Šumske rijeke (1944)
 Thomas Mann: Josip i njegova braća (1944)
 Alija Nametak: Dan i sunce (1944)
 France Balantič: V ognju groze plapolam (1944)
 Jovan Popović: Istinite legende (1944)
 Paul Ėluard: Na njemačkom sastanku (1944)
 Jean Anouilh: Antigona (1944)
 Henri Michaux: Prostor iznutra (1944)
 Alfred Jarry: Ubu rogonja (1944)
 André Gide: Tezej (1944)
 Paul Valéry: Raznovrsnosti (1944)
 Ivan Goran Kovačić: Jama (1944)
 Vicente Aleixandre: Sjena raja (1944)
 Albert Camus: Nesporazum (1944)
 Albert Camus: Kaligula (1945)
 Robert Wise: The Body Snatcher (1945)
 George Orwell: Životinjska farma (1945)
 Henri Michaux: Kušnje, egzorcizmi (1945)
 Claude Simon: Prevarant (1945)
 Frank Capra: Your Job in Germany (1945)
 Frank Capra: Know Your Enemy. Japan (1945)
 Frank Capra: Two Down and One to Go (1945)
 Frank Capra: Why We Fight. War Comes to America (1945)
 Albert O. Hirschman: Moć države i struktura vanjske trgovine (1945)
 Hermann Broch: Vergilijeva smrt (1945)
 Alan John Percival Taylor: The Course of German History (1945)
 Alan John Percival Taylor: Trieste (1945)
 Živko Jeličić: Bijeli kum (1945)
 Ilija Jakovljević: U mraku (1945)
 Ilija Jakovljević: Lirika nevremena (1945)
 Truman Capote: Miriam (1945)
 vladika Nikolaj Velimirović: Tri molitve u senci nemačkih bajoneta (1945)
 Robert W. Service: Ploughman of the Moon (1945)
 Arthur Koestler: Yogi and the Commissar and Other Essays (1945)
 Jerzy Andrzejewski: Noć (1945)
 George Seaton: Junior Miss (1945)
 Neven Šegvić: Novi putevi graditeljstva (1945)
 Leo McCarey: The Bells of St. Mary’s (1945)
 Maurice Merleau-Ponty: Fenomenologija zamjedbe (1945)
 Edgar Georg Ulmer: Detour (1945)
 Oton Župančič: Zimzelen pod snijegom (1945)
 Robert Siodmak: The Spiral Staircase (1945)
 Stjepan Zimmerman: Putem života (1945)
 Otto Preminger: Fallen Angel (1945)
 Aleksandr Trifonovič Tvardovski: Vasilij Tjorkin (1945)
 Eduardo De Filippo: Milijunaški Napulj (1945)
 Lawrence Durrell: Prosperova ćelija (1945)
 Billy Wilder: The Lost Weekend (1945)
 Lewis Mumford: City Development (1945)
 Georges Simenon: Stariji Ferchaux (1945)
 Georges Simenon: Tri sobe na Manhattanu (1945)
 Georges Simenon: Sjećam se (1945)
 Jean Renoir: Južnjak (1945)
 Arthur Miller: Focus (1945)
 Benjamin Péret: Bečašće pjesnika (1945)
 Marin Franičević: Govorenje Mikule Trudnega (1945)
 Marin Franičević: Zvijezde nad planinom (1945)
 Odiseas Elitis: Junačka i borbena pjesma potporučniku nestalom u Albaniji (1945)
 Miško Kranjec: Tihožitja in pejsaži (1945)
 H. G. Wells: Mind at the End of Its Tether (1945)
 Akira Kurosawa: Ljudi koji koračaju po tigrovu repu (1945)
 Julien Benda: Bizantinska Francuska (1945)
 Nikos Kazandzakis: Askeza (1945)
 Pierre Jean Jouve: Pariška djevica (1945)
 Vladimir Bartol: Empedokles (1945)
 Moa Martinson: Knjiga o Sally (1945)
 Vítězslav Nezval: Valerija i tjedan čuda (1945)
 Thomas Mann: Plemstvo duha (1945)
 Prežihov Voranc: Jamnica (1945)
 Prežihov Voranc: Od Kotelj do Belih vod (1945)
 Igo Gruden: V pregnanstvo (1945)
 Alija Nametak: Abdullah-paša u kasabi (1945)
 Bertrand Russell: Povijest zapadne filozofije (1945)
 Arthur C. Clarke: Izvanzemaljske veze (1945)
 Joža Horvat: Za pobjedu (1945)
 Đuro Gavela: Srpska književna zadruga pod okupacijom (1945)
 Čedomir Minderović: Za Titom (1945)
 François Mauriac: Nevoljeni (1945)
 Aldous Huxley: Vrijeme mora jednom stati (1945)
 Vitomil Zupan: Rođenje u oluji (1945)
 Frederico García Lorca: Dom Bernarde Albe (1945)
 Antun Barac: Mažuranić (1945)
 Romain Rolland: Nezavršena katedrala (1945)
 Ivo Andrić: Travnička hronika (1945)
 Ivo Andrić: Na Drini ćuprija (1945)
 Ivo Andrić: Gospođica (1945)
 Mile Budak: Hajduk (1945)
 Miroslav Krleža: Krokodilina ili razgovor o istini (1945)
 Ivan Goran Kovačić: Ognje i rože (1945)
 Czesław Miłosz: Spas (1945)
 Vladimir Dedijer: Partizanske štamparije (1945)
 Karl Popper: Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji (1945)
 Jean Giraudoux: Luđakinja iz Chaliota (1945)
 Vítĕslav Nezval: Valerija i tjedan čuda (1945)
 Bertolt Brecht: Kavkaski krug kredom (1945)
 Karen Horney: Our Inner Conflicts (1945)
 Jean-Paul Sartre: Doba razuma (1945)
 Jean-Paul Sartre: Odgoda (1945)
 Jean-Paul Sartre: Egzistencijalizam je humanizam (1946)
 Jean-Paul Sartre: Bludnica dostojna obzira (1946)
 Ivan Meštrović: Rimska Pietà (1946)
 Ivan Meštrović: Job, Atlantida i Perzefona (1946)
 Jules Romain: Ljudi dobre volje (1946)
 Karen Horney: Are You Considering Psychoanalysis (1946)
 Vinko Car Emin: Danuncijada (1946)
 Alain Peyrefitte: Cesta za Ulm (1946)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Bitka na ravnici Sedgemoor (1946)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Majka Ivana Anđeoska (1946)
 Pedro Salinas: Promatrani (1946)
 Jacques Lassaigne: Toulouse Lautrec (1946)
 Emil Staiger: Temeljni pojmovi poetike (1946)
 Sergej Mihajlovič Ejzenštejn: Ivan Grozni (1946)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Esej o eshatološkoj metafizici (1946)
 Eli Finci: Deni Didro (1946)
 Oscar Micheaux: The Story of Dorothy Stanfield (1946)
 John Hersey: Hiroshima (1946)
 Yehiel De-Nur: Salamandra (1946)
 Zvonimir Golob: Okovane oči (1946)
 George Grosz: Malo da i veliko ne (1946)
 Frank Capra: It’s a Wonderful Life (1946)
 Hans Kelsen: Opća teorija prava i države (1946)
 Vittorio De Sica: Čistači cipela (1946)
 Somerset Maugham: The Razor’s Edge (1946)
 Jacques Tourneur: The Canyon Passage (1946)
 David Rousset: Podijeljeni svijet (1946)
 Tilla Durieux: Zagreb 1945. (1946)
 Orson Welles: The Stranger (1946)
 James M. Cain: Past All Dihonor (1946)
 Edgar Georg Ulmer: The Strange Woman (1946)
 Edgar Georg Ulmer: Her Sister’s Secret (1946)
 John Dos Passos: Tour of Duty (1946)
 Viktor Frankl: Čovjekovo traganje za smislom (1946)
 William Wyler: The Best Years of Our Lives (1946)
 István Bibó: Bijeda istočnoeuropskih malih država (1946)
 Howard Hawks: The Big Sleep (1946)
 Dylan Marlais Thomas: Deaths and Entrances (1946)
 Kenji Mizoguchi: Pet žena oko Utamarua (1946)
 Lewis Mumford: Values for Survival (1946)
 Koča Popović: Dnevnik o ratnom putu Prve proleterske brigade (1946)
 Astrid Lindgren: Mi, djeca Graje Male (1946)
 Zofia Nałkowska: Medaljoni (1946)
 Boris Vian: Pljuvat ću po vašim kronikama (1946)
 Novak Simić: Iza zavjese (1946)
 Mihail Sebastian: Posljednje izdanje (1946)
 John Grierson: Grierson on Documentary (1946)
 Don Siegel: The Verdict (1946)
 Jules Romains: Ljudi dobre volje (1946)
 Vojin Bakić: Ivan Goran Kovačić (1946)
 Marc Bloch: Čudan poraz (1946)
 Robert Siodmak: The Dark Mirror (1946)
 Robert Siodmak: The Killers (1946)
 Hart Crane: Collected Poems (1946)
 Božidar Rašica: Urbanističko-arhitektonski plan Sarajeva (1946)
 Božidar Rašica: Urbanističko-arhitektonski plan Zadra (1946)
 Eduardo De Filippo: Te utvare (1946)
 Eduardo De Filippo: Filumena Marturano (1946)
 George Grosz: A Little Yes and a Big No (1946)
 Stanisław Dygat: Bodensko jezero (1946)
 Alojz Kraigher: Novele (1946)
 Miguel Ángel Asturias: Gospodin Predsjednik (1946)
 Eyvind Johnson: Obalni valovi (1946)
 Jean Renoir: Dnevnik jedne sobarice (1946)
 Henry de Montherlant: Malatesta (1946)
 Michel Leiris: O književnosti kao borbi s bikovima (1946)
 Alfred Hitchcock: Notorious (1946)
 Victor Serge: The Long Dusk (1946)
 Saint-John Perse: Vjetrovi (1946)
 Ciril Kosmač: Sreča in kruh (1946)
 Alberto Lattuada: Bandit (1946)
 Jean Cassou: Raoul Dufy (1946)
 Emmanuel Mounier: Rasprava o karakteru (1946)
 Emmanuel Mounier: Što je personalizam (1946)
 Emmanuel Mounier: Uvod u egzistencijalizme (1946)
 Nikos Kazandzakis: Doživljaji Aleksisa Zorbe (1946)
 Isak Samokovlija: Nosač Samuel (1946)
 Juš Kozak: Blodnje (1946)
 Wolfgang Kayser: Mala njemačka škola stiha (1946)
 Halldór Kiljan Laxness: Islandsko zvono (1946)
 Ernst Cassirer: Mit o državi (1946)
 Prežihov Voranc: Borba na tujih del (1946)
 Prežihov Voranc: Naši mejniki (1946)
 Prežihov Voranc: Opustošena brajda (1946)
 Erich Maria Remarque: Slavoluk pobjede (1946)
 Ferdo Kozak: Vida Grantova (1946)
 Robert Neumann: Djeca Beča (1946)
 Kazimierz Brandys: Nepokoreni grad (1946)
 Kazimierz Brandys: Drveni konj (1946)
 Roberto Rossellini: Paisà (1946)
 Karl Jaspers: Pitanje krivnje (1946)
 Hermann Hesse: Rat i mir (1946)
 Tadeusz Borowski: Gospodo, izvolite u plinsku komoru (1946)
 George Santayana: Ideja Krista u evanđeljima (1946)
 Willem Frederik Hermans: Strah nebeski i druge teme (1946)
 René Char: Hipnosove stranice (1946)
 Jean Cocteau: Raspeće (1946)
 Waldo David Frank: Otok na Atlantiku (1946)
 Oto Bihalji-Merin: Španija između smrti i rađanja (1946)
 Ive Mihovilović: Trst – etnografski i ekonomski prikaz (1946)
 Petar Šegedin: Djeca Božja (1946)
 Jean Anouilh: Romeo i Jeannette (1946)
 Juan Ramón Jiménez: Potpuno doba s pjesmama novoga svjetla 1923-1936 (1946)
 Slavko Kolar: Natrag u naftalin (1946)
 Vladimir Nazor: Legende o drugu Titu (1946)
 Antonin Artaud: Pisma iz Rodeza (1946)
 Antonin Artaud: Van Gogh, samoubijen društvom (1947)
 Jasunari Kavabata: Zemlja snijega (1947)
 Petar Šegedin: Osamljenici (1947)
 Alain Peyrefitte: Osjećaj samopouzdanja (1947)
 Italo Calvino: Staza do paučjih gnijezda (1947)
 Miroslav Krleža: Tri drame (1947)
 Grigorij Vasiljevič Aleksandrov: Proljeće (1947)
 Alberto Moravia: Rimljanka (1947)
 Budd Schulberg: The Harder They Fall (1947)
 Maurice Gustave Gamelin: Služiti (1947)
 James M. Cain: The Butterfly (1947)
 Robert Rossen: Johnny O’Clock (1947)
 Robert Rossen: Body and Soul (1947)
 John Whiting: No More A-Roving (1947)
 John Whiting: Conditions of Agreement (1947)
 Čedomir Minderović: Oblaci nad Tarom (1947)
 Oscar Micheaux: Masquerade, a Historical Novel (1947)
 Jacques Tourneur: Out of the Past (1947)
 David Rousset: Drugo kraljevstvo (1947)
 Raymond Queneau: Stilske vježbe (1947)
 Edgar Georg Ulmer: Carnegie Hall (1947)
 Giuseppe de Santis: Tragičan lov (1947)
 Simone Weil: Težina i milost (1947)
 King Vidor: Duel in the Sun (1947)
 Cesare Pavese: Dijalozi s Leukotejom (1947)
 Cesare Pavese: Drug Compagno (1947)
 Gordon Parks: Flash Photography (1947)
 Orson Welles: The Lady from Shanghai (1947)
 Boris Vian: Jesen u Pekingu (1947)
 Boris Vian: Mrtvaci su svi iste kože (1947)
 Boris Vian: Pjena dana (1947)
 George Seaton: The Shocking Miss Pilgrim (1947)
 Jean Genet: Sluškinje (1947)
 Jean Genet: Pogrebni zavod (1947)
 Jean Genet: Čudo od ruže (1947)
 Robert Wise: Born to Kill (1947)
 Alain: Ideje (1947)
 Jackson Pollock: Katedrala (1947)
 Leopold Tyrmand: Hotel Ansgar (1947)
 Rudolf Sremec: Koraljari i spužvari (1947)
 Hasan Kikić: Lole i Hrsuzi (1947)
 Pitirim Alexandrovitch Sorokin: Društvo, kultura i ličnost (1947)
 Max Frisch: Kineski zid (1947)
 Tibor Déry: Nedovršena rečenica (1947)
 Nikolaj Aleksejevič Voznesenski: Ratna ekonomija SSSR-a u razdoblju domovinskog rata (1947)
 Northrop Frye: Strašljiva simetrija (1947)
 Vinko Nikolić: Izgubljena domovina (1947)
 Vinko Nikolić: Oskvrnuto proljeće (1947)
 Antonio Gramsci: Pisma iz zatvora (1947)
 Tennessee Williams: A Streetcar Named Desire (1947)
 Vladimir Nabokov: Devet priča (1947)
 Saul Bellow: Žrtva (1947)
 Arthur Miller: All My Sons (1947)
 Charlie Chaplin: Gospodin Verdoux (1947)
 Wallace Stevens: Prijelaz ljetu (1947)
 Branko M. Marjanović: Zastava (1947)
 Wystan Hugh Auden: Doba tjeskobe (1947)
 Erih Koš: U vatri (1947)
 Fedor Hanžeković: Stepinac pred narodnim sudom (1947)
 Mirko Božić: Most (1947)
 Karl Jaspers: O istini (1947)
 Ervin Šinko: Četrnaest dana (1947)
 Jorgos Seferis: Drozd (1947)
 Carol Reed: Odd Man Out (1947)
 Nelly Sachs: U nastambama smrti (1947)
 Vladimir Nabokov: U znaku nezakonito rođenih (1947)
 Thomas Mann: Doktor Faustus (1947)
 Thomas Mann: Njemačka i Nijemci (1947)
 Marin Franičević: Povratak borca (1947)
 Salvatore Quasimodo: Dan za danom (1947)
 Claude Simon: Nategnuti konop (1947)
 Willem Frederik Hermans: Konzerva (1947)
 Sinclair Lewis: Kraljevska krv (1947)
 Eugene O’Neill: Mjesečina za jadnike (1947)
 Borislav Mihajlović Mihiz: Pesme (1947)
 Gerhart Hauptmann: Pomrčine (1947)
 Tadeusz Różewicz: Nemir (1947)
 Miško Kranjec: Majhne so te stvari (1947)
 Erich Fromm: Čovjek za sebe (1947)
 Georges Simenon: Maigret se ljuti (1947)
 Georges Simenon: Maigret u New Yorku (1947)
 Ferdo Kozak: Izlet v Novi svet (1947)
 Ferdo Kozak: Slovenska revolucija in novo slovensko gibanje (1947)
 Max Horkheimer: Pomračenje uma (1947)
 Henri Lefebvre: Descartes (1947)
 Joža Horvat: Prst pred nosom (1947)
 Fran Petrè: Rođenje i mladost Ivana Cankara (1947)
 Milan Dedinac: Pesme iz dnevnika zarobljenika broj 60211 (1947)
 Maurice Merleau-Ponty: Humanizam i teror (1947)
 Primo Levi: Zar je to čovjek (1947)
 Jean Anouilh: Poziv u dvorac (1947)
 Giuseppe Ungaretti: Bol (1947)
 Slavko Kolar: Narod je strpljiv (1947)
 Ivo Andrić: Priča o vezirovom slonu (1947)
 Ivo Andrić: Rzavski bregovi (1947)
 Oskar Davičo: Među Markosovim partizanima (1947)
 Albert Camus: Kuga (1947)
 Miroslav Krleža: Hrvatski bog Mars (1947)
 Vjekoslav Kaleb: Brigada (1947)
 Vitomil Zupan: Stvar Jurija Trajbasa (1947)
 Wystan Hugh Auden: Doba tjeskobe (1947)
 Vladimir Dedijer: Pariska mirovna konferencija (1947)
 Vesna Parun: Zore i vihori (1947)
 Lőrinc Szabó: Glazba cvrčaka (1947)
 Czesław Miłosz: Moralni traktat (1947)
 Martin Heidegger: Platonov nauk o istini (1947)
 Radovan Zogović: Prkosne strofe (1947)
 Paul Celan: Pijesak iz urni (1948)
 Richard Hofstadter: The American Political Tradition and the Men Who Made It (1948)
 Maurice Blanchot: Smrtna osuda (1948)
 Desimir Tošić: Totalitarizam i prava čoveka (1948)
 Jacques Lassaigne: Goya (1948)
 Ezra Pound: Pisanska pjevanja (1948)
 John Steinbeck: Ruski dnevnik (1948)
 Peter Calvocoressi: Nuremberg. The Facts (1948)
 Alain Peyrefitte: Zdrobljene trske (1948)
 Paul Ėluard: Političke pjesme (1948)
 Eric Hobsbawm: Labour’s Turning Point (1948)
 Hervé Bazin: Guja u šaci (1948)
 Frank Capra: State of the Union (1948)
 Alberto Moravia: Neposluh (1948)
 Thornton Wilder: Ides of March (1948)
 Ozu Yasujiro: Kokoš na vjetru (1948)
 Maurice Duverger: Politički režimi (1948)
 Rouben Mamoulian: Summer Holiday (1948)
 Elsa Morante: Izmišljotina i čarolija (1948)
 Radoš Novaković: Sofka (1948)
 Gordon Parks: Camera Portraits (1948)
 James M. Cain: The Moth (1948)
 James M. Cain: Sinful Woman (1948)
 Robert W. Service: Harper of Heaven (1948)
 Antun Augustinčić: Maršal Tito (1948)
 Antun Augustinčić: Brijunski akt (1948)
 Camilo José Cela: Put u Alcarriu (1948)
 Akira Kurosawa: Pijani anđeo (1948)
 Jerzy Andrzejewski: Pepeo i dijamant (1948)
 John Huston: Key Largo (1948)
 Stanisław Dygat: Rastanci (1948)
 George Seaton: Appartment for Peggy (1948)
 Novak Simić: Brkići iz Bara (1948)
 Vojin Bakić: Silvije Strahimir Kranjčević (1948)
 Boris Vian: Mesarenje za sve (1948)
 Boris Vian: Pobit ću sve vrlo ružne (1948)
 John Huston: The Treasure of the Sierra Madre (1948)
 Claude Lévi-Strauss: Obiteljski i društveni život Indijanaca Nambikvara (1948)
 John Ford: Fort Apache (1948)
 Ernst Robert Curtius: Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje (1948)
 Vincente Minnelli: The Pirate (1948)
 Michel Leiris: Brisanja (1948)
 Howard Hawks: Red River (1948)
 Grigor Vitez: San boraca u zoru (1948)
 Orson Welles: Macbeth (1948)
 Jean Genet: Pjesme (1948)
 Neven Šegvić: Stambena zgrada u Ulici grada Vukovara u Zagrebu (1948)
 Witold Gombrowicz: Vjenčanje (1948)
 Robert Flaherty: Louisiana Story (1948)
 Friedrich August von Hayek: Individualizam i ekonomski poredak (1948)
 Alain Resnais: Van Gogh (1948)
 Emmanuel Roblès: Gradske visine (1948)
 Emmanuel Roblès: Montserrat (1948)
 Luchino Visconti: Zemlja drhti (1948)
 Thornton Niven Wilder: The Ides of March (1948)
 Branko Belan: Elektrifikacija (1948)
 Branko Belan: Tunolovci (1948)
 Branko Belan: Ribari Jadrana (1948)
 Cesare Pavese: Prije nego što se pijetao javi (1948)
 Mihailo Lalić: Staze slobode (1948)
 Mihailo Lalić: Izvidnice (1948)
 Vittorio De Sica: Kradljivci bicikla (1948)
 Louis MacNiece: Sabrane pjesme (1948)
 Jean-Paul Sartre: Prljave ruke (1948)
 Anatole Litvak: Sorry, Wrong Number (1948)
 Karl Jaspers: Filozofska vjera (1948)
 Oscar Micheaux: The Betrayal (1948)
 Gottfried Benn: Statičke pjesme (1948)
 Alfred Hitchcock: Rope (1948)
 Martin Buber: Problem čovjeka (1948)
 Jean-Pierre Melville: Tišina mora (1948)
 Vladislav Vančura: Slike iz povijesti naroda češkoga (1948)
 Alberto Lattuada: Bez milosti (1948)
 Maurice Merleau-Ponty: Smisao i besmisao (1948)
 Carol Reed: The Fallen Idol (1948)
 John Williams: Nothing But the Night (1948)
 Krešo Golik: Još jedan brod je zaplovio (1948)
 Norman Mailer: Goli i mrtvi (1948)
 Wolfgang Kayser: Jezična umjetnina (1948)
 Harry Edmund Martinson: Put u Klockrike (1948)
 Leo Strauss: O tiraniji (1948)
 Rudolf Karl Bultmann: Kerigma i mit (1948)
 Billy Wilder: A Foreign Affair (1948)
 Anton Novačan: Peti evangelij (1948)
 Paul Éluard: Političke pjesme (1948)
 György Lukács: Mladi Hegel (1948)
 György Lukács: Egzistencijalizam ili marksizam (1948)
 Roberto Rossellini: Njemačka nulte godine (1948)
 Antonio Gramsci: Historijski materijalizam i filozofija Benedetta Crocea (1948)
 Nathalie Sarraute: Portret neznanca (1948)
 Georges Simenon: Rodovnik (1948)
 Georges Simenon: Snijeg je bio prljav (1948)
 Aldous Huxley: Giocondin posmijeh (1948)
 William Faulkner: Uljez u prašinu (1948)
 Arnold Joseph Toynbee: Civilizacija na kušnji (1948)
 Bertrand Russell: Ljudsko znanje (1948)
 Boris Pahor: Moja tršćanska adresa (1948)
 Karl Löwith: Svjetska povijest i povijest spasa (1948)
 Blaise Cendrars: Putovati naokolo (1948)
 Radovan Zogović: Na poprištu (1948)
 Willem Frederik Hermans: Hipnodrom (1948)
 Đorđe Jovanović: Plati pa nosi (1948)
 Irwin Shaw: Mladi lavovi (1948)
 Tadeusz Borowski: Rastanak s Marijom (1948)
 Tadeusz Borowski: Kameni svijet (1948)
 Ivana Brlić-Mažuranić: Basne i bajke (1948)
 Carl Gustav Jung: Simbolika duha (1948)
 Truman Capote: Other Voices, Other Rooms (1948)
 Mihailo Lalić: Izvidnica (1948)
 Hugh Lifting: Doctor Dolittle and the Secret Lake (1948)
 Tadeusz Różewicz: Crvena rukavica (1948)
 Rafael Alberti: Slikarstvu (1948)
 Alexander Pfänder: Filozofija životnih ciljeva (1948)
 Ivo Andrić: Nove pripovetke (1948)
 Henri Michaux: Drugdje (1948)
 Isak Samokovlija: Tragom života (1948)
 Ranko Marinković: Proze (1948)
 Ranko Marinković: Oko Božje (1949)
 Emmanuel Mounier: Personalizam (1949)
 René Char: Sunce voda (1949)
 Ján Kadár: Katka (1949)
 Adam Pribičević: Austrougarski problem (1949)
 Robert K. Merton: Social Theory and Social Structure (1949)
 Alain Peyrefitte: Pelenopin mit (1949)
 Drago Gervais: Reakcionari (1949)
 Gottfried Benn: Ptolemejac (1949)
 Clifford Odets: The Big Knife (1949)
 Eli Finci: Dva lika (1949)
 Nicholas Ray: They Live By Night (1949)
 Nicholas Ray: Knock on Any Door (1949)
 Nicholas Ray: A Woman’s Secret (1949)
 Nicholas Ray: Roseanna McCoy (1949)
 vladika Nikolaj Velimirović: Pobedioci smrti (1949)
 John Whiting: Saint’s Day (1949)
 Henry King: Twelve O’Clock High (1949)
 Robert W. Service: Song of a Sun-Lover (1949)
 Samuel Fuller: I Shot Jesse James (1949)
 Boris Vian: Zaleđene kantilene (1949)
 Hervé Bazin: Glavom o zid (1949)
 Akira Kurosawa: Bijesan pas (1949)
 John Dos Passos: The Ground We Stand On (1949)
 Anatole Litvak: The Snake Pit (1949)
 William Feather: The Business of Life (1949)
 Rudolf Sremec: Crna rijeka (1949)
 Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Samospoznaja (1949)
 Giuseppe de Santis: Gorka riža (1949)
 Jean Genet: Strogi nadzor (1949)
 Jean Genet: Dnevnik lupeža (1949)
 George Seaton: Chicken Every Sunday (1949)
 Henri Michaux: Život u naborima (1949)
 Ozu Yasujiro: Kasno proljeće (1949)
 Simone Weil: Nadnaravna spoznaja (1949)
 Simone Weil: Ukorijenjenost (1949)
 King Vidor: The Fountainhead (1949)
 Novak Simić: Miškovići (1949)
 Robert Siodmak: The Great Sinner (1949)
 Koča Popović: Za pravilnu ocenu oslobodilačkog rata naroda Jugoslavije (1949)
 John Ford: My Darling Clementine (1949)
 John Ford: She Wore a Yellow Ribbon (1949)
 Marc Bloch: Obrana povijesti ili zanat povjesničara (1949)
 Howard Hawks: I Was a Male War Bride (1949)
 Fernand Braudel: Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. (1949)
 Vladimir Dedijer: Jugoslavensko-albanski odnosi (1949)
 Arthur Miller: Death of a Salesman (1949)
 Edo Murtić: Zlarin (1949)
 Vaso Bogdanov: Hrvatska ljevica u godinama revolucije 1848-1849 u svjetlu naše četrdesetosmaške štampe (1949)
 Vaso Bogdanov: Društvene i političke borbe u Hrvatskoj 1848/1849 (1949)
 Robert Wise: The Set-Up (1949)
 Octavio Paz: Labirint samoće (1949)
 William Wyler: The Heiress (1949)
 Hasan Kikić: Zgode o nasušnom hljebu (1949)
 Alberto Lattuada: Mlin na rijeci (1949)
 Alberto Lattuada: Zločin Giovannija Episcopa (1949)
 Henry de Montherlant: Sutra je novi dan (1949)
 Pierre Jean Jouve: Dijadema (1949)
 Maurice Blanchot: Lautréamont i Sade (1949)
 Maurice Blanchot: Udio vatre (1949)
 Branko Belan: Vriština i klasje (1949)
 Edvard Kocbek: Črna orhideja (1949)
 Robert Rossen: All the King’s Men (1949)
 Mircea Eliade: Rasprava o povijesti religija (1949)
 Mircea Eliade: Mit vječnoga povratka (1949)
 Patrick White: Tetkina priča (1949)
 Ljudevit Jonke: Dikcionar Karlovčanina Adama Patačića (1949)
 Karl Jaspers: O izvori i svrsi povijesti (1949)
 Erih Koš: Tri hronike (1949)
 Nelly Sachs: Pomračenje zvijezde (1949)
 Miguel Ángel Asturias: Pjesme – ševina sljepoočnica (1949)
 Miguel Ángel Asturias: Kukuruzni ljudi (1949)
 Carol Reed: The Third Man (1949)
 Edvard Kocbek: Tovarišija (1949)
 Salvatore Quasimodo: Život nije san (1949)
 Mirko Božić: Devet gomolja (1949)
 Mirko Božić: Povlačenje (1949)
 Don Siegel: Night After Night (1949)
 Don Siegel: Big Steal (1949)
 Eyvind Johnson: Snovi o ružama i ognju (1949)
 Srečko Koslovel: Izbrane pesmi (1949)
 Prežihov Voranc: Solzice (1949)
 Victor Serge: The Case of Comarade Tulayev (1949)
 Marijan Jurković: O Vjenceslavu Novaku (1949)
 Marijan Jurković: Ante Kovačić (1949)
 Juš Kozak: Gašper Osat (1949)
 France Stele: Slovenski slikarji (1949)
 Gustav Krklec: Tri poeme (1949)
 Đorđe Jovanović: Studije i kritike (1949)
 Jorge Luis Borges: El Aleph (1949)
 Boris Ziherl: France Prešeren – pesnik in mislec (1949)
 Isaak Deutscher: Stalin (1949)
 Ėmil Michel Cioran: Priručni raspadanja (1949)
 Georges Bataille: Prokleta strana (1949)
 Antonio Gramsci: Preporod (1949)
 John Williams: The Broken Landscapes. Poems (1949)
 Henri Lefebvre: Pascal (1949)
 Henri Lefebvre: Diderot (1949)
 Kolos iz Maroussija: Ružičasto raspeće (1949)
 Georges Simenon: Moj prijatelj Maigret (1949)
 Truman Capote: A Tree of Night and Other Stories (1949)
 Ferdo Kozak: Profesor Klepec (1949)
 Ferdo Kozak: Osmrtnice za Otonom Župančičem (1949)
 Willem Frederik Hermans: Akacijine suze (1949)
 André Gide: Dnevnik (1949)
 Italo Calvino: Posljednji dolazi gavran (1949)
 Vladimir Nazor: Kristali i sjemenke (1949)
 T. S. Eliot: Domjenak uz koktel (1949)
 Heinrich Böll: Vlak je stigao na vrijeme (1949)
 Pedro Salinas: Sve je jasnije (1949)
 Claude Lévi-Strauss: Osnovne strukture srodstva (1949)
 Marija Jurić-Zagorka: Pustolovine novorođenog Petrice Kerempuha (1949)
 Božidar Kovačević: Iz prošlosti (1949)
 André Malraux: Psihologija umjetnosti (1949)
 Slavko Kolar: Sedmorica u podrumu (1949)
 Jean-Paul Sartre: Smrt u duši (1949)
 Čedomir Minderović: Povratak pesnika u ulicu koje više nema (1949)
 Knut Hamsun: Na zaraslim stazama (1949)
 Pier Paolo Pasolini: Žestok život (1949)
 Yukio Mishima: Ispovijesti maske (1949)
 George Orwell: 1984 (1949)
 Theodor W. Adorno: Filozofija nove muzike (1949)
 Pier Paolo Pasolini: Gdje je moja domovina (1949)
 Czesław Miłosz: Zdravica (1949)
 Marijan Matković: Dramaturški eseji (1949)
 Ranko Marinković: Ni braća ni rođaci (1949)
 Petar Šegedin: O našoj kritici (1949)
 Edith Stein: Konačni i vječni bitak (1950)
 Jacques Lassaigne: Eugéne Delacroix (1950)
 Federico Fellini/Alberto Lattuada: Svjetla varijetea (1950)
 Karen Horney: Neurosis and Human Growth (1950)
 Carl Schmitt: Nomos zemlje u međunarodnom pravu Jus Publicum Europaeum (1950)
 Luka Perković: Škrinja (1950)
 Zbigniew Brzezinski: Russo-Soviet Nationalism (1950)
 Aleksandar Leso Ivanović: Stihovi (1950)
 William Keith Chambers Guthrie: The Greek Philosophers (1950)
 William Keith Chambers Guthrie: The Greeks and Their Gods (1950)
 Isaac Bashevis Singer: Obitelj Muškat (1950)
 Živko Jeličić: Koliba u inju (1950)
 Otto Preminger: Where the Sidewalk Ends (1950)
 James M. Cain: Jelaous Woman (1950)
 Nicholas Ray: In a Lonely Place (1950)
 Nicholas Ray: Born to Be Bad (1950)
 Clifford Odets: The Country Girl (1950)
 Miroslav Antić: Ispričano za proleća (1950)
 Pablo Picasso: Koza (1950)
 Truman Capote: House of Flowers (1950)
 Truman Capote: Local Color (1950)
 vladika Nikolaj Velimirović: Zemlja Nedođija (1950)
 Akira Kurosawa: Rašomon (1950)
 John Hersey: The Wall (1950)
 Charles M. Schulz: Peanuts (1950)
 Alan John Percival Taylor: From Napoleon to Stalin (1950)
 Robert W. Service: Rhymes of a Roughneck. A Book of Verse (1950)
 Henry King: The Gunfighter (1950)
 Graham Greene: The Third Man (1950)
 Jacques Tourneur: The Flame and the Arrow (1950)
 Raymond Queneau: Džepna kozmogonija (1950)
 Alain Resnais: Gaugin (1950)
 Patricia Highsmith: Strangers on a Train (1950)
 Frank Capra: Riding High (1950)
 Svetozar Vukmanović Tempo: Kako i zašto je narodnooslobodilački pokret Grčke poražen (1950)
 Robert Siodmak: The File of Thelma Jordan (1950)
 Pär Fabian Lagerkvist: Baraba (1950)
 Vojin Bakić: Akt (1950)
 Vojin Bakić: Bik (1950)
 Grigor Vitez: Pjesme (1950)
 George Seaton: The Big Lift (1950)
 George Seaton: For Heaven’s Sake (1950)
 Boris Vian: Crvena trava (1950)
 John Huston: The Asphalt Jungle (1950)
 Yukio Mishima: Žeđ za ljubavlju (1950)
 Luis Buñuel: Zaboravljeni (1950)
 Ernst Robert Curtius: Kritički eseji o europskoj književnosti (1950)
 Anatolij Naumovič Ribakov: Vozači (1950)
 Jean Genet: Ljubavni pjev (1950)
 Samuel Fuller: The Baron of Arizon (1950)
 Edith Stein: Konačni i vječni bitak (1950)
 Cesare Pavese: Mjesec i krijesovi (1950)
 Vojin Jelić: Đukin đerdan (1950)
 Vojin Jelić: Ljudi kamenjara (1950)
 Tristan Tzara: Samotni govor (1950)
 Dušan Vasiljev: Pesme (1950)
 Salvador Dalí: Madonna di Port Ligat (1950)
 John Ford: Rio Grande (1950)
 John Ford: Wagonmaster (1950)
 Edo Murtić: Korčula (1950)
 Simone Weil: Iščekivanje Boga (1950)
 Eugène Ionesco: Ćelava pjevačica (1950)
 Drago Gervais: Brod je otplovio (1950)
 Vittorio De Sica: Čudo u Milanu (1950)
 Marguerite Duras: Brana od Pacifika (1950)
 Jean Cassou: Picasso (1950)
 Émile Durkheim: Lekcije iz sociologije (1950)
 Krešo Golik: Plavi 9 (1950)
 Billy Wilder: Sunset Blvd. (1950)
 Karl Jaspers: Um i protuum u naše doba (1950)
 Wallace Stevens: Aurore jeseni (1950)
 Antun Bonifačić: Bit ćete kao bogovi (1950)
 Elias Canetti: Komedija taštine (1950)
 Pierre Jean Jouve: Oda (1950)
 Miguel Ángel Asturias: Snažan vjetar (1950)
 Ervin Šinko: Natporučnik Elemir (1950)
 Marin Franičević: Graditelji života (1950)
 William Inge: Come Back, Little Sheba (1950)
 Jaroslav Seifert: Pjesme o Viktorici (1950)
 C. S. Lewis: Lav, vještica i ormar (1950)
 Šmuel Josef Agnon: Jučerašnjica (1950)
 Pablo Neruda: Opći čileanski spjev (1950)
 Michelangelo Antonioni: Kronika jedne ljubavi (1950)
 Ivan Aleksejevič Bunjin: Uspomene (1950)
 Erih Koš: Zapisi o mladim ljudima (1950)
 Slobodan Novak: Glasnice o oluji (1950)
 Lili Novy/Vida Taufer: Mojca in živali (1950)
 Mirko Božić: Skretnica (1950)
 Derviš Sušić: S proleterima (1950)
 Milentije Popović: O ekonomskim odnosima između socijalističkih zemalja (1950)
 Karl Mannheim: Sloboda, moć i demokratsko planiranje (1950)
 Robert Ezra Park: Rasa i kultura (1950)
 Mihailo Lalić: Svadba (1950)
 Roberto Rossellini: Franjo Asiški, Božji lakrdijaš (1950)
 Roberto Rossellini: Stromboli (1950)
 Josip Kulundžić: Krik života (1950)
 Jure Kaštelan: Pijetao na krovu (1950)
 Ive Mihovilović: Vatikan i fašizam (1950)
 Antonio Gramsci: Književnost i nacionalni život (1950)
 Ernest Hemingway: Preko rijeke, pa u šumu (1950)
 Giuseppe Ungaretti: Obećana zemlja (1950)
 Leo Strauss: Prirodno pravo i povijest (1950)
 Hugh Lifting: Doctor Dolittle and the Green Canary (1950)
 Meša Selimović: Prva četa (1950)
 Nicolai Hartmann: Filozofija prirode (1950)
 Đuro Gavela: Dositej Obradović (1950)
 Jack Kerouac: Gradić i grad (1950)
 Ivan Šibl: Zagrebačka oblast u Narodnooslobodilačkoj borbi (1950)
 Vicente Aleixandre: Usamljeni svijet nasamo (1950)
 Isaak Deutscher: Soviet Trade Unions (1950)
 Vladimir Dedijer: Dnevnik 1941-1945 (1950)
 Martin Heidegger: Šumski putovi (1950)
 Arthur Adamov: Invazija (1950)
 Vjekoslav Kaleb: Ponižene ulice (1950)
 Dobrica Ćosić: Daleko je sunce (1951)
 Borislav Mihajlović Mihiz: Ogledi (1951)
 Julio Cortázar: Bestijarij (1951)
 Janet Frame: The Lagoon (1951)
 Russell Kirk: John Randolph of Roanoke (1951)
 Stanislaw Lem: Astronauti (1951)
 James Agee: The Morning Watch (1951)
 Eugène Ionesco: Lekcija (1951)
 Orson Welles: Othello (1951)
 Ivan Picelj: Kompozicija (1951)
 Günther Anders: Hirošima je svugdje (1951)
 Maurice Duverger: Političke stranke (1951)
 Danko Oblak: Priče kraj logorske vatre (1951)
 Nicholas Ray: Flying Lethernecks (1951)
 Nicholas Ray: The Racket (1951)
 Truman Capote: The Grasp Harp (1951)
 Vincente Minnelli: An American in Paris (1951)
 John Whiting: A Penny for a Song (1951)
 Simone Weil: Radnički položaj (1951)
 Henry King: I’d Climb the Highest Mountain (1951)
 Bogdan Krizman: O dubrovačkoj diplomaciji (1951)
 Robert W. Service: Lyrics of a Lowbrow (1951)
 Ozu Yasujiro: Rano ljeto (1951)
 Marshall McLuhan: The Mechanical Bride (1951)
 Ive Mihovilović: Trst – problem dana (1951)
 Akira Kurosawa: Idiot (1951)
 James M. Cain: The Root of His Evil (1951)
 Anatole Litvak: Decision Before Dawn (1951)
 Lillian Hellman: The Autumn Garden (1951)
 Radoš Novaković: Dečak Mita (1951)
 John Dos Passos: Chosen Country (1951)
 Samuel Fuller: The Steel Helmet (1951)
 Samuel Fuller: Fixed Bayonets (1951)
 Cesare Pavese: Američka književnost i drugi eseji (1951)
 Cesare Pavese: Doći će smrt i imat će tvoje riječi (1951)
 Howard Hawks: The Big Sky (1951)
 Peko Dapčević: Rat u Koreji (1951)
 John Huston: The African Queen (1951)
 Charles Percy Snow: The Masters (1951)
 Jerzy Kawalerowicz: Gromada (1951)
 Viktor Vida: Svemir osobe (1951)
 Jacques Tourneur: Anne of the Indies (1951)
 Octavio Paz: Pismo ili glava (1951)
 Drago Ivanišević: Kotarica stihova (1951)
 Frank Capra: Here Comes the Groom (1951)
 Maurice Barrès: Spisi (1951)
 Robert Rossen: The Brave Bulls (1951)
 Alberto Moravia: Konformist (1951)
 Gianni Rodari: Cipollinove avanture (1951)
 Drago Gervais: Istarski kantat (1951)
 Drago Gervais: Radi se o stanu (1951)
 Robert Wise: The Day the Earth Stood Still (1951)
 Vladimir Nabokov: Završno izvješće (1951)
 Branko Belan: Izložba srednjovjekovne umjetnosti (1951)
 Branko Belan: Ne spavaju svi noću (1951)
 Predrag Vranicki: Prilozi problematici društvenih nauka (1951)
 Wallace Stevens: Potrebni anđeo (1951)
 Paul Morand: Flagelant iz Sevilje (1951)
 Jean Renoir: Rijeka (1951)
 Albert Camus: Pobunjeni čovjek (1951)
 Stephen Spender: Svijet unutar svijeta (1951)
 Tennessee Williams: The Rose Tattoo (1951)
 Dušan Vukotić/Josip Sudar: Kako se rodio Kićo (1951)
 Jasunari Kavabata: Zemlja ždralova (1951)
 Martin Buber: Pradistanca i odnos (1951)
 Ervin Šinko: Aronova ljubav (1951)
 Henry de Montherlant: Grad čiji je kraljević dijete (1951)
 Fedor Hanžeković: Bakonja fra Brne (1951)
 William Saroyan: Rock Wagram (1951)
 Billy Wilder: Ace in the Hole (1951)
 Camilo José Cela: Kočnica (1951)
 William Carlos Williams: Autobiografija (1951)
 Carol Reed: Outcast of the Islands (1951)
 Marguerite Yourcenar: Hadrijanovi memoari (1951)
 Roger Martin du Gard: Zapisi o Andréu Gideu (1951)
 Zvonimir Kulundžić: Ante Radić i klerikalci (1951)
 Jaroslav Seifert: Mozart u Pragu (1951)
 Victor Serge: The Life and Death of Leon Trotsky (1951)
 France Koblar: Starejša slovenska drama (1951)
 Miško Kranjec: Pod zvezdo (1951)
 Victor Serge: Memoires of a Revolutionary (1951)
 George Santayana: Prevlast i moć (1951)
 Pavel Golia: Izabrane pesmi (1951)
 Alfred Hitchcock: Strangers on a Train (1951)
 Norman Mailer: Obala Barbarije (1951)
 Edvard Kocbek: Strah in pogum (1951)
 William Faulkner: Rekvijem za redovnicu (1951)
 Joža Horvat: Pripovijetke (1951)
 Fran Saleški Finžgar: Mirna pota (1951)
 Fran Saleški Finžgar: Njiva (1951)
 Talcott Parsons: Društveni sustav (1951)
 Jean Anouilh: Kolomba (1951)
 Jean Giono: Husar na krovu (1951)
 Hannah Arendt: Izvori totalitarizma (1951)
 Zvonimir Kulundžić: Knjiga o knjizi (1951)
 Josip Vidmar: Literarne kritike (1951)
 C. S. Lewis: Kraljević Kaspijan (1951)
 Georges Simenon: Maigretov Božić (1951)
 François Mauriac: Dnevnik (1951)
 Anđelka Martić: Mali konjevodac i druge priče (1951)
 Anđelka Martić: Bjelkan (1951)
 Willem Frederik Hermans: Ja sam uvijek u pravu (1951)
 Irwin Shaw: Uskomešani eter (1951)
 Jean-Paul Sartre: Đavao i gospodin Bog (1951)
 Samuel Beckett: Moloy (1951)
 Radomir Konstantinović: Kuća bez krova (1951)
 Thomas Mann: Izabranik (1951)
 Heinrich Böll: Crna ovca (1951)
 Heinrich Böll: Ne samo na Božić (1951)
 Heinrich Böll: Gdje si bio, Adame? (1951)
 Mihailo Lalić: Prvi snijeg (1951)
 André Malraux: Glasovi tišine (1951)
 Đorđe Jovanović: Protiv obmana (1951)
 Theodor W. Adorno: Mimima moralia (1951)
 Dobriša Cesarić: Pjesme (1951)
 Dobriša Cesarić: Prepjevi (1951)
 Dragutin Tadijanović: Pjesme (1951)
 Đuro Gavela: Stari Beograd (1951)
 Ive Mihovilović/Joško Palavršić: Bura nad Perzijom (1951)
 Ranko Marinković: Geste i grimase (1951)
 Ivan Šibl: Iz ilegalnog Zagreba 1941 (1951)
 Dámaso Alonso: Šest rezova kroz španjolski književni izraz (1951)
 Mihailo Lalić: Prvi snijeg (1951)
 Vladimir Dedijer: Beleške iz Amerike (1951)
 Louis Aragon: Komunisti (1951)
 Samuel Beckett: U očekivanju Godota (1952)
 Desimir Tošić: Srpski nacionalni problem (1952)
 Jacques Lassaigne: Španjolsko slikarstvo (1952)
 Zvonimir Golob: Nema sna (1952)
 C. S. Lewis: Plovidba broda Zorogaza (1952)
 Jean-Paul Sartre: Sveti Genet, glumac i mučenik (1952)
 Ahmet Hromadžić: Labudova poljana (1952)
 Franz Kafka: Pisma Mileni (1952)
 Vincente Minnelli: The Bad and the Beautiful (1952)
 Martin Lings: The Book of Certainty (1952)
 Ratko Zvrko: Olimpijsko selo Čvrk (1952)
 Robert Ardrey: The Brotherhood of Fear (1952)
 John Steinbeck: Istočno od raja (1952)
 Stevan Raičković: Pesma tišine (1952)
 Hervé Bazin: Ulje na vatru (1952)
 Francis Ponge: Bijes izraza (1952)
 Danko Oblak: Zelena patrola (1952)
 Akira Kurosawa: Živjeti (1952)
 Vladimir Nabokov: Pjesme (1952)
 Nicholas Ray: On Dangerous Ground (1952)
 Nicholas Ray: Macao (1952)
 Nicholas Ray: The Lusty Men (1952)
 Nicholas Ray: Androcles and the Lion (1952)
 Alan John Percival Taylor: Rumours of Wars (1952)
 Henry King: Wait ‘Till Sun Shines, Nellie (1952)
 Henry King: The Snows of Kilimanjaro (1952)
 Robert W. Service: Rhymes of a Rebel (1952)
 vladika Nikolaj Velimirović: Pesme molitvene (1952)
 vladika Nikolaj Velimirović: Kasijana (1952)
 Mihailo Marković: Revizija filozofskih osnova marksizma u Sovjetskom Savezu (1952)
 Federico Fellini: Bijeli šeik (1952)
 Bogdan Krizman: Što je diplomacija (1952)
 Danko Angjelinović: Mila Gojsalića (1952)
 Otto Preminger: Angel Face (1952)
 Hans Kelsen: Načela međunarodnoga prava (1952)
 John Ford: The Quiet Man (1952)
 Raymond Queneau: Ako tako misliš (1952)
 John Dos Passos: District of Columbia (1952)
 Vaso Popović: Sremski zagrljaji (1952)
 Ralph Ellison: Invisible Man (1952)
 Antun Augustinčić: Štampar (1952)
 Antun Augustinčić: Torzo (1952)
 Novak Simić: Druga obala (1952)
 Vanja Radauš: Žena s Krka (1952)
 Patricia Highsmith: The Price of Salt (1952)
 John Huston: Moulin Rouge (1952)
 Cesare Pavese: Umijeće življenja (1952)
 Kenji Mizoguchi: Život O-Haru, galantne žene (1952)
 Dragan Jeremić: Savremena filozofija Zapada (1952)
 Vojin Jelić: Limeni pijetao (1952)
 Robert Siodmak: The Crimson Pirate (1952)
 Flannery O’Connor: Wise Blood (1952)
 Giuseppe de Santis: Rim, jedanaest sati (1952)
 Lewis Mumford: Arts and Technics (1952)
 Emmanuel Roblès: Istina je mrtva (1952)
 King Vidor: Ruby Gentry (1952)
 Dylan Marlais Thomas: Collected Poems (1952)
 Edo Murtić: Highway (1952)
 Edo Murtić: Nebo nad New Yorkom (1952)
 Friedrich Dürrenmatt: Brak gospodina Mississippija (1952)
 Alberto Lattuada: Kabanica (1952)
 Hart Crane: Letters (1952)
 William Wyler: Carrie (1952)
 Emmanuel Roblès: To se zove zora (1952)
 Rudi Supek: Psihologija građanske lirike (1952)
 Luis Buñuel: On (1952)
 Miroslav Krleža: Djetinjstvo u Agramu 1902-03 (1952)
 John Roderigo Dos Passos: District of Columbia (1952)
 Marcel Proust: Jean Santeuil (1952)
 Vercors: Izopačene životinje (1952)
 Drago Gervais: Karolina Riječka (1952)
 Juš Kozak: Lesena žlica (1952)
 Juš Kozak: Stezice (1952)
 Vittorio De Sica: Umberto D. (1952)
 Flannery O’Connor: Wise Blood (1952)
 Pero Budak: Mećava (1952)
 Halldór Kiljan Laxness: Grepla (1952)
 Branko M. Marjanović: Ciguli Miguli (1952)
 Louis MacNiece: Deset žrtava paljenica (1952)
 Stephen Spender: Shelley (1952)
 Yukio Mishima: Zabranjene boje (1952)
 Jean Renoir: Zlatna kočija (1952)
 Dušan Matić: Jedan vid francuske književnosti (1952)
 Mirko Božić: Kurlani (1952)
 Erih Koš: Vreme ratno (1952)
 Jacques Becker: Zlatna kaciga (1952)
 Marko Ristić: Književna politika (1952)
 Marko Ristić: Prostor-vreme (1952)
 Vatroslav Mimica: U oluji (1952)
 Frano Alfirević: Izabrane pjesme (1952)
 Charlie Chaplin: Limelight (1952)
 Zdenko Škreb: Tragovi njemačke poezije u Šenoinim stihovima (1952)
 Miodrag Pavlović: 87 pesama (1952)
 Jorge Luis Borges: Druga istraživanja (1952)
 Predrag Vranicki: O problemu općeg, posebnog i pojedinačnog kod klasika marksizma (1952)
 Claude Simon: Gulliver (1952)
 Nathan H. Juran: The Black Castle (1952)
 Henri Michaux: Pokreti (1952)
 Erich Maria Remarque: Iskra života (1952)
 Don Siegel: The Duel at Silver Creek (1952)
 Don Siegel: No Time for Flowers (1952)
 Jure Franičević Pločar/Marin Franičević: Na otoku (1952)
 Vasilij Semjonovič Grosman: Za pravednu stvar (1952)
 Alojz Gradnik: Primorski soneti (1952)
 Paul Éluard: Feniks (1952)
 Nikola Milićević: Zlatna grana (1952)
 Roberto Rossellini: Europa 51 (1952)
 Oskar Davičo: Pesma (1952)
 Oskar Davičo: Poezija i otpori (1952)
 Gustav Krklec: Lirska petoljetka (1952)
 Gustav Krklec: Telegrafske basne (1952)
 Jean Cocteau: Brojka sedam (1952)
 Lucien Goldmann: Humanističke znanosti i filozofija (1952)
 Willem Frederik Hermans: Očuvana kuća (1952)
 Louis-Ferdinand Céline: Bajka za neki drugi put (1952)
 Eugène Ionesco: Stolice (1952)
 Josip Kulundžić: Treći čin (1952)
 Ernest Hemingway: Starac i more (1952)
 Ive Mihovilović: Alfonsov moral (1952)
 Branko Ćopić: Prolom (1952)
 Leo Strauss: Progoni i umijeće pisanja (1952)
 Paul Ėluard: Feliks (1952)
 Risto Ratković: Dodiri (1952)
 Stanislav Vinaver: Jezik naš svagdašnji (1952)
 Stanislav Vinaver: Evropska noć (1952)
 Hugh Lifting: Doctor Dolittle’s Puddleby’s Adventures (1952)
 Isak Samokovlija: Đerdan (1952)
 Samuel Fuller: Park Row (1952)
 Božidar Kovačević: Esnafski ljudi (1952)
 Paul Celan: Mak i pamćenje (1952)
 Italo Calvino: Raspolovljeni vikont (1952)
 Giuseppe Ungaretti: Krik i krajolici (1952)
 Samuel Beckett: Malone umire (1952)
 Samuel Beckett: Bezimeno (1953)
 Josip Vaništa: Večernja ulica, Pariz (1953)
 Jacques Lassaigne: Lautrec (1953)
 Vuko Pavićević: Komentari Luče mikrokozma (1953)
 Alasdair MacIntyre: Marxism. An Interpretation (1953)
 Otto Preminger: The Moon is Blue (1953)
 Gaston Bachelard: Racionalni materijalizam (1953)
 Vincente Minnelli: The Band Wagon (1953)
 Živko Jeličić: Lica i autori (1953)
 Roger Garaudy: Materijalistička spoznajna teorija (1953)
 Duško Radović: Kapetan Džon Pilfoks (1953)
 Hamdija Kreševljaković: Stari bosanski gradovi (1953)
 William Keith Chambers Guthrie: The Hub and the Spokes (1953)
 Stanley Kubrick: Fear and Desire (1953)
 vladika Nikolaj Velimirović: Duvan (1953)
 vladika Nikolaj Velimirović: Žetve Gospodnje (1953)
 John Hersey: The Marmont Drive (1953)
 Dario Fo: Prst u oko (1953)
 Pablo Picasso: Rat i mir (1953)
 John Whiting: Marching Song (1953)
 Michelangelo Antonioni: Dama bez kamelija (1953)
 Gilles Deleuze: Empirizam i subjektivnost (1953)
 Bogdan Krizman: Hitlerov „Plan 25“ (1953)
 Bogdan Krizman: Tajna pisma Hitler-Mussolini (1953)
 Robert W. Service: Songs for My Supper (1953)
 Božidar Rašica: Škola u Mesićevoj ulici u Zagrebu (1953)
 Vojin Jelić: Anđeli lijepo pjevaju (1953)
 Radoš Novaković: Voz 05-011 (1953)
 Radoš Novaković: Daleko je Sunce (1953)
 James M. Cain: Galatea (1953)
 Antun Augustinčić: Ružička (1953)
 Miguel de Unamuno: Pjesmarica (1953)
 William Wyler: Roman Holliday (1953)
 Boris Vian: Srcoder (1953)
 Puriša Đorđević: Opštinsko dete (1953)
 Saul Bellow: Doživljaji Augiea Marcha (1953)
 Kenji Mizoguchi: Legenda o Ugetsuu (1953)
 Karel Reisz: The Technique of Film Editing (1953)
 Howard Hawks: Gentleman Prefer Blonds (1953)
 Milton Friedman: Ogledi iz pozitivne ekonomije (1953)
 Drago Galić: Stambena višekatnica na Svačićevom trgu u Zagrebu (1953)
 Drago Galić: Stambeni blokovi u Ulici grada Vukovara 35a (1953)
 Max Frisch: Don Juan ili ljubav za geometriju (1953)
 Samuel Fuller: Pickup on South Street (1953)
 Gunnar Myrdal: Politički elementi u razvoju ekonomske teorije (1953)
 Lotte Reiniger: Aladdin (1953)
 Irina Aleksander-Kunjina: Kružno putovanje u vječnost (1953)
 Božidar Rašica: Zgrada na Vukovarskoj aveniji (1953)
 Tristan Tzara: Unutarnje lice (1953)
 Ozu Yasujiro: Priča o Tokiju (1953)
 Lucien Febvre: Bitke za povijest (1953)
 Neven Šegvić: Rekonstrukcija ljetnikovca Sorkočević u Dubrovniku (1953)
 Aleksandar Srnec: Prostorni modulator (1953)
 John Ford: The Sun Shines Bright (1953)
 Sławomir Mrożek: Priče s Trzmielowe gore (1953)
 Sławomir Mrożek: Praktični poluoklopi (1953)
 Rudolf Sremec: Uspavana ljepotica (1953)
 Hermann Broch: Napasnik (1953)
 Federico Fellini: Dangube (1953)
 Branko Bauer: Sinji galeb (1953)
 Alain Resnais: I kipovi umiru (1953)
 Gianni Rodari: Plava strijela (1953)
 Antonije Isaković: Velika deca (1953)
 Drago Gervais: Duhi (1953)
 Robert Wise: Destination Gobi (1953)
 Vladimir Dedijer: Tito govori (1953)
 Vladimir Dedijer: Tito protiv Moskve (1953)
 Vladimir Dedijer: Josip Broz Tito, prilozi za biografiju (1953)
 Šime Šimatović: Kameni horizonti (1953)
 Branko Belan: Istarski puti (1953)
 Pero Budak: Klupko (1953)
 Antun Bonifačić: Vječna Hrvatska (1953)
 Leonid Maksimovič Leonov: Ruska šuma (1953)
 Ciril Kosmač: Pomladni dan (1953)
 Zoran Mišić: Reč i vreme (1953)
 William Inge: Picnic (1953)
 Billy Wilder: Stalag 17 (1953)
 Arthur Miller: The Crucible (1953)
 James Arthur Baldwin: Idi i kaži to na gori (1953)
 Don Siegel: Count the Hours (1953)
 Don Siegel: China Venture (1953)
 Stephen Spender: Kreativni element (1953)
 George Edward Moore: Nekoliko glavnih filozofskih problema (1953)
 Ludwig Wittgenstein: Filozofska istraživanja (1953)
 Camilo José Cela: Mrs. Caldwell razgovara sa sinom (1953)
 Alain Robbe-Grillet: Gume (1953)
 Carol Reed: The Man Between (1953)
 Pär Fabian Lagerkvist: Večernja zemlja (1953)
 Josip Kulundžić: Čovek je dobar (1953)
 Predrag Vranicki: Misaoni razvitak Karla Marxa (1953)
 Ćamil Sijarić: Ram-Bulja (1953)
 Jorgos Seferis: Tri dana u kapadokijskim samostanima (1953)
 Lili Novy: Slikanica (1953)
 Nikos Kazandzakis: Kapetan Mihalis (1953)
 Pierre Jean Jouve: Wozzeck ili nova opera (1953)
 Winston Churchill: Drugi svjetski rat (1953)
 Miško Kranjec: Imel sem jih rad (1953)
 Nikola Milićević, Slobodan Novak & Vlatko Pavletić: Pod ravnodušnim zvijezdama (1953)
 Juš Kozak: Aleš (1953)
 William Saroyan: The Laughing Matter (1953)
 Henry Miller: Plexus (1953)
 Pavel Golia: Igre (1953)
 Alojz Gradnik: Narobe svet in drugi pesmi za mladino (1953)
 Ivan Prijatelj: Izabrani prijatelji in razprave (1953)
 Dušan Radović: Kapetan Džon Piplfoks (1953)
 Rudolf Karl Bultmann: Teologija Novoga zavjeta (1953)
 Nicolai Hartmann: Estetika (1953)
 Ferdo Kozak: Članki in zapiski (1953)
 György Lukács: Razaranje uma (1953)
 C. S. Lewis: Srebrni stolac (1953)
 Fran Saleški Finžgar: Gostač Matevž (1953)
 Jacques Maritain: Čovjek i država (1953)
 Ingeborg Bachmann: Odgođeno vrijeme (1953)
 Maurice Merleau-Ponty: Znanosti o čovjeku i fenomenologija (1953)
 Karl Löwith: Heidegger – mislitelj u oskudnom vremenu (1953)
 Karl Löwith: Znanje, vjera i sumnja (1953)
 Willem Frederik Hermans: Paranoja (1953)
 Mirko Božić: Novele (1953)
 Lawrence Durrell: Razmišljanja o morskoj Veneri (1953)
 Isak Samokovlija: Priča o radostima (1953)
 Mihailo Lalić: Zlo proljeće (1953)
 Jean Anouilh: Ševa (1953)
 Leonid Maksimovič Leonov: Ruska šuma (1953)
 Dobriša Cesarić: Osvijetljeni put (1953)
 Anđelka Martić: Pirgo (1953)
 Marija Jurić-Zagorka: Jadranka (1953)
 Ranko Marinković: Ruke (1953)
 Ranko Marinković: Pod balkonima (1953)
 Isaak Deutscher: Russia After Stalin (1953)
 Isaak Deutscher: Russia, What Next? (1953)
 William Seward Burroughs: Junkie (1953)
 Martin Heidegger: Uvod u metafiziku (1953)
 Thomas Mann: Staro i novo (1953)
 Petar Šegedin: Na putu (1953)
 Božidar Kovačević: Dositej Obradović u Prvom srpskom ustanku (1953)
 Božidar Kovačević: Njegoš – život i rad (1953)
 Robert Alan Dahl/Charles E. Lindblom: Politics, Economics and Welfare (1953)
 Petar Šegedin: Mrtvo more (1953)
 Vjekoslav Majer: Pjesme (1953)
 Roland Barthes: Nulti stupanj pisma (1953)
 Arthur Adamov: Svi protiv svih (1953)
 Arthur Adamov: Profesor Taranne (1953)
 Russell Kirk: The Conservative Mind (1953)
 Czesław Miłosz: Zasužnjeni um (1953)
 Czesław Miłosz: Dnevno svjetlo (1953)
 Heinrich Böll: I ne reče nije riječi (1953)
 Vasko Popa: Kora (1953)
 Slavko Kolar: Na leđima delfina (1953)
 Mihailo Lalić: Zlo proljeće (1953)
 Eugène Ionesco: Žrtve dužnosti (1953)
 Roberto Rossellini: Put u Italiju (1953)
 Ivan Šibl: Partizanski razgovori (1953)
 Jean Giraudoux: Za Lukreciju (1953)
 Oskar Davičo: Čovekov čovek (1953)
 George Seaton: Little Boy Lost (1953)
 Miroslav Krleža: O Erazmu Roterdamskom (1953)
 Witold Gombrowicz: Trans-Atlantik (1953)
 Martin Heidegger: Što znači misliti (1954)
 Adam Pribičević: Naseljavanje Srba po Hrvatskoj i Dalmaciji (1954)
 Adam Pribičević: Selo kao moralni činilac u životu naroda (1954)
 Jacques Lassaigne: Dufy (1954)
 Akira Kurosawa: Sedam samuraja (1954)
 Miloš Crnjanski: Odabrani stihovi (1954)
 Russell Kirk: A Program for Conservatives (1954)
 Russell Kirk: St. Andrews (1954)
 Alberto Moravia: Rimske priče (1954)
 György Lukács: Prilog povijesti estetike (1954)
 Robert Rossen: Mambo (1954)
 Jacques-Yves Cousteau: Svijet tišine (1954)
 Husein Tahmiščić: Putnik života (1954)
 Robert Aldrich: Apache (1954)
 Robert Aldrich: Vera Cruz (1954)
 Miroslav Antić: Plavo nebo (1954)
 Miroslav Antić: Roždestvo tvoje (1954)
 Ivan Kožarić: Osjećaj cjeline (1954)
 Thornton Wilder: The Matchmaker (1954)
 Nicholas Ray: Johnny Guitar (1954)
 Alan John Percival Taylor: The Struggle for Mastery in Europe (1954)
 Mihailo Đurić: Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista (1954)
 Jacques Brel: Grande Jacques (1954)
 Velimir Lukić: Poziv godine (1954)
 Hamdija Kreševljaković: Kapetanije u Bosni i Hercegovini (1954)
 Hamdija Kreševljaković: Prilog proučavanju feudalizma u Bosni i Hercegovini (1954)
 Lindsay Anderson/Guy Brenton: Thursday’s Children (1954)
 Ivan Meštrović: Ciklus reljefa s motivima iz života Isusa Krista (1954)
 C. S. Lewis: Konj i njegov dječak (1954)
 Vincente Minnelli: Brigadoon (1954)
 Duško Radović: Poštovana deco (1954)
 Vladeta Tešić: Doktrina Sen Simoa (1954)
 Juraj Neidhardt: Stambene zgrade u Varešu (1954)
 Patricia Highsmith: The Blunderer (1954)
 Otto Preminger: Carmen Jones (1954)
 John Dos Passos: Most Likely to Succeed (1954)
 John Dos Passos: The Head and Heart of Thomas Jefferson (1954)
 Kenji Mizoguchi: Intendant Sasho (1954)
 Kenji Mizoguchi: Legenda o raspetim ljubavnicima (1954)
 Oleg Mandić: Od kulta lubanje do kršćanstva (1954)
 George Seaton: The Country Girl (1954)
 Vaso Popović: Volite se, ljudi (1954)
 Lewis Mumford: In the Name of Sanity (1954)
 Danko Angjelinović: Šaka trcaka (1954)
 Antun Augustinčić: Mir (1954)
 Mića Popović: Sudari i harmonije (1954)
 Samuel Fuller: Hell and High Water (1954)
 Zvonimir Bajsić: Laku noć, Leno (1954)
 Don Siegel: Riot in Cell Block 11 (1954)
 Don Siegel: Private Hell 36 (1954)
 Tilla Durieux: Jedna su vrata otvorena (1954)
 Peko Dapčević: Značaj i snaga manevra (1954)
 Astrid Lindgren: Mio, moj Mio (1954)
 Drago Galić: Stambeni blok u Ulici grada Vukovara 43 (1954)
 François Truffaut: Određena tendencija francuskog filma (1954)
 Zbigniew Brzezinski: Political Control in the Soviet Army. A Study on Reports by Former Soviet Officers (1954)
 Dylan Marlais Thomas: Under Milk Wood (1954)
 Fedor Hanžeković: Stojan Mutikaša (1954)
 Thornton Niven Wilder: The Matchmaker (1954)
 Edgar Georg Ulmer: The Naked Dawn (1954)
 Friedrich Dürrenmatt: Anđeo dolazi u Babilon (1954)
 Luchino Visconti: Senso (1954)
 Edith Stein: Znanost križa (1954)
 Federico Fellini: Ulica (1954)
 Ivan Ivanji: Čoveka nisu ubili (1954)
 Billy Wilder: Sabrina (1954)
 Henry de Montherlant: Port-Royale (1954)
 Ante Babaja: Jedan dan u Rijeci (1954)
 Henry de Montherlant: Pustinjska ruža (1954)
 Dušan Matić: Bagdala (1954)
 Nicanor Parra: Pjesme i protupjesme (1954)
 Ante Cettineo: Magarčićeve ekloge (1954)
 Mihajlo Đurić: Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista (1954)
 Tomas Tranströmer: 17 pjesama (1954)
 Wallace Stevens: Sabrane pjesme (1954)
 Benjamin Péret: Tanke (1954)
 Alfred Hitchcock: Rear Window (1954)
 Yukio Mishima: Šumor valova (1954)
 Jacques Becker: Ne diraj u lovu (1954)
 Dušan Radović: Poštovana deco (1954)
 Branko Belan: Koncert (1954)
 Marko Ristić: Krleža (1954)
 Branko Bauer: San male balerine (1954)
 William Golding: Gospodar muha (1954)
 Alojz Rebula: Devinski sholar (1954)
 Marguerite Yourcenar: Elektra ili pad maski (1954)
 Nikos Kazandzakis: Iznova raspeti Krist (1954)
 Vladimir Nabokov: Druge obale (1954)
 Dario Fo: Zdravi za ludnicu (1954)
 Ervin Šinko: Optimisti (1954)
 Jasunari Kavabata: Zvuci planine (1954)
 Jasunari Kavabata: Majstor igre go (1954)
 Jasunari Kavabata: Jezero (1954)
 Salvatore Quasimodo: Lažno i pravo zelenilo (1954)
 Salvatore Quasimodo: Rasprava o pjesništvu (1954)
 Alfred Hitchcock: Call M for Murder (1954)
 Miguel Ángel Asturias: Zeleni Papa (1954)
 Reinhard Bendix: George Simmel (1954)
 Aleksandar Vučo: Raspust (1954)
 Claude Simon: Posvećenje proljeća (1954)
 Derviš Sušić: Jabučani (1954)
 Derviš Sušić: Momče iz Vrgorca (1954)
 Erich Maria Remarque: Doba za život i doba za smrt (1954)
 Josip Vidmar: Dr. France Prešeren (1954)
 Josip Vidmar: Meditacije (1954)
 Marcel Proust: Protiv Sainte-Beuvea (1954)
 Ante Ciliga: Sam kroz Europu u ratu (1954)
 Miško Kranjec: Zgubljena vera (1954)
 France Koblar: Novejša slovenska drama (1954)
 Srečko Koslovel: Zlatni čoln (1954)
 Alojz Gradnik: Harfe v vetru (1954)
 Jovan Hristić: Dnevnik o Ulisu (1954)
 Ive Mihovilović: Talijanska ekspanzionistička politika (1954)
 Michel Butor: Milanski prolaz (1954)
 Gustav Krklec: Lica i krajolici (1954)
 Antun Barac: Književnost ilirizma (1954)
 Isaak Deutscher: The Prophet Armed (1954)
 Velibor Gligorić: Srpski realisti (1954)
 Karel Zeman: Putovanje u prapovijest (1954)
 Mak Dizdar: Plivačica (1954)
 Ferdo Kozak: Od vojne do vojne (1954)
 Aldous Huxley: Vrata percepcije (1954)
 Jean-François Lyotard: Fenomenologija (1954)
 Josip Kosor: Kratka autobiografija (1954)
 Dobriša Ćosić: Koreni (1954)
 Hans Jonas: Gnoza i duh kasne antike (1954)
 Georges Simenon: Urar iz Evertona (1954)
 Vjekoslav Majer: Breze, kanarinci, kiša (1954)
 Heinrich Böll: Kuća bez čuvara (1954)
 Ivo Andrić: Prokleta avlija (1954)
 François Mauriac: Janje (1954)
 Marijan Matković: Na kraju puta (1954)
 Kingsley Amis: Sretni Jim (1954)
 Radomir Konstantinović: Daj nam danas (1954)
 Pablo Neruda: Elementarne ode (1954)
 Ezra Pound: Književni eseji (1954)
 Mato Lovrak: Dječak konzul (1954)
 Slavko Mihalić: Komorna muzika (1954)
 Eugen Pusić: Američka uprava (1954)
 Nathan H. Juran: Drums Across the River (1954)
 Vjekoslav Kaleb: Divota prašine (1954)
 Edith Sein: Znanost križa (1954)
 Vicente Aleixandre: Povijest srca (1954)
 Clifford Odets: The Flowering Peach (1954)
 Milivoj Slaviček: Zaustavljena pregršt (1954)
 Antun Augustinčić: Dječak (1954)
 Gajo Petrović: Engleska empiristička filozofija (1955)
 Miloš Đurić: Sofisti i njihov istorijski značaj (1955)
 Petar Šegedin: Esej o obliku i sadržaju (1955)
 Russell Kirk: Academic Freedom (1955)
 Vladimir Pavlović: Riječi (1955)
 Risto Ratković: Sa Orijenta (1955)
 Orson Welles: Mr. Arkadin (1955)
 Josip Vaništa: Kafka (1955)
 Richard Hofstadter: The Age of Reform (1955)
 Richard Hofstadter/Walter P. Metzger: The Development of Academic Freedom in the United States (1955)
 Vjekoslav Kaleb: Bijeli kamen (1955)
 Aleksandar Petrović: Uz druga je drug (1955)
 Stevan Raičković: Balada o predvečerju (1955)
 Nicholas Ray: Run to Cover (1955)
 Nicholas Ray: Rebel without a Cause (1955)
 Thornton Wilder: The Alcestiad (1955)
 Miroslav Antić: Nasmejani svet (1955)
 Grga Novak: Prethistorijski Hvar (1955)
 Albert O. Hirschman: Colombia (1955)
 Yehiel De-Nur: Kuća lutaka (1955)
 Maurice Blanchot: Književni prostor (1955)
 Alan John Percival Taylor: Bismarck. The Man and Statesman (1955)
 Rudolf Sremec: Samotno otočje (1955)
 Truman Capote: Carmen Theherezinha Solbiati. So Chic (1955)
 Manès Sperber: Poput suze u oceanu (1955)
 Robert Aldrich: The Big Knife (1955)
 Robert Aldrich: Kiss Me Deadly (1955)
 Milan Bogdanović: Stari i novi I-V (1955)
 Stanley Kubrick: Killer’s Kiss (1955)
 Robert W. Service: Carols of an Old Codger (1955)
 Samuel Fuller: House of Bamboo (1955)
 Patricia Highsmith: The Talented Mr. Ripley (1955)
 Kenji Mizoguchi: Princeza Yang Kwei Fei (1955)
 Kenji Mizoguchi: Legenda o klanu Taira (1955)
 Flannery O’Connor: A Good Man ih Hard to Find (1955)
 Agnès Varda: Kratko kazano (1955)
 Grigor Vitez: Naoružane ruže (1955)
 Radoš Novaković: Krvavi put (1955)
 Radoš Novaković: Pesma s Kumbare (1955)
 Puriša Đorđević: Dva zrna grožđa (1955)
 Tibor Déry: Niki ili povijest jednog psa (1955)
 Howard Hawks: Land of the Pharaos (1955)
 Norberto Bobbio: Politika i kultura (1955)
 Otto Preminger: The Man with a Golden Arm (1955)
 Simone Weil: Potlačenost i sloboda (1955)
 Jacques Tourneur: Wichita (1955)
 Paul Morand: Hekata i njezini psi (1955)
 Vinko Krišković: Posljednji eseji (1955)
 Don Siegel: An Annapolis Story (1955)
 Michel Leiris: Prtljaga (1955)
 Maurice Duverger: Ustavno pravo i političke institucije (1955)
 Flannery O’Connor: A Good Man is Hard to Find and Other Stories (1955)
 Robert Siodmak: Štakori (1955)
 Josef Topol: Ponoćni vjetar (1955)
 Neven Šegvić: Škola u Kumrovcu (1955)
 Martin Buber: Čovjek i njegova prilika (1955)
 Fats Domino: Rock ‘n’ Rollin’ with Fats Domino (1955)
 Novak Simić: Braća i kumiri (1955)
 Luis Buñuel: Zločinački život Archibalda de la Cruza (1955)
 Carl Theodor Dreyer: Riječ (1955)
 Eduardo De Filippo: Moja obitelj (1955)
 Alain Resnais: Noć i magla (1955)
 Jacques-Yves Cousteau/Louis Malle: Svijet tišine (1955)
 Ivan Aleksejevič Bunjin: Čehov (1955)
 Ante Babaja: Ogledalo (1955)
 Leopold Tyrmand: Opaki (1955)
 Jean-Pierre Melville: Potapljivač Bob (1955)
 Krešo Golik: Djevojka i hrast (1955)
 William Golding: Nasljednici (1955)
 James Arthur Baldwin: Bilješke o domaćem sinu (1955)
 Federico Fellini: Probisvijet (1955)
 Rebecca West: A Train of Powder (1955)
 William Inge: Bus Stop (1955)
 Arthur Miller: A View from the Bridge (1955)
 Vatroslav Mimica: Jubilej gospodina Ikla (1955)
 Nikola Kostelac/Aleksandar Marks: Crvenkapica (1955)
 Tennessee Williams: Cat on a Hot Tin Roof (1955)
 Pier Palo Pasolini: Besprizorni (1955)
 Branko Bauer: Milijuni na otoku (1955)
 Jean Renoir: French Can-Can (1955)
 Vladimir Nabokov: Lolita (1955)
 Nikos Kazandzakis: Posljednje iskušenje (1955)
 Billy Wilder: Seven Year Itch (1955)
 Michelangelo Antonioni: Prijateljice (1955)
 Wystan Hugh Auden: Ahilejev štit (1955)
 Eyvind Johnson: Zimsko putovanje po Norrbottenu (1955)
 Arthur Adamov: Ping-pong (1955)
 Pavle Ugrinov: Bečka zapevka (1955)
 Erih Koš: Najlepše godine (1955)
 Patrick White: Stablo života (1955)
 Miodrag Popović: Za jatom (1955)
 Allen Ginsberg: Urlik (1955)
 Ervin Šinko: Roman jednog romana (1955)
 Ivan Lalić: Bivši dečak (1955)
 Mirko Božić: Neisplakani (1955)
 Jorgos Seferis: Brodski dnevnik (1955)
 Slobodan Novak: Izgubljeni zavičaj (1955)
 Miroslav Belović/Jovan Ćirilov: Soba za četvoricu (1955)
 Alain Robbe-Grillet: Vojaer (1955)
 Ferdo Kozak: Popotoval sem v domovino (1955)
 Ferdo Kozak: Zadnji kraj (1955)
 Tadeusz Różewicz: Srebrni klas (1955)
 Dušan Radović: Tužibaba (1955)
 Isaak Deutscher: Heretics and Renegades (1955)
 Vlatko Pavletić: Sudbina automata (1955)
 Gustav Krklec: Žubor života (1955)
 Oto Bihali Merin: Savremena nemačka umetnost (1955)
 Oto Bihali Merin: Jugoslovenska skulptura 20. veka (1955)
 Josip Kulundžić: Klara Dombrovska (1955)
 Wystan Hugh Auden: Ahilejev štit (1955)
 Miodrag Bulatović: Đavoli dolaze (1955)
 Norman Mailer: Park jelena (1955)
 Cees Nooteboom: Filip i ostali (1955)
 Jure Kaštelan: Biti ili ne (1955)
 Herbert Marcuse: Eros i civilizacija (1955)
 Raymond Aron: Opijum intelektualaca (1955)
 Zvonimir Kulundžić: Kako je postala knjiga (1955)
 Emil Staiger: Umijeće interpretacije (1955)
 Maurice Merleau-Ponty: Avanture dijalektike (1955)
 Vladimir Nabokov: Pnin (1955)
 C. S. Lewis: Čarobnjakov nećak (1955)
 Boris Pahor: Grad u zaljevu (1955)
 Boris Pahor: Vila na jezeru (1955)
 Paul Celan: Od praga do praga (1955)
 Heinrich Böll: Kruh ranih godina (1955)
 André Malraux: Imaginarni muzej svjetske skulpture (1955)
 Mate Ujević: Misli i pogledi A. G. Matoša (1955)
 Ranko Marinković: Glorija (1955)
 Marijan Matković: Igra oko smrti (1955)
 Dobriša Cesarić: Tri pjesme (1955)
 Arthur C. Clarke: Zemaljska svjetlost (1955)
 Gabriel García Márquez: Otpad (1955)
 Stanislaw Lem: Magellanov oblak (1955)
 Vesna Parun: Crna maslina (1955)
 Johannes Becher: Soneti (1955)
 Kingsley Amis: Taj nesiguran osjećaj (1955)
 Czesław Miłosz: Osvajanje vlasti (1955)
 Czesław Miłosz: Pjesnički traktat (1955)
 Czesław Miłosz: U dolini rijeke Ise (1955)
 Mihailo Lalić: Na mjesečini (1955)
 Eugène Ionesco: Jacques ili podložnost (1955)
 August Cesarec: Majka božja bistrička (1955)
 Pavel Nikolajevič Miljukov: Uspomene (1955)
 Pedro Salinas: Povjerenje (1955)
 René Char: Traženje osnovice i vrha (1955)
 Sima Pandurović: Dvorana mladosti (1955)
 Božidar Kovačević: Sluga Danilo i druge pripovetke (1955)
 Tomislav Sabljak: Nemiri tijela (1955)
 Zlatko Tomičić: Četvrtoga ne razumijem (1955)
 Zlatko Tomičić: Vode pod ledinom (1955)
 Josip Pupačić: Kiše pjevaju jablanima (1955)
 Josip Pupačić: Mladići (1955)
 John Ronald Ruel Tolkien: Gospodari prstenova (1955)
 Milan Bogdanović: Stari i novi (1955)
 Russell Kirk: Beyond the Dreams of Avarice (1955)
 Mihailo Lalić: Raskid (1955)
 Pablo Neruda: Nove elementarne ode (1956)
 Jean-Paul Sartre: Nekrassov (1956)
 Theodor W. Adorno: Dissonanzen (1956)
 Julio Cortázar: Kraj igre (1956)
 William Keith Chambers Guthrie: Protagoras and Meno (1956)
 Robert Alan Dahl: A Preface to Democratic Theory (1956)
 Ahmet Hromadžić: Patuljak iz Zaboravljene zemlje (1956)
 Radomir Lukić: Teorija države i prava (1956)
 Milovan Đilas: Nova klasa (1956)
 Saul Bellow: Ne propusti dan (1956)
 Dolf Sternberger: Živi ustav (1956)
 Zoran Gavrilović: O umetnosti (1956)
 Anatole Litvak: Anastasia (1956)
 Henry Alfred Kissinger: Nuclear Weapons and Foreign Policy (1956)
 Nicholas Ray: Hot Blood (1956)
 Nicholas Ray: Bigger Than Life (1956)
 John Hersey: A Single Pebble (1956)
 Günther Anders: Zastarjelost ljudskih bića (1956)
 Truman Capote: The Muses are Heard (1956)
 Truman Capote: A Christmas Memory (1956)
 Aleksandar Petrović: Let nad močvarom (1956)
 Velimir Lukić: Leto (1956)
 Husein Tahmiščić: Budna vrteška (1956)
 Husein Tahmiščić: Ljude nisam vidio (1956)
 Chris Marker: Nedjelja u Pekingu (1956)
 Alan John Percival Taylor: Englishman and Others (1956)
 Robert Rossen: Alexander the Great (1956)
 Miroslav Krleža: „Davni dani“ (1956)
 Stanley Kubrick: The Killing (1956)
 Robert W. Service: Rhymes of My Rags (1956)
 John Huston: Moby Dick (1956)
 Jean Genet: Balkon (1956)
 Vincente Minnelli: Lust for Life (1956)
 John Whiting: The Gates of Summer (1956)
 Andrija Krešić: Relacioni sudovi i relativnost spoznaje (1956)
 Vanja Radauš: Žena iz Vrlike (1956)
 Graham Greene: The Quiet American (1956)
 Frank Capra: Our Mr. Sun (1956)
 John Dos Passos: The Theme is Freedom (1956)
 Anđelka Martić: Jezero u planini (1956)
 Anđelka Martić: Vuk na Voćinskoj cesti (1956)
 Ozu Yasujiro: Rano proljeće (1956)
 Max Frisch: Gospon Horvat i palikuće (1956)
 George Seaton: The Proud and Profane (1956)
 Danko Angjelinović: Posljednja želja (1956)
 Slavko Jelinek: stambena zgrada u Trpimirovoj ulici u Zagrebu (1956)
 Lewis Mumford: The Transformations of Man (1956)
 Alex Raymond/Ward Green: Rip Kirby (1956)
 Edgar Morin: Film ili imaginaran čovjek (1956)
 Grigor Vitez: Prepelica (1956)
 Peko Dapčević: Kako smo vodili rat (1956)
 Don Siegel: Invasion of Body Snatchers (1956)
 Don Siegel: Crime in the Streets (1956)
 Milton Friedman: Studije iz kvantitativne teorije novca (1956)
 Simone Weil: Svesci (1956)
 Robert Aldrich: Attack (1956)
 Petar Gudelj: Ruke, suze i čempresi (1956)
 Božidar Rašica: Poslovni objekt Jadran filma (1956)
 Friedrich Dürrenmatt: Posjet stare dame (1956)
 Vaso Popović: Čovek traži sreću (1956)
 Andrej Donatovič Sinjavski: Ide sud (1956)
 King Vidor: War and Peace (1956)
 Viktor Vida: Sužanj vremena (1956)
 Astrid Lindgren: Razmus u skitnji (1956)
 Neven Šegvić: Stambena zgrada u Ulici grada Vukovara u Zagrebu (1956)
 Neven Šegvić: Škola u Arbanasima (1956)
 Marek Hłasko: Osmi dan u tjednu (1956)
 Marek Hłasko: Prvi korak u oblacima (1956)
 John Ford: The Searchers (1956)
 Rudolf Sremec: Crne vode (1956)
 Władysław Broniewski: Anka (1956)
 Ante Mandić: Fragmenti za historiju ujedinjenja (1956)
 Jerzy Andrzejewski: Tame pokrivaju zemlju (1956)
 Alojz Rebula: Vinograd rimske cesarice (1956)
 William Golding: Pincher Martin (1956)
 Roger Vadim: I Bog stvori ženu… (1956)
 Jean d’ Ormesson: Ljubav je užitak (1956)
 Alain Resnais: Sve pamćenje svijeta (1956)
 Yukio Mishima: Zlatni paviljon (1956)
 Branko Bauer: Ne okreći se, sine (1956)
 Radovan Ivšić: Akvarij (1956)
 Branko Belan: Pod sumnjom (1956)
 Šime Šimatović: Plitvička jezera (1956)
 Nikolaj Fjodorovič Pogodin: Petrarkin sonet (1956)
 William Wyler: Friendly Persuasion (1956)
 Benjamin Péret: Antologija sublimne ljubavi (1956)
 Vladimir Nabokov: Proljeće u fialti i druge priče (1956)
 Eugenio Montale: Oluja i drugo (1956)
 Eugenio Montale: Leptir iz Dinarida (1956)
 Branko M. Marjanović: Opsada (1956)
 Jure Franičević Pločar: Gluha zvona (1956)
 Frane Barbieri: Vjera je novac (1956)
 Erih Koš: Čudnovata povest o kitu velikom takođe zvanom Veliki mak (1956)
 Nikos Kazandzakis: Siromah Božji (1956)
 Borislav Radović: Poetičnost (1956)
 Jean Renoir: Helena i muškarci (1956)
 Nathalie Sarraute: Doba sumnje (1956)
 Octavio Paz: Luk i lira (1956)
 Marin Franičević: Prozor odškrinut podnevu (1956)
 Pierre Jean Jouve: Lirika (1956)
 Nikola Tanhofer: Nije bilo uzalud (1956)
 Zbigniew Brzezinski/Carl J. Friedrich: Totalitarian Dictatorship and Autocracy (1956)
 Pär Fabian Lagerkvist: Sibilia (1956)
 C. S. Lewis: Posljednja bitka (1956)
 Miško Kranjec: Čarni nasmeh (1956)
 Boris Ziherl: Umetnosti in mislenosti (1956)
 Lucien Goldmann: Skriveni bog (1956)
 Michel Butor: Raspored vremena (1956)
 Tadeusz Różewicz: Otvorena poema (1956)
 Andrzej Wajda: Kanal (1956)
 Miodrag Pavlović: Most bez obala (1956)
 Juš Kozak: Balada o ulici v neenakih kiticah (1956)
 Ivan Kožarić: Stabla (1956)
 Ivan Kožarić: Mladić s krijestom (1956)
 Vlatko Pavletić: Kako su stvarali književnici (1956)
 Nikola Milićević: Obećanja žute zore (1956)
 Eugene O’Neill: Dugo putovanje u noć (1956)
 Reinhard Bendix: Rad i autoritet u industriji (1956)
 Gustav Krklec: Pisma Martina Lipnjaka iz provincije (1956)
 Anđelko Vuletić: Gorko sunce (1956)
 Mario Vargas Llosa: Djed (1956)
 Branko Bošnjak: Grčka filozofija od početaka do Aristotela (1956)
 Svetlana Velmar-Janković: Ožiljak (1956)
 Ingeborg Bachmann: Zazivanje Velikog medvjeda (1956)
 Erich Fromm: Umijeće ljubavi (1956)
 Josip Kulundžić: Firma se skida (1956)
 Georges Simenon: U slučaju nesreće (1956)
 Umberto Eco: Estetski problem u svetog Tome (1956)
 Vladimir Filipović: Filozofija renesanse (1956)
 Oto Bihali Merin: Nevidljiva kapija (1956)
 Romain Rolland: Memoari (1956)
 Irwin Shaw: Lucy Crown (1956)
 Branko Ćopić: Doživljaj Nikoletine Bursaća (1956)
 Elie Wiesel: A svijet je šutio (1956)
 Ivan Kušan: Uzbuna na zelenom vrhu (1956)
 Dragutin Tadijanović: Blagdan žetve (1956)
 Vasko Popa: Nepočin-polje (1956)
 Boris Pahor: Nomadi bez oaze (1956)
 Albert Camus: Pad (1956)
 Radomir Konstantinović: Mišolovka (1956)
 Božidar Kovačević: Zaustavljeni talas (1956)
 Shintaro Ishihara: Season of the Sun (1956)
 Shintaro Ishihara: Crazed Fruit (1956)
 Shintaro Ishihara: The Perfect Game (1956)
 Petar Šegedin: Eseji (1956)
 Petar Šegedin: Čovjek u riječi (1956)
 Mihailo Lalić: Na mjesečini (1956)
 Antun Šoljan: Na rubu svijeta (1956)
 Zlatko Tomičić: Nema blaga nad slobodom (1956)
 Zlatko Tomičić: Dosegnuti ja (1956)
 Zlatko Tomičić: Nestrpljivi život (1956)
 Borislav Mihajlović Mihiz: Od istog čitaoca (1956)
 Zbigniew Brzezinski: The Permanent Purge – Politics in Soviet Totalitarianism (1956)
 Dobriša Cesarić: Goli časovi (1956)
 Slavko Mihalić: Put u nepostojanje (1956)
 Ćamil Sijarić: Bihorci (1956)
 Henri Michaux: Bijedno čudo (1956)
 Isak Samokovlija: Nemiri (1956)
 Bora Ćosić: Kuća lopova (1956)
 Ivan Slamnig: Aleja poslije svečanosti (1956)
 Ivan Slamnig: Odron (1956)
 Branko Marjanović: Opsada (1956)
 Slavko Kolar: Svoga tela gospodar (1956)
 Slavko Kolar: Glavno da je kapa na glavi (1956)
 Ivan Picelj: U čast El Lissitzkom (1956)
 Vjekoslav Majer: Zagrebački feljtoni (1956)
 Vjekoslav Majer: U utrobi Zagrebačke gore (1956)
 Gyula Illyés: Dósza György (1956)
 Miroslav Krleža: Fragmenti dnevnika iz godine 1943 (1956)
 Vesna Krmpotić: Poezija (1956)
 Mladen Markov: Ravnica (1957)
 Božo Bek: Marijan Detoni (1957)
 Jacques Lassaigne: Flamansko slikarstvo (1957)
 Grozdana Olujić: Izlet u nebo (1957)
 Richard Hofstadter: The United States. History of a Republic (1957)
 James Agee: A Death in the Family (1957)
 Peter Calvocoressi/Guy Wint: Middle East Crisis (1957)
 Ratko Zvrko: Čarobni prozor (1957)
 Svetozar Petrović: Suvremena indijska proza (1957)
 Robert Wise: This Could Be the Night (1957)
 Stanislaw Lem: Zvjezdani dnevnici (1957)
 Aleksandar Petrović: Petar Dobrović (1957)
 Milivoj Slaviček: Daleka pokrajina (1957)
 Sidney Lumet: 12 Angry Men (1957)
 John Whiting: No Why (1957)
 Frank Capra: Hemo the Magnificent (1957)
 Frank Capra: The Strange Case of the Cosmic Rays (1957)
 Zvonimir Golob: Afrika (1957)
 Zvonimir Golob: Glas koji odjekuje hodnicima (1957)
 Joachim Ritter: Hegel i Francuska revolucija (1957)
 Pablo Picasso: Le Meninas (1957)
 Truman Capote: The Duke in His Domain (1957)
 Ahmet Hromadžić: Patuljak vam priča (1957)
 Nicholas Ray: The True Story of Jesse James (1957)
 Nicholas Ray: Bitter Victory (1957)
 Robert Alan Dahl: The Concept of Power (1957)
 Bogdan Krizman: Postanak moderne diplomacije (1957)
 Bogdan Krizman: Diplomati i konzuli u starom Dubrovniku (1957)
 Vuko Pavićević: O dužnostima (1957)
 Grga Novak: Povijest Splita I (1957)
 Alan John Percival Taylor: The Trouble Makers. Dissent Over Foreign Policy (1957)
 Stanley Kubrick: Paths of Glory (1957)
 Vladko Maček: U borbi za slobodu (1957)
 Henry King: The Sun Also Rises (1957)
 Živko Jeličić: Kap stida (1957)
 Russell Kirk: The American Cause (1957)
 Sveta Lukić: Razlozi (1957)
 Don Siegel: Spanish Affair (1957)
 Don Siegel: Baby Face Nelson (1957)
 Elsa Morante: Arturov otok (1957)
 Samuel Fuller: China Gate (1957)
 Samuel Fuller: Run of the Arrow (1957)
 Samuel Fuller: Forty Guns (1957)
 Mihailo Marković: Formalizam u savremenoj logici (1957)
 Otto Preminger: Bonjour Tristesse (1957)
 Dominik Mandić: Crvena Hrvatska u svjetlu povijesnih izvora (1957)
 Matko Peić: Slava Raškaj (1957)
 Jacques Tourneur: Night of a Demon (1957)
 Miladin Životić: Odnos morala prema običaju, pravu i religiji (1957)
 Miladin Životić: Osnovna učenja o najvišem dobru i cilju života u istoriji etike (1957)
 Robert Rossen: Island in the Sun (1957)
 Karen Christentze von Blixen: Posljednje pripovijesti (1957)
 Rouben Mamoulian: Silk Stockings (1957)
 John Dos Passos: The Men Who Made the Nation (1957)
 Akira Kurosawa: Na dnu (1957)
 Akira Kurosawa: Krvavo prijestolje (1957)
 Patricia Highsmith: Deep Water (1957)
 Lőrinc Szabó: Dvadesetšesta godina (1957)
 Dolf Sternberger: O art nouveau i drugi eseji (1957)
 Grigor Vitez: Povjerenje životu (1957)
 Grigor Vitez: Sto vukova (1957)
 Jacques Brel: Quand on n’a que l’Amour (1957)
 Viktor Borisovič Šklovski: Za i protiv (1957)
 Giovanni Sartori: Demokracija i definicije (1957)
 Jean Genet: Atelier Alberta Giacomettija (1957)
 Gunnar Myrdal: Ekonomska teorija i nerazvijene regije (1957)
 Danko Angjelinović: Olujna jedra (1957)
 Alberto Moravia: Čočara (1957)
 George Seaton: Williamsburg (1957)
 Milton Friedman: Teorija potrošne funkcije (1957)
 Drago Ivanišević: Ljubav u koroti ili Antiantigona (1957)
 Jerzy Kawalerowicz: Pravi kraj velikoga rata (1957)
 Leopold Tyrmand: Gorki ukus čokolade Lucullus (1957)
 Petar Džadžić: Ivo Andrić (1957)
 Vaso Popović: Šeretska putovanja (1957)
 Max Frisch: Homo Faber (1957)
 Claude Chabrol/ Éric Rohmer: Hitchcock (1957)
 Božidar Rašica: Urbanističko-arhitektonski plan Zadra (1957)
 Yukio Mishima: Pad vrline (1957)
 Rudolf Sremec: Moreška (1957)
 Zoran Gavrilović: Kritika i kritičari (1957)
 Neven Šegvić: Rekonstrukcija palače Karaman u Splitu (1957)
 Jasper Ridley: The Law of the Carriage of Goods By Land, Sea and Air (1957)
 Jasper Ridley: Nicholas Ridley (1957)
 Michelangelo Antonioni: Krik (1957)
 Sławomir Mrożek: Slon (1957)
 Lindsay Anderson: Everyday Except Christmas (1957)
 Gloria Steinem: The Thousand Indians (1957)
 Mića Popović: Izlet (1957)
 Federico Fellini: Cabrijine noći (1957)
 Henry Alfred Kissinger: A World Restored (1957)
 Drago Gervais: Kozerije i humoreske (1957)
 Louis Malle: Lift za gubilište (1957)
 Janet Frame: Owls Do Cry (1957)
 Robert Siodmak: Noću, kad je došao vrag (1957)
 Vinko Nikolić (urednik): Pod tuđim nebom (1957)
 Ante Babaja: Brod (1957)
 Danilo Pejović: Francuska prosvjetiteljska filozofija (1957)
 Rebecca West: The Fountain Overflows (1957)
 Antun Nizeteo: Bez povratka (1957)
 Nikola Tanhofer: Klempo (1957)
 Ted Hughes: The Hawk in the Rain (1957)
 Charlie Chaplin: A King in New York (1957)
 Northrop Frye: Anatomija kritike (1957)
 William Inge: The Dark at the Top of the Stairs (1957)
 Branko Belan: Jesen na otoku Braču (1957)
 Luko Paljetak: Epitafi i poeme (1957)
 Marek Hłasko: Sljedeći za raj (1957)
 Fedor Hanžeković: Svoga tela gospodar (1957)
 Tennessee Williams: Orpheus Descending (1957)
 Hugo Klajn: Život dvočasovni (1957)
 Billy Wilder: Love in the Afternoon (1957)
 Danilo Nikolić: Male poruke (1957)¸¸
 Billy Wilder: The Witness for the Prosecution (1957)
 Octavio Paz: Sunčev kamen (1957)
 Wisława Szymborska: Dozivanje Jetija (1957)
 Jure Franičević Pločar: Raspukline (1957)
 Milovan Danojlić: Urođenički psalmi (1957)
 Vatroslav Mimica: Strašilo (1957)
 Dušan Matić: Kocka je bačena (1957)
 Veselko Koroman: Grad prema sjeveru (1957)
 Karl Jaspers: Veliki filozofi (1957)
 Nikola Kostelac: Premijera (1957)
 Nikola Kostelac: Na livadi (1957)
 Harold Pinter: Soba (1957)
 Isaac Bashevis Singer: Gimpel Luda i druge priče (1957)
 Pavle Ugrinov: Odlazak u zoru (1957)
 Maurice Blanchot: Posljednji čovjek (1957)
 Branko Bauer: Samo ljudi (1957)
 Hans Magnus Enzensberger: Obrana vukova (1957)
 Ervin Šinko: Falanga Antikrista i drugi komentari (1957)
 Jaroslav Seifert: Istrgnute stranice (1957)
 Octavio Paz: Grožđe na vrbi (1957)
 Naguib Mahfouz: Kairska trilogija (1957)
 Eugene O’Neill: Natruha pjesničkoga (1957)
 Alojz Rebula: Klic v Sredozemlje (1957)
 Jacques Le Goff: Intelektualci u srednjem vijeku (1957)
 Nelly Sachs: Nitko ne zna kako dalje (1957)
 Patrick White: Voss (1957)
 Eyvind Johnson: Oblaci iznad Metaponta (1957)
 Karl Popper: Bijeda historicizma (1957)
 Mirko Božić: Ljuljačka u tužnoj vrbi (1957)
 Claude Simon: Vjetar, pokušaj obnove barokne slike (1957)
 Robert I. Moore: A History of Medieval Europe (1957)
 Branko Miljković: Uzalud je budim (1957)
 Miško Kranjec: Macesni nad dolino (1957)
 Aleksandar Vučo: Mrtve javke (1957)
 Ciril Kosmač: Balada o trobenti in oblaku (1957)
 Kazimierz Brandys: Majka Królovih (1957)
 Juš Kozak: Rodno mesto (1957)
 Fran Saleški Finžgar: Leta mojega popotovanja (1957)
 Vladimir Bartol: Tržaške humoreske (1957)
 Mario Vargas Llosa: Gazde (1957)
 Grozdana Olujić: Izlet u nebo (1957)
 Boris Ziherl: Književnost in družba (1957)
 Alain Robbe-Grillet: Ljubomora (1957)
 Michel Butor: Promijenjena odluka (1957)
 Saint-John Perse: Morekazi (1957)
 Jovan Hristić: Poezija i kritika (1957)
 Milan Kangrga: Racionalistička filozofija (1957)
 Eugen Fink: Oaza sreće (1957)
 Milan Nikolić: Prsten s ružom (1957)
 Lawrence Durrell: Justine (1957
 Lawrence Durrell: Gorki limuni (1957)
 William Faulkner: Grad (1957)
 Ernst Cassirer: Bit i djelovanje simboličkog pojma (1957)
 Branko Bošnjak: Filozofija od Aristotela do renesanse (1957)
 Predrag Vranicki: Filozofske studije i kritike (1957)
 Josip Horvat: Rasprodaja savjesti (1957)
 Vesna Parun: Ropstvo (1957)
 Vesna Parun: Vidrama vjerna (1957)
 Henri Bergson: Pamćenje i život (1957)
 Karel Zeman: Pronalazak propasti (1957)
 Zlatko Tomičić: Zubobolja (1957)
 Isaak Deutscher: Russia in Transition (1957)
 Wolfgang Kayser: Oblikovanje grotesknog u slikarstvu i književnosti (1957)
 Martin Heidegger: Predavanja i članci (1957)
 Oto Bihali Merin: Susreti sa mojim vremenom (1957)
 Nathan H. Juran: The Deadly Mantis (1957)
 Nathan H. Juran: 20 Million Miles to Earth (1957)
 Stéphane Mallarmé: Knjiga (1957)
 Louis-Ferdinand Céline: Od dvorca do dvorca (1957)
 Pablo Neruda: Treća knjiga oda (1957)
 Mihail Šolohov: Ljudska sudbina (1957)
 Jure Kaštelan: Puno kamena, malo snova (1957)
 Ivan Kušan: Trenutak unaprijed (1957)
 Miloš Đurić: Na izvorima umetničke lepote (1957)
 Zdenko Škreb & Fran Petrè: Umjetnost riječi (1957)
 Mihailo Lalić: Lelejska gora (1957)
 Vjekoslav Kaleb: Smrtni zvuci (1957)
 Milan Dedinac: Od nemila do nedraga (1957)
 Nikola Šop: Kućice u svemiru (1957)
 Nikola Šop: Svemirski pohodi (1957)
 Slavko Mihalić: Početak zaborava (1957)
 Boris Pasternak: Doktor Živago (1957)
 Italo Calvino: Građevinska špekulacija (1957)
 Italo Calvino: Barun penjač (1957)
 Franjo Tuđman: Rat protiv rata (1957)
 T. S. Eliot: Pjesnik i pjesništvo (1957)
 Vjekoslav Majer: Otvaram prozor (1957)
 Jack Kerouac: Na cesti (1957)
 Mihailo Lalić: Lelejska gora (1957)
 Antun Šoljan: Izvan fokusa (1957)
 Antun Šoljan: Specijalni izaslanici (1957)
 Fedor Hanžeković: Svoga tela gospodar (1957)
 Juan Ramón Jiménez: Sabrane pjesme (1957)
 Albert Camus: Progonstvo i Kraljevstvo (1957)
 Eugène Ionesco: Novi stanar (1957)
 Thomas Mann: Posljednja žetva (1957)
 Oto Bihalji-Merin: Susreti s mojim vremenom (1957)
 Ćamil Sijarić: Zelen prsten na vodi (1957)
 Henri Michaux: Nemirni beskraj (1957)
 Gaston Bachelard: Poetika prostora (1957)
 Meša Selimović: Tuđa zemlja (1957)
 Pier Paolo Pasolini: Gramscijev pepeo (1957)
 Šime Šimatović: Naši se putovi razilaze (1957)
 Samuel Beckett: Svršetak igre (1957)
 William Keith Chambers Guthrie: In the Beginning (1957)
 Dobriša Cesarić: Proljeće koje nije moje (1957)
 Karl A. Wittfogel: Orijentalna despocija (1957)
 Arthur Adamov: Paolo-Paoli (1957)
 Franz Neumann: Demokratska i autoritarna država (1957)
 Martin Heidegger: Identitet i razlika (1957)
 Martin Heidegger: Stavak razloga (1957)
 Šime Šimatović: Pobjeda nije mramor (1957)
 Roland Barthes: Mitologije (1957)
 Branko Ćopić: Gluvi barut (1957)
 Miloš Crnjanski: Konak (1958)
 Božo Bek: Edo Murtić (1958)
 Desimir Tošić: Adam Pribičević kao seljački i nacionalni ideolog (1958)
 Samuel Beckett: Posljednja traka (1958)
 Dimitrije Bašičević Mangelos: Mirko Virius (1958)
 Marko Ristić: Politička književnost (1958)
 Živko Jeličić: Marin Držić Vidra (1958)
 Stanisław Dygat: Putovanje (1958)
 James Agee: Agee on Film (1958)
 Alasdair MacIntyre: The Unconscious (1958)
 Dolf Sternberger: Osjećati drugog (1958)
 Anđelka Martić: U vihoru (1958)
 Ken Russell: Amelia and the Angel (1958)
 Isidora Sekulić: Kronika palanačkog groblja (1958)
 Jacques Brel: Au printemps (1958)
 Bora Ćosić: Svi smrtni (1958)
 Albert O. Hirschman: The Strategy of Economic Development (1958)
 Danko Oblak: Trinaest priča (1958)
 Stevan Raičković: Kasno leto (1958)
 Aleksandar Petrović: Jedini izlaz (1958)
 Zuko Džumhur: Nekrlog jednoj čaršiji (1958)
 Orson Welles: Touch of Evil (1958)
 Danko Oblak: Modri prozori (1958)
 Andrija Krešić: Religija kao kult svjetovne i božanske vlasti (1958)
 Nicholas Ray: Wind Across the Everglades (1958)
 Nicholas Ray: Party Girl (1958)
 Sidney Lumet: Stage Struck (1958)
 Jerry Lee Lewis: Jerry Lee Lewis (1958)
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Gepard (1958)
 Frank Capra: The Unchained Mistress (1958)
 Elsa Morante: Alibi (1958)
 Vincente Minnelli: Gigi (1958)
 Vincente Minnelli: Some Came Running (1958)
 Mihailo Marković: Marksizam, dogmatizam i skepticizam (1958)
 Robert Wise: Run Silent, Run Deep (1958)
 Robert Wise: I Want to Live (1958)
 Erih Koš: Kao vuci (1958)
 Louis Malle: Ljubavnici (1958)
 Graham Greene: Our Man in Havana (1958)
 Chris Marker: Pismo iz Sibira (1958)
 Miladin Životić: O ideologiji (1958)
 Karen Christentze von Blixen: Sudbinske anegdote (1958)
 Ozu Yasujiro: Cvijeće ravnodnevnice (1958)
 John Dos Passos: The Great Days (1958)
 Patricia Highsmith: A Game for the Living (1958)
 William Wyler: Big Country (1958)
 Ivan Vyskočil/Jiří Suchý: Kad bi tisuću klarineta (1958)
 Ernst Bertram: Mogućnosti (1958)
 Akira Kurosawa: Skrivena tvrđava (1958)
 George Seaton: Teacher’s Pet (1958)
 Oleg Mandić: Država i pravo (1958)
 Vojin Bakić: Mali bik (1958)
 Sławomir Mrożek: Policija (1958)
 Arthur Penn: The Left Handed Gun (1958)
 Rudi Supek: Umjetnost i psihologija (1958)
 Matko Peić: Nikola Mašić (1958)
 Ivo Vrbanić: Balada (1958)
 Ivo Vrbanić: Romeo i Julija (1958)
 John Arden: Live Like Pigs (1958)
 Friedrich Dürrenmatt: Obećanje (1958)
 Josef Škvorecký: Kukavice (1958)
 Claude Chabrol: Lijepi Serge (1958)
 Zoran Gavrilović: Od Vojislava do Disa (1958)
 Dimitrije Bašičević: Mirko Virius (1958)
 Giuseppe de Santis: Cesta duga godinu dana (1958)
 Marijan Matković: Vašar snova (1958)
 Marijan Matković: Heraklo (1958)
 Don Siegel: The Lineup (1958)
 Don Siegel: The Gun Runners (1958)
 Radoslav Putar: Ivo Dulčić (1958)
 Ante Babaja: Pozdravi s Jadrana (1958)
 Ante Babaja: Nesporazum (1958)
 Slavko Batušić: Laterna magica (1958)
 Marguerite Duras: Moderato cantabile (1958)
 Luis Buñuel: Nazarín (1958)
 Tennessee Williams: Suddenly, Last Summer (1958)
 Rudolf Sremec: Nomadi s rijeke (1958)
 Claude Simon: Trava (1958)
 Mate Relja: Stop (1958)
 Alojz Kraigher: Ivan Cankar (1958)
 Vatroslav Mimica: Samac (1958)
 Vatroslav Mimica: Happy End (1958)
 Wole Soyinka: Stanovnici močvare (1958)
 Josip Sudar: Ekonomska propaganda u teoriji i praksi (1958)
 Alfred Hitchcock: Vertigo (1958)
 Ljubomir Simović: Slovenske elegije (1958)
 Miloš Macourek: Da čovjek ne povjeruje svojim očima (1958)
 Roman Polanski: Dva čovjeka i ormar (1958)
 Erih Koš: Il Tifo (1958)
 Dušan Makavejev: Slikovnica pčelara (1958)
 John Kenneth Galbraith: Društvo obilja (1958)
 Hans Carl Artmann: crnom tintom (1958)
 Lawrence Ferlinghetti: Zabavište uma (1958)
 Branko Belan: Evropljani kampuju (1958)
 Octavio Paz: Divlje razdoblje (1958)
 Vladimir Nabokov: Nabokovljev tucet (1958)
 Nikola Tanhofer: H-8 (1958)
 Marin Franičević: O nekim problemima našeg ritma (1958)
 William Carlos Williams: Patterson (1958)
 Salvatore Quasimodo: Antologija talijanskog poslijeratnog pjesništva (1958)
 Josip Pupačić: Cvijet izvan sebe (1958)
 Voja Čolanović: Osedlati mećavu (1958)
 Tomas Tranströmer: Tajne na putu (1958)
 Salvatore Quasimodo: Nesravnjiva zemlja (1958)
 Harold Pinter: Rođendan (1958)
 Winston Churchill: Povijest naroda engleskog govornog područja (1958)
 Veno Taufer: Svinčene zveze (1958)
 Miško Kranjec: Mesec je doma na Blasovici (1958)
 Ivan Lalić: Velika vrata mora (1958)
 Marijan Jurković: Nad porukama tuge i porukama nade (1958)
 Vasko Popa: Od zlata jabuka (1958)
 Miroslav Belović/Jovan Ćirilov: Dom tišine (1958)
 Miroslav Belović/Jovan Ćirilov: Dečak i violina (1958)
 Edward Albee: The Zoo Story (1958)
 Čedomir Minderović: Gorke godine (1958)
 Henri Lefebvre: Aktualni problemi marksizma (1958)
 Fran Saleški Finžgar: Na dopustu (1958)
 Miodrag Pavlović: Put u izvesnost (1958)
 György Lukács: Protiv krivo razumljenoga realizma (1958)
 Boris Pahor: Onkraj pakla su ljudi (1958)
 Milan Nikolić: Špijun X javlja (1958)
 Hans Jonas: Gnostička religija (1958)
 Lawrence Durrell: Balthazar (1958)
 Lawrence Durrell: Mountolive (1958)
 Mak Dizdar: Povratak (1958)
 Miodrag Bulatović: Vuk i zvono (1958)
 Hannah Arendt: Ljudska sudbina (1958)
 Eugen Fink: Bitak, istina, svijet (1958)
 Josip Horvat: Ni san ni java (1958)
 Predrag Vranicki: Historijski i dijalektički materijalizam (1958)
 Leo Strauss: Razmišljanja o Machiavelliju (1958)
 Truman Capote: Breakfast at Tiffany’s (1958)
 Milovan Đilas: Zemlja bez pravde (1958)
 Ōe Kenzaburō: Ulov (1958)
 Ōe Kenzaburō: Iščupaj mladicu, uništi dijete (1958)
 Ivan Kušan: Koko i duhovi (1958)
 Ivan Kušan: Razapet između (1958)
 Willem Frederik Hermans: Damoklova tamna komora (1958)
 Predrag Palavestra: Književne teme (1958)
 Nathan H. Juran: The 7th Voyage of Sinbad (1958)
 Nathan H. Juran: Good Day for a Hanging (1958)
 Nathan H. Juran: The Brain from Planet Arous (1958)
 Nathan H. Juran: Attack of the 50 foot Woman (1958)
 Jean Giono: Angelo (1958)
 Italo Calvino: Oblak smoga (1958)
 Jack Kerouac: Dharmički skitnice (1958)
 Jack Kerouac: Podzemnici (1958)
 Shintaro Ishihara: Map of the Sea (1958)
 Jure Kaštelan: Pijesak i pjena (1958)
 Vesna Parun: Tuga i radost šume (1958)
 Vesna Parun: Zec mudronja (1958)
 Vesna Parun: Pusti da otpočinem (1958)
 Vesna Parun: Patka Zlatka (1959)
 Ranko Marinković: Poniženje Sokrata (1959)
 Cecil B. DeMille: Autobiography (1959)
 Louis Aragon: Elsa (1959)
 Jacques Lassaigne: Matisse (1959)
 Ratko Zvrko: Torba Djeda Mraza (1959)
 John Cassavetes: Shadows (1959)
 Eric Hobsbawm: Primitive Rebels (1959)
 Eric Hobsbawm: The Jazz Scene (1959)
 Cormac McCarthy: Wake for Susan (1959)
 Alasdair MacIntyre: Difficulties in Christian Belief (1959)
 Günter Grass: Limeni bubanj (1959)
 Clifford Odets: The Story on Page One (1959)
 Miroslav Antić: Psovke nežnosti (1959)
 Truman Capote: Brooklyn Heights (1959)
 Truman Capote: Observations (1959)
 Frank Capra: A Hole in the Head (1959)
 Nelly Sachs: Bijeg i preobrazba (1959)
 Sidney Lumet: That Kind of Woman (1959)
 John Hersey: The War Lover (1959)
 Ernest Gellner: Words and Things (1959)
 Karl Barth: Crkvena dogmatika (1959)
 Samuel Fuller: Verboten (1959)
 Samuel Fuller: The Crimson Kimono (1959)
 Drago Ivanišević: Karte na stolu (1959)
 Slavko Degoricija: Fragmenti NOB-a u Moslavini (1959)
 Otto Preminger: Porgy and Bess (1959)
 Miladin Životić: Hjum (1959)
 Juraj Neidhardt: Filozofski fakultet u Sarajevu (1959)
 Karel Reisz: We are the Lambet Boys (1959)
 Jerzy Kawalerowicz: Noćni vlak (1959)
 Boris Vian: Graditelji carstva (1959)
 Hal Roach: Little Rascals Varieties (1959)
 John Dos Passos: Prospects of a Golden Age (1959)
 Otto Preminger: The Anatomy of Murder (1959)
 Raymond Queneau: Zazie u metrou (1959)
 Vanja Radauš: Ciklus ‘Tifusari’ (1959)
 Ivan Vyskočil/Jiří Suchý: Faust, Margareta, služavka i ja (1959)
 Jacques Brel: La Valse à Mille Temps (1959)
 Zvonimir Bajsić: Varalice (1959)
 Radoš Novaković: Vetar je stao pred zoru (1959)
 Jean Genet: Crnci (1959)
 Ozu Yasujiro: Plutajuće trave (1959)
 Vaso Popović: Šešir dole putovanju (1959)
 Claude Sautet: Vreli asfalt (1959)
 Eugene Weber: The Nationalist Revival in France (1959)
 Robert Rossen: They Came to Cordura (1959)
 Grigor Vitez: Kad bi drveće hodalo (1959)
 Edith Stein: Žena (1959)
 Howard Hawks: Rio Bravo (1959)
 Charles Percy Snow: The Two Cultures and the Scientific Revolution (1959)
 Drago Ivanišević: Mali libar (1959)
 William Wyler: Ben-Hur (1959)
 Alberto Moravia: Nove rimske priče (1959)
 Ivo Vrbanić: Svi crteži grada (1959)
 Grozdana Olujić: Pisci o sebi (1959)
 Don Siegel: Hound-Dog Man (1959)
 Don Siegel: Edge of Eternity (1959)
 Slavko Batušić: Pejsaži i vedute (1959)
 Claude Chabrol: Rođaci (1959)
 Sławomir Mrożek: Svadba u Atomicama (1959)
 Sławomir Mrożek: Mučenišvo Piotra Oheya (1959)F
 Alain Resnais: Hirošima, ljubavi moja (1959)
 John Arden: Serjeant’s Musgrave’s Dance (1959)
 Charles André Joseph Marie de Gaulle: Ratni memoari (1959)
 Jean-Pierre Melville: Dva čovjeka na Manhattanu (1959)
 Yukio Mishima: Kyōkina kuća (1959)
 Branko Belan: Vjekovi Hvara (1959)
 Gianni Rodari: Brojalice na nebu i na zemlji (1959)
 Roger Vadim: Opasne veze (1959)
 Ivan Slamnig: Neprijatelj (1959)
 Ante Babaja: Lakat kao takav (1959)
 Erving Goffman: Predstavljanje sebe u svakodnevnom životu (1959)
 Jacques Becker: Rupa (1959)
 Wole Soyinka: Lav i dragulj (1959)
 Šime Šimatović: Turnir kandidata (1959)
 Branko M. Marjanović: Bjeloglavi sup (1959)
 Veljko Bulajić: Vlak bez voznog reda (1959)
 Josef Topol: Njihov dan (1959)
 Heiner Müller: Korektura (1959)
 Benjamin Péret: Antologija mitova, legendi i pučkih priča Amerike (1959)
 Vatroslav Mimica: Inspektor se vratio kući (1959)
 Vatroslav Mimica: Kod fotografa (1959)
 Harold Bloom: Shelleyjevo stvaranje mitova (1959)
 Jean Renoir: Oporuka doktora Cordoliera (1959)
 Andrzej Wajda: Lotna (1959)
 William Golding: Slobodni pad (1959)
 Branko Bauer: Tri Ane (1959)
 Carol Reed: Our Man in Havana (1959)
 Eugène Ionesco: Ubojica bez pokrića (1959)
 Eugène Ionesco: Delirij u dvoje (1959)
 Tennessee Williams: Sweet Bird of Youth (1959)
 Dušan Matić: Buđenje materije (1959)
 Ante Babaja: Opasnosti pri radu u lukama (1959)
 George Edward Moore: Filozofski spisi (1959)
 Marin Franičević: I tako sunca (1959)
 Naguib Mahfouz: Djeca Gabalawije (1959)
 Saul Bellow: Henderson, kralj kiše (1959)
 Roberto Rossellini: General Della Rovere (1959)
 José Echegaray y Eizaguirre: Izabrane drame (1959)
 Dario Fo: Arkanđeli ne igraju na fliperu (1959)
 Billy Wilder: Some Like It Hot (1959)
 Vítězslav Nezval: Iz mojega života (1959)
 Norman Mailer: Reklame za mene (1959)
 Miodrag Popović: Đura Daničić (1959)
 Miodrag Popović: Traganje za trajnim (1959)
 Ivo Frangeš: Stilističke studije (1959)
 Maurice Blanchot: Knjiga što će doći (1959)
 Alain Robbe-Grillet: U labirintu (1959)
 Miško Kranjec: Kruh je bridka stvar (1959)
 Ciril Kosmač: Trantadruj (1959)
 Nathalie Sarraute: Planetarij (1959)
 Aleksandar Ristović: Sunce jedne sezone (1959)
 Miodrag Pavlović: Rokovi poezije (1959)
 Edward Albee: The Sandbox (1959)
 Alfred Hitchcock: North By North-West (1959)
 Borislav Radović: Ostale poetičnosti (1959)
 Mirko Božić: Svilene papuče (1959)
 Boris Pahor: Krijes u pristaništu (1959)
 Milovan Danojlić: Kako spavaju tramvaji (1959)
 Lucien Goldmann: Dijalektička istraživanja (1959)
 Isaak Deutscher: The Prophet Unarmed (1959)
 Blaž Šćepanović & Branko Miljković: Smrću protiv smrti (1959)
 Lili Novy: Oboki (1959)
 Oto Bihali Merin: Umetnost naivnih u Jugoslaviji (1959)
 Grozdana Olujić: Pisci o sebi (1959)
 Ernst Bloch: Princip nada (1959)
 Jacques Maritain: Filozofija povijesti (1959)
 Henri Lefebvre: Suma i ostatak (1959)
 Henri Lefebvre: Uvod u modernost (1959)
 William Faulkner: Gospodska kuća (1959)
 Bertrand Russell: Moj filozofski razvoj (1959)
 Philip Roth: Zbogom, Columbus (1959)
 Arnold Joseph Toynbee: Helenizam (1959)
 Paul Celan: Jezična rešetka (1959)
 Vjekoslav Kaleb: Nagao vjetar (1959)
 Leo Strauss: Što je politička filozofija (1959)
 Karl Popper: Logika znanstvenog otkrića (1959)
 Shintaro Ishihara: Lunar Eclipse (1959)
 Jack Kerouac: Doktor Sax (1959)
 Eugen Fink: Sve i ništa (1959)
 Bora Ćosić: Anđeo je došao po svoje (1959)
 Jean Anouilh: Becket ili Božja čast (1959)
 Czesław Miłosz: Rodbinska Europa (1959)
 Miroslav Krleža: Aretej (1959)
 Miloš Đurić: Iz helenskih riznica (1959)
 Edith Stein: Žena (1959)
 Milivoj Slaviček: Modro veče (1959)
 Slavko Mihalić: Darežljivo progonstvo (1959)
 Milorad Ekmečić: Nacionalna politika Srbije prema Bosni i Hercegovini i agrarno pitanje 1844-1875 (1959)
 Dobrica Erić: Svet i suncokreti (1959)
 William Seward Burroughs: Goli objed (1959)
 Robert Neumann: Tamna strana Mjeseca (1959)
 Miodrag Bulatović: Crveni petao leti prema nebu (1959)
 Italo Calvino: Nepostojeći vitez (1959)
 Rafael Alberti: Prva i druga knjiga sjećanja (1959)
 Heinrich Böll: Biljar u 9.30 (1959)
 Gerard Manley Hopkins: Dnevnici i spisi (1959)
 Gerard Manley Hopkins: Propovijedi i vjerski spisi (1959)
 Martin Heidegger: Opuštenost (1959)
 Martin Heidegger: Na putu k jeziku (1959)
 Ōe Kenzaburō: Naše doba (1959)
 George Steiner: Tolstoj ili Dostojevski (1959)
 George Steiner: Šuplje čudo (1959)
 Dámaso Alonso: Čovjek i Bog (1959)
 Vítĕslav Nezval: Iz mojega života (1959)
 Čedomir Minderović: Potonula džungla (1959)
 Arnold Brecht: Politička teorija (1959)
 Vesna Parun: Ti i nikad (1959)
 Vesna Parun: Koralj vraćen moru (1959)
 Vladimir Semjonovič Visocki: Četrdeset devet dana (1960)
 Dimitrije Bašičević Mangelos: Sava Šumanović (1960)
 Eugène Ionesco: Nosorog (1960)
 Gillo Pontecorvo: Kapò (1960)
 Jack Kerouac: Tristessa (1960)
 Jack Kerouac: Usamljeni putnik (1960)
 Ernst Fraenkel: Američki sustav vladavine (1960)
 James Agee: Agee on Film II (1960)
 Alberto Moravia: Dosada (1960)
 John Updike: Run, Rabbit, Run (1960)
 Edo Pivčević: Ironija kao forma opstanka u Sørena Kierkergaarda (1960)
 Karel Reisz: Saturday Night and Sunday Morning (1960)
 Grigor Vitez: Kao lišće i trava (1960)
 Mahmoud Darwish: Ptice bez krila (1960)
 George Steiner: Tolstoy or Dostoevsky (1960)
 Thornton Wilder: Childhood (1960)
 Živko Jeličić: Mlaka koža (1960)
 Aleksandar Petrović: Rat ratu (1960)
 Danko Oblak: Poletarci (1960)
 Yehiel De-Nur: Sat iznad glave (1960)
 Josip Matošić: Leksikon mudrosti (1960)
 Dubravko Horvatić: Groznica (1960)
 Anđelka Martić: Dječak i šuma (1960)
 Sidney Lumet: The Fugitive Kind (1960)
 Truman Capote: The Innocents (1960)
 R. D. Laing: The Divided Self (1960)
 John Hersey: The Child Buyer (1960)
 Stanley Kubrick: Spartacus (1960)
 Husein Tahmiščić: Preludij za neimare (1960)
 Husein Tahmiščić: Neimari (1960)
 Andrej Donatovič Sinjavski: Grafomani (1960)
 Nicholas Ray: The Savage Innocents (1960)
 Charles Bukowski: Flower, Fist and Bestial Wail (1960)
 Otto Preminger: Exodus (1960)
 Leszek Kołakowski: Čovjek bez alternative (1960)
 Vincente Minnelli: Home from the Hill (1960)
 Patricia Highsmith: The Sweet Sickness (1960)
 Sergio Leone: Kolos s Rodosa (1960)
 Wendell Barry: Nathan Coulter (1960)
 Cormac McCarthy: A Drowning Incident (1960)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Kolege (1960)
 Josip Horvath: Ljudevit Gaj (1960)
 Ozu Yasujiro: Kasna jesen (1960)
 Robert Conquest: Common Sense About Russia (1960)
 Robert Conquest: The Soviet Deportation of Nationalities (1960)
 Šime Vulas: Totem (1960)
 Ivan Vyskočil/Miloš Macourek/Josef Kopta: Tužni Božić (1960)
 Danko Angjelinović: Od Jadrana do Tihog oceana (1960)
 Flannery O’Connor: The Violent Bear It Away (1960)
 Jiří Suchý: Popriličan gubitak krvi (1960)
 Alexandr Kliment: Marija (1960)
 Gilbert Durand: Antropološke strukture imaginarnoga (1960)
 Friedrich August von Hayek: Ustrojstvo slobode (1960)
 Sławomir Mrożek: Puran (1960)
 Yukio Mishima: Nakon banketa (1960)
 Yukio Mishima: Domoljublje (1960)
 Danko Angjelinović: Na lovačkim stazama (1960)
 Konstantin Mihajlovič Simonov: Živi i mrtvi (1960)
 Ana Andrejevna Ahmatova: Poema bez junaka (1960)
 Cesare Pavese: Pripovijetke (1960)
 Don Siegel: Flaming Star (1960)
 Mirjana Gross: Uloga socijalne demokracije u političkom životu Hrvatske (1960)
 Dimitrije Bašičević: Sava Šumanović (1960)
 Astrid Lindgren: Madicken (1960)
 Clara Zetkin: Izabrani spisi i govori (1960)
 Ivo Vrbanić: Adam i Eva (1960)
 Ivo Vrbanić/Vlado Kristl: Šagrenska koža (1960)
 Jere Jareb: Pola stoljeća hrvatske politike (1960)
 Sveta Lukić: Neko vrijeme (1960)
 Petar Džadžić: Posleratna srpska pripovetka (1960)
 Bernardo Bernardi: Hotel „Marko Polo“ (1960)
 Jean d’ Ormesson: Ništavna ljubav (1960)
 Flannery O’Connor: The Violent Bear It Away (1960)
 Jerzy Andrzejewski: Rajska vrata (1960)
 Witold Gombrowicz: Pornografija (1960)
 Gary Snyder: Mitovi i tekstovi (1960)
 Luchino Visconti: Rocco i njegova braća (1960)
 Drago Ivanišević: Jubav (1960)
 Federico Fellini: Slatki život (1960)
 Zvonimir Majdak: Tip na zelenoj livadi (1960)
 Vittorio De Sica: La Ciociara (1960)
 John Williams: Butcher’s Crossing (1960)
 Mate Relja: Kota 905 (1960)
 Zdravko Bregovac: Hotel „Helios“ na Malom Lošinju (1960)
 Louis Malle: Zazie u metrou (1960)
 Sylvia Plath: The Colossus (1960)
 Claude Chabrol: Naivne djevojke (1960)
 Ted Hughes: Lupercal (1960)
 Odiseas Elitis: Vrijedno jest (1960)
 Božo Milanović: Istra u osvit narodnog preporoda 1797-1860 (1960)
 Igor Karaman: Prilozi za historiju kasnofeudalnog posjeda u Hrvatskoj (1960)
 Peter Brook: Moderato cantabile (1960)
 Fulvio Tomizza: Materada (1960)
 Jean-Luc Godard: Do posljednjeg daha (1960)
 Elias Canetti: Masa i moć (1960)
 Michelangelo Antonioni: Avantura (1960)
 Radovan Ivšić: Mavena (1960)
 Radovan Ivšić: Airia (1960)
 Ante Babaja: Uradi sam (1960)
 Ante Babaja: Riječka luka (1960)
 Tennessee Williams: Period of Adjustment (1960)
 Hans Magnus Enzensberger: Muzej modernog pjesništva (1960)
 Branko M. Marjanović: Zmije otrovnice (1960)
 Branko M. Marjanović: Priča o glavatici (1960)
 Harold Pinter: Lift za kuhinju (1960)
 Pero Budak: Svjetionik (1960)
 Martin Buber: Logos (1960)
 Branko Belan: Kutija od ebanovine (1960)
 Branko Belan: Scenarij – što i kako (1960)
 Harold Pinter: Nadstojnik (1960)
 Fedor Škubonja: Izgubljena olovka (1960)
 Alfred Hitchcock: Psycho (1960)
 Branko Belan: Mediteranski prozori (1960)
 Giuseppe Ungaretti: Notes starca (1960)
 Isaac Bashevis Singer: Lublinski čarobnjak (1960)
 Jean Renoir: Doručak na travi (1960)
 Eyvind Johnson: Doba njegove milosti (1960)
 Odiseas Elitis: Šest i jedna grižnja savjesti za nebo (1960)
 Lawrence Durrell: Clea (1960)
 Pär Fabian Lagerkvist: Ahasverova smrt (1960)
 Wystan Hugh Auden: Poštovanje kliji (1960)
 Claude Simon: Flandrijska cesta (1960)
 Alojz Rebula: Senčni ples (1960)
 Halldór Kiljan Laxness: Ponovno osvojeni raj (1960)
 Miroslav Belović/Jovan Ćirilov: Begunci (1960)
 Edna O’Brien: Provincijalke (1960)
 Milentije Popović: Društveni značaj naučnoistraživačkog rada (1960)
 Jovan Ćirilov: Vetroviti drumovi (1960)
 Billy Wilder: The Apartment (1960)
 Salvatore Quasimodo: Pjesnik i političar i drugi eseji (1960)
 Andrzej Wajda: Nevini čarobnjaci (1960)
 Derviš Sušić: Ja, Danilo (1960)
 Ismail Kadare: Industrijski san (1960)
 Gustav Krklec: Noćno iverje (1960)
 Danilo Pejović: Realni svijet (1960)
 Tadeusz Różewicz: Kartoteka (1960)
 Reinhard Bendix: Max Weber (1960)
 France Stele: Umetnost v Primorju (1960)
 Vlatko Pavletić: Trenutak sadašnjosti (1960)
 Saint-John Perse: Kronika (1960)
 Eugen Fink: Igra kao simbol svijeta (1960)
 Branko Miljković: Poreklo nade (1960)
 Branko Miljković: Vatra i ništa (1960)
 Nenad Brixy: Mrtvacima ulaz zabranjen (1960)
 Seymour Martin Lipset: Politički čovjek (1960)
 Mak Dizdar: Okrutnosti kruga (1960)
 Georges Simenon: Maigret na sudu (1960)
 Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale (1960)
 Isaak Deutscher: Great Contest – Russia and the West (1960)
 Maurice Merleau-Ponty: Znakovi (1960)
 Henry Miller: Nexus (1960)
 Hans-Georg Gadamer: Istina i metoda (1960)
 Kazimierz Brandys: Romantičnost (1960)
 Slavko Leovac: Mit i poezija (1960)
 Joža Horvat: Abeceda ludih želja (1960)
 Zvonimir Kulundžić: Kosinj – kolijevka štamparstva slavenskog juga (1960)
 Louis-Ferdinand Céline: Sjever (1960)
 Klara Zetkin: Izabrani spisi i govori (1960)
 Ivan Kušan: Zidom zazidani (1960)
 Ivan Kušan: Domaća zadaća (1960)
 Ōe Kenzaburō: Sedamnaestogodišnjak (1960)
 Jorge Luis Borges: Tvorac (1960)
 Radomir Konstantinović: Izlazak (1960)
 Vesna Parun: Marija i mornar (1960)
 Italo Calvino: More objektivnosti (1960)
 Mihail Šolohov: Uzorana ledina (1960)
 Franjo Tuđman: Stvaranje socijalističke Jugoslavije (1960)
 Igor Zidić: Uhodeći more (1960)
 Mihailo Lalić: Hajka (1960)
 Antun Barac/Višnja Barac: Književnost pedesetih i šezdesetih godina (1960)
 Antun Branko Šimić: Sabrana djela (1960)
 Zlatko Tomičić: Budni faun (1960)
 Mihailo Lalić: Hajka (1960)
 Milorad Ekmečić: Ustanak u Bosni i Hercegovini 1875-1878 (1960)
 Hugo Klajn: Osamnaesti brimer Luja Bonaparte (1960)
 Ivo Andrić: Lica (1960)
 Vasko Popa: Urnebesnik (1960)
 Pier Paolo Pasolini: Strast i ideologija (1960)
 Jean-Paul Sartre: Kritika dijalektičkog uma (1960)
 Jean-Paul Sartre: Zatočenici iz Altone (1960)
 Wystan Hugh Auden: Poštovanje kliji (1960)
 Ive Mihovilović: Slučaj Chessman (1960)
 Dobriša Cesarić: Izabrane pjesme (1960)
 Aleksandar Leso Ivanović: Čapur u kršu (1960)
 Ivan Šibl: Ratni dnevnik (1960)
 Tomislav Sabljak: Situacije (1960)
 Branko Horvat: Ekonomska teorija planske privrede (1961)
 Dimitrije Bašičević Mangelos: Ivan Generalić (1961)
 Isaac Bashevis Singer: Spinoza s Market Streeta i druge priče (1961)
 Sidney Lumet: A View from the Bridge (1961)
 Robert Alan Dahl: Who Governs (1961)
 Hugh Thomas: The Spanish Civil War (1961)
 Dolf Sternberger: Koncept političkog (1961)
 Anđelka Martić: Kurir Dragan i njegovo konjče (1961)
 Anđelka Martić: Neugasivi životi (1961)
 Peter Calvocoressi: South Africa and World Opinion (1961)
 Eugen Pusić: Uprava (1961)
 Alain Peyrefitte: Bismo li trebali dijeliti Alžir (1961)
 Nikola Tanhofer: Sreća dolazi u devet (1961)
 Richard Pipes (ed.): The Russian Intelligentsia (1961)
 Albert O. Hirschman: Latin American Issues (1961)
 Vanja Radauš: Ciklus ‘Panopticum croaticum’ (1961)
 Robert Ardrey: African Genesis (1961)
 Russell Kirk: Old House of Fear (1961)
 Jacques Brel: Marieke (1961)
 Neil Simon: Come Blow Your Horn (1961)
 Aleksandar Petrović: Dvoje (1961)
 Grga Novak: Vis (1961)
 Grga Novak: Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća (1961)
 Chris Marker: Cuba sí (1961)
 Stevan Raičković: Tisa (1961)
 Günther Anders: Grižnja savjesti (1961)
 Husein Tahmiščić: Ponovo osvojen grad (1961)
 George Steiner: The Death of Tragedy (1961)
 R. D. Laing: The Self and Others (1961)
 Yehiel De-Nur: Zvali su ga Piepel (1961)
 Harold Clurman: The Fervent Years (1961)
 Raul Hilberg: The Destruction of the European Jews (1961)
 Marlon Brando: One-Eyed Jacks (1961)
 Danijel Dragojević: Kosta Angeli Radovani (1961)
 Andrei Konchalovsky: The Boy and the Dove (1961)
 Velimir Lukić: Čudesni predeo (1961)
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Pripovijetke (1961)
 Nicholas Ray: King of Kings (1961)
 Alan John Percival Taylor: Lloyd George (1961)
 Alan John Percival Taylor: The Origins of the Second World War (1961)
 Henry King: Tender is the Night (1961)
 Duško Radović: Smešne reči (1961)
 Garry Willis: Chesterton. Man and Mask (1961)
 Samuel Fuller: Underworld USA (1961)
 Miladin Životić: Aktuelni problemi odnosa prema religiji (1961)
 Akira Kurosawa: Tjelesna straža (1961)
 Mihailo Marković: Dijalektička teorija značenja (1961)
 Aretha Franklin: Aretha (1961)
 Gyula Illyés: Nove pjesme (1961)
 Jerzy Kawalerowicz: Majka Ivana Anđeoska (1961)
 Vojin Jelić: Ne damo vam umrijeti (1961)
 Radoš Novaković: Pesma (1961)
 John Dos Passos: Midcentury (1961)
 Anatole Litvak: Volite li Brahmsa (1961)
 Francis Ponge: Velika zbirka (1961)
 Grigor Vitez: Iza brda plava (1961)
 Grigor Vitez: Jednog jutra u gaju (1961)
 Frank Capra: Pocketful of Miracles (1961)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Zvjezdana karta (1961)
 Puriša Đorđević: Prvi građanin male varoši (1961)
 Puriša Đorđević: Leto je krivo za sve (1961)
 Josip Horvath: Frano Supilo (1961)
 Sam Peckinpah: The Deadly Companions (1961)
 Vladimir Vojnovič: Živimo ovdje (1961)
 Sergio Leone/Robert Aldrich: Sodoma i Gomora (1961)
 Pavao Vuk-Pavlović: Vrednota u svijetu (1961)
 George Seaton: The Pleasure of His Company (1961)
 Jean Genet: Paravani (1961)
 Robert Rossen: The Hustler (1961)
 Robert Conquest: Power and Policy in the USSR (1961)
 Robert Conquest: Courage of Genius (1961)
 Carl Sagan: Organic Matter and the Moon (1961)
 Lewis Mumford: The City in History (1961)
 Robert Wise: West Side Story (1961)
 Alexandr Kliment: Teška voda (1961)
 Ephraim Kishon: Bračni ugovor (1961)
 John Cassavetes: Too Late Blues (1961)
 Leopold Tyrmand: Filip (1961)
 Gilbert Durand: Mitski dekor u ‘Parmskom kartuzijanskom samostanu’ (1961)
 Rudolf Sremec: Zlatna dolina (1961)
 Stojan Dimitrijević: Problem neolita u sjeverozapadnoj Jugoslaviji (1961)
 Dimitrije Bašičević: Ivan Generalić (1961)
 Petar Gudelj: Isus je sam (1961)
 Edward Hallett Carr: What is History (1961)
 Sławomir Mrożek: Karol (1961)
 Sławomir Mrożek: Na pučini (1961)
 Sławomir Mrożek: Strip-tease (1961)
 Dragovan Šepić: Supilo diplomat (1961)
 Roy Orbison: Roy Orbison at the Rock House (1961)
 Roy Orbison: Lonely and Blue (1961)
 Drago Ivanišević: Srž (1961)
 Peko Dapčević: Taktika partizanskih odreda i brigada (1961)
 Peko Dapčević: Male ratne priče (1961)
 Vlado Kristl: Don Kihot (1961)
 Rudi Supek: Ispitivanje javnog mnijenja (1961)
 John Roderigo Dos Passos: Midcentury (1961)
 Bernardo Bernardi: Interijer Otvorenog sveučilišta u Zagrebu (1961)
 Vanča Kljaković: Susreti (1961)
 Michelangelo Antonioni: Noć (1961)
 Eduardo De Filippo: Subota, nedjelja i ponedjeljak (1961)
 Borivoj Dovniković: Lutkica (1961)
 Gianni Rodari: Telefonske bajke (1961)
 Robert Siodmak: Afera Nine B. (1961)
 Ljubomir Simović: Veseli grobovi (1961)
 Božidar Rašica: Urbanističko-arhitektonski plan Zadra (1961)
 Vjekoslav Bajsić: Pojam „kršćanske“ filozofije u djelu Edite Stein (1961)
 Alain Resnais: Prošle godine u Marienbadu (1961)
 Salvatore Quasimodo: Zapisi o kazalištu (1961)
 Luis Buñuel: Viridiana (1961)
 Joseph Heller: Catch-22 (1961)
 Erving Goffman: Duševne bolnice (1961)
 Jacques Rivette: Pariz nam pripada (1961)
 Roman Polanski: Debeli i mršavi (1961)
 Jasunari Kavabata: Uspavane ljepotice (1961)
 Nikos Kazandzakis: Izvješće El Greku (1961)
 André Bazin: Što je film (1961)
 Janet Frame: Faces in the Water (1961)
 Allen Ginsberg: Kaddish i druge pjesme (1961)
 Tennessee Williams: Night of the Iguana (1961)
 Jure Franičević Pločar: Zvoni na nebo (1961)
 Lawrence Ferlinghetti: Počinjući od San Francisca (1961)
 V. S. Naipaul: Kuća za gospodina Biswasa (1961)
 Pero Budak: Tišina! Snimamo! (1961)
 Branko Bauer: Martin u oblacima (1961)
 Aleksandar Tišma: Krivice (1961)
 Veljko Bulajić: Uzavreli grad (1961)
 Šime Šimatović: Pustolov pred vratima (1961)
 Derviš Sušić: Danilo u stavu mirno (1961)
 James Arthur Baldwin: Nitko mi ne zna ime (1961)
 Fedor Škubonja: Veliko suđenje (1961)
 Miroslav Belović/Jovan Ćirilov: Vreme, oganj i čovek (1961)
 Naguib Mahfouz: Lopovi i psi (1961)
 Ferdo Kozak: Punčka (1961)
 Billy Wilder: One, Two, Three (1961)
 Patrick White: Putnici u bojnim kolima (1961)
 Erih Koš: Sneg i led (1961)
 Erih Koš: Novosadski pokolj (1961)
 John Steinbeck: Zima našeg nezadovoljstva (1961)
 Miodrag Popović: Đura Jakšić (1961)
 Ivan Lalić: Vreme, vatre, vrtovi (1961)
 Mirko Božić: Pravednik (1961)
 Slobodan Novak: Strašno je znati (1961)
 Alojz Kraigher: Na robu življenja (1961)
 Max Frisch: Andorra (1961)
 Max Frisch: Stiller (1961)
 Vlatko Pavletić: Analiza bez koje se ne može (1961)
 Predrag Vranicki: Historija marksizma (1961)
 Miloš Đurić: Istorija helenske etike (1961)
 Andrzej Wajda: Sibirska led Magbet (1961)
 Andrzej Wajda: Samson (1961)
 William Saroyan: Here Comes, There Goes You Know Who (1961)
 Dobrica Ćosić: Deobe (1961)
 Slobodan Novak: Tvrdi grad (1961)
 Anđelko Vuletić: Gramatika ili progonstvo (1961)
 Raymond Aron: Mir i rat među nacijama (1961)
 Rabīndranāth Tagore: Prema univerzalnom čovjeku (1961)
 Arnold Joseph Toynbee: Proučavanje povijesti (1961)
 Ernst Bloch: Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo (1961)
 Ernst Bloch: Ontologija još-ne-bitka (1961)
 Ismail Kadare: Bilješke o mojem naraštaju (1961)
 Ismail Kadare: Moje stoljeće (1961)
 Prežihov Voranc: Čez goro k očetu (1961)
 Prežihov Voranc: Prvi maj (1961)
 Hannah Arendt: Između prošlosti i budućnosti (1961)
 Pier Paolo Pasolini: Religija mojega vremena (1961)
 Branko Miljković: Krv koja svetli (1961)
 Rastko Petrović: Dan šesti (1961)
 Michel Foucault: Ludost i nerazumnost (1961)
 Meša Selimović: Tišine (1961)
 Ingeborg Bachmann: Trideseta godina (1961)
 Slavko Mihalić: Godišnja doba (1961)
 Stanislaw Lem: Knjiga robota (1961)
 Stanislaw Lem: Povratak sa zvijezda (1961)
 Jure Kaštelan: Čudo i smrt (1961)
 Stanislaw Lem: Solaris (1961)
 Čedomir Minderović: Poslednji koktel (1961)
 Zdenko Škreb & Fran Petrè: Uvod u književnost (1961)
 Ōe Kenzaburō: Smrt političkoga mladca (1961)
 Antun Šoljan: Izdajice (1961)
 Günter Grass: Mačka i miš (1961)
 Bertolt Brecht: Pjesme (1961)
 Slavko Kolar: Jurnjava na motoru (1961)
 Jürgen Habermas: Student i politika (1961)
 Waldo David Frank: Kuba – proročanski otok (1961)
 William Seward Burroughs: Meki stroj (1961)
 Nikola Šop: Astralije (1961)
 Nikola Šop: Pompejanska balada (1961)
 Nikola Šop: Tremenda (1961)
 Arthur C. Clarke: Pad mjesečeve prašine (1961)
 Aleksandr Fjodorovič Kerenski i R. P. Browderž: Ruska prijelazna vlada (1961)
 Predrag Palavestra: Obrana kritike (1961)
 Martin Heidegger: Nietzsche (1961)
 Gaston Bachelard: Plamen voštanice (1961)
 Paul Valéry: Bilježnice (1961)
 Gabriel García Márquez: Pukovniku nema tko da piše (1961)
 Lov na Eichmanna (1961)
 Herbert Grün: Proces u Jeruzalemu 1961. (1961)
 George Steiner: Smrt tragedije (1961)
 Danijel Dragojević: Kornjača i drugi predjeli (1961)
 Oriana Fallaci: Nepotrebni spol (1961)
 Oriana Fallaci: Penelopi u ratu (1962)
 Arthur Penn: The Miracle Worker (1962)
 Gabriel García Márquez: Zla kob (1962)
 Julio Cortázar: Priče o kronopijima i famama (1962)
 Vanča Kljaković: Bobo (1962)
 Dolf Sternberger: Razlog i ponor moći (1962)
 Peter Calvocoressi: World Order and New States (1962)
 Grozdana Olujić: Glasam za ljubav (1962)
 Russell Kirk: The Truly Sullen Bell (1962)
 Otto Preminger: Advise and Consent (1962)
 Jürgen Habermas: Strukturna promjena javnosti (1962)
 Michelangelo Antonioni: Pomrčina (1962)
 Thornton Wilder: Plays for Bleecker Street (1962)
 Vuko Pavićević: Uvod u etiku (1962)
 Agnès Varda: Klio pet do sedam (1962)
 Elia Kazan: America, America (1962)
 The Beach Boys: Surfin’ Safari (1962)
 Mihailo Đurić: Problemi sociološkog metoda (1962)
 Jacques Brel: Les Bourgeois (1962)
 Neil Simon: Little Me (1962)
 Husein Tahmiščić: Kamerno veče poezije (1962)
 Stanley Kubrick: Lolita (1962)
 Garry Willis: Animals of the Bible (1962)
 Ken Russell: Elgar (1962)
 Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy (1962)
 Sidney Lumet: Long Day’s Journey Into Night (1962)
 Velimir Lukić: Okamenjeno more (1962)
 Velimir Lukić: Dugi život kralja Osvalda (1962)
 Pavao Vuk-Pavlović: Filozofije i svjetovi (1962)
 Norman Jewison: 40 Pounds of Trouble (1962)
 Dominik Mandić: Bosna i Hercegovina. Povijesno-kritička istraživanja (1962)
 Robert Aldrich: What Ever Happened to Baby Jane (1962)
 Ljubomir Tadić: Filozofske osnove pravne teorije Hansa Kelsena (1962)
 Orson Welles: The Trial (1962)
 James M. Cain: Mignon (1962)
 Sam Peckinpah: Guns in the Afternoon (1962)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Na pola puta do Mjeseca (1962)
 Samuel Fuller: Merrill’s Marauders (1962)
 Eugene Weber: Action Française (1962)
 Eugene Weber: Nationalism, Socialism and National-Socialism in France (1962)
 Francis Ford Coppola: Tonight for Sure (1962)
 Francis Ford Coppola: The Bellboy and the Playgirls (1962)
 Patricia Highsmith: The Cry of the Owl (1962)
 Vincente Minnelli: Two Weeks in Another Town (1962)
 Michael Ondaatje: Social Call (1962)
 Ozu Yasujiro: Jesensko poslijepodne (1962)
 John Dos Passos: Mr. Wilson’s War (1962)
 Aretha Franklin: The Electrifying Aretha Franklin (1962)
 Aretha Franklin: The Tender, the Moving, the Swinging Aretha Franklin (1962)
 Ken Kesey: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1962)
 Josip Horvath: Povijest novinstva Hrvatske (1962)
 Bob Dylan: Bob Dylan (1962)
 Vladimir Nabokov: Blijeda vatra (1962)
 Howard Hawks: Hatari (1962)
 Boris Vian: Generalska užina (1962)
 Boris Vian: Ne želim krepati (1962)
 Milton Friedman: Teorija cijena (1962)
 Milton Friedman: Kapitalizam i sloboda (1962)
 Jasper Ridley: Thomas Cranmer (1962)
 Don Siegel: Hell is for Heroes (1962)
 Mića Popović: U ateljeu pred noć (1962)
 Petar Džadžić: Iz dana u dan (1962)
 George Seaton: The Counterfeit Traitor (1962)
 Miloš Macourek: Stvorenjopis (1962)
 Gilles Deleuze: Nietzsche i filozofija (1962)
 Claude Lévi-Strauss: Divlja misao (1962)
 Astrid Lindgren: Karlsson na krovu (1962)
 Philip K. Dick: The Man in the High Castle (1962)
 Roy Orbison: Crying (1962)
 Aleksandar Srnec: Luminoplastika (1962)
 Luis Buñuel: Anđeo uništenja (1962)
 Sławomir Mrożek: Zabava (1962)
 Berislav Šerbetić: Obiteljska kuća u Gračanima (1962)
 Ivo Vrbanić: Pravda i krivda (1962)
 Friedrich Dürrenmatt: Fizičari (1962)
 John Ford: The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
 Claude Lévi-Strauss: Totemizam danas (1962)
 Vlado Kristl: Resni človek (1962)
 Jiří Suchý: Jona i tingl-tangl (1962)
 Carlos Saura: Huligani (1962)
 Miroslav Krleža: Banket u Blitvi III (1962)
 Arsenij Tarkovski: Prije snijega (1962)
 Éric Rohmer: U znaku lava (1962)
 Jean-Pierre Melville: Léon Morin, svećenik (1962)
 Hans Magnus Enzensberger: Pojedinosti (1962)
 Roger Vadim: Porok i vrlina (1962)
 Jean-Luc Godard: Živjeti svoj život (1962)
 Nicanor Parra: Salonski stihovi (1962)
 Roman Polanski: Sisavci (1962)
 Roman Polanski: Nož u vodi (1962)
 Tomislav Ladan: Zoon graphicon (1962)
 Branko Belan: Biografija utopljenice (1962)
 Doris Lessing: Zlatna bilježnica (1962)
 Ante Babaja: Pravda (1962)
 Jovan Hristić: Drame (1962)
 Ante Cettineo: Diorama djetinjstva (1962)
 Veljko Bulajić: Kozara (1962)
 Andrej Tarkovski: Ivanovo djetinjstvo (1962)
 Dušan Makavejev: Parada (1962)
 Wystan Hugh Auden: Bojadisorova ruka (1962)
 Cecil Day-Lewis: Soba i druge pjesme (1962)
 Maksimilijan Erenrajh Ostojić: Između stvari i ništavila (1962)
 Vatroslav Mimica: Mala kronika (1962)
 Branko M. Marjanović: Lasica (1962)
 Branko M. Marjanović: Tragom medvjeda (1962)
 John Ashbery: Prisega s teniskog igrališta (1962)
 William Carlos Williams: Prizori iz Breughela (1962)
 James Arthur Baldwin: Druga zemlja (1962)
 Mihajlo Đurić: Problemi sociološkog metoda (1962)
 Branko Bauer: Prekobrojna (1962)
 Zvonimir Berković: Moj stan (1962)
 Ante Stamać: Rasap (1962)
 Derek Walcott: Zelena noć (1962)
 Isaac Bashevis Singer: Rob (1962)
 John Steinbeck: Putovanje s Charlijem u potrazi za Amerikom (1962)
 Maurice Blanchot: Čekanje, zaborav (1962)
 Tomas Tranströmer: Poluzavršeno nebo (1962)
 Edna O’Brien: Osamljena djevojka (1962)
 Nelly Sachs: Znakovi u pijesku (1962)
 Dušan Matić: Laža i paralaža moći (1962)
 Pär Fabian Lagerkvist: Hodočasnik na moru (1962)
 Antonije Isaković: Paprat i vatra (1962)
 Dušan Radović: Smešne reči (1962)
 Miodrag Pavlović: Mleko iskoni (1962)
 Eugene O’Neill: Uzvišenije kuće (1962)
 France Koblar: Simon Gregorčič – njegov čas, življenje in delo (1962)
 Claude Simon: Palača (1962)
 Juš Kozak: Portreti (1962)
 Jacques Le Goff: Srednji vijek (1962)
 Oto Bihali Merin: Prodori moderne misli (1962)
 Kazimierz Brandys: Između ratova (1962)
 Kazimierz Brandys: Pisma gospođi Z. (1962)
 Aleksandar Ristović: Ime prirode (1962)
 Eric Hobsbawm: The Age of Revolution (1962)
 Nathan H. Juran: Jack the Giant Killer (1962)
 Nathan H. Juran: Boy Who Caught a Crook (1962)
 Prežihov Voranc: Levi devžej (1962)
 Tadeusz Różewicz: Ništa u Prosperovu plaštu (1962)
 Anđelko Vuletić: Jedina nada (1962)
 Edward Albee: Who’s Afraid of Virginia Wolf (1962)
 Czesław Miłosz: Kralj Popiel i druge pjesme (1962)
 Zvonimir Mrkonjić: Gdje je što (1962)
 Vladimir Filipović: Klasični njemački idealizam (1962)
 Aleksandar Flaker: Suvremeni ruski pisci (1962)
 Ćamil Sijarić: Kuću kućom čine lastavice (1962)
 Zvonimir Kulundžić: Atentat na Stjepana Radića i njegova prava pozadina (1962)
 Milan Nikolić: Kristalna pepeljara (1962)
 Milan Nikolić: Tajna kanarinčeve krletke (1962)
 Vojislav Lubarda: Bližnji svoj (1962)
 Joža Horvat: Mačak pod šljemom (1962)
 Grozdana Olujić: Glasam za ljubav (1962)
 Willem Frederik Hermans: Divlja šetnja (1962)
 Alojz Gradnik: Eros-Tanatos (1962)
 Dubravko Jelčić: Poraz pobjednika (1962)
 Vesna Krmpotić: Plamen svijeća (1962)
 Slobodan Jovanović: Moji savremenici (1962)
 Umberto Eco: Otvoreno djelo (1962)
 Milovan Đilas: Razgovori sa Staljinom (1962)
 Mirko Kovač: Gubilište (1962)
 Aldous Huxley: Otok (1962)
 Alonso Dámaso: Četiri španjolska pjesnika (1962)
 Marijan Matković: I bogovi pate (1962)
 Jack Kerouac: Big Sur (1962)
 Danilo Kiš: Mansarda (1962)
 Zbigniew Brzezinski: Ideology and Power in Soviet Politics (1962)
 Vasko Popa: Ponoćno sunce (1962)
 Zlatko Tomičić: Nos (1962)
 Carl Gustav Jung: Sjećanja, snovi, misli (1962)
 Matija Bećković: Vera Pavladoljska (1962)
 Miroslav Krleža: Barbusse-Barrès paralela (1962)
 Gabriel García Márquez: Sahrana Velike Mame (1962)
 Henri Michaux: Vjetrovi i prašina (1962)
 Frank Sinatra: Sinatra and Strings (1962)
 Czesław Miłosz: Čovjek među škorpionima (1962)
 Josip Vidmar: Dramaturški listi (1962)
 Josip Vidmar: Drobni eseji (1962)
 Bora Ćosić: Vidljivi i nevidljivi čovek (1962)
 Eugène Ionesco: Zračni pješak (1962)
 Martin Heidegger: Pitanje o stvari (1962)
 Elvis Presley: Pot Luck (1962)
 Wystan Hugh Auden: Bojadisarova ruka i drugi eseji (1962)
 Ćamil Sijarić: Naša snaha i momci (1962)
 Miško Kranjec: Mladost v močvirju (1962)
 Italo Calvino: Izazov labirintu (1962)
 Velibor Gligorić: U vihoru (1962)
 Aleksandar Solženjicin: Jedan dan Ivana Denisoviča (1962)
 Aleksandar Solženjicin: Matrjonino domaćinstvo (1963)
 Dušan Jovanović: Predstave ne bo (1963)
 Jacques Lassaigne: Miro (1963)
 Richard Hofstadter: Anti-intellectualism in American Life (1963)
 Richard Hofstadter: The Progressive Movement (1963)
 Julio Cortázar: Igra školice (1963)
 Günter Grass: Pasje godine (1963)
 Betty Friedan: The Feminine Mystique
 Miloš Forman: Konkurs (1963)
 Miloš Forman: Crni Petar (1963)
 Robert Alan Dahl: Modern Political Analysis (1963)
 Ahmet Hromadžić: Okamenjeni vukovi (1963)
 Richard Pipes: Social Democracy and the St. Petersburg Labor Movement (1963)
 Aleksandar Petrović: Dani (1963)
 Haynes Johnson: Dusk the Mountain (1963)
 Neven Šegvić: Poslovni objekt Lloyda i socijalnog osiguranja u Splitu (1963)
 Charles Bukowski: It Catches My Heart in Its Hands (1963)
 Nicholas Ray: 55 Days at Peking (1963)
 Ana Andrejevna Ahmatova: Rekvijem (1963)
 Dubravko Horvatić: Zla vojna (1963)
 Chris Marker: Krasni maj (1963)
 Chris Marker: Nasip (1963)
 Stevan Raičković: Kamena uspavanka (1963)
 Vuko Pavićević: Sociološko tumačenje religije (1963)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Slava i hvala (1963)
 Russell Kirk: Confessions of a Bohemian Tory (1963)
 The Beach Boys: Surfin’ USA (1963)
 The Beach Boys: Surfer Girl (1963)
 The Beach Boys: Little Deuce Coupe (1963)
 Radomir Lukić: Uvod u pravo (1963)
 Neil Simon: Barefoot in the Park (1963)
 Norman Jewison: The Thrill of It All (1963)
 Dominik Mandić: Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti (1963)
 Straub–Huillet: Machorka-Muff (1963)
 Velimir Lukić: Bertove kočije ili Sibila (1963)
 Albert O. Hirschman: Journeys Toward Progress (1963)
 John Hersey: Here to Stay (1963)
 Alan John Percival Taylor: The First World War. An Illustrated History (1963)
 Francis Ford Coppola: Dementia 13 (1963)
 Roger Garaudy: O realizmu bez obala (1963)
 Duško Radović: Pričam ti priču (1963)
 Andrej Donatovič Sinjavski: Ljubimov (1963)
 Samuel Fuller: Shock Corridor (1963)
 Karel Kosik: Dijalektika konkretnoga (1963)
 Robert Wise: The Haunting (1963)
 Elsa Morante: Andaluzijski šal (1963)
 Otto Preminger: The Cardinal (1963)
 Danko Grlić: Filozofija (1963)
 Radoš Novaković: Operacija Ticijan (1963)
 Radoš Novaković: Portrait in Terror (1963)
 Tibor Déry: Ljubav (1963)
 George Seaton: The Hook (1963)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Naranča iz Maroka (1963)
 John Dos Passos: Brazil on the Move (1963)
 Aretha Franklin: Laughing on the Outside (1963)
 Nedjeljko Fabrio: Odora Talije (1963)
 Andrija Krešić: Nauka i filozofija (1963)
 Thomas Pynchon: V (1963)
 Šime Vulas: Zvono djetinjstva (1963)
 Gyula Illyés: Miljenik (1963)
 John Cassavetes: A Child is Waiting (1963)
 Ephraim Kishon: On i ona (1963)
 Antun Augustinčić: Marin Držić (1963)
 Lewis Mumford: The Highway and the City (1963)
 Ivan Vyskočil/Václav Havel: Autostop (1963)
 Ivan Vyskočil: Letjeti je lako (1963)
 Akira Kurosawa: Veliki i mali (1963)
 Vladimir Vojnovič: Htio bih biti pošten (1963)
 Ryszard Kapuściński: Crvene zvijezde (1963)
 Josef Škvorecký: Legenda Emöke (1963)
 Pavel Kohout: Dvanaestoro (1963)
 Ivan Klíma: Sat tišine (1963)
 Zvonimir Majdak: Ukleti motociklist (1963)
 Bob Dylan: The Freewheelin’ Bob Dylan (1963)
 Aleksandr Trifonovič Tvardovski: Tjorkin na onome svijetu (1963)
 Federico Fellini: Osam i pol (1963)
 Sylvia Plath: The Bell Jar (1963)
 Vlado Kristl: Madeleine (1963)
 Yukio Mishima: Mornar koji je iznevjerio more (1963)
 The Beatles: Please Please Me (1963)
 The Beatles: With the Beatles (1963)
 Josef Topol: Kraj mesopusta (1963)
 Mate Relja: Opasni put (1963)
 Viktor Borisovič Šklovski: Lev Tolstoj (1963)
 Zvonimir Bajsić: Lice iza stakla (1963)
 Luis Buñuel: Dnevnik jedne sobarice (1963)
 Zdravko Bregovac: Hotel „Bellevue“ u Plitvicama (1963)
 John Ford: Donovan’s Reef (1963)
 Matija Salaj: Hotel „Vučedol“ u Vukovaru (1963)
 Jerzy Andrzejewski: Ide skačući po gorama (1963)
 Ivo Vrbanić: Kugina kuća (1963)
 Erih Koš: Prvo lice jednine (1963)
 Zoran Gluščević: Kako se posmatra književno delo (1963)
 Rudolf Sremec: Ljudi na točkovima (1963)
 John Fowles: The Collector (1963)
 Roy Orbison: In Dreams (1963)
 Lindsay Anderson: This Sporting Life (1963)
 Luchino Visconti: Gepard (1963)
 Vittorio De Sica: Jučer, danas, sutra (1963)
 Nicanor Parra: Manifest (1963)
 Jacques-Yves Cousteau: Svijet bez sunca (1963)
 Alain Resnais: Muriel ili vrijeme povratka (1963)
 Janet Frame: Scented Gardens for the Blind (1963)
 Henry de Montherlant: Kaos i noć (1963)
 Jean-Luc Godard: Prijezir (1963)
 Gloria Steinem: The Beach Book (1963)
 Ante Babaja: Ljubav (1963)
 Susan Sontag: Benefactor (1963)
 Nathalie Sarraute: Zlatno voće (1963)
 Leonid Maksimovič Leonov: Evgenia Ivanovna (1963)
 Elia Kazan: America, America (1963)
 Brana Crnčević: Bosonogi i nebo (1963)
 Brana Crnčević: Cipelice od krokodilske kože (1963)
 Brana Crnčević: Njen prvi čaj (1963)
 Harold Bloom: Blakeova apokalipsa (1963)
 Billy Wilder: Irma la Douce (1963)
 Milton Friedman/A. J. Schwartz: Monetarna povijest Sjedinjenih Država 1867-1960 (1963)
 Milton Friedman: Uzroci i posljedice inflacije (1963)
 Nikola Tanhofer: Dvostruki obruč (1963)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Zapisnik (1963)
 Miško Kranjec: Za svetlimi obzorji (1963)
 Branko Belan: Lica otputovala, lica umrla (1963)
 Nikos Kazandzakis: Bratoubojice (1963)
 Wole Soyinka: Ples šuma (1963)
 Wole Soyinka: Kušnje brata Jeroa (1963)
 Edna O’Brien: Djevojke u sretnoj bračnoj luci (1963)
 Aleksandar Vučo: Zasluge (1963)
 Raša Popov: Dva oka (1963)
 Veno Taufer: Jetnik prostosti (1963)
 Sreten Marić: Ogledi (1963)
 Edvard Kocbek: Groza (1963)
 Alain Robbe-Grillet: Za novi roman (1963)
 Alain Robbe-Grillet: Besmrtna (1963)
 Voja Čolanović: Druga polovina neba (1963)
 Branko Bauer: Licem u lice (1963)
 Dušan Radović: Pričam ti priču (1963)
 Josip Vidmar: Srečanje z zgodovino (1963)
 Josip Vidmar: Polemike (1963)
 Don Chaffey: Jason and the Argonauts (1963)
 Don Chaffey: The Three Lives of Thomasina (1963)
 Pavle Ugrinov: Ishodište (1963)
 Slobodan Novak: Trofej (1963)
 Michel Foucault: Rađanje klinike (1963)
 Gustav Krklec: Izabrani epigrami (1963)
 William Saroyan: Not Dying (1963)
 Milorad Pavlović: Igre bezimenih (1963)
 Ismail Kadare: General mrtve vojske (1963)
 Mak Dizdar: Koljena za Madonu (1963)
 Hans Jonas: Između ništa i vječnosti (1963)
 Hans Jonas: Fenomen života (1963)
 Ernst Bloch: Tübingenski uvod u filozofiju (1963)
 Anđelko Vuletić: Drvo s paklenih vrata (1963)
 Raymond Aron: Osamnaest lekcija o industrijskom društvu (1963)
 Jovan Ćirilov: Ponoćni susreti (1963)
 Raymond Aron: Veliki prijepor. Uvod u atomsku energiju (1963)
 György Lukács: Osebujnost estetskoga (1963)
 Mario Vargas Llosa: Grad i psi (1963)
 Pero Zlatar: Golovi Dražana Jerkovića (1963)
 Alija Isaković: Sunce o desno rame (1963)
 Vojislav Lubarda: Ljuljaška (1963)
 Bohumil Hrabal: Biserčić na dnu (1963)
 Hannah Arendt: Eichmann u Jeruzalemu (1963)
 Hannah Arendt: O revoluciji (1963)
 Isaak Deutscher: The Prophet Outcast (1963)
 Primo Levi: Primirje (1963)
 Milan Kangrga: Etički problem u djelu Karla Marxa (1963)
 Slavko Leovac: Helenska tradicija i srpska književnost 20. veka (1963)
 Ludvik Vaculík: Bučna kuća (1963)
 Umberto Eco: Minimalni dnevnik (1963)
 Eugen Pusić: Lokalna zajednica (1963)
 Václav Havel: Vrtna svečanost (1963)
 Leonid Maksimovič Leonov: Evgenija Ivanovna (1963)
 Bora Ćosić: Sodoma i Gomora (1963)
 Ivan Kušan: Zagonetni dječak (1963)
 Samuel Beckett: O, divni dani (1963)
 Igor Zidić: Eseji (1963)
 Ive Mihovilović: Afera Profumo (1963)
 Ive Mihovilović: Vatikan od Pija XII. do Pavla VI. (1963)
 Ive Mihovilović/Sead Saračević/Zvonimir Kristl: Drama u Dallasu (1963)
 Borislav Mihajlović Mihiz: Banović Strahinja (1963)
 Miroslav Krleža: Antun Augustinčić (1963)
 Miroslav Krleža: August Cesarec (1963)
 Heinrich Böll: Gledišta jednog klauna (1963)
 Igor Zidić: Kruh s grane (1963)
 Danijel Dragojević: Albert Kinert (1963)
 Italo Calvino: Marcovaldo (1963)
 Italo Calvino: Dan jednog člana izborne komisije (1963)
 Petar Šegedin: Na istom putu (1963)
 Gajo Petrović: Logika (1963)
 Matija Bećković: Metak lutalica (1963)
 Svetozar Petrović: Kritika i djelo (1963)
 Zbigniew Brzezinski & Samuel Huntington: Political Power (1963)
 Franjo Tuđman: Okupacija i revolucija (1963)
 Theodor W. Adorno: Tri studije o Hegelu (1963)
 Živojin Pavlović: Krivudava reka (1963)
 Paul Celan: Ničija ruža (1963)
 Stanislav Vinaver: Zanosi i prkosi Laze Kostića (1963)
 Eugène Ionesco: Kralj umire (1963)
 Antun Šoljan: Lice (1963)
 Josif Brodski: Velika elegija za Johna Donnea (1963)
 Dragutin Tadijanović: Prsten (1963)
 Saint-John Perse: Ptice (1963)
 T. S. Eliot: Sabrane pjesme (1963)
 Ivan Slamnig: Naronska siesta (1963)
 Peter Brook: Gospodar muha (1963)
 Oto Bihalji-Merin: Umetnost naivnih u Jugoslaviji (1963)
 Gajo Petrović: Od Lockea do Ayera (1964)
 Richard Hofstadter: A Long View. Goldwater in History (1964)
 Miloš Crnjanski: Druga knjiga ‘Seoba’ (1964)
 Jacques Lassaigne: Kandinski (1964)
 Branko Ćopić: Osma ofenziva (1964)
 Živko Jeličić: Staklenko (1964)
 Anđelka Martić: Mali borci (1964)
 Vojin Bakić: Razvijene površine (1960-1964)
 Vojin Bakić: Svjetlosni oblici (1963-1964)
 Vojin Bakić: Spomenik žrtvama u Dotršćini (1964)
 Ernst Fraenkel: Njemačka i zapadne demokracije (1964)
 Haynes Johnson: The Bay of Pigs (1964)
 Richard Pipes: The Formation of the Soviet Union, Communism and Nationalism 1917-1923 (1964)
 Mahmoud Darwish: Lišće masline (1964)
 Samuel Fuller: The Naked Kiss (1964)
 Marshall McLuhan: Understanding Media (1964)
 George Steiner: Anno Domini (1964)
 Ernest Gellner: Thought and Change (1964)
 Ken Russell: French Dressing (1964)
 Ivan Kordić: Rumen (1964)
 Gordon Parks: Flavio (1964)
 Nikola Martić: Vrhovi zemlje humske (1964)
 Aleksandar Petrović: Zapisnik (1964)
 Dubravko Horvatić: Hrvatska i druge zemlje (1964)
 Alan John Percival Taylor: Politics in Wartime (1964)
 The Beach Boys: Shut Down, Volume 2 (1964)
 The Beach Boys: All Summer Long (1964)
 The Beach Boys: Christmas Album (1964)
 Husein Tahmiščić: Izvor i govor (1964)
 Husein Tahmiščić: Gdje sad zvoni (1964)
 Husein Tahmiščić: Sve naše jave (1964)
 Velimir Lukić: Valpurgijska noć (1964)
 Stanley Kubrick: Dr. Strangelove (1964)
 R. D. Laing/Aaron Esterson: Sanity, Madness and the Family (1964)
 R. D. Laing/D. G. Cooper: Reason and Violence (1964)
 Mihailo Đurić: Sociologija Maksa Vebera (1964)
 Ken Kesey: Sometimes a Great Notion (1964)
 Sidney Lumet: The Pawnbroker (1964)
 Sidney Lumet: Fail Safe (1964)
 Garry Willis: Politics and Catholic Freedom (1964)
 Jerry Lee Lewis: Live at the Star Club, Hamburg (1964)
 Arthur Koestler: The Act of Creation (1964)
 Robert Rossen: Lilith (1964)
 Helmuth Plessner: Conditio humana (1964)
 Norman Jewison: Send Me No Flowers (1964)
 Svetozar Stojanović: Savremena meta-etika (1964)
 Aretha Franklin: Unforgettable (1964)
 Aretha Franklin: Running Out of Fools (1964)
 Jürgen Moltmann: Teologija nade (1964)
 Ralph Ellison: Shadow and Act (1964)
 Zvonimir Lončarić: 1×1=1 (1964)
 Andrija Krešić: Političko društvo i politička mitologija (1964)
 Patricia Highsmith: The Two Faces of January (1964)
 Patricia Highsmith: The Glass Cell (1964)
 Sergio Leone: Za šaku dolara (1964)
 Eugene Weber: Satan France-Maçon (1964)
 Eugene Weber: Varieties of Fascism (1964)
 Viktor Borisovič Šklovski: Živjeli nekoć (1964)
 Robert Aldrich: Hush, Hush, Sweet Charlotte (1964)
 Jiří Suchý: Čovjek s tavana (1964)
 Vanja Radauš: Ciklus ‘Čovjek i kras’ (1964)
 Konstantin Mihajlovič Simonov: Vojnici se ne rađaju (1964)
 Don Siegel: The Hanged Man (1964)
 Don Siegel: The Killers (1964)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Dva savršena i dvije naravi u kalcedonskoj dogmatskoj definiciji (1964)
 Puriša Đorđević: Jova Mijatović (1964)
 Grigor Vitez: Hvatajte lopova (1964)
 Grigor Vitez: Bajka o glinenoj ptici i druge priče i bajke (1964)
 Pavao Vuk-Pavlović: Zov (1964)
 Pavao Vuk-Pavlović: Razvaline (1964)
 Ivan Antić/Ivanka Raspopović: Zgrada Muzeja savremene umetnosti, Beograd (1964)
 Carl Gustav Jung: Čovjek i njegovi simboli (1964)
 Drago Ivanišević: Poezija (1964)
 George Seaton: 36 Hours (1964)
 Josef Škvorecký: Sedmokraki svijećnjak (1964)
 Roy Orbison: Oh, Pretty Woman (1964)
 Eric Hobsbawm: Labouring Men (1964)
 Charles Percy Snow: The Corridors of Power (1964)
 Max Frisch: Neka mi ime bude Gantenbein (1964)
 Svetozar Vukmanović Tempo: Privredni razvoj i socijalistička izgradnja (1964)
 Bob Dylan: The Times, They are A-Changin’ (1964)
 Bob Dylan: Another Side of Bob Dylan (1964)
 Ivan Ivanji: Svako igra svoju ulogu (1964)
 Ėmil Michel Cioran: Pad u vrijeme (1964)
 The Beatles: A Hard Day’s Night (1964)
 The Beatles: Beatles for Sale (1964)
 Milan Uhde: Kralj Vavra (1964)
 Vlado Kristl: Brana (1964)
 Željko Sabol: Dio po dio (1964)
 The Rolling Stones: The Rolling Stones (1964)
 The Rolling Stones: 12×5 (1964)
 Sławomir Mrożek: Tango (1964)
 Sławomir Mrożek: Krojač (1964)
 David Hockney: Kućni prizori (1964)
 Vaso Popović: Kod sudije za prekršaje (1964)
 Karel Reisz: The Night Must Fall (1964)
 Vjenceslav Richter: Sinturbanizam (1964)
 Ljubomir Simović: Poslednja zemlja (1964)
 John Ford: The Cheyenne Autumn (1964)
 Zvonimir Majdak: Bolest (1964)
 Božidar Rašica: Njemački paviljon na Zagrebačkom velesajmu (1964)
 Ivo Vrbanić: I opet twist (1964)
 Neven Šegvić: Škola u Visu (1964)
 Miroslav Krleža: Banket u Blitvi I-III (1964)
 Borivoj Dovniković: Bez naslova (1964)
 Ljudevit Jonke: Književni jezik u teoriji i praksi (1964)
 Grozdana Olujić: Ne budi zaspale pse (1964)
 Zlatko Bourek: I videl sam daljine meglene i kalne (1964)
 Joe Orton: Entertaining Mr. Sloane (1964)
 Michelangelo Antonioni: Crvena pustinja (1964)
 Vinko Antić: Antun Barac u ogledalu kazališta (1964)
 Veljko Bulajić: Skoplje 63 (1964)
 John Arden: Armstrong’s Last Goodbye (1964)
 Carl Theodor Dreyer: Gertrud (1964)
 Saul Bellow: Herzog (1964)
 Ante Babaja: Putokazi stoje na mjestu (1964)
 Erih Koš: Imena (1964)
 Susan Sontag: Notes of „Camp“ (1964)
 Vinko Nikolić: Duga nad porušenim mostovima (1964)
 Arthur Miller: After the Fall (1964)
 Arthur Miller: Incident in Vichy (1964)
 Sima Ćirković: Herceg Stefan Vukčić – Kosača i njegovo doba (1964)
 Sima Ćirković: Istorija srednjovjekovne bosanske države (1964)
 Boris Maruna: I poslije nas ostaje ljubav (1964)
 Marguerite Duras: Ushićenost Lol V. Stein (1964)
 William Golding: Zvonik (1964)
 Branko Belan: Obrasci mržnje (1964)
 Marko Ristić: Hacer Tiempo (1964)
 Branko Bauer: Nikoletina Bursać (1964)
 Nikola Tanhofer: Svanuće (1964)
 James Arthur Baldwin: Blues za gospodina Charliea (1964)
 Hans Magnus Enzensberger: Politika i zločin (1964)
 Hans Magnus Enzensberger: Pismo za slijepce (1964)
 Marjan Britovšek: Razkroj fevdalne agrarne strukture na Kranjskem (1964)
 Nathan H. Juran: First Men in the Moon (1964)
 Dario Fo: Sedmo – kradi malo manje (1964)
 Marin Franičević: Nastanjene uvale (1964)
 Ismail Kadare: Na što misle ove planine (1964)
 Pär Fabian Lagerkvist: Sveta zemlja (1964)
 Eyvind Johnson: Tijekom duga života (1964)
 Dobrica Ćosić: Akcija (1964)
 Aleksandar Ristović: Drveće i svetlost unaokolo (1964)
 Miško Kranjec: Otroci, čigavi ste (1964)
 Srečko Koslovel: Moja pesem (1964)
 Srečko Koslovel: Ekstaza smrti (1964)
 Dragoslav Adamović (ur.): Afrička putovanja (1964)
 Edna O’Brien: Kolovoz je grešan mjesec (1964)
 Patrick White: Spaljeni (1964)
 Nikola Milošević: Antropološki eseji (1964)
 Juš Kozak: Pavlihova kronika (1964)
 Mihajlo Đurić: Sociologija Maksa Vebera (1964)
 Darko Suvin: Dva vida dramaturgije (1964)
 Milan Vidmar: Spomini I-II (1964)
 Zdenko Škreb & Aleksandar Flaker: Stilovi i razdoblja (1964)
 Jovan Hristić: Poezija i filozofija (1964)
 Nikola Milićević: Snijeg i crna ptica (1964)
 Lucien Goldmann: Za sociologiju romana (1964)
 Miško Kranjec: Rdeči gardist (1964)
 Jacques Le Goff: Srednjovjekovna civilizacija Zapadne Europe (1964)
 Miodrag Popović: Vuk Stefanović Karadžić (1964)
 Veno Taufer: Prometej ali tema v zenici sonca (1964)
 Borislav Radović: Maina (1964)
 Jovan Ćirilov: Perpetum mobile (1964)
 Miodrag Bulatović: Heroj na Magarcu (1964)
 Karel Zeman: Lakrdijaševa priča (1964)
 Tadeusz Różewicz: Svjedoci ili naša mala stabilizacija (1964)
 Jurij Mihajlovič Lotman: Predavanja o strukturalnoj poetici (1964)
 Raymond Aron: Klasna borba (1964)
 Talcott Parsons: Socijalna struktura i ličnost (1964)
 Maurice Merleau-Ponty: Vidljivo i nevidljivo (1964)
 Ōe Kenzaburō: Osobna stvar (1964)
 Reinhard Bendix: Izgradnja nacije i građanstvo (1964)
 Bohumil Hrabal: Pabitelji (1964)
 Bohumil Hrabal: Plesni vjenčić za starije i naprednije (1964)
 Miodrag Pavlović: Osam pesnika (1964)
 Stanislaw Lem: Basna robota (1964)
 Erich Fromm: Čovjekovo srce (1964)
 Tomislav Ladan: Premišljanja (1964)
 Milan Nikolić: Ulaznica za pakao (1964)
 Grozdana Olujić: Ne budi zaspale pse (1964)
 Slavko Mihalić: Ljubav za stvarnu zemlju (1964)
 Božidar Novak: Suvremeno novinarstvo (1964)
 Herbert Marcuse: Čovjek jedne dimenzije (1964)
 Umberto Eco: Apokaliptičari i integrirani (1964)
 Jorge Semprún: Veliko putovanje (1964)
 Ernest Hemingway: Pokretni blagdan (1964)
 Zvonimir Mrkonjić: Zemljovid (1964)
 Jan Patočka: Aristotel, njegovi prethodnici i nasljednici (1964)
 Boris Pahor: Parobrod joj trubi (1964)
 Jean-Paul Sartre: Riječi (1964)
 Pier Paolo Pasolini: Poezija u obliku ruže (1964)
 Palma Katalinić: Djetinjstvo Vjetra Kapetana i druge pripovijetke (1964)
 Milivoj Slaviček: Noćni autobus ili naredni dio cjeline (1964)
 Mirko Kovač: Balada o dobrim ljudima (1964)
 Predrag Palavestra: Književnost Mlade Bosne (1964)
 Theodor W. Adorno: Žargon dijalektičnosti (1964)
 Čedomir Minderović: Film i tri epohe (1964)
 Vesna Parun: Vjetar Trakije (1964)
 Hugo Klajn: Šekspir i čoveštvo (1964)
 Nedžad Ibrišimović: Kuća zatvorenih vrata (1964)
 Hugo Klajn: Uvod u psihoanalizu (1964)
 Ivan Slamnig: Povratnik s Mjeseca (1964)
 Pablo Neruda: Podsjetnik iz Isle Negre (1964)
 Nikola Šop: Drijada (1964)
 Filip David: Bunar u tamnoj šumi (1964)
 Petar Šegedin: Orfej u maloj bašti (1964)
 Matija Bećković: Tako je govorio Matija (1964)
 Stanislaw Lem: Summa technologiae (1964)
 Roland Barthes: Elementi semiologije (1964)
 Jorge Luis Borges: Drugo, isto (1964)
 Leo Strauss: Grad i čovjek (1964)
 Michel Crozier: Birokratski fenomen (1964)
 Ive Mihovilović: Barry Goldwater (1964)
 Vice Zaninović: Milutin Cihlar Nehajev (1964)
 Richard Hofstadter:
 Andrzej Braun: Osvajanje neba (1964)
 Juraj Neidhardt: Kemijsko-fizikalni institut u Sarajevu (1964)
 Zlatko Tomičić: Balada uspravnog čovjeka (1964)
 Zlatko Tomičić: Bijela vrana (1965)
 Zlatko Tomičić: Put k Meštroviću (1965)
 Zlatko Tomičić: Revolucionarni kalendar (1965)
 Ahmet Hromadžić: Bijeli cvijet (1965)
 Richard Hofstadter: The Paranoid Style in American Politics and Other Essays (1965)
 Dragan Jeremić: Prsti nevernog Tome (1965)
 Sydney Pollack: The Slender Thread (1965)
 Francis Ponge: Za jednoga Malherbea (1965)
 Francis Ponge: Prvi svezak (1965)
 Božo Bek/Branko Balić: Nove tendencije 3 (1965)
 Jasunari Kavabata: Jedna ruka (1965)
 Puriša Đorđević: Devojka (1965)
 Neil Simon: The Odd Couple (1965)
 Arthur Penn: Mickey One (1965)
 Ralph Nader: Unsafe at Any Speed (1965)
 Agnès Varda: Sreća (1965)
 Truman Capote: In Cold Blood (1965)
 Aleksandar Petrović: Tri (1965)
 Aleksandar Petrović: Sabori (1965)
 Sonja Manojlović: I tako prolazi ljeto (1965)
 Predrag Matvejević: Sartre (1965)
 Straub–Huillet: Nepomireno (1965)
 Howard Brenton: Ladder of Fools (1965)
 Sidney Lumet: The Hill (1965)
 Georges Perec: Stvari (1965)
 Lucian Pintilie: Nedjelja u šest (1965)
 Husein Tahmiščić: Škola ljubavi (1965)
 István Szabó: Doba iluzija (1965)
 Eric Hobsbawm: Pre-Capitalist Economic Formations (1965)
 Stojan Vučićević: Greben (1965)
 The Beach Boys: The Beach Boys Today (1965)
 The Beach Boys: Summer Days (1965)
 The Beach Boys: Beach Boys’ Party (1965)
 Velimir Lukić: Farse (1965)
 Norman Jewison: The Art of Love (1965)
 Norman Jewison: The Cincinnati Kid (1965)
 John Hersey: White Lotus (1965)
 Ken Russell: The Debussy Film (1965)
 Ken Russell: Always on Sunday (1965)
 Alan John Percival Taylor: English History (1965)
 Miklós Jancsó: Golaći (1965)
 Charles Bukowski: Crucifix in Deathhand (1965)
 Ljubomir Tadić: Revolucija i sloboda (1965)
 Andrei Konchalovsky: The First Teacher (1965)
 Stanley Hoffmann: The State of War (1965)
 Joseph Nye: Pan Africanism (1965)
 Orson Welles: Crimes at Midnight (1965)
 Danko Grlić: Umjetnost i filozofija (1965)
 Aretha Franklin: Yeah!!! (1965)
 Zagorka Golubović: Socijalizam i humanizam (1965)
 Carlos Saura: Lov (1965)
 Patricia Highsmith: A Suspension of Mercy (1965)
 Sergio Leone: Za dolar više (1965)
 François Furet: Francuska revolucija (1965)
 John Boorman: Catch Us, If You Can (1965)
 Raymond Queneau: Plavo cvijeće (1965)
 Šime Vulas: Velike orgulje (1965)
 James M. Cain: The Magician’s Wife (1965)
 Sam Peckinpah: Sierra Chariba (1965)
 Eugene Weber/Hans Rogger: The European Right (1965)
 Robert Conquest: Russia After Khruschev (1965)
 Alexandr Kliment: Sat s vodoskokom (1965)
 Antun Augustinčić: Nošenje ranjenika (1965)
 Norberto Bobbio: Jusnaturalizam i pravni pozitivizam (1965)
 Witold Gombrowicz: Kozmos (1965)
 Flannery O’Connor: Everything That Rises Must Converge (1965)
 Josip Horvath: Hrvatski panoptikum (1965)
 Rainer Werner Fassbinder: Gradski lutalica (1965)
 Eduardo De Filippo: Umijeće komedije (1965)
 Grigor Vitez: Gdje priče rastu (1965)
 Akira Kurosawa: Riđobradi (1965)
 Cormac McCarthy: The Dark Waters (1965)
 Cormac McCarthy: The Orchard Keeper (1965)
 Jerry Lee Lewis: Country Songs for City Folks (1965)
 Miroslav Antić: Plavi čuperak (1965)
 Robert Wise: The Sound of Music (1965)
 Sylvia Plath: Ariel (1965)
 Ljubo Boban: Sporazum Cvetković-Maček (1965)
 Petar Džadžić: Branko Miljković ili neukrotiva reč (1965)
 Bob Dylan: Bringing It All Back Home (1965)
 Bob Dylan: Highway 61 Revisited (1965)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Potpuno Bog i potpun čovjek od Efeškoga koncila do Kalcedonskoga (1965)
 Svetozar Vukmanović Tempo: Aktuelni problemi integracije (1965)
 Philip K. Dick: The Three Stigmata of Palmer Eldrithch (1965)
 Josef Škvorecký: Iz života viših krugova (1965)
 William Wyler: The Collector (1965)
 Flannery O’Connor: Everything That Rises Must Converge (1965)
 Rudi Supek: Herbert Spencer i biologizam u sociologiji (1965)
 Jere Jareb: Jadransko pitanje od lipnja 1919. do veljače 1924. (1965)
 Georg G. Iggers: New Directions in European Historiography (1965)
 Bernardo Bernardi: Interijer hotela Maestral u Brelima (1965)
 Josef Topol: Mačka na tračnicama (1965)
 Edo Murtić: Susret ljubičastog (1965)
 Edith Stein: Iz života židovske obitelji (1965)
 The Beatles: Help! (1965)
 The Beatles: Rubber Soul (1965)
 Brana Crnčević: Devojka sa tri oca (1965)
 Brana Crnčević: Kafanica, sudnica, ludnica (1965)
 Brana Crnčević: Piši kao što ćutiš (1965)
 The Rolling Stones: The Rolling Stones No. 2 (1965)
 The Rolling Stones: Out of Our Heads (1965)
 The Rolling Stones: December’s Children (1965)
 Stanko Lasić: Roman Šenoina doba (1965)
 Vinko Antić: Pisci, Rijeka, zavičaj (1965)
 John Fowles: The Magus (1965)
 Henry de Montherlant: Građanski rat (1965)
 Eduard Galić: Sunt lacrimae rerum (1965)
 John Williams: The Necessary Lie (1965)
 John Williams: Stoner (1965)
 Marguerite Duras: La Musica (1965)
 Marguerite Duras: Vicekonzul (1965)
 The Byrds: Mr. Tambourine Man (1965)
 The Byrds: Turn! Turn! Turn! (1965)
 Luchino Visconti: Drage zvijezde Velikog Medvjeda (1965)
 Stanisław Dygat: Disneyland (1965)
 Tom Stoppard: Lord Malquist i mr. Moon (1965)
 Roman Polanski: Repulsion (1965)
 Roy Orbison: Orbisongs (1965)
 Roy Orbison: There is Only One Roy Orbison (1965)
 V. S. Naipaul: Indija, područje tame (1965)
 Jean-Luc Godard: Ludi Pierrot (1965)
 Veselko Koroman: Crne naranče (1965)
 Dušan Makavejev: Čovek nije tica (1965)
 Robert Musil: Kazalište (1965)
 Ante Babaja: Čuješ li me (1965)
 Ante Babaja: Tijelo (1965)
 Gary Snyder: Šest odjeljaka iz planina i rijeka bez kraja (1965)
 Pero Budak: Zaboravljeni (1965)
 Marguerite Duras: Šume i vode (1965)
 Jack Kerouac: Anđeli očaja (1965)
 Ervin Šinko: Egidije kreće na put (1965)
 Naguib Mahfouz: Prosjak (1965)
 Vatroslav Mimica: Prometej s otoka Viševice (1965)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Groznica (1965)
 Nikola Tanhofer: Doći i ostati (1965)
 Valentin Petrovič Katajev: Sveti zdenac (1965)
 Harold Pinter: Povratak (1965)
 Slobodan Selenić: Angažman u dramskoj formi (1965)
 Ivan Golub: Bog stvoritelj (1965)
 Marjan Britovšek: Stavovi Druge internacionale prema ratu i kolonijalnom pitanju (1965)
 Ante Stamać: Sa svijetom jedno (1965)
 Wole Soyinka: Cesta (1965)
 Wole Soyinka: Tumači (1965)
 Wole Soyinka: Kongijeva žetva (1965)
 Erih Koš: Taj prokleti zanat spisateljski (1965)
 Jaroslav Seifert: Koncet na otoku (1965)
 Aleksandar Tišma: Nasilje (1965)
 Darko Suvin: Od Lukijana do Lunjika (1965)
 Nikola Milošević: Negativan junak (1965)
 Boris Ziherl: O humanizmu in socializmu (1965)
 Jurij Karlovič Oleša: Ni dana bez retka (1965)
 Dobrica Ćosić: Bajka (1965)
 Andrzej Wajda: Prah i pepeo (1965)
 Dušan Radović: Na slovo, na slovo (1965)
 Oto Bihali Merin: Graditelji moderne misli (1965)
 Louis Althusser: Za Marxa (1965)
 Louis Althusser i Etienne Balibar: Kako čitati Kapital (1965)
 France Koblar: Dvajset let slovenske drame (1965)
 Alain Robbe-Grillet: Kuća sastanaka (1965)
 Jovan Ćirilov: Saputnik (1965)
 Bohumil Hrabal: Strogo kontrolirani vlakovi (1965)
 Konrad Bayer: Glava Vitusa Beringa (1965)
 Danilo Pejović: Protiv struje (1965)
 Raymond Aron: Ogled o slobodama (1965)
 Raymond Aron: Suvremena njemačka sociologija (1965)
 Mak Dizdar: Minijature (1965)
 Pero Zlatar: Note i reket Ivice Šerfezija (1965)
 Pero Zlatar: Šest milijuna ploča Ive Robića (1965)
 Anđelko Vuletić: Sedam vječnih pitanja (1965)
 Musa Ćazim Ćatić: Odabrane pjesme (1965)
 Alain Touraine: Sociologija akcije (1965)
 Amos Oz: Šakalova zemlja (1965)
 Vitomir Lukić: Soba za prolaznike (1965)
 Václav Havel: Službena obavijest (1965)
 Milan Nikolić: Ulica večnog vetra (1965)
 Emmanuel Roblès: Pledoaje za buntovnika (1965)
 Frane Barbieri: Raport sa Crvenog trga (1965)
 Slavko Leovac: Metamorfoze (1965)
 Mario Vargas Llosa: Zelena kuća (1965)
 Slavko Mićanović: Sarajevski atentat (1965)
 Dobrica Erić: Vašar u Topoli (1965)
 Ivan Kušan: Lažeš, Melita (1965)
 Herbert Marcuse: Kultura i društvo (1965)
 Josip Pupačić: Ustoličenje (1965)
 Norman Mailer: Američki san (1965)
 Arnold Joseph Toynbee: Hanibalovo nasljeđe (1965)
 Tomislav Ladan: U škarama (1965)
 Antun Šoljan: Trogodišnja korinika poezije hrvatske i srpske (1965)
 Antun Šoljan: Kratki izlet (1965)
 Vesna Krmpotić: Jama bića (1965)
 Živojin Pavlović: Dnevnik nepoznatog (1965)
 Živojin Pavlović: Lutke (1965)
 Danilo Kiš: Bašta, pepeo (1965)
 Stanislaw Lem: Ciberijada (1965)
 Shintaro Ishihara: The Great Sea (1965)
 Miloš Forman: Ljubavi jedne plavuše (1965)
 Italo Calvino: Kozmokomične priče (1965)
 Tonko Maroević: Primjeri (1965)
 Louis Aragon: Smaknuće (1965)
 Zbigniew Brzezinski: Alternative to Partition: For a Broader Conception of America’s Role in Europe (1965)
 Radovan Zogović: Artikulisana riječ (1965)
 Jorge Luis Borges: Za šest žica (1965)
 Meša Selimović: Magla i mjesečina (1965)
 Ivan Slamnig: Disciplina mašte (1965)
 Gajo Petrović: Filozofija i marksizam (1965)
 Edith Stein: Iz života židovske obitelji (1965)
 Czesław Miłosz: Začarani Gucio (1965)
 Yves Lacoste: Ibn Khaldun (1965)
 Krešimir Džeba/M. Beslač: Privredna reforma (1965)
 Oto Bihalji-Merin: Graditelji moderne misli (1965)
 Franjo Tuđman: Uzroci krize monarhističke Jugoslavije od ujedinjenja 1918. do sloma 1941. (1965)
 Borislav Pekić: Vreme čuda (1965)
 Ōe Kenzaburō: Bilješke iz Hirošime (1965)
 Miloš Crnjanski: Lament nad Beogradom (1965)
 Ive Mihovilović: Posljednja avantura Benita Mussolinija (1965)
 Ive Mihovilović: Winston Churchill (1965)
 Ranko Marinković: Kiklop (1965)
 Vesna Krmpotić: Indija (1965)
 Vesna Krmpotić: Dijamantni faraon (1965)
 Franci Zagoričnik: Agamemnon (1965)
 Nazim Hikmet: Krv ne govori (1965)
 Aleksandr Fjodorovič Kerenski: Rusija i povijesna prekretnica (1965)
 Meša Selimović: Derviš i smrt (1966)
 Meša Selimović: Eseji i ogledi (1966)
 Jacques Lassaigne: Marc Chagall (1966)
 Miloš Kordić: Postojalo jedno more (1966)
 Hrvoje Šošić: Bilanciranje (1966)
 Ahmet Hromadžić: Zlatorun (1966)
 Robert Alan Dahl: Political Oppositions in Western Democracies (1966)
 Jim Lehrer: Viva Max (1966)
 Alasdair MacIntyre: A Short History of Ethics (1966)
 Svetlana Knjazeva: Filozofija Bertranda Russella – strasno traženje izvesnosti (1966)
 Camilo José Cela: Novi madridski prizori (1966)
 Bob Dylan: Nashville Skyline (1966)
 Michel Leiris: Niti (1966)
 Günther Anders: Mrtvi (1966)
 Andrea Dworkin: Child (1966)
 Carl Sagan/Jonathan Norton Leonard: Planets (1966)
 Jacques Brel: Les Bonbons (1966)
 Jacques Brel: Ces Gens-Là (1966)
 R. D. Laing/H. Phillipson/A. R. Lee: Interpersonal Perception (1966)
 The Beach Boys: Pet Sounds (1966)
 Yehiel De-Nur: Zvijezda od pepela (1966)
 Yehiel De-Nur: Feniks iz pepela (1966)
 Živko Jeličić: Ljetnih večeri (1966)
 Stojan Vučićević: Siga (1966)
 Russell Kirk: A Creature of the Twilight (1966)
 Aleksandar Popović: Čarapa od sto petlji (1966)
 Ludvík Vaculík: Sjekira (1966)
 Husein Tahmiščić: Izabrane pjesme (1966)
 Günther Anders: Posjeta Hadu (1966)
 Aretha Franklin: Soul Sister (1966)
 Vladimir Pavlović: Elegija o kralju (1966)
 István Szabó: Otac (1966)
 Robert Ardrey: The Territorial Imperative (1966)
 Agnès Varda: Stvorenja (1966)
 Neil Simon: Sweet Charity (1966)
 Neil Simon: The Star-Spangled Girl (1966)
 Arthur Penn: The Chase (1966)
 Mahmoud Darwish: Ljubavnik iz Palestine (1966)
 Claude Lelouch: Jedan muškarac i jedna žena (1966)
 John Hersey: Too Far to Walk (1966)
 Norman Jewison: The Russians are Coming, the Russians are Coming (1966)
 Alan John Percival Taylor: From Sarajevo to Potsdam (1966)
 Alan John Percival Taylor (ur.): The Abdication of King Edward VIII (1966)
 Sidney Lumet: The Group (1966)
 Sidney Lumet: The Deadly Affair (1966)
 Edward Said: Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography (1966)
 Roger Garaudy: Marksizam 20. stoljeća (1966)
 Alexander Walker: The Celluloid Sacrifice (1966)
 Garry Willis: Roman Culture. Weapons and the Man (1966)
 Jerry Lee Lewis: Memphis Beat (1966)
 Zagorka Golubović: Problemi savremene teorije ličnosti (1966)
 Alexander Kluge: Oproštaj od jučer (1966)
 Mihailo Marković: Osnovi marksističkog pogleda na svet (1966)
 Robert Wise: The Sand Pebbles (1966)
 Svetozar Stojanović: Marksistička etika i socijalističko obščestvo (1966)
 Vlado Kristl: Pismo (1966)
 Miladin Životić: Pragmatizam i savremena filozofija (1966)
 Patricia Highsmith: Plotting and Writing Suspense Fiction (1966)
 Ljubomir Tadić: Predmet pravnih nauka (1966)
 John Dos Passos: The Best Times (1966)
 John Dos Passos: The Shackles of Power (1966)
 John Dos Passos: World in a Glass (1966)
 Bruno Popović: Neko vrijeme (1966)
 Puriša Đorđević: San (1966)
 Karl Polanyi: Dahomey and the Slave Trade (1966)
 Sergio Leone: Dobar, ružan, zao (1966)
 Bruno Popović: Nastavljeni Cesarec (1966)
 Rainer Werner Fassbinder: Mali kaos (1966)
 Vladan Slijepčević: Štićenik (1966)
 Nedjeljko Fabrio: Partite za prozu (1966)
 Charles Bukowski: Confessions of a Man Insane Enough to Live with Beasts (1966)
 Charles Bukowski: All the Assholes in the World are Mine (1966)
 Thomas Pynchon: The Crying of Lot 49 (1966)
 Graham Greene: The Comedians (1966)
 Vanja Radauš: Medalja ‘Stota obljetnica osnivanja JAZU’ (1966)
 Pitirim Alexandrovitch Sorokin: Suvremene sociološke teorije (1966)
 Jerzy Kawalerowicz: Faraon (1966)
 Maurice Duverger: Politička sociologija (1966)
 Sydney Pollack: This Property is Condemned (1966)
 Peter Handke: Psovanje publike (1966)
 Vanja Radauš: Ciklus ‘Krvavi fašnik’ (1966)
 Jean Améry: Na granici razuma (1966)
 Robert Paxton: Parades and Politics at Vichy (1966)
 Oleg Mandić: Kraj i raspadanje nacije (1969)
 Cesare Pavese: Pisma (1966)
 Zlatko Bourek: Bećarac (1966)
 Jan Hus: Sabrana djela (1966)
 Roy Orbison: The Orbison Way (1966)
 Roy Orbison: The Classic Roy Orbison (1966)
 Joe Orton: Loot (1966)
 Vladimir Jankélévitch: Smrt (1966)
 Bob Dylan: Blond on Blonde (1966)
 Marek Hłasko: Preobraćeni u Jaffi (1966)
 Marek Hłasko: Lijepi dvadesetogodišnjaci (1966)
 Zdravko Bregovac: Hotel „Ambasador“ u Opatiji (1966)
 Rudi Supek: Sociologija i socijalizam (1966)
 The Rolling Stones: Aftermath (1966)
 Witold Gombrowicz: Opereta (1966)
 Witold Gombrowicz: Dnevnici (1966)
 Francis Ford Coppola: You’re a Big Boy Now (1966)
 John Wyon Burrow: Evolution and Society (1966)
 Eduard Galić: Predvečerje (1966)
 Jiří Suchý: Pristojno honorirana šetnja (1966)
 The Byrds: Fifth Dimension (1966)
 Nedeljko Dragić: Leksikon za nepismene (1966)
 Nedeljko Dragić: Krotitelj divljih konja (1966)
 Zoran Gluščević: Putevi humaniteta (1966)
 Zoran Gluščević: Perom u raboš (1966)
 The Beatles: Revolver (1966)
 John Arden: The Royal Pardon (1966)
 Ante Sony Jakić: TO TAK (1966)
 Miroslav Vaupotić: Hrvatska suvremena književnosti (1966)
 Karel Reisz: Morgan (1966)
 Zvonimir Bajsić: Prijatelji (1966)
 John Ford: Seven Women (1966)
 Borivoj Dovniković: Znatiželja (1966)
 Margaret Eleanor Atwood: Igra kruga (1966)
 Volker Schlöndorff: Mladi Törless (1966)
 Jacques Rivette: Redovnica (1966)
 Pierre Macherey: Teorija književne proizvodnje (1966)
 Jean-Pierre Melville: Drugi dah (1966)
 Michelangelo Antonioni: Povećanje (1966)
 Jerzy Andrzejewski: Bjeljika (1966)
 Jacques Lacan: Spisi (1966)
 Roman Polanski: Slijepa ulica (1966)
 Susan Sontag: Against Interpretation (1966)
 Roger Vadim: Plijen (1966)
 Vladimir Tadej: Sve želje svijeta (1966)
 Alain Touraine: Radnička svijest (1966)
 Branko Belan: Dobričina (1966)
 Arsenij Tarkovski: Zemlji zemaljsko (1966)
 Vladimir Nabokov: Govori, pamćenje (1966)
 Rebecca West: The Birds Fall Down (1966)
 Krešo Golik: Od 3 do 22 (1966)
 Jakša Fiamengo/Momčilo Popadić: Stepenište (1966)
 Gillo Pontecorvo: La battaglia di Algeri (1966)
 Heiner Müller: Filoktet (1966)
 Aleksandar Marks/Vladimir Jutriša: Muha (1966)
 Nadine Gordimer: Pokojni građanski svijet (1966)
 Danilo Nikolić: Put za prijatelje (1966)
 Miroslav Šicel: Matoš (1966)
 Bob Dylan: Tarantula (1966)
 Vatroslav Mimica: Ponedjeljak ili utorak (1966)
 Zvonimir Berković: Rondo (1966)
 Vjeran Zuppa: Isprika za pjesmu (1966)
 Branko Belan: Sjaj i bijeda filma (1966)
 Veljko Bulajić: Pogled u zjenicu Sunca (1966)
 Eugenio Montale: Čin vjere (1966)
 Ante Babaja: Kabina (1966)
 Ante Babaja: Plaža (1966)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Potop (1966)
 Tomaž Šalamun: Poker (1966)
 Salvatore Quasimodo: Dati i imati (1966)
 Billy Wilder: The Fortune Cookie (1966)
 Evald Flisar: Symphonia poetica (1966)
 Edward Albee: A Delicate Balance (1966)
 Buffalo Springfield: Buffalo Springfield (1966)
 Marijan Jurković: Ogledi i kritički dnevnik (1966)
 Janez Janžekovič: Smisel življenja (1966)
 Pavel Golia: Gospod Baroda in druge ljudske pesmi (1966)
 Derviš Sušić: Pobune (1966)
 Josip Vidmar: Literarni eseji (1966)
 Franc Albreht: Pesmi (1966)
 Ljubivoje Ršumović: Tandara-mandara (1966)
 Slobodan Novak: Majstore, kako vam je ime (1966)
 Eugène Ionesco: Žeđ i glad (1966)
 Aleksandar Ristović: Venčanja (1966)
 Predrag Vranicki: Čovjek i historija (1966)
 Gustav Krklec: Novo noćno iverje (1966)
 Kazimierz Brandys: Džoker (1966)
 Raymond Aron: Demokracija i totalitarizam (1966)
 France Balantič: Muževna steblika (1966)
 Shintaro Ishihara: Unretreating Sea (1966)
 Zvonimir Kulundžić: Problematika najstarijeg hrvatskog štamparstva (1966)
 Anđelko Vuletić: Deveto čudo na istoku (1966)
 Amos Oz: Negdje drugdje, možda (1966)
 Raymond Aron: Tri ogleda o industrijskom dobu (1966)
 Radomir Konstantinović: Pentagram (1966)
 Alija Isaković: Semafor (1966)
 Mak Dizdar: Ostrva (1966)
 Mak Dizdar: Kameni spavač (1966)
 Alija Nametak: Travka zaboravka (1966)
 Willem Frederik Hermans: Nikad više spavati (1966)
 Ludvik Vaculík: Sjekira (1966)
 Branko Bošnjak: Filozofija i kršćanstvo (1966)
 Dubravko Jelčić: August Šenoa njim samim (1966)
 Marijan Matković: Ranjena ptica (1966)
 Milan Kangrga: Etika i sloboda (1966)
 Jan Mukařovský: Studije iz estetike (1966)
 Marvin Gaye/Kim West: Take Two (1966)
 Bogdan Bogdanović: Urbanistički mitologemi (1966)
 Antun Šoljan: Galilejeve uzašašće (1966)
 Alain Resnais: Rat je završen (1966)
 Nazim Hikmet: Život je lijep, brate (1966)
 Bora Ćosić: Priče o zanatima (1966)
 Zlatko Tomičić: Slavonija u pripovijesti i esejima Josipa Eugena Tomića (1966)
 Zlatko Tomičić: U zemlji Samovoj (1966)
 Borislav Mihajlović Mihiz: Komandant Sajler (1966)
 Günter Grass: Plebejci uvježbavaju ustanak (1966)
 Theodor W. Adorno: Negativna dijalektika (1966)
 Michel Foucault: Riječi i stvari (1966)
 Petar Šegedin: Sveti vrat (1966)
 Dobriša Cesarić: Moj prijatelju (1966)
 Vladimir Dedijer: Sarajevo 1914. godine (1966)
 Dobrica Erić: Stari seljački kalendar (1966)
 Henri Michaux: Velike kušnje duha (1966)
 Čedomir Minderović: Ogrlica za Nailu (1966)
 Čedomir Minderović: Tragovi Indije (1966)
 Konrad Bayer: Šesto osjetilo (1966)
 Don Chaffey: One Million Years B. C. (1966)
 Aldo Palazzeschi: Dužd (1967)
 Karen Horney: Feminine Psychology (1967)
 Al Green: Back Up Train (1967)
 Hans Magnus Enzensberger: Njemačka, Njemačka između ostalog (1967)
 Dolf Sternberger: Želim biti građanin (1967)
 Ratko Zvrko: Grga Čvarak (1967)
 Peter Calvocoressi/Anthony Moncrieff: Suez. Ten Years After (1967)
 Miloš Crnjanski: Nikola Tesla (1967)
 Alasdair MacIntyre: Secularization and Moral Change (1967)
 Krsto Papić: Iluzija (1967)
 Peter Handke: Pokućarac (1967)
 Peter Handke: Pozdrav nadzornom odboru (1967)
 David S. Broder/Stephen H. Hess: The Republican Establishment (1967)
 Arthur Penn: Bonnie and Clyde (1967)
 Mahmoud Darwish: Onkraj noći (1967)
 Agnès Varda: Daleko od Vijetnama (1967)
 Grga Novak: Egipat (1967)
 R. D. Laing: The Politics of Experience and the Birth of Paradise (1967)
 Ivan Kordić: Rika na razbojištu sunca (1967)
 Roger Ebert: An Ilini Century (1967)
 Elia Kazan: The Arrangement (1967)
 Aleksandar Petrović: Skupljači perja (1967)
 Russell Kirk/James McClellan: The Political Principles of Robert A. Taft (1967)
 Russell Kirk: Edmund Burke. A Genius Reconsidered (1967)
 Jovan Đorđević: Politički sistem (1967)
 The Beach Boys: Smiley Smile (1967)
 The Beach Boys: Wild Honey (1967)
 Günther Anders: Istina piše na zidu (1967)
 Jacques Brel: Jacques Brel 67 (1967)
 Stevan Raičković: Prolazi rekom lađa (1967)
 Stevan Raičković: Varke (1967)
 Andrea Dworkin: Morning Hair (1967)
 Claude Lelouch: Daleko od Vijetnama (1967)
 Thornton Wilder: The Eight Day (1967)
 Aleksandar Popović: Smrtonosna motoristika (1967)
 Aleksandar Popović: Razvojni put Bore Šnajdera (1967)
 John Huston: Reflections in a Golden Eye (1967)
 David Thomson: Movie Man (1967)
 Norman Jewison: In the Heat of the Night (1967)
 Michael Ondaatje: The Dainty Monsters (1967)
 Velimir Lukić: Madrigali i druge pesme (1967)
 Ken Russell: Dante’s Inferno (1967)
 Ken Russell: Billion Dollar Brain (1967)
 Ken Russell: Isidora Duncan, the Biggest Dancer in the World (1967)
 John Hersey: Under the Eye of the Storm (1967)
 Miroslav Antić: Trojica iz starog Sombora (1967)
 Miroslav Antić: Druga obala (1967)
 Miroslav Antić: Spomenik (1967)
 Elia Kazan: The Arrangement (1967)
 Robert Aldrich: Dirty Dozen (1967)
 Alan John Percival Taylor: Introduction to Nineteen-Fourty-Eight (1967)
 Alan John Percival Taylor: Europe. Grandeur and Decline (1967)
 Joris Ivens/William Klein/Claude Lelouch/Agnès Varda/Jean-Luc Godard/Chris Marker/Alain Resnais: Daleko od Vijetnama (1967)
 Martin Lings: The Elements and Other Poems (1967)
 Aretha Franklin: Take It Like You Give It (1967)
 Aretha Franklin: I Never Loved a Man the Way I Love You (1967)
 Aretha Franklin: Aretha Arrives (1967)
 Matko Meštrović: Od pojedinačnog općem (1967)
 Gordon Parks: A Choice of Weapons (1967)
 Patricia Highsmith: Those Who Walk Away (1967)
 Marshall McLuhan: The Medium is the Message (1967)
 Antun Augustinčić: Baloković (1967)
 Antun Augustinčić: Plaketa ‘Nikola Tesla’
 Gyula Illyés: Moje čaše (1967)
 Bahrudin Čengić: Mali vojnici (1967)
 Wendell Barry: A Place on Earth (1967)
 Miklós Jancsó: Zvijezde i vojnici (1967)
 Rexheo Qosja: Dijalog s piscima (1967)
 Puriša Đorđević: Jutro (1967)
 Robert Conquest: The Politics of Ideas in the USSR (1967)
 Andrei Konchalovsky: The Story of Asya Klyachina (1967)
 Jürgen Habermas: Prilog logici socijalnih znanosti (1967)
 John Boorman: Point Blank (1967)
 Georges Perec: Nestanak (1967)
 Georges Perec: Čovjek koji spava (1967)
 Howard Hawks: El Dorado (1967)
 Nedjeljko Fabrio: Reformatori (1967)
 Anatole Litvak: The Night of the Generals (1967)
 Josip Horvath: Prvi svjetski rat (1967)
 Don Siegel: Stranger on the Run (1967)
 Matko Peić: Skitnje (1967)
 Matko Peić: Francuski slikari 18. stoljeća (1967)
 The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearty Club Band (1967)
 Drago Ivanišević: Igra bogova ili pustinje ljubavi (1967)
 Roy Orbison: Roy Orbison Sings Don Gibson (1967)
 Roy Orbison: The Fastes Guitar Alive (1967)
 Roy Orbison: Cry Softly, Lonely One (1967)
 Naguib Mahfouz: Miramar (1967)
 Jerry Lee Lewis: Soul My Way (1967)
 Boris Vian: Kronike o jazzu (1967)
 Ljubomir Tadić: Poredak i sloboda (1967)
 Petar Gudelj: Pas, psa, psu (1967)
 Eduard Galić: Crne ptice (1967)
 Josef Škvorecký: Babilonska dogodovština i druge priče (1967)
 Bob Dylan: John Wesley Harding (1967)
 Dubravko Škurla: Dvije obale (1967)
 Joe Orton: What the Butler Saw (1967)
 The Rolling Stones: Between the Buttons (1967)
 The Rolling Stones: Their Satanic Majesties Request (1967)
 Željko Sabol: Opreke (1967)
 Luis Buñuel: Ljepotica dana (1967)
 Max Frisch: Biografija (1967)
 Frederick Wiseman: Titicut Follies (1967)
 Thornton Niven Wilder: Eight Day (1967)
 Davor Mance: Ugostiteljski objekt „Lovačka kuća“ u Derventi (1967)
 Radoslav Katičić: Osnovni pojmovi suvremene lingvističke teorije (1967)
 Jean-Pierre Melville: Samuraj (1967)
 Nikša Stipčević: Književni pogledi Antonija Gramšija (1967)
 Carlos Saura: Peppermint frappé (1967)
 Mihail Afanasjevič Bulgakov: Majstor i Margarita (1967)
 Éric Rohmer: Sakupljačica (1967)
 Ljubomir Simović: Šljemovi (1967)
 The Byrds: Younger Than Yesterday (1967)
 Josef Topol: Slavuj za večeru (1967)
 Roger Vadim: Barbarella (1967)
 Jean-Luc Godard: Kineskinja (1967)
 László Végel: Memoari jednog makroa (1967)
 Vinko Nikolić: Pred vratima domovine (1967)
 Susan Sontag: Death Kit (1967)
 Louis Malle: Kradljivac iz Pariza (1967)
 Zdravko Bregovac: Hotel „Golf“ na Bledu (1967)
 Tom Stoppard: Rosenkrantz i Guildenstern su mrtvi (1967)
 Nicanor Parra: Ruske pjesme (1967)
 Ken Loach: Poor Cow (1967)
 Milan Uhde: Bludnica iz grada Tebe (1967)
 Roman Polanski: The Fearless Vampire Killers (1967)
 Dušan Makavejev: Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT (1967)
 Fulvio Tomizza: Istarska trilogija (1967)
 Valentin Petrovič Katajev: Trava zaborava (1967)
 Branko Belan: Tmora (1967)
 Zlatko Bourek: Kapetan Arbanas Marko (1967)
 John Kenneth Galbraith: Nova industrijska država (1967)
 Dušan Matić: Knjiga rituala (1967)
 Wole Soyinka: Idanre i druge pjesme (1967)
 Radovan Ivšić: Bunar u kuli (1967)
 Aleksandar Marks/Vladimir Jutriša: Sizif (1967)
 Don Chaffey: The Viking Queen (1967)
 Erih Koš: Mreže (1967)
 Maksimilijan Erenrajh Ostojić: U traženju smisla (1967)
 Grozdana Olujić: Divlje seme (1967)
 Vatroslav Mimica: Kaja, ubit ću te (1967)
 Jure Franičević Pločar: Lonac (1967)
 Veselko Koroman: Knjiga svanuća (1967)
 Janis Joplin: Big Brother and the Holding Company (1967)
 Boško Lomović: Senke vremena (1967)
 Douglas Hurd: The Arrow War (1967)
 Marin Franičević: Sunčani sat (1967)
 Charlie Chaplin: A Countess from Hong Kong (1967)
 László Végel: Memoari jednog makroa (1967)
 Nikola Tanhofer: Četvrti suputnik (1967)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Terra amata (1967)
 Isaac Bashevis Singer: Dvorac (1967)
 Danilo Pejović: Suvremena filozofija Zapada (1967)
 Nathalie Sarraute: Tišina (1967)
 Pavle Ugrinov: Vrt (1967)
 Jaroslav Seifert: Lijevanje zvona (1967)
 Octavio Paz: Izmjenična struja (1967)
 Buffalo Springfield: Buffalo Springfield Again (1967)
 Jaroslav Seifert: Halleyjev komet (1967)
 Petko Vojnić Purčar: Svetovi i satovi (1967)
 Đuro Šušnjić: Pojam zakona u sociologiji (1967)
 Franc Perko: Vzhodne cerkve (1967)
 Nathalie Sarraute: Laž (1967)
 Srečko Koslovel: Integrali 26 (1967)
 Ivo Frangeš: Studije i eseji (1967)
 Pär Fabian Lagerkvist: Mariamme (1967)
 Claude Simon: Priča (1967)
 Miško Kranjec: Zlata kočija (1967)
 Edvard Kocbek: Listina (1967)
 Zoran Mišić: Slovo svetlosti (1967)
 Ivo Frangeš: Talijanske teme (1967)
 Zvonimir Kulundžić: Zgodovina knjige (1967)
 Ive Mihovilović: Mafija jučer i danas (1967)
 Ive Mihovilović: Tko je ubio Kennedyja (1967)
 Voja Čolanović: Legende o starim japanskim junacima (1967)
 Borislav Radović: Bratstvo po nesanici (1967)
 Guy Debord: Društvo spektakla (1967)
 Ranko Risojević: Vid tame (1967)
 Egon Bondy: Utjeha iz ontologije (1967)
 George Steiner: Jezik i šutnja (1967)
 Jacques Derrida: Pismo i razlika (1967)
 Jacques Derrida: O gramatologiji (1967)
 Ivan Aralica: Svemu ima vrijeme (1967)
 Karl Löwith: Bog, čovjek i svijet u metafizici u od Descartesa do Nietzchea (1967)
 Milan Kundera: Šala (1967)
 Anđelko Vuletić: Zmije odlaze s onu stranu svijeta (1967)
 Richard Rorty: Jezični obrat (1967)
 Većeslav Holjevac: Hrvati izvan domovine (1967)
 Ōe Kenzaburō: Nogomet u prvoj godini ere Manen (1967)
 Grozdana Olujić: Divlje seme (1967)
 Georges Simenon: Mačak (1967)
 Milorad Pavić: Palimpsesti (1967)
 Michel Tournier: Petko ili bespuća Pacifika (1967)
 Tzvetan Todorov: Književnost i značenje (1967)
 Herbert Marcuse: Kraj utopije (1967)
 Raymond Aron: Etape sociološke misli (1967)
 François Mauriac: Sjećanja (1967)
 Marko Grčić: Nebeska vučica (1967)
 Louis Aragon: Blanche ili zaborav (1967)
 Norman Mailer: Zašto smo u Vijetnamu (1967)
 Nicolás Guillén: Veliki zoološki vrt (1967)
 Boris Pahor: Nekropola (1967)
 Zbigniew Brzezinski: Soviet Bloc – Unity and Conflict (1967)
 Zbigniew Brzezinski: The Implications of Change for United States Foreign Policy (1967)
 The Jimi Hendrix Experience: Are You Experienced (1967)
 The Jimi Hendrix Experience: Axis (1967)
 Milan Nikolić: Četiri pokojna šerifa (1967)
 Josif Brodski: Spomen na T. S. Eliota (1967)
 Franci Zagoričnik: Opus nič (1967)
 Albert O. Hirschman: Development Projects Observed (1967)
 Roland Barthes: Sustav mode (1967)
 Miloš Forman: Gori, moja gospođice (1967)
 Dragoslav Mihailović: Frede, laku noć (1967)
 Philip Roth: Kada je bila dobra (1967)
 Isaak Deutscher: The Unfinished Revolution (1967)
 George Jones: George Jones’ Songbook and Picture Album (1967)
 Vanja Sutlić: Bit i suvremenost (1967)
 Davor Rodin: Aspekti odnosa između Hegelove i Marxove dijalektike (1967)
 Rajko Petrov Nogo: Zimomora (1967)
 Martin Heidegger: Putokazi (1967)
 Milivoj Slaviček: Soneti, pjesme o ljubavi i ostale pjesme (1967)
 Gabriel García Márquez: Sto godina samoće (1967)
 Filip David: Jednog dana, moj Jamele (1967)
 Mihailo Lalić: Posljednje brdo (1967)
 Živojin Pavlović: Dve večeri ujesen (1967)
 Miloš Kordić: Spavač čistog sna (1968)
 Jakša Fiamengo: More koje jesi (1968)
 Marko Veselica: Politička ekonomija (1968)
 Richard Hofstadter: The Progressive Historians (1968)
 Slobodan Grubač: Posljednja noć mora (1968)
 Dušan Jovanović: Norci (1968)
 Božo Bek/Grgo Gamulin/Ordan Petlevski: katalog izložbe (1968)
 Jacques Lassaigne: Chagall. Neobjavljeni crteži (1968)
 Milan Šufflay: Povijest sjeverne Albanije (1968)
 Aleksandar Solženjicin: U prvom krugu (1968)
 Aleksandar Solženjicin: Odjel za rak (1968)
 Peter Calvocoressi: World Politics Since Nineteen-Forty-Five (1968)
 Pete Hamill: A Killing for Christ (1968)
 Vasko Popa: Sporedno nebo (1968)
 John Updike: Couples (1968)
 Alasdair MacIntyre: Marxism and Christianity (1968)
 Miklós Jancsó: Muk i krik (1968)
 Arthur Miller: The Price (1968)
 Haynes Johnson/Bernard M. Gwertzman: Fulbright (1968)
 Jacques Rivette: Luda ljubav (1968)
 Mihailo Marković: Dijalektika Praxisa (1968)
 Aleksandar Petrović: Biće skoro propast sveta (1968)
 Günther Anders: Ninberg i Vijetnam (1968)
 Sidney Lumet: The Sea Gull (1968)
 Vladimir Pavlović: Vrijeme vatre (1968)
 Robert Alan Dahl: Pluralist Democracy in the United States (1968)
 Slavko Jelinek: Stambeni tornjevi u Zapruđu (1968)
 Nikola Martić: Znamen (1968)
 Ante Pavelić: Doživljaji (1968)
 Jacques Brel: J’arrive (1968)
 Jacques Brel: L’Homme de la Mancha (1968)
 Dubravko Horvatić: Bedem (1968)
 Neil Simon: Plaza Suite (1968)
 Neil Simon: Promisses, Promisses (1968)
 George A. Romero: The Night of the Living Dead (1968)
 Richard Schechner: Public Domain (1968)
 John Woo: Dead Knot (1968)
 John Woo: Ouran (1968)
 Rade Petrović: Nacionalno pitanje u Dalmaciji u 19. stoljeću (1968)
 Mihailo Đurić: Humanizam kao politički ideal (1968)
 The Beach Boys: Friends (1968)
 Ludvík Vaculík: Manifest od dvije tisuće riječi (1968)
 Gordon Parks: Diary of a Harlem Family (1968)
 Gordon Parks: The World of Piri Thomas (1968)
 Truman Capote: The Thanksgiving Visitor (1968)
 Ken Russell: Song for Summer (1968)
 Robert Ardrey: Plays of Three Decades (1968)
 Arthur Penn: Flesh and Blood (1968)
 John Hersey: The Algeirs Motor Incident (1968)
 Peter Medak: Negatives (1968)
 Marshall McLuhan: War and Peace in the Global Village (1968)
 Paul Newman: Rachel, Rachel (1968)
 Dominik Mandić: Franjevačka Bosna (1968)
 Stanley Kubrick: A Sapce Odyssey (1968)
 Garry Willis: The Second Civil War. Arming for Armaggedon (1968)
 Garry Willis: Jack Ruby (1968)
 Norman Jewison: The Thomas Crown Affair (1968)
 Sonja Manojlović: Davnog stranca ljubeći (1968)
 Charles Bukowski: A Terror Street and Agony Way (1968)
 Charles Bukowski: Poems Written Before Jumping Out of an 8 Story Window (1968)
 Jerry Lee Lewis: Another Place, Another Time (1968)
 Stanley Hoffmann: Gulliver’s Troubles (1968)
 Eric Hobsbawm: Industry and Empire (1968)
 Orson Welles: The Immortal Story (1968)
 Zvonimir Bajsić: Zbogom (1968)
 William Wyler: Funny Girl (1968)
 Andrija Krešić: Dijalektika politike (1968)
 Steven Spielberg: Amblin’ (1968)
 Leszek Kołakowski: K marksističkom humanizmu (1968)
 John Boorman: Hell in the Pacific (1968)
 Mircea Eliade: Na ulici Mîntuleasa (1968)
 Alexander Kluge: Artisti u cirkuskom šatoru – zbunjeni (1968)
 Danko Grlić: Leksikon filozofa (1968)
 Danko Grlić: Zašto (1968)
 Aretha Franklin: Lady Soul (1968)
 Aretha Franklin: Aretha Now (1968)
 Mihailo Marković: Humanizam i dijalektika (1968)
 John Cassavetes: Faces (1968)
 Cormac McCarthy: Outer Dark (1968)
 Radoš Novaković: Bekstva (1968)
 Danko Angjelinović: Izabrana djela (1968)
 George Seaton: What So Bad About Feeling Good (1968)
 Robert Conquest: Religion in the USSR (1968)
 Robert Conquest: The Soviet Political System (1968)
 Robert Conquest: Justice and the Legal System in the USSR (1968)
 Robert Conquest: The Great Terror (1968)
 Frederick Wiseman: High School (1968)
 Georg G. Iggers: The German Conception of History (1968)
 Robert Aldrich: The Legend of Lylah Clare (1968)
 Lewis Mumford: The Urban Prospect (1968)
 Raymond Queneau: Ikarov let (1968)
 Puriša Đorđević: Podne (1968)
 Grigor Vitez: Igra se nastavlja (1968)
 Grigor Vitez: Pjesme četiri vjetra (1968)
 Peter Bogdanovich: Voyage to the Planet of Prehistoric Women (1968)
 Peter Bogdanovich: Targets (1968)
 Nikolaj Onufrijevič Loski: Sjećanja (1968)
 Don Siegel: Madigan (1968)
 Don Siegel: Coogan’s Bluff (1968)
 Nedjeljko Fabrio: Admiral Kristof Kolumbo (1968)
 Sydney Pollack: The Scalphunters (1968)
 Alexandr Kliment: Neporočni (1968)
 John Waters: Eat Your Makeup (1968)
 Stojan Dimitrijević: Sopotsko-lenđelska kultura (1968)
 Miroslav Antić: Sveti pesak (1968)
 Cesare Pavese: Ciau Massino (1968)
 Francis Ford Coppola: Finian’s Rainbow (1968)
 Jean d’ Ormesson: Iluzije mora (1968)
 Straub–Huillet: Kronika Anne Magdalene Bach (1968)
 Straub–Huillet: Mladoženja, komedijaš i svodnik (1968)
 Peter Handke: Kaspar (1968)
 Djibril Diop Mambéty: Contras’city (1968)
 Zdena Salivarová: Momačka terevenka (1968)
 Jaroslav Šidak/Mirjana Gross/Igor Karaman/Dragovan Šepić: Povijest hrvatskog naroda 1860-1914 (1968)
 Lucian Pintilie: Rekonstrukcija (1968)
 Philip K. Dick: Self Portrait (1968)
 Philip K. Dick: Do Androids Dream of Electronic Sheep (1968)
 Moix Terenci: Kula smrtnih grijeha (1968)
 Alexander Rabinowitch: Prelude to Revolution (1968)
 George Harrison: Wonderful Music (1968)
 Jasper Ridley: John Kox (1968)
 Božidar Rašica: Adaptacija zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1968)
 Marek Hłasko: Sova, pekarova kći (1968)
 Eduard Galić: Dnevnik Očenašeka (1968)
 Jean Améry: Starenje (1968)
 The Rolling Stones: Beggars Banquet (1968)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Senza luna (1968)
 Jiří Suchý: Posljednja postaja (1968)
 Karel Reisz: Isadora (1968)
 Josef Topol: Sat ljubavi (1968)
 Gilles Deleuze: Razlika i ponavljanje (1968)
 Gilles Deleuze: Spinoza i problem izraza (1968)
 Gilles Deleuze: Foucault (1968)
 The Byrds: The Notorious Byrd Brothers (1968)
 The Byrds: Sweetheart of the Rodeo (1968)
 Vjenceslav Richter: Heliopolis (1968)
 Borivoj Dovniković: Krek (1968)
 Lindsay Anderson: If… (1968)
 Stanislav Krakov: Milan Nedić (1968)
 The Beatles: The Beatles (The White Album) (1968)
 Ive Mihovilović: Hitac u Memphisu (1968)
 Claude Chabrol: Košute (1968)
 Claude Chabrol: Nevjerna žena (1968)
 Vojin Bakić: Spomenik narodu heroju u Kamenskom (1968)
 Edward Bond: Early Morning (1968)
 Edward Bond: Narrow Road to the Deep North (1968)
 Buffalo Springfield: Last Time Around (1968)
 Louis Malle: Calcutta (1968)
 Alojz Rebula: V sibilnem vetru (1968)
 Martin Scorsese: Who’s That Knocking at My Door (1968)
 Tom Stoppard: The Real Inspector Hound (1968)
 Isaac Bashevis Singer: Schlemiel je otišao u Varšavu i druge priče (1968)
 Radovan Ivšić: Kralj Gordogan (1968)
 Nedeljko Dragić: Možda Diogen (1968)
 Jean-Luc Godard: Vikend (1968)
 Jean-Luc Godard: One plus one (1968)
 Marguerite Duras: Le shaga (1968)
 Roman Polanski: Rosemary’s Baby (1968)
 Peter Brook: Prazni prostor (1968)
 Jerzy Grotowski: Prema siromašnom kazalištu (1968)
 Nikolaj Fjodorovič Pogodin: Albert Einstein (1968)
 Ivo Štivičić: Kokošari (1968)
 Luko Paljetak: Nečastivi iz ruže (1968)
 Luko Paljetak: Najbliži konac svijeta (1968)
 Pero Budak: Žedni izvor (1968)
 Krešo Golik: Imam dvije mame i dva tate (1968)
 Dušan Makavejev: Nevinost bez zaštite (1968)
 Alice Munro: Ples sretnih sjena (1968)
 Krsto Papić: Kad te moja čakija ubode (1968)
 Ivo Štivičić: Ratnici (1968)
 Marguerite Yourcenar: Crni mijena (1968)
 Radovan Zogović: Pejsaži i nešto se dešava (1968)
 Carol Reed: Oliver (1968)
 Patrick Modiano: La Place de l’Étoile (1968)
 Ivo Butković (ur.): Karlovac (1968)
 Tomaž Šalamun: Nemen pelerine (1968)
 Alain Robbe-Grillet: Lažljivac (1968)
 Pavle Ugrinov: Elementi (1968)
 Slobodan Šnajder: Minigolf (1968)
 Henri Lefebvre: Marxova sociologija (1968)
 Aleksandar Vučo: Alge (1968)
 Evald Flisar: Mrgolenje prahu (1968)
 Sreten Marić: Glasnici apokalipse (1968)
 Mihajlo Đurić: Humanizam kao politički ideal – ogled o grčkoj kulturi (1968)
 Slobodan Selenić: Memoari Pere Bogalja (1968)
 Ifran Horozović: Šesta smrt Benjamina Talhe (1968)
 Umberto Eco: Odsutna struktura (1968)
 Miško Kranjec: Svetlikanje jutra (1968)
 Josip Vidmar: Dnevniki (1968)
 Josip Vidmar: Gledališke kritike (1968)
 Edna O’Brien: Ljubavni objekt (1968)
 Seymour Martin Lipset: Revolucija i kontrarevolucija (1968)
 Max Horkheimer: Kritička teorija (1968)
 Nathalie Sarraute: Između života i smrti (1968)
 Slobodan Novak: Mirisi, zlato i tamjan (1968)
 Jean Baudrillard: Sustav predmeta (1968)
 Zvonimir Kulundžić: Politika i korupcija u kraljevskoj Jugoslaviji (1968)
 Philippe Sollers: Brojevi (1968)
 Anđelko Vuletić: Kraljica puteva (1968)
 Italo Calvino: T s nulom (1968)
 Kazimierz Brandys: Trg (1968)
 Zvonko Maković: U žilama će ljepota teći (1968)
 Grupa 220: Naši dani (1968)
 Svetlana Velmar-Janković: Savremenici (1968)
 Amos Oz: Moj Michael (1968)
 Willem Frederik Hermans: Preostale pjesme (1968)
 Hannah Arendt: Ljudi u mračnim vremenima (1968)
 Frane Barbieri: Nakon Franca (1968)
 Elie Wiesel: Prosjak iz Jeruzalema (1968)
 Bora Ćosić: Sadržaj (1968)
 Václav Havel: Otežana mogućnost koncentracije (1968)
 Vladimir Filipović: Novija filozofija zapada (1968)
 Isaak Deutscher: Non-Jewish Jew (1968)
 Aldo Pallazeschi: Srce moje (1968)
 The Jimi Hendrix Experience: Electric Ladyland (1968)
 Ante Stamać: Doba prisjećanja (1968)
 Ante Stamać: Smjer (1968)
 Vitomir Lukić: Album (1968)
 Aleksandar Flaker: Književne poredbe (1968)
 Herbert Marcuse: Ideje za kritičku teoriju društva (1968)
 Norman Mailer: Vojske noći (1968)
 Pavao Pavličić: Suncokret (1968)
 Jürgen Habermas: Tehnika i znanost kao ideologija (1968)
 Jürgen Habermas: Spoznaja i interes (1968)
 Ćamil Sijarić: Mojkovačka bitka (1968)
 Dobrica Erić: Slavuj i sunce (1968)
 Anđelka Martić: Proljeće, mama i ja (1968)
 Stanislaw Lem: Filozofija slučaja (1968)
 Vladimir Premec: Franciskus Patricijus (1968)
 Pavao Pavličić: Dar govora (1968)
 Patrick Modian: La Place de l’Étoile (1968)
 Nedžad Ibrišimović: Ugursuz (1968)
 Ivan Slamnig: Limb (1968)
 Eugen Pusić: Nauka o upravi (1968)
 Eugen Pusić: Samoupravljanje (1968)
 Pablo Neruda: Ekstravaganjanja (1968)
 Zlatko Tomičić: Bogumilsko groblje (1968)
 Zlatko Tomičić: Zir (1968)
 Janis Joplin: Cheap Thrills (1968)
 Svetozar Petrović: Problem soneta u suvremenoj hrvatskoj književnosti (1968)
 Veselko Tenžera: Pijani svetac (1968)
 Arthur C. Clarke: 2001. Odiseja u svemiru (1968)
 Matija Bećković: O međuvremenu (1968)
 Andrzej Wajda: Sve na prodaju (1968)
 Vesna Parun: Mačak Džingiskan i Miki Trasi (1968)
 Miroslav Krleža: Augustinčićevo djelo (1968)
 Lili Novy: Pika-poka (1968)
 Predrag Palavestra: Novi jevanđelisti (1968)
 Brana Crnčević: Dunavo (1968)
 Zvonimir Mrkonjić: Dan (1968)
 Ante Pažanin: Znanost i povijesnost u filozofiji Edmunda Husserla (1968)
 Oriana Fallaci: Ništa i amen (1969)
 Dušan Jovanović: Znamke, nakar še Emilija (1969)
 Jacques Lassaigne: Impresionizam (1969)
 Boris Kelemen: Naivno slikarstvo Jugoslavije (1969)
 Richard Hofstadter: The Idea of a Party System (1969)
 Alasdair MacIntyre/Paul Ricoeur: The Religious Significance of Atheism (1968)
 Ken Russell: Women in Love (1969)
 Richard Hofstadter: The Idea of a Party System (1969)
 Branko Horvat: Ogled o jugoslavenkom društvu (1969)
 Arthur Penn: Alice’s Restaurant (1969)
 Vladeta Janković: Poetska funkcija kovanica Laze Kostića (1969)
 Al Green: Green is Blues (1969)
 Živojin Pavlović: Đavolji film (1969)
 Michelangelo Antonioni: Točka Zabriskie (1969)
 Pavao Vuk-Pavlović: O smislu filozofije (1969)
 Agnès Varda: Lavovi vole…. (1969)
 Russell Kirk: Enemies of the Permanent Things (1969)
 Danko Oblak: Na tragu (1969)
 Vasilije Krestić: Hrvatsko-ugarska nagodba (1969)
 Stojan Vučićević: Čavli (1969)
 Charles Jarrott: Anne of the Thousand Days (1969)
 Joachim Ritter: Metafizika i politika (1969)
 Sonja Manojlović: Sarabanda (1969)
 Mahmoud Darwish: Dnevnik palestinske rane (1969)
 Mahmoud Darwish: Moja voljena budnost (1969)
 Tine Hribar: Človek in vera (1969)
 Slavko Jelinek: Stambeno-poslovni tornjevi u Ozaljskoj (1969)
 Ernest Gellner/Ghită Ionescu: Populism (1969)
 Ernest Gellner: Saints of the Atlas (1969)
 The Beach Boys: 20/20 (1969)
 Slavko Degoricija: Tito u Moslavini (1969)
 Gillo Pontecorvo: Queimada (1969)
 Tariq Ali (ed.): The New Revolutionaries (1969)
 Dennis Hopper: Easy Rider (1969)
 Howard Brenton: Christie in Love (1969)
 Howard Brenton: Gum and Goo (1969)
 Howard Brenton: Revenge (1969)
 Howard Brenton: Heads (1969)
 Howard Brenton: The Education of Skinny Spew (1969)
 John Waters: Mondo Trasho (1969)
 Neil Simon: Last of the Red Hot Lovers (1969)
 Bruno Popović: Pamfleti (1969)
 Lordan Zafranović: Nedjelja (1969)
 Alan John Percival Taylor: War By Timetable (1969)
 Alan John Percival Taylor: Churchill Revised (1969)
 György Konrád: Posjetitelj (1969)
 Norman Jewison: Gaily, Gaily (1969)
 Roger Garaudy: Velika prekretnica socijalizma (1969)
 Jerry Lee Lewis: She Still Comes Around (1969)
 Jerry Lee Lewis: Jerry Lee Lewis Sings the Country Music Hall of Fame Hits, vol. 1 (1969)
 Jerry Lee Lewis: Jerry Lee Lewis Sings the Country Music Hall of Fame Hits, vol. 2 (1969)
 Jerry Lee Lewis: The Golden Cream of the Country (1969)
 Charles Bukowski: A Bukowski Sampler (1969)
 Charles Bukowski: Notes of a Dirty Old Man (1969)
 Charles Bukowski: The Days Run Away Like Wild Horses Over the Hills (1969)
 Sydney Pollack: Castle Keep (1969)
 Sydney Pollack: They Shoot Horses, Don’t They (1969)
 Duško Radović/Matija Bećković: Če, tragedija koja traje (1969)
 Maurice Pialat: Golo djetinjstvo (1969)
 Zagorka Golubović: Trendovi i dileme jugoslovenske sociologije (1969)
 Andrei Konchalovsky: A Nest of Gentlefolk (1969)
 Miladin Životić: Čovek i vrednosti (1969)
 Eric Hobsbawm: Bandits (1969)
 Eric Hobsbawm: Captain Swing (1969)
 Aretha Franklin: Soul ’69 (1969)
 Aretha Franklin: Soft and Beautiful (1969)
 Svetozar Stojanović: Između ideala i stvarnosti (1969)
 Frederick Wiseman: Law and Order (1969)
 Karel Kosik: Naša aktualna kriza (1969)
 Sergio Leone: Bilo jednom na Divljem zapadu (1969)
 Lillian Hellman: An Unfinished Woman (1969)
 Alan J. Pakula: The Sterile Cuckoo (1969)
 John Dos Passos: The Portugal Story (1969)
 Samuel Fuller: Shark (1969)
 Ivan Meštrović: Uspomene na političke ljude i događaje (1969)
 Osvaldo Cavandoli: La Linea (1969)
 Patricia Highsmith: The Tremor of Forgery (1969)
 Max Bunker/Magnus: Alan Ford (1969)
 Sam Peckinpah: The Wild Bunch (1969)
 Michael Ondaatje: The Man with Seven Toes (1969)
 Sydney Pollack: The Shoot Horses, Don’t They (1969)
 Nedjeljko Fabrio: Čujete li svinje kako rokću u ljetnikovcu naših gospara (1969)
 Nedjeljko Fabrio: Labilni položaj (1969)
 Nedjeljko Fabrio: Apeninski eseji (1969)
 Rainer Werner Fassbinder: Ljubav je hladnija od smrti (1969)
 Rainer Werner Fassbinder: Žabar (1969)
 Boro Drašković: Horoskop (1969)
 Vladimir Vojnovič: Život i neobične dogodovštine vojnika Ivana Čonkina (1969)
 Sidney Lumet: The Appointment (1969)
 Muhamed Filipović: Lenjin – monografija njegove misli (1969)
 Luchino Visconti: Sumrak bogova (1969)
 Alain Badiou: Pojam modela (1969)
 Puriša Đorđević: Kros kontri (1969)
 Richard Sennett: Nineteenth Century Cities (1969)
 Richard Sennett (ed.): Classic Essays on the Culture of Cities (1969)
 Stanisław Witkiewicz: Pisma sinu (1969)
 Drago Ivanišević: Glasine (1969)
 Crosby, Stills & Nash: Crosby, Stills & Nash (1969)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Problematika kalcedonske kristologije (1969)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Ali drugog puta nema (1969)
 Neil Young: Neil Young (1969)
 Neil Young & Crazy Horse: Everybody Know This is Nowhere (1969)
 Elisabeth Kübler-Ross: On Death and Dying (1969)
 Sydney Pollack: Bobby Deerfield (1969)
 Konrád György: Posjetitelj (1969)
 Zvonimir Lončarić: Bijeg (1969)
 Matko Peić: Jesen u Poljskoj (1969)
 Matko Peić: Hrvatski slikari i kipari – Slavonija-Srijem (1969)
 Don Siegel: Death of a Gunfighter (1969)
 Peter Handke: Unutrašnji svijet izvanjskog svijeta unutrašnjosti (1969)
 Peter Handke: Štićenik hoće biti tutor (1969)
 Oleg Mandić: Leksikon judaizma i kršćanstva (1969)
 Oleg Mandić: Opća sociologija (1969)
 Pavel Kohout: Iz dnevnika kontrarevolucionara (1969)
 Francis Ford Coppola: The Rain People (1969)
 Andrej Mitrović: Jugoslavija na konferenciji mira (1969)
 Radovan Popović: Književni razgovori (1969)
 Moix Terenci: Valovi nad pustom stijenom (1969)
 David Cronenberg: Stereo (1969)
 Aleksandr Trifonovič Tvardovski: Pravom pamćenja (1969)
 Philip K. Dick: Ubick (1969)
 Flannery O’Connor: Mistery and Manners (1969)
 Roy Orbison: Roy Orbison’s Many Moods (1969)
 Nedeljko Dragić: Idu dani (1969)
 Nedeljko Dragić: Per aspera ad astra (1969)
 Nedeljko Dragić: Striptiz (1969)
 Željko Sabol: Kao krug na vodi (1969)
 The Bob Seger System: Ramblin’ Gamblin’ Man (1969)
 The Bob Seger System: Noah (1969)
 Eduard Galić: Sam čovjek (1969)
 Eduard Galić: Istarska pjesmarica (1969)
 The Rolling Stones: Let It Bleed (1969)
 Neven Šegvić: Zaštita urbanističke cjeline Stari grad Zagreb (1969)
 Rudolf Sremec: Učitelj plesa (1969)
 Rudolf Sremec: Anatomija ljubavi (1969)
 George Harrison: Electronic Sound (1969)
 John Fowles: The French Lieutenant’s Woman (1969)
 Tone Hribar/Spomenka Hribar: Človek in vera (1969)
 The Beatles: Yellow Submarine (1969)
 The Beatles: Abbey Road (1969)
 Krsto Papić: Lisice (1969)
 Dragan Jeremić: Perom kao skalpelom (1969)
 Petar Šegedin: Crni smiješak (1969)
 Milan Blažeković: No 412-676 (1969)
 Milan Blažeković: The End (1969)
 The Byrds: Dr. Byrds and Mr. Hyde (1969)
 The Byrds: Ballad of Easy Rider (1969)
 Carlos Saura: Jazbina (1969)
 Jean-Pierre Melville: Vojska sjena (1969)
 Fernand Braudel: Napisi o povijesti (1969)
 Éric Rohmer: Moja noć kad Maud (1969)
 Volker Schlöndorff: Michael Kohlhaas – buntovnik (1969)
 Susan Sontag: Styles of Radical Will (1969)
 Federico Fellini: Satyricon (1969)
 Henry Alfred Kissinger: American Foreign Policy (1969)
 Marguerite Duras: Uništiti, kaže ona (1969)
 Gloria Steinem: After Black Power, Women’s Liberation (1969)
 Margaret Eleanor Atwood: Jestiva žena (1969)
 Arsenij Tarkovski: Vjesnik (1969)
 Zoran Tadić: Hitch… Hitch… Hitchcock (1969)
 Nicanor Parra: Debela knjiga (1969)
 Nicanor Parra: Pjesme (1969)
 Ken Loach: Kes (1969)
 Andrej Tarkovski: Andrej Rubljov (1969)
 Momčilo Popadić: Igračke mutnog uma (1969)
 Christian Neethling Barnard: Jedan život (1969)
 Valentin Petrovič Katajev: Kockica (1969)
 Dubravka Oraić Tolić: Oči bez domovine (1969)
 Antun Vrdoljak: Ljubav i poneka psovka (1969)
 Fedor Škubonja: Nizvodno od Sunca (1969)
 Josip Sever: Diktator (1969)
 Dušan Matić: Proplanak i um (1969)
 Ante Peterlić: Slučajni život (1969)
 Vladimir Nabokov: Ada (1969)
 Aleksandar Marks/Vladimir Jutriša: Pauk (1969)
 Lawrence Ferlinghetti: Tajni smisao za stvari (1969)
 Vatroslav Mimica: Događaj (1969)
 Branko Bauer: Portret Jože Horvata (1969)
 Goran Babić: Lapot i druge listine iz ljetopisa (1969)
 Antun Vrdoljak: Kad čuješ zvona (1969)
 Octavio Paz: Istočna padina (1969)
 Veljko Bulajić: Bitka na Neretvi (1969)
 Doris Lessing: Djeca nasilja (1969)
 Pero Budak: Potez kistom (1969)
 Gary Snyder: Povodom vala (1969)
 Isaac Bashevis Singer: Imanje (1969)
 Voja Čolanović: Pustolovina po meri (1969)
 Milisav Savić: Bugarska baraka (1969)
 Shintaro Ishihara: Spartan Education (1969)
 Hans Carl Artmann: Putovanje na otok Nantucket (1969)
 Hans Carl Artmann: Lilijanski bijelo pismo iz Lincolnshirea (1969)
 Alain Touraine: Postindustrijsko društvo (1969)
 Petko Vojnić Purčar: Odlazak Pauline Plavšić (1969)
 Dario Fo: Smiješni misterij (1969)
 Ifran Horozović: Zvečajsko blago (1969)
 Claude Simon: Bitka kod Farsala (1969)
 Louis Althusser: Lenjin i filozofija (1969)
 Antonije Isaković: Prazni bregovi (1969)
 Marjan Britovšek: Revolucionarni idejni preobrat med prvo svetovno vojno (1969)
 Veno Taufer: Vaje in naloge (1969)
 Eugenio Montale: Izvan kuće (1969)
 Josip Vidmar: Ivan Cankar (1969)
 Miodrag Pavlović: Velika Skitija (1969)
 Srečko Koslovel: Naša bela mačica (1969)
 Marin Franičević: Čakavski pjesnici renesanse (1969)
 Tadeusz Różewicz: Regio (1969)
 Janez Rotar: Socialna in politična misel Podlimbarskega (1969)
 Evald Flisar: Umiranje v ogledalu (1969)
 Prežihov Voranc: Tisoč in en dan (1969)
 Slobodan Novak: Zakrivljeni prostor (1969)
 Drago Hedl: Smijeh na kiši (1969)
 Nathan H. Juran: Land Raiders (1969)
 Oswald Wiener: Poboljšanje Srednje Europe (1969)
 Philip Roth: Portnoyeva boljka (1969)
 Julia Kristeva: Sēmeiōtikḗ (1969)
 Evald Flisar: Sodniška zgradba (1969)
 Jorge Semprún: Druga smrt Ramóna Mercadera (1969)
 Raymond Aron: Deziluzije napretka (1969)
 Atif Purivatra: Nacionalni i politički razvitak muslimana (1969)
 Josip Županov: Samoupravljanje i društvena moć (1969)
 Ernst Cassirer: Filozofija i egzaktna znanosti (1969)
 Tzvetan Todorov: Gramatika Dekamerona (1969)
 Janis Joplin: I Got Them Ol’ Kozmic Blues Again, Mama (1969)
 Vitomir Lukić: Praznik stvari (1969)
 Bertrand Russell: Autobiografija (1969)
 Muhsin Rizvić: Iznad i ispod teksta (1969)
 Ivan Aralica: A primjer se zvao Laudina (1969)
 Edvard Kocbek: Poročilo (1969)
 Slobodan Šnajder: Histerična bajka (1969)
 Mario Vargas Llosa: Razgovor u katedrali (1969)
 Šime Đodan: Zakon vrijednosti i odnos tržišta i plana (1969)
 Ivan Kušan: Spomenik Demostenu (1969)
 Zvonko Maković: Prostor voštanice (1969)
 Igor Zidić: Blagdansko lice (1969)
 Živojin Pavlović: Kain i Avelj (1969)
 Dubravko Jelčić: Teme i mete (1969)
 Boris Pahor: Odisej na jarbolu (1969)
 Filip David: Zapisi o stvarnom i nestvarnom (1969)
 Miko Tripalo: Bez kompromisa (1969)
 Tonko Maroević: Slijepo oko (1969)
 Miroslav Josić Višnjić: Lepa Jelena (1969)
 Vladimir Dedijer: Izgubljena bitka Josifa Visarionoviča Staljina (1969)
 Czesław Miłosz: Snoviđenja nad zaljevom San Francisco (1969)
 Czesław Miłosz: Povijest poljske književnosti (1969)
 Branko Marjanović: U ime oca i sina (1969)
 Palma Katalinić: Pričanje Cvrčka moreplovca (1969)
 Slavko Mihalić: Posljednja večera (1969)
 Dobrica Erić: Ogrlica od grlica (1969)
 Giuseppe Ungaretti: Život jednog čovjeka (1969)
 Vesna Parun: Ukleti dažd (1969)
 Zlatko Tomičić: Hrvatsko more (1969)
 Zlatko Tomičić: O listu koji je i hrvatski i književni (1969)
 Zlatko Tomičić: Gromovi kreposnog duha (1969)
 Zlatko Tomičić: Traženje bivstva (1969)
 Zlatko Tomičić: Veseli dimnjačar (1969)
 Marijan Matković: Tigar (1969)
 Dámaso Alonso: Slasti vida (1969)
 Dámaso Alonso: Izabrane pjesme (1969)
 Milivoj Slaviček: Purpurna pepeljara, naime to i to (1969)
 Franci Zagoričnik: Bakalada smrti (1969)
 Michel Foucault: Arheologija znanja (1969)
 Dragoslav Mihailović: Kad su cvetale tikve (1968)
 Petar Šegedin: Izvještaj iz pokrajine (1969)
 Petar Šegedin: Riječ o riječi (1969)
 Bora Ćosić: Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji (1969)
 Matija Bećković: Če – tragedija koja traje (1969)
 Hugo Klajn: Pojave i problemi savremenog pozorišta (1969)
 Martin Heidegger: K stvari mišljenja (1969)
 Jorge Luis Borges: Pohvala sjene (1969)
 Claude Sautet: Sitnice koje život znače (1969)
 Henri Michaux: Način usnulog, način probuđenog (1969)
 Arsen Dedić: Čovjek kao ja (1969)
 Franjo Tuđman: Velike ideje i mali narodi (1969)
 Ėmil Michel Cioran: Zli demijurg (1969)
 Zvonimir Bajsić: Sumorna jesen (1969)
 Danilo Kiš: Rani jadi (1969)
 Eugen Fink: Metafizika i smrt (1969)
 Predrag Matvejević: Razgovori s Miroslavom Krležom (1969)
 Ćamil Sijarić: Sablja (1969)
 Ćamil Sijarić: Na putu putnici (1969)
 Jorge Luis Borges: Brodijev izvještaj (1970)
 Marijan Matković: General i njegov lakrdijaš (1970)
 Branislav Zeljković: Sfere (1970)
 Ivo Brešan: Četiri podzemne rijeke (1970)
 Nenad Prelog: Ja živim (1970)
 Ken Russell: The Music Lovers (1970)
 Vasilij Semjonovič Grosman: Sve teče (1970)
 Leonard Maltin: Movie Comedy Teams (1970)
 John Whiting: The Art of the Dramatist (1970)
 David Mamet: Lakeboat (1970)
 Zoran Gavrilović: Uočavanja (1970)
 John Waters: Multiple Maniacs (1970)
 Dubravko Horvatić: Crna zemlja (1970)
 Albert O. Hirschman: Izlaz, glas i lojalnost (1970)
 Robert Alan Dahl: After the Revolution (1970)
 Mahmoud Darwish: Ptice umiru u Galileji (1970)
 Mahmoud Darwish: Pisati u perspektivi pištolja (1970)
 Djibril Diop Mambéty: Badou Boy (1970)
 Vuko Pavićević: Sociologija religije (1970)
 István Szabó: Ljubavni film (1970)
 Alasdair MacIntyre: Herbert Marcuse. An Exposition and a Polemic (1970)
 Alasdair MacIntyre: Marcuse (1970)
 R. D. Laing: Knots (1970)
 Tariq Ali: Pakistan. Military Rule or People’s Power (1970)
 Velimir Lukić: Afera nedužne Anabele (1970)
 Miroslav Antić: Zemlja (1970)
 Branislav Gligorijević: Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1970)
 Gordon Parks: Born Black (1970)
 Bogdan Krizman: Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka u Prvom svjetskom ratu (1970)
 Ludvík Vaculík: Zamorci (1970)
 Straub–Huillet: Oči se ne žele uvijek zatvoriti (1970)
 Robert Ardrey: The Social Contract (1970)
 Arthur Penn: Little Big Man (1970)
 Howard Brenton: Fruit (1970)
 Howard Brenton: Wesley (1970)
 The Beach Boys: Sunflower (1970)
 Neil Simon: The Gingerbread Lady (1970)
 Richard Sennett: The Uses of Disorder. Personal Identity and City Life (1970)
 Richard Sennett: Families Against the City (1970)
 Paul Newman: Sometimes a Great Notion (1970)
 Matija Bećković: Reče mi jedan čoek (1970)
 Ken Russell: A Dance of the Seven Veils (1970)
 David Thomson: A Bowl of Eggs (1970)
 Helmuth Plessner: Filozofska antropologija (1970)
 John Hersey: Letter to the Alumni (1970)
 Edo Pivčević: Husserl i fenomenologija (1970)
 Sidney Lumet: King. A Filmmed Record (1970)
 Sidney Lumet: Last of the Mobile Hot Shots (1970)
 Marshall McLuhan: From Cliché to the Archetype (1970)
 Garry Willis: Nixon Agonistes. The Crisis of the Self-Made Man (1970)
 Nicolas Roeg/Donald Cammell: Performance (1970)
 Alexander Walker: Stardom (1970)
 Claude Sautet: Max i lopovi (1970)
 Michel Crozier: Blokirano društvo (1970)
 Jerry Lee Lewis: She Even Woke Me Up to Say Goodbye (1970)
 Jerry Lee Lewis: A Taste of Country (1970)
 Charles Bukowski: Fire Station (1970)
 David Cronenberg: Crimes of the Future (1970)
 Stanley Hoffmann: International Organization and the International System (1970)
 Aretha Franklin: This Girl’s in Love with You (1970)
 Aretha Franklin: Spirit in the Dark (1970)
 Martin Lings: The Heralds and other Poems (1970)
 John Boorman: Leo the Last (1970)
 Svetozar Stojanović/Paul Kurz: Tolerancija i revolucija (1970)
 Frederick Wiseman: Hospital (1970)
 Stanko Lasić: Sukob na književnoj ljevici (1970)
 Andrei Konchalovsky: Uncle Vanya (1970)
 John Dos Passos: Easter Island (1970)
 Akira Kurosawa: Dodeskaden (1970)
 Raymond Carver: Winter Insomnia (1970)
 Sam Peckinpah: The Ballad of Cable Hogue (1970)
 Michael Ondaatje: The Collected Works of Billy the Kid (1970)
 Puriša Đorđević: Biciklisti (1970)
 Mirko Valentić: Gradišćanski Hrvati od 16. stoljeća do danas (1970)
 George Seaton: Airport (1970)
 Nedjeljko Fabrio: Meštar (1970)
 John Cassavetes: Husbands (1970)
 Patricia Highsmith: Ripley Under Ground (1970)
 Patricia Highsmith: Eleven (1970)
 Rainer Werner Fassbinder: Bogovi kuge (1970)
 Rainer Werner Fassbinder/ Michael Fengler: Zašto je poludio gospodin R (1970)
 Rainer Werner Fassbinder/Michael Fengler: Rio das mortes (1970)
 Rainer Werner Fassbinder: Bijelac (1970)
 Rainer Werner Fassbinder: Američki vojnik (1970)
 Ivan Meštrović: Ludi Mile (1970)
 Šime Vulas: Spomenik strijeljanim mještanima Podhuma (1970)
 Pavao Vuk-Pavlović: Osnovi estetike (1970)
 Vojin Jelić: Kirvaj (1970)
 Jiří Suchý: Med u kosi (1970)
 Maurice Pialat: Kuća u šumi (1970)
 Robert Conquest: Where Marx Went Wrong (1970)
 Robert Conquest: The Nation Killers (1970)
 Robert Conquest: The Human Cost of Soviet Communism (1970)
 Stanko Korać: Andrićevi romani ili svijet bez Boga (1970)
 Georges Perec: Povećanje (1970)
 Luis Buñuel: Tristana (1970)
 Petar Strčić: Građa o talijanskoj okupaciji otoka Krka (1970)
 Dubravko Škurla: Kameni brid (1970)
 Lewis Mumford: The Myth of the Machine (1970)
 Neil Young: After the Goldrush (1970)
 Gunnar Myrdal: Izazov svjetskog siromaštva (1970)
 Yukio Mishima: More plodnosti (1970)
 Zvonimir Lončarić: Viktor (1970)
 Nora Ephron: Wallflower at the Orgy (1970)
 Pavel Kohout: Rat na trećem katu (1970)
 Crosby, Stills, Nash & Young: Déjà Vu (1970)
 Leopold Tyrmand: Zapisi diletanta (1970)
 Don Siegel: Two Mules for Sister Sara (1970)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Nema privatnoga Boga (1970)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Svećenik kome da služi (1970)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Crkva i domovina (1970)
 Nives Majnarić-Pandžić: Keltsko-latenska kultura u Slavoniji i Srijemu (1970)
 The Bob Seger System: Mongrel (1970)
 Ted Hughes: Crow (1970)
 Paul Schrader: For Us Cinema is the Most Important of Arts (1970)
 Peter Handke: Strah golmana pred jedanaestercem (1970)
 Dragovan Šepić: Italija, saveznici i jugoslavensko pitanje 1914-1918 (1970)
 Sheila Fitzpatrick: The Commissariat of Enlightenment (1970)
 Richard Pipes: Struve, Liberal on the Left (1970)
 Richard Pipes: Europe Since 1815 (1970)
 Moix Terenci: Dan kada je umrla Marilyn (1970)
 Krsto Papić: Čvor (1970)
 Jasper Ridley: Lord Palmerstone (1970)
 Roy Orbison: Hank Williams Roy Orbinson Way (1970)
 Roy Orbison: The Big O (1970)
 Drago Ivanišević: Da sam ptica (1970)
 Bob Dylan: Self Portrait (1970)
 Bob Dylan: New Morning (1970)
 Vanča Kljaković: Jedanaesta zapovijed (1970)
 Zvonimir Majdak: Kužiš, stari moj (1970)
 George Harrison: All Things Must Pass (1970)
 Ivan Filipčić/Zvonimir Bregovac: Hotel „Barbara“ u Zadru (1970)
 Carlos Saura: Vrt užitaka (1970)
 Velimir Neidhardt: Upravna zgrada policije u Mrkonjić gradu (1970)
 Ivo Vrbanić: Mejaši (1970)
 The Beatles: Let It Be (1970)
 Zdravko Bregovac: Hotel „Jezero“ na Plitvičkim jezerima (1970)
 Vlado Kristl: Film ili noć (1970)
 Božidar Rašica: Vrsar (1970)
 Milan Blažeković: Circulus vitiosus (1970)
 Milan Blažeković: Čovjek koji je morao pjevati (1970)
 The Byrds: Untitled Album (1970)
 Borivoj Dovniković: Ljubitelji cvijeća (1970)
 Janko Matko: Dragulji i strasti (1970)
 Stjepan Ivšić: Slavenska poredbena gramatika (1970)
 Vjeran Zuppa: Lirika i navika (1970)
 Božo Milanović: Preporoditelj Istre biskup doktor Juraj Dobrila (1970)
 Éric Rohmer: Clairenino koljeno (1970)
 Claude Chabrol: Krik u tami (1970)
 Jean-Pierre Melville: Crveni krug (1970)
 Hrvoje Šošić: Za čiste račune (1970)
 Vladimir Tadej: Družba Pere Kvržice (1970)
 Ivo Štivičić: Smrt Tome Bakrana (1970)
 Henry de Montherlant: Trinaesti cezar (1970)
 Germaine Greer: The Female Eunuch (1970)
 Alain Robbe-Grillet: Raj i poslije (1970)
 Toni Morrison: Oko savršeno modro (1970)
 Cecil Day-Lewis: Šapćući korijeni (1970)
 Terry Eagleton: Exiles and Émigrés (1970)
 Billy Wilder: The Private Life of Scherlock Holmes (1970)
 Nadine Gordimer: Počasni gost (1970)
 Miroslav Josić Višnjić: Roman o smrti Galerije (1970)
 Pero Budak: Nakot Balabana (1970)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Rat (1970)
 Goran Babić: Ostale otvorene igre (1970)
 Nikola Tanhofer: Bablje ljeto (1970)
 Elfride Jelinek: mi smo mamac baby (1970)
 Dario Fo: Slučajna smrt jednog anarhista (1970)
 Krešo Golik: Tko pjeva zlo ne misli (1970)
 Mihajlo Popović/Boško Lomović: Hajduk Bojović (1970)
 Alice Walker: Treći život Grangea Copelanda (1970)
 Lucien Goldmann: Mentalne strukture i kulturno stvaralaštvo (1970)
 Antun Šoljan: Klopka (1970)
 Isaac Bashevis Singer: Kafkin prijatelj i druge priče (1970)
 Tine Hribar: Molk besede (1970)
 Hal Ashby: The Landlord (1970)
 Ifran Horozović: Ružičasta učiteljica (1970)
 Patrick White: Rezač živog organizma (1970)
 Maya Angelou: Znam zašto ptica u kavezu pjeva (1970)
 Kajetan Gantar: Začetki filološke znanosti (1970)
 Kajetan Gantar: Rimski komik Plautus in njegova Mostellaria (1970)
 Marko Grčić: Provincia deserta (1970)
 Leo Mates: Nesvrstanost (1970)
 Pavle Ugrinov: Senzacije (1970)
 Marjan Britovšek: Anton Füster in revolucija 1848 v Avstriji (1970)
 Branimir Donat: Osporeni govor ili egzotika svakodnevnog (1970)
 Branimir Donat: Udio kritike (1970)
 Branimir Donat: O pjesničkom teatru Miroslava Krleže (1970)
 Friedrich Achleitner: Proza, konstelacije, montaže, dijalektalne pjesme, studije (1970)
 Milentije Popović: Od etatizma ka samoupravljanju (1970)
 Evald Flisar: Kostanjeva krona (1970)
 Miodrag Pavlović: Nova Skitija (1970)
 Josip Vidmar: Slovenske razprave (1970)
 Gerhard Rühm: Sabrane pjesme i vizualni tekstovi (1970)
 Andrzej Wajda: Brezik (1970)
 Andrzej Wajda: Krajolik nakon bitke (1970)
 Oto Bihali Merin: Maske sveta (1970)
 Danilo Pejović: Sistem i egzistencija (1970)
 Alojz Rebula: Kršćanska avantura (1970)
 France Stele: Slovenski impresionisti (1970)
 Ljubivoje Ršumović: Ma šta mi reče (1970)
 Aleksandar Ristović: Trčeći pod drvećem (1970)
 Evald Flisar: Vojaki ob koncu vojne (1970)
 Alain Robbe-Grillet: Projekt revolucije u New Yorku (1970)
 Vlatko Pavletić: Protivljenja (1970)
 Isaak Deutscher: Russia, China and the West (1953-1966)
 Eugen Fink: Metafizika odgoja (1970)
 Don Chaffey: Creatures of the World Forgot (1970)
 Borislav Radović: Opisi, glesla (1970)
 Darko Suvin: Drugi svjetovi, druga mora (1970)
 Darko Suvin: Uvod u Brechta (1970)
 Elfriede Jelinek: Mi smo mamac, baby (1970)
 Jovan Hristić: Četiri apokrifa (1970)
 Tzvetan Todorov: Uvod u fantastičku književnost (1970)
 Milan Kundera: Smiješne ljubavi (1970)
 Julia Kristeva: Tekst romana (1970)
 Raymond Aron: Imaginarni marksizmi (1970)
 Seymour Martin Lipset: Politika bezumlja (1970)
 Henri Lefebvre: Urbana revolucija (1970)
 Paul Celan: Prisila svjetla (1970)
 Šime Đodan: Ekonomska politika Jugoslavije (1970)
 Stipe Šuvar: Sociološki prikaz jugoslavenskog društva (1970)
 Vitormi Lukić: Zaustavljeni kalendar (1970)
 Irwin Shaw: Bogataš i siromah (1970)
 Jean Baudrillard: Potrošačko društvo (1970)
 Milan Kangrga: Smisao povijesnoga (1970)
 Hannah Arendt: O nasilju (1970)
 Georges Simenon: Kad sam bio star (1970)
 Zvonimir Kulundžić: Tragedija hrvatske historiografije (1970)
 Vojislav Lubarda: Gorko posrtanje (1970)
 Radomir Konstantinović: Filozofija palanke (1970)
 Ivan Aralica: Filip (1970)
 Ismail Kadare: Tvrđava (1970)
 Giuseppe Ungaretti: Otajstvena Hrvatska (1970)
 Jurij Mihajlovič Lotman: Struktura umjetničkoga teksta (1970)
 Ivan Kušan: Toranj (1970)
 Ivan Kušan: Veliki dan (1970)
 Tomislav Ladan: Ta kritika (1970)
 David Bowie: The Man Who Sold the World (1970)
 Marko Vešović: Nedjelja (1970)
 Shintaro Ishihara: Petrified Forest (1970)
 Shintaro Ishihara: Shintaro’s Political Record (1970)
 Michel Tournier: Kralj joha (1970)
 Zbigniew Brzezinski: Between Two Ages – America’s Role in the Technetronic Era (1970)
 Abdulah Sidran: Šahbaza (1970)
 Zlatko Tomičić: Kain (1970)
 Zlatko Tomičić: Boj s anđelom (1970)
 Theodor W. Adorno: Estetička teorija (1970)
 Milorad Pavić: Istorija srpske književnosti baroknog doba (1970)
 Ćamil Sijarić: Zapisi o gradovima (1970)
 Veselko Tenžera: Svejedno svejedno (1970)
 Ante Pažanin: Osnove filozofije (1970)
 Vesna Parun: Miki – slavni kapetan (1970)
 Edgar Winter: Entrance (1970)
 Branko Ćopić: Bašta sljezove boje (1970)
 Roland Barthes: Carstvo znakova (1970)
 Dobriša Cesarić: Slap (1970)
 Meša Selimović: Tvrđava (1970)
 Rafael Alberti: Osam Picassovih imena (1970)
 Borislav Pekić: Hodočašće Arsenija Njegovana (1970)
 Arnold Brecht: Političko obrazovanje Arnolda Brechta – Autobiografija 1884-1970 (1970)
 Danijel Dragojević: O Veronici, Belzebubu i kucanju na neizvjesna vrata (1970)
 Mihailo Lalić: Pramen tame (1970)
 Stanislav Lem: Fantastika i futurologija (1970)
 Franci Zagoričnik: Fondy Oryja Pála (1970)
 Antun Šoljan: Gazele i druge pjesme (1970)
 Ezra Pound: Pjevanja (1970)
 Dennis Hopper: The Last Movie (1971)
 August Kovačec: Opis današnjeg istrorumunjskog (1971)
 Dušan Jovanović: Igrajte tumor v glavi in onesnaževanje zraka (1971)
 Al Green: Al Green Gets Next to You (1971)
 Miloš Kordić: Grumen (1971)
 Miloš Kordić: E baš neću (1971)
 Richard Hofstadter: America in 1750 (1971)
 Anđelka Martić: Baba Kata (1971)
 Nikica Mihaljević: Od tramvaja do života (1971)
 Heinrich Böll: Skupna slika s damom (1971)
 Don DeLillo: Americana (1971)
 Ahmet Hromadžić: Zelengor (1971)
 Ahmet Hromadžić: Bistri potoci (1971)
 William Keith Chambers Guthrie: Socrates (1971)
 Ken Russell: The Devils (1971)
 Ken Russell: The Boy Friend (1971)
 Alasdair MacIntyre: Against the Self-Images of the Age (1971)
 Nick Kotz: Let Them Eat Promises (1971)
 Ratko Božović: Kultura slobodnog vremena (1971)
 Dubravka Ugrešić: Mali plamen (1971)
 John Updike: Rabbit Redux (1971)
 Antun Vrdoljak: U gori raste zelen bor (1971)
 Stojan Vučićević: Podmornica (1971)
 Stojan Vučićević: Šibanica (1971)
 Pete Hamill: Irrational Ravings (1971)
 Albert O. Hirschman: Pristranost nade (1971)
 George A. Romero: There’s Always Vanilla (1971)
 Borislav Pekić: Na ludom belom kamenu (1971)
 Miroslav Antić: Doručak sa đavolom (1971)
 George Steiner: In Bluebeard’s Castle (1971)
 Russell Kirk: Eliot and His Age (1971)
 Leonard Maltin: Behind the Camera (1971)
 Nikola Martić: Bogumilska bajka (1971)
 Charles Jarrott: Mary, Queen of Scots (1971)
 Vladimir Stojančević: Južnoslovenski narodi u Otomanskom carstvu (1971)
 Mahmoud Darwish: Nešto o domovini (1971)
 Mahmoud Darwish: Lagana kiša udaljene jeseni (1971)
 Mahmoud Darwish: Djela (1971)
 Mahmoud Darwish: Dnevnik državljanina bez države (1971)
 Oskar Kokoschka: Moj život (1971)
 Robert Alan Dahl: Polyarchy (1971)
 Lazar Stojanović: Plastični Isus (1971)
 Joachim Ritter: Povijesni rječnik filozofije (1971)
 The Beach Boys: Surf’s Up (1971)
 R. D. Laing: The Politics of the Family and Other Essays (1971)
 Milan Vlajčić: Poprišta (1971)
 Husein Tahmiščić: Biti na putu (1971)
 Graham T. Allison: Essence of Decision (1971)
 Đorđe Stanković/Andrej Mitrović/Milorad Radević/Đorđe P. Jovanović: Studenti Beogradskog univerziteta (1971)
 Robert Ardrey: Aggression and Violence in Man (1971)
 Tariq Ali: The Coming British Revolution (1971)
 Nicolas Roeg: Walkabout (1971)
 George Steiner: U dvorcu Modrobradoga (1971)
 Howard Brenton: Scott of the Antarctic (1971)
 Gordon Parks: Shaft (1971)
 Neil Simon: The Prisoner of Second Avenue (1971)
 Stephen Frears: Gumshoe (1971)
 Alan John Percival Taylor (ed.): Lloyd George. Twelve Essays (1971)
 Alan John Percival Taylor (ed.): Lloyd George. A Diary By Frances Steveson (1971)
 Stanley Kubrick: A Clockwork Orange (1971)
 Danko Grlić: Filozofija (1971)
 Danko Grlić: Contra dogmaticos (1971)
 Joseph Nye: Peace in Parts (1971)
 Andrzej Żuławski: Trećina noći (1971)
 Dominik Mandić: Hrvati i Srbi (1971)
 Norman Jewison: Fiddler on the Roof (1971)
 Charles Bukowski: Post Office (1971)
 Hal Ashby: Harold and Moude (1971)
 Duško Radović: Vukova azbuka (1971)
 Alan J. Pakula: Klute (1971)
 Heinz Heimsoeth: Transcendentalna dijalektika (1971)
 Steven Spielberg: Duel (1971)
 Moix Terenci: Terencije od Nila (1971)
 Moix Terenci: Muški svijet (1971)
 Robert Wise: The Andromeda Strain (1971)
 Bernard Lewis: Race and Color in Islam (1971)
 Mike Leigh: Bleak Moments (1971)
 Zagorka Golubović: Socijalističke ideje i realnost (1971)
 Peter Bogdanovich: Directed By John Ford (1971)
 Peter Bogdanovich: The Last Picture Show (1971)
 Dragoljub Mićunović: Logika i sociologija. Induktivno zaključivanje u sociologiji (1971)
 Boro Drašković: Nokaut (1971)
 Flannery O’Connor: The Complete Stories (1971)
 Sam Peckinpah: Straw Dogs (1971)
 Eugene Weber: A Modern History of Europe (1971)
 Sidney Lumet: The Anderson Tapes (1971)
 Petar Strčić: Prvi tabor Hrvata Istre i kvarnerskih otoka (1971)
 Don Siegel: The Beguiled (1971)
 Don Siegel: Dirty Harry (1971)
 Nedjeljko Fabrio: Kralj je pospan (1971)
 Robert Aldrich: The Grissom Gang (1971)
 Josef Škvorecký: Oklopni bataljun (1971)
 Wim Wenders: Golmanov strah od jedanaesterca (1971)
 Charles André Joseph Marie de Gaulle: Memoari nade (1971)
 John Cassavetes: Minnie and Moskowitz (1971)
 Svetozar Vukmanović Tempo: Revolucija koja teče (1971)
 Jerry Lee Lewis: There Must Be More to Love Than This (1971)
 Jerry Lee Lewis: Touching Home (1971)
 Jerry Lee Lewis: Would You Take Another Chance on Me (1971)
 Tilla Durieux: Mojih prvih 90 godina (1971)
 Rainer Werner Fassbinder: Sveta bludnica (1971)
 Rainer Werner Fassbinder: Piljar (1971)
 Radoslav Katičić: Jezikoslovni ogledi (1971)
 Peter Handke: Kas preko Bodenskoga jezera (1971)
 Bob Seger: Brand New Morning (1971)
 Konstantin Mihajlovič Simonov: Posljednje ljeto (1971)
 Velimir Neidhardt/Lujo Schwerer: Stambene višekatnice u Mrkonjić gradu (1971)
 Paul Morand: Venecije (1971)
 The Rolling Stones: Sticky Fingers (1971)
 Claude Lévi-Strauss: Mitologike (1971)
 Ivan Piteša: Lička kuća na Plitvičkim jezerima (1971)
 Rudi Supek: Humanistička inteligencija i politika (1971)
 Božidar Rašica: Urbanističko-arhitektonski plan Vrsara (1971)
 Flannery O’Connor: The Complete Stories (1971)
 Krsto Papić: Nek se čuje i naš glas (1971)
 Jean d’ Ormesson: Slava Carstva (1971)
 Bernardo Bernardi: Hotel „Park“ (1971)
 Zvonimir Majdak: Pazi tako da ostanem nevina (1971)
 Milan Blažeković: Kolekcionar (1971)
 Josip Osti: Snokradica (1971)
 Henry Jaglom: A Safe Place (1971)
 Tibor Déry: Imaginarna reportaža s jednog pop festivala (1971)
 Stjepan Ivšić: Izabrana djela iz slavenske akcentuacije (1971)
 Ken Loach: Family Life (1971)
 Mile Pešorda: Život vječni (1971)
 Luchino Visconti: Smrt u Veneciji (1971)
 Sylvia Plath: Crossing the Water (1971)
 Sylvia Plath: Winter Dreams (1971)
 Vittorio De Sica: Vrt Finci-Continijevih (1971)
 The Byrds: Byrdmaniax (1971)
 The Byrds: Farther Along (1971)
 Louis Malle: Šum na srcu (1971)
 Margaret Eleanor Atwood: Survival (1971)¸
 Rudolf Sremec: Vrijeme šutnje (1971)
 Ivo Škrabalo: Slamarke divojke (1971)
 Vinko Antić: Odjeci doživljaja (1971)
 Ljudevit Jonke: Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća (1971)
 Roman Polanski: Macbeth (1971)
 Gianni Rodari: Tolike priče za igru (1971)
 Miloš Forman: Svlačenje (1971)
 Franjo Nevistić: Temelji demokracije (1971)
 Henry de Montherlant: Ubojica i njegov gospodar (1971)
 Jacques Rivette: Out one (1971)
 Nicanor Parra: Profesori (1971)
 Peter Brook: Kralj Lear (1971)
 Fulvio Tomizza: Knjiga naopako (1971)
 Douglas Hurd/William Osmond: Scotch on the Rocks (1971)
 Ante Babaja: Mirisi, zlato i tamjan (1971)
 Zoran Tadić: Poštar s kamenjara (1971)
 Ivo Štivičić: Kuda idu divlje svinje (1971)
 Dušan Makavejev: W. R. Misterije organizma (1971)
 Vladimir Nabokov: Pjesme i problemi (1971)
 Derviš Sušić: Uhode (1971)
 Zlatko Bourek: Mačka (1971)
 Ivo Svetina: Plovi na jagodi pupa magnolija do zlatih vladnih palač (1971)
 Alice Munro: Životi djevojaka i žena (1971)
 Đuro Šušnjić: Otpor kritičkom mišljenju (1971)
 Jure Franičević Pločar: Mir (1971)
 Zvonimir Berković: Putovanje na mjesto nesreće (1971)
 Erih Koš: Dosje Hrabak (1971)
 Erih Koš: Zašto da ne (1971)
 Slobodan Selenić: Dramski pravci 20. veka (1971)
 Drago Mlinarec: A ti se ne daj (1971)
 Veselko Koroman: Svjetiljka od trnja (1971)
 Ifran Horozović: Soba (1971)
 Ifran Horozović: Tanka katanka (1971)
 Claude Simon: Provodnici (1971)
 Derek Walcott: San na Majmunskoj planini i druge drame (1971)
 Odiseas Elitis: Drvo svjetlosti i četrnaesta ljepota (1971)
 Pavle Ugrinov: Domaja (1971)
 Harold Bloom: Vizionarsko društvo (1971)
 Eugenio Montale: Satura (1971)
 Victor Serge: Unforgiving Years (1971)
 Harry Edmund Martinson: Pjesme o svjetlu i tami (1971)
 John Rawls: A Theory of Justice (1971)
 Miodrag Pavlović: Svetli i tamni praznici (1971)
 Miodrag Pavlović: Hododarje (1971)
 Branimir Donat: Strujanja u novijoj hrvatskoj noveli (1971)
 Ivan Lalić: Kritika i delo (1971)
 Alojz Rebula: Gorje zelenemu drevesu (1971)
 Nedžad Ibrišimović: Priče (1971)
 Miroslav Josić Višnjić: Češka škola (1971)
 Gerhard Rühm: Žabe i drugi tekstovi (1971)
 Tomaž Šalamun: Romanje za Maruško (1971)
 Voja Čolanović: Telohranitelj (1971)
 Ranko Risojević: Vreme i vrt (1971)
 Nikola Batušić: Hrvatska kazališna kritika (1971)
 Janez Rotar: Iz prispevkov (1971)
 William Saroyan: Days of Life and Death and Escape to the Moon (1971)
 Vinko Brešić: Srebrni dlan (1971)
 Saint-John Perse: Spjev za jedan ekvinocij (1971)
 Vlatko Pavletić: Protiv barbarokracije (1971)
 Vlatko Pavletić: Djelo u zbilji (1971)
 Tadeusz Różewicz: Priprema za književnu večer (1971)
 France Koblar: Zgodovina drame (1971)
 France Koblar: F. S. Finžgar (1971)
 Mario Vargas Llosa: Gabriel García Márquez ili priča o bogoubojstvu (1971)
 Ivan Aralica: Konjanik (1971)
 György Lukács: Prilog ontologiji društvenoga bitka (1971)
 Šime Đodan: Evolucija gospodarskog sustava SFRJ i ekonomski položaj Hrvatske (1971)
 Zdenko Lešić: Polja svijetla i tamna (1971)
 Tadeusz Różewicz: Četvoronoške (1971)
 Zdenko Lešić: Jezik i književno djelo (1971)
 Jean-François Lyotard: Diskurs, figura (1971)
 Muhsin Rizvić: Behar (1971)
 Dubravko Jelčić: Za i protiv (1971)
 Talcott Parsons: Sustav modernih društava (1971)
 Hans-Georg Gadamer: Hegelova dijalektika (1971)
 Amos Oz: Na smrt (1971)
 Dobrica Ćosić: Moć i strepnje (1971)
 Miljenko Smoje: Kronika o našem malom mistu (1971)
 Ingeborg Bachmann: Malina (1971)
 Ante Starčević: Misli i pogledi (1971)
 Ante Starčević: Politički spisi (1971)
 Janis Joplin: Pearl (1971)
 Davor Rodin: Metafizika i ćudoređe (1971)
 Davor Rodin: Dijalektika građanskog društva (1971)
 Zvonko Maković: Karta svijeta (1971)
 Ante Stamać: Ujević (1971)
 Ivan Kušan: Toranj (1971)
 Ivan Kušan: Svrha od slobode (1971)
 Ante Stamać/Vjeran Zuppa: Nova europska kritika (1971)
 Vilmos Zsigmond: McCabe i gospođa Miller (1971)
 Shintaro Ishihara: Shintaro’s Second Political Record (1971)
 Jan Mukařovský: Putovima poetike i estetike (1971)
 Miroslav Šicel: Stvaraoci i razdoblja u novijoj hrvatskoj književnosti (1971)
 Tzvetan Todorov: Poetika proze (1971)
 Miko Tripalo: S poprišta (1971)
 David Bowie: Honky-Dory (1971)
 Jürgen Habermas: Filozofsko-politički profili (1971)
 Ivan Slamnig: Analecta (1971)
 Petar Šegedin: Svi smo mi odgovorni (1971)
 Eugen Pusić: Problemi upravljanja (1971)
 Stjepan Čuić: Staljinova slika i druge priče (1971)
 Abdulah Sidran: Potukač (1971)
 Ivo Mileta: Legende s mora (1971)
 Nikola Šop: Vječni preludij (1971)
 Arsen Dedić: Brod u boci (1971)
 Ivo Brešan: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1971)
 Otokar Keršovani: Povijest Hrvata (1971)
 Brana Crnčević: Zanati (1971)
 Brana Crnčević: Kapetan i lula (1971)
 Karlo Štajner: 7000 dana u Sibiru (1971)
 Zbigniew Brzezinski: International Politics in the Technetronic Era (1971)
 Arsen Dedić: Arsen 2 (1971)
 Milivoj Solar: Pitanja poetike (1971)
 Paul Celan: Sniježna dionica (1971)
 Josip Pupačić: Moj križ svejedno gori (1971)
 André Malraux: Hrastovi koje obaraju (1971)
 Donovan: H.M.S. Donovan (1971)
 Nedžad Ibrišimović: Karabeg (1971)
 Borislav Mihajlović Mihiz: Književni razgovori (1971)
 Ćamil Sijarić: Konak (1971)
 Milorad Pavić: Mesečev kamen (1971)
 Zvonimir Mrkonjić: Suvremeno hrvatsko pjesništvo (1971)
 Zvonimir Mrkonjić: Izum beskraja (1971)
 Mirko Kovač: Rane ruke Meštrevića (1971)
 Mirko Kovač: Životopis Malvine Trifković (1971)
 Don DeLillo: End Zone (1972)
 Miloš Crnjanski: Roman o Londonu (1972)
 Branko Horvat: Ekonomska analiza I (1972)
 Dragan Stojanović: Olujno veče (1972)
 Miloš Kordić: Odavde do rata (1972)
 Al Green: Let’s Stay Together (1972)
 Al Green: I’m Still in Love with You (1972)
 Ćiril Petešić: Što se događa u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj (1972)
 Martin Scorsese: Boxcar Bertha (1972)
 Ratko Božović: Metamorfoze igre (1972)
 Ahmet Hromadžić: Bijeli slavuj (1972)
 Frances FitzGerald: Fire in the Lake (1972)
 Neil Simon: The Sunshine Boys (1972)
 Staniša Tutnjević: Radi svoga razgovora (1972)
 Dušan Jovanović: Življenje poddeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni ali tuje hočemo, svojega ne damo (1972)
 Peter Calvocoressi/Guy Wint/John Pritchard: Total War (1972)
 Dario Fo: Bum! Bum! Tko je? Policija (1972)
 Aleksandar Petrović: Majstor i Margarita (1972)
 James Agee: The Collected Short Prose (1972)
 Haynes Johnson/George C. Wilson: Army in Anguish (1972)
 Haynes Johnson/Nick Kotz: The Unions (1972)
 Wim Wenders: Grimizno slovo (1972)
 Ken Campbell: You See, the Thing is This (1972)
 Ken Campbell: Old King Cole (1972)
 Miroslav Antić: Šašava knjiga (1972)
 Ivan Kordić: Odbjegla krinka (1972)
 Dubravko Horvatić: Slike, kipovi, usudi (1972)
 John Waters: Pink Flamingos (1972)
 David S. Broder: The Party’s Over (1972)
 Grga Novak: Povijest Dubrovnika (1972)
 Slavko Jelinek/Ive Linardić: Stambeno-poslovni tornjevi u Veslačkoj (1972)
 Nikola Martić: Sedmo godišnje doba (1972)
 Jovan Đorđević: Ideje i institucije (1972)
 Vladimir Pavlović: Zamak u pljusku (1972)
 Gordon Parks: Shaft’s Big Score (1972)
 Greil Marcus/Michael Goodwin: Double Feature. Movies and Politics (1972)
 Leonard Maltin: The Great Movie Shorts (1972)
 Jacques Brel: Ne me quitte pas (1972)
 Husein Tahmiščić: Sarajevske hronike (1972)
 Gordon Parks Jr.: Super Fly (1972)
 Ralph Nader/Peter J. Petkas/Kate Blackwell: Whistle-Blowing (1972)
 Straub–Huillet: Sat povijesti (1972)
 Graham T. Allison/Morton M. Halperin: Beurocratic Politics (1972)
 Claude Lelouch: Avantura je avantura (1972)
 Howard Brenton: Hitler Dances (1972)
 Chris Marker: Vlak u pokretu (1972)
 David Thomson: Hungry as Hunters (1972)
 David Thomson: Wild Excursions (1972)
 David Mamet: The Duck Variations (1972)
 David Mamet: Lone Canoe (1972)
 The Beach Boys: Carl and the Passions (1972)
 Mahmoud Darwish: Volim te, ne volim te (1972)
 Alan Clarke: Horace (1972)
 Alan Clarke: To Encourage the Others (1972)
 Zdena Salivarová: Honzlová (1972)
 Paul Newman: The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds (1972)
 Alan John Percival Taylor: Beaverbook (1972)
 Ken Russell: Savage Messiah (1972)
 Alexander Walker: Stanley Kubrick Directs (1972)
 Nicolas Roeg/Peter Neal: Glastonbury Fayre (1972)
 Joseph Nye/Robert O. Keohane: Transnational Relations and World Politics (1972)
 John Huston: Fat City (1972)
 Garry Willis: Bare Ruined Choirs (1972)
 Sidney Lumet: Child’s Play (1972)
 Sidney Lumet: The Offence (1972)
 Duško Radović: Zoološki vrt (1972)
 Jerry Lee Lewis: The Killer Rocks On (1972)
 Jerry Lee Lewis: Who’s Gonna Play This Old Piano (1972)
 Charles Bukowski: Mockingbird, Wish Me Luck (1972)
 Charles Bukowski: Elections, Ejaculations, Exhibitions and Generaly Tales of Ordinary Madness (1972)
 Francis Ford Coppola: The Godfather (1972)
 Joseph McBride: Orson Welles (1972)
 Maurice Pialat: Nećemo ostarjeti zajedno (1972)
 John Hersey: The Conspiracy (1972)
 Stjepan Tomaš: Sveti bunar (1972)
 Peter Bogdanovich: What’s Up, Doc (1972)
 Irving Kristol: On the Democratic Idea in America (1972)
 Manoel de Oliveira: Prošlost i sadašnjost (1972)
 Ljubomir Tadić: Tradicija i revolucija (1972)
 Andrzej Żuławski: Đavao (1972)
 Mihailo Marković: Preispitivanja (1972)
 Aretha Franklin: Young, Gifted and Black (1972)
 Jürgen Moltmann: Raspeti Bog (1972)
 Claude Sautet: César i Rosalie (1972)
 Stanisław Ignacy Witkiewicz: 662 Bungova pada ili Demonska žena (1972)
 Miklós Jancsó: Crveni psalam (1972)
 Patricia Highsmith: A Dog’s Ransom (1972)
 Nedeljko Dragić: Tup-tup (1972)
 Richard Sennett/Johnathan Cobb: The Hidden Injuries of Class (1972)
 John Boorman: Deliverance (1972)
 Paul Schrader: Transcendentalni stil na filmu (1972)
 Sydney Pollack: Jeremiah Johnson (1972)
 Alexandr Kliment: Crvotočine (1972)
 Sam Peckinpah: Junior Bonner (1972)
 Robert Conquest: Lenin (1972)
 Puriša Đorđević: Kiša (1972)
 Puriša Đorđević: Nedostaje mi Sonja Heni (1972)
 Bruno Popović: Matoš i nakon njega (1972)
 Rainer Werner Fassbinder/ Michael Fengler: Gorke suze Petre von Kant (1972)
 Rainer Werner Fassbinder: Neorganizirana razmjena (1972)
 Ivan Klíma: Ljeto ljubavi (1972)
 Stanko Korać: Svijet, ljudi i realizam Vladana Desnice (1972)
 Peter Medak: The Ruling Class (1972)
 Peter Medak: A Day in the Death of Joe Egg (1972)9
 Milan Radeka: Kordun kroz prošlost (1972)
 Lina Wertmüller: Mimì metalac (1972)
 Josef Topol: Dvije noći s djevojkom (1972)
 Samuel Fuller: Dead Pigeon on Beethoven Street (1972)
 Robert Paxton: Vichy France – Old Guard and New Order (1972)
 Jaromil Jileš: I pozdravi lastavice (1972)
 Jaromil Jileš: Leos Janácek (1972)
 Adam Zagajewski/Julian Kornhauser: Nepredočeni svijet (1972)
 Bob Seger: Smokin’ OP’s (1972)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Izazov starih (1972)
 Josef Škvorecký: Mirakul (1972)
 Edward Bond: Lear (1972)
 Stanko Korać: Hrvatski roman između dva rata 1914-1941 (1972)
 Roy Orbison: Roy Orbison Sings (1972)
 Roy Orbison: Memphis (1972)
 Gilles Deleuze: Anti-Edip (1972)
 Michelangelo Antonioni: Chung Kuo – Kina (1972)
 John Arden: The Island od the Mighty (1972)
 Vjekoslav Bajsić: Na rubovima Crkve i civilizacije (1972)
 Krsto Papić: Mala seoska priredba (1972)
 Krsto Papić: Specijalni vlakovi (1972)
 Ljubomir Simović: Uoči trećih petlova (1972)
 Moix Terenci: Samo za ljubitelje mitova (1972)
 The Rolling Stones: Exile on Main St. (1972)
 John Williams: Augustus (1972)
 Werner Herzog: Fata Morgana (1972)
 Werner Herzog: Aguirre, gnjev Božji (1972)
 Maurice Duverger: Janus – dva lica Zapada (1972)
 Luis Buñuel: Diskretni šarm buržoazije (1972)
 Franci Zagoričnik: Navodila za uporabo (1972)
 Franci Zagoričnik: Leto in dan (1972)
 Franci Zagoričnik: To je stvar ki se imenuje pesem (1972)
 Éric Rohmer: Ljubav poslijepodne (1972)
 Jean-Luc Godard: Sve je u redu (1972)
 Leopold Tyrmand: Civilizacija komunizma (1972)
 Antun Vrdoljak: Prosjaci i sinovi (1972)
 Fuad Muhić: Od Marksa do SKJ (1972)
 Neil Young: Harvest (1972)
 Roger Vadim: Don Juan 73 (1972)
 Ágnes Heller: Towards a Marxist Theory of Value (1972)
 Douglas Hurd: Truth Game (1972)
 Marguerite Duras: Nathalie Granger (1972)
 Fulvio Tomizza: Mirjamin grad (1972)
 Boris Maruna: Govorim na sav glas (1972)
 Zoran Tadić: Druge (1972)
 Adam Zagajewski: Proglas (1972)
 Jean-Pierre Melville: Policajac (1972)
 Margaret Eleanor Atwood: Izrananje (1972)
 Andrej Tarkovski: Solaris (1972)
 Branko Caratan: Socijalizam i politika (1972)
 Vladimir Nabokov: Prozirne stvari (1972)
 J. J. Cale: Naturally (1972)
 Momčilo Popadić: Gospodin O i njegova ljubav (1972)
 Branko Bauer: Timothy Tacher (1972)
 Alfred Hitchcock: Frenzy (1972)
 Sam Shepard: Mjesec jastreba (1972)
 Krešo Golik: Živjeti od ljubavi (1972)
 Aleksandar Tišma: Knjiga o blamu (1972)
 Wisława Szymborska: Svaki slučaj (1972)
 Patrick Modiano: Prigradski bulevari (1972)
 Milisav Savić: Ljubavi Andrije Kuranđića (1972)
 Ifran Horozović: Zadovoljština (1972)
 Ifran Horozović: Talhe ili šedrvanski vrt (1972)
 Sam Shepard: Zub zločina (1972)
 Mladen Markov: Likvidacija (1972)
 Thomas Bernhard: Ignorant i luđak (1972)
 Dušan Janjić: Bosna i Hercegovina između rata i mira (1972)
 Igor Karaman: Priroda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću (1972)
 Veljko Barbieri: Priča o gospodinu Zaku (1972)
 Elfride Jelinek: Michael. Dječja knjiga za djetinje društvo (1972)
 Isaac Bashevis Singer: Neprijatelji – ljubavna priča (1972)
 Miodrag Popović: Istorija srpske književnosti – romanizam, I-III (1972)
 Alojz Rebula: Divji golob (1972)
 Alojz Rebula: Smer Nova zemlja (1972)
 Gerhard Rühm: Ofelija i riječi (1972)
 Pavle Ugrinov: Rečnik elemenata (1972)
 Dušan Radović: Zoološki vrt (1972)
 Branimir Donat: Unutarnji rukopis (1972)
 Aleksandar Ristović: Pisma sanjalici (1972)
 Nathalie Sarraute: Čujete li ih (1972)
 Danilo Pejović: Nova filozofija umjetnosti (1972)
 Tomaž Šalamun: Bela Itaka (1972)
 Tomaž Šalamun: Amerika (1972)
 Grupa 220: Pjesme s planine (1972)
 Ranko Risojević: Tako, ponekad (1972)
 Veno Taufer: Podatki (1972)
 Sreten Marić: Protejska svest kritike (1972)
 Jovan Ćirilov: Putovanje po gramatici (1972)
 Andrzej Wajda: Svadba (1972)
 France Koblar: Slovenska dramatika I-II (1972)
 Evald Flisar: Ukradena hiša (1972)
 Steely Dan: Can’t Buy a Thrill (1972)
 Vladimir Dedijer, Milorad Ekmečić i Simo Ćirković: Istorija Jugoslavije (1972)
 Alija Isaković: Biserje (1972)
 Philippe Sollers: Zakoni (1972)
 Jean Baudrillard: Za kritiku političke ekonomije znaka (1972)
 Kazimierz Brandys: Poštanske varijacije (1972)
 Rajko Petrov Nogo: Zverinjak (1972)
 Većeslav Holjevac: Zapisi iz rodnog grada (1972)
 Willem Frederik Hermans: King-Kong (1972)
 Elfriede Jelinek: Dječja knjiga za djetinjasto društvo (1970)
 Jure Kaštelan: Prazor (1972)
 Jorge Luis Borges: Zlato tigrova (1972)
 Zdenko Lešić: Teorija književnosti (1972)
 Igor Zidić: Tkalac na propuhu (1972)
 Ivan Kušan: Koko u Parizu (1972)
 Karl Popper: Objektivna spoznaja – evolucijski pristup (1972)
 Vitomil Zupan: Lađa bez imena (1972)
 Ivan Slamnig: Bolja polovica hrabrosti (1972)
 Svetozar Petrović: Priroda kritike (1972)
 Zbigniew Brzezinski: The Fragile Blossom: Crisis and Change in Japan (1972)
 Nikola Hercigonja: Napisi o muzici (1972)
 Isaak Deutscher: Marxism in Our Time (1972)
 Vitomil Zupan: Putovanje na kraj proljeća (1972)
 Nicolás Guillén: Pjesničko djelo (1972)
 Zlatko Tomičić: Der lustige schornsteinfenger (1972)
 Jean-Paul Sartre: Pledoaje za intelektualce (1972)
 Zvonimir Mrkonjić: Knjiga mnijenja (1972)
 Nikola Šop: Izgubljeni Ariel (1972)
 Italo Calvino: Nevidljivi gradovi (1972)
 Živojin Pavlović: Cigansko groblje (1972)
 Živojin Pavlović: O odvratnom (1972)
 Slavko Mihalić: Vrt crnih jabuka (1972)
 Danilo Kiš: Peščanik (1972)
 Danilo Kiš: Po-etika (1972)
 Ante Pažanin: Marx i materijalizam (1972)
 Antun Šoljan: Zanovijetanje iz zamke (1972)
 Gajo Petrović: Čemu Praxis? (1972)
 Gajo Petrović: Filozofija i revolucija (1972)
 Eugen Pusić: Socijalna zaštita i društveni razvoj (1972)
 Jean-Paul Sartre: Obiteljski idiot (1972)
 Patrick Modian: Prigradski bulevari (1972)
 Eugène Ionesco: Macbett (1972)
 Milorad Pavić: Gavril Stefanović Venclović (1972)
 Pavao Pavličić: Lađa od vode (1972)
 Vesna Parun: Sto soneta (1972)
 Vesna Parun: Olovni golub (1972)
 Tomislav Sabljak: Krvavo prijestolje (1972)
 Stipe Šuvar: Samoupravljanje i druge alternative (1972)
 Vasko Popa: Uspravna zemlja (1972)
 Slavko Leovac: Kritika i kreacija (1972)
 Dušan Kovačević: Maratonci trče počasni krug (1972)
 Thomas Bernhard: Ignorant i luđak (1972)
 Arsen Dedić: Homo volans (1973)
 Dušan Jovanović: Avtostop (1973)
 Jacques Lassaigne: El Greco (1973)
 Jacques Lassaigne: Les Ménines (1973)
 Jacques Lassaigne: Intervju s Georgesom Braqueom (1973)
 Al Green: Call Me (1973)
 Al Green: Livin’ for You (1973)
 Slobodan Grubač: Odisej (1973)
 Božo Bek/Boris Kelemen/Marijan Susovski: Nove tendencije 5 (1973)
 Don DeLillo: Great Jones Street (1973)
 Stanko Lasić: Poetika kriminalističkog romana (1973)
 Vladimir Nabokov: Ruska ljepotica (1973)
 Robert D. Putnam: The Beliefs of Politicians (1973)
 Ante Pažanin: Filozofija i politika (1973)
 Mike Leigh: Hard Labor (1973)
 Alain Peyrefitte: Kad se Kina probudi (1973)
 Pat Buchanan: The New Majority (1973)
 James Kelman: An Old Pub Near the Angel (1973)
 Haynes Johnson/Richard Harwood: Lyndon (1973)
 Djibril Diop Mambéty: Touki Boukil (1973)
 Živko Jeličić: Šašava luna (1973)
 Pete Hamill: The Gift (1973)
 Richard Schechner: Environmental Theory (1973)
 George A. Romero: Season of the Witch (1973)
 George A. Romero: The Crazies (1973)
 Robert Alan Dahl/Edward Tufte: Size and Democracy (1973)
 Mahmoud Darwish: Sabrana djela (1973)
 Mahmoud Darwish: Vojnik sanja bijele ljiljane (1973)
 Mahmoud Darwish: Dnevnik uobičajene tuge (1973)
 Bogdan Krizman: Korespondencija Stjepana Radića (1973)
 István Szabó: Vatrogasna 25 (1973)
 Angelo Panebianco: Crises of Modernization (1973)
 Julie Dash: Working Models of Success (1973)
 Leonard Maltin: The Disney Films (1973)
 Zuko Džumhur: Pisma iz Azije (1973)
 Miroslav Antić: Stepenice straha (1973)
 The Beach Boys: Holland (1973)
 Stanisław Dygat: Kolodvor u Münchenu (1973)
 Robert K. Merton: The Sociology of Science (1973)
 George Harrison: Living in the Material World (1973)
 Ralph Nader/Donald Ross: Action for a Chance (1973)
 Nicolas Roeg: Don’t Look Now (1973)
 Carl Sagan: The Cosmic Connection (1973)
 Alan John Percival Taylor (editor): Off the Record. Political Interviews (1973)
 Straub–Huillet: Uvod u prateću glazbu Arnolda Schoenberga za Lichtspielscene (1973)
 Neil Simon: The Good Doctor (1973)
 Charles Jarrott: Lost Horizon (1973)
 Arthur Rubinstein: My Young Years (1973)
 Howard Brenton: Magnificence (1973)
 Howard Brenton/David Hare: Brassneck (1973)
 Eric Hobsbawm: Revolutionaries (1973)
 Alan Clarke: Achilles Heel (1973)
 Thornton Wilder: Theophilus North (1973)
 Sidney Lumet: Serpico (1973)
 Truman Capote: The Dogs Bark (1973)
 Norman Jewison: Jesus Christ Superstar (1973)
 Gunnar Myrdal: Protiv struje (1973)
 Hal Ashby: The Last Detail (1973)
 Garry Willis: Values Americans Live By (1973)
 Abbas Kiarostami: Iskustvo (1973)
 Charles Bukowski: South of No North (1973)
 Peter Medak: The Third Girl from the Left (1973)
 Zagorka Golubović: Zašto je funkcionalizam više poželjan u današnjoj Jugoslaviji nego marksizam (1973)
 Zagorka Golubović: Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi (1973)
 Lordan Zafranović: Kronika jednog zločina (1973)
 Cormac McCarthy: Child of God (1973)
 Woody Allen: Sleeper (1973)
 Miladin Životić: Egzistencija, realnost i sloboda (1973)
 Aretha Franklin: Hey Now, Hey (1973)
 Karel Kosik: Kritika tehničkoga uma (1973)
 Alan J. Pakula: Love and Pain and the Whole Damn Thing (1973)
 Michael Ondaatje: Rat Jelly (1973)
 Jasper Ridley: Life and Times of Mary Tudor (1973)
 Don Siegel: Charley Varrick (1973)
 Julian Kornhauser: Ubojstvo (1973)
 Peter Bogdanovich: Paper Moon (1973)
 Thomas Pynchon: Gravity’s Rainbow (1973)
 Kinky Friedman: Sold American (1973)
 Ljubo Boban: Svetozar Pribičević u opoziciji 1928-1936 (1973)
 Sam Peckinpah: Pat Garrett and Billy the Kid (1973)
 Hrvoje Lorković: Karakteristika (1973)
 Lina Wertmüller: Ljubav i anarhija (1973)
 Thornton Niven Wilder: Theophilus North (1973)
 Rainer Werner Fassbinder: Svijet na kabelima (1973)
 Mirjana Gross: Povijest pravaške ideologije (1973)
 Roy Orbison: Milestones (1973)
 Drago Ivanišević: Mali, ne maline (1973)
 Zvonimir Bajsić: Koncert (1973)
 George Seaton: Showdown (1973)
 Jaroslav Šidak: Studije iz hrvatske povijesti 19. stoljeća (1973)
 Hayden White: Metahistory (1973)
 Sydney Pollack: The Way We Were (1973)
 Božo Milanović: Hrvatski narodni preporod u Istri (1973)
 Jerry Lee Lewis: The London Session (1973)
 Jerry Lee Lewis: Sometimes a Memory Ain’t Enough (1973)
 Jerry Lee Lewis: Southern Roots (1973)
 Mladen Machiedo: Od kanconijera do svemirske nepoznanice (1973)
 The Byrds: Byrds (1973)
 Rudi Supek: Društvene predrasude (1973)
 Rudi Supek: Ova jedina Zemlja (1973)
 Bruce Springsteen: Greetings from Asbury Park, N. J. (1973)
 Bruce Springsteen: The Wild, the Innocent and the E Street Shuffle (1973)
 Vanča Kljaković: Kužiš, stari moj (1973)
 Bob Seger: Back in ’72 (1973)
 Aldo Kliman: Tamne igre (1973)
 The Rolling Stones: Goats Head Soup (1973)
 Claude Lévi-Strauss: Strukturalna antropologija (1973)
 Mihajlo Kranjc: Poslovno-stambeni kompleks u Ulici Vladimira Nazora u Ogulinu (1973)
 Mihajlo Kranjc/Berislav Šerbetić: Turističko naselje Babin kuk u Dubrovniku (1973)
 Toeti Heraty: Sajak-Sajak 33 (1973)
 Bob Dylan: Pat Garrett and Billy the Kid (1973)
 Bob Dylan: Dylan (1973)
 Božica Jelušić: Riječ kao lijepo stablo (1973)
 Krsto Papić: Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj (1973)
 Edward Bond: Sea (1973)
 Luchino Visconti: Ludwig (1973)
 Sławomir Mrożek: Klaonica (1973)
 Carlos Saura: Ana i vukovi (1973)
 Zdravko Malić: Polonica (1973)
 Vitomil Zupan: Ponoćno vino (1973)
 Zvonimir Lončarić: Žderi (1973)
 Radoslav Katičić: Stara indijska književnost (1973)
 Claude Lanzmann: Israel, Why (1973)
 Mirko Marjanović: Središte (1973)
 Ivan Ivanji: Dioklecijan (1985)
 Ėmil Michel Cioran: O nelagodnostima koje donosi čovjekovo rađanje (1973)
 Tomaž Šalamun: Arena (1973)
 Bertrand Tavernier: Urar iz Saint-Paula (1973)
 Claude Chabrol: Crvene noći (1973)
 Erich Fromm: Anatomija ljudske destruktivnosti (1973)
 Marguerite Duras: India-song (1973)
 Luko Paljetak: Miševi i mačke naglavačke (1973)
 Branko Belan: Gle, krasne li paprati (1973)
 Krešo Golik: Razmeđa (1973)
 Pierre Macherey: Čitati Kapital, IV (1973)
 Alice Walker: U ljubavi i neprilici (1973)
 Victor Erice: El espíritu de la colmena/ The Spirit of the Beehive (1973)
 Nadine Gordimer (ur.): Crni tumači (1973)
 Martin Scorsese: Mean Streets (1973)
 Danilo Nikolić: Povratak u Metohiju (1973)
 John Kenneth Galbraith: Ekonomika i društveni ciljevi (1973)
 Mladen Markov: Banatski voz (1973)
 Đuro Šušnjić: Kritika sociološke metode (1973)
 Vladimir Tadej: Žuta (1973)
 Derek Walcott: Drugi život (1973)
 Goran Babić: Strašna djeca (1973)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Divovi (1973)
 Toni Morrison: Sula (1973)
 Harold Bloom: Tjeskoba utjecaja (1973)
 J. J. Cale: Really (1973)
 Eugenio Montale: Dnevnik iz ’71 i ’72 (1973)
 Claude Simon: Triptih (1973)
 Isaac Bashevis Singer: Pernata kruna i druge priče (1973)
 Ljubivoje Ršumović: Još nam samo ale fale (1973)
 Aleksandar Ristović: Gore i dole (1973)
 Patrick White: Oko oluje (1973)
 Mario Vargas Llosa: Pantaleón i posjetiteljice (1973)
 Alojz Kraigher: Kontrolor Škrobar (1973)
 Lili Novy: Majhni ste na tem velikem svetu (1973)
 Aleksandar Vučo: Omame (1973)
 Josip Vidmar: K našemu trenutku (1973)
 Ivo Svetina: Heliks in Tibija (1973)
 Veno Taufer: Prigode (1973)
 Franc Albreht: Gledališke kritike (1973)
 Don Chaffey: Charlie One-Eye (1973)
 Wole Soyinka: Doba bezvlašća (1973)
 Derviš Sušić: Hodža Strah (1973)
 Nikola Batušić: Pučki igrokazi 19. stoljeća (1973)
 Stipe Šuvar: Između zaseoka i megalopolisa (1973)
 Nathan H. Juran: The Boy Who Cried Werewolf (1973)
 David Albahari: Porodično vreme (1973)
 Alain Touraine: Proizvodnja društva (1973)
 Slobodan Šnajder: Neki Jona (1973)
 Jean Baudrillard: Ogledalo proizvodnje (1973)
 Vitomir Lukić: Životinje, ljudi (1973)
 Predrag Vranicki: Marksističke teme (1973)
 Alija Isaković: Hodoljublje (1973)
 Juraj Martinović: Apsurd i harmonija (1973)
 Jovan Mirić: Interesne grupe i politička moć (1973)
 Franci Zagoričnik: Fusnota (1973)
 Muhsin Rizvić: Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine (1973)
 Philip Roth: Veliki američki roman (1973)
 Joža Horvat: Besa (1973)
 Irwin Shaw: Večer u Bizantu (1973)
 Jurij Mihajlovič Lotman: Semiotika filma i problemi filmske estetike (1973)
 David Bowie: Aladdin Sane (1973)
 David Bowie: Pin Ups (1973)
 Mihailo Lalić: Ratna sreća (1973)
 Ismail Kadare: Velika zima (1973)
 Dušan Kovačević: Radovan III (1973)
 Hans-Georg Gadamer: Tko sam ja a tko si ti (1973)
 Dobrica Erić: Torta sa pet spratova (1973)
 Milorad Ekmečić: Ratni ciljevi Srbije 1914 (1973)
 Mihailo Lalić: Ratna sreća (1973)
 Zvonimir Milčec: Zadnja pošta Zagreb (1973)
 Zvonimir Milčec: U Zagrebu prije podne (1973)
 Igor Mandić: Gola masa (1973)
 Milovan Đilas: Uspomene jednog revolucionara (1973)
 Borislav Pekić: Generali ili srodstvo po oružju (1973)
 Ćamil Sijarić: Kad djevojka spava, to je kao da mirišu jabuke (1973)
 Mira Kolar-Dimitrijević: Radni slojevi Zagreba 1918-1931 (1973)
 Rajko Petrov Nogo: Jesi li živ (1973)
 Momo Kapor: Beleške jedne Ane (1973)
 Italo Calvino: Dvorac križaljkastih sudbina (1973)
 Roland Barthes: Užitak u tekstu (1973)
 Velibor Gligorić: Portreti glume (1973)
 Eyvind Johnson: Nekoliko koraka prema tišini (1973)
 Branko Hribar: Ekčapoan i druge smiješne žalosti (1973)
 Josif Brodski: Postaja u pustinji (1973)
 Vladimir Premec: Biće beskonačnog (1973)
 Ivan Slamnig: Svjetska književnost zapadnog kruga (1973)
 Dobriša Cesarić: Izabrane pjesme (1973)
 Miroslav Beker: Moderna kritika u Engleskoj i Americi (1973)
 Federico Fellini: Amarcord (1973)
 Astrid Lindgren: Braća Lavljeg Srca (1973)
 Petar Džadžić: Kritike i ogledi (1973)
 Antun Augustinčić: Spomenik Seljačkoj buni i Matiji Gupcu (1973)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Dezerter (1974)
 Dragutin Tadijanović: Vezan za zemlju (1974)
 Al Green: Al Green Explores Your Mind (1974)
 Jacques Lassaigne: Vincent van Gogh (1974)
 P. J. O’Rourke/Doug Kennedy: National Lampoon. High School Year Book Parody (1974)
 Dušan Jovanović: Pogovor v maternici koroške Slovenke (1974)
 Roberto Rossellini: Descartes (1974)
 William Keith Chambers Guthrie: The Pre-Socratics (1974)
 Stan Greenberg: Politics and Poverty (1974)
 Emanuel Levinas: S one strane bitka ili događa se drugačije od bitka (1974)
 Ivan Golub: Biografska pozadina Križanićevih djela (1974)
 Russell Kirk: The Roots of American Order (1974)
 Haynes Johnson (ed.): The Fall of a President (1974)
 J. J. Cale: Okie (1974)
 Milivoj Slaviček: Naslov što ga nikad neću zaboraviti (1974)
 Bob Woodward/Carl Bernstein: All the President’s Men (1974)
 Luis Buñuel: Fantom slobode (1974)
 Neil Simon: God’s Favorite (1974)
 John Waters: Female Trouble (1974)
 Mahmoud Darwish: Zbogom, rat, zbogom, mir (1974)
 Mahmoud Darwish: Pokušaj broj sedam (1974)
 Gordon Parks Jr.: Three the Hard Way (1974)
 Gordon Parks Jr.: Tomasine and Bushrod (1974)
 Miroslav Antić: Koncert za 1001 bubanj (1974)
 Miroslav Antić: Živeli prekosutra (1974)
 Alenka Goljevšček: Čudozgode (1974)
 Joachim Ritter: Subjektivnost (1974)
 Srećko Eterović: Ratnim stazama Hajduka (1974)
 Yehiel De-Nur: Životna presuda (1974)
 Charles Jarrott: The Dove (1974)
 Andrea Dworkin: Woman Hating (1974)
 Gordon Parks: The Super Cops (1974)
 Ivan Alilović: Tri zaboravljena imena iz kulturne prošlosti Hercegovine (1974)
 Jonathan Demme: Caged Heat (1974)
 Robert Caro: The Power Broker (1974)
 George A. Romero: The Amusement Park (1974)
 George A. Romero: The Winners (1974)
 George A. Romero: O. J. Simpson. Juice on the Loose (1974)
 Howard Brenton: The Churchill Play (1974)
 Abbas Kiarostami: Putnik (1974)
 Ernest Gellner: Contemporary Thought and Politics (1974)
 Ernest Gellner: The Devil in Modern Philosophy (1974)
 Ernest Gellner: Legitimation of Belief (1974)
 David Mamet: Sexual Perversity in Chicago (1974)
 David Mamet: Squirrels (1974)
 John Woo: The Young Dragons (1974)
 Harold Clurman: On Directing (1974)
 Harold Clurman: All People are Famous (1974)
 Harold Clurman: The Divine Pastime (1974)
 Joseph Ruben: The Sister in Law (1974)
 Annie Ernaux: Prazni ormari (1974)
 Jerry Lee Lewis: I-40 Country (1974)
 Alan John Percival Taylor: A History of World War Two (1974)
 Ken Russell: Mahler (1974)
 Alexander Walker: Hollywood, UK (1974)
 Stanley Hoffmann: Decline or Renewal (1974)
 Oliver Stone: Seizure (1974)
 John Hersey: My Petition for More Space (1974)
 Sidney Lumet: Lovin’ Molly (1974)
 Sidney Lumet: Murder on the Orient Express (1974)
 Charles Bukowski: Burning in Water, Drowning in Flame (1974)
 Francis Ford Coppola: The Conversation (1974)
 Francis Ford Coppola: The Godfather II (1974)
 Paul Auster: Unearth (1974)
 Joseph McBride/Michael Wilmington: John Ford (1974)
 Nikita Mikhalkov: At Home Among Strangers (1974)
 Elsa Morante: Povijest (1974)
 John Maxwell Coetzee: Dusklands (1974)
 Alan J. Pakula: The Parallax View (1974)
 Ivan Cvitković: Društvo – religija – mladi (1974)
 Andrei Konchalovsky: A Lover’s Romance (1974)
 Gayatri Spivak: Myself Must I Remake (1974)
 Orson Welles: F for Fake (1974)
 Ephraim Kishon: Oh, Julija (1974)
 Sam Peckinpah: Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
 Rexheo Qosja: Smrt dolazi iz takvih očiju (1974)
 Michael Fengler: Output (1974)
 Wendell Barry: The Memory of Old Jack (1974)
 Andrzej Żuławski: Važno je voljeti (1974)
 Goran Stefanovski: Jane Zadrogaz (1974)
 John Cassavetes: A Woman Under the Influence (1974)
 Patricia Highsmith: Ripley’s Game (1974)
 Rainer Werner Fassbinder: Effi Briest (1974)
 Rainer Werner Fassbinder: Svi drugi se zovu Ali (1974)
 Jean d’ Ormesson: Na milosti Boga (1974)
 Peter Medak: Ghost in the Noonday Sun (1974)
 Robert Conquest/Tibor Szamuely: The Russian Tradition (1974)
 Kinky Friedman: Kinky Friedman (1974)
 Matko Peić: Crno zlato (1974)
 Lina Wertmüller: Na moru jednog ljeta (1974)
 Perry Anderson: Passages from Antiquity to Feudalism (1974)
 Perry Anderson: Lineages of an Absolute State (1974)
 Aretha Franklin: Let Me in Your Life (1974)
 Aretha Franklin: With Everything I Feel in Me (1974)
 Ljubo Boban: Maček i politika Hrvatske seljačke stranke (1974)
 Bob Seger: Seven (1974)
 Jasper Ridley: Garibaldi (1974)
 Rajko Grlić: Kud puklo da puklo (1974)
 Živko Kustić: Velike religije svijeta (1974)
 Živko Kustić: Mali ključ Biblije (1974)
 Don Siegel: The Black Windmill (1974)
 Petar Gudelj: Suhozidina (1974)
 Maurice Pialat: Razjapljena usta (1974)
 Drago Ivanišević: Historija (1974)
 Neil Young: On the Beach (1974)
 Richard Pipes: Russia Under the Old Regime (1974)
 John Boorman: Zardoz (1974)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Pod zavjesama (1974)
 Sydney Pollack: The Yakuza (1974)
 Philip K. Dick: Flow My Tears, the Policeman Sad (1974)
 Davor Mance: Poslovna zgrada i dom umirovljenika u Đakovu (1974)
 Muhamed Filipović: Marksizam i suvremena filozofija (1974)
 The Rolling Stones: It’s Only Rock ‘n’ Roll (1974)
 Sławomir Mrożek: Emigranti (1974)
 Bob Dylan: Planet Waves (1974)
 Zvonimir Bajsić: Gle kako dan lijepo počinje (1974)
 Marijan Hržić: Urbanistički plan Pleternice (1974)
 Marijan Hržić: Urbanistički plan Donjeg Miholjca (1974)
 Marijan Hržić: Urbanističko-arhitektonski projekt Belišća (1974)
 Božica Jelušić: Golubica i pepeo (1974)
 Rudolf Sremec: Stranac (1974)
 Mihajlo Kranjc: Stambeno-poslovni toranj u Ogulinu (1974)
 Fuad Muhić: Teorija i praksa partije proletarijata (1974)
 John Carpetner: Dark Star (1974)
 Borivoj Dovniković: Putnik drugog razreda (1974)
 Emmanuel Roblès: Nasilno doba (1974)
 Berislav Šerbetić/Ivan Filipčić: Spomen-dom boraca NOR-a u Kumrovcu (1974)
 Moshe Lewin: Political Undercurrents in Soviet Economic Debates (1974)
 Werner Herzog: Tajna Kaspera Hausera (1974)
 Miroslav Vaupotić: Siva boja smrti (1974)
 Peter Bogdanovich: Daisy Miller (1974)
 Hrvoje Hitrec: Pustinjakov pupak (1974)
 Stanko Lasić: Struktura Krležinih Zastava (1974)
 George Harrison: Dark Horse (1974)
 John Fowles: The Ebony Tower (1974)
 Wim Wenders: Ulica u gradovima (1974)
 Richard Price: The Wanderers (1974)
 Louis Malle: Lacombe Lucien (1974)
 Vladimir Nabokov: Pogledaj harlekine (1974)
 Jacques Rivette: Céline i Julie se voze u čamcu (1974)
 Aldo Kliman: Zabranjeno voće (1974)
 Marijan Korošić: Osnove ekonimike poduzeća (1974)
 Jaromil Jileš: Ljudi iz podzemne željeznice (1974)
 Branko Belan: Tko će pokucati na moja vrata (1974)
 Nedeljko Dragić: Dnevnik (1974)
 Josip Osti: Salto mortale (1974)
 Roman Polanski: Chinatown (1974)
 Antun Vrdoljak: Deps (1974)
 Fulvio Tomizza: Kamo se vratiti (1974)
 Louis Aragon: Kazalište/Roman (1974)
 Andrej Tarkovski: Zrcalo (1974)
 Čedomir Popov: Francuska i Srbija 1871-1878 (1974)
 Ante Babaja: Basna (1974)
 Radovan Ivšić: Toyen (1974)
 Radovan Ivšić: Okolo ili unutra (1974)
 Erih Koš: Na autobuskoj stanici (1974)
 Zoran Tadić: Pletenice (1974)
 Wole Soyinka: Jeroove preobrazbe (1974)
 Jure Franičević Pločar: Vir (1974)
 Jure Franičević Pločar: Šaka zemlje (1974)
 Martin Scorsese: Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974)
 Danilo Kiš: Po-etika, knjiga druga (1974)
 Nadine Gordimer: Konzervator (1974)
 Octavio Paz: Gramatički majmun (1974)
 Vladeta Jerotić: Psihoanaliza i kultura (1974)
 Tomaž Šalamun: Sokol (1974)
 Veselko Koroman: Pogled iz zrcala (1974)
 Dario Fo: Ne plaćamo, ne plaćamo (1974)
 Thomas Bernhard: Moć navike (1974)
 Jorgos Seferis: Šest noći u Akropoli (1974)
 Mirko Božić: Čovik i po (1974)
 Alain Robbe-Grillet: Progresivna klizanja zadovoljstva (1974)
 Ivo Frangeš: Matoš/Vidrić/Krleža (1974)
 Mladen Markov: Žablji skok (1974)
 Slobodan Blagojević: U senci s vitezom na mesečini (1974)
 Dušan Popov: Špijun, kontrašpijun (1974)
 Ranko Risojević: Umjetnost Marije Teofilove (1974)
 Pablo Neruda: Priznajem da sam živio (1974)
 Miško Kranjec: Strici so mi povedali (1974)
 Srečko Koslovel: Sonce ima krono (1974)
 Nikola Milošević: Andrić i Krleža kao antipodi (1974)
 Patrick White: Kakadui (1974)
 Miodrag Pavlović: Poezija i kultura (1974)
 Václav Havel: Urotnici (1974)
 Steven Spielberg: Sugarland Express (1974)
 Umberto Eco: Oblici sadržaja (1974)
 Tadeusz Różewicz: Bijeli bračni par (1974)
 Oto Bihali Merin: Jedinstvo sveta u viziji umetnosti (1970)
 Nikola Milićević: Prah zemaljski (1970)
 Agnès Varda: Nausicaa (1970)
 Julia Kristeva: Revolucija pjesničkog jezika (1974)
 Luce Irigaray: Speculum druge žene (1974)
 Ljerka Sekulić & Zdenko Škreb: Povijest njemačke književnosti (1974)
 Etienne Balibar: Pet studija o historijskom materijalizmu (1974)
 Ljubomir Tadić: Život i revolucionarno djelo Rose Luxemburg (1974)
 Slobodan Šnajder: Juraj se bori protiv Svetoga Zmaja (1974)
 Slobodan Šnajder: Vrtuljak ljubavi (1974)
 Atif Purivatra: JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1974)
 Alain Resnais: Stavisky (1974)
 Heinrich Böll: Izgubljena čast Katarine Blum (1974)
 Vitomil Zupan: Klement (1974)
 Eugen Fink: Rasprava o čovjekovoj vlasti (1974)
 Hans-Georg Gadamer: Filozofijska antropologija (1974)
 Thomas Bernhard: Moć navike (1974)
 Predrag Vranicki: Filozofski portreti (1974)
 Vladimir Dedijer: Jedna vojna konvencija – eseji razvitka međunarodnog prava (1974)
 Antun Šoljan: Luka (1974)
 Danijel Dragojević: Prirodopis (1974)
 Vanja Sutlić: Praksa rada kao znanstvena povijest (1974)
 Oriana Fallacci: Intervju s poviješću (1974)
 Davor Rodin: Marxova misao zajednice (1974)
 Slobodan Šnajder: Metastaza (1974)
 Momo Kapor: Foliranti (1974)
 Jean-François Lyotard: Libidinalna ekonomija (1974)
 Milivoj Solar: Ideja i priča (1974)
 Marijan Matković: Američki triptih (1974)
 André Malraux: Glava od obsidijana (1974)
 Marko Vešović: Osmatračnica (1974)
 Czesław Miłosz: Gdje sunce izlazi i kuda zalazi (1974)
 Gabriel García Márquez: Oči modroga psa (1974)
 Meša Selimović: Ostrvo (1974)
 Vitomil Zupan: Anđeli, ljudi, životinje (1974)
 Ive Mihovilović: Nema više Zone B (1974)
 Drago Jančar: Trideset i pet stupnjeva (1974)
 Igor Zidić: Orfejski šaš (1974)
 Nikola Šop: Dok svemiri venu (1974)
 Nikola Šop: Pjesnikovi rasprodani prostori (1974)
 Nikola Šop: Osvajanje kocke (1974)
 Nikola Šop: O kugli (1974)
 Joseph Heller: Something Happened (1974)
 Branko Brajenović (ur.): Bili smo partizani (1974)
 Eugen Pusić: Razvedenost i povezanost (1974)
 Tom Stoppard: Travesties (1974)
 Mihailo Marković/Branko Horvat/Rudi Supek: Suvremeni Marx (1974)
 Heiner Müller: Cement (1974)
 Edo Murtić: Leptir leptirica (1974)
 Dolf Sternberger: Pravda 19. stoljeća (1975)
 Al Green: Al Green is Love (1975)
 Nino Škrabe/Tahir Mujičić/Boris Senker: O’Kaj (1975)
 Jacques Lassaigne: Toulouse-Lautrec i kabaretski Pariz (1975)
 Nikica Mihaljević: Pozornica (1975)
 Dušan Jovanović: Žrtve mode bum-bum (1975)
 Jan Wierzbicki: Miroslav Krleža (1975)
 Steven Spielberg: Jaws (1975)
 Douglas Adams: The Private Life of Genghis Khan (1975)
 Ćiril Petešić: Astrologija – od Nostradamusa do horoskopa (1975)
 Bertrand Tavernier: Neka svečanost otpočne (1975)
 Martin Amis: Mrtva novorođenčad (1975)
 Zoran Gavrilović: O kritici (1975)
 Pat Buchanan: Conservative Votes, Liberal Victories (1975)
 Carl Sagan: Other Words (1975)
 Davor Stuparić: Revolucionari i bez funkcija (1975)
 Haynes Johnson: The Working White House (1975)
 Wim Wenders: Pogrešan pokret (1975)
 Edward Said: Beginnings. Intention and Method (1975)
 Antun Augustinčić: Gavella (1975)
 Howard Brenton: The Saliva Milkshake (1975)
 Nikola Martić: Svanuće davnine (1975)
 Richard Reeves: A Ford, Not a Lincoln (1975)
 Milosav Milosavljević: Između neslobode (1975)
 George Steiner: After Babel (1975)
 Andrej Mitrović: Razgraničenje Jugoslavije s Mađarskom i Rumunijom (1975)
 Yehiel De-Nur: Sukob (1975)
 Dubravko Horvatić: Ples smrti (1975)
 Richard Schechner/Jerry Rojo/Brooks NcNamara: Theaters, Spaces and Environments (1975)
 Gordon Parks Jr.: Aaron Loves Angela (1975)
 Predrag Matvejević: Prema novom kulturnom stvaralaštvu (1975)
 Greil Marcus: Mystery Train (1975)
 Jonathan Demme: Crazy Mama (1975)
 Ken Campbell: Skungpoomery (1975)
 Bogdan Krizman: Vanjska politika jugoslavenske države (1975)
 Arthur Penn: Night Moves (1975)
 Mahmoud Darwish: Ovo je njezina slika, a ovo je samoubojstvo njezina ljubavnika (1975)
 Ratko Božović: Iskušenja slobodnog vremena (1975)
 John Woo: The Dragon Tamers (1975)
 David Thomson: A Biographical Dictionary on Film (1975)
 Stanley Kubrick: Barry Lyndon (1975)
 David Mamet: American Buffalo (1975)
 Claude Lelouch: Detektiv mačak (1975)
 Jim Lehrer: We Were Dreamers (1975)
 Stjepan Tomaš: Građani u prvom koljenu (1975)
 Stjepan Tomaš: Tko kuca otvorit će mu se (1975)
 Ken Russell: Who’s Tommy (1975)
 Ken Russell: Lisztomania (1975)
 Alan John Percival Taylor: The Second World War. An Illustrated History (1975)
 Peter Bogdanovich: At Long Last Love (1975)
 Gilbert Durand: Znanost o čovjeku i tradicija (1975)
 Norman Jewison: Rollerball (1975)
 Ante Zemljar: Paška robinja (1975)
 Ante Zemljar: Mozaik (1975)
 Hal Ashby: Shampoo (1975)
 Charles Bukowski: Factotum (1975)
 David Cronenberg: Shivers (1975)
 Avdo Humo: Svetozar Marković (1975)
 Manoel de Oliveira: Benilde (1975)
 Andrej Donatovič Sinjavski: Šetnje s Puškinom (1975)
 Andrej Donatovič Sinjavski: U Gogoljevoj sjeni (1975)
 Jürgen Moltmann: Crkva u snazi duha (1975)
 Lordan Zafranović: Muke po Mati (1975)
 Mihailo Marković: Samoupravni socijalizam (1975)
 Jerry Lee Lewis: Boogie Woogie Country Man (1975)
 Jerry Lee Lewis: Odd Man In (1975)
 Andrija Krešić: Kraljevstvo Božje i komunizam (1975)
 Claude Sautet: Vincent, François, Paul i ostali (1975)
 Patricia Highsmith: Little Tales of Misogyny (1975)
 Patricia Highsmith: The Animal Lover’s Book of Beastly Murder (1975)
 Rainer Werner Fassbinder: Majka Kusters putuje na nebo (1975)
 Rainer Werner Fassbinder: Nasilje slobode (1975)
 James M. Cain: Rainbow’s End (1975)
 Akira Kurosawa: Dersu Uzala (1975)
 Edgar Morin: Duh vremena (1975)
 Slobodan Šijan: Sunce te čuva (1975)
 Kosta Čavoški: Filosofija otvorenog društva (1975)
 Šime Vulas: Vinogradi (1975)
 Milan Radeka: Gornja Krajina ili Karlovačko vladičanstvo (1975)
 Mike Leigh: The Permissive Society (1975)
 Antony Beevor: Violent Brink (1975)
 Lina Wertmüller: Pasqualino ljepotan (1975)
 Georges Perec: W ili sjećanje djetinjstva (1975)
 Puriša Đorđević: Pavle Pavlović (1975)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Koji jedu ribe (1975)
 Aretha Franklin: You (1975)
 Josef Škvorecký: Sjajna sezona (1975)
 Neil Young: Tonight’s the Night (1975)
 Neil Young & Crazy Horse: Zuma (1975)
 Ted Hughes: Cave Birds (1975)
 John Huston: The Man Who Would Be King (1975)
 Nora Ephron: Crazy Salad (1975)
 Nora Ephron: The Boston Photographs (1975)
 Maja Bošković-Stulli: Usmena književnost kao umjetnost riječi (1975)
 Bruce Springsteen: Born to Run (1975)
 Jaroslav Šidak: Studije o „Crkvi bosanskoj“ i bogumilstvu (1975)
 Terry Gilliam/Terry Jones: Monty Python and the Holy Grail (1974)
 Petar Džadžić: O Prokletoj avliji (1975)
 Petar Džadžić: Kritika i vreme (1975)
 Sydney Pollack: Three Days of the Condor (1975)
 Mirjana Miočinović: Eseji o drami (1975)
 Zdravko Malić: Povijest svjetske književnosti, knjiga 7 (1975)
 Željko Sabol: Krila, teška krila (1975)
 Marijan Hržić: Urbanističko-arhitektonski projekt Đakova (1975)
 Fuad Muhić: SKJ i kulturno stvaralaštvo (1975)
 Bob Dylan: Blood on Tracks (1975)
 Bob Dylan: The Basement Tapes (1975)
 Sławomir Mrożek: Grbavac (1975)
 Milan Blažeković: Ouverture 2012 (1975)
 Ivan Golub: Duh Sveti u Crkvi (1975)
 Ivan Golub: Prijatelj Božji (1975)
 Bob Seger: Beautiful Loser (1975)
 Ken Loach: Days of Hope (1975)
 Wole Soyinka: Smrt i kraljev konjušar (1975)
 Matija Salaj/Zvonimir Krznarić: Hotelski sistem Slavonija (1975)
 Thomas Harris: Black Sunday (1975)
 Krešo Golik: Gruntovčani (1975)
 Branko Lazarević: Kritički radovi (1975)
 François Truffaut: Filmovi mojega života (1975)
 Sidney Lumet: Dog Day Afternoon (1975)
 Ive Mihovilović: Ustaški kralj (1975)
 Robert Wise: The Hinderburg (1975)
 John Kenneth Galbraith: Novac (1975)
 Zvonimir Majdak: Tiha jeza (1975)
 Straub–Huillet: Mojsije i Aaron (1975)
 Slobodan Prosperov Novac: Dubrovački eseji i zapisi (1975)
 Ante Babaja: Čekaonica (1975)
 Veselko Koroman: Sjaj i rana (1975)
 Zvonimir Majdak: Stari dečki (1975)
 Douglas Hurd: A Vote to a Kill (1975)
 Jakša Fiamengo: Vjetar oko kuće (1975)
 Zoran Tadić: Dernek (1975)
 Jacques-Yves Cousteau: Put na kraj svijeta (1975)
 Momčilo Popadić: Sunce šafranove boje (1975)
 John Ashbery: Autoportret u konveskom zrcalu (1975)
 Elfriede Jelinek: Ljubavnice (1975)
 Vatroslav Mimica: Seljačka buna (1975)
 Sylvia Plath: Letters Home (1975)
 George Harrison: Extra Texture (1975)
 Salman Rushdie: Grimus (1975)
 Grupa 220: Slike (1975)
 Harold Bloom: Kabala i kritika (1975)
 Veljko Bulajić: Atentat u Sarajevu (1975)
 Mile Pešorda: Zipa zebnje (1975)
 Patrick Modiano: Žalobna vila (1975)
 Vladimir Tadej: Hitler iz našeg sokaka (1975)
 Harold Pinter: Ničija zemlja (1975)
 Jorge Luis Borges: Knjiga od pijeska (1975)
 Drago Mlinarec: Rođenje (1975)
 Ján Kadár: Laži koje mi je ispričao otac (1975)
 Marin Franičević: Žeđ žutih žala (1975)
 Dario Fo: Oteti Fanfani (1975)
 Saul Bellow: Humboldtov dan (1975)
 Veljko Barbieri: Novčić Gordiana Pia (1975)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Onostrana putovanja (1975)
 Miloš Forman: One Flew Overt the Cuckoo’s Nest (1975)
 Dimitrije Tucović: Sabrana dela I-X (1975)
 Robert I. Moore: The Birth of Popular Heresy (1975)
 Arthur C. Clarke: Carstvo Zemlja (1975)
 Ivo Svetina: Botticelli (1975)
 Mirko Božić: Colonnello (1975)
 Mirko Božić: Djevojka i hrast i druge priče (1975)
 Andrzej Wajda: Obećana zemlja (1975)
 Eric Hobsbawm: The Age of Capital (1975)
 Sreten Marić: Raskršća (1975)
 William Saroyan: Places Where I Have Done Time (1975)
 Kazimierz Brandys: Ideja (1975)
 Miroslav Josić Višnjić: Pristup u svetlost (1975)
 Jovica Aćin: Izazov hermeneutike (1975)
 Ranko Risojević: Istrpi ovo draganje (1975)
 Tomaž Šalamun: Imre (1975)
 Tomaž Šalamun: Druidi (1975)
 Tomaž Šalamun: Turbine (1975)
 Umberto Eco: Rasprava o općoj semiotici (1975)
 Ernst Bloch: Experimentum mundi (1975)
 Mario Vargas Llosa: Orgija bez kraja (1975)
 Veno Taufer: Pesmarica rabljenih besed (1975)
 Henri Lefebvre: Protiv strukturalističke ideologije (1975)
 Alija Isaković: Taj čovjek (1975)
 Elfriede Jelinek: Ljubavnice (1975)
 Nikola Batušić: Drama i pozornica (1975)
 Ivan Lovrenović: Obašašća i basanja (1975)
 Ivan Ivanji: Nemačke teme (1975)
 Milan Kangrga: Čovjek i svijet (1975)
 Václav Havel: Prosjačka opera (1975)
 Ismail Kadare: Glavni grad u studenom (1975)
 Žarko Puhovski: Interes i zajednica (1975)
 Milenko Vučetić: Glasovi (1975)
 Zoran Kravar: Studije o hrvatskom književnom baroku (1975)
 Miroslav Krleža: Panorama pogleda, pojava i pojmova (1975)
 David Bowie: Young Americans (1975)
 Boris Pahor: Zatamnjenje (1975)
 Gabriel García Márquez: Partrijarhova jesen (1975)
 Michel Tournier: Meteori (1975)
 Dobrica Erić: Pesma o svicima (1975)
 Imre Kertész: Bez sudbine (1975)
 Primo Levi: Periodni sustav (1975)
 Dragoslav Mihailović: Petrijin venac (1975)
 Zvonimir Milčec: Pozdravi doma (1975)
 Zvonimir Milčec: Zvižduk s Bukovca (1975)
 Toma Bebić: Volite se, ljudožderi (1975)
 Tomislav Ladan: Bosanski grb (1975)
 Oriana Fallacci: Pismo nerođenom djetetu. Svjedočanstvo pobunjene žene (1975)
 Borislav Pekić: Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana (1975)
 Aleksandar Solženjicin: Arhipelag Gulag (1975)
 Martin Heidegger: Sveukupno izdanje (1975)
 Valentin Grigorjevič Rasputin: Živi i pamti (1975)
 Branko Bauer: Zimovanje u Jakobsfeldu (1975)
 Vasko Popa: Vučja so (1975)
 Vasko Popa: Kuća nasred druma (1975)
 Vasko Popa: Živo meso (1975)
 Edward Wadie Said: Počeci (1975)
 Vitomil Zupan: Zapisci o sustavu (1975)
 Vitomil Zupan: Menuet za kitaro (1975)
 Eugène Ionesco: Čovjek s kovčezima (1975)
 Ivan Lalić: Smetnje na vezama (1975)
 Patrick Modian: Žalobna vila (1975)
 George Steiner: Nakon Babilona (1975)
 Michel Foucault: Nadzirati i kažnjavati (1975)
 Michelangelo Antonioni: Profesija – reporter (1975)
 Volker Schlöndorff/Margarethe von Trotta: Izgubljena čast Katharine Blum (1975)
 Zoran Gluščević: Alfa i omega (1975)
 Miloš Kordić: Caprag (1976)
 Miloš Kordić: Sloboda je nauk preduboki (1976)
 Al Green: Full of Fire (1976)
 Al Green: Have a Good Time (1976)
 Robert K. Merton: Sociological Ambivalence (1976)
 Mihailo Lalić: Zatočenici (1976)
 Božo Bek/Davor Matičević: Marina Abramović (1976)
 Don DeLillo: Ratner’s Star (1976)
 Dušan Jovanović: Sobota dopoldan (1976)
 Joseph Ruben: The Pom Pom Girls (1976)
 Gerald Peary: Rita Hayworth (1976)
 Ratko Zvrko: Uzbuna u robnoj kući (1976)
 Branko Horvat: Ekonomska politika stabilizacije (1976)
 Derek Walcott: Morsko grožđe (1976)
 Arthur Penn: The Missouri Breaks (1976)
 Božidar Jakšić: Historija i sociologija (1976)
 Derek Jarman: Sebastiane (1976)
 Andrea Dworkin: Our Blood (1976)
 Bob Woodward/Carl Bernstein: The Final Days (1976)
 György Mihály Vajda: Fašizam kao masovni pokret (1976)
 Robert D. Putnam: The Comparative Study of Political Elites (1976)
 The Beach Boys: 15 Big Ones (1976)
 Aleksa Buha: Karl Korsch. Jedan otvoreni marksizam (1976)
 Mahmoud Darwish: Ahmad al-za’tar (1976)
 Pierre Rosanvallon: Doba samoupravljanja (1976)
 Agnès Varda: Daguerréotypes (1976)
 Ivan Alilović: Duhan i život naroda u Hercegovini (1976)
 Slavko Jelinek/Berislav Vinković: Poslovni toranj „Zagrepčanka“ (1976)
 Richard Schechner: Essays on Performance Theory (1976)
 Nikola Pastuović: Osnovi industrijske andragogije (1976)
 Gordon Parks: Leadbelly (1976)
 Yehiel De-Nur: Sukob u plamenu (1976)
 Leonard Maltin: Carole Lombard (1976)
 Aleksandar Popović: Sudbina jednog Čarlija (1976)
 Richard Dawkins: The Selfish Gene (1976)
 Ivan Kordić (ur.): Antologija bosanskohercegovačke poezije (1976)
 Charles Jarrott: Escape from the Dark (1976)
 Michael Billing: Social Psychology and Intergroup Relations (1976)
 R. D. Laing: Do You Love Me (1976)
 R. D. Laing: Sonnets (1976)
 R. D. Laing: The Facts of Life (1976)
 Jaromil Jileš: Otok srebrnih čaplji (1976)
 Graham T. Allison/Peter Szanton: Remaking Foreign Policy (1976)
 Ćiril Petešić: Genij našeg kamenjara (1976)
 Luchino Visconti: Uljez (1976)
 Alexander Walker: Rudolph Valentino (1976)
 Nicholas Ray: We Can’t Go Home Again (1976)
 David Mamet: Reunion (1976)
 David Mamet: The Water Engine (1976)
 John Woo: Princess of Chang Ping (1976)
 John Woo: Hand of Death (1976)
 Ken Campbell: Jack Sheppard (1976)
 Jonathan Demme: Fighting Mad (1976)
 Howard Brenton: Weapons of Happiness (1976)
 Abel Ferrara: Nine Lives of a Wet Pussy (1976)
 Neil Simon: California Suiet (1976)
 Robert Ardrey: The Hunting Hypothesis (1976)
 Elia Kazan: The Last Tycoon (1976)
 Igor Mandić: Mitologija svakidašnjeg života (1976)
 Hal Ashby: Bound for Glory (1976)
 Alan John Percival Taylor: The Last of Old Europe. A Grand Tour (1976)
 Alan John Percival Taylor: Essays in English History (1976)
 Sidney Lumet: Network (1976)
 Paul Auster: Wall Writing (1976)
 Mike Leigh: Knock for Knock (1976)
 Mike Leigh: Nuts in May (1976)
 Jerzy Andrzejewski: Sada i ti umri (1976)
 Aretha Franklin: Sparkle (1976)
 Martin Lings: The Quranic Art of Caligraphy and Illumination (1976)
 Nikita Mikhalkov: A Slave of Love (1976)
 Zagorka Golubović: Sociologija jugoslovenskog društva (1976)
 Jerry Lee Lewis: Country Class (1976)
 Maryse Condé: Heremakhonon (1976)
 Alan J. Pakula: All the President’s Men (1976)
 Gayatri Spivak: On Grammatology (1976)
 Šime Vulas: Napušteni tvrdalj (1976)
 Šime Vulas: Križni put (1976)
 Raymond Carver: Will You Please Be Quiet, Please (1976)
 Nicolas Roeg: The Man Who Fell to Earth (1976)
 James M. Cain: The Institute (1976)
 Eugene Weber: Peasants Into Frenchmen (1976)
 Viktor Borisovič Šklovski: Ejzenštejn (1976)
 John Cassavetes: The Killing of a Chinese Bookie (1976)
 Nikola Visković: Pojam prava (1976)
 Peter Bogdanovich: Nickelodeon (1976)
 Michael Ondaatje: Coming Through Slaughter (1976)
 Rexheo Qosja: Anatomija kulture (1976)
 Slobodan Šijan: Pohvala svetu (1976)
 Slobodan Šijan: Sve što je bilo lepo (1976)
 Richard Reeves: Old Faces of 1976 (1976)
 Bahrudin Čengić: Jagoš i Uglješa (1976)
 Ivo Frangeš: Realizam (1976)
 Henry Jaglom: Tracks (1976)
 Giovanni Sartori: Stranke i stranački sustavi (1976)
 Michel Leiris: Slaba buka (1976)
 Ryszard Kapuściński: Još dan života (1976)
 Straub–Huillet: Fortini/Cani (1976)
 Mirjana Miočinović: Surovo pozorište (1976)
 Rainer Werner Fassbinder: Sotonina pečenka (1976)
 Rainer Werner Fassbinder: Kineski rulet (1976)
 Juraj Kolarić: Kršćani na drugi način (1976)
 Roy Orbison: I’m Still in Love with You (1976)
 Divna Zečević: Netremice (1976)
 Zdena Salivarová: Nebo, pakao, raj (1976)
 Stills-Young: Long May Your Run (1976)
 Petar Džadžić: Iz dana u dan II (1976)
 Petar Džadžić: Prostori sreće u delu Miloša Crnjanskog (1976)
 Merzak Allouache: Omar Gatiato (1976)
 Octavia E. Butler: Patternmaster (1976)
 Norberto Bobbio: Koji socijalizam (1976)
 Don Siegel: The Shootist (1976)
 Živko Kustić: Mali ključ povijesti Crkve u Hrvata (1976)
 Petar Gudelj: Tropi. Počela (1976)
 Leopold Tyrmand: Tu u Americi ili dobar savjetnik Poljacima (1976)
 Ivan Antić/Ivanka Raspopović: Zgrada Muzeja „21. oktobar“ u Kragujevcu (1976)
 Jasper Ridley: The Roundheads (1976)
 Ivo Petrinović: Ogledi o Gramsciju (1976)
 David Hockney: Hockney By Hockney (1976)
 Richard Pipes: Soviet Strategy in Europe (1976)
 Bob Dylan: Desire (1976)
 John Carpetner: Assault on Precint 13 (1976)
 Perry Anderson: Considerations of Western Marxism (1976)
 Enes Čengić: Mamino mudro magare (1976)
 Jean Améry: O samoubojstvu (1976)
 Ljubomir Simović: Subota (1976)
 Kinky Friedman: Lasso from El Paso (1976)
 Mirjana Gross: Historijska znanost (1976)
 Radovan Popović: Kazivanja o Andriću (1976)
 Mate Relja: Vlak u snijegu (1976)
 The Rolling Stones: Black and Blue (1976)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Povijest kršćanske literature (1976)
 Bob Seger: Night Moves (1976)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Apsolutni labudopjev (1976)
 Berislav Šerbetić: Obiteljska kuća u Krapinskim toplicama (1976)
 Krsto Papić: Izbavitelj (1976)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Tom Petty & The Heartbreakers (1976)
 Neven Šegvić: Muzej revolucije u Rijeci (1976)
 Radoslav Katičić: Stari jezici Balkana (1976)
 Lotte Reiniger: Aucassin i Nicolette (1976)
 Zvane Črnja: Bezak na tovare (1976)
 Marijan Hržić: Urbanitičko-arhitektonski projekt Požege (1976)
 Nikša Stipčević: Italijanske i druge teme (1976)
 Hrvoje Hitrec: Smogovci (1976)
 Dragan Jeremić: Snovanje i stvaranje (1976)
 Sveta Lukić: Vodeni cvetovi (1976)
 Wim Wenders: Tijekom vremena (1976)
 J. J. Cale: Troubadour (1976)
 Carlos Saura: Zmija u njedrima (1976)
 Federico Fellini: Casanova (1976)
 Bertrand Tavernier: Sudac i ubojica (1976)
 Éric Rohmer: Markiza O (1976)
 Jacques Rivette: Sjeverozapadni vjetar (1976)
 Richard Price: Bloodbrothers (1976)
 Stephen Spender: Eliot (1976)
 Marijan Korošić: Cijene i strukturne promjene u privredi (1976)
 Roman Polanski: Stanar (1976)
 Ante Babaja: Starice (1976)
 Božo Milanović: Moje uspomene (1976)
 Betty Friedan: It Changed My Life (1976)
 Vinko Nikolić: Bleiburška tragedija hrvatskog naroda (1976)
 Dubravko Škiljan: Dinamika jezičkih struktura (1976)
 Vjeran Zuppa: Prijatelj Silvestar (1976)
 Dobrica Erić: Dolina suncokreta (1976)
 Branko Bauer: Salaš u Malom Ritu /film i serija/ (1976)
 Terry Eagleton: Marxism and Literary Criticism (1976)
 Jakša Fiamengo: Večera u oku (1976)
 Čedomir Popov: Od Versaja do Danciga (1976)
 Ante Peterlić: Pojam i struktura filmskog vremena (1976)
 The Ramones: Ramones (1976)
 Mladen Markov: Smutnoe vreme (1976)
 Ágnes Heller: The Theory of Need in Marx (1976)
 Đuro Šušnjić: Ribari ljudskih duša (1976)
 George Harrison: Thirty Three and 1/3 (1976)
 Pero Budak: Povratnik (1976)
 Alain Robbe-Grillet: Topologija fantomskoga grada (1976)
 Ivan Prpić: Država i društvo (1976)
 Martin Scorsese: Taxi Driver (1976)
 Aleksandar Tišma: Upotreba čoveka (1976)
 Jure Franičević Pločar: Baština (1976)
 Pavle Ugrinov: Fascinacije (1976)
 Lawrence Ferlinghetti: Tko smo mi sada (1976)
 Derviš Sušić: Žestine (1976)
 Josip Osti: Tetovirani violonista (1976)
 Ivan Prpić (ur.): Fašizam i neofašizam (1976)
 Danilo Nikolić: Spisak grešaka (1976)
 Alice Walker: Meridian (1976)
 Harold Bloom: Pjesništvo i potiskivanje (1976)
 Wole Soyinka: Ogun Abibman (1976)
 Raša Popov: Gvozdeni magarac (1976)
 Dario Fo: Mamina marihuana je najljepša (1976)
 Wisława Szymborska: Velika brojka (1976)
 Marjan Britovšek: Boj za Leninovo dediščino (1976)
 Ivo Svetina: Vaša partijska ljubezen, Očetje! Herojska smrt življenje (1976)
 Ivo Svetina: Joni (1976)
 Patrick White: Obrub od lišća (1976)
 Mirko Božić: Bomba (1976)
 Vladeta Jerotić: Bolest i stvaranje (1976)
 Miodrag Pavlović: Zavetine (1976)
 Boris Ziherl: Ivan Cankar in naš čas (1976)
 Wole Soyinka: Mit, književnost i afrički svijet (1976)
 Ljubivoje Ršumović: Vesti iz nesvesti (1976)
 Ivan Prijatelj: Izabrano delo (1976)
 Zoran Mišić: Kritika pesničkog iskustva (1976)
 Antonije Isaković: Tren I (1976)
 Tomaž Šalamun: Praznik (1976)
 Miodrag Popović: Vidovdan i časni krst (1976)
 Ranko Risojević: Nasljedna bolest (1976)
 Tony Parsons: The Kids (1976)
 Aleksandar Vučo: I tako dalje, Omame (1976)
 Ćamil Sijarić: Carska vojska (1976)
 Janez Rotar: Povednost in vrsta (1976)
 France Koblar: Moj obračun (1976)
 Aleksandar Ristović: O putovanju i smrti (1976)
 Vesna Parun: Apokaliptične basne (1976)
 Bohumil Hrabal: Postrig (1976)
 Nenad Brixy: Sve ili nešto (1976)
 Raymond Aron: Promišljati rat. Clausewitz (1976)
 Etienne Balibar: O diktaturi proletarijata (1976)
 Aleksandar Flaker: Proza u trapericama (1976)
 Ingeborg Bachmann: Radiodrame (1976)
 Miodrag Bulatović: Ljudi sa četiri prsta (1976)
 Pero Zlatar: Vežite se, slijećemo (1976)
 Jean Baudrillard: Simbolička razmjena i smrt (1976)
 Miljenko Smoje: Dalmatinska pisma (1976)
 Predrag Vranicki: O nekim kontroverzama u marksizmu (1976)
 Antonio Gramsci: Umjetnost i folklor (1976)
 Hans-Georg Gadamer: Um u doba znanosti (1976)
 Erich Fromm: Imati ili biti (1976)
 Ismail Kadare: Vrijeme (1976)
 Vitomir Lukić: Sanovnik nasmijane duše (1976)
 Milorad Pavić: Jezičko pamćenje i pesnički oblik (1976)
 Umberto Eco: S periferije carstva (1976)
 Václav Havel: Audijencija (1976)
 Václav Havel: Otvaranje izložbe (1976)
 Aleksandar Flaker: Stilske formacije (1976)
 Nikola Batušić: Hrvatska drama od Demetra do Šenoe (1976)
 Ivan Kušan: Čaruga (1976)
 France Balantič: Zbrano delo (1976)
 Slavoj Žižek: Znak, označitelj, pismo (1976)
 Eugen Fink: Blizina i udaljenost (1976)
 Mihailo Lalić: Zatočnici (1976)
 Tomislav Ladan: Pjesništvo, pjesme, pjesnici (1976)
 Zdenko Škreb: Studij književnosti (1976)
 Abdulah Sidran: Kost i meso (1976)
 Zvonimir Mrkonjić: Bjelodano crnonoćno (1976)
 Kingsley Amis: Izmjena (1976)
 Matija Bećković: Međa Vuka Manitoga (1976)
 Dobriša Cesarić: Pjesme. Memoarska proza (1976)
 Dubravka Ugrešić: Filip i Srećica (1976)
 Arsen Dedić: Pjesme sa šlagom (1976)
 Bogdan Bogdanović: Urbs i logos (1976)
 Momo Kapor: Provincijalac (1976)
 Pavao Pavličić: Dobri duh Zagreba (1976)
 Stanislaw Lem: Katar (1976)
 Živojin Pavlović: Vetar u suvoj travi (1976)
 Andrzej Braun: Pobuna (1976)
 Milivoj Solar: Književna kritika i filozofija književnosti (1976)
 Danijel Dragojević: Izmišljotine (1976)
 Valentin Grigorjevič Rasputin: Oproštaj s Matjorom (1976)
 Alain Peyrefitte: Tehnokratska bolest (1976)
 Ivo Andrić: Omer-paša Latas (1976)
 Ivo Andrić: Kuća na osami (1976)
 Ivo Andrić: Znakovi pored puta (1976)
 Jean-Paul Sartre: Situacije (1976)
 Milivoj Solar: Teorija književnosti (1976)
 Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča (1976)
 Branko Hribar: Adam Vučjak ili knjiga o prijateljstvu (1976)
 André Malraux: Ogledalo limba (1976)
 André Malraux: Metamorfoza bogova (1976)
 Mirko Kovač: Ruganje s dušom (1976)
 Arsen Dedić: Golob (1977)
 Mira Kolar-Dimitrijević: Socijalne prilike i klasna borba u Vinkovcima međuratnog razdoblja (1977)
 Staniša Tutnjević: Otvorene granice (1977)
 Petar Strčić: Prva gimnazija u Rijeci (1977)
 Dragan Stojanović: Fenomenologija i višeznačnost književnog dela (1977)
 Al Green: The Belle Album (1977)
 Kinky Friedman: Roadkill (1977)
 Dušan Jovanović: Osvodobitev Skopja (1977)
 Don DeLillo: Players (1977)
 Miloš Kordić: Dinosaur (1977)
 Ephraim Kishon: Nije fer, Davide (1977)
 Pete Hamill: Flesh and Blood (1977)
 Dušan Jovanović: Generacije (1977)
 Mike Leigh: Abigail’s Party (1977)
 Mike Leigh: Kiss of Death (1977)
 Leonard Maltin/Richard W. Bann: Our Gang (1977)
 Ahmet Hromadžić: Dječak jaše konja (1977)
 Ahmet Hromadžić: Ledena gora (1977)
 Sonja Manojlović: Jedan espreso za Mariju (1977)
 David Thomson: Scott’s Men (1977)
 Joseph Ruben: Joyride (1977)
 Mahmoud Darwish: Vjenčanja (1977)
 Ratko Božović: Usud igre (1977)
 Aleksandar Petrović: Grupni portret sa damom (1977)
 Nick Kotz: A Passion for Equality (1977)
 John Waters: Desperate Living (1977)
 Vladimir Pavlović: Grivna (1977)
 Tena Martinić: Slobodno vrijeme i suvremeno društvo (1977)
 Albert O. Hirschman: Strasti i interesi (1977)
 The Beach Boys: The Beach Boys Love You (1977)
 Ivan Alilović: Hrvatski narodni običaji u Hercegovini (1977)
 Vuko Pavićević: Ogledi o humanizmu (1977)
 Darko Tanasković: Arapska poezija (1977)
 Jacques Brel: Les Marquises (1977)
 Bogdan Krizman: Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslavenske države (1977)
 Harold Clurman: Ibsen (1977)
 R. D. Laing: Conversations with Adam and Natasha (1977)
 Jaromil Jileš: Ploče iznad Velike Malikove (1977)
 Predrag Matvejević: Književnost i njezina društvena funkcija (1977)
 Predrag Matvejević: Te vjetrenjače (1977)
 Jonathan Demme: Handle with Care (1977)
 Ivan Kordić: Kuća pod nebom (1977)
 Klaus Theweleit: Muške fantazije (1977)
 Ida Applebroog: Galileo Works (1977)
 Ralph Nader/Mark Green: Corporate Power in America (1977)
 Ralph Nader/Joel Seligman/Mark Green: Taming the Giant Corporation (1977)
 Abbas Kiarostami: Izvještaj (1977)
 David Mamet: A Life in the Theater (1977)
 David Mamet: The Woods (1977)
 Alan Clarke: Scum (1977)
 Alan Clarke: Bukovsky (1977)
 Jarosław Iwaszkiewicz: Putovanja u Poljsku (1977)
 Francis Ponge: Suvremeni atelijer (1977)
 Charles Jarrott: The Other Side of Midnight (1977)
 Doris Kearns Goodwin: Lyndon Johnson and the American Dream (1977)
 Agnès Varda: Jedan pjeva, drugi ne (1977)
 Howard Brenton: Epson Downs (1977)
 John Woo: Money Crazy (1977)
 Neil Simon: Chapter Two (1977)
 Carl Sagan: The Dragons of Eden (1977)
 Derek Jarman: Jubilee (1977)
 Marijan Matković: Ikari bez krila (1977)
 Ken Russell: Valentino (1977)
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Predavanja o Stendhalu (1977)
 Sidney Lumet: Equus (1977)
 Alexander Walker: Double Takes (1977)
 Chris Marker: U zraku se osjeća crveno (1977)
 Eli Finci: Više i manje od života (1977)
 Terry Gilliam: Jabberwocky (1977)
 Joseph Nye/Robert O. Keohane: Power and Interdependence (1977)
 Alan John Percival Taylor: The War Lords (1977)
 István Szabó: Budimpeštanske priče (1977)
 Eric Hobsbawm: Italian Road to Socialism (1977)
 Maria Todorova: Povjesničari o povijesti (1977)
 John Hersey: The Walnut Door (1977)
 Straub–Huillet: Svaka revolucija je kocka (1977)
 György Konrád: Osnivač grada (1977)
 John Maxwell Coetzee: In the Heart of the Country (1977)
 David Cronenberg: Rabid (1977)
 Avdo Humo: Godine iskušenja i podviga (1977)
 Paul Auster: Fragments from the Cold (1977)
 Charles Bukowski: Maybe Tomorrow (1977)
 Charles Bukowski: Love is a Dog from Hell (1977)
 Jerry Lee Lewis: Country Memories (1977)
 Rexheo Qosja: Demokratski rječnik (1977)
 Sam Raimi: It’s Murder (1977)
 Duško Radović: Beograde, dobro jutro (1977)
 Zdravko Šotra: Više od igre (1977)
 Rajko Petrov Nogo: Rodila me tetka koza (1977)
 Rajko Petrov Nogo: Bezakonje (1977)
 Josip Vončina: Analize starih hrvatskih pisaca (1977)
 Michael Fengler: Petty Thieves (1977)
 Patricia Highsmith: Edith’s Diary (1977)
 Alexander Kluge/Edgar Reitz/ Volker Schlöndorff: Njemačka ujesen (1977)
 Milan Rakovac: Joakim Rakovac (1977)
 Bahrudin Čengić: Zovem se Eli (1977)
 Vojislav Koštunica: Politički sistem kapitalizma i opozicija (1977)
 Robert Aldrich: Twilight’s Last Gleaming (1977)
 Matko Peić: Požega (1977)
 Slobodan Šijan: Šta se dogodilo sa Filipom Preradovićem (1977)
 Andrew Scull: Decarceration (1977)
 Ruth Beckermann: Arena Squatted (1977)
 Hrvoje Hitrec: Priča o Osmanu (1977)
 Péter Nádas: Spremanje (1977)
 Sam Peckinpah: Cross of Iron (1977)
 Richard Sennett: The Fall of Public Man (1977)
 Zvonimir Lončarić: Gosti (1977)
 Nedjeljko Fabrio: Štavljenje štiva (1977)
 Alexandr Kliment: Dosada u Češkoj (1977)
 Aretha Franklin: Sweet Passion (1977)
 Danko Angjelinović: Moji maestrali (1977)
 Rainer Werner Fassbinder: Beznadnežnost (1977)
 Crosby, Stills, Nash: CSN (1977)
 Octavia E. Butler: Mind of My Mind (1977)
 John Cassavetes: Opening Night (1977)
 Konrád György: Osnivač grada (1977)
 Don Siegel: Telefon (1977)
 Nives Majnarić-Pandžić: Prilog problematici licencne keramike u sjevernoj Jugoslaviji (1977)
 Neil Young & Crazy Horse: American Stars ‘n Bars (1977)
 Stojan Dimitrijević: Neolit u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (1977)
 John Fowles: Daniel Martin (1977)
 Nikita Mikhalkov: An Unfinished Piece of Mechanical Piano (1977)
 Zdena Salivarová: Samožderna (1977)
 Kinky Friedman: Silver Jubilee (1977)
 Josef Škvorecký: Doživljaji inženjera ljudskih duša (1977)
 Philip K. Dick: A Scanner Darkly (1977)
 Roy Orbison: Regeneration (1977)
 Stanko Lasić: Problemi narativne strukture (1977)
 Werner Herzog: Stroszek (1977)
 Péter Nádas: Kraj jednog obiteljskog romana (1977)
 Tomislav Marijan Bilosnić: I društvo koje ostaje (1977)
 Sex Pistols: Nevermind the Bollocks (1977)
 Luis Buñuel: Taj mračni predmet žudnje (1977)
 Fuad Muhić: SKJ i opozicija (1977)
 Sławomir Mrożek: Lisac filozof (1977)
 Sławomir Mrożek: Lov na lisca (1977)
 John Boorman: Exorcist II (1972)
 Zdravko Malić: U nekom drugom gradu (1977)
 Mile Stojić: Lijer, jezik prašine (1977)
 Wim Wenders: Američki prijatelj (1977)
 The Clash: The Clash (1977)
 Zvonimir Majdak: Marko na mukama (1977)
 Carlos Saura: Elisa, živote moj (1977)
 Josip Sever: Anarhokor (1977)
 Woody Allen: Annie Hall (1977)
 Vinko Nikolić: Gorak je zemlje kruv (1977)
 Susan Sontag: On Photography (1977)
 Susan Sontag: Illness as Metaphor (1977)
 Zoran Gavrilović: Zapisi o srpskim pesnicima (1977)
 Margarethe von Trotta: Drugo buđenje Christe Klages (1977)
 Franjo Nevistić (urednik): Hrvatska i njena sudbina (1977)
 Slobodan Prosperov Novak: Teatar u Dubrovniku prije Marina Držića (1977)
 Antun Vrdoljak: Mećava (1977)
 Vercors: Konji vremena (1977)
 Fulvio Tomizza: Bolji život (1977)
 Zvonko Lerotić: Nacija (1977)
 Marguerite Duras: Teretnjak (1977)
 The Ramones: Leave Home (1977)
 The Ramones: Rocket to Russia (1977)
 Branko M. Marjanović: Puh (1977)
 Jaroslav Seifert: Stup kuge (1977)
 Krešo Golik: Pucanj (1977)
 Eugène Labiche Koltès: Noć tik pred šumama (1977)
 Boris Mlakar: Domobranstvo na Primorskem 1943-1945 (1977)
 Vladimir Tadej: Hajdučka vremena (1977)
 Smilja Avramov: Međunarodno javno pravo (1977)
 Momčilo Popadić: Pučke svečanosti (1977)
 Alain Resnais: Providnost (1977)
 Dušan Matić: Munjevit mir (1977)
 Aleksandar Marks/Vladimir Jutriša: Mora (1977)
 Sam Shepard: Prokletstvo izgladnjele klase (1977)
 Veselko Koroman: Na tom svijetu (1977)
 Ante Peterlić: Osnovne teorije filma (1977)
 Oktavijan Miletić: Juraj Dalmatinac (1977)
 Miro Vuksanović: Kletva Peka Perkova (1977)
 José Saramago: Udžbenik slikarstva i krasopisa (1977)
 Aleksandar Tišma: Povratak miru (1977)
 Martin Scorsese: New York, New York (1977)
 V. S. Naipaul: Indija, ranjena civilizacija (1977)
 John Ashbery: Dani u plovećoj kući (1977)
 Milovan Danojlić: Kako je Dobrislav protrčao kroz Jugoslaviju (1977)
 Zdravko Tomac: Mjesna zajednica u teoriji i praksi (1977)
 Milisav Savić: Mladići iz Raške (1977)
 Milisav Savić: Ujak naše varoši (1977)
 Toni Morrison: Solomonova pjesma (1977)
 Drago Mlinarec: Negdje postoji netko (1977)
 Jorge Semprún: Autobiografija Federica Sáncheza (1977)
 Eugenio Montale: Bilježnica četiriju godina (1977)
 Eugenio Montale: O poeziji (1977)
 Petko Vojnić Purčar: Dom, sve dalji (1977)
 Ivo Svetina: Dissertationes (1977)
 Elias Canetti: Spašeni jezik (1977)
 Ante Stamać: Stihovno i pojmovno pjesništvo (1977)
 Edvard Kocbek: Krogi navznoter (1977)
 Edvard Kocbek: Zbrane pesmi (1977)
 Andrzej Wajda: Čovjek od mramora (1977)
 Muharem Pervić: Tradicija i kritika (1977)
 Ludvik Vaculík: Zamorci (1977)
 Nenad Kecmanović: Ideologija i istina (1977)
 Alojz Rebula: Snegovi Edena (1977)
 Miodrag Bulatović: Rat je bio bolji (1977)
 Miodrag Bulatović: Peti prst (1977)
 Jacques Le Goff: Za jedan drugi srednji vijek (1977)
 Rusmir Mahmutćehajić: Krhkost (1977)
 Edvard Kardelj: Pravci razvoja političkoga sistema socijalističkog samoupravljanja (1977)
 Slobodan Novak: Izvanbrodski dnevnik (1977)
 Miodrag Pavlović: Karike (1977)
 Miodrag Pavlović: Pevanja na Viru (1977)
 Darko Suvin: Dramatika Iva Vojnovića (1977)
 Anđelko Vuletić: Kad budem velik kao mrav (1977)
 Miroslav Josić Višnjić: Dvanaest gradova (1977)
 Tomaž Šalamun: Zvezde (1977)
 Dušan Radović: Beograde, dobro jutro (1977)
 Miodrag Popović: Ogledi iz književne arheologije (1977)
 David Lynch: Eraserhead (1977)
 Julia Kristeva: Polilog (1977)
 Dubravko Jelčić: Vallis aurea (1977)
 Karel Zeman: Čarobnjakov učenik (1977)
 Luce Irigaray: Ovaj spoj koji nije jedan (1977)
 Slobodan Šnajder: Shocking (1977)
 Slobodan Šnajder: Kamov. Smrtopis (1977)
 Boris Senker: Redateljsko kazalište (1977)
 Mario Vargas Llosa: Teta Julija i piskaralo (1977)
 Pero Zlatar: Otključani globus (1977)
 Kazimierz Brandys: Nestvarnost (1977)
 Jean Baudrillard: Efekt Beaubourga (1977)
 Hans-Georg Gadamer: Aktualnost lijepoga (1977)
 Hans-Georg Gadamer: Manji spisi (1977)
 Anaïs Nin: Venerina delta (1977)
 Philip Roth: Profesor strasti (1977)
 Bernard-Marie Koltès: Noć tik pred šumama (1977)
 Ivan Lovrenović: Putovanje Ivana Frane Jukića (1977)
 Don Chaffey: Pete’s Dragon (1977)
 Zvonimir Kulundžić: Slavko Kolar i njegovo vrijeme (1977)
 Zvonimir Kulundžić: Ta rič hrvatska (1977)
 Vinko Brešić: 44 pjesme (1977)
 Marko Grčić: Behemot (1977)
 Roland Barthes: Fragmenti ljubavnog diskursa (1977)
 Ivan Aralica: Opsjene paklenih crteža (1977)
 Branko Bošnjak: Filozofija (1977)
 Branko Bošnjak: Sistematika filozofije (1977)
 Ranko Marinković: Politeia (1977)
 Steven Spielberg: Close Encounters of the Third Kind (1977)
 Imre Kertész: Tragač (1977)
 Veljko Barbieri: Zatvor od oleandrinog lišća (1977)
 Michel Tournier: Vjetar tješitelj (1977)
 Igor Mandić: 101 kratka kritika (1977)
 Igor Mandić: U sjeni ocvale glazbe (1977)
 Slavko Mihalić: Klopka za uspomene (1977)
 Vladimir Bukovski: Moj život disidenta (1977)
 Igor Zidić: Rajski emigranti (1977)
 Igor Zidić: Otok/Insel (1977)
 Anđelka Martić: Djedica Pričalo i čarobni vrutak (1977)
 Borislav Pekić: Odbrana i poslednji dani (1977)
 Momo Kapor: Lanjski snegovi (1977)
 Momo Kapor: Ada (1977)
 Dobrica Erić: Večni kratkovečnici (1977)
 Josif Brodski: Konec prekrasnoj epohi (1977)
 Günter Grass: Lumbur (1977)
 Josip Županov: Sociologija i samoupravljanje (1977)
 Dušan Kovačević: Proleće u januaru (1977)
 Pavao Pavličić: Plava ruža (1977)
 Antun Šoljan: Romanca o tri ljubavi (1977)
 Karl Popper: Sebstvo i njegov mozak – argument za interakcionizam (1977)
 Borislav Pekić: Kako upokojiti vampira (1977)
 Zvonimir Mrkonjić: Nadnevak (1977)
 Predrag Palavestra: Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića (1977)
 Czesław Miłosz: Zemlja Ulro (1977)
 Tomislav Sabljak: Opaske o uvjeravanju (1977)
 Roy Battersby: The Palestinian (1977)
 Eugen Pusić: Red i slučajnost u kooperativnim sustavima (1977)
 Joseph McBride: Orson Welles. Actor and Director (1977)
 Veselko Tenžera: Miting (1977)
 Veselko Tenžera: En passant (1978)
 Miljkan Maslić: Stvarnost nestvarnog (1978)
 Boris Kelemen/Grgo Gamulin: Oskar Herman (1978)
 P. J. O’Rourke/John Hughes: National Lampoon. Sunday Newspaper Parody (1978)
 Don DeLillo: Running Dog (1978)
 Al Green: Truth n’ Time (1978)
 Ratko Božović: Nedoumice oko kulture (1978)
 Đuro Seder: Otac iz lonca (1978)
 Michael Billing: Fascists. A Social Psychological View of the National Front (1978)
 Pavao Pavličić: Stroj za maglu (1978)
 Dušan Jovanović: Še vedno ga ljubim (1978)
 Joseph Ruben: One Winning Season (1978)
 Peter Calvocoressi: The British Experience (1978)
 Fran Lebowitz: Metropolitan Life (1978)
 John Updike: The Coup (1978)
 Ratko Zvrko: Zlatne rukavice Mate Parlova (1978)
 Dušan Kovačević: Luminacija na selu (1978)
 Mirko Kovač: Vrata od utrobe (1978)
 Vladeta Janković: Menandrovi likovi i evropska drama (1978)
 Mike Leigh: Who’s Who (1978)
 Rajko Petrov Nogo: Planina i počelo (1978)
 Danko Oblak: Ježek (1978)
 Anđelka Martić: Šašavi dani (1978)
 Matko Meštrović: Obrisi bez obrasca (1978)
 Bogdan Krizman: Ante Pavelić i ustaše (1978)
 Slavko Jelinek: Stambeno-poslovni tornjevi na uglu Harambašićeve i Maksimirske (1978)
 Nikola Pastuović: Obrazovni ciklus (1978)
 Alexander Demandt: Metafore povijesti (1978)
 Hotimir Burger: Znanost povijesti (1978)
 James Kelman: Short Tales from the Night Shift (1978)
 Todor Kuljić: Fašizam (1978)
 Nicolas Philibert: La voix de son maître (1978)
 Andrew Arato: The Essential Frankfurt School Reader (1978)
 Sonja Manojlović: Mama, ja sam Don Juan (1978)
 Günther Anders: Kozmološke humoreske (1978)
 Günther Anders: Moje židovstvo (1978)
 Leonard Maltin: The Great Movie Comedians (1978)
 Stevan Raičković: Beleške o poeziji (1978)
 Stevan Raičković: Slučajni memoari (1978)
 Lucian Pintilie: Paviljon VI (1978)
 Davor Stuparić: Diplomati izvan protokola (1978)
 George A. Romero: The Amusement Park (1978)
 George A. Romero: Dawn of the Dead (1978)
 Yehiel De-Nur: Suza (1978)
 George Will: The Pursuit of Happiness and Other Sobering Thoughts (1978)
 The Beach Boys: MIU Album (1978)
 Zvonimir Magdić: Jedanaest veličanstvenih (1978)
 Gordon Parks: Flavio (1978)
 David Mamet: The Revenge of the Space Pandas (1978)
 David Mamet: Mr. Happiness (1978)
 John Woo: Hello, Late Homecomers (1978)
 John Woo: Follow the Star (1978)
 Tariq Ali: Inside the Revolution (1978)
 Tariq Ali: Chile. Lessons of the Coup (1978)
 Nicholas Ray: Marco (1978)
 Howard Brenton/Trevor Griffiths/Ken Campbell/David Hare: Deeds (1978)
 Howard Brenton: Sore Throats (1978)
 Don Letts: The Punk Rock Movie (1978)
 Paddy Chayefsky: Altered States (1978)
 Sidney Lumet: The Wiz (1978)
 Edward Said: Orientalism (1978)
 Norman Jewison: FIST (1978)
 David Thomson: America in the Dark (1978)
 Aretha Franklin: Almighty Fire (1978)
 Christopher R. Browning: The Final Solution and the German Foreign Office (1978)
 Garry Willis: Inventing America (1978)
 David Hare: Licking Hitler (1978)
 Alexander Walker: Shattered Silence (1978)
 Errol Morris: Gates of Heaven (1978)
 Charles Bukowski: Women (1978)
 Alan John Percival Taylor: The Russian War (1978)
 György Konrád/Iván Szelény: Put inteligencije u klasnu vlast (1978)
 Hal Ashby: Coming Home (1978)
 Irving Kristol: Two Cheers for Capitalism (1978)
 Peter Medak: The Odd Job (1978)
 Miroslav Bertoša: Istarsko vrijeme prošlo (1978)
 Nikita Mikhalkov: Five Evenings (1978)
 Heiner Müller: Hamletmašina (1978)
 Lordan Zafranović: Okupacija u 26 slika (1978)
 Stanley Hoffmann: Primacy or World Order (1978)
 Manoel de Oliveira: Pogubna ljubav (1978)
 Leszek Kołakowski: Glavni tokovi marksizma (1978)
 Puriša Đorđević: Trener (1978)
 Robert Conquest: Kolyma (1978)
 Bahrudin Čengić: Ljubav u jedanaestoj (1978)
 Nedjeljko Fabrio: Lavlja usta (1978)
 Nedjeljko Fabrio: Magnificat (1978)
 Allan Lichtman/Valerie French: Historians and the Living Past (1978)
 Allan Lichtman/Laura Irwin Langbein: Ecological Inference (1978)
 Allan Lichtman: Your Family History (1978)
 Sam Raimi: Clockwork (1978)
 Sam Raimi: Within the Woods (1978)
 Rexheo Qosja: Goli mitovi (1978)
 Zdravko Šotra: Pucanj u šljiviku preko reke (1978)
 Slobodan Šijan: Najlepša soba (1978)
 Žarko Korać: Čovek i grad. Osnovi ekološke psihologije (1978)
 Alan J. Pakula: Comes a Horseman (1978)
 Bruno Popović: Književna Europa i drugi fragmenti (1978)
 Jerry Lee Lewis: Jerry Lee Keeps Rockin’ (1978)
 Georges Perec: Sjećam se (1978)
 Georges Perec: Naputak za uporabu života (1978)
 Lada Kaštelan: Hrana za ptice (1978)
 Rainer Werner Fassbinder: U godini s 13 mjeseca (1978)
 Julian Kornhauser: Od mita do konkreta (1978)
 Graham Greene: The Human Factor (1978)
 Pankrti: Lepi in prijazni (1978)
 Ivan Klíma: Moja vesela jutra (1978)
 Branko Maleš: Tekst (1978)
 Ryszard Kapuściński: Nogometni rat (1978)
 Ryszard Kapuściński: Car (1978)
 Jerzy Kawalerowicz: Predsjednikova smrt (1978)
 Vjeran Katunarić: Vanjske migracije i promjene u porodici (1978)
 Konrád György/Iván Szelény: Put inteligencije u klasnu vlast (1978)
 Nora Ephron: Scribble, Scribble (1978)
 Rajko Grlić: Bravo, maestro (1978)
 Maja Bošković-Stulli: Usmena književnost (1978)
 Stojan Dimitrijević: Nastanak i raščlanjenost Vučedolske kulture u međurječju Dunava-Save-Drave (1978)
 Neil Young & Crazy Horse: Comes a Time (1978)
 Pavel Kohout: Krvnica (1978)
 Lynn Hunt: Revolution and Urban Politics in Provincial France (1978)
 Divna Zečević: Pučki književni fenomen (1978)
 Zdenka Kovačiček: Zdenka Kovačiček (1978)
 Edward Hallett Carr: A History of Soviet Russia (1978)
 Carlos Saura: Vezanih očiju (1978)
 Hayden White: Tropics of Discourse (1978)
 Petar Strčić: Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru (1978)
 Petar Strčić: Krk (1978)
 Ivo Petrinović: Političke ideje Palmira Togliattija (1978)
 John Carpetner: Halloween (1978)
 Octavia E. Butler: Survivor (1978)
 Max Frisch: Triptih (1978)
 François Furet: Tumačiti Francusku revoluciju (1978)
 Leb i sol: Leb i sol (1978)
 Leb i sol: Leb i sol 2 (1978)
 Anatolij Naumovič Ribakov: Teški pijesak (1978)
 Sheila Fitzpatrick (ed.): Cultural Revolution in Russia 1928-1931 (1978)
 Robert Sharlet: The New Soviet Constitution of 1977 (1978)
 Edo Murtić: OK (1978)
 Bob Seger: Strangers in Town (1978)
 Hrvoje Hitrec: Eko Eko (1978)
 Bruce Springsteen: Darkness on the Edge of Town (1978)
 Werner Herzog: Nosferatu – fantom noći (1978)
 Tom Petty & The Heartbreakers: You’re Gonna Get It (1978)
 Vojin Bakić: Spomenik žrtvama željezničke nesreće u Zagrebu (1978)
 Borivoj Dovniković: Škola hodanja (1978)
 Richard Stites: The Women’s Liberation Movement in Russia (1978)
 The Rolling Stones: Some Girls (1978)
 Bob Dylan: Street Legal (1978)
 Janko Matko: Bez krivnje krivi (1978)
 Louis Malle: Slatka mala (1978)
 Berislav Šerbetić/Mihajlo Kranjc/Branko Silađin: Projekt uređenja Trga Republike u Zagrebu (1978)
 Berislav Šerbetić/Mihajlo Kranjc/Branko Silađin: Projekt uređenja početka Gajeve ulice u Zagrebu (1978)
 Zvane Črnja: Kulturna povijest Hrvatske (1978)
 Éric Rohmer: Parceval Galski (1978)
 Claude Chabrol: Violette Nozière (1978)
 Richard Price: Ladies’ Man (1978)
 Susan Sontag: I, etcetera (1978)
 Woody Allen: Interiors (1978)
 Mihajlo Kranjc: Stambeno-poslovna zgrada u Plaškom (1978)
 Branko Lazarević: Filozofija i sociologija (1978)
 Ivan Golub: Maximus in minimis (1978)
 Krešo Golik: Ljubica (1978)
 Ágnes Heller: Renaissance Man (1978)
 Josip Vidmar: Oton Župančič (1978)
 The Clash: Give ‘Em Enough Rope (1978)
 Željko Ivanjek: U sjeni Južnog Medvjeda (1978)
 Ante Babaja: Čuješ li me sad (1978)
 Charles Lamb: Letters (1978)
 Valentin Petrovič Katajev: Vijenac moj od alem-kamena (1978)
 Harold Pinter: Prevara (1978)
 The Ramones: Road to Ruin (1978)
 Josip Osti: Grom iz vedra neba (1978)
 Billy Wilder: Fedora (1978)
 Mladen Markov: Smutnoe vreme II (1978)
 Goran Babić: Bića vatre, svjetlosti (1978)
 Danilo Nikolić: Zabune (1978)
 Branko Bauer: Boško Buha (1978)
 Aleksandar Tišma: Škola bezbozništva (1978)
 Miroslav Josić Višnjić: Osim sveta (1978)
 Miroslav Josić Višnjić: Rečima po platnu sveta (1978)
 Oktavijan Miletić: Talijin trag (1978)
 Tomaž Šalamun: Metoda angela (1978)
 Erih Koš: U potrazi za mesijom (1978)
 Isaac Bashevis Singer: Shosha (1978)
 Sam Shepard: Zakopano dijete (1978)
 Warren Beatty: Heaven Can Wait (1978)
 Derek Walcott: Pantomima (1978)
 Hans Magnus Enzensberger: Propast Titanika (1978)
 Patrick Modiano: Ulica mračnih dućana (1978)
 Drago Mlinarec: Sve je u redu (1978)
 Alice Munro: Što misliš tko si (1978)
 Franc Perko: Verstva v Jugoslaviji (1978)
 Odiseas Elitis: Maria Nefeli (1978)
 Kajetan Gantar: Helenizem (1978)
 Jovan Mirić: Rad i politika (1978)
 Valram Tihonovič Šalamov: Kolimske priče (1978)
 Henri Michaux: Dani šutnje (1978)
 Janez Rotar: K umevanju pripovedništva (1978)
 Marjan Britovšek: Delavsko gibanje in oblikovanje znanstvenega socializma (1978)
 Ivo Frangeš: Antun Barac (1978)
 Željko Ivanković: Nešto od onog što jest (1978)
 Muharem Pervić: Pripovedanje i mišljenje (1978)
 Muharem Pervić: Premijera (1978)
 Anton Baláž: Tiene minulosti (1978)
 Vlatko Pavletić: Ujević u raju svoga pakla (1978)
 Aleksandar Vučo: Nepovrat Humora Zaspalog (1978)
 Jovica Aćin: Paukova politika (1978)
 Vlatko Pavletić: Obuzdani gnjev (1978)
 Ante Stamać: Teorija metafore (1978)
 David Albahari: Obične priče (1978)
 David Albahari: Sudija Dimitrijević (1978)
 Seymour Martin Lipset: Nastajuće koalicije u američkoj politici (1978)
 Jacques Derrida: Istina u slikarstvu (1978)
 Nikola Štedul: Križar (1978)
 Alain Robbe-Grillet: Sjećanja iz zlatnoga trokuta (1978)
 Zdenko Lešić: Poezija i pozorište (1978)
 Henri Lefebvre: O državi (1978)
 Ljubomir Stefanović: Ribe, rakovi i školjke (1978)
 Bohumil Hrabal: Gradić gdje je vrijeme stalo (1978)
 Cees Nooteboom: Večer u Ishabanu (1978)
 Georges Simenon: Sve dok živim (1978)
 Juraj Martinović: Dragotin Kette (1978)
 Patrick Modian: Ulica mračnih dućana (1978)
 Slavko Leovac: Portreti srpskih pisaca 20. veka (1978)
 Zvonko Maković: Komete, komete… (1978)
 Irwin Shaw: Kratke priče (1978)
 Drago Jančar: Galijot (1978)
 Joseph Losey: Putovi na jug (1978)
 Dušan Bilandžić: Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1978)
 Jure Kaštelan: Divlje oko (1978)
 Rajko Petrov Nogo: Obilje i rasap materije (1978)
 Dubravko Jelčić: Hrvatski narod i književni preporod (1978)
 Nikola Batušić: Povijest hrvatskog kazališta (1978)
 Tzvetan Todorov: Simbolizam i tumačenje (1978)
 Mira Kolar-Dimitrijević: Položaj i struktura radničke klase sjeverne Hrvatske (1978)
 Danilo Kiš: Čas anatomije (1978)
 Borislav Pekić: Buđenje vampira (1978)
 Edward Wadie Said: Orijentalizam (1978)
 Gajo Petrović: Mišljenje revolucije (1978)
 Vitomil Zupan: Igra s đavolovim repom (1978)
 Danko Plevnik: Model izgradnje referalnog centra za regiju Karlovac (1978)
 Milivoj Solar: Uvod u filozofiju književnosti (1978)
 Antun Šoljan: Drugi ljudi na Mjesecu (1978)
 Tom Petty & The Heartbreakers: You’re Gonna Get It! (1978)
 Arsen Dedić: Kuća pored mora (1978)
 Momo Kapor: Hej, nisam ti to pričala (1978)
 Momo Kapor: Zoe (1978)
 Martin Amis: Uspjeh (1978)
 Dobrica Erić: Slavuj i sunce (1978)
 Dobriša Cesarić: Voćka poslije kiše (1978)
 Emir Kusturica: Nevjeste dolaze (1978)
 Emir Kusturica: Guernica (1978)
 Milivoj Slaviček: Otvoreno radi (eventualnog) preuređenja (1978)
 Dubravka Ugrešić: Poza za prozu (1978)
 Pete Hamill: Dirty Laundry (1978)
 Nedžad Ibrišimović: Živo i mrtvo (1978)
 Vesna Krmpotić: Ljevanica za Igora (1978)
 Vladimir Premec: Pohvala filodoksiji (1978)
 Bora Ćosić: Tutori (1978)
 Radovan Zogović: Noć i pola vijeka (1978)
 Brana Crnčević: Pet strana sveta (1978)
 Eduard Galić: Tomo Bakran (1978)
 Russell Kirk: Lord of the Hollow Dark (1979)
 Russell Kirk: The Princess of All Lands (1979)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Godine koje nestaju (1979)
 Nino Škrabe/Tahir Mujičić/Boris Senker: Porod od tmine (1979)
 Nino Škrabe: Vestern – filmovi, ljudi, legende (1979)
 Stjepan Čuić: Tridesetogodišnje priče (1979)
 Nikica Mihaljević: Pantologija (1979)
 Frances FitzGerald: America Revised (1979)
 Abbas Kiarostami: Prvi slučaj, drugi slučaj (1979)
 Strobe Talbott: Endgame (1979)
 Bruno Popović: Dan kao svaki drugi (1979)
 Mira Nair: Jama Street Masjid Journal (1979)
 Zvonko Posavec: Dijalektika i politika (1979)
 Lino Veljak: Marksizam i teorija odraza (1979)
 Bob Woodward/Scott Armstrong: The Brethren (1979)
 Allan Lichtman: Prejudice and the Old Politics (1979)
 Allan Lichtman/Joan Challinor: Kin and Communities (1979)
 Marko Vešović: Sijermini sinovi (1979)
 Pete Hamill: The Deadly Piece (1979)
 Don Chaffey: C. H. O. M. P. S. (1979)
 Ante Zemljar: Zapisi s Kube (1979)
 Catharine MacKinnon: Sexual Harassment of Working Women (1979)
 Michael Billing: Psychology, Racism and Fascism (1979)
 Neil Simon: They’re Playing Our Song (1979)
 Zoran Modli: Krilata katedra (1979)
 Ivan Alilović: Doktor Ante Radić, velikan hrvatske kulture (1979)
 Andrew Arato/Paul Breines: The Young Lukács and the Origins of Western Marxism (1979)
 Douglas Adams: The Hitchiker’s Guide to the Galaxy (1979)
 Ida Applebroog: Dyspepsia Works (1979)
 Hotimir Burger: Filozofija i kritika političke ekonomije (1979)
 Hotimir Burger: Filozofija tehnike (1979)
 Pierre Rosanvallon: Utopijski kapitalizam (1979)
 Ernest Gellner: Spectacles and Predicaments (1979)
 Ralph Nader/John Abbotts: Menace of Atomic Energy (1979)
 Alan Clarke: Scum (1979)
 Milan Vlajčić: Jednom i nikad više (1979)
 Hans Kelsen: Opća teorija normi (1979)
 Carl Sagan: Broca’s Brain (1979)
 Branislav Gligorijević: Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1979)
 Jonathan Demme: Last Embrace (1979)
 David Mamet: Prarie du Chien (1979)
 David Mamet: The Blue Hour (1979)
 Andrei Konchalovsky: Siberiade (1979)
 Gordon Parks: The Smile in Autumn (1979)
 The Beach Boys: Light Album (1979)
 Michael Freeden: New Liberalism (1979)
 Bahrudin Čengić: Ujed (1979)
 Garry Willis: Confessions of a Conservative (1979)
 Garry Willis: At Button’s (1979)
 Norman Jewison: …and Justice for All (1979)
 Alan John Percival Taylor: How Wars Begin (1979)
 Straub–Huillet: S oblaka otpora (1979)
 Edward Said: The Question of Palestine (1979)
 John Woo: Last Hurrah for Chivalry (1979)
 Maryse Condé: Desirada (1979)
 Jerry Lee Lewis: Jerry Lee Lewis (1979)
 Danko Grlić: Estetika (1979)
 Aretha Franklin: La Diva (1979)
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Uvod u francusku književnost 16. stoljeća (1979)
 Hal Ashby: Being There (1979)
 Mihailo Marković: Praxis, jugoslovenska filozofija društvenih znanosti (1979)
 David Cronenberg: Fast Company (1979)
 David Cronenberg: The Brood (1979)
 Alenka Goljevšček: Čudežni kamen (1979)
 Charles Bukowski: Play the Piano Drunk Like a Percussion Instrument Until the Fingers Begin to Bleed a Bit (1979)
 Charles Bukowski: Shakespeare Never Did This (1979)
 Nikita Mikhalkov: A Few Days from the Life of I. I. Oblomov (1979)
 Friedrich August von Hayek: Pravo, zakonodavstvo i sloboda (1979)
 Robert Wise: Star Trek (1979)
 papa Ivan Pavao II.: Čovjekov otkupitelj (1979)
 Steven Spielberg: Nineteen-Fourty-One (1979)
 Patricia Highsmith: Slowly, Slowly in the Wind (1979)
 Alan J. Pakula: Starting Over (1979)
 Rexheo Qosja: Od tipologije do periodizma (1979)
 Peter Bogdanovich: Saint Jack (1979)
 Cormac McCarthy: Suttree (1979)
 Paul Schrader: Hardcore (1979)
 Vladimir Vojnovič: Pretedent na prijestolje (1979)
 Boro Drašković: Usijanje (1979)
 Miroslav Toholj: To sniva lamparija (1979)
 Neven Jurica: Nacrt anđela (1979)
 Volker Schlöndorff: Limeni bubanj (1979)
 Andrew Scull: Museums and Madness (1979)
 Rainer Werner Fassbinder: Treća generacija (1979)
 Rainer Werner Fassbinder: Brak Marije Braun (1979)
 Lewis Mumford: My Work and Days (1979)
 Sydney Pollack: The Electric Horseman (1979)
 David Roberts: The Syndicalist Tradition and Italian Fascism (1979)
 Merzak Allouache: Mughamarat batal (1979)
 Božica Jelušić: Čekaonica drugog razreda (1979)
 Slobodan Šijan: Gradilište (1979)
 Slobodan Šijan: Ing. ugostiteljstva (1979)
 Slobodan Šijan: Kost od mamuta (1979)
 Goran Stefanovski: Divlje meso (1979)
 Šime Vulas: Albastrena jedra (1979)
 Robert Conquest: Present Danger (1979)
 Juraj Neidhardt: zgrada Izvršnog vijeća BiH (1979)
 Juraj Neidhardt: Zgrada Skupštine BiH (1979)
 Pavel Kohout: Atest (1979)
 Neil Young & Crazy Horse: Rust Never Sleeps (1979)
 Dario Džamonja: Priče iz moje ulice (1979)
 Abel Ferrara: The Driller Killer (1979)
 Edward Hallett Carr: The Russian Revolution (1979)
 Marija Vrbetić: 400 godina karlovačkog školstva (1979)
 Don Siegel: Escape from Alcatraz (1979)
 Ted Hughes: Remains of Elmet (1979)
 Péter Nádas: Susret (1979)
 Leb i sol: Ručni rad (1979)
 Petar Gudelj: Štit (1979)
 Jaromil Jileš: Mladić i Moby Dick (1979)
 Jaromil Jileš: Dnevnik nestalog (1979)
 Lynn Hunt: The Failure of the Liberal Republic in France 1795-1799 (1979)
 Radovan Popović: Isidorina brojanica (1979)
 Zdravko Šotra: Osvajanje slobode (1979)
 Jaroslav Šidak: Studije iz hrvatske povijesti za revolucija 1848-1849 (1979)
 Ken Loach: Black Jack (1979)
 Jasper Ridley: Napoleon III and Eugénie (1979)
 Ivo Šebalj: Moj doživljaj ulaska okupatora u Zagreb (1976-1979)
 Sheila Fitzpatrick: Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921-1932 (1979)
 Roy Orbison: Laminar Flow (1979)
 Enes Čengić: Pjesnik na srebrnoj cesti (1979)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Damn the Torpedoes (1979)
 Rudi Supek: Mašta (1979)
 Edward Bond: The Worlds (1979)
 Joseph Heller: Good as Gold (1979)
 Flannery O’Connor: The Habit of Being (1979)
 Mihajlo Kranjc: Stambeni nizovi s lokalima u Ogulinu (1979)
 Mihajlo Kranjc: Restoran na jezeru Sabljaci u Ogulinu (1979)
 Mihajlo Kranjc: Hotel u Josipdolu (1979)
 Radoslav Katičić: Prilog općoj teoriji poredbenog jezikoslovlja (1979)
 Bertrand Tavernier: Izravan prijenos smrti (1979)
 Octavia E. Butler: Kindred (1979)
 Werner Herzog: Woyzeck (1979)
 Željko Sabol: Sve je skriveno u tvome imenu (1979)
 Bob Dylan: Slow Train Coming (1979)
 Momo Kapor: Skitam i pričam (1979)
 Vanča Kljaković: Usporeno kretanje (1979)
 Rudolf Sremec: Pogled na film (1979)
 Francis Ford Coppola: Apocalypse Now (1979)
 Henry Alfred Kissinger: White House Years (1979)
 Fernand Braudel: Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od 15. do 18. stoljeća (1979)
 The Clash: London Calling (1979)
 Woody Allen: Manhattan (1979)
 Krzysztof Kieślowski: Kinoamater (1979)
 Margaret Eleanor Atwood: Život prije čovjeka (1979)
 Andrej Tarkovski: Stalker (1979)
 The Boys Next Door: Door, Door (1979)
 Margarethe von Trotta: Sestre ili ravnoteža sreće (1979)
 James Ivory: The Europeans (1979)
 Eugène Labiche Koltès: Borba crnca i pasa (1979)
 Vjeran Zuppa: Flora Tosca ili smrt engleske kraljice (1979)
 Ágnes Heller: On Instincts (1979)
 Jaroslav Seifert: Kišobran s Piccadillyja (1979)
 George Harrison: George Harrison (1979)
 Slobodan Prosperov Novak: Vučistrah i dubrovačka tragikomedija (1979)
 Pierre Macherey: Hegel ili Spinoza (1979)
 Heiner Müller: Nalog (1979)
 Antun Vrdoljak: Povratak (1979)
 Veljko Bulajić: Čovjek koga treba ubiti (1979)
 Péter Esterházy: Proizvodni roman (1979)
 Roman Polanski: Tessa (1979)
 Josip Sudar: Promotivne aktivnosti (1979)
 Edward Wadie Said: Pitanje Palestine (1979)
 Žarko Domljan: Arhitekt Hugo Ehrlich (1979)
 Vojo Šindolić: Prelazni prizor (1979)
 Douglas Hurd: An End to Promises (1979)
 Mile Stojić: Umjetnost tame (1979)
 Vladimir Tadej: Pakleni otok (1979)
 Petko Vojnić Purčar: Ljubavi Blanke Kolak (1979)
 Haruki Murakami: Hear the Wind Sing (1979)
 Grozdana Olujić: Sedefna ruža i druge bajke (1979)
 Patrick White: Twybornova stvar (1979)
 Veselko Koroman: Svijet ili dvije polovice (1979)
 J. J. Cale: 5 (1979)
 Goran Babić: Noćna rasa (1979)
 Goran Babić: Smrt u snu (1979)
 Ludwig Bauer: Parnjača Colombina (1979)
 Kajetan Gantar: Grške lirične forme in metrični obrasci (1979)
 Davor Rodin: Dijalektika i fenomenologija (1979)
 Miloš Forman: Hair (1979)
 Kingsley Amis: Jakeova stvar (1979)
 Tony Judt: Socialism in Provence 1871–1914 (1979)
 Drago Mlinarec: Tako lako (1979)
 V. S. Naipaul: Zavoj na rijeci (1979)
 1: Put u Dvigrad (1979)
 Andrzej Wajda: Gospođice iz Wilka (1979)
 Ifran Horozović: Salon gluhonijemih krojačica (1979)
 Danilo Nikolić: Oni su voleli srne (1979)
 Danilo Nikolić: Neko sat, a neko budilnik (1979)
 Elfride Jelinek: Što se dogodilo od kada je Nora napustila muža (1979)
 Marin Franičević: Rasprave o stihu (1979)
 Ivo Golub: Kalnovečki razgovori (1979)
 Veno Taufer: Ravnanje žebljev in druge pesmi (1979)
 Josip Vidmar: Obrazi (1979)
 Branimir Donat: Približavanje beskraju (1979)
 Mladen Markov: Srednje zvono (1979)
 Evald Flisar: Tisoč in ena pot (1979)
 Miodrag Pavlović: Bekstva po Srbiji (1979)
 Miodrag Pavlović: Vidovnica (1979)
 Veno Taufer: Sonetje (1979)
 Tomaž Šalamun: Po sledeh divjadi (1979)
 Tomaž Šalamun: Zgodovina svetlobe je oranžna (1979)
 Hans Carl Artmann: Gramatika ruža (1979)
 Prežihov Voranc: Gosposvetsko polje (1979)
 Darko Suvin: Metamorfoza znanstvene fantastike (1979)
 Ranko Risojević: Snovi o vječnom i pjesme smrti (1979)
 Oto Bihali Merin: Revizija umetnosti (1979)
 Immanuel Wallerstein: Kapitalistička svjetska ekonomija (1979)
 Czesław Miłosz: Vrt znanosti (1979)
 Tadeusz Różewicz: Pod ledinu (1979)
 Aleksandar Ristović: Ta putovanja (1979)
 Marian Brandys: Kraj svijeta lakih konjanika (1979)
 Jean-François Lyotard: Postmoderno stanje (1979)
 Hans Jonas: Načelo odgovornosti (1979)
 Richard Rorty: Filozofija i zrcalo prirode (1979)
 Jean Baudrillard: O zavođenju (1979)
 Bernard-Marie Koltès: Borba crnca i pasa (1979)
 Norman Mailer: Krvnikova pjesma (1979)
 Elfriede Jelinek: Što se dogodilo otkako je Nora napustila muža (1979)
 Dubravko Jelčić: Približavanje Sfingi (1979)
 Vojislav Lubarda: Preobraženje (1979)
 Žarko Puhovski: Kontekst kulture (1979)
 Ōe Kenzaburō: Suvremena igra (1979)
 Slobodan Šnajder: Držićev san (1979)
 Slobodan Šnajder: Snebivanje (1979)
 Václav Havel: Protest (1979)
 Philip Roth: Pisac iz sjene (1979)
 Ivan Aralica: Psi u trgovištu (1979)
 Milan Kundera: Život je drugdje (1979)
 Milan Kundera: Oproštajni valcer (1979)
 Dobrica Erić: Bašta sa sedam ruža (1979)
 Predrag Vranicki: Filozofske rasprave (1979)
 Predrag Vranicki: Marksizam i socijalizam (1979)
 Umberto Eco: Čitatelj in fabula (1979)
 Grozdana Olujić: Sedefna ruža i druge bajke (1979)
 Igor Mandić: Policajci duha (1979)
 David Bowie: Lodger (1979)
 Günter Grass: Sastanak u Telgteu (1979)
 Abdulah Sidran: Sarajevska zbirka (1979)
 Arthur C. Clarke: Rajska vrela (1979)
 Miroslav Beker: Povijest književnih teorija (1979)
 Karl Popper: Oba temeljna problema spoznajne teorije (1979)
 Igor Zidić: Miljenko Stančić (1979)
 Dušan Bilandžić: Teorija i praksa delegatskog sistema (1979)
 Ćamil Sijarić: Raška zemlja Rascija (1979)
 Gajo Petrović: Suvremena filozofija (1979)
 Milorad Pavić: Ruski hrt (1979)
 Ljubomir Stefanović: Tvornica ribljih konzervi (1979)
 Dobrica Ćosić: Vreme smrti (1979)
 Ivo Brešan: Groteskne tragedije (1979)
 Ivo Brešan: Smrt predsjednika kućnog savjeta (1979)
 Italo Calvino: Ako jedne zimske noći neki putnik… (1979)
 Nikola Šop: Nedohod (1979)
 Emir Kusturica: Bife ‘Titanik’ (1979)
 Oriana Fallaci: Muškarac (1979)
 René Char: Zatvoreni prozori i vrata na krov (1979)
 Pavle Ugrinov: Zadat život (1979)
 Milivoj Slaviček: Pjesme neke buduće knjige (1979)
 Pavao Pavličić: Umjetni orao (1979)
 Stjepan Draganić (urednik): Časopis “Kaj” – 400-godišnjica Karlovca – ličnosti i njihova djela (1979)
 Anto Gardaš: Tajna zelene pećine (1979)
 Vesna Parun: Magareći otok (1979)
 Vesna Parun: Igre pred oluju (1979)
 Marko Veselica: Hrvatsko nacionalno pitanje (1980)
 Al Green: The Lord Will Make a Way (1980)
 Ranko Marinković: Zajednička kupka (1980)
 Jonathan Rosenbaum: Moving Places (1980)
 Alberto Manguel/Gianni Guadalupi: Rječnik imaginarnih mjesta (1980)
 Predrag Finci: Govor prepiski (1980)
 Don DeLillo: Amazons (1980)
 Nikša Stančić: Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji (1980)
 Dušan Jovanović: Karamazovi (1980)
 Peter Calvocoressi/Ann Bristow: Freedom to Publish (1980)
 Peter Calvocoressi: Top Secret Ultra (1980)
 Peter Calvocoressi: From Byzantium to Eton (1980)
 David S. Broder: Changing of the Guard (1980)
 Joseph Ruben: Gorp (1980)
 Stan Greenberg: Race and State in Capitalist Development (1980)
 David Brin: Sundiver (1980)
 Ken Russell: Altered States (1980)
 David S. Broder: The Pursuit of the Presidency (1980)
 Pete Hamill: The Invisible City (1980)
 Dennis Hopper: Out of the Blue (1980)
 Haynes Johnson: In the Absence of Power (1980)
 Mahmoud Darwish: Glazba ljudskog mesa (1980)
 Mahmoud Darwish: Tjelesna himna (1980)
 The Beach Boys: Keepin’ the Summer Alive (1980)
 Aleida Assmann: Legitimnost fikcije (1980)
 István Szabó: Sigurnost (1980)
 István Szabó: Zelena ptica (1980)
 Mircea Cărtărescu: Faruri, vitrine, fotografi (1980)
 György Mihály Vajda: Država i socijalizam (1980)
 Yehiel De-Nur: Daniella (1980)
 Jaromil Jileš: Isplata u naturi (1980)
 Jaromil Jileš: Bijeg od kuće (1980)
 Jaromil Jileš: Leti Alfonsov svijet (1980)
 Jaromil Jileš: Bohuslav Martinu (1980)
 Ivan Alilović: Tragom hrvatske kulturne baštine u Hercegovini (1980)
 Ludvík Vaculík: Češki sanovnik (1980)
 Charles Jarrott: The Last Flight of Noah’s Ark (1980)
 Leonard Maltin: Of Mice and Magic (1980)
 David Rousset: Drama političkog sukobljavanja (1980)
 Andrea Dworkin: The New Woman’s Broken Heart (1980)
 Ivan Kordić: Večernje vino (1980)
 Carl Sagan: Cosmos (1980)
 Douglas Adams: The Restaurant at the End of the Universe (1980)
 Arthur Rubinstein: My Many Years (1980)
 Vasilije Krestić: Istorija srpske štampe u Hrvatskoj (1980)
 Alexander Walker: Garbo (1980)
 Michael Beschloss: Kennedy and Roosevelt (1980)
 Sidney Lumet: Just Tell Me What You Want (1980)
 Igor Karaman (ur.): Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture (1980)
 Alex Cox: Sleep is for Sissies (1980)
 Tariq Ali: Trotsky for Begginers (1980)
 Alan Clarke: Vodka Cola (1980)
 Howard Brenton: The Romans in Britain (1980)
 Howard Brenton/Tony Howard: A Short Sharp Shock (1980)
 Jonathan Demme: Melvin and Howard (1980)
 Neil Simon: I Ought to Be in Pictures (1980)
 Aretha Franklin: Aretha (1980)
 Elias Canetti: Baklja u uhu (1980)
 David Hare: Dreams of Leaving (1980)
 Truman Capote: Music for Cameleons (1980)
 Azra: Azra (1980)
 Maria Todorova: Engleska, Rusija i tanzimat (1980)
 Stanley Kubrick: The Shining (1980)
 Alan John Percival Taylor: Politicians, Socialism and Historians (1980)
 Alan John Percival Taylor: Revolutions and Revolutionaries (1980)
 Nicolas Roeg: Bad Timing (1980)
 Jan Patočka: Heretički eseji o filozofiji povijesti (1980)
 Nicholas Ray: Lightning Over Water (1980)
 Damir Barbarić: Vježbe u filozofiji (1980)
 John Hersey: Aspects of the Presidency (1980)
 Paul Auster: Facing the Music (1980)
 John Woo: From Riches to Rags (1980)
 John Maxwell Coetzee: Waiting for the Barbarians (1980)
 Stjepan Tomaš: Taininska četvrt (1980)
 Henry Jaglom: Sitting Ducks (1980)
 Matko Meštrović: Teorija dizajna i problemi okoline (1980)
 Samuel Fuller: The Big Red One (1980)
 Michael Marrus: The Politics of Assimilation (1980)
 Peter Medak: Changeling (1980)
 Peter Medak: The Babysitter (1980)
 Jürgen Moltmann: Trojstvo i Kraljevstvo Božje (1980)
 Karpo Godina: Splav Meduze (1980)
 Ljubomir Tadić: Autoritet i porodica (1980)
 Maurice Pialat: Lou Lou (1980)
 Ivan Cvitković: Bilješke o religiji (1980)
 Ivan Cvitković: Marksistička misao i religija (1980)
 Mike Leigh: Grown-Ups (1980)
 Lillian Hellman: Maybe (1980)
 Puriša Đorđević: Osam kila sreće (1980)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Opeklina (1980)
 Amos Gitai: In Search of Identity (1980)
 Amos Gitai: House (1980)
 Milan Rakovac: Priko Učke (1980)
 Milan Rakovac: Sik (1980)
 Jerry Lee Lewis: When Two Worlds Collide (1980)
 Jerry Lee Lewis: Killer Country (1980)
 Richard Sennett: Authority (1980)
 Akira Kurosawa: Kagemusha (1980)
 Ephraim Kishon: Knjiga o obitelji (1980)
 Patricia Highsmith: The Boy Who Followed Ripley (1980)
 Johnnie To: The Enigmatic Case (1980)
 Milko Valent: Leptiri arhetipa (1980)
 Robert Conquest: We and They (1980)
 Paul Schrader: American Gigolo (1980)
 Zvonimir Bajsić: Ne (1980)
 Pankrti: Dolgcajt (1980)
 Stephen F. Cohen: Bukharin and the Bolshevik Revolution (1980)
 Don Siegel: Rough Cut (1980)
 Nadežda Čačinović: Subjekt kritičke teorije (1980)
 Jim Jarmusch: Permanent Vacation (1980)
 Gilbert Durand: Prugasta duša (1980)
 John Cassavetes: Gloria (1980)
 Antony Beevor: For Reasons of State (1980)
 Peter Handke: Pouka brda Saint-Victoire (1980)
 Leb i sol: Beskonačno (1980)
 Radovan Popović: Život Miloša Crnjanskog (1980)
 DOA: Something Better Change (1980)
 Vinko Foretić: Povijest Dubrovnika do 1808 (1980)
 John Carpetner: The Fog (1980)
 Petar Gudelj: Ilirka (1980)
 Mircea Eliade: Devetnaest ruža (1980)
 Richard Pipes: Struve, Liberal on the Right (1980)
 Vaso Popović: Priče iz belog sveta (1980)
 Philip K. Dick: VALIS (1980)
 Octavia E. Butler: Wild Seed (1980)
 Perry Anderson: Arguments within English Marxism (1980)
 Drago Ivanišević: Čovjeku riječ (1980)
 Edo Murtić: Tri čempresa (1980)
 Péter Nádas: Pogreb (1980)
 Leopold Tyrmand: Dnevnici 1954 (1980)
 Bruce Springsteen: The River (1980)
 Stephen F. Cohen/Alexander Rabinowitch/Robert Sharlet: The Soviet Union Since Stalin (1980)
 Jakov Bratanić: Dubrovnik (1980)
 Ljubomir Simović: Vidik na dve vode (1980)
 Aldo Kliman: Ugao (1980)
 Neil Young: Hawks and Doves (1980)
 Bob Seger: Against the Wind (1980)
 Radoslav Putar: Tošo Dabac (1980)
 The Rolling Stones: Emotional Rescue (1980)
 Vjekoslav Bajsić: Strah za granicu (1980)
 Zvonimir Majdak: Gadni parking (1980)
 Bob Dylan: Saved (1980)
 Bernardo Bernardi: Hotel „Liburnija“ (1980)
 Eduard Galić: Novela od kapetana (1980)
 Boro Krivokapić: Treba li spaliti Kiša (1980)
 Ivan Piteša: Hotel u Jasenovcu (1980)
 Fuad Muhić: Anarhizam (1980)
 Fuad Muhić: O divergentnim ideološkim platformama u kulturnom stvaralaštvu (1980)
 Hrvoje Hitrec: Petrica Kerempuh (1980)
 Božidar Rašica: Adaptacija zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu (1980)
 Krsto Papić: Tajna Nikole Tesle (1980)
 Carlos Saura: Krvava svadba (1980)
 Robert D. Kaplan: Carta’s Guide to Israel and Jordan (1980)
 Michelangelo Antonioni: Tajna dvorca Oberwald (1980)
 Alain Resnais: Moj ujak iz Amerike (1980)
 Mile Pešorda: Slušam tvoj glas (1980)
 Jacques-Yves Cousteau: Oceanski svijet (1980)
 Pedro Almodóvar: Pepi, Luci, Bom i druge djevojke iz grupe (1980)
 Sławomir Mrożek: Pješice (1980)
 The Ramones: End of the Century (1980)
 Margarethe von Trotta: Olovno vrijeme (1980)
 The Clash: Sandinista (1980)
 Slobodan Šijan: Ko to tamo peva (1980)
 Marguerite Duras: Ljeto ’80 (1980)
 Louis Malle: Atlantic City (1980)
 Marijan Korošić: Antiinflaciona politika (1980)
 Woody Allen: Stardust Memories (1980)
 Fulvio Tomizza: Prijateljstvo (1980)
 The Birthday Party: The Birthday Party (1980)
 Zvonimir Milčec: Posljednji zvižduk (1980)
 Dubravko Škiljan: Pogled u lingvistuku (1980)
 Ante Babaja: Izgubljeni zavičaj (1980)
 Dušan Janjić: Otvoreno pitanje nacije (1980)
 Lawrence Ferlinghetti: Književni San Francisco (1980)
 Branko Belan: Sintaksa i poetika filma (1980)
 Dubravka Oraić Tolić: Pejzaž u djelu A. G. Matoša (1980)
 Haruki Murakami: Pinball, 1973 (1980)
 Sam Shepard: Pravi Zapad (1980)
 Christopher Isherwood: Moj guru i njegov učenik (1980)
 Gordana Ćirjanić: Mesečeva trava (1980)
 Erih Koš: Pripovetka i pripovedanje (1980)
 Ivan Lalić: O poeziji dvanaest pesnika (1980)
 Aleksandar Marks/Vladimir Jutriša: Crna ptica (1980)
 Vladeta Jerotić: Između autoriteta i slobode (1980)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Pustinja (1980)
 Slobodan Blagojević: Proze, tlapnje, stance (1980)
 Patrick Modiano: Jedna mladost (1980)
 Čedomir Popov: Srbija na putu oslobođenja (1980)
 Ifran Horozović: Testament iz mladosti (1980)
 Petko Vojnić Purčar: Kameno žito (1980)
 José Saramago: Podignut sa zemlje (1980)
 Martin Scorsese: Raging Bull (1980)
 Gojko Nikoliš: Sava Mrkalj (1980)
 Andrzej Wajda: Dirigent (1980)
 Ludwig Wittgenstein: Primjedbe o filozofiji psihologije (1980)
 Marjan Britovšek: Korenine stalinizma in negativne posledice kulta osebnosti v graditvi socializma (1980)
 Marjan Britovšek: Carizem, revolucija, stalinizem (1980)
 Boško Lomović: Čari Paule Prečiste (1980)
 Slobodan Selenić: Prijatelji (1980)
 Nikola Milošević: Filozofija strukturalizma (1980)
 Maurice Blanchot: Bjeskonačni razgovor (1980)
 Jovan Ćirilov: Neko vreme u Salcburgu (1980)
 Aleksandar Vučo: Omame, kraj (1980)
 Stipe Šuvar: Politika i kultura (1980)
 Janez Rotar: Struktura i iskaz (1980)
 Ivan Ivanji: Na kraju ostaje reč (1980)
 Tomaž Šalamun: Maske (1980)
 Derviš Sušić: Tale (1980)
 Julia Kristeva: Moći užasa (1980)
 Dunja Fališevac: Hrvatska srednjovjekovna proza (1980)
 Josip Vidmar: Presoje (1980)
 Milenko Vučetić: Kako se prekalio čelik (1980)
 David Lynch: Čovjek-slon (1980)
 Cees Nooteboom: Rituali (1980)
 Veljko Barbieri: Trojanski konj (1980)
 Muhsin Rizvić: Bosanskohercegovačke književne studije (1980)
 Muhsin Rizvić: Književni život Bosne i Hercegovine između dva rata (1980)
 Dobrica Erić: Sricanje žene (1980)
 Dobrica Erić: Leto u Kalipolju (1980)
 Dobrica Erić: Čardak između četiri jabuke (1980)
 Anđelko Vuletić: Dan hapšenja Vile Vukas (1980)
 Anđelko Vuletić: Čempresi u zavičaju (1980)
 Anaïs Nin: Dnevnici (1980)
 Elie Wiesel: Oporuka ubijenoga židovskog pjesnika (1980)
 Bohumil Hrabal: Dvorio sam engleskoga kralja (1980)
 Bohumil Hrabal: Prebučna samoća (1980)
 Umberto Eco: Znak (1980)
 Umberto Eco: Ime ruže (1980)
 Jorge Semprún: Koja lijepa nedjelja (1980)
 Michel Tournier: Gašpar, Melkior i Baltazar (1980)
 Mirko Marjanović: Povijest izgubljene duše (1980)
 Žarko Puhovski: Povijest i revolucija (1980)
 Zvonimir Mrkonjić: Zvonjelice (1980)
 Italo Calvino: Prijeđimo preko toga (1980)
 Vitomil Zupan: Komedija ljudskog tkiva (1980)
 Pavao Pavličić: Press (1980)
 Nikola Šop: Bosanska trilogija (1980)
 Patrick Modian: Jedna mladost (1980)
 Vladimir Dedijer: Interesne sfere (1980)
 Vladimir Dedijer: Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita 1 (1980)
 Zvonimir Mrkonjić: Sustav i slika (1980)
 Dušan Kovačević: Ko to tamo peva (1980)
 Rajko Petrov Nogo: Koliba i tetka koza (1980)
 Nedžad Ibrišimović: Bog si ove hefte (1980)
 Nedžad Ibrišimović: Zmaj od Bosne (1980)
 Matija Bećković: Lele i kuku (1980)
 Dubravka Ugrešić: Nova ruska proza (1980)
 Ivo Brešan: Svečana večera u pogrebnom poduzeću (1980)
 Stjepan Čuić: Dnevnik po novome kalendaru (1980)
 Ćamil Sijarić: Francuski pamuk (1980)
 George Jones: He Stopped Loving Her Today (1980)
 Van Morrison: Common One (1980)
 George Friedman: The Political Philosophy of the Frankfurt School (1981)
 Adam Pribičević: Moj život (1981)
 Dušan Slavković: Biti novinar (1981)
 James Hoberman: Home Made Movies (1981)
 Robert D. Putnam/Joel D. Aberbach/Bert A. Rockman: Bureaucrats and Politicians (1981)
 William Keith Chambers Guthrie: History of Greek Philosophy I-VI (1981)
 Živko Jeličić: Gola Julija (1981)
 Alasdair MacIntyre: After Virtue (1981)
 Edward Wadie Said: Krivotvorenje islama (1981)
 Andrea Dworkin: Pornography. Men Possessing Women (1981)
 Vladimir Dedijer: Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita 2 (1981)
 Alain Peyrefitte: Konji jezera Hadoga (1981)
 Milivoj Solar: Smrt Sancha Panze (1981)
 Fran Lebowitz: Social Studies (1981)
 John Updike: Rabbit is Rich (1981)
 Doyle McManus: Free at Last (1981)
 Russell Kirk: Libertarians (1981)
 Abel Ferrara: Ms .45 (1981)
 Raymond Carver: What We Talk About When We Talk About Love (1981)
 Yehiel De-Nur: Osveta (1981)
 Miroslav Antić: Svašta umijem (1981)
 George A. Romero: Knightriders (1981)
 Alenka Goljevšček: Če zmaj požre mamo (1981)
 Alenka Goljevšček: Hiša (1981)
 Alenka Goljevšček: Kralj Matjaž, kako se imaš (1981)
 Alenka Goljevšček: Srečanje na Osojah (1981)
 Vladimir Pavlović: Zemlja zebnje (1981)
 Albert O. Hirschman: Eseji u prekoračenju (1981)
 István Szabó: Mefisto (1981)
 Danijel Dragojević: Razdoblje karbona (1981)
 Charles Jarrott: Condorman (1981)
 Charles Jarrott: The Amateur (1981)
 Ida Applebroog: Blue Books (1981)
 Richard Schechner: The End of Humanism (1981)
 Pierre Rosanvallon: Kriza države blagostanja (1981)
 Vladimir Visocki: Nerv (1981)
 Ernest Gellner: Muslim Society (1981)
 Arthur Penn: Four Friends (1981)
 Vladimir Stojančević: Srpska nacionalna revolucija i obnova države (1981)
 Vladimir Stojančević: Srpski narod pod turskom vlašću u prvoj polovini 19. veka (1981)
 Jaromil Jileš: Opera u vinogradu (1981)
 Aleksander Trumić: Urbano selo (1981)
 Dragan Bogetić/Olivera Bogetić: Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti (1981)
 Alasdair Gray: Lanark (1981)
 Vasilije Krestić: Srbi u Habsburškoj Monarhiji (1981)
 John Waters: Polyester (1981)
 John Waters: Shock Value (1981)
 Agnès Varda: Mur murs (1981)
 Agnès Varda: Bilježenje (1981)
 Neil Simon: Fools (1981)
 John Woo: To Hell with the Devil (1981)
 John Woo: Laughing Times (1981)
 Howard Brenton: Thirteenth Night (1981)
 Sidney Lumet: Prince of the City (1981)
 Harold Clurman: Nine Plays of the Modern Theather (1981)
 Alexander Walker: Peter Sellers (1981)
 Manoel de Oliveira: Francisca (1981)
 David Thomson: Overexposures (1981)
 Garry Willis: Explaining America (1981)
 Ken Loach: Looks and Smiles (1981)
 Edward Said: Covering Islam (1981)
 Annie Ernaux: Sleđena žena (1981)
 Oliver Stone: The Hand (1981)
 Ante Zemljar: Eh, moj Žiko (1981)
 Robert Guédiguian: Last Summer (1981)
 Vladimir Pištalo: Slikovnica (1981)
 Sam Raimi: The Evil Dead (1981)
 Duško Radović: Beograde, dobro jutro II (1981)
 Nikita Mikhalkov: Family Relations (1981)
 Charles Bukowski: Dangling in the Tournefortia (1981)
 Sydney Pollack: Absence of Malice (1981)
 Dragan Jeremić: Narcis bez lica (1981)
 Peter Medak: Zorro, the Gay Blade (1981)
 Stanley Hoffmann: Duties Beyond Borders (1981)
 Lordan Zafranović: Pad Italije (1981)
 Nadežda Čačinović: Pisanje i mišljenje (1981)
 Alan J. Pakula: Rollover (1981)
 Andrija Krešić: Filozofija religije (1981)
 John Boorman: Excalibur (1981)
 Mihailo Marković: Filozofski osnovi nauke (1981)
 Aretha Franklin: Love All the Hurt Away (1981)
 Danko Grlić: Friedrich Nietzsche (1981)
 Amos Gitai: American Mythologies (1981)
 James M. Cain: The Baby in the Icebox (1981)
 Rainer Werner Fassbinder: Lola (1981)
 Rainer Werner Fassbinder: Lili Marleen (1981)
 Patricia Highsmith: The Black House (1981)
 Andrzej Żuławski: Opsjednutost (1981)
 Andrzej Żuławski: Javna žena (1981)
 Mladen Lazić: Radništvo i samoupravljanje (1981)
 John Huston: Annie (1981)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Otok Krim (1981)
 Peter Bogdanovich: They All Laghued (1981)
 Robert Paxton/Michael Marrus: Vichy France and the Jews (1981)
 David Cronenberg: Scanners (1981)
 Miroslav Toholj: Apotekarin raj i muške stvari (1981)
 Leb i sol: Sledovanje (1981)
 Kosta Čavoški: Mogućnosti slobode u demokratiji (1981)
 Zdravko Šotra: Šesta brzina (1981)
 John Wyon Burrow: A Liberal Descent (1981)
 Azra: Sunčana strana ulice (1981)
 Edgar Morin: Kako izaći iz 20. stoljeća (1981)
 Michael Mann: Thief (1981)
 Richard Pipes: U.S.-Soviet Relations in the Era of Détente (1981)
 Hal Ashby: Second-Hand Hearts (1981)
 Goran Stefanovski: Let u mjestu (1981)
 Sylvia Plath: The Collected Poems (1981)
 DOA: Hardcore ’81 (1981)
 Pavel Kohout: Marija se bori s anđelima (1981)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Užginski kremlj (1981)
 Rajko Grlić: Samo jednom se ljubi (1981)
 Vladimir Jankélévitch: Paradoks morala (1981)
 Šarlo akrobata: Bistriji ili tuplji čovek biva kad… (1981)
 Jasper Ridley: The History of England (1981)
 Thomas Harris: Red Dragon (1981)
 Zdenka Kovačiček: Frka (1981)
 Mirko Valentić: Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849-1881 (1981)
 Mirko Valentić/Fedor Moačanin: Vojna krajina u Hrvatskoj (1981)
 Errol Morris: Vernon, Florida (1981)
 Predrag Marković: Li-mun, isceđen (1981)
 John Carpetner: Escape from New York (1981)
 Radovan Popović: Istina o Dučiću (1981)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Hard Promises (1981)
 Rastko Močnik: Mesečevo zlato (1981)
 Astrid Lindgren: Ronja, razbojnička kći (1981)
 Pankrti: Namesto tebe (1981)
 Tomislav Premerl: Rekonstrukcija drvene kapele u Lijevim Štefankima (1981)
 Fuad Muhić: Staljinizam (1981)
 Fuad Muhić: Misao i čin revolucije (1981)
 Neil Young & Crazy Horse: Re-ac-tor (1981)
 Peko Dapčević: Od Pirineja do Cetinja (1981)
 Peko Dapčević: Kazivanja o beogradskoj operaciji (1981)
 Jaroslav Šidak: Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti (1981)
 Vojin Bakić: Spomenik ustanka, Brezovica (1981)
 Vojin Bakić: Spomen-obilježje naroda Hrvatske u Šumaricama (1981)
 Georgij Paro: Iz prakse (1981)
 Berislav Šerbetić: Obiteljska kuća u Korčuli (1981)
 Andrej Mitrović: Prodor na Balkan (1981)
 The Rolling Stones: Tattoo You (1981)9
 Rudi Supek: Psihologija i antropologija (1981)
 Rudi Supek: Zanat sociologa (1981)
 Bob Dylan: Shot of Love (1981)
 Ivan Filipčić: Kulturni centar u Pazinu (1981)
 The Ramones: Pleasant Dreams (1981)
 Mihajlo Kranjc: Stambena zgrada u Plaškom (1981)
 Berislav Šerbetić/Vojin Bakić: Spomenik ustanku naroda Korduna i Banije na Petrovoj gori (1981)
 Mile Pešorda: Prelijevanja (1981)
 Wolfgang Petersen: Das Boot (1981)
 Betty Friedan: The Second Stage (1981)
 Karel Reisz: The French Lieutenant’s Woman (1981)
 Warren Beatty: Reds (1981)
 Slobodan Prosperov Novak: Zašto se Euridika osvrnula (1981)
 Haruki Murakami: Walk, Don’t Run (1981)
 Ivica Maštruko: Klani mir katoličanstva (1981)
 Ante Sony Jakić: Konji (1981)
 Stojan Čelić: Između sveta i slike (1981)
 Ken Burns: Brooklyn Bridge (1981)
 Emmanuel Roblès: Venecija zimi (1981)
 Zoran Tadić: Ritam zločina (1981)
 Dubravka Oraić Tolić: Urlik Amerike (1981)
 J. J. Cale: Shades (1981)
 Johannes Becher: Sabrana djela (1981)
 Aleksandar Tišma: Begunci (1981)
 George Harrison: Somewhere in England (1981)
 Bertrand Tavernier: Veliko čišćenje (1981)
 Marguerite Duras: Outside (1981)
 Nikola Tanhofer: Filmska fotografija (1981)
 The Birthday Party: Prayers on Fire (1981)
 V. S. Naipaul: Među vjernicima – islamističko putovanje (1981)
 Voja Čolanović: Levi dlan, desni dlan (1981)
 Boa: Boa (1981)
 Veljko Bulajić: Visoki napon (1981)
 John Ashbery: Kao što znamo (1981)
 Vatroslav Mimica: Banović Strahinja (1981)
 Gao Xingjian: Uvod u tehnike modernog romana (1981)
 Tine Hribar: Resnica o resnici (1981)
 Wole Soyinka: Aké (1981)
 Salman Rushdie: Djeca ponoći (1981)
 Đuro Šušnjić: Šanse religijske obnove (1981)
 Toni Morrison: Tar Baby (1981)
 Nadine Gordimer: Julyjev narod (1981)
 Zdravko Tomac: Socijalističko samoupravljanje (1981)
 Eugenio Montale: Ostali stihovi (1981)
 Jaroslav Seifert: Sve ljepote svijeta (1981)
 Miloš Forman: Ragtime (1981)
 Danilo Nikolić: Spisak zasluga (1981)
 Ivan Golub: Čežnja za licem (1981)
 Alojz Rebula: Zeleno izgnanstvo (1981)
 Vuk Drašković: Sudija (1981)
 Hadžem Hajdarević: Seoba obala (1981)
 Vidosav Stevanović: Moj Lazare (1981)
 Miodrag Popović: Zatočenik pamćenja (1981)
 Miodrag Popović: Jota (1981)
 Andrzej Wajda: Čovjek od željeza (1981)
 Patrick White: Napukline u staklu (1981)
 Claude Simon: Georgike (1981)
 Tony Parsons: Platinum Logic (1981)
 Mirko Božić: Tijela i duhovi (1981)
 Evald Flisar: Južno od severa (1981)
 Alice Walker: Dobru ženu ne možeš obuzdati (1981)
 Josip Vidmar: Esej o lepoti (1981)
 Tomaž Šalamun: Balada za Metko Krašovec (1981)
 Aleksandar Ristović: Ulog na senke (1981)
 Ranko Risojević: Slike za utjehu (1981)
 Ranko Risojević: Veliki matematičari (1981)
 Vladeta Jerotić: Neurotične pojave našeg vremena (1981)
 Gojko Nikoliš: Memoari, korijeni, stablo pavetina (1981)
 Steven Spielberg: Riders of the Lost Ark (1981)
 Milorad Popović: S trga glodara (1981)
 Terry Gilliam: Time Bandits (1981)
 Mort Rosenblum: Coups and Earthquakes (1981)
 Bohumil Hrabal: Harlekinovi milijuni (1981)
 Bohumil Hrabal: Nježni barbarin (1981)
 Vitomir Lukić: Seansa (1981)
 Svetlana Velmar-Janković: Dorćol (1981)
 Egon Bondy: Invalidni rođaci (1981)
 Henri Lefebvre: Kritika svakidašnjeg života (1981)
 Jean Baudrillard: Simularkumi i simulacija (1981)
 Cees Nooteboom: Pjesma privida i zbiljnosti (1981)
 Alija Isaković: Krajnosti (1981)
 Vojislav Lubarda: Anatema (1981)
 Mario Vargas Llosa: Rat za kraj svijeta (1981)
 Mario Vargas Llosa: Između Sartrea i Camusa (1981)
 Mario Vargas Llosa: Gospođica iz Tacne (1981)
 Branko Bošnjak: Smisao filozofske egzistencije (1981)
 Philip Roth: Oslobođeni Zukermann (1981)
 Slobodan Šnajder: Hrvatski Faust (1981)
 Viktor Žmegač: Njemačka književnost na prijelazu stoljeća (1981)
 Václav Havel: Gorski hotel (1981)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: Užginski kremlj (1981)
 Milan Kundera: Knjiga smijeha i zaborava (1981)
 Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek u raljama života (1981)
 Michel Tournier: Vampirov let (1981)
 Ismail Kadare: Sumrak stepskih bogova (1981)
 Miljenko Smoje: Velo misto (1981)
 Miljenko Smoje: Dnevnik jednog penzionera (1981)
 Georges Simenon: Intimni memoari (1981)
 Zdenko Škreb: Književnost i povijesni svijet (1981)
 Milorad Pavić: Nove beogradske priče (1981)
 Martin Amis: Drugi ljudi (1981)
 Zvonko Maković: Miroslav Šutej (1981)
 Ivan Slamnig: Hrvatska verifikacija (1981)
 Slavko Mihalić: Pohvala praznom džepu (1981)
 Arsen Dedić: Carevo novo ruho (1981)
 Momo Kapor: Una (1981)
 Ivo Brešan: Arheološka iskapanja kod sela Dilj (1981)
 Vesna Parun: Salto mortale (1981)
 Milivoj Slaviček: Trinaesti pejzaž (1981)
 Franjo Tuđman: Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi (1981)
 Gabriel García Márquez: Kronika najavljene smrti (1981)
 Pavao Pavličić: Večernji akt (1981)
 Zvonimir Milčec: Priča o novinama (1981)
 Vasko Popa: Rez (1981)
 George Steiner: Prijevoz A. H. u San Cristóbal (1981)
 Petar Šegedin: Getsemanski vrtovi (1981)
 Oskar Davičo: Gospodar zaborava (1981)
 Vesna Krmpotić: Jednina i dvojina (1981)
 Vesna Krmpotić: Dogovor (1981)
 Henri Michaux: Traženi putovi. Izgubljeni putovi. Transgresije (1981)
 Stjepan Čuić: Orden (1981)
 Stjepan Čuić: Tajnoviti ponor (1981)
 Vesna Pusić: Europski industrijski odnosi (1981)
 Ivan Slamnig: Dronta (1981)
 Jürgen Habermas: Teorija komunikativnoga djelovanja (1981)
 Karlo Štajner: Povratak iz Gulaga (1981)
 Miloš Kordić: Šuma na rukama (1981)
 Anto Gardaš: Ljubičasti planet (1981)
 Emir Kusturica: Sjećaš li se, Dolly Bell (1981)
 Vladimir Semjonovič Visocki: Nerv (1981)
 Dragutin Tadijanović: Prijateljstvo riječi (1981)
 Luis Cernuda: Neobjavljena pisma (1981)
 Antun Vrdoljak: Kiklop (1982)
 Gabriel García Márquez/Plinio Apuleyo Mendoza: Miris Guave (1982)
 Miloš Kordić: Izrezano oko (1982)
 Miloš Kordić: Konjanik (1982)
 Al Green: Higher Plane (1982)
 Al Green: Precious Lord (1982)
 Dušan Jovanović: Hladna vojna babice Mraz (1982)
 Jacques Lassaigne: Francisco Zúñiga (1982)
 Don DeLillo: The Names (1982)
 Dragan Pavelić: Psihodinamski pristup neutronskom karakteru (1982)
 Marko Vešović: Rodonačelnik (1982)
 Dolf Sternberger: Ustavni patriotizam (1982)
 Peter Calvocoressi/Phillip Windsor: New Alignments (1982)
 Zdravko Šotra: Priče iz radionice (1982)
 Zdravko Šotra: Idemo dalje (1982)
 Paul C. Light: The President’s Agenda (1982)
 Albert O. Hirschman: Mijenjati sudjelovanja (1982)
 Mladen Dolar: Struktura fašističnega gospodstva (1982)
 Robert Reich/Ira Magaziner: Minding America’s Business (1982)
 J. J. Cale: Grasshopper (1982)
 Nina. J. Easton/Ronald Brownstein: Reagan’s Ruling Class (1982)
 Staniša Tutnjević: Socijalna proza u Bosni i Hercegovini između dva rata (1982)
 Alenka Goljevšček: Volk in rdeča kapica (1982)
 Alenka Goljevšček: Zakaj avto zjutraj noče vžati (1982)
 Alenka Goljevšček: Mit in slovenska ljudska pesem (1982)
 Patricia Highsmith: Not Thinking with the Dishes (1982)
 Michael Billing: Ideology and Social Psychology (1982)
 John Woo: Plan Jane to the Rescue (1982)
 Douglas Adams: Life, the Universe and Everything (1982)
 Sonja Manojlović: Civilne pjesme (1982)
 Laslo Sekelj: O anarhizmu (1982)
 Richard Dawkins: The Extended Phenotype (1982)
 Mahmoud Darwish: Oda Bejrutu (1982)
 Zuko Džumhur: Hodoljublja (1982)
 Zuko Džumhur: Putovanja bijelom lađom (1982)¸
 Dubravko Horvatić: Bašćina (1982)
 Zvonko Posavec: Nihilizam modernih znanosti (1982)
 Jaromil Jileš: Čarobni Prag Rudolfa II. (1982)
 Günther Anders: Kafka, za i protiv (1982)
 Holm Sundhaussen: Povijest Jugoslavena (1982)
 Lucian Pintilie: Karnevalske scene (1982)
 Fernando Cartoga: Oblikovanje republikanskog pokreta (1982)
 Predrag Matvejević: Jugoslavenstvo danas (1982)
 George A. Romero: Creepshow (1982)
 Veselin Golubović: Osnove marksizma (1982)
 George Will: The Pursuit of Virtue and Other Tory Notions (1982)
 Miroljub Stojanović: Životno djelo Staleta Popova (1982)
 R. D. Laing: The Voice of Experience (1982)
 David Rousset: Naslijeđe boljševičke revolucije (1982)
 Juliette Gréco: Jujube (1982)
 Nikola Martić: Duša i tijelo (1982)
 Chris Marker: Bez sunca (1982)
 David Mamet: Edmond (1982)
 Peter Medak: Cry for the Strangers (1982)
 Angelo Panebianco: Modeli partija (1982)
 Mira Nair: So Far from India (1982)
 Garry Willis: The Kennedy Imprisonment (1982)
 Eric Hobsbawm: The History of Marxism I (1982)
 Norman Jewison: Best Friends (1982)
 Charles Bukowski: Ham on Rye (1982)
 Hal Ashby: Looking to Get Out (1982)
 Richard Reeves: American Journey (1982)
 Richard Reeves: Jet Lag (1982)
 Joseph McBride: Hawks on Hawks (1982)
 Elsa Morante: Aracoeli (1982)
 Francis Ford Coppola: One from the Heart (1982)
 Paul Auster: The Invention of Solitude (1982)
 Alan Clarke: Made in Britain (1982)
 Alan Clarke: Baal (1982)
 Stjepan Tomaš: Moljac i noćni čuvar (1982)
 Alan J. Pakula: Sophie’s Choice (1982)
 Mihailo Marković: Demokratski socijalizam (1982)
 Andrei Konchalovsky: Split Cherry Tree (1982)
 David Grossman: Duel (1982)
 Sydney Pollack: Tootsie (1982)
 Trivo Inđić: Savremena Španija (1982)
 Karpo Godina: Rdeči boogie (1982)
 Miladin Životić: Revolucija i kultura (1982)
 Aretha Franklin: Jump to It (1982)
 Ivan Cvitković: Religije u BiH (1982)
 Ivan Cvitković: SKJ i religija (1982)
 Ivan Cvitković: Krleža o religiji (1982)
 Mike Leigh: Home, Sweet Home (1982)
 Leszek Kołakowski: Religija (1982)
 Samuel Fuller: White Dog (1982)
 Ćiril Petešić: Katoličko svećenstvo u NOB-u (1982)
 Paul Schrader: Cat People (1982)
 Dobrica Erić: Moj drug, Milivojevićev lug (1982)
 Amos Gitai: Field Diary (1982)
 Hal Foster: The Mink’s Cry (1982)
 Emanuel Levinas: Etika i beskonačno (1982)
 Miroslav Mikuljan: Hoću živjeti (1982)
 Fred Inglis/Martin Robertson/Basil Blackwell: Radical Earnestness (1982)
 Bob Seger: The Distance (1982)
 Kosta Čavoški: Ustavnost i federalizam (1982)
 Richard Sennett: The Frog Who Dared to Croak (1982)
 Straub–Huillet: Otkupljenjem (1982)
 Straub–Huillet: Prekaslo/prekasno (1982)
 Bruno Popović: Tema krležiana (1982)
 Rainer Werner Fassbinder: Čežnja Veronike Voss (1982)
 Rainer Werner Fassbinder: Querelle (1982)
 Stanko Korać: Srpski roman između dva rata 1914-1941 (1982)
 Stanko Korać: Patnja i nada (1982)
 Michael Hoffman: Privileged (1982)
 Antony Beevor: The Spanish Civil War (1982)
 Miloš Macourek: Mach i Šebestová (1982)
 Stanley Jordan: Touch Sensitive (1982)
 Juraj Kolarić: Istočni kršćani (1982)
 Željko Ivanković: Utrka puževa (1982)
 Don Siegel: Jinxed (1982)
 Jean d’ Ormesson: Moj posljednji san bit će za vas (1982)
 Lewis Mumford: Sketches from Life (1982)
 Yazoo: Upstairs at Eric’s (1982)
 Pavel Kohout: Namisli svete Klare (1982)
 Crosby, Stills, Nash: Daylight Again (1982)
 Ljubomir Simović: Um za morem (1982)
 Ciril Ribičič: SBK (1982)
 Leb i sol: Akustična trauma (1982)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Vrijeme suodgovornosti (1982)
 John Carpetner: The Thing (1982)
 François Furet: U radionici povijesti (1982)
 Stephen F. Cohen: An End to Silence (1982)
 Zvonimir Bono Šagi: Traganja za novom crkvenom praksom (1982)
 Petar Gudelj: Vrulja (1982)
 Petar Gudelj: Mit i med (1982)
 Petar Gudelj: Osmoliš (1982)
 Neil Young: Trans (1982)
 Ive Šimat Banov: Testen (1982)
 Sidney Lumet: Deathtrap (1982)
 Sidney Lumet: The Verdict (1982)
 Ryszard Kapuściński: Šahinšah (1982)
 The Birthday Party: Junkyard (1982)198
 Enes Čengić: Krleža (1982)
 Jasper Ridley: Statesman and Saint (1982)
 Azra: Filigranski pločnici (1982)
 Boro Krivokapić: Pitao sam Krležu (1982)
 Mladen Machiedo: Aeroliti (1982)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Long After Dark (1982)
 John Fowles: Mantissa (1982)
 Bruce Springsteen: Nebraska (1982)
 Divna Zečević: Pučko književno štiva u hrvatskim kalendarima prve polovice 19. stoljeća (1982)
 Milan Basta: Rat je završen sedam dana kasnije (1982)
 George Harrison: Gone Troppo (1982)
 Željko Sabol: U gluho doba (1982)
 Werner Herzog: Fitzcarraldo (1982)
 John Arden: Silence Among the Weapons (1982)
 Sławomir Mrożek: Vatzlav (1982)
 Nedeljko Dragić: Put k susjedu (1982)
 Fuad Muhić: Sarajevo ’84. (1982)
 Fuad Muhić: Marksizam i svjetsko-historijski proces socijalizma (1982)
 Fuad Muhić: O demokratskom centralizmu i partijskom federalizmu (1982)
 Alberto Moravia: Priča iz prapovijesti (1982)
 Pankrti: Državni ljubimci (1982)
 Pankrti: Svoboda (1982)
 Sheila Fitzpatrick: The Russian Revolution (1982)
 The Clash: Combat Rock (1982)
 Ivan Piteša: Interijer robne kuće „Grama“ (1982)
 Wim Wenders: Stanje stvari (1982)
 Miro Vuksanović: Gorske oči (1982)
 Zvonimir Majdak: Biba, okreni se prema zapadu (1982)
 Jean-Luc Godard: Strast (1982)
 Milton Friedman/A. J. Schwartz: Monetarni trendovi u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu (1982)
 Saul Bellow: Dekanov prosinac (1982)
 Claude Chabrol: Klobučarove utvare (1982)
 Edward Bond: Summer (1982)
 Michelangelo Antonioni: Identifikacija žene (1982)
 Jure Krišto: Političke uspomene i rad dra Branimira Jelića (1982)
 Éric Rohmer: Pauline na plaži (1982)
 Péter Esterházy: Agnes (1982)
 Boa: Ritam strasti (1982)
 Kazuo Ishiguro: Blijedi obris brežuljaka (1982)
 Tom Stoppard: The Real Thing (1982)
 Shintaro Ishihara: The Ruin of the Nation (1982)
 Robert Plant: Pictures at Eleven (1982)
 Haruki Murakami: A Wild Sheep Chase (1982)
 Michel Butor: Repertoari (1982)
 Josip Kregar: Politički aspekti odnosa građana i uprave (1982)
 Douglas Hurd: Teorije revolucije i socijalizam (1982)
 Radovan Ivšić: Aixaia ili Moć riječi (1982)
 Slobodan Šijan: Maratonci trče počasni krug (1982)
 Đuro Šušnjić: Cvetovi i tla (1982)
 Ivan Lovrenović (ur.): Hrestomatija bosanskih franjevaca (1982)
 Thomas Bernhard: Wittgensteinov nećak (1982)
 Sam Shepard: Motelski zapisi (1982)
 Marguerite Yourcenar: Poput vode koja teče (1982)
 Northrop Frye: Veliki kod (1892)
 Octavio Paz: Časna sestra Ivana Agneza od Križa ili o zamkama vjere (1982)
 Herta Müller: Nizine (1982)
 Pavle Ugrinov: Carstvo zemaljsko (1982)
 Dragoslav Adamović: Razgovori sa savremenicima (1982)
 Slobodan Selenić: Pismo-glava (1982)
 Alice Walker: Boja purpura (1982)
 José Saramago: Samostanska spomenica (1982)
 Daša Drndić: Put do subote (1982)
 Alice Munro: Jupiterovi mjeseci (1982)
 Ivo Svetina: Bulbui (1982)
 Antonije Isaković: Tren II (1982)
 Stojan Novaković: Istorija i tradicija (1982)
 Vuk Drašković: Nož (1982)
 Aleksandar Jerkov: Metod i fantazma (1982)
 Jovan Mirić: Pluralizam interesa i samoupravna demokracija (1982)
 Steven Spielberg: E. T. (1982)
 Ranko Risojević: Priče iz novina (1982)
 Viktor Žmegač: Književnost i zbilja (1982)
 Tadeusz Różewicz: Zamka (1982)
 Dobrica Ćosić: Stvarno i moguće (1982)
 Milorad Popović: So Jude (1982)
 Richard Rorty: Posljedice pragmatizma (1982)
 Tomaž Šalamun: Antologija svetlobe (1982)
 Orhan Pamuk: Dževdet-beg i njegovi sinovi (1982)
 Predrag Vranicki: Socijalistička alternativa (1982)
 Ivan Kušan: Strašni kauboj (1982)
 Anaïs Nin: Rani dnevnici (1982)
 Joža Horvat: Operacija stonoga (1982)
 Irwin Shaw: Prihvatljivi gubici (1982)
 Alija Isaković: Hasanaginica (1982)
 Milovan Baletić: Ispunjavanje zavjeta (1982)
 Slavko Leovac: Romansijer Miloš Crnjanski (1982)
 Ivan Aralica: Put bez sna (1982)
 Ante Stamać: Odronske poredbe (1982)
 Ivo Brešan: Nečastivi na filozofskom fakultetu (1982)
 David Albahari: Opis smrti (1982)
 Aleksandar Flaker: Poetika osporavanja (1982)
 Svetislav Basara: Priče o nestajanju (1982)
 Ranko Marinković: Pustinja (1982)
 Jan Mukařovský: Studije iz poetike (1982)
 Dušan Kovačević: Sabirni centar (1982)
 Tzvetan Todorov: Osvajanje Amerike (1982)
 Thomas Bernhard: Wittgensteinov nećak (1982)
 Drago Jančar: Disident Arnož i njegovi (1982)
 Pavao Pavličić: Pjesma za rastanak (1982)
 Mira Kolar-Dimitrijević: Položaj radničke klase u Sremu 1918-1941 (1982)
 Arsen Dedić: Arsen pjeva djeci (1982)
 Borislav Pekić: 186. stepenik (1982)
 Petar Šegedin: Tišina (1982)
 Vitomil Zupan: Levijatan (1982)
 Abdulah Sidran: Prepoznavanje prirode i društva (1982)
 Milivoj Solar: Suvremena svjetska književnost (1982)
 Stanko Lasić: Krleža – kronologija života i rada (1982)
 Predrag Matvejević: Stari i novi razgovori s Krležom (1982)
 Mihailo Lalić: Dokle gora zazeleni (1982)
 Brana Crnčević: Sibiri (1982)
 Brana Crnčević: Emigrant i igra (1982)
 Mihailo Lalić: Dokle gora zazeleni (1982)
 Ivan Očak: Krleža – Partija (1982)
 Josif Brodski: Rimske elegije (1982)
 Svetozar Petrović: Povijest svjetske književnosti, I (1982)
 Marijan Matković: Stope na stazi (1982)
 Bronisław Szatyn: Propusnica za Židova (1983)
 Dušan Jovanović: Vojaška skrivnost (1983)
 Al Green: I’ll Rise Again (1983)
 Al Green: White Christmas (1983)
 Dragan Stojanović: Čitanje Dostojevskog i Tomasa Mana (1983)
 P. J. O’Rourke: Modern Manners (1983)
 Jonathan Rosenbaum/James Hoberman: Midnight Movies (1983)
 Jonathan Rosenbaum: Film. The Front Line (1983)
 Božo Bek: Ivan Meštrović (1983)
 Abbas Kiarostami: Sugrađanin (1983)
 David Brin: Startide Rising (1983)
 Martin Mosebach: Krevet (1983)
 Robert Alan Dahl: Dilemmas of Pluralist Democracy (1983)
 Alain Peyrefitte: Kada ruža vene (1983)
 Mario Vargas Llosa: Kathie i vodenkonj (1983)
 Robert Reich: The Next American Frontier (1983)
 Žarko Trebješanin: Fromove dihotomije (1983)
 Spomenka Hribar: Ubiti očeta (1983)
 Nicolas Roeg: Eureka (1983)
 Jerzy Andrzejewski: Nitko (1983)
 Andrea Dworkin: Right-Wing Women (1983)
 Günther Anders: Narativi. Gej filozofija (1983)
 Alenka Goljevšček: Gornastenisedimuha (1983)
 Miroljub Stojanović: Zaplanjske balade (1983)
 Todor Kuljić: Teorije o totalitarizmu (1983)
 John Mearsheimer: Conventional Deterrence (1983)
 Vladimir Gligorov: Socijalistički žanr (1983)
 Eric Hobsbawm: The Invention of Tradition (1983)
 Douglas Adams/John Lloyd: The Meaning of Liff (1983)
 Bogdan Krizman: Ustaše i Treći Reich (1983)
 Tine Hribar: Drama herpenenja (1983)
 Tine Hribar: Metoda Marxovega Kapitala (1983)
 Velimir Ivančević: Institucije upravnog prava (1983)
 George Will: Statecraft and Soulcraft (1983)
 Ernest Gellner: Nations and Nationalism (1983)
 Richard Schechner: From the Ramilla to the Avantgarde (1983)
 Milan Vlajčić: Ćuti i plivaj dalje (1983)
 Vasilije Krestić/Radoš Ljušić (ur.): Srbija u oslobodilačkom pokretu na Balkanu od Pariskog mira do Berlinskog kongresa (1983)
 Vasilije Krestić: Politički, privredni i kulturni život u Hrvatskoj i Slavoniji (1983)
 Vasilije Krestić: Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska ideja (1983)
 Vasilije Krestić (ur.): Srbi i Mađari u revoluciji (1983)
 Sidney Lumet: Daniel (1983)
 Richard Reeves: Passage to Peshawar (1983)
 Graham T. Allison/Nobuhiko Ushiba/Thierry de Montbrial: Sharing International Responsibility Among the Trilateral Countries (1983)
 Jaromil Jileš: Nepotpuno pomračenje (1983)
 Veselin Golubović: Suvremenost Marxova mišljenja (1983)
 Angela Ricci Lucchi: Karagoez katalog 9.5 (1983)
 Tariq Ali: Can Pakistan Survive (1983)
 Agnès Varda: Minuta za sliku (1983)
 James Kelman: Not While the Giro (1983)
 Howard Brenton: The Genius (1983)
 Howard Brenton/Tunde Ikoli: Sleeping Policeman (1983)
 David Grossman: The Smile of the Lamb (1983)
 Zoran Živković: Savremenici budućnosti (1983)
 Bob Balaban: The Brass Ring (1983)
 Peter Biskind: Seeing is Believing (1983)
 Neil Simon: Brighton Beach Memoirs (1983)
 Edward Bond: Lear (1983)
 David Mamet: The Frog Prince (1983)
 David Mamet: Glengarry Glen Ross (1983)
 John Maxwell Coetzee: Life and Times of Michael K. (1983)
 Nikita Mikhalkov: Without Witness (1983)
 Truman Capote: One Christmas (1983)
 Alexander Walker: Joan Crawford (1983)
 Joseph Nye: Living with Nuclear Weapons (1983)
 Annie Ernaux: Trg (1983)
 Garry Willis: Lead Time (1983)
 Alan John Percival Taylor: A Personal History (1983)
 Edward Said: The World, the Text and the Critic (1983)
 David Cronenberg: Videodrome (1983)
 David Cronenberg: The Dead Zone (1983)
 Charles Bukowski: Hot Water Music (1983)
 Charles Bukowski: Tales of Ordinary Madness (1983)
 Charles Bukowski: The Bukowski/Purdy Letters (1983)
 Charles Bukowski: The Most Beautiful Woman in Town (1983)
 Francis Ford Coppola: The Outsiders (1983)
 Francis Ford Coppola: Rumble Fish (1983)
 Duško Radović: Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak (1983)
 Hal Ashby: Let’s Spend the Night Together (1983)
 Stjepan Tomaš: Smrtna ura (1983)
 Henry Jaglom: Can She Bake a Cherry Pie (1983)
 Irving Kristol: Reflections of a Neo-Conservative (1983)
 Matko Meštrović: Svijet, svijest i zavisnost (1983)
 Steven Spielberg: Twilight Zone (1983)
 Martin Lings: Muhammad (1983)
 Yazoo: You and Me Both (1983)
 Borivoj Dovniković: Škola crtanog filma (1983)
 Mike Leigh: Meantime (1983)
 Stanley Hoffmann: Dead Ends (1983)
 Danko Grlić: Za umjetnost (1983)
 Aretha Franklin: Get It Right (1983)
 Ljubomir Tadić: Filozofija prava (1983)
 Michael Mann: The Keep (1983)
 Bogdan Tirnanić: Beograd za početnike (1983)
 Ivan Cvitković: Religija. Pitanja i odgovori (1983)
 Ivan Cvitković: Pravni položaj vjerskih zajednica u BiH (1983)
 Milan Rakovac: Riva i druži (1983)
 Patricia Highsmith: People Who Knock on the Door (1983)
 Roberto Benigni: Uznemiravaš me (1983)
 Kosta Čavoški/Vojislav Koštunica: Stranački pluralizam i monizam (1983)
 Antony Beevor: The Faustian Pact (1983)
 Ruth Beckermann: Return to Vienna (1983)
 Miodrag Karadžić: To kad uvati ne pušta (1983)
 Slobodan Šijan: Kako sam sistematski uništen od idiota (1983)
 Nora Ephron: Heartburn (1983)
 Azra: Kad fazani lete (1983)
 Azra: Krivo srastanje (1983)
 Ljubomir Simović: Deset obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj (1983)
 Ljubomir Simović: Istočnice (1983)
 Ljubomir Simović: Duplo dno (1983)
 Zdravko Šotra: Igmanski marš (1983)
 Claude Lévi-Strauss: Udaljeni pogled (1983)
 Maja Bošković-Stulli: Usmena književnost nekad i danas (1983)
 Frode Grytten: Start (1983)
 Sam Peckinpah: The Osterman Weekend (1983)
 Julian Kornhauser: Zajednički jezik (1983)
 Victor Erice: El sur (1983)
 Nebojša Vasović: Struna/Suton (1983)
 Nebojša Vasović: Poezija kao izvanumište (1983)
 Borislav Vujčić: Krik regruta (1983)
 Borislav Vujčić: Bezimena (1983)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Katolička crkva i hrvatski narod (1983)
 R.E.M.: Murmur (1983)
 Dražen Katunarić: Mramorni Bakho (1983)
 John Wyon Burrow/Stefan Collini/Donald Winch: That Noble Science of Politics (1983)
 Petar Džadžić: Hrastova greda u kamenoj kapiji (1983)
 Dragovan Šepić: Vlada Ivana Šubašića (1983)
 Leb i sol: Kalabalak (1983)
 Mića Popović: Ishodište slike (1983)
 Sveta Lukić: Kineski pečat (1983)
 Kinky Friedman: Under the Double Ego (1983)
 Ian Kershaw: Popular Opinion and Dissent in the Third Reich (1983)
 Perry Anderson: In the Tracks of Historical Materialism (1983)
 Bob Dylan: Infidels (1983)
 John Carpetner: Christine (1983)
 Gloria Steinem: Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1983)
 Miro Gavran: Kreontova Antigona (1983)
 Rastko Močnik: Raziskave za sociologijo književnosti (1983)
 The Ramones: Subterranean Jungle (1983)
 Predrag Marković: Morali bi doći nasmejani lavovi (1983)
 Max Frisch: Dnevnici (1983)
 Božidar Rašica: Adaptacija kazališta na tvrđavi Ravelin u Dubrovniku (1983)
 Flannery O’Connor: The Presence of Grace (1983)
 Rosa Montero: Tretirat ću te kao kraljicu (1983)
 Carlos Saura: Carmen (1983)
 Boris Domagoj Biletić: Zublja šutnje (1983)
 The Rolling Stones: Undercover (1983)
 Ivan Piteša: Mliječni odjel tržište Dolac (1983)
 Péter Esterházy: Kirijaši (1983)
 Jean-Luc Godard: Carmen (1983)
 Božica Jelušić: Kopernikovo poglavlje (1983)
 Alain Resnais: Život je roman (1983)
 Dragan Velikić: Pogrešan pokret (1983)
 Woody Allen: Zelig (1983)
 Šime Vučetić: Krležino književno djelo (1983)
 Zoran Tadić: Treći ključ (1983)
 Neven Jurica: Unatrag (1983)
 Marijan Korošić: Ekonomske nejednakosti u jugoslavenskoj privredi (1983)
 Richard Price: The Breaks (1983)
 Andrej Tarkovski: Nostalgija (1983)
 Robert Plant: The Principle of Moments (1983)
 Terry Eagleton: Literary Theory (1983)
 J. J. Cale: #8 (1983)
 Ifran Horozović: Karta vremena (1983)
 László Végel: Dupla ekspozicija (1983)
 Ante Peterlić: Ogledi o devet autora (1983)
 Sam Shepard: Lud od ljubavi (1983)
 Gordana Ćirjanić: Gospa od sedam grehova (1983)
 Boa: Govor tijela (1983)
 Vojo Šindolić: Tuba Mediterana (1983)
 Aleksandar Tišma: Vere i zavere (1983)
 Veljko Bulajić: Veliki transport (1983)
 Nikola Batušić: Gavella i kazalište (1983)
 Salman Rushdie: Stid (1983)
 László Végel: Dupla ekspozicija (1983)
 Čedomir Popov: Istorija srpskog naroda (1983)
 Erih Koš: Izlet u Paragvaj (1983)
 Petko Vojnić Purčar: Prstenovani gavran (1983)
 Drago Mlinarec: Pomaknuto (1983)
 Voja Čolanović: Miris promašaja (1983)
 Alojz Rebula: Hribi, pokrijte nas (1983)
 Radoslav Petković: Zapisi iz godine jagoda (1983)
 Doris Lessing: Kanop u Gardu – arhivi (1983)
 Milorad Belančić: Isto i sasvim drugo (1983)
 Veselko Koroman: Mihovil (1983)
 Maurice Blanchot: Neprihvatljivo zajedništvo (1983)
 Tomaž Šalamun: Glas (1983)
 Gary Snyder: Put kroz Indiju (1983)
 Grgo Gamulin: The Blind Dissenter (1983)
 Elfride Jelinek: Pijanistica (1983)
 Marin Franičević: Povijest hrvatske renesansne književnosti (1983)
 Camilo José Cela: Mazurka za dva mrtvaca (1983)
 Jaroslav Seifert: Biti pjesnikom (1983)
 Alice Walker: U potrazi za vrtovima naših majki (1983)
 Ivan Golub: Strasni život (1983)
 Ivan Golub: Slavenstvo Jurja Križanića (1983)
 Nathalie Sarraute: Djetinjstvo (1983)
 Srečko Koslovel: Pesmi (1983)
 Vidosav Stevanović: Noćas je noć (1983)
 Roger Martin du Gard: Dnevnik pukovnika Maumorta (1983)
 Andrzej Wajda: Danton (1983)
 Vidosav Stevanović: Poslednji gost (1983)
 Danilo Pejović: Hermeneutika, znanost i praktična filozofija (1983)
 Anton Podbevšek: Rihard Jakopič (1983)
 Claude Simon: Berenikina kosa (1983)
 Rusmir Mahmutćehajić: Krv i tinta (1983)
 Miodrag Popović: Pamtivek (1983)
 Josip Vidmar: Mrtvaški ples (1983)
 Derviš Sušić: Žar i mir (1983)
 Tony Parsons: Limelight Blues (1983)
 Vladimir Velebit: Sjećanja (1983)
 Darko Suvin: Viktorijanska znanstvena fantastika (1983)
 Ranko Risojević: Dječaci sa Une (1982)
 Borislav Radović: Pesme 1971-1982 (1983)
 Lino Veljak: Filozofija prakse Antonija Gramscija (1983)
 Italo Calvino: Palomar (1983)
 Immanuel Wallerstein: Povijesni kapitalizam (1983)
 David Albahari (ur.): Savremena svetska priča (1983)
 Jean-François Lyotard: Raskol (1983)
 Jean Baudrillard: Fatalne strategije (1983)
 Seymour Martin Lipset: Jaz povjerenja (1983)
 Julia Kristeva: Ljubavne priče (1983)
 Philippe Sollers: Žene (1983)
 Velimir Visković: Mlada proza (1983)
 Elfriede Jelinek: Pijanistica (1983)
 Branko Bošnjak: Filozofija i povijest (1983)
 Amos Oz: U zemlji Izraelovoj (1983)
 Slobodan Šnajder: Confiteor (1983)
 Hans-Georg Gadamer: Heideggerovi putevi (1983)
 Hans-Georg Gadamer: Pohvala teoriji (1983)
 Boško Lomović: Crni skakač na C6 (1983)
 Juraj Martinović: Sonetni vijenac Franca Prešerna (1983)
 Nenad Brixy: Tajna crvenog salona (1983)
 Latinka Perović: Pera Todorović (1983)
 Philip Roth: Sat anatomije (1983)
 Milan Kangrga: Etika ili revolucija (1983)
 Josip Oslić: Filozofsko utemeljenje etike kod Vladimira Solojeva (1983)
 Veljko Barbieri: Epitaf carskog gurmana (1983)
 Orhan Pamuk: Tiha kuća (1983)
 Radomir Konstantinović: Biće i jezik (1983)
 Václav Havel: Pogreška (1983)
 Dubravka Ugrešić: Život je bajka (1983)
 Dušan Kovačević: Balkanski špijun (1983)
 Zvonko Maković: Činjenice (1983)
 Umberto Eco: Sedam godina žudnje (1983)
 Vesna Krmpotić: Vilin Svlak (1983)
 Tomislav Ladan: Parva mediaevalia (1983)
 Norman Mailer: Drevne večeri (1983)
 Dragoslav Mihailović: Čizmaši (1983)
 Momo Kapor: Off (1983)
 Apartman 69: Seti se moje pesme (1983)
 Vladimir Dedijer: Put za Sarajevo (1983)
 Edward Wadie Said: Svijet, tekst, kritičar (1983)
 Franci Zagoričnik: Sveder (1983)
 Andrej Mitrović: Sučeljenje sa srednjoevropskim imperijalizmom (1983)
 Andrej Mitrović: Nadrastanje poraza i podela (1983)
 Mirko Marjanović: Braća (1983)
 Zdravko Škreb & Ante Stamać (ur.): Uvod u književnost (1983)
 Zbigniew Brzezinski: Power and Principle – Memoirs of the National Security Adviser (1983)
 Ted Hughes: River (1983)
 Jovan Mirić: Svijet, svijest i zavisnost (1983)
 Josip Županov: Marginalije o društvenoj krizi (1983)
 Danilo Kiš: Enciklopedija mrtvih (1983)
 Pavao Pavličić: Dunav (1983)
 Ludvik Vaculík: Češka sanjarica (1983)
 Mihailo Lalić: Gledajući dolje na drumove (1983)
 Heiner Müller: Kvartet (1983)
 Ljubivoje Ršumović: Imate li Ršuma (1983)
 Bora Ćosić: Poslovi/sumnje/snovi Miroslava Krleže (1983)
 Karl Popper: Realizam i svrha znanosti (1983)
 Milorad Pavić: Rađanje nove srpske književnosti (1983)
 Czesław Miłosz: Svjedočanstvo poezije (1983)
 Zvane Črnja: Sukobi oko Krleže (1983)
 Momo Kapor: Knjiga žalbi (1984)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Plamen i led (1984)
 Abbas Kiarostami: Prvašići (1984)
 Živko Jeličić: Eseji (1984)
 Dragan Stojanović: Ironija i značenje (1984)
 Al Green: Trust in God (1984)
 Robert D. Putnam/Nicholas Bayne: Hanging Together (1984)
 John Updike: The Witches of Eastwick (1984)
 Erih Koš: Bosanske priče (1984)
 Russell Kirk: Watchers at the Straight Gate (1984)
 Joseph Ruben: Dreamscape (1984)
 Dolf Sternberger: O različitim konceptima mira (1984)
 Bob Woodward: Wired (1984)
 Staniša Tutnjević: Pod istim uglom (1984)
 Pete Hamill: The Guns of Heaven (1984)
 Mahmoud Darwish/Samih al-Quasim: Žrtve karte (1984)
 Mahmoud Darwish: Opsada morskih elegija (1984)
 Vladimir Gligorov: Gledišta i sporovi o industrijalizaciji i socijalizmu (1984)
 Abel Ferrara: Fear City (1984)
 David Brin: The Practice Effect (1984)
 Alexander Demandt: Pad Rima (1984)
 Alexander Demandt: Neobjavljena priča (1984)
 Michel Foucault: Povijest spolonosti (1984)
 Zvonko Posavec: Filozofsko-političke rasprave (1984)
 Albert O. Hirschman: Skupno napredovanje (1984)
 Alenka Goljevšček: Pod Prešernovo glavo (1984)
 Yehiel De-Nur: Borba sa životom (1984)
 Douglas Adams: So Long and Thanks for All the Fish (1984)
 Sabrina P. Ramet: Nationalism and Federalism in Yugoslavia (1984)
 Aleksandar Popović: Mrešćenje šarana (1984)
 Thierry Jonquet: Tarantula (1984)
 Ratko Božović: Lavirinti kulture (1984)
 Mihailo Đurić: Niče i metafizika (1984)
 Branislav Gligorijević: Između revolucije i dogme (1984)
 Ante Pavelić: Hrvatska pravoslavna crkva (1984)
 Ivan Kordić: Veranda prema moru (1984)
 Jaromil Jileš: Katapult (1984)
 Jaromil Jileš: Produljeno vrijeme (1984)
 Đorđe Stanković: Nikola Pašić, saveznici i stvaranje Jugoslavije (1984)
 Michael Ignatieff: The Needs of Strangers (1984)
 Vladimir Pavlović: Korablja (1984)
 Zoran Živković: Zvezdani ekran (1984)
 James Kelman: The Busconductor Hines (1984)
 Alex Cox: Repo Man (1984)
 Strobe Talbott: Deadly Gambits (1984)
 Avdo Humo: Moja generacija (1984)
 Ken Russell: Crimes of Passion (1984)
 Alasdair Gray: Janine (1984)
 Alasdair Gray: Unlikely Stories, Mostly (1984)
 Straub–Huillet: Klasni odnosi (1984)
 Jürgen Moltmann: Politička teologija – politička etika (1984)
 Rajko Grlić: U raljama života (1984)
 Agnes Owens: Gentleman of the West (1984)
 Tariq Ali: Who’s Affraid of Margaret Thatcher (1984)
 Tariq Ali: The Stalinist Legacy (1984)
 John Woo: The Time You Need a Friend (1984)
 Alexander Walker: Dietrich (1984)
 Jonathan Demme: Swing Shift (1984)
 Jonathan Demme: Stop Making Sense (1984)
 Eric Hobsbawm: Worlds of Labour (1984)
 Michael Cunningham: Golden States (1984)
 Richard Reeves: The Reagan Detour (1984)
 Alan Clarke: Stars of the Roller State Disco (1984)
 Suzanne Finstad: Heir Not Apperent (1984)
 Norman Jewison: A Soldier’s Story (1984)
 Howard Brenton: Bloody Poetry (1984)
 Garry Willis: Cincinnatus (1984)
 Paul Newman: Harry and Son (1984)
 Milko Valent: Koan (1984)
 Milko Valent: Gorki deserti (1984)
 Sidney Lumet: Garbo Talks (1984)
 Danny Boyle: The Filmmakers Filmlovers Survival Trivia Cookbook (1984)
 Alan John Percival Taylor: An Old Man’s Diary (1984)
 Hal Ashby: Solo Trans (1984)
 Charles Bukowski: War All the Time (1984)
 Roger Ebert: A Kiss is Still a Kiss (1984)
 Amos Gitai: Regan. Image for Sale (1984)
 Amos Gitai: Bankok Bahrain (1984)
 Amos Gitai: Ananas (1984)
 Paul Auster: Squeeze Play (1984)
 Francis Ford Coppola: The Cotton Club (1984)
 Michael Ondaatje: Secular Love (1984)
 Sergio Leone: Bilo jednom u Americi (1984)
 Raymond Carver: Cathedral (1984)
 Lordan Zafranović: Ujed anđela (1984)
 Bernard Lewis: The Jews of Islam (1984)
 Andrei Konchalovsky: Maria’s Lovers (1984)
 Thomas Pynchon: Slow Learner (1984)
 John Huston: Under the Volcano (1984)
 James M. Cain: Cloud Nine (1984)
 Claudio Magris: Nagađanja o sablji (1984)
 Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore (1984)
 Ephraim Kishon: Nema nafte, Mojsije (1984)
 John Cassavetes: Love Streams (1984)
 Richard Sennett: An Evening of Bhrams (1984)
 Stanley Jordan: Stanley Jordan (1984)
 Josip Horvath: Živjeti u Hrvatskoj (1984)
 Šime Vulas: Stablo (1984)
 Robert Conquest/James Mace/Michael Novak/Dana Dalrymple: The Man Made Famine in Ukraine (1984)
 Robert Conquest/John Manchip White: What to do When Russians Come (1984)
 Joel David Coen: Blood Simple (1984)
 Mihajlo Pantić: Iskušenja sažetosti (1984)
 Mihajlo Pantić: Hronika sobe (1984)
 Samuel Fuller: Thieves After Dark (1984)
 Vlatko Perković: Dramaturgija i kazališni znak (1984)
 Jerry Lee Lewis: I am What I Am (1984)
 Danko Grlić: Misaona avantura Waltera Benjamina (1984)
 Joseph Heller: God Knows (1984)
 Matko Peić: Ljubav na putu (1984)
 Bogdan Tirnanić: Beograd za početnike (1984)
 Vjeran Katunarić: Ženski Eros i civilizacija smrti (1984)
 Steven Pinker: Language Learnabillity and Language Development (1984)
 Ekatarina Velika: Katarina II. (1984)
 Miodrag Karadžić: Đekna još nije umrla, a kaće ne znamo (1984)
 Miodrag Karadžić: Samo vi ajte, mi ćemo graktat i arlaukat (1984)
 Steven Spielberg: Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
 Dunja Rihtman-Auguštin: Struktura tradicijskog mišljenja (1984)
 Radovan Popović: Moj krug kredom (1984)
 Radovan Popović: Droko i drugi o njemu (1984)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Euharistija u životu Crkve kroz povijest (1984)
 Leb i sol: Tangenta (1984)
 Petar Gudelj: Vlkoe (1984)
 Vinko Foretić: Župa Pridvorje 1584-1984 (1984)
 Lynn Hunt: Politics, Culture and Class in the French Revolution (1984)
 Peko Dapčević: Za Beograd (1984)
 Christopher Hitchens: Cipar (1984)
 R.E.M.: Reckoning (1984)
 Maja Bošković-Stulli: Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti (1984)
 Pankrti: Rdeči album (1984)
 Andrej Mitrović: Srbija u Prvom svetskom ratu (1984)
 Sveta Lukić: Preko granica (1984)
 Sveta Lukić: Freska na mansardi (1984)
 John Carpetner: Starman (1984)
 Jasper Ridley: Henry VIII. The Politics of Tyranny (1984)
 Richard Pipes: Survival is Not Enough (1984)
 The Ramones: Too Tough to Die (1984)
 Werner Herzog: Where the Green Ants Dream (1984)
 Mani Gotovac: Tako prolazi Glorija (1984)
 Volker Schlöndorff: Jedna Swannova ljubav (1984)
 Octavia E. Butler: Clay’s Ark (1984)
 Bertrand Tavernier: Nedjelja na selu (1984)
 Marguerite Duras: Ljubavnik (1984)
 Jacques Rivette: Prizemljena ljubav (1984)
 Alain Resnais: Ljubav do smrti (1984)
 Bruce Springsteen: Born in the USA (1984)
 Wim Wenders: Paris, Texas (1984)
 Fernand Braudel: Povijest Francuske (1984)
 Wolfgang Petersen: The Neverending Story (1984)
 Janet Frame: Angle at My Table (1984)
 Ivo Škrabalo: Između publike i države (1984)
 Woody Allen: Broadway Danny Rose (1984)
 Woody Allen: The Purpule Rose of Cairo (1984)
 Slobodan Prosperov Novak: Planeta Držić (1984)
 Luko Paljetak: Pjesni na dubrovačku (1984)
 Slobodan Šijan: Davitelj protiv davitelja (1984)
 Mihajlo Đurić: Niče i metafizika (1984)
 Grozdana Olujić: Afrička ljubičica (1984)
 Grozdana Olujić: Nebeska reka i druge bajke (1984)
 Nick Cave & The Bad Seeds: From Here to Eternity (1984)
 Boško Lomović: Zaljubljeni bicikl (1984)
 Fulvio Tomizza: Zlo dolazi sa sjevera (1984)
 Arthur Miller: Salesman in Beijing (1984)
 Vladimir Tadej: Tajna starog tavana (1984)
 Germaine Greer: Sex and Destiny (1984)
 Terry Eagleton: The Function of Criticism (1984)
 Péter Esterházy: Mala mađarska pornografija (1984)
 Miro Vuksanović: Nemušti jezik (1984)
 Ifran Horozović: Noćne ceremonije (1984)
 Dejan Šorak: Mala pljačka vlaka (1984)
 Tine Hribar: Kopernikanski obrat (1984)
 Tine Hribar: Sodobna slovenska poezija (1984)
 Mile Stojić: Zemna svjetlost (1984)
 Ivan Golub: Svjetiljka za vazda (1984)
 Ivan Golub: Od kompromisa do ljubavi (1984)
 Ludwig Bauer: Trag u travi (1984)
 Čedomir Popov: Vojvodina u Narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji (1984)
 Wole Soyinka: Igra divova (1984)
 Momčilo Popadić: Finski nož (1984)
 Allen Ginsberg: Sabrane pjesme (1984)
 Isaac Bashevis Singer: Ljubav i egzil (1984)
 Kajetan Gantar: Kompozicija prve knjige Horacijevih Pesmi (1984)
 Marjan Britovšek: Stalinov termidor (1984)
 Danilo Nikolić: Provetravanje vladara (1984)
 Aleksandar Ristović: Dnevne i noćne slike (1984)
 José Saramago: Godina smrti Ricarda Reisa (1984)
 Vladimir Bartol: Čudež na vasi (1984)
 Miodrag Popović: Cetinjski bonik (1984)
 Josip Vidmar: Slovensko pismo (1984)
 Zdravko Tomac: Ustavna reforma deset godina kasnije (1984)
 Tomaž Šalamun: Sonet o mleku (1984)
 Mile Babić: Himan Fil 2, 6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog (1984)
 Branimir Donat: Fantastične figure (1984)
 Vidosav Stevanović: Kofer naše majke (1984)
 Darko Suvin: Do Brechta i dalje (1984)
 Janez Rotar: Konji, ti dobri konji (1984)
 Ivan Lalić: Strasna mera (1984)
 Vladeta Jerotić: Darovi naših rođaka (1984)
 Dušan Marinković: Rano djelo Ive Andrića (1984)
 Evald Flisar: Lov na lovca in druge zgodbe (1984)
 Vladimir Dedijer: Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita 3 (1984)
 Nikola Milićević: Nepovrat (1984)
 Milorad Pavić: Hazarski rečnik (1984)
 Miloš Forman: Amadeus (1984)
 Daša Drndić: Kamen s neba (1984)
 Nenad Brixy: Leš na klupi (1984)
 Alain Touraine: Povratak aktera (1984)
 Jovan Mirić: Sistem i kriza (1984)
 Isaak Deutscher: Marxism, Wars and Revolutions (1984)
 Vinko Brešić: Dobriša Cesarić (1984)
 Jim Jarmusch: Stranger Than Paradise (1984)
 Pero Zlatar: Gospodar zemlje orlova (1984)
 Muhsin Rizvić: Interpretacije iz romantizma (1984)
 Egon Bondy: Krepavanje (1984)
 David Lynch: Dina (1984)
 Anđelko Vuletić: Jadi mladog karijeriste (1984)
 Cees Nooteboom: U Nizozemskoj (1984)
 Cees Nooteboom: Vrijeme vatre, vrijeme leda (1984)
 Philippe Sollers: Portret igrača (1984)
 Milan Kangrga: Praksa, vrijeme, svijet (1984)
 Ivan Aralica: Duše robova (1984)
 Drago Hedl: Osječka slikovnica (1984)
 Joža Horvat: Waitapu (1984)
 Slavenka Drakulić: Smrtni grijesi feminizma (1984)
 Nikola Petković: Vile i vilenjaci (1984)
 Zdenko Lešić: Ivan Goran Kovačić (1984)
 Boris Senker: Sjene i odjeci (1984)
 Grozdana Olujić: Nebeska reka i druge bajke (1984)
 Viktor Žmegač: Povijest njemačke književnosti od 18. stoljeća do danas (1984)
 Ivo Brešan: Anera (1984)
 Veljko Barbieri: Odisejev erotikon (1984)
 Latinka Perović: Od centralizma do federalizma – KPJ u nacionalnom pitanju (1984)
 Dubravko Jelčić: Šenoa (1984)
 Dubravko Jelčić: Kranjčević (1984)
 Dubravko Jelčić: Matoš (1984)
 Mladen Markov: Isterivanje boga (1984)
 Ante Stamać: Kritika ili teorija (1984)
 David Albahari: Fras u šupi (1984)
 Ivo Brešan: Viđenje Isusa Krista u kasarni VP 2507 (1984)
 Aleksandar Flaker: Ruska avangarda (1984)
 Umberto Eco: Semiotika i filozofija jezika (1984)
 Miroslav Šicel: Gjalski (1984)
 Miroslav Šicel: Kovačić (1984)
 Drago Jančar: Polarna svjetlost (1984)
 Meša Selimović: Krug (1984)
 Zabranjeno pušenje: Das ist Walter (1984)
 Brana Crnčević: Mrav dobra srca (1984)
 Anto Gardaš: Bakreni Petar (1984)
 Thomas Bernhard: Kazališni čovjek (1984)
 Živojin Pavlović: Belina sutra (1984)
 Thomas Bernhard: Kazališni čovjek (1984)
 Dušan Kovačević: Sveti Georgije ubiva aždahu (1984)
 Zlatko Tomičić: La cicogna della Croazia (1984)
 Ivo Banac: Nacionalno pitanje u Jugoslaviji (1984)
 Friedrich August von Hayek: Novac, kapital i kolebanja (1984)
 Norberto Bobbio: Budućnost demokracije (1984)
 Julian Patrick Barnes: Flaubertova papiga (1984)
 Emir Kusturica: Nije čovjek ko ne umre (1984)
 Emir Kusturica: Otac na službenom putu (1985)
 Anđelka Martić: Mali konjovodac (1985)
 Miloš Kordić: Disanje leda (1985)
 Miloš Kordić: Sunce vrti suncokrete (1985)
 Don DeLillo: White Noise (1985)
 Al Green: He is the Light (1985)
 Robert K. Merton: On the Shoulders of Giants (1985)
 Alain Peyrefitte: Još malo, predsjedniče (1985)
 Ratko Božović: Pod znakom pitanja (1985)
 Husein Tahmiščić: Ukinuto vrijeme (1985)
 Živko Jeličić: Posljednji bizantski car (1985)
 Mircea Cărtărescu: Totul (1985)
 Alasdair Gray/James Kelman/Agnes Owens: Lean Tales (1985)
 Alasdair Gray: The Fall of Kevin Walker (1985)
 Vladeta Janković: „Petrijin venac“ Dragoslava Mihailovića (1985)
 Robin B. Wright: Sacred Rage (1985)
 Zoran Gavrilović: Neizvesnosti (1985)
 Peter Calvocoressi: Independent Africa and the World (1985)
 Martin Mosebach: Ruppertshain (1985)
 Martin Mosebach: Modrobradi (1985)
 Wade Davis: The Serpent and the Rainbow (1985)
 Mahmoud Darwish: Manje ruža (1985)
 Arthur Penn: Target (1985)
 Robert Reich/John Donahue: New Deals (1985)
 Danijel Dragojević: Rasuti teret (1985)
 Predrag Matvejević: Otvorena pisma (1985)
 Borislav Pekić: 1999. (1985)
 Steven Spielberg: The Colour Purple (1985)
 Đorđe Stanković: Nikola Pašić i jugoslovensko pitanje (1985)
 Đorđe Stanković/Momčilo Mitrović (urednici): Zapisi i izveštaji Univerzitetskog komiteta KPS (1985)
 Bill Bryson: The Place Under the Alps and Over 200 Other Unusual, Unspoiled and Infrequently Visited Spots in 16 European Countries (1985)
 Alenka Goljevšček: Zelena je moja dolina (1985)
 The Beach Boys: The Beach Boys (1985)
 Adam Baruch: Lustig (1985)
 Jaromil Jileš: Kukuruzno jaje (1985)
 Vladimir Gligorov: Politička vrednovanja (1985)
 Pavel Gantar: Urbanizem, družbeni konflikti, planiranje (1985)
 Ernest Gellner: Relativism and the Social Sciences (1985)
 Ernest Gellner: The Psychoanalytic Movement (1985)
 Alenka Goljevšček: Struktura mita v soočenju s strukturo ljudskega pripovedništva (1985)
 Jurij Andruhovič: Nebo i kvadrati (1985)
 Vladimir Stojsavljević: Marlowe (1985)
 Vladimir Stojsavljević: Ljubav i država (1985)
 Robert Alan Dahl: A Preface to Economic Democracy (1985)
 Robert Alan Dahl: Controlling Nuclear Weapons (1985)
 Thierry Jonquet: Zvijer i ljepota (1985)
 István Szabó: Pukovnik Redl (1985)
 Zoran Živković: Prvi kontakt (1985)
 George A. Romero: Day of the Dead (1985)
 Momčilo Mitrović: Venčac (1985)
 R. D. Laing: Wisdom, Madness and Folly (1985)
 Miroslav Mikuljan: Crveni i crni (1985)
 Richard Schechner: Between Theatre and Anthropology (1985)
 Ivan Kordić: Iza nekih godina (1985)
 Alberto Moravia: Čovjek koji gleda (1985)
 Christopher R. Browning: Fateful Months (1985)
 Nicolas Roeg: Insignificance (1985)
 Vladimir Pavlović: Arka od Narone (1985)
 Andrea Dworkin/Catharine A. MacKinnon: The Reasons Why (1985)
 Stojan Vučićević: Pomrčina (1985)
 Mira Nair: India Cabaret (1985)
 James Kelman: A Chancer (1985)
 Agnès Varda: Vagabund (1985)
 Živan Filippi: Sedam antropoloških struktura u postmodernoj književnosti (1985)
 Mladen Dolar/Slavoj Žižek: Hegel in objekt (1985)
 Derek Jarman: The Angelic Conversation (1985)
 Raymond Carver: Where Water Comes Together with Other Water (1985)
 Neil Simon: Biloxi Blues (1985)
 David Mamet: The Shawl (1985)
 David Mamet: Goldberg Street (1985)
 John Woo: Run, Tiger, Run (1985)
 Maryse Condé: Segu (1985)
 Tariq Ali: An Indian Dynasty (1985)
 David Hare: Wetherby (1985)
 Howard Brenton/David Hare: Pravda (1985)
 Alexander Walker: National Heroes (1985)
 David Thomson: Suspects (1985)
 Norman Jewison: Agnes of God (1985)
 Joseph Nye/Graham Allison/Albert Carnesale: Hawks, Doves and Owles (1985)
 Hal Ashby: The Slugger’s Wife (1985)
 Alan John Percival Taylor: How Wars End (1985)
 John Hersey: The Call (1985)
 Maryse Condé: Crossing the Mangrove (1985)
 Robert Guédiguian: Rouge midi (1985)
 Robert Guédiguian: Ki lo sa (1985)
 Clive Barker: The Damnation Game (1985)
 Clive Barker: Books of Blood (1985)
 Terry Gilliam: Brazil (1985)
 Mircea Eliade: Povijest religijskih ideja (1985)
 Aretha Franklin: Who’s Zoomin’ Who (1985)
 Jürgen Moltmann: Bog u stvaranju (1985)
 Andrei Konchalovsky: Runaway Train (1985)
 Richard Flanagan: A Terrible Beauty (1985)
 Akira Kurosawa: Pobuna (1985)
 Trivo Inđić: Uspon masa (1985)
 Sam Raimi: Crimewave (1985)
 Nedjeljko Fabrio: Vježbanje života (1985)
 Maurice Pialat: Policija (1985)
 Hans Kelsen: Iluzija pravednosti (1985)
 Ante Zemljar: Ulica propuha (1985)
 Ante Zemljar: Nikako do mladosti (1985)
 Isa Qosja: Proka (1985)
 Hal Foster: Recordings (1985)
 Mike Leigh: Four Days in July (1985)
 Rexheo Qosja: Povijest albanske literature (1985)
 Gus Van Sant: Mala Noche (1985)
 Divna Zečević: Dragojla Jarnjević (1985)
 Zdravko Šotra: Držanje na vazduhu (1985)
 James M. Cain: The Enchanted Isle (1985)
 John Huston: Prizzi’s Honor (1985)
 Cormac McCarthy: Blood Meridian or the Evening Redness in the West (1985)
 Michael Hoffman: Restless Natives (1985)
 Goran Stefanovski: Tetovirane duše (1985)
 Ivan Vyskočil: Putovanje u Úbice (1985)
 Paul Schrader: Mishima (1985)
 Matko Peić: Evropske skitnje (1985)
 Matko Peić: Josip Račić (1985)
 Sydney Pollack: Out of Africa (1985)
 Patricia Highsmith: Mermaids on the Golf Course (1985)
 Stanley Jordan: Magic Touch (1985)
 Robert Conquest: Inside Stalin’s Secret Police (1985)
 Henry Jaglom: Always, But Not Forever (1985)
 Adam Zagajewski: Putovati u Lavov (1985)
 Peter Bogdanovich: Mask (1985)
 Michael Marrus: The Unwanted (1985)
 Ivan Klíma: Moje prve ljubavi (1985)
 John Boorman: The Emerald Forrest (1985)
 Alain Badiou: Može li se misliti politika (1985)
 Miodrag Karadžić: Mlada jes, premlada nije (1985)
 Žarko Korać: Razvoj psihologije opažanja (1985)
 Ljubo Boban: Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943 (1985)
 Partibrejkers: Partibrejkers (1985)
 Milorad Pupovac: Lingvistika i ideologija (1985)
 Juraj Kolarić: Pravoslavni (1985)
 Tine Hribar: Moč znanosti (1985)
 Mario Martone: Perfidi incanti (1985)
 Borislav Vujčić: Simetrije (1985)
 Miroslav Bertoša: Mletačka Istra u 16. i 17. stoljeću I (1985)
 Miroslav Bertoša: Etos i etnos zavičaja (1985)
 Ekatarina Velika: Ekatarina Velika (1985)
 Josef Škvorecký: Iz života češkog društva (1985)
 Mirjana Gross: Počeci moderne Hrvatske (1985)
 Rajko Grlić: Za sreću je potrebno troje (1985)
 Leb i sol: Zvučni zid (1985)
 Ian Kershaw: The Nazi Dictatorship (1985)
 Živko Kustić: Bog za odrasle (1985)
 Azra: It Ain’t Like in the Movies at All (1985)
 Radovan Popović: Knjiga o Cvijanoviću (1985)
 Steven Pinker: Visual Cognition (1985)
 François Furet: Terorizam i demokracija (1985)
 Boro Krivokapić: Umorna levica (1985)
 Neil Young: Old Ways (1985)
 Hrvoje Turković: Filmska opredjeljenja (1985)
 Miro Gavran: Urotnici (1985)
 Nick Cave & The Bad Seeds: The Firstborn is Dead (1985)
 Ivan Čolović: Divlja književnost (1985)
 Claude Lévi-Strauss: Ljubomorna lončarka (1985)
 Richard Stites: Bolshevik Culture (1985)
 Stephen F. Cohen: Rethinking the Soviet Experience (1985)
 DOA: Lets Wreck the Party (1985)
 Boris Domagoj Biletić: Maški vrisok (1985)
 Robert Plant: Shaken ‘n’ Stirred (1985)
 Marijan Hržić/Davor Mance/Zdravko Krznarić: Zagrebački krematorij (1985)
 Enes Čengić: S Krležom iz dana u dan (1985)
 Rastko Močnik: Beseda…. Besedo (1985)
 Tomislav Premerl: Rekonstrukcija crkve svetog Kvirina u Krku (1985)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Southern Accents (1985)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Ispovijed isuvišna čovjeka (1985)
 Bob Dylan: Empire Burlesque (1985)
 Wolfgang Petersen: Enemy Mine (1985)
 Moshe Lewin: The Making of the Soviet System (1985)
 Božica Jelušić: Meštri, meštrije (1985)
 Eduard Galić: Horvatov izbor (1985)
 John Fowles: A Maggot (1985)
 Fuad Muhić: Um i ratio, kapitalizam i socijalizam (1985)
 Jože Pirjevec: Tržaški vozel (1985)
 R.E.M.: Fables of the Reconstruction (1985)
 Stephen Frears: My Beautiful Laundrette (1985)
 Claude Lanzmann: Shoa (1985)
 Zvonimir Majdak: Kćerka (1985)
 Branko Silađin: Lapidarij Arheološkog muzeja u Zagrebu (1985)
 Marguerite Duras: Bol (1985)
 Marguerite Duras: Djeca (1985)
 Alojz Rebula: Savlov demon (1985)
 Alojz Rebula: Oblaki Michigana (1985)
 Jean-Luc Godard: Detektiv (1985)
 Zoran Tadić: Ne daj se, Floki (1985)
 Pankrti: Pesmi sprave (1985)
 Pankrti: Slovan (1985)
 Dušan Makavejev: Coca-Cola Kid (1985)
 The Clash: Cut the Crap (1985)
 Douglas Hurd/Stephen Lamport: Palace of Enchantments (1985)
 Željko Ivanjek (ur.): Antologija američke kratke priče (1985)
 Jacques-Yves Cousteau: Svijet tišine (1985)
 Margaret Eleanor Atwood: The Handmaid’s Tale (1985)
 Péter Esterházy: Pomoćni glagoli srca (1985)
 Zvonko Lerotić: Načela federalizma višenacionalne zajednice (1985)
 Hard-Boiled Wonderland and the End of the World (1985)¸
 Antun Vrdoljak: Od petka do petka (1985)
 John Ashbery: Izabrane pjesme (1985)
 Ken Burns: Statue of Liberty (1985)
 Erih Koš: Satira i satiričari (1985)
 Vinko Nikolić: Tragedija se dogodila u svibnju (1985)
 Dubravko Škiljan: U pozadini znaka (1985)
 Naguib Mahfouz: Dan kada je ubijen vođa (1985)
 Gao Xingjian: Drame (1985)
 Zvonimir Berković: Ljubavna pisma s predumišljajem (1985)
 Sam Shepard: Stanje duha (1985)
 Ifran Horozović: Šeremet (1985)
 Laibach: Laibach (1985)
 Laibach: Nova Akropola (1985)
 Vladimir Tadej: Anticasanova (1985)
 Milisav Savić: Topola na terasi (1985)
 Milisav Savić: Ustanička proza (1985)
 Boško Lomović: Rađanje pjesme (1985)
 Martin Scorsese: After Hours (1985)
 Ludwig Bauer: Trik (1985)
 Vojo Šindolić: Svakodnevica (1985)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Tragač za zlatom (1985)
 Doris Lessing: Dobra teroristica (1985)
 Radoslav Petković: Senke na zidu (1985)
 Elias Canetti: Očijukanje (1985)
 Svjatlana Aleksievič: Rat nema žensko lice (1985)
 Svjatlana Aleksievič: Posljednji svjedoci (1985)
 Patrick Modiano: Izgubljena četvrt (1985)
 Thomas Bernhard: Stari majstori (1985)
 Anđelko Vuletić: Križaljka za čitanje sudbine (1985)
 Sima Marković: Tragizam malih naroda (1985)
 Thomas Bernhard: Stari majstori (1985)
 Ivan Golub: Ususret dolasku (1985)
 Janez Rotar: Književnost in spoznevanje (1985)
 Kajetan Gantar: Antična poetika (1985)
 Slobodan Selenić: Očevi i oci (1985)
 Tomislav Sunić: Dissidents in Titoist Yugoslavia (1985)
 Dobrica Ćosić: Vreme zla – grešnik (1985)
 Andrzej Wajda: Kronika ljubavnih slučajeva (1985)
 Miodrag Pavlović: Sledstvo (1985)
 Vuk Drašković: Molitva (1985)
 Elfride Jelinek: Burgtheater (1985)
 Ivo Svetina: Lepotica in zver ali Kaj se je zgodilo z Danico D.? (1985)
 Josip Vidmar: Sile časa (1985)
 Pavel Golia: Pesmi in igre za mladino (1985)
 Vladimir Bartol: Don Lorenzo (1985)
 Svetislav Basara: Peking by night (1985)
 Robert I. Moore: The Origins of European Dissent (1985)
 Petko Vojnić Purčar: Sol u vjetru (1985)
 Jacques Le Goff: Srednjovjekovni imaginarij (1985)
 Delimir Rešicki: Gnomi (1985)
 Delimir Rešicki: Tišina (1985)
 Veno Taufer: Tercine za obtolčeno trobento (1985)
 Aleksandar Ristović: Slepa kuća i vidoviti stanari (1985)
 Tomaž Šalamun: Soy realidad (1985)
 Alain Robbe-Grillet: Ogledalo koje se vraća (1985)
 Lawrence Durrell: Avinjonski kvintet (1985)
 Vidosav Stevanović: Daleko tamo (1985)
 Philippe Sollers: Teorija iznimaka (1985)
 Milenko Vučetić: Barabe (1985)
 Egon Bondy: Praški život (1985)
 Etienne Balibar: Spinoza i politika (1985)
 Milan Kundera: Nepodnošljiva lakoća postojanja (1985)
 Elfriede Jelinek: Burgtheater (1985)
 Aleš Debeljak: Imena smrti (1985)
 Hans Jonas: Tehnika, medicina i etika (1985)
 Alija Isaković: Pobuna materije (1985)
 Orhan Pamuk: Bijeli zamak (1985)
 Philip Roth: Okovani Zukermann (1985)
 Milorad Popović: Nema više klađenja (1985)
 Dragan Velikić: Staklena bašta (1985)
 Zdenko Lešić: Književnost i njena historija (1985)
 Boris Senker: Kazališni čovjek Milan Begović (1985)
 Muhsin Rizvić: Pregled književnosti naroda Bosne i Hercegovine (1985)
 Nikola Batušić: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu (1985)
 Marijan Matković: Razgovori i pogovori (1985)
 Karlo Štajner: Ruka iz groba (1985)
 Latinka Perović: Srpski socijalisti 19. veka (1985)
 Zvonko Maković: Strah (1985)
 Ernest Hemingway: Opasno ljeto (1985)
 Igor Zidić: Strijela od stakla (1985)
 Dušan Bilandžić: Jugoslavija poslije Tita (1985)
 David Brin: The Postman (1985)
 Nikola Rapajić i Mira Kolar-Dimitrijević: Kongres privrednih stručnjaka Hrvatske 1943/1944 (1985)
 Vladimir Dedijer: Voljena zemlja (1985)
 Rade Kalanj: Revolucija i svakidašnjica (1985)
 Eugen Pusić: Upravni sistemi (1985)
 Mihailo Lalić: Gledajući dole na drumove (1985)
 Slavko Goldstein: Prijedlog ’85 – glas iz privrede (1985)
 Milivoj Solar: Mit o avangardi i mit o dekadenciji (1985)
 Milivoj Solar: Eseji o fragmentima (1985)
 Milivoj Solar: Filozofija književnosti (1985)
 Dobrica Erić: Cunčeva veverica (1985)
 Živojin Pavlović: Zid smrti (1985)
 Ivo Brešan: Hidrocentrala kod Suhog dola (1985)
 Jürgen Habermas: Filozofski diskurs moderne (1985)
 Slavko Mihalić: Tihe lomače (1985)
 Valentin Grigorjevič Rasputin: Požar (1985)
 Brana Crnčević: Snovi bez tumačenja (1985)
 Gabriel García Márquez: Ljubav u doba kolere (1985)
 Zvonimir Mrkonjić: Ogledalo mahnitosti (1985)
 Antun Šoljan: Bard (1985)
 Ćamil Sijarić: Rimski prsten (1985)
 Patrick Modian: Izgubljena četvrt (1985)
 Arsen Dedić: Anticasanova (1985)
 Arsen Dedić: Kantautor (1985)
 Dario Džamonja: Zdravstvena knjižica (1985)
 Branko Horvat: Politička ekonomija socijalizma (1985)
 Predrag Palavestra: Nasleđe srpskog modernizma (1985)
 Bahrudin Čengić: Ukazanje Gospe u selu Grabovica (1985)
 Drago Jančar: Veliki briljantni valcer (1985)
 Boro Drašković: Život je lep (1985)
 Ágnes Heller: The Power of Shame (1985)
 Simo Mraović: Sezona otrova (1986)
 Bernard Cazes: Povijest budućnosti (1986)
 Dušan Jovanović: Sonce za dva (1986)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Ljudi, mjesta (1986)
 Ljubinka Trgovčević Mitrović: Naučnici Srbije i stvaranje jugoslovenske države (1986)
 Ivan Šibl: Sjećanja (1986)
 P. J. O’Rourke: The Bachelor Home Companion (1986)
 Albert O. Hirschman: Suprotstavljeni pogledi na tržišno gospodarstvo i drugi eseji (1986)
 Michael Beschloss: Mayday (1986)
 Frances FitzGerald: Cities on the Hill (1986)
 Ante Pažanin: Moderna filozofija i politika (1986)
 Dragan Simeunović: Teorijski koreni partije (1986)
 Günter Grass: Štakorica (1986)
 Andrea Dworkin: Ice and Fire (1986)
 Nicolas Roeg: Castaway (1986)
 Edo Pivčević: Pojam zbiljnosti (1986)
 Haynes Johnson/Howard Simons: The Landing (1986)
 Vesna Mališić: Čovek od straha (1986)
 Vesna Mališić/Mile Grozdanić: Mijo (1986)
 George C. Wilson: Supercarrier (1986)
 Zvonimir Milčec: Pozdrav iz Zagreba (1986)
 Péter Nádas: Knjiga sjećanja (1986)
 Tena Martinić: Kultura kao samoodređenje (1986)
 Mihailo Đurić: Izazov nihilizma (1986)
 Zvonko Posavec: Teorija interesa u djelu Jürgena Habermasa (1986)
 Hotimir Burger: Marx i marksizam (1986)
 Jill Abramson: Where are They Now (1986)
 Aleksa Buha: Etika klasičnog njemačkog idealizma (1986)
 Vladimir Stojančević: Srbija i Bugarska od Sanstefanskog mira do Berlinskog kongresa (1986)
 Angela Ricci Lucchi: Povratak u Kondociur. Armenski dnevnik (1986)
 George Will: The Morning After (1986)
 Miroslav Antić: Garavi sokak (1986)
 Enver Ćemalović: Mostarski bataljon (1986)
 Frane Adam/Veljko Rus: Moč in nemoč samoupravljanja (1986)
 Zoran Modli: Piste u noći (1986)
 Dubravko Horvatić: Zrcalo zbilje (1986)
 David Rousset: Kriza u sovjetskom sistemu (1986)
 Richard Dawkins: The Blind Watchmaker (1986)
 Bogdan Krizman: Pavelić u bjekstvu (1986)
 Paul Morley: Ask (1986)
 Douglas Adams: Young Zaphod Plays It Safe (1986)
 Douglas Adams/Terry Jones: A Christmas Fairly Story (1986)
 Douglas Adams/John Lloyd/Stephen Fry: Supplement to The Meaning to Liff (1986)
 Husein Tahmiščić: Anabasa (1986)
 Jaromil Jileš: Lav s bijelom grivom (1986)
 Günther Anders: Ljubav za jučer (1986)
 Ernest Gellner: The Concept of Kinship and Other Essays (1986)
 Charles Jarrott: The Boy in Blue (1986)
 Jean Genet: Zaljubljeni sužanj (1986)
 Abel Ferrara: The Gladiator (1986)
 Radoš Ljušić: Književna Srbija (1986)
 David Mamet: The Poet and the Rent (1986)
 Jonathan Demme: Something Wild (1986)
 Neil Simon: Broadway Bound (1986)
 Andrei Konchalovsky: Duet for One (1986)
 Maryse Condé: I, Tituba (1986)
 Sidney Lumet: Power (1986)
 Sidney Lumet: The Morning After (1986)
 Truman Capote: Answered Prayers (1986)
 Johnnie To: Happy Ghost III (1986)
 John Maxwell Coetzee: Foe (1986)
 Mario Martone: Il desiderio preso per la coda (1986)
 Edward Said: After the Last Sky (1986)
 Ken Russell: Gothic (1986)
 Joseph Nye: Nuclear Ethics (1986)
 Spike Lee: She’s Gotta Have It (1986)
 Ralph Ellison: Going to the Territory (1986)
 Oliver Stone: Salvador (1986)
 Oliver Stone: Platoon (1986)
 Charles Bukowski: You Get So Alone at Times That It Just Makes Sense (1986)
 Francis Ford Coppola: Captain EO (1986)
 Francis Ford Coppola: Peggy Sue Got Married (1986)
 David Grossman: See Under ‘Love’ (1986)
 Michael Mann: Manhunter (1986)
 Ágota Kristóf: Velika bilježnica (1986)
 Peter Medak: The Men’s Club (1986)
 Damir Barbarić: Politika Platonovih zakona (1986)
 Olivier Assayas: Nered (1986)
 Avital Ronell: Dictations (1986)
 Lordan Zafranović: Večernja zvona (1986)
 Ivan Cvitković: Tko je bio Stepinac (1986)
 Aretha Franklin: Aretha (1986)
 Trivo Inđić: Tržište dela likovne umetnosti (1986)
 Hal Ashby: Eight Million Ways to Die (1986)
 Danko Grlić: Izazov negativnog (1986)
 Alan J. Pakula: Dream Lover (1986)
 Boris Domagoj Biletić: Primorski nokturno (1986)
 John Woo: Heroes Shed No Tears (1986)
 John Woo: A Better Tomorrow (1986)
 Miladin Životić: Aksiologija (1986)
 Amos Gitai: Esther (1986)
 Wendell Barry: The Wild Birds (1986)
 Alex Cox: Sid and Nancy (1986)
 Ljubomir Tadić: Da li je nacionalizam naša sudbina (1986)
 Claude Lelouch: Jedan muškarac i jedna žena. Dvadeset godina poslije (1986)
 Božidar Jakšić: Svest socijalnog protesta (1986)
 Đavoli: Ljubav i moda (1986)
 Milan Rakovac: Haluj (1986)
 Milan Rakovac: Sliparija (1986)
 David Cronenberg: The Fly (1986)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Bluz s ruskim naglaskom (1986)
 Derek Jarman: Carvaggio (1986)
 Eugene Weber: France, Fin de siècle (1986)
 Patricia Highsmith: Found in the Street (1986)
 Edward Zwick: About Last Night (1986)
 James M. Cain: Career in C major and Other Fiction (1986)
 Milko Valent: Ordinacija za kretene (1986)
 John Cassavetes: Big Trouble (1986)
 Rexheo Qosja: Veliki konzul (1986)
 Stanley Jordan: Standards Volume 1 (1986)
 Richard Sennett: Palais Royal (1986)
 Miroslav Toholj: Gospodar srca (1986)
 Vladimir Pištalo: Noći (1986)
 Vladimir Pištalo: Manifesti (1986)
 Miloš Macourek: Obiteljski album (1986)
 Branko Smerdel: Kongresni veto (1986)
 Michael Ondaatje: All Along the Mazinaw (1986)
 Michael Ondaatje: Two Poems (1986)
 Robert Conquest: The Harvest of Sorrow (1986)
 Robert Conquest: The Last Empire (1986)
 István Bibó: Odabrane studije (1986)
 Michael Freeden: Liberalism Divided (1986)
 Adam Zagajewski: Solidarnost i osamljenost (1986)
 Nebojša Vasović: So lično (1986)
 Nebojša Vasović: Brazil (1986)
 Branko Maleš: Praksa laži (1986)
 Neil Young: Landing on Water (1986)
 Željko Ivanković: Vrijeme bez glagola (1986)
 R.E.M.: Life Rich Pageant (1986)
 Borislav Vujčić: Dvadeset tri pjesme (1986)
 Petar Gudelj: Hesperidske jabuke (1986)
 Miroslav Bertoša: Mletačka knjiga u 16. i 17. stoljeću (1986)
 Miroslav Bertoša: Jedna zemlja, jedan rat (1986)
 John Carpetner: Big Trouble in Little China (1986)
 Divna Zečević: Pučka rukopisna knjiga s kraja 18. stoljeća (1986)
 Peko Dapčević: Ogledi iz vojne misli (1986)
 Boro Krivokapić: Dauhauski procesi (1986)
 Ivo Petrinović: Ante Trumbić – politička shvaćanja i djelovanje (1986)
 Bob Seger: Like a Rock (1986)
 Miro Gavran: Noć bogova (1986)
 Nick Cave & The Bad Seeds: Kicking Against the Pricks (1986)
 Nick Cave & The Bad Seeds: Your Funeral… My Trial (1986)
 Friedrich Dürrenmatt: Achterloo (1986)
 Stanko Lasić: Književni počeci Marije Jurić Zagorke (1986)
 Ekatarina Velika: S vetrom u lice (1986)
 Kinky Friedman: Greenwich Killing Time (1986)
 Edo Murtić: Vinograd i čempresi (1986)
 Stephen F. Cohen: Sovieticus (1986)
 The Ramones: Animal Boy (1986)
 Zvonimir Majdak: Muška kurva (1986)
 Bob Dylan: Knocked Out Loaded (1986)
 Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskog književnog jezika (1986)
 Radoslav Katičić: Novi jezikoslovni ogledi (1986)
 The Rolling Stones: Dirty Work (1986)
 Krsto Papić: Nezaposlena žena s djecom (1986)
 Muhamed Filipović: Safet Krupić – marksistički filozof, kritičar i estetičar (1986)
 Bertrand Tavernier: Oko ponoći (1986)
 Mani Gotovac: Dubrovačke mišolovke (1986)
 Sveta Lukić: Po književnoj Jugoslaviji (1986)
 Hrvoje Turković: Metafilmologija, strukturalizam, semiotika (1986)
 Stephen Frears: Prick Up Your Ears (1986)
 Ken Loach: Fatherland (1986)
 Radovan Popović: Izabrani čovek ili život Rastka Petrovića (1986)
 Radovan Popović: Voćka na drumu ili život Veljka Petrovića (1986)
 Pedro Almodóvar: Matador (1986)
 Kazuo Ishiguro: Umjetnik plutajućega svijeta (1986)
 Éric Rohmer: Zelena zraka (1986)
 Margarethe von Trotta: Rosa Luxemburg (1986)
 Woody Allen: Hannah and Her Sisters (1986)
 Milan Blažeković: Čudna šuma (1986)
 Fernand Braudel: Identitet Francuske (1986)
 Jane Campion: Peel (1986)
 Gloria Steinem: Marilyn (1986)
 Marijan Korošić: Inflacija i mogućnosti suzbijanja (1986)
 James Ivory: Room with a View (1986)
 Boris Maruna: Ograničenja (1986)
 Andrej Tarkovski: Žrtva (1986)
 David Brin/Gregory Benford: Heart of the Comet (1986)
 Predrag Finci: Umjetnost i iskustvo egzistencije (1986)
 Fulvio Tomizza: Mladenci iz Ulice Rossetti (1986)
 Terry Eagleton: Against the Grain (1986)
 Zoran Tadić: San o ruži (1986)
 Gabriel García Márquez: Pustolovina Miguela Littina (1986)
 Eugène Labiche Koltès: Zapadno pristanište (1986)
 Žarko Domljan/Petar Šegedin: Frano Kršinić (1986)
 Veljko Bulajić: Obećana zemlja (1986)
 Ivo Štivičić: Putovanje u Vučjak (1986)
 Ranko Marinković: Nevesele oči klauna (1986)
 Wisława Szymborska: Ljudi na mostu (1986)
 Momčilo Popadić: Živjeti u strpjenstvu ili Momo, zašto se kriviš (1986)
 Patrick White: Memoari mnogih u jednom (1986)
 Mo Yan: Prozirna rotkvica (1986)
 Mo Yan: Crvena raž (1986)
 Pavle Ugrinov: Otac i sin (1986)
 Pavle Ugrinov: Bez ljubavi (1986)
 Milovan Danojlić: Dragi moj Petroviću (1986)
 Veselko Koroman: Dok vlada prah (1986)
 Mladen Markov: Starci na selu (1986)
 Ifran Horozović: Vauvan (1986)
 Alice Munro: Moj prijatelj iz mladosti (1986)
 Erih Koš: Šamforova smrt (1986)
 Patrick Modiano: Kolovoške nedjelje (1986)
 Martin Scorsese: The Color of Money (1986)
 Slobodan Novak: Hlap (1986)
 Toni Morrison: San o Emmettu (1986)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Putovanje na otok Rodrigues (1986)
 Gao Xingjian: Druga obala (1986)
 Gao Xingjian: Moje shvaćanje kazališta (1986)
 Thomas Bernhard: Utrnuće (1986)
 Ivan Golub: Mjesec nad Tiberom (1986)
 Adam Michnik: Letters from Prison and Other Essayes (1986)
 Dušan Janjić: Rečnik nacionaliste (1986)
 Branimir Donat: Hodočasnik u labirintu (1986)
 Tomaž Šalamun: Ljubljanska pomlad (1986)
 Maya Angelou: Sva djeca Božja trebaju cipele za put (1986)
 Alojz Rebula: Vrti bogov (1986)
 Rusmir Mahmutćehajić: Zemlja i more (1986)
 Ivo Svetina: Marija in živali (1986)
 Evald Flisar: Čarovnik vajenec (1986)
 Veno Taufer: Vodenjaki (1986)
 Jean Baudrillard: Amerika (1986)
 Ranko Risojević: Ozon (1986)
 Mihajlo Đurić: Izazov nihilizma (1986)
 Slobodan Šnajder: Dumanske tišine (1986)
 Anton Novačan: Jeruzalem-Kairo (1986)
 Jovica Aćin: Šljunak i mahovina (1986)
 Vlatko Pavletić: Ključ za modernu poeziju (1986)
 Ivan Kušan: Prerušeni prosjak (1986)
 David Lynch: Plavi baršun (1986)
 Svetislav Basara: Napuklo ogledalo (1986)
 Dobrica Ćosić: Vreme zla – otpadnik (1986)
 Viktor Žmegač: Težišta modernizma (1986)
 Viktor Žmegač: Krležini evropski obzori (1986)
 Jim Jarmusch: Down By Law (1986)
 Ivo Frangeš: Nove stilističke studije (1986)
 Philippe Sollers: Raj (1986)
 Bernard-Marie Koltès: Zapadno pristanište (1986)
 Muhsin Rizvić: Tokovi i stvaraoci iz književne Bosne (1986)
 Petar Korunić: Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici – hrvatsko-slovenski politički odnosi 1848-1870 (1986)
 Danko Plevnik: Informacija je komunikacija (1986)
 Mate Meštrović: U borbi za Hrvatsku (1986)
 Ivan Aralica: Graditelj svratišta (1986)
 Juraj Martinović: U kosoj projekciji (1986)
 Primo Levi: Potonuli i spašeni (1986)
 Zdenko Lešić: Klasici avangarde (1986)
 Pero Zlatar: Enver Hodža – politička biografija (1986)
 Milan Kundera: Umjetnost romana (1986)
 Kingsley Amis: Stari vragovi (1986)
 Nikola Batušić: Hrvatska drama 19. stoljeća (1986)
 Nedžad Ibrišimović: Nakaza i vila (1986)
 Tonko Maroević: Motiv Genoveve (1986)
 Miroslav Beker: Suvremene književne teorije (1986)
 Davor Rodin: Građanske granice slobode (1986)
 Italo Calvino: Pod jaguarskim suncem (1986)
 Sanja Pilić: Ah, ludnica (1986)
 Sanja Pilić: Tjeskoba šutnje (1986)
 Nenad Kecmanović: Politika u kritičkom ogledalu (1986)
 Thomas Bernhard: Utrnuće (1986)
 Petar Šegedin: Vjetar (1986)
 Anto Gardaš: Izum profesora Leopolda (1986)
 Zbigniew Brzezinski: Game Plan – A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S.-Soviet Contest (1986)
 Dragutin Tadijanović: Kruh svagdanji (1986)
 Janez Jerovšek i ostali: Kriza, blokade i perspektive (1986)
 Zlatko Tomičić: Vražje oko (1986)
 Zlatko Tomičić: Ravi par l’oiseau (1986)
 Zlatko Tomičić: L’annello di Dioclazian (1986)
 Vesna Pusić: Industrijska demokracija i civilno društvo (1986)
 Ćamil Sijarić: Herceg-Bosno i tvoji gradovi (1986)
 Pavao Pavličić: Trg slobode (1986)
 David Brin: The River of Time (1986)
 Dragutin Lalović: Društveni čovjek i njegovo vlasništvo (1986)
 Tonko Maroević: Dike ter hvaljenja (1986)
 Derviš Sušić: Nevakat (1986)
 Predrag Palavestra: Istorija srpske književnosti (1986)
 Claudio Magris: Dunav (1986)
 Palma Katalinić: Dvoje u brodolomu (1986)
 Palma Katalinić: Anja voli Petra (1986)
 Martin Amis: Ludi pakao (1986)
 Mirko Kovač: Evropska trulež (1986)
 Svetozar Petrović: Oblik i smisao (1986)
 Gajo Petrović: Prolegomena za kritiku Heideggera (1986)
 Nada Marinković: Sjećanja na Krležu (1987)
 Russell Kirk: The Wise Men Know What Wicked Things are Written on the Sky (1987)
 Abbas Kiarostami: Gdje prijatelj živi (1987)
 Patrick Modian: Kolovoške nedjelje (1987)
 Al Green: Soul Survivor (1987)
 Zlatko Kramarić: Novi experimentum macedonicum (1987)
 Quentin Tarantino: My Best Friend’s Birthday (1987)
 Peter Calvocoressi: A Time for Peace (1987)
 Peter Calvocoressi: Who’s Who in the Bible (1987)
 Vesna Parun: Pod muškim kišobranom (1987)
 P. J. O’Rourke: Republican Party Reptile (1987)
 Jean-Luc Jenner: Za kršćanskog čitalaca (1987)
 Vladeta Janković: Nasmejana životinja (1987)
 Catharine MacKinnon: Feminism Unmodified (1987)
 Bob Woodward/William J. Casey: Veil (1987)
 Laslo Sekelj: Revolucija nije partijska stvar (1987)
 Robert Reich: Tales of a New America (1987)
 Carrie Fisher: Postcards from the Edge (1987)
 David S. Broder: Behind the Front Page (1987)
 Nikola Pastuović: Edukološka istraživanja (1987)
 Arthur Penn: Dead of Winter (1987)
 Mahmoud Darwish: Opisujući naše stanje (1987)
 Mahmoud Darwish: Sjećanje zaborava (1987)
 Dubravko Horvatić: Dar Gospodara tame (1987)
 Angela Ricci Lucchi: Od Pola do Ekvatora (1987)
 Sonja Manojlović: Babuška (1987)
 Mihajlo Pantić: Aleksandrijski sindrom (1987)
 Jakov Gelo: Demografske promjene u Hrvatskoj (1987)
 Miroslav Antić: Kikinda (1987)
 Alenka Goljevšček: Lepa Vida 87 (1987)
 Sabrina P. Ramet: Cross and Commissar (1987)
 George Will: The New Season (1987)
 Zoran Modli: Škola letenja (1987)
 Ivan Kordić: Poezija (1987)
 Vukašin Pavlović: Poredak i alternativa (1987)
 Predrag Matvejević: Mediteranski brevijar (1987)
 Đuro Tošić: Trg Drijeva u srednjem vijeku (1987)
 Douglas Adams: Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (1987)
 Tomislav Ivančić: Vjerujem u Duha Svetoga (1987)
 Slobodan Samardžić: Demokratija saveta (1987)
 Vladimir Visocki: Probirljivi konji (1987)
 Ludvík Vaculík: Kava sa isljediteljem (1987)
 Günther Anders: Günther Anders odgovara (1987)
 Ernest Gellner: Culture, Identity and Politics (1987)
 Richard Schechner/Samuel MacIntosh Schechner: The Engelburt Stories (1987)
 Đorđe Stanković/Momčilo Mitrović (ur.): Zapisi i izveštaji IKKPS (1987)
 Jaromil Jileš: Volim New York (1987)
 Jaromil Jileš: O Hadeserunu i vili Elore (1987)
 Jaromil Jileš: Nakon obrasle pješačke staze (1987)
 Marina Vlady: Vladimir, ili prekinuti let (1987)
 Bob Balaban: Invisible Thread (1987)
 Vladimir Pavlović: Tmica (1987)
 Gordon Parks: Moments without Proper Names (1987)
 Miroljub Stojanović: Svedočenja i predviđanja (1987)
 David Brin: The Uplift War (1987)
 Veselin Golubović: S Marxom protiv Staljina (1987)
 Andrea Dworkin: Intercourse (1987)
 Nikola Martić: Stablo nasred svijeta (1987)
 Mira Nair: Children of a Desired Seks (1987)
 Aleksandar Genis/Peter Vajlja: Ruska kuhinja u progonstvu (1987)
 David Mamet: Writing in Restaurants (1987)
 David Mamet: House of Games (1987)
 Agnes Owens: Like Birds in the Wilderness (1987)
 James Kelman: Greyhound for Breakfast (1987)
 Abel Ferrara: China Girl (1987)
 Roger Ebert: Two Weeks in Midday Sun (1987)
 Alex Cox: Straight to Hell (1987)
 Tariq Ali: Street Fighting Years (1987)
 Alan Clarke: Billy the Kid and the Green Baize Vampire (1987)
 Alan Clarke: Rita, Sue and Bob Too (1987)
 Doris Kearns Goodwin: The Fitzgerald and the Kennedys (1987)
 Straub–Huillet: Empedekolova smrt (1987)
 Michel Crozier: Skromna država, moderna država (1987)
 Jonathan Demme: Haiti (1987)
 Suzanne Finstad: Ulterior Motives (1987)
 Nikita Mikhalkov: Dark Eyes (1987)
 John Hersey: Blues (1987)
 Norman Jewison: Moonstruck (1987)
 David Thomson: Warren Beaty and Desert Eyes (1987)
 Stanley Kubrick: Full Metal Jacket (1987)
 Alexander Walker: Vivien (1987)
 Danny Boyle: Scout (1987)
 Danny Boyle: The Venus de Milo Instead (1987)
 Maria Todorova: Zapisi o Balkanu engleskih putnika (1987)
 Đavoli: Hallo Lullu 22 (1987)
 John Waters: Crackpot (1987)
 Annie Ernaux: Žena (1987)
 Johnnie To: Seven Years Itch (1987)
 Garry Willis: Reagan’s America (1987)
 Oliver Stone: Wall Street (1987)
 Zoran Bručić: Divljač (1987)
 Francis Ford Coppola: The Gardens of Stone (1987)
 Francis Ford Coppola: Faerie Tale Theater (1987)
 Fuad Muhić: Teorija države (1987)
 Fuad Muhić: Teorija prava (1987)
 Fuad Muhić: Dijalozi i kontroverze (1987)
 Clive Barker: Hellraiser (1987)
 Clive Barker: Waveworld (1987)
 Andrei Konchalovsky: Shy People (1987)
 Stjepan Tomaš: Dobar dan, tata (1987)
 Stanley Hoffmann: Janus and Minevra (1987)
 Joel David Coen: Raising Arizona (1987)
 Gayatri Spivak: In other Words (1987)
 Sam Raimi: Evil Dead II (1987)
 Damir Barbarić: Filozofija Andrije Dorotića (1987)
 Michael Hoffman: Promised Land (1987)
 Nadežda Čačinović: Estetika njemačke romantike (1987)
 Jean-Pierre Dardenne/Luc Dardenne: Falsch (1987)
 David Grossman: The Yellow Wind (1987)
 Alan J. Pakula: Orphans (1987)
 Ljubomir Tadić: Ogled o javnosti (1987)
 Ruth Beckermann: The Paper Bridge (1987)
 Ivan Cvitković: Sloboda religije u samoupravnom socijalističkom društvu (1987)
 Mladen Lazić: Ususret zatvorenom društvu (1987)
 Henry Jaglom: Someone to Love (1987)
 Nedjeljko Fabrio: Kazalištarije (1987)
 John Boorman: Hope and Glory (1987)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: U traganju za tužnim babijem (1987)
 Maurice Pialat: Pod suncem Sotone (1987)
 David Roberts: Benedetto Croce and the Uses of Historicism (1987)
 John Huston: The Dead (1987)
 Svetozar Stojanović: Od marksizma do etatizma sa ljudskim licem (1987)
 John Woo: A Better Tomorrow II (1987)
 Milan Rakovac: Snovid (1987)
 Hal Ashby: Beverly Hills Buntz (1987)
 Patricia Highsmith: Tales of Natural and Unnatural Catastrophes (1987)
 Mircea Eliade (gl. ur.): Velika enciklopedija religije (1987)
 Paul Newman: The Glass Menagerie (1987)
 Stanko Korać: Prividno stanje svijesti u Ćipikovom djelu (1987)
 Stanko Korać: Pregled književnog rada Srba u Hrvatskoj (1987)
 Živorad Tomić: Kraljeva završnica (1987)
 Giovanni Sartori: Teorija demokracije ponovno razmotrena (1987)
 Šime Vulas: Legenda oblika (1987)
 Šime Vulas: Jedra (1987)
 Michael Ondaatje: In the Skin of the Lion (1987)
 Ive Šimat Banov: Vladimir Gašparić Gapa (1987)
 Michael Marrus: The Holocaust in History (1987)
 Stanley Jordan: El Hurracane (1987)
 Dario Džamonja: Drugo izdanje (1987)
 Edgar Morin: Misliti Europu (1987)
 Merzak Allouache: Un amour à Paris (1987)
 Pavel Kohout: Ondje gdje je pokopan pas (1987)
 Joseph Ruben: The Stepfather (1987)
 Željko Ivanković: Dogledi (1987)
 Azra: Između krajnosti (1987)
 Javier Cercas: Motiv (1987)
 Petar Gudelj: Europa na tenku (1987)
 Hayden White: The Content of the Form (1987)
 Leb i sol: Kao kakao (1987)
 papa Ivan Pavao II.: Socijalna skrb (1987)
 Bogdan Tirnanić: Beograd za početnike (1987)
 Petar Džadžić: Homo Balcanicus, homo heroicus (1987)
 Jean d’ Ormesson: Večernji vjetar (1987)
 Neil Young & Crazy Horse: Life (1987)
 Ian Kershaw: The Hitler Myth (1987)
 DOA: True (North) Strong and Free (1987)
 Agneza Szabo: Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860-1873 (1987)
 Vican Vicanović: Javni život (1987)
 R.E.M.: Document (1987)
 Ljubomir Simović: Snevnik (1987)
 John Carpetner: Prince of Darkness (1987)
 Anatolij Naumovič Ribakov: Djeca Arbata (1987)
 Laibach: Opus Dei (1987)
 Laibach: Krst pod Triglavom (1987)
 Christopher Hitchens: Imperijalna pljačka (1987)
 Andrej Mitrović: Ustaničke borbe u Srbiji 1916-1918 (1987)
 Kinky Friedman: A Case of Lone Star (1987)
 Octavia E. Butler: Dawn (1987)
 Enes Čengić: Ćopićev humor i zbilja (1987)
 Svetislav Basara: Na ivici (1987)
 Svetislav Basara: Fama o biciklistima (1987)
 Zoran Đinđić: Jesen dijalektike (1987)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Let Me Up (1987)
 Mihail Sergejevič Gorbačov: Perestrojka (1987)
 Pankrti: Sexpok (1987)
 Antun Pavešković: Slikotvorstvo Pijerka Bunića Lukovića (1987)
 Rudi Supek: Grad po mjeri čovjeka (1987)
 Marijan Hržić/Ivan Piteš/Berislav Šerbetić: Cibonin toranj (1987)
 Peter Brook: Prijelomna točka (1987)
 Ivan Klíma: Ljubav i smeće (1987)
 Bruce Springsteen: Tunnel of Love (1987)
 Ivan Piteša/Matija Salaj/Berislav Šerbetić/Mihajlo Kranjc: Interijer Muzeja „Mimara“ (1987)
 Mile Pešorda: Orfički fragmenti (1987)
 Ekatarina Velika: Ljubav (1987)
 Branko Silađin: Rekonstrukcija Zagrebačkog kazališta mladih (1987)
 Sławomir Mrożek: Portret (1987)
 Zvonimir Bajsić: Slike iz života jednog dramaturga (1987)
 The Ramones: Halfway to Sanity (1987)
 Vanča Kljaković: Marjuča ili smrt (1987)
 Hrvoje Hitrec: Ljubavi na crvenom baršunu (1987)
 Hrvoje Hitrec: Smogovci i strašni Bongo (1987)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Pustolovine morskog konjica (1987)
 Zvonimir Majdak: Baršunasti prut (1987)
 Mihajlo Pantić: Vonder u Berlinu (1987)
 Stanko Lasić: Mladi Krleža i njegovi kritičari (1987)
 Wim Wenders: Nebo nad Berlinom (1987)
 Louis Malle: Doviđenja, djeco (1987)
 Bertrand Tavernier: Béatriceina patnja (1987)
 Mate Matišić: Bljesak zlatnog zuba (1987)
 Ivan Filipčić: Bolnica za reumatske bolesti u Krapinskim toplicama (1987)
 Hidajet Bišćević: U ime Alaha (1987)
 Hidajet Bišćević: Krv na vodi (1987)
 Lindsay Anderson: The Whales of August (1987)
 Željko Ivanjek (ur.): Peto razdoblje (1987)
 Sveta Lukić: Celo jato (1987)
 Lars von Trier: Epidemija (1987)
 Marguerite Duras: Stvaran život (1987)
 Marguerite Duras: Emily L. (1987)
 Luko Paljetak: Sandosten forte (1987)
 Predrag Finci: Ishodište pitanja (1987)
 Zoran Tadić: Osuđeni (1987)
 Eugène Labiche Koltès: U samoći pamučnih polja (1987)
 Grozdana Olujić: Zlatni tanjir (1987)
 Grozdana Olujić: Kamen koji je leteo (1987)
 Grozdana Olujić: Snežni cvet (1987)
 Grozdana Olujić: Zvezdane lutalice (1987)
 Edo Popović: Ponoćni boogie (1987)
 Šime Šimatović: Zagreb za slobodu (1987)
 Dejan Šorak: Oficir s ružom (1987)
 Arthur Miller: Timebends (1987)
 Vladimir Šeks: Delikt mišljenja (1987)
 Antun Vujić: Otvorena znanost i otvoreno društvo (1987)
 László Végel: Pareneza (1987)
 Hans Magnus Enzensberger: Ah, Europa (1987)
 László Végel: Pareneza (1987)
 Vojo Šindolić: Sredozemna medvjedica (1987)
 Neven Jurica: Odsutnost (1987)
 Miro Vuksanović: Vučji pragovi (1987)
 Ifran Horozović: Rea (1987)
 Ludwig Bauer: Dokaz da je Zemlja okrugla (1987)
 Petko Vojnić Purčar: Večernje buđenje (1987)
 Vladimir Pištalo: Korto Malteze (1987)
 Dunja Fališevac: Ivan Bunić Vučić (1987)
 Salman Rushdie: Jaguarov osmijeh – putovanje Nikaragvom (1987)
 James Ellroy: The Black Dhalia (1987)
 Neven Jurica: U sjeni transcendencije (1987)
 Toni Morrison: Voljena (1987)
 Elfride Jelinek: Bolest (1987)
 Voja Čolanović: Zebnja na rasklapanje (1987)
 Haruki Murakami: Norwegian Wood (1987)
 Veselko Koroman: Zemljom, snovi (1987)
 Mo Yan: Obitelj crvene raži (1987)
 V. S. Naipaul: Zagonetni dolazak (1987)
 Tomaž Šalamun: Mera časa (1987)
 Dario Fo: Glumčev minimalni priručnik (1987)
 Raša Popov: Žabac koji ne zna da ćuti (1987)
 Ivo Frangeš: Povijest hrvatske književnosti (1987)
 Dušan Janjić: Određenje nacije (1987)
 Thomas Bernhard: Elizabeta II. (1987)
 Sreten Marić: Ogledi II (1987)
 Jovica Aćin: Poetika rastrojstva (1987)
 Victor Farias: Heidegger i nacizam (1987)
 Derek Walcott: Arkansaška oporuka (1987)
 Ivo Žanić: Mitologija inflacije (1987)
 Darko Suvin: The Long March (1987)
 Ivo Komšić: Dijalektika robnog oblika (1987)
 Vidosav Stevanović: Vuk Stefanović Karadžić (1987)
 Nenad Kecmanović: Izbor pojmova iz opće politikologije (1987)
 Ranko Risojević: Tijelo i ostalo (1987)
 Steven Spielberg: Empire of the Sun (1987)
 Ivo Svetina: Péti rokopisi (1987)
 Hadžem Hajdarević: Koje Nuhove lađe (1987)
 Rade Šerbedžija: Promjenjivi (1987)
 Vlatko Pavletić: Zagonetka bez odgonetke (1987)
 Eric Hobsbawm: The Age of Empire (1987)
 Robert I. Moore: The Formation of a Persecuting Society (1987)
 Milenko Vučetić: Otimanje sreće (1987)
 Delimir Rešicki: Sretne ulice (1987)
 Julia Kristeva: Crno sunce (1987)
 Kazimierz Brandys: Mjeseci (1987)
 Viktor Žmegač: Povijesna poetika romana (1987)
 Elfriede Jelinek: Bolest (1987)
 Amos Oz: Crna kutija (1987)
 Milorad Popović: Red se polako zavodi (1987)
 Alija Isaković: Jednom (1987)
 Ivan Aralica: Okvir za mržnju (1987)
 Aleš Debeljak: Rječnik tišine (1987)
 Bernard-Marie Koltès: U samoći pamučnih polja (1987)
 Slobodan Šnajder: Gamllet (1987)
 Grozdana Olujić: Zlatni tanjir (1987)
 Grozdana Olujić: Kamen koji je leteo (1987)
 Grozdana Olujić: Snežni cvet (1987)
 Grozdana Olujić: Zvezdane lutalice (1987)
 Ivan Kušan: Ljubav ili smrt (1987)
 Frane Barbieri: Dragi Gorbačove, dragi Natta (1987)
 Krešimir Džeba: Duhanski put u Rovinj (1987)
 Vojislav Lubarda: Pokajanje (1987)
 Frane Barbieri: Lijeva i desna skretanja (1987)
 Boris Senker: Begovićev scenski svijet (1987)
 Drago Hedl: Naši obračuni s Krležom (1987)
 Vesna Krmpotić: Orfelija (1987)
 Sanja Lovrenčić: Insula dulcamara (1987)
 Bonaventura Duda: Sjeme je Riječ Božja (1987)
 Jorge Semprún: Nečajev se vratio (1987)
 Slavenka Drakulić: Hologrami straha (1987)
 Veselko Tenžera: Zašto volim Zagreb (1987)
 Milomir Marić: Deca komunizma (1987)
 Thomas Bernhard: Elizabeta II (1987)
 Zvonko Maković: Ime (1987)
 Slavko Mihalić: Iskorak (1987)
 Tonko Maroević: Trag roga, ne bez vraga (1987)
 Vesna Krmpotić: Brdo iznad oblaka (1987)
 Vesna Krmpotić: Košulja sretnog čovjeka (1987)
 Tomislav Sabljak: Pas ispod kože (1987)
 Dobrica Erić: Tako žubori reka (1987)
 Petar Šegedin: Licem u lice (1987)
 Martin Amis: Einsteinova čudovišta (1987)
 Franci Zagoričnik: A na nas? (1987)
 Rajko Petrov Nogo: Na kraju milenija (1987)
 Vladimir Dedijer: Vatikan i Jasenovac (1987)
 Borislav Pekić: Pisma iz tuđine (1987)
 Mirko Kovač: Nebeski zaručnici (1987)
 Nikola Šop: Kroz vrevu stećaka (1987)
 Stan Greenberg: Legitimating the Illegitimate (1987)
 Milivoj Slaviček: Sjaj ne/svakodnevice (1987)
 Ernest Hemingway: Rajski vrt (1987)
 Boško Lomović: Na slovo, na slovo lj (1987)
 Zlatko Tomičić: Zemlja banova (1987)
 Arsen Dedić: Hotel Balkan (1987)
 Dušan Kovačević: Klaustrofobična komedija (1987)
 Vladimir Semjonovič Visocki: Probirljivi konji (1987)
 Stanislaw Lem: Fijasko (1987)
 Rajko Petrov Nogo: Na Vukovoj stazi (1987)
 Pavao Pavličić: Krasopis (1987)
 Miroslav Šicel: Osmišljavanja (1987)
 Paul Auster: The New York Trilogy (1987)
 Paul Auster: In the Country of Last Things (1987)
 Jakša Fiamengo: Svjetiljka starog moreplovca (1987)
 Veselko Tenžera: Zašto volim TV (1988)
 Veselko Tenžera: Makar se i posvađali (1988)
 Don DeLillo: Libra (1988)
 Živko Jeličić: Balada o kostima (1988)
 John Ikenberry: Reasons of State (1988)
 Bill Press: Eyewitness (1988)
 Dragan Stojanović: Svetska književnost (1988)
 Ivo Sanader: I ružičasto je crno (1988)
 Pat Buchanan: Right from the Beginning (1988)
 Martin Mosebach: Crvenkapica i vuk (1988)
 Vladeta Janković: Hrosvita (1988)
 Lynne Cheney: The Body Politic (1988)
 Mihajlo Pantić: Protiv sistematičnosti (1988)
 Mihajlo Pantić: Šum Vavilona (1988)
 Alasdair MacIntyre: Whose Justice? Which Rationality (1988)
 Raffaele Simone: Maistock (1988)
 Branka Prpa: Srpsko-dalmatinski magazin. Preporodne ideje Srba u Dalmaciji (1988)
 Wade Davis: Passage of Darkness (1988)
 Branko Horvat: Kosovko pitanje (1988)
 Vesna Mališić: Razgovori o krizi (1988)
 Mira Nair: Salaam Bombay (1988)
 Frank Luntz: Candidates, Consultants and Campaigns (1988)
 Charlie Sykes: Profscam (1988)
 Vladimir Visocki: Čari četvrtine puta (1988)
 Jon Robin Baitz: The Film Society (1988)
 Nick Kotz: Wild Blue Yonder (1988)
 Alojz Rebula: Jutri čez Jordan (1988)
 Dubravko Horvatić: Drago Jančić (1988)
 John Mearsheimer: Liddell Hart and the Weight of History (1988)
 Jerzy Pilch: Ispovijesti tvorca neugodne erotske literature (1988)
 Velimir Ivančević: Nomotehnika (1988)
 Jim Lehrer: Kick the Can (1988)
 Robert Blažević: Politička vladavina (1988)
 Alenka Goljevšček: Med bogovi in demoni (1988)
 Douglas Adams: The Long Dark Tea-Time of the Soul (1988)
 Vladimir Stojančević: Srbija i srpski narod za vreme rata i okupacije (1988)
 Fernando Cartoga: Dekristijanizacija smrti u Portugalu (1988)
 George A. Romero: Monkey Shines (1988)
 Robert Matijašić: Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća (1988)
 Antun Miletić: Ustaška fabrika smrti (1988)
 John Keane: Democracy and Civil Society (1988)
 Adam Baruch: Svjetovno kiparstvo (1988)
 Stephen Moore: Privatization (1988)
 Momčilo Mitrović: Srbija 1944-1952 (1988)
 Raul Hilberg: The Holocaust Today (1988)
 Vasilije Krestić: Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska ideja u drugoj polovini 19. veka (1988)
 István Szabó: Hanussen (1988)
 David Homel: Electrical Storm (1988)
 Ernest Gellner: State and Society in Soviet Thought (1988)
 Ernest Gellner: Plough, Sword and Book (1988)
 Jaromil Jileš: Nada ima duboko dno (1988)
 fra Marko Oršolić: Franjevci na raskršću kultura i civilizacija (1988)
 Lordan Zafranović: Haloa – praznik kurvi (1988)
 Đorđe Stanković: Iskušenja jugoslovenske istoriografije (1988)
 Đorđe Stanković/Momčilo Mitrović (ur.): Zapisnici Akcionog odbora SSU Beogradskog univerziteta (1988)
 Andrea Dworkin/Catharine MacKinnon: Pornography and Civil Rights (1988)
 Nicolas Philibert: Vas-y Lapébie! (1988)
 James Hoberman: Dennis Hopper. From Method to Madness (1988)
 Dennis Hopper: Colors (1988)
 John Waters: Trash Trio (1988)
 Lars von Trier: Medeja (1988)
 Alexander Walker: It’s Only a Movie, Ingrid (1988)
 Kambuzia Partovi: Golnar (1988)
 Ljubodrag Dimić: Agitprop kultura (1988)
 Svetozar Stojanović: Istorija i partijska svest (1988)
 David Hare: Paris By Night (1988)
 Tariq Ali: Revolution from Above (1988)
 Alison Mclean: Talkback (1988)
 Howard Brenton: Greenland (1988)
 Jonathan Demme: Married to the Mob (1988)
 Suzanne Finstad: The Incredible Odyssey of Lisa Halaby (1988)
 Abel Ferrara: The Loner (1988)
 David Mamet: Speed the Flow (1988)
 David Mamet: Things Change (1988)
 Neil Simon: Rumors (1988)
 Mike Leigh: High Hopes (1988)
 Damir Barbarić: Preludiji (1988)
 Oliver Stone: Talk Radio (1988)
 Ante Zemljar: Haron i sudbine (1988)
 Johnnie To: The Eighth Happiness (1988)
 Johnnie To/Andew Ham: Big Heat (1988)
 Maryse Condé: A Season in Rihata (1988)
 Ken Russell: The Liar of the White Worm (1988)
 Ken Russell: Salome’s Last Dance (1988)
 Edward Said: Nationalism, Colonialism and Literature (1988)
 Đavoli: Ostani uz mene (1988)
 Nicholson Baker: The Mezzanine (1988)
 Spike Lee: School Daze (1988)
 Charles Bukowski: The Roominghouse Madrigal (1988)
 Francis Ford Coppola: Tucker (1988)
 Clive Barker: Cabal (1988)
 Errol Morris: The Thin Blue Line (1988)
 Paul Auster: Disapperances (1988)
 Frederick Wiseman: Missile (1988)
 Ágota Kristóf: Dokaz (1988)
 Paul Greengrass: Resurrected (1988)
 John Maxwell Coetzee: White Writing (1988)
 David Cronenberg: Dead Ringers (1988)
 Hidajet Bišćević: Vrijeme odluke (1988)
 Peter Bogdanovich: Illegaly Yours (1988)
 Josip Vončina: Jezična baština (1988)
 Margarethe von Trotta: Strah i ljubav (1988)
 Nadežda Čačinović: Estetika (1988)
 Michael Hoffman: Some Girls (1988)
 Gayatri Spivak: Can the Subaltern Speek (1988)
 Psihomodo pop: Godina zmaja (1988)
 Jaroslav Šidak/Vinko Foretić/Julije Grabovac/Igor Karaman/Petar Strčić: „Hrvatski narodni preporod – ilirski pokret“ (1988)
 Amos Gitai: Brand New Day (1988)
 Wendell Barry: Remembering (1988)
 Hal Ashby: Jake’s Journey (1988)
 Ljubomir Tadić: Nauka o politici (1988)
 Andrzej Żuławski: Na srebrnom globusu (1988)
 Mladen Lazić: Kapitalizam u evoluciji (1988)
 Milan Rakovac: Narodni heroj Đusepe Budičin Pino (1988)
 Yolande Zauberman: Classified People (1988)
 Wendy Brown: Manhood and Politics (1988)
 Agnès Varda: Mala ljubav (1988)
 Agnès Varda: Jane B. za Agnès V. (1988)
 Raymond Carver: Where I’m Calling From (1988)
 John Waters: Hairspray (1988)
 Dragoljub Mićunović: Socijalna filozofija. Ogledi (1988)
 Slobodan Šijan: Tajna manastirske rakije (1988)
 Milko Valent: Clown (1988)
 Milko Valent: Erotologike (1988)
 Stanley Jordan: Flying Home (1988)
 Norberto Bobbio: Liberalizam i demokracija (1988)
 Derek Jarman: The Last of England (1988)
 Alain Badiou: Biće i događaj (1988)
 Zdravko Šotra: Braća po materi (1988)
 Michael Freeden: J. A. Hobbson (1988)
 Roberto Benigni: Mali vrag (1988)
 Ljubo Boban: Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943 (1988)
 Nicolas Roeg: Track 29 (1988)
 Vladimír Čermák: Pitanja demokracije (1988)
 Sidney Lumet: Running on Empty (1988)
 Borislav Vujčić: Kornjačino svlačenje (1988)
 Dario Džamonja: Priručnik (1988)
 Isa Qosja: Čuvari magle (1988)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: U (1988)
 Steven Pinker: Connections and Symbols (1988)
 Crosby, Stills, Nash & Young: American Dream (1988)
 Mark Thompson/Louis Mackay (ur.): Something in the Wind (1988)
 The Traveling Wilburys: The Traveling Wilburys, vol. 1 (1988)
 Ozren Žunec: Mimesis (1988)
 Petar Gudelj: Vuk u novinama (1988)
 Vjeran Katunarić: Dioba društva (1988)
 R.E.M.: Green (1988)
 John Wyon Burrow: Whigs and Liberals (1988)
 Divna Zečević: Hrvatske pučke pjesmarice 19. stoljeća (1988)
 Koča Popović: Beleške uz ratovanje (1988)
 Gerry Stoker: The Politics of Local Government (1988)
 Petar Strčić: Povijest Rijeke (1988)
 Radovan Popović: Život Meše Selimovića (1988)
 Radovan Popović: Ivo Andrić (1988)
 Neil Young & The Bluenotes: The Note’s for You (1988)
 François Furet/Lucien Calvié: Marx i Francuska revolucija (1988)
 Mihail Šatrov: Dalje, još dalje (1988)
 John Carpetner: They Live (1988)
 Thomas Harris: The Silence of the Lambs (1988)
 Zoran Đinđić: Jugoslavija kao nedovršena država (1988)
 Claudio Magris: Stadelmann (1988)
 Robert Plant: Now and Zen (1988)
 Robert Gellately: The Gestapo and German Society. Political Denunciation in Gestapo Case Files (1988)
 Dunja Rihtman-Auguštin: Etnologija naše svakodnevice (1988)
 Jasper Ridley: The Tudor Age (1988)
 Jasper Ridley: Elizabeth I (1988)
 Dražen Katunarić: Pučina (1988)
 Miro Gavran: Ljubav Georgea Washingtona (1988)
 Octavia E. Butler: Adulthood Rites (1988)
 Bob Dylan: Down in the Groove (1988)
 Kinky Friedman: When the Cat’s Away (1988)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Rika jelena (1988)
 Krsto Papić: Život sa stricem (1988)
 Sibila Petlevski: Kristali (1988)
 Moshe Lewin: The Gorbachev Phenomenon (1988)
 Božica Jelušić: Okrhak kontinenta (1988)
 Flannery O’Connor: Collected Works (1988)
 Zvonimir Majdak: Gospođa (1988)
 Hrvoje Turković: Razumijevanje filma (1988)
 Mate Matišić: Legenda o svetom Muhli (1988)
 Krešimir Nemec: Pripovijedanje i refleksija (1988)
 Grgo Gamulin: Hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća (1988)
 Fuad Muhić: Nacionalna ravnopravnost i politika nesvrstanosti (1988)
 Pedro Almodóvar: Žene na rubu živčanoga sloma (1988)
 Zvonimir Majdak: Starac (1988)
 Jacques Rivette: Četveročlana banda (1988)
 Nick Cave: King Ink (1988)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Okrugla kanta za smeće (1988)
 Krzysztof Kieślowski: Dekalog (1988)
 Krzysztof Kieślowski: Kratki film o ubijanju (1988)
 Nick Cave & The Bad Seeds: Tender Pray (1988)
 Woody Allen: Radio Days (1988)
 Ivica Maštruko: Izazovi alternativnih teologija (1988)
 Ivica Maštruko: Katoličanstvo i politika (1988)
 Mihajlo Pantić: Protiv sistematičnosti (1988)
 Gordana Ćirjanić: Pred vratima vodenijem (1988)
 Ágnes Heller: Beyond Justice (1988)
 Partibrejkers: Partibrejkers II (1988)
 Željko Ivanjek: Epicikli u azilu (1988)
 Marijan Korošić: Jugoslavenska kriza (1988)
 Slobodan Prosperov Novak: Kad su đavli voljeli hrvatski (1988)
 Dubravko Škiljan: Jezična politika (1988)
 Antun Vrdoljak: Glembajevi (1988)
 Vladimir Šeks: Intimni dnevnik (1988)
 Branko Schmidt: Sokol ga nije volio (1988)
 Natalie Angier: Natural Obessions (1988)
 Hodimir Sirotković/Lujo Margetić: Povijest države i prava naroda Jugoslavije (1988)
 James Ellroy: The Big Nowhere (1988)
 Krešo Golik: Vila Orhideja (1988)
 Laibach: Let It Be (1988)
 Laibach: Sympathy for the Devil (1988)
 Stephen Frears: Dangerous Liaisons (1988)
 Zvonko Lerotić: Jugoslavenska politička klasa i federalizam (1988)
 Roy Gutman: Banana Diplomacy (1988)
 Marguerite Yourcenar: Labirint svijeta (1988)
 Eugène Labiche Koltès: Povratak u pustinju (1988)
 Eugène Labiche Koltès: Roberto Zucco (1988)
 Filip David: Princ vatre (1988)
 Đuro Šušnjić: Znati i verovati (1988)
 John Maynard Keynes: Sabrana djela (1988)
 Ludwig Bauer: Poliglot i pas (1988)
 Ifran Horozović: Mađioničar iz prijestolnice domina (1988)
 Ifran Horozović: Kalfa (1988)
 Vojo Šindolić: Dekompresija (1988)
 Salman Rushdie: Sotonski stihovi (1988)
 Martin Scorsese: The Last Temptation of Christ (1988)
 Drago Roksandić: Vojna Hrvatska (1988)
 Lawrence Ferlinghetti: Ljubav u danima bijesa (1988)
 Haruki Murakami: Dance, Dance, Dance (1988)
 Neven Jurica: Onkraj lirike (1988)
 Tomaž Šalamun: Živa rana, živi sok (1988)
 Wole Soyinka: Umjetnost, dijalog i bijes (1988)
 Mo Yan: Balade o češnjaku (1988)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Meksički san (1988)
 Ivan Golub: Izabrana blizina (1988)
 Leo Mates: Politika supersila i oružje (1988)
 Mile Bjelajac: Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1921 (1988)
 Ciril Kosmač: Prazna ptičnica (1988)
 Vladeta Jerotić: Čovek i njegov identitet (1988)
 Thomas Bernhard: Trg junaka (1988)
 Dušan Janjić: Država i nacija (1988)
 Zejnel Zejneli: Ko je izdao revoluciju (1988)
 Slobodan Blagojević: Vidya (1988)
 Ranko Risojević: Priče velikog ljeta (1988)
 Ranko Risojević: Slavni arapski matematičari (1988)
 Ranko Risojević: Prah (1988)
 Vidosav Stevanović: Daleko tamo – tri monodrame (1988)
 Dragiša Pavlović: Olako obećana brzina (1988)
 Jovan Ćirilov: Putovanje u pozorištu (1988)
 Zvonko Ivanković Vonta: Hebrang (1988)
 Muharem Pervić: Svitak po svitak (1988)
 Jacques Le Goff: Povijest i pamćenje (1988)
 Vasilij Semjonovič Grosman: Život i sudbina (1988)
 Aleksandar Ristović: Lak kao pero (1988)
 Vladimir Bartol: Med idilo in grozo (1988)
 Darko Suvin: Postavke i pretpostavke u znanstvenoj fantastici (1988)
 Ivan Ivanji: Konstantin (1988)
 Vuk Drašković: Ruski konzul (1988)
 Zvonimir Kuludžić: Tajne i kompleksi Miroslava Krleže (1988)
 Nenad Kecmanović: Demokratija i centralizam (1988)
 Alain Robbe-Grillet: Angélique ili začaranost (1988)
 Krešimir Bagić: Svako je slovo kurva (1988)
 Terry Gilliam: The Adventures of Baron Münchhausen (1988)
 Henri Lefebvre: Povratak dijalektike (1988)
 Etienne Balibar i Immanuel Wallerstein: Rasa, nacija, klasa (1988)
 Jean-François Lyotard: Postmoderna protumačena djeci (1988)
 Julijana Matanović/Vlaho Bogišić/Krešimir Bagić/Miroslav Mićanović: Četiri dimenzije sumnje (1988)
 Hidajet Biščević/Zlatko Dizdarević: Vrijeme odluke (1988)
 Ivan Aralica: Asmodejev šal (1988)
 Jonathan Franzen: Dvadeset sedmi grad (1988)
 Milan Kangrga: Hegel-Marx (1988)
 Milan Kangrga: Filozofija i društveni život (1988)
 Dragan Velikić: Via Pula (1988)
 Ljubomir Stefanović: Pene ali kaštigi (1988)
 Slavko Leovac: Traktat o književnosti (1988)
 Drago Hedl: Žifci u škripcu (1988)
 Darko Bekić: Jugoslavija u Hladnom ratu (1988)
 Latinka Perović: Planirana revolucija (1988)
 Janez Rotar: Trubar in Južni Slovani (1988)
 Zdenko Lešić: Pripovjedači (1988)
 Milenko Vučetić: Bežanje od sreće (1988)
 Josip Vaništa: Zapisi (1988)
 Vsevolod Vjačeslavovič Ivanov: U (1988)
 Slobodan Šnajder: Radosna apokalipsa (1988)
 Aleksandar Flaker: Nomadi ljepote (1988)
 Roman Osipovič Jakobson: Izabrani tekstovi (1988)
 Dubravko Jelčić: Strast avanture ili avantura strasti – Josip Kosor (1988)
 Umberto Eco: Foucaultovo njihalo (1988)
 Imre Kertész: Propast (1988)
 David Albahari: Jednostavnost (1988)
 David Albahari: Cink (1988)
 Metallica: … and Justice for All (1988)
 Mort Rosenblum: Mission to Civilize (1988)
 Zlatko Dizdarević: Vrijeme odluke (1988)
 Velimir Visković: Pozicija kritičara (1988)
 Arsen Dedić i Gabi Novak: Hrabri ljudi (1988)
 Zlatko Tomičić: Gluha nedjelja (1988)
 Zlatko Tomičić: Prsten Dioklecijanov (1988)
 Zlatko Tomičić: Nin (1988)
 Mira Kolar-Dimitrijević: Ivan Kardelj (1988)
 Borislav Pekić: Atlantida (1988)
 Bernard-Marie Koltès: Povratak u pustinju (1988)
 Bernard-Marie Koltès: Roberto Zucco (1988)
 Stipe Šuvar: Socijalizam i nacije (1988)
 Stipe Šuvar: Sociologija sela (1988)
 Drago Jančar: Dedalus (1988)
 Drago Jančar: Klementov pad (1988)
 Dobrica Erić: Pismo kraljici cveća (1988)
 Petar Šegedin: Krug što skamenjuje (1988)
 Abdulah Sidran: Bolest od duše (1988)
 Tomislav Sabljak: Boljima od nas (1988)
 Tomislav Sabljak: Jesen našeg nezadovoljstva (1988)
 Pavao Pavličić: Rakova djeca (1988)
 Ćamil Sijarić: Lirika (1988)
 Dubravka Ugrešić: Forsiranje romana-reke (1988)
 Živojin Pavlović: Lov na tigrove (1988)
 Vitomil Zupan: Apokalipsa sadašnjosti (1988)
 Thomas Bernhard: Trg junaka (1988)
 Cvetan Grozdanov: Sveta Sofija, Ohrid (1988)
 Cvetan Grozdanov: Crkva Sv. Kliment, Ohrid (1988)
 Lino Veljak: Horizont metafizike (1988)
 Miljenko Jergović: Opservatorija Varšava (1988)
 Vladimir Semjonovič Visocki: Četiri četvrtine puta (1988)
 Dubravka Ugrešić: Kućni duhovi (1988)
 Zbigniew Brzezinski & P. Edward Haley: American Security in an Interdependent World (1988)
 Zbigniew Brzezinski & with Marin Strmecki: In Quest of National Security (1988)
 Elvis J. Kurtović: Wonderful World of Private Business (1988)
 Aleksandar Tijanić: Šta će biti s nama (1988)
 Milivoj Solar: Roman i mit (1988)
 Mihailo Lalić: Sam sobom (1988)
 Mihailo Lalić: Prelazni period (1988)
 Ante Pažanin: Metafizika i praktična filozofija (1988)
 Vladimir Premec: O marksistima i kršćanima (1988)
 Milorad Pavić: Predeo slikan čajem (1988)
 Emir Kusturica: Dom za vješanje (1988)
 Bora Ćosić: Doktor Krleža (1988)
 Matija Bećković: O Njegošu (1988)
 Boro Krivokapić: Jugoslavija i komunisti (1988)
 Danko Plevnik: Ka civilizaciji pokretnog teksta (1988)
 Jürgen Habermas: Postmetafizičko mišljenje (1988)
 Pero Zubac: Mostarske kiše (1988)
 Čedomir Popov: Građanska Evropa 1770-1780 (1989)
 Al Green: I Get Joy (1989)
 Miloš Kordić: Rezači drame i kruha (1989)
 Zlatko Kramarić: Uvod u naratologiju (1989)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Naši slikari u Parizu (1989)
 Nikša Stančić: Gajeva “Još Horvatska ni propala” (1989)
 Ivo Sanader: Fenomen parfema (1989)
 Lev Kreft: Spopad na umetniški lestvici (1989)
 Abbas Kiarostami: Domaća zadaća (1989)
 P. J. O’Rourke: Holidays in Hell (1989)
 Staniša Tutnjević: Književne krivice i osvete (1989)
 Dušan Jovanović: Viktor ali dan mladosti (1989)
 Dušan Jovanović: Jasnovidka ali Dan mrtvih (1989)
 Dušan Jovanović: Zid, jezero (1989)
 Vesna Parun: Krv svjedoka (1989)
 Vesna Parun: Kraj Kupe kad se vrapci skupe (1989)
 Russell Kirk: Economics (1989)
 Jane Mayer/Doyle McManus: Landslide (1989)
 Alain Peyrefitte: Nepokretno carstvo (1989)
 Miodrag Živanović: Kraj marksizma (1989)
 Lada Čale Feldman: Brešanov teatar (1989)
 Ratko Božović: Kroz crveno (1989)
 Carl Bernstein: Loyalties (1989)
 Aleksandar Petrović: Seobe (1989)
 Pete Hamill: Loving Woman (1989)
 Anto Kovačević: Musa Ćazim Ćatić (1989)
 Miroljub Jevtić: Suvremeni džihad kao rat (1989)
 Arthur Penn: Penn and Teller Get Killed (1989)
 George C. Wilson: Mud Soldiers (1989)
 Art Garfunkel: Still Water (1989)
 Robert Reich: The Resurgent Liberal (1989)
 Strobe Talbott: Master of the Game (1989)
 Robert Alan Dahl: Democracy and Its Critics (1989)
 Andrea Dworkin: Letters from a War Zone (1989)
 Bill Bryson: The Lost Continent (1989)
 Robin B. Wright: In the Name of God (1989)
 Josip Sever: Borealni konj (1989)
 Bertrand Tavernier: Život i ništa drugo (1989)
 Jürgen Moltmann: Put Isusa Krista (1989)
 Paul Connerton: How Societies Remember (1989)
 Ante Pavelić/Velimir Pavelić/Višnja Pavelić: Poviest (1989)
 Eric Hobsbawm: Politics for a Rational Left (1989)
 Dubravko Horvatić: Olovna dolina (1989)
 Jim Lehrer: Crown Oklahoma (1989)
 The Beach Boys: Still Cruisin’ (1989)
 Petar Luković: Bolja prošlost (1989)
 Zoran Avramović: Politički spisi Miloša Crnjanskog (1989)
 Tomislav Ivančić: Budni budite i molite (1989)
 Jurij Andruhovič: Lijevo, gdje je srce (1989)
 Jurij Andruhovič: U središtu grada (1989)
 Tine Hribar: Slovenska državnost (1989)
 Brenda Wineapple: Genét (1989)
 Dragan Simeunović: Političko nasilje (1989)
 Holm Sundhaussen: Historijska statistika Srba (1989)
 Djibril Diop Mambéty: Razgovarajmo, bako (1989)
 Todor Kuljić: Birokratija i kadrovska uprava (1989)
 Yehiel De-Nur: Šiviti. Vizija (1989)
 Greil Marcus: Lipstick Traces (1989)
 Bogdan Krizman: Hrvatska u Prvom svjetskom ratu (1989)
 Nicolas Roeg: Sweet Birth of Youth (1989)
 Catharine MacKinnon: Toward a Feminist Theory of the State (1989)
 Derek Jarman: War Requiem (1989)
 Stipe Botica: Luka Botić (1989)
 Bob Balaban: Parents (1989)
 John Ikenberry: The State (1989)
 Olivier Assayas: Dijete zime (1989)
 Mahmoud Darwish: Tragedija narcisa (1989)
 Oliver Stone: Born on the Fourth of July (1989)
 Howard Brenton: H. I. D. (1989)
 Howard Brenton: Diving for Pearls (1989)
 Howard Brenton/Tariq Ali: Iranian Nights (1989)
 David Hare: Strapless (1989)
 David Hare: The Designated Mourner (1989)
 Maryse Condé: The Children of Segu (1989)
 Maryse Condé: An Tan Revolyson (1989)
 Jim Jarmusch: Mystery Train (1989)
 Marshall McLuhan: The Global Village (1989)
 Danny Boyle: Monkeys (1989)
 Danny Boyle: The Nightwatch (1989)
 Michael Lewis: Liar’s Poker (1989)
 James Kelman: A Disaffection (1989)
 Stjepan Tomaš: Život u provinciji (1989)
 Ken Russell: The Rainbow (1989)
 Ken Russell: A British Picture (1989)
 Norman Jewison: In Country (1989)
 John Hersey: Life Sketches (1989)
 Spike Lee: Do the Right Thing (1989)
 Mark Mazower: Greece and the Inter-War Economic Crisis (1989)
 Roger Garaudy: Moj samotnjački hod kroz stoljeće (1989)
 Johnnie To: All About Ah-Long (1989)
 Johnnie To: The Iron Butterfly (1989)
 Olga Tokarczuk: Gradovi u zrcalima (1989)
 Živorad Tomić: Diploma za smrt (1989)
 Charles Bukowski: Hollywood (1989)
 Francis Ford Coppola: New York Stories (1989)
 Clive Barker: The Great and Secret Show (1989)
 Andrei Konchalovsky: Tango and Cash (1989)
 Andrei Konchalovsky: Homer and Eddie (1989)
 Anđelko Vuletić: Čudotvorna biljka doktora Engela (1989)
 Šime Vulas: U znaku (1989)
 Paul Auster: Moon Palace (1989)
 Sidney Lumet: Family Business (1989)
 Avital Ronell: The Telephone Book (1989)
 Peter Medak: The Metamorphosis (1989)
 Božidar Jakšić: Vreme revolucije (1989)
 Andrzej Żuławski: Moje su noći ljepše od vaših dana (1989)
 Ljubomir Tadić: Autoritet i osporavanje (1989)
 Gus Van Sant: Drugstore Cowboy (1989)
 Patricia Highsmith: Scene of the Crime (1989)
 Amos Gitai: Berlin-Jerusalem (1989)
 Milko Valent: Totalni spol (1989)
 Zdravko Šotra: Gospođa ministarka (1989)
 Michael Ondaatje: The Cinnamon Peeler (1989)
 Lynn Hunt: The New Cultural History (1989)
 Edward Zwick: Glory (1989)
 Kosta Čavoški: O neprijatelju (1989)
 Kosta Čavoški: Revolucionarni makjavelizam (1989)
 Merzak Allouache: Après-Octobre, L’ (1989)
 Josip Horvath: Preživjeti u Zagrebu (1989)
 Alain Badiou: Manifest za filozofiju (1989)
 Velimir Neidhardt: Poslovna zgrada Ina-Trgovina (1989)
 Robert Conquest: Tyrants and Typewriters (1989)
 Robert Conquest: Stalin and the Kirov Murder (1989)
 Aretha Franklin: Through the Storm (1989)
 Miroslav Toholj: Stid (1989)
 Alan J. Pakula: See You in the Morning (1989)
 Dario Džamonja: These Days (1989)
 Jim Sheridan: My Left Foot (1989)
 Nedjeljko Fabrio: Berenikina kosa (1989)
 Psihomodo pop: Live in Amsterdam (1989)
 Branko Maleš: Crveni zec (1989)
 Henry Jaglom: New Year’s Day (1989)
 Ivan Cifrić: Socijalna ekologija (1989)
 John Woo: The Killer (1989)
 John Woo: Just Heroes (1989)
 Milan Radeka: Kordun u prošlosti (1989)
 Samuel Fuller: Street of No Return (1989)
 Antony Beevor: The Enchantment of Christina von Retzen (1989)
 Josef Topol: Glasovi ptica (1989)
 Abel Ferrara: Cat Chaser (1989)
 Vladimir Žerjavić: Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu (1989)
 Joseph Ruben: True Beliver (1989)
 Nikola Visković: Jezik prava (1989)
 Friedrich August von Hayek: Pogubna zamisao (1989)
 Rajko Grlić: Đavolji raj (1989)
 Pavel Kohout: Sat plesa i smrti (1989)
 Steven Pinker: Learnabillity and Cognition (1989)
 Straub–Huillet: Crna koža (1989)
 Straub–Huillet: Paul Cézanne u razgovoru s Joachimom Gasquetom (1989)
 Nebojša Vasović: Pesme za decu i kaluđere (1989)
 Ekatarina Velika: Samo par godina za nas (1989)
 Miroslav Bertoša: Zlikovci i prognanici (1989)
 Octavia E. Butler: Imago (1989)
 Octavia E. Butler: Xenogenesis (1989)
 Octavia E. Butler: Birth of a Writer (1989)
 Mića Popović: Autobiografija (1989)
 The Necks: Sex (1989)
 Željko Ivanković: Priče o ljubavi i smrti (1989)
 Borislav Vujčić: Poljubac u čelo 20. vijeka (1989)
 Nives Majnarić-Pandžić: Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (1989)
 Milorad Pupovac: Politička komunikacija (1989)
 Predrag Marković: Otmenost duše (1989)
 Agneza Szabo/Marija Vrbetić: Karlovac na razmeđu stoljeća 1880-1914 (1989)
 Leb i sol: Putijemo (1989)
 Bogdan Tirnanić: Ogled o Paji Patku (1989)
 Bogdan Tirnanić: Coca-Cola Art (1989)
 François Furet/Mona Ozouf: Kritički rječnik Francuske revolucije (1989)
 Richard Stites: Revolutionary Dreams (1989)
 Neil Young: Freedom (1989)
 Stephen F. Cohen: Voices of Glasnost (1989)
 Richard Pipes: Russia Observed (1989)
 Zdenka Kovačiček: Love is a Game (1989)
 Svetislav Basara: Fenomeni (1989)
 Partibrejkers: Partibrejkers III (1989)
 Tomislav Premerl: Hrvatska moderna arhitektura između dva rata (1989)
 Velimir Neidhardt: Poslovna zgrada INA-trgovine (1989)
 Roy Orbison: Mystery Girl (1989)
 Smiljko Sokol: Politička i ustavna povijest jakobinskog razdoblja francuske revolucije (1989)
 Orlando Figes: Peasant Russia (1989)
 Nick Cave: And the Ass Saw the Angel (1989)
 Kinky Friedman: Frequent Flyer (1989)
 Miro Gavran: Čehov je Tolstoju rekao zbogom (1989)
 Miro Gavran: Zaboravljeni sin (1989)
 Miro Gavran: Mali neobični ljudi (1989)
 The Ramones: Brain Drain (1989)
 Bob Dylan: Oh, Mercy (1989)
 George Harrison: Cloud Nine (1989)
 Nedeljko Dragić: Slike iz sjećanja (1989)
 Tom Petty: Full Moon Fever (1989)
 Marijan Hržić: Zgrada D Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1989)
 Tomislav Marijan Bilosnić: Hodajući preko vode (1989)
 Zvonimir Majdak: Ševa na žuru (1989)
 The Rolling Stones: Steel Wheels (1989)
 Hrvoje Hitrec: Zbogom, Smogovci (1989)
 Mate Matišić: Božićna bajka (1989)
 Kazuo Ishiguro: Na kraju dana (1989)
 Borivoj Dovniković: Uzbudljiva ljubavna priča (1989)
 Darko Hudelist: Kosovo – bitka bez iluzija (1989)
 Jane Campion: Sweetie (1989)
 Ágnes Heller: General Ethics (1989)
 Edward Bond: Jackets (1989)
 Robin Harris: The Conservative Community (1989)
 Susan Sontag: AIDS and Its Metaphors (1989)
 Susan Sontag: Under the Sign of Saturn (1989)
 Branko Schmidt: Operacija Barbarosa (1989)
 Jakov Sirotković: Ekonomska politika Jugoslavije (1989)
 Fulvio Tomizza: Mletačka nasljednica (1989)
 Željko Ivanjek: Kraj povijesti (1989)
 Vjeran Zuppa: U štapu i šeširu (1989)
 Miško Šuvaković: Scene jezika. Uloga teksta u likovnim umjetnostima (1989)
 Pierre Macherey: Comte (1989)
 Eugen Pusić: Društvena regulacija (1989)
 Ivan Grdešić/Mirjana Kasapović/Ivan Šiber: Interesi i ideje u SKJ (1989)
 Vjenceslav Čižek: Krvopisi predsvanuća (1989)
 Dejan Šorak: Krvopijci (1989)
 Dejan Šorak: Najbolji (1989)
 Hidajet Bišćević: Strategija kaosa (1989)
 Danilo Nikolić: Vlasnici bivše sreće (1989)
 Božo Kovačević: Slučaj zagrebačkih revizionista (1989)
 Božo Kovačević: Psihoanaliza i ljevica (1989)
 Radovan Ivšić: Kad nema vjetra, pauci… (1989)
 Zoran Tadić: Čovjek koji je volio sprovode (1989)
 Goran Petrović: Saveti za lakši život (1989)
 Miro Vuksanović: Gradišta (1989)
 Junichi Saga: Confessions of Yakuza (1989)
 Erih Koš: Pisac govora (1989)
 Aleksandar Tišma: Široka vrata (1989)
 Milorad Belančić: Nulta točka ideologije (1989)
 Radoslav Petković: Izveštaj o kugi (1989)
 Wole Soyinka: Isara (1989)
 Steven Spielberg: Always (1989)
 Steven Spielberg: Indiana Jones and the Lost Crusade (1989)
 Boško Lomović: Milioner (1989)
 José Saramago: Priča o opsadi Lisabona (1989)
 Neven Jurica: O pjesnicima (1989)
 Zlatko Tomičić: Sunčeva djevica (1989)
 Zlatko Tomičić: Petar Svačić (1989)
 Elfride Jelinek: Naslada (1989)
 Igor Karaman: Privredni život Banske Hrvatske (1989)
 Nebojša Popov: Contra fatum (1989)
 Mile Stojić: Olovni jastuk (1989)
 Jovan Ćirilov: Uzaludna putovanja (1989)
 Slobodan Selenić: Timor mortis (1989)
 Herta Müller: Putujući na jednoj nozi (1989)
 Evald Flisar: Nimfa umre (1989)
 Evald Flisar: Noro življenje (1989)
 Tomas Tranströmer: Za žive i mrtve (1989)
 Miodrag Pavlović: Hram i preobraženje (1989)
 Slavoljub Đukić: Čovek u svom vremenu – razgovori s Dobricom Ćosićem (1989)
 France Koblar: Pismo Bojanu Stupici (1989)
 Claude Simon: Akacija (1989)
 Wole Soyinka: Madelina zemlja i druge pjesme (1989)
 Branimir Donat: Razgolićenje književne zbilje (1989)
 Jovan Ćirilov: Dramski pisci moji savremenici (1989)
 Nathalie Sarraute: Ti se ne voliš (1989)
 Antun Šoljan: Hrvatski Joyce i druge igre (1989)
 Patrick White: Govori Patrick White (1989)
 Tim Burton: Batman (1989)
 Milenko Vučetić: Vllasi (1989)
 Miloš Forman: Valmont (1989)
 Muhsin Rizvić: Između Vuka i Gaja (1989)
 Philippe Sollers: Zlatni ljiljan (1989)
 Krešimir Bagić: Između dva snažna dima (1989)
 Aleš Debeljak: Postmoderna sfinga (1989)
 Hans-Georg Gadamer: Naslijeđe Europe (1989)
 Richard Rorty: Kontingencija, ironija, solidarnost (1989)
 Aleksandar Ristović: Platno (1989)
 Ante Stamać: Passim (1989)
 Elfriede Jelinek: Naslada (1989)
 Vojislav Lubarda: Vaznesenje (1989)
 Bonaventura Duda: Sjaj je Sin Čovječji (1989)
 Rade Šerbedžija: Crno, crveno (1989)
 Cees Nooteboom: Očni vid (1989)
 Michal Ajvaz: Ubojstvo u hotelu Intercontinental (1989)
 Zvonimir Kulundžić: Stjepan Radić i njegov republikanski ustav (1989)
 Vitomir Lukić: Hodnici svijetloga praha (1989)
 Elie Wiesel: Zaboravljen (1989)
 Miloš Đurđević: Pejzaži ili kružno traženje riječi (1989)
 Žarko Puhovski: Um i društvenost (1989)
 Ivo Svetina: Biljard na Capriju/Šeherezada (1989)
 Ivo Svetina: Zgodba iz južnega gozda ali Kdo je ubil sonce (1989)
 Zvonko Maković: Nenapisano (1989)
 Václav Havel: Largo desolato (1989)
 Václav Havel: Asanacija (1989)
 Ivan Lovrenović: Labirint i pamćenje (1989)
 Nikola Petković: Melodije Istre i Kvarnera (1989)
 Nikola Petković: Priče iz davnine (1989)
 Božidar Violić: Lica i sjene (1989)
 Dunja Fališevac: Stari pisci hrvatski i njihove poetike (1989)
 Zvonimir Mrkonjić: Pisma u bijelo (1989)
 Tzvetan Todorov: Mi i drugi (1989)
 Miko Tripalo: Hrvatsko proljeće (1989)
 Živojin Pavlović: Balkanski džez (1989)
 Slavenka Drakulić: Mramorna koža (1989)
 Gabriel García Márquez: General u svojem labirintu (1989)
 Andrea Zlatar: Istinito, lažno, izmišljeno (1989)
 Dubravko Jelčić: Riječ po riječ (1989)
 Dobrica Erić: Roždestvo ratarevo (1989)
 Dobrica Erić: Krunisanje (1989)
 Mort Rosenblum: Back Home (1989)
 Ivan Aralica: Tajna sarmatskog orla (1989)
 Marko Vešović: Četvrti genije (1989)
 Vladimir Dedijer/Antun Miletić: Proterivanje Srba sa ognjišta (1989)
 Nedžad Ibrišimović: Kuća bez vrata i druge priče (1989)
 Milana Vuković Runjić: Vrt (1989)
 Ivo Brešan: Nove groteskne tragedije (1989)
 Milorad Ekmečić: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918 (1989)
 Mirko Marjanović: Topot divljih konja (1989)
 Czesław Miłosz: Metafizička stanka (1989)
 Franci Zagoričnik: Obsedeno stanje (1989)
 Nedžad Ibrišimović: Braća i veziri (1989)
 Arsen Dedić: Glazba za film i TV (1989)
 Arsen Dedić i Zoran Predin: Svjedoci priče (1989)
 Tonko Maroević: Zrcalo adrijansko (1989)
 Julian Patrick Barnes: Povijest svijeta u 10 i pol poglavlja (1989)
 Predrag Palavestra: Knjiga srpske fantastike (1989)
 Zvonimir Milčec: Galantni Zagreb (1989)
 Stipe Šuvar: Nezavršeni mandat (1989)
 Slavoj Žižek: Sublimni objekt ideologije (1989)
 Matija Bećković: Služba svetom Savi (1989)
 Matija Bećković: Kosovo – najskuplja srpska reč (1989)
 Jevrem Brković: Pantelej na drijenu (1989)
 Drago Jančar: Vrebajući Godota (1989)
 Vlado Gotovac: Zabranjena vječnost (1989)
 Vlado Gotovac: Moj slučaj (1989)
 Petar Korunić: Jugoslavizam i federalizam u hrvatskom nacionalnom preporodu 1835-1875 (1989)
 Veselko Tenžera: Sportski život (1989)
 Rajko Petrov Nogo: Lazareva subota (1989)
 Milorad Pavić: Izvrnuta rukavica (1989)
 Borislav Pekić: Oslobođeni Jerusalim (1989)
 Borislav Pekić: Godine koje su pojeli skakavci (1989)
 Franjo Tuđman: Bespuća povijesne zbiljnosti (1989)
 Shintaro Ishihara/Akio Morita: The Japan That Can Say No (1989)
 Tomislav Sabljak: Pisac u kavezu (1989)
 Vanja Sutlić: Kako čitati Heideggera (1989)
 Martin Amis: Novac (1989)
 Martin Amis: Londonska polja (1989)
 Milivoj Solar: Teorija proze (1989)
 Italo Calvino: Američka predavanja (1989)
 Mircea Cărtărescu: Visul (1989)
 Stanko Lasić: O moralnoj strukturi i totalitarnoj svijesti (1989)
 Nino Škrabe: Sveta obitelj u razbojničkoj špilji (1990)
 Nino Škrabe: Isus u snack-baru (1990)
 Nino Škrabe: Pomoćnica Marija (1990)
 Nino Škrabe: Blue Christmas (1990)
 Lino Veljak: Raspuća epohe (1990)
 Al Green: From My Soul (1990)
 Marko Veselica: Zov savjesti iz Hrvatskog sabora (1990)
 Abbas Kiarostami: Izbliza (1990)
 Dušan Jovanović: Don Juan na psu (1990)
 Miloš Kordić: Najava zime (1990)
 Rick Reilly/Wayne Gretzky: Gretzky (1990)
 Stanisław Witkiewicz: Juliusz Kossak (1990)
 Ratko Božović: Kult – ura (1990)
 Ratko Božović: Noćna mora (1990)
 John Densmore: Riders on the Storm (1990)
 Michael Beschloss: Eisenhower (1990)
 John Updike: Rabbit at Rest (1990)
 Carrie Fisher: Surrender the Pink (1990)
 Ratko Zvrko: Smijeh nije grijeh (1990)
 Karpo Godina: Umetni raj (1990)
 Alasdair MacIntyre: Three Rival Versions of Moral Enquiry (1990)
 Alasdair MacIntyre: First Principals, Final Ends and Contemporary Philosophical Issues (1990)
 Mahmoud Darwish/Samih al-Qasim: Pisma (1990)
 Mahmoud Darwish: Vidim što želim (1990)
 Ralph Nader/Wesley J. Smith: Winning the Insurance Game (1990)
 Ralph Nader/Clarence Ditlow: Lemon Book (1990)
 Arsen Bačić: Principi podjele i jedinstva vlasti u Jugoslaviji (1990)
 James Ellroy: L. A. Confidential (1990)
 Mircea Cărtărescu: Levantul (1990)
 Alain Peyrefitte: Kineska tragedija (1990)
 Miodrag Živanović: Metafora i filozofija (1990)
 Wade Davis/Thom Henley: Penan Voice for the Borneo Rain Forrest (1990)
 Eric Hobsbawm: Echoes of the Marseillaise (1990)
 Robert Reich (ed): The Power of Public Ideas (1990)
 Robert Reich: Public Management in a Democratic Society (1990)
 Edo Pivčević: Mijena i jastva (1990)
 Charlie Sykes: The Hollow Men (1990)
 Raffaele Simone: Osnove jezikoslovlja (1990)
 Bill Bryson: The Mother Tongue (1990)
 Günther Anders: Svijet kao fantom i matrica (1990)
 Žarko Radaković: Tübingen (1990)
 Jeff Feuerzeig: Jon Hendricks (1990)
 Srđan Valjarević: List na korici hleba (1990)
 Claire Simon: Pacijenti (1990)
 David Brin: Earth (1990)
 Angela Ricci Lucchi: Muškarci, godine, život (1990)
 Zvonko Posavec: Porijeklo moderne demokracije (1990)
 Slavoljub Kačarević/Dragan Vlahović: Velika obmana (1990)
 Laslo Sekelj: Jugoslavija, struktura raspadanja (1990)
 Hotimir Burger: Subjekt i subjektivnost (1990)
 Jim Lehrer: The Sooner Spy (1990)
 Allan Lichtman/Ken Decell: The Thirteen Keys to the Presidency (1990)
 Clive Barker: Nightbreed (1990)
 Clive Barker: Illustrator (1990)
 Simo Mraović: Rimljanima nedostaje milosti (1990)
 Pierre Rosanvallon: Država u Francuskoj (1990)
 Sabrina P. Ramet: The Soviet-Syrian Relationship (1990)
 Jon Krakauer: Eiger Dreams (1990)
 Douglas Adams/John Lloyd: The Deeper Meaning of Liffe (1990)
 Douglas Adams/Mark Carwardine: Last Chance to See (1990)
 Tine Hribar: O svetem na Slovenskem (1990)
 Tine Hribar: Sveta igra sveta (1990)
 Dubravko Horvatić: Knjiga o Herceg-Bosni (1990)
 George A. Romero: Two Evil Eyes (1990)
 Dario Džamonja: Dirty Laundry (1990)
 Goran Marković: Češka škola ne postoji (1990)
 Marko Samardžija: Ljudevit Jonke (1990)
 Abel Ferrara: King of New York (1990)
 Tomislav Ivančić: Kršćanstvo u traganju za identitetom (1990)
 Ivan Kordić: Jeruzalemski zid (1990)
 Gordon Parks: Voices in the Mirror (1990)
 Radoš Ljušić: Vuk Karadžić o Srpskoj revoluciji (1990)
 Jaromil Jileš: Antonín Dvorák (1990)
 Fernando Cartoga: Građanski odnosi republikanizma za propagandnog razdoblja (1990)
 George Will: Men at Work (1990)
 George Will: Suddenly (1990)
 Vladimir Stojančević: Srbija i oslobodilački pokret na Balkanskom poluostrvu u 19. veku (1990)
 Zoran Živković: Enciklopedija naučne fantastike (1990)
 Jakša Fiamengo: Oteto iz tmine (1990)
 Nicolas Roeg: The Witches (1990)
 Dragan Bogetić: Koreni jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost (1990)
 Vladimir Pavlović: Stigma (1990)
 Kambuzia Partovi: The Singer Cat (1990)
 Nikola Martić: Zavjetno stablo (1990)
 Enzo Traverso: Marksisti i židovsko pitanje (1990)
 Derek Jarman: The Garden (1990)
 Mladen Dolar: Hegelova Fenomenologija duha I (1990)
 Dennis Hopper: Catchfire (1990)
 Dennis Hopper: The Hot Spot (1990)
 Stipe Botica: Filip Grabovac (1990)
 Mirko Peršen (ur.): Vjesnikov leksikon (1990)
 Ken Russell: The Russia House (1990)
 Howard Brenton/Tariq Ali: Moscow Gold (1990)
 John Waters: Cry-Baby (1990)
 Alasdair Gray: Something Leather (1990)
 Alasdair Gray: McGrotty and Ludmilla (1990)
 John Woo: Bullett in the Head (1990)
 Tariq Ali: Redemption (1990)
 Michael Cunningham: A Home at the End of the World (1990)
 David Thomson: Silver Light (1990)
 Nicolas Philibert: La ville Louvre (1990)
 Peter Biskind: The Godfather Companion (1990)
 Sidney Lumet: Q&A (1990)
 Joseph Nye: Bound to Lead (1990)
 Nikita Mikhalkov: Hitch-Hiking (1990)
 Ante Zemljar: Slika o stihu (1990)
 Spike Lee: Mo’ Better Blues (1990)
 John Hersey: Fling and Other Stories (1990)
 Garry Willis: Under God (1990)
 Johnnie To: The Story of My Son (1990)
 Johnnie To: The Iron Butterfly II (1990)
 Johnnie To: The Fun, the Luck and the Tycoon (1990)
 Nicholson Baker: Room Temperature (1990)
 Jovica Trkulja: Aporije diktature proletarijata (1990)
 Jovica Trkulja: Socijalizam na sudu istorije (1990)
 Fugazi: Repeater (1990)
 Charles Bukowski: Septuagenerian (1990)
 Sydney Pollack: Havana (1990)
 Paul Auster: The Music of Chance (1990)
 Paul Auster: Auggie Wren’s Christmas Story (1990)
 Francis Ford Coppola: The Godfather III (1990)
 John Maxwell Coetzee: Age of Iron (1990)
 Stjepan Tomaš: Anđeli na vrhu igle (1990)
 Peter Bogdanovich: Texasville (1990)
 Gayatri Spivak: The Post-Colonial Critic (1990)
 Peter Medak: The Krays (1990)
 Ivan Cvitković: Sociološke karakteristike stanovništva BiH (1990)
 Milan Karadžić: Ožalošćena porodica (1990)
 Goran Moravček: Rijeka, prešućena povijest (1990)
 Mike Leigh: Life is Sweet (1990)
 Patricia Highsmith: Chillers (1990)
 Yolande Zauberman: Caste criminelle (1990)
 Miladin Životić: Moralitet, legalitet i legitimitet (1990)
 Psihomodo pop: Sexy magazin (1990)
 Rexheo Qosja: Zabranjena nacija (1990)
 Krsto Papić: Priča iz Hrvatske (1990)
 Fred Inglis/Basil Blackwell: Media Theory (1990)
 Joel David Coen: Miller’s Crossing (1990)
 Thomas Pynchon: Vineland (1990)
 Sam Raimi: Darkman (1990)
 Nedjeljko Fabrio. Izabrane pripovijetke (1990)
 Alan J. Pakula: Presumed Innocent (1990)
 Milan St. Protić: Radikali u Srbiji (1990)
 Paul Schrader: The Comfort of Strangers (1990)
 Milko Valent: Slatki automati (1990)
 Divna Zečević: Pjesme i fragmenti (1990)
 Goran Samardžić: Lutke (1990)
 Paweł Pawlikowski: From Moscow to Pietushki with Benny Yerofeyev (1990)
 Bruno Popović: Časoslov iz Babilona (1990)
 Stanley Jordan: Cornucopia (1990)
 Stanley Jordan: Street Talk (1990)
 Nikola Visković: Politički ogledi (1990)
 John Boorman: Where the Heart Is (1990)
 Alexandr Kliment: Sretni život (1990)
 Antun Augustinčić: Majka i dijete (1990)
 Josef Topol: Seljenje duša (1990)
 Alain Badiou: Broj i brojevi (1990)
 Jim Sheridan: The Field (1990)
 Ivan Cifrić: Ekološka adaptacija i socijalna pobuna (1990)
 Ivan Cifrić: Ogledi iz sociologije obrazovanja (1990)
 Henry Jaglom: Eating (1990)
 Ljubo Boban: Kontroverze iz povijesti Jugoslavije (1990)
 Ryszard Kapuściński: Lapidarij (1990)
 Crosby, Stills & Nash: Live It Up (1990)
 Ljubomir Simović: Kovačnica na Čakovini (1990)
 Ljubomir Simović: Gornji grad (1990)
 Antony Beevor: Inside the British Army (1990)
 Mirjana Miočinović: Pozorište i giljotina (1990)
 Ian Kershaw (ed.): Weimar. Why Did the German Democracy Fail (1990)
 Borislav Vujčić: Paklena simultanka (1990)
 Samuel Fuller: The Madonna and the Dragon (1990)
 Vjeran Katunarić: Teorija društva u frankfurtskoj školi (1990)
 The Necks: Next (1990)
 Ivan Vyskočil: Mali Alinaš (1990)
 Željko Ivanković: Urušavanje slike (1990)
 Željko Ivanković: Zvjezdangrad (1990)
 Neil Young & Crazy Horse: Ragged Glory (1990)
 Bogdan Tirnanić: Malteški soko (1990)
 Vlatko Stefanovski: Zodiac (1990)
 Milorad Pupovac: Jezik i djelovanje (1990)
 Boris Domagoj Biletić: Pjena brzih oblaka (1990)
 Petar Džadžić: Nova ustaška država (1990)
 Warren Beatty: Dick Tracy (1990)
 Svetozar Vukmanović Tempo: Da li su četnici Draže Mihailovića fašistički ili antifašistički ili samo kolaboracionistički pokret (1990)
 Laibach: Macbeth (1990)
 Svetislav Basara: Na Gralovom tragu (1990)
 Richard Pipes: The Russian Revolution (1990)
 Edo Murtić: Mediteranski vrt (1990)
 Fuad Muhić: Politička elita i radnička većina (1990)
 The Traveling Wilburys: The Traveling Wilburys, vol. 3 (1990)
 Sibila Petlevski (ur.): Antologija novijeg američkog pjesništva (1990)
 Sibila Petlevski: Skok s mjesta (1990)
 Enes Čengić: Post mortem (1990)
 Bob Dylan: Under the Red Sky (1990)
 Miroslav Vaupotić: Portret kritičara kao pedesetogodišnjaka (1990)
 Georgij Paro: Made in USA (1990)
 Nick Cave & The Bad Seeds: The Good Son (1990)
 Milan Uhde: Navještenje ili Bedřichu, ti si anđeo (1990)
 Ken Loach: Hidden Agenda (1990)
 Zvonimir Majdak: Lugarnica (1990)
 Zvonimir Majdak: Krevet (1990)
 Bertrand Tavernier: Daddy Nostalgie (1990)
 Sveta Lukić: Propast kraljevine (1990)
 Pedro Almodóvar: Veži me (1990)
 DOA: Murder (1990)
 Richard Linklater: Slacker (1990)
 Pierre Macherey: Na što misli književnost (1990)
 Jane Campion: An Angel at My Table (1990)
 Viktor Tausk: Seksualnost, rat i šizofrenija (1990)
 Milan Blažeković: Čarobnjakov šešir (1990)
 Hrvoje Šošić: Raspeta Hrvatska (1990)
 Juan José Linz: The Perils of Presidentialism (1990)
 Camille Paglia: Sexual Personae (1990)
 Ágnes Heller: Can Modernity Survive (1990)
 Ágnes Heller: A Philosphy of Morals (1990)
 Dubravka Oraić Tolić: Teorija citatnosti (1990)
 Aleksandr Nikolajevič Sokurov: Drugi krug (1990)
 Robert Plant: Manic Nirvana (1990)
 Ken Burns: The Civil War (1990)
 Marguerite Duras: Ljetna kiša (1990)
 Predrag Finci: O nekim sporednim stvarima (1990)
 Zoran Ćirić: Rio Bravo (1990)
 Péter Esterházy: Hrabalova knjiga (1990)
 Antun Vrdoljak: Karneval (1990)
 Antun Vrdoljak: Anđeo (1990)
 Antun Vrdoljak: Prah (1990)
 J. J. Cale: Travel-Log (1990)
 Pero Budak: Karanova sofa (1990)
 Grozdana Olujić: Dečak i princeza (1990)
 Grozdana Olujić: Princ oblaka (1990)
 Boa: Prvi val (1990)
 Zoran Tadić: Orao (1990)
 Terry Eagleton: The Ideology of the Aesthetic (1990)
 Alfred Hitchcock (gl. ur.): Filmska enciklopedija (1990)
 Arthur Miller: The Last Yankee (1990)
 Vladimir Pištalo: Kraj veka (1990)
 Ludwig Bauer: Kratka kronika porodice Veber (1990)
 Stanislav Kostka Neumann: Barbara i barbar (1990)
 Mihailo Lalić: Odlučan čovjek (1990)
 Jorgos Seferis: Dani (1990)
 Mladen Markov: Pseče groblje (1990)
 Northrop Frye: Riječi sa snagom (1990)
 Mirko Galić: Politika u emigraciji (1990)
 Derek Walcott: Omeros (1990)
 Ranko Risojević: Trojica iz Zrikovije (1990)
 Salman Rushdie: Haroun i more priča (1990)
 Radovan Ivšić: U nepovrat (1990)
 Bonaventura Duda: U plemenitu srcu (1990)
 Pavle Ugrinov: Tople pedesete (1990)
 Martin Scorsese: The Goodfellas (1990)
 Hadžem Hajdarević: Žive vode (1990)
 Gao Xingjian: Planina duše (1990)
 Gao Xingjian: Bijeg (1990)
 Mile Stojić: Južnost, izbor (1990)
 Nadine Gordimer: Priča mojega sina (1990)
 Haruki Murakami: Rain, Burning Sun (1990)
 Patrick Modiano: Svadbeno putovanje (1990)
 Erih Koš: Uzgredne zabeleške (1990)
 Erih Koš: Odlomci i sećanja (1990)
 Milisav Savić: Ćup komitskog vojvode (1990)
 Dario Fo: Papa i vještica (1990)
 Ivo Svetina: Aves, ptičji kralj (1990)
 Ivo Svetina: Pravljica o jari kači (1990)
 Ivo Svetina: Deček in muha (1990)
 Ivo Svetina: Knjiga očeteve smrti (1990)
 V. S. Naipaul: Indija, sada od milijun pobuna (1990)
 Nebojša Popov: Sukobi (1990)
 Nebojša Popov: Jugoslavija pod naponom promena (1990)
 Petko Vojnić Purčar: Kraćenje života (1990)
 Miroslav Josić Višnjić: Odbrana i propast Bodroga u sedam burnih godišnjih doba (1990)
 Spomenka Hribar: Edvard Kocbek in križarsko gibanje (1990)
 Spomenka Hribar: Krivda in greh (1990)
 Jovan Rašković: Luda zemlja (1990)
 Boško Lomović: Nešto važno (1990)
 Tomislav Sunić: Against Democracy and Equality (1990)
 Nedžad Ibrahimović: Prelamanje eseja (1990)
 France Koblar: Pismo Borisu Ziherlu (1990)
 Mirko Božić: Slavuji i šišmiši (1990)
 Julia Kristeva: Samuraji (1990)
 Dobrica Ćosić: Vreme zla – vernik (1990)
 Tony Judt: Marxism and the French Left (1990)
 Mirko Demić: Jabuke Hesperida (1990)
 Darko Suvin: Armirana arkadija (1990)
 Slavoljub Đukić: Slom srpskih liberala (1990)
 Veno Taufer: Odisej in sin ali svet in dom (1990)
 Janez Rotar: Mora in bolečina slovenskega naroda (1990)
 Aleksandar Ristović: Praznik lude (1990)
 Tomaž Šalamun: Otok in jelen (1990)
 Vladeta Jerotić: Jung između istoka i zapada (1990)
 David Lynch: Twin Peaks (1990-91)
 Slavko Ćuruvija: Ibeovac (1990)
 Vinko Brešić: Časopisi Milana Marjanovića (1990)
 Delimir Rešicki: Die, die, my darling (1990)
 Umberto Eco: Granice tumačenja (1990)
 Tim Burton: Edward Scissorshands (1990)
 Judith Butler: Nevolja roda (1990)
 Jure Zovko: Razumijevanje i nerazumijevanje u Schlegela (1990)
 Šime Đodan: Yugo-tragedija (1990)
 Kazimierz Brandys: Umijeće konverzacije (1990)
 Orhan Pamuk: Crna knjiga (1990)
 David Lynch: Divlji u srcu (1990)
 Zdenko Lešić: Teorija drame kroz stoljeća (1990)
 Zdenko Lešić: Pripovjedačka Bosna (1990)
 Jean Baudrillard: Prozirnost zla (1990)
 Václav Havel: Kušnja (1990)
 Milan Kundera: Besmrtnost (1990)
 Svetlana Velmar-Janković: Lagum (1990)
 Grozdana Olujić: Dečak i princeza (1990)
 Grozdana Olujić: Princ oblaka (1990)
 Slobodan Šnajder: Bauhaus (1990)
 Aleš Debeljak: Minute straha (1990)
 Jovan Mirić: Iskušenja demokracije (1990)
 Azem Vllasi: Majstori mraka (1990)
 Milovan Baletić: Prekinuta šutnja (1990)
 Zdravko Zima: Noćna strana uma (1990)
 Žarko Puhovski: Socijalistička konstrukcija zbilje (1990)
 Yasmina Reza: Početak zimskog razdoblja (1990)
 Davor Rodin: Slike – slova – slike (1990)
 Boris Senker: Pogled u kazalište (1990)
 Zvonko Maković: Točka bijega (1990)
 Imre Kertész: Molitva za nerođeno dijete (1990)
 Zvonimir Milčec: Povratak bana (1990)
 Mort Rosenblum: Moments of Revolution – Eastren Europe (1990)
 Mort Rosenblum: Squandering Eden (1990)
 Fran Petrè: Tradicija i inovacija (1990)
 Nedžad Ibrišimović: Dva dana u Al-Akaru (1990)
 Dobrica Erić: Bunar za prijatelje (1990)
 Gajo Petrović: U potrazi za slobodom (1990)
 Shintaro Ishihara i Akio Morita: The Japan That Can Say No (1989)
 Mihailo Lalić: Odlučan čovek (1990)
 Jürgen Habermas: Prošlost kao budućnost (1990)
 Vesna Parun: Indigo grad (1990)
 Ivo Brešan: Veliki manevri u tijesnim ulicama (1990)
 Ivo Brešan: Ptice nebeske (1990)
 Vlado Gotovac: Isto (1990)
 Oriana Fallaci: Inšallah (1990)
 Marijan Maticka: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj (1990)
 Sanja Pilić: O mamama sve najbolje (1990)
 Ivo Banac: Sa Staljinom protiv Tita (1990)
 Zbigniew Brzezinski: Grand Failure – The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century (1990)
 Karl Popper: Riječ o prirodnim sklonostima (1990)
 Miroslav Šicel: Ogledi iz hrvatske književnosti (1990)
 Czesław Miłosz: Godina lovca (1990)
 Patrick Modian: Svadbeno putovanje (1990)
 Palma Katalinić: More pod Sjevernom zvijezdom (1990)
 Ladislav Radek: Comedia vitae (1990)
 Zlatko Tomičić: Krilati magarac (1990)
 Zlatko Tomičić: Vrač s hridi (1990)
 Zlatko Tomičić: Štefina (1990)
 Zlatko Tomičić: Hrvatska, ljubavi moja (1990)
 Milivoj Slaviček: Nastanjen uvijek (1990)
 Ćamil Sijarić: Koliba na nebu (1990)
 Borivoj Radaković: Sjaj epohe (1990)
 Aleksandar Tijanić: Tajni život Srba, Hrvata i Slovenaca – kako se raspao boljševizam (1990)
 Pavao Pavličić: Koraljna vrata (1990)
 Italo Calvino: Put svetoga Ivana (1990)
 Miljenko Jergović: Uči li noćas neko u ovom gradu japanski (1990)
 Miroslav Šicel: Rikard Jorgovanić (1990)
 Radovan Karadžić: Crna bajka (1990)
 Shintaro Ishihara, Shōichi Watanabe i Kazuhisa Ogawa: The Japan That Still Can Say No (1990)
 Shintaro Ishihara: The Sublime Moment of My Life (1990)
 Danilo Kiš: Život, literatura (1990)
 Danilo Kiš: Gorki talog iskustva (1990)
 Dušan Kovačević: Profesionalac (1990)
 Vladimir Dedijer: Genocid nad Muslimanima (1990)
 Dražen Katunarić: Psalmi (1990)
 Živojin Pavlović: Jezgro napetosti (1990)
 Obojeni program: Najvažnije je biti zdrav (1990)
 Danilo Slivnik: Sto osamosvojitvenih dni (1991)
 Slobodan Grubač: Vjetar svijeta (1991)
 Joseph Ruben: Sleeping with the Enemy (1991)
 Dragan Stojanović: O idili i sreći (1991)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Izazovi moći (1991)
 Don DeLillo: Mao II (1991)
 Alberto Manguel: Stigle su vijesti iz strane zemlje (1991)
 Zlatko Kramarić: Makedonske teme i dileme (1991)
 Raffaele Simone: Originalni znakovi talijanskog (1991)
 Michael Beschloss: The Crisis Years (1991)
 Jim Jarmusch: Night on Earth (1991)
 George Friedman/Meredith LeBard: The Coming War with Japan (1991)
 Karen Horney: Finale Lectures (1991)
 Miroljub Stojanović: Rodoslov (1991)
 Wade Davis: The Art of Shamanic Healing (1991)
 Martin Mosebach: Schermully (1991)
 Žarko Trebješanin: Predstava o detetu u srpskoj kulturi (1991)
 Milovan Tatarin: Polomljeno poetičko zrcalo (1991)
 Bob Woodward: The Commanders (1991)
 Aung San Suu Kyi: Sloboda od straha (1991)
 Aung San Suu Kyi: Pisma iz Burme (1991)
 Peter Calvocoressi: Resilient Europe (1991)
 Doyle McManus/Robin B. Wright: Flashpoints (1991)
 Will Self: The Quantity Theory of Insanity (1991)
 P. J. O’Rourke: Parliament of Whores (1991)
 Haynes Johnson: Sleepwalking Through History (1991)
 Robert Reich: The Work of Nations (1991)
 Michael Billing: Ideology and Opinions (1991)
 John Keane: The Media and Democracy (1991)
 Fran Višnar: Pustinjska oluja (1991)
 Fran Višnar: Špijunaža i kontrašpijunaža (1991)
 Gvozden Flego: U ime Erosa (1991)
 Tine Hribar: Tragična etika svetosti (1991)
 Tine Hribar: Uvod v etiko (1991)
 Tine Hribar: Teorija znanosti in organizacija raziskovanja (1991)
 Sean Penn: The Indian Runner (1991)
 Mato Artuković: Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (1991)
 Jim Lehrer: Lost and Found (1991)
 Didier Eribon: Michel Foucault (1991)
 Didier Eribon: Razgovori s Claude-Lévi Straussom (1991)
 Albert O. Hirschman: Retorika reakcije (1991)
 Sabrina P. Ramet: Social Currents in Eastern Europe (1991)
 Dragan Simeunović: Državni udar ili revolucija (1991)
 Jáchym Topol: Ljubim te do ludila (1991)
 Alenka Goljevšček: Pravljice, kaj ste (1991)
 Fernando Cartoga: Republikanizam u Portugalu (1991)
 Nicolas Roeg: Cold Heaven (1991)
 Jurij Andruhovič: Egzotične ptice i biljke (1991)
 Vladimir Stojsavljević: Ljetni dnevnik rata (1991)
 Zoran Pokrovac (ur.): Građansko društvo i država (1991)
 Robert Matijašić: Campus Martius (1991)
 Andrea Dworkin: Mercy (1991)
 Greil Marcus: Dead Elvis (1991)
 Eric Hobsbawm: Nations and Nationalism Since 1780 (1991)
 Jaromil Jileš: F. Murray Abraham (1991)
 Jaromil Jileš: Labirint (1991)
 Jaromil Jileš: Opis borbe (1991)
 Mahmoud Darwish: Zaobilaze zaobilaznim riječima (1991)
 Boris Begović: Economic Approach to Optimal City Size (1991)
 István Szabó: Susret s Venerom (1991)
 István Szabó: Slatka Emma (1991)
 Vasilije Krestić/Radoš Ljušić: Programi i statuti srpskih političkih stranaka (1991)
 Vasilije Krestić: Istorija Srba u Hrvatskoj i Slavoniji (1991)
 Olivier Assayas: Pariz se budi (1991)
 Alexander Walker: Elizabeth (1991)
 Jennie Livingston: Paris is Burning (1991)
 Will Self: The Quantity Theory of Insanity (1991)
 Kambuzia Partovi: The Fish (1991)
 James Kelman: The Burn (1991)
 James Kelman: Hardie and Baird and Other Plays (1991)
 David Mamet: Homicide (1991)
 David Mamet: On Directing Film (1991)
 Mira Nair: Mississippi Masala (1991)
 James Hoberman: Vulgar Modernism (1991)
 Agnès Varda: Jacquot od Nantesa (1991)
 Michael Lewis: Pacific Rift (1991)
 Michael Lewis: The Money Culture (1991)
 Derek Jarman: Edward II (1991)
 Agnes Owens: Paisley Yarns (1991)
 Jonathan Demme: The Silence of the Lamb (1991)
 Olga Carević: Moj srpski rod, moj hrvatski dom (1991)
 John Woo: Once a Thief (1991)
 Ken Campbell: Recollections of a Furtive Nudist (1991)
 David Hare: Heading Home (1991)
 Neil Simon: Lost in Yonkers (1991)
 Julie Dash: Daughters of the Dust (1991)
 Julie Dash: Praise House (1991)
 Suzanne Finstad: Sleeping with the Devil (1991)
 Ken Russell: Prisoner of Honor (1991)
 Ken Russell: Whore (1991)
 Antonie Nikolovski: Manastir Sveti Naum, Ohrid (1991)
 Norman Jewison: Other People’s Money (1991)
 Zlatko Tomičić: Bosnom ponosnom (1991)
 Nikola Žutić: Sokoli – ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije (1991)
 Aretha Franklin: What You See is What You Sweat (1991)
 Josip Vončina: Korijeni Krležina Kerempuha (1991)
 Danny Boyle: For the Greater Good (1991)
 Alan John Percival Taylor: Letters to Eva (1991)
 Robert Guédiguian: Dieu vomit les tièdes (1991)
 András Forgách: Dvije drame (1991)
 Errol Morris: The Dark Wind (1991)
 Errol Morris: A Brief History of Time (1991)
 John Hersey: Antonietta (1991)
 Ante Zemljar: Hajka za mnom po otoku (1991)
 Johnnie To: Casino Raiders II (1991)
 Johnnie To/Jonathan Chik: The Royal Scoundrel (1991)
 Edward Said: Music Elaborations (1991)
 Spike Lee: Jungle Fever (1991)
 Nicholson Baker: You and I. A True Story (1991)
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Engleska književnost (1991)
 David Cronenberg: Naked Lunch (1991)
 Paul Auster: Ground Work (1991)
 Oliver Stone: The Doors (1991)
 Oliver Stone: JFK (1991)
 Clive Barker: Imajica (1991)
 Charles Bukowski: People Poems (1991)
 Ken Loach: Riff-Raff (1991)
 Stjepan Tomaš: Halo, ovdje komandosi (1991)
 Stjepan Tomaš: Pomirenje (1991)
 Michael Hoffman: Soapdish (1991)
 Ágota Kristóf: Treća laž (1991)
 Garin Nugroho: Love in a Slice of Bread (1991)
 David Grossman: The Book of Intimate Grammar (1991)
 Steven Spielberg: Hook (1991)
 Jürgen Moltmann: Duh života (1991)
 Gus Van Sant: My Own Private Idaho (1991)
 Martin Lings: Symbol and Archetype (1991)
 Peter Medak: Let Him Have It (1991)
 Mikhail Epstein: Relativistic Patterns in Totalitarian Thinking (1991)
 Joel David Coen: Barton Fink (1991)
 Keith Jenkins: Rethinking History (1991)
 Manoel de Oliveira: Božanstvena komedija (1991)
 Richard Flanagan: Parish-Fed Bastards (1991)
 Andrzej Żuławski: Plava nota (1991)
 Leszek Kołakowski: Modernost na beskrajnom suđenju (1991)
 Alfonso Cuarón: Sólo con tu pareja (1991)
 Ivan Cvitković: Krleža – Hrvati i Srbi (1991)
 Ivan Cvitković: Rječnik religijskih pojmova (1991)
 Amos Gitai: Naissance d’un Golem (1991)
 Dragan Pavelić: Ugrožena trudnoća (1991)
 Ruth Beckermann: Nach Jerusalem (1991)
 Fred Inglis: The Cruel Peace (1991)
 Alex Cox: Highway Patrolman (1991)
 Patricia Highsmith: Ripley Under Water (1991)
 Michael Freeden: Rights (1991)
 Stanko Korać: Modeli pripovijedanja (1991)
 Roger Griffin: The Nature of Fascism (1991)
 Eugene Weber: My France (1991)
 Kosta Čavoški: Tito – tehnologija vlasti (1991)
 Kosta Čavoški: Slobodan protiv slobode (1991)
 Cédric Kahn: Bar des rails (1991)
 Stanley Jordan: Stolen Moments (1991)
 Richard Sennett: The Conscience of the Eye (1991)
 Antony Beevor: Crete (1991)
 Fugazi: Steady Diet of Nothing (1991)
 Robert Conquest: Stalin. Breaker of Nations (1991)
 Henning Mankell: Ubojice bez lica (1991)
 Paweł Pawlikowski: Dostoevsky’s Travel (1991)
 Todd Haynes: Poison (1991)
 Sibila Petlevski (ur.): Spin-Off (1991)
 Roberto Benigni: Johnny Stecchino (1991)
 Josef Topol: Zbogom, Sokrate (1991)
 Michael Marrus: Samuel Bronfman (1991)
 Dražen Katunarić: Strmi glas (1991)
 Julian Kornhauser: Poetske strategije srpske avangarde (1991)
 Adam Zagajewski: Dva grada (1991)
 Dario Džamonja: Prljavi veš (1991)
 Nebojša Vasović: Perdido (1991)
 Nebojša Vasović: Gong u žitu (1991)
 R.E.M.: Out of Time (1991)
 Josef Škvorecký: Scherzo capriccioso (1991)
 Stefan Collini: Public Moralists (1991)
 Petar Gudelj: Moja Imota (1991)
 Rajko Grlić: Čaruga (1991)
 Ivan Vidić: Harfa (1991)
 Ekatarina Velika: Dum Dum (1991)
 Bogdan Tirnanić: Beogradske priče (1991)
 Irvin Lukežić: Fijumanske priče (1991)
 Pieter Frans Thomése: Južna zemlja (1991)
 Anton Šuljić: Triptihon (1991)
 Zdenka Kovačiček/Vanja Lisak/Georgij Garanjanin: Happy Jazz Album (1991)
 Jure Krišto: Looking for God in Time and Memory (1991)
 Branko Schmidt: Đuka Begović (1991)
 Radovan Popović: Pisci u službi naroda (1991)
 Maja Bošković-Stulli: Pjesme, priče, fantastika (1991)
 Divna Zečević: Prošlost u sadašnjosti (1991)
 Robert Gellately: The Gestapo and German Society. Enforcing Racial Policy (1991)
 Ian Kershaw: Hitler. A profile in Power (1991)
 Zrinko Ogresta: Krhotine – kronika jednog nestajanja (1991)
 Miro Gavran: Muž moje žene (1991)
 Alexander Rabinowitch: Prelude to Revolution (1991)
 Sheila Fitzpatrick/Alexander Rabinowitch/Richard Stites: Russia in the Era of NEP (1991)
 Krsto Cviić: Preoblikovanje Balkana (1991)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Into the Great Wide Open (1991)
 Gerry Stoker/Richard Batley: Local Government in Europe (1991)
 Marijan Hržić: Europatrade Sesvete (1991)
 Wim Wenders: Do kraja svijeta (1991)
 Tihomir Dujmović: Razgovori s dr. Antom Ciligom (1991)
 Eduard Galić: Dioskuri (1991)
 Eduard Galić: Majstor Radovan i njegovo doba (1991)
 Fuad Muhić: O jednoj skici raspadanja (1991)
 Pedro Almodóvar: Visoke pete (1991)
 Samuel Huntington: The Third Wave (1991)
 Germaine Greer: The Change (1991)
 Kinky Friedman: Musical Chairs (1991)
 Jacques Rivette: Lijepa gnjavatorica (1991)
 Bob Seger: The Fire Inside (1991)
 Volker Schlöndorff: Homo Faber (1991)
 Slobodan Prosperov Novak: Hrvatski pluskvamperfekt (1991)
 David Simon: Homicide (1991)
 Lars von Trier: Europa (1991)
 Karl-Markus Gauß: Uništenje Srednje Europe (1991)
 Vladimir Dedijer/Antun Miletić: Protiv zaborava i tabua (1991)
 Marguerite Duras: Ljubavnik iz sjeverne Kine (1991)
 Richard Holbrooke/Clark Clifford: Counsel to the President (1991)
 Dragan Velikić: Astragan (1991)
 Ifran Horozović: Iluzionistov grob (1991)
 Ifran Horozović: Posuđena rečenica (1991)
 Dejan Šorak: Vrijeme ratnika (1991)
 Josip Sudar/Goroslav Keller: Promocija (1991)
 Misha Glenny: The Rebirth of History (1991)
 Erih Koš: Miševi (1991)
 Ludwig Bauer: Tri medvjeda i gitara (1991)
 Šime Šimatović: Mimara (1991)
 Neven Jurica: Bog i hrvatska poezija 20. stoljeća (1991)
 Hans Magnus Enzensberger: Glazba budućnosti (1991)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Onitsha (1991)
 Nadine Gordimer: Skok (1991)
 Vladan Matijević: Ne remeteći rasulo (1991)
 Milorad Belančić: Strategije tumačenja (1991)
 Hrvoje Hribar: Hrvatske katedrale (1991)
 Svjatlana Aleksievič: Cinčani dječaci (1991)
 Ivan Ivanji: Nemačka (1991)
 Eugenio Montale: Postumni dnevnik (1991)
 Martin Scorsese: Cape Fear (1991)
 Gao Xingjian: Između života i smrti (1991)
 Sam Shepard: Stanja šoka (1991)
 José Saramago: Evanđelje po Isusu Kristu (1991)
 Tine Hribar: Teorija znanosti in organizacija raziskovanja (1991)
 Petar Šegedin: Pričanje (1991)
 Drago Roksandić: Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeća do naših dana (1991)
 Drago Roksandić: Srpska i hrvatska povijest i “nova historija” (1991)
 Spomenka Hribar: Dolomitska izjava (1991)
 Miodrag Pavlović: Putevi do hrama (1991)
 Miodrag Pavlović: Koraci u podzemlju (1991)
 Salman Rushdie: Zamišljene domovine (1991)
 Jovica Aćin: Duge senke kratkih senki (1991)
 Jovica Aćin: Poetika krivotvorenja (1991)
 Ivo Svetina: Almagest (1991)
 Ranko Risojević: Brdo, svetovi (1991)
 Aleksandar Jerkov: Od modernizma do postmoderne (1991)
 Borislav Radović: Pesme 1971-1991 (1991)
 Petar Pijanović: Poetika romana Borislava Pekića (1991)
 Claudio Magris: Ono drugo more (1991)
 Darko Hudelist: Banket u Hrvatskoj (1991)
 Ivan Aralica: Zadah ocvalog imperija (1991)
 Vlatko Pavletić: Poetizacija životnih običnosti (1991)
 Dušan Kovačević: Urnebesna tragedija (1991)
 Terry Gilliam: The Fisher King (1991)
 Egon Bondy: Dva ljeta (1991)
 Zoran Pongrašić: Razgovori s bratom (1991)
 Richard Rorty: Eseji o Heideggeru i drugima (1991)
 Philippe Sollers: Svečanost u Veneciji (1991)
 Slobodan Šnajder: Draga Tilla (1991)
 Jean Baudrillard: Zaljevskog rata nije bilo (1991)
 Cees Nooteboom: Sljedeća priča (1991)
 Milorad Popović: Cetinjski ljetopis (1991)
 Shintaro Ishihara i Jun Etō: The Japan That Can Strongly Say No (1991)
 Zoran Kravar: Barok u hrvatskoj književnosti (1991)
 Ante Stamać: Žalostinke (1991)
 Michal Ajvaz: Povratak staroga varana (1991)
 Nikola Batušić: Uvod u teatrologiju (1991)
 Nikola Batušić: Narav od fortune (1991)
 Imre Kertész: Engleska zastava (1991)
 Norman Mailer: Sablast bludnice (1991)
 Shintaro Ishihara: The Eclipse of Yukio Mishima (1991)
 Latinka Perović: Zatvaranje kruga (1991)
 Šime Đodan: Hrvatsko pitanje 1918-1990 (1991)
 Ismail Kadare: Od prosinca do prosinca (1991)
 Zvornimir Mrkonjić: Izvanredno stanje (1991)
 Milorad Pavić: Unutrašnja strana sveta (1991)
 Dobrica Erić: Puževa srma (1991)
 Dobrica Erić: Ekološki bukvar (1991)
 Czesław Miłosz: Udaljene okolice (1991)
 Milisav Savić: Hleb i strah (1991)
 Slavko Mihalić: Mozartova čarobna kočija (1991)
 Ivo Banac: Grbovi (1991)
 Ivo Banac: Hrvatsko jezično pitanje (1991)
 Mort Rosenblum/Etienne-Emile Baulieu: The Abortion Pill (1991)
 Martin Amis: Vremenska strijela (1991)
 Zoran Ćirić: Remix (1991)
 Borislav Pekić: Besnilo (1991)
 Borislav Pekić: Poslednja pisma iz tuđine (1991)
 France Balantič: Zbrane pesmi (1991)
 France Balantič: Tihi glas piščali (1991)
 Miroslav Beker: Semiotika književnosti (1991)
 Julian Patrick Barnes: Prepričavanje (1991)
 Dušan Bilandžić: Hrvatska između rata i samostalnosti (1991)
 Vlado Gotovac: Crna kazaljka (1991)
 Simple Minds: Real Life (1991)
 Živojin Pavlović: Trag divljači (1991)
 Edward Wadie Said: Glazbeni prikazi (1991)
 Stjepan Mesić: Kako smo srušili Jugoslaviju (1992)
 Nenad Prelog: Pogled kroz ekran (1992)
 Abbas Kiarostami: Život i ništa više (1992)
 Dragan Stojanović: Sl. Četiri pesme o Sl. (1992)
 Ljubinka Trgovčević Mitrović: Istorija Srpske književne zadruge (1992)
 Miloš Kordić: Nasljedne pjesme (1992)
 Al Green: Love is Reality (1992)
 Ivan Vukoja: Metafizika kamena (1992)
 Staniša Tutnjević: Poezija između dva rata (1992)
 Ruth Klüger: Nastavi živjeti (1992)
 Christopher R. Browning: Ordinary Men (1992)
 Christopher R. Browning: The Path to Genocide (1992)
 Franko Mirošević: Počelo je MXMXIII. (1992)
 Zoran Milutinović: Negativna i pozitivna poetika (1992)
 P. J. O’Rourke: Give War a Chance (1992)
 Francis Fukuyama: The End of History and the Last Man (1992)
 Mihajlo Pantić/Slobodan Zubanović: Deset pesama, deset razgovora (1992)
 David S. Broder/Bob Woodward: The Man Who Would Be President (1992)
 Will Self: Cock and Bull (1992)
 Pete Hamill: Tokyo Sketches (1992)
 Emir Kusturica: Arizona Dream (1992)
 Vladeta Janković: Imenik klasične starine (1992)
 Goran Marković: Tito i ja (1992)
 Bill Bryson: Neither Here Nor There (1992)
 Miro Vuksanović: Tamooni (1992)
 Günther Anders: Posljednji sati i kraj vremena (1992)
 J. J. Cale: #10 (1992)
 Charlie Sykes: A Nation of Victims (1992)
 Martin Mosebach: Westend (1992)
 David Homel: Rat palms (1992)
 Jim Lehrer: A Bus of My Own (1992)
 Jim Lehrer: Short List (1992)
 Zoran Avramović: Zadužbine, fondovi, fondacije i legati u kulturi Srbije (1992)
 Predrag Koraksić Corax: Građanski bukvar (1992)
 Holly George-Warren/John Varvatos: Musicians in Tune (1992)
 Srđan Valjarević: Džo Frejzer u 49 pesama (1992)
 Djibril Diop Mambéty: Hijene (1992)
 Michael Ignatieff: Scar Tissue (1992)
 George Steiner: Proof and Three Parables (1992)
 Sabrina P. Ramet: Balkan Babel (1992)
 Douglas Adams: Mostly Harmless (1992)
 Tine Hribar: Ontološka diferenca (1992)
 Alenka Goljevšček: New Age in krščanstvo (1992)
 Ernest Gellner: Postmodernism, Reason and Religion (1992)
 Ernest Gellner: Reason and Culture (1992)
 Darko Tanasković: U dijalogu s islamom (1992)
 Sabrina P. Ramet: Nationalism and Federalism in Yugoslavia II (1992)
 Branislav Gligorijević: Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje (1992)
 Andrew Arato/Jean L. Cohen: Civil Society and Political Theory (1992)
 Jurij Andruhovič: Rekreacije (1992)
 Dubravko Horvatić: Skaksa o suživotu (1992)
 Aleksandar Popović: Bela kafa (1992)
 Milan Subotić: Sricanje slobode. Studije o počecima srpske liberalne misli (1992)
 Günther Anders: O filozofskom rječniku i popularizaciji (1992)
 Lucian Pintilie: Hrast (1992)
 Andrzej Stasiuk: Zidovi Hebrona (1992)
 Michael Duffy/Dan Goodgame: Marching in Place (1992)
 Didier Eribon: Treba li Dumézil spaliti? Mitologija, znanost i politika (1992)
 Raul Hilberg: Perpetrators, Victims, Bystanders (1992)
 The Beach Boys: Summer in Paradise (1992)
 Arsen Bačić: Ustav i ustavna diktatura (1992)
 George Will: Restoration (1992)
 Donna Tartt: The Secret History (1992)
 Jaromil Jileš: Molit ću za one koji su prošli (1992)
 Jaromil Jileš: Glazba i vjera (1992)
 Jaromil Jileš: Glazba i bol (1992)
 Jaromil Jileš: I ako tu ima anđela (1992)
 Božo Koprivica: Volej i sluh (1992)
 Julijana Matanović: Barok iz suvremenosti gledat (1992)
 Henry Jaglom: Venice/Venice (1992)
 Omer Bartov: Hitler’s Army (1992)
 Miroljub Stojanović: Od motiva do metafore (1992)
 Jon Robin Baitz: The Substance of Fire (1992)
 Nicolas Philibert: Le pays des sourds (1992)
 Vladimir Pavlović: Genezaretska plavet (1992)
 Mihailo Đurić: Putevi ka Ničeu (1992)
 Kambuzia Partovi: Adult’s Game (1992)
 Milan Koljanin: Nemački logor na Beogradskom sajmištu (1992)
 Enzo Traverso: Židovi i Njemačka (1992)
 Ljubodrag Dimić/Nikola Žutić: Rimokatolički klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji (1992)
 Alasdair Gray: Poor Things (1992)
 Tsai Ming-liang: Pobunjenici neonskog Boga (1992)
 James Hoberman: Bridge of Light (1992)
 Alison Mclean: Crush (1992)
 Will Self: Cock and Bull (1992)
 Abel Ferrara: Bad Liutenant (1992)
 James Kelman: Some Recent Attacks (1992)
 Straub–Huillet: Sofoklova Antigona Hölderinova prijenosa na pozornicu po Brechtovom uređivanju 1948. (1992)
 Neil Simon: Jake’s Women (1992)
 John Woo: Hard Boiled (1992)
 Tariq Ali: Shadows of the Pomergranate Tree (1992)
 Tariq Ali: Necklases (1992)
 Jonathan Demme: Cousin Bobby (1992)
 Howard Brenton: Berlin Bertie (1992)
 Mahmoud Darwish: Jedanaest planeta (1992)
 Alex Cox: Death and the Compass (1992)
 David Mamet: Oleanna (1992)
 David Mamet: The Cabin (1992)
 M. Night Shyamalan: Praying with Anger (1992)
 Joseph McBride: Frank Capra. The Catastrophe of Success (1992)
 Spike Lee: Malcolm X (1992)
 Maryse Condé: Tree of Life (1992)
 Johnnie To: Lucky Encounter (1992)
 Johnnie To: Justice, My Foot (1992)
 Garry Willis: Lincoln at Gettysburg (1992)
 Nicholson Baker: Vox (1992)
 Ken Russell: The Secret Life of Arnold Bax (1992)
 Ante Zemljar: Ljubav za Čile (1992)
 Clive Barker: The Thief of Always (1992)
 Clive Barker: Illustrator II (1992)
 Mario Martone: Morte di un matematico napoletano (1992)
 Zoran Bručić: Diploma za smrt (1992)
 Francis Ford Coppola: Bram Stoker’s Dracula (1992)
 Charles Bukowski: The Last Night of the Earth Poems (1992)
 The Prodigy: Experience (1992)
 Paul Auster: Leviathan (1992)
 Paul Auster: The Art of Hunger (1992)
 Sidney Lumet: A Stranger Among Us (1992)
 Mark Kurlansky: A Continent of Islands (1992)
 Heiner Müller: Rat bez bitke. Život u dvije diktature (1992)
 Peter Bogdanovich: Noises Off (1992)
 Stjepan Tomaš: Gdje stanuje Hrvatska (1992)
 Stjepan Tomaš: Moj tata spava s anđelima (1992)
 Jean-Pierre Dardenne/Luc Dardenne: Je pense à vous (1992)
 Dubravka Oraić Tolić: Hrvatsko ratno pismo (1992)
 Aka Morchiladze: Put u Karabakh (1992)
 John Maxwell Coetzee: Doubling the Point (1992)
 Alan J. Pakula: Consenting Adults (1992)
 Elena Ferrante: Uznemirujuća ljubav (1992)
 Nikita Mikhalkov: Close to Eden (1992)
 Avital Ronell: Crack Wars (1992)
 Andrei Konchalovsky: The Inner Circle (1992)
 Bernard Lewis: Race and Slavery in the Middle East (1992)
 Psihomodo pop: Tko je ubio Mickey Mousa (1992)
 David Grossman: Sleeping on the Wire (1992)
 Sam Raimi: Army of Darkness (1992)
 Ljubomir Simović: Igla i konac (1992)
 Amos Gitai: Wadi (1992)
 Amos Gitai: Golem (1992)
 Amos Gitai: Gibellina (1992)
 Cormac McCarthy: All the Pretty Horses (1992)
 Ira Sachs: Vaudeville (1992)
 Ljubomir Tadić: O „velikosrpskom hegemonizmu“ (1992)
 Michael Ondaatje: The English Patient (1992)
 Ádám Bodor: Povratak sovi ušari (1992)
 Ádám Bodor: Okrug Sinistra (1992)
 Edward Zwick: Leaving Normal (1992)
 Ken Kesey: Sailor Song (1992)
 Paweł Pawlikowski: Serbian Epics (1992)
 Wendell Barry: Fidelity (1992)
 Branko Maleš: Placebo (1992)
 Ivo Livaković: Šibenik u rujanskom ratu (1992)
 Alain Badiou: Uvjeti (1992)
 Michael Mann: The Last of the Mohicans (1992)
 Vladimir Žerjavić: Opsesije i megalomanije oko Jasenovca i Bleiburga (1992)
 Henning Mankell: Psi u Rigi (1992)
 Milan Uhde: Modri anđeo (1992)
 Jáchym Topol: Rat počinje u utorak (1992)
 Ljubo Boban: Hrvatske granice (1992)
 Neil Young: Harvest Moon (1992)
 Mark Thompson: A Paper House (1992)
 Richard Price: Clockers (1992)
 Steven Pinker: Lexical and Conceptual Semantics (1992)
 Željko Ivanković: Dodirom i svijet poče (1992)
 Srđan Dragojević: Mi nismo anđeli (1992)
 Pavel Kohout: Sniježim (1992)
 Nebojša Vasović: Muzika roba (1992)
 Nebojša Vasović: Talmud i ja (1992)
 David Marsh: The New Politics of British Trade Unionism (1992)
 Mirjana Gross/Agneza Szabo: Prema hrvatskome građanskom društvu (1992)
 DOA: 13 Flavours of Doom (1992)
 Lynn Hunt: The Family Romance of the French Revolution (1992)
 Bruce Springsteen: Human Touch (1992)
 Svetozar Vukmanović Tempo: Pisma iz Reževića (1992)
 Dražen Katunarić: Kuća dekadencije (1992)
 Nora Ephron: This is My Life (1992)
 Radovan Popović: Andrićeva prijateljstva (1992)
 John Carpetner: Memoires of an Invisible Man (1992)
 Sheila Fitzpatrick: The Cultural Front (1992)
 Nick Cave & The Bad Seeds: Henry’s Dream (1992)
 Svetislav Basara: Mongolski bedeker (1992)
 Svetislav Basara: Tamna strana meseca (1992)
 John Fowles: The Tree (1992)
 Robert Sharlet: Soviet Constitutional Crisis (1992)
 Kinky Friedman: Old Testaments and New Revelations (1992)
 David Fincher: Alien 3 (1992)
 Jasper Ridley: Maximillian and Juarez (1992)
 Perry Anderson: English Questions (1992)
 Perry Anderson: A Zone of Engagement (1992)
 Mladen Machiedo: Nepoznati susjedi ili Bliski neznanci (1992)
 Roy Orbison: King of Hearts (1992)
 Davor Šalat: Unutarnji dodir (1992)
 Bob Dylan: Good as I Been to You (1992)
 Božica Jelušić: Zmaj od papira (1992)
 Eduard Galić: Sokak triju ruža (1992)
 Eduard Galić: Jaguar (1992)
 The Ramones: Mondo Bizzaro (1992)
 Mate Matišić: Cinco i Marinko (1992)
 Zvonimir Majdak: Umrijeti u Tuškancu (1992)
 Mihajlo Pantić: Pesnici, pisci i ostala menažerija (1992)
 James Ivory: Howard’s End (1992)
 Gloria Steinem: Revolution from Within (1992)
 Sima Ćirković: Srbi u srednjem vijeku (1992)
 R.E.M.: Automatic for the People (1992)
 Adam Michnik: Church and the Left (1992)
 Roman Polanski: Bitter Moon (1992)
 Camille Paglia: Sex, Art and American Culture (1992)
 Željko Ivanjek: Knjiga pingvina (1992)
 Laibach: Kapital (1992)
 Boris Maruna: Ovako (1992)
 Partibrejkers: Zabava još traje (1992)
 Veselko Tenžera: Želja za dobrim kupanjem (1992)
 Derek Walcott: Antili – ulomak epskog sjećanja (1992)
 Misha Glenny: The Fall of Yugoslavia (1992)
 Smilja Avramov: Genocid u Jugoslaviji u svetlu međunarodnog javnog prava (1992)
 Mihailo Lalić: Tamara (1992)
 Victor Erice: El sol del membrillo/Dream of Light (1992)
 Jonathan Franzen: Snažan poriv (1992)
 Goran Babić: Zavičaj (1992)
 Ante Babaja: Kamenita vrata (1992)
 Čedomir Popov: Evropske građanske revolucije od 18. do 20. veka (1992)
 Maksimilijan Erenrajh Ostojić: Poslednji šabat (1992)
 Vojo Šindolić: Godovi, godišnja doba (1992)
 Šime Šimatović: Zvonici Like (1992)
 Darko Hudelist: Novinari pod šljemom (1992)
 Jakša Fiamengo: Zaziv protiv zloduha (1992)
 Haruki Murakami: South of the Border, West of the Sun (1992)
 Toni Morrison: Jazz (1992)
 James Ellroy: White Jazz (1992)
 Zdravko Tomac: Iza zatvorenih vrata (1992)
 Wole Soyinka: Zia s ljubavlju (1992)
 Mo Yan: Vinska republika (1992)
 Roger Martin du Gard: Dnevnik (1992)
 Jorgos Seferis: Eseji (1992)
 Mihajlo Đurić: Putevi ka Ničeu (1992)
 Igor Karaman: Industrijalizacija građanske Hrvatske (1992)
 Miroslav Josić Višnjić: Pristup u kap i seme (1992)
 Alain Touraine: Kritika modernosti (1992)
 Predrag J. Marković: Beograd i Evropa 1918-1941 (1992)
 Wisława Szymborska: Neobvezatno štivo (1992)
 Slobodan Blagojević: Pisma prestoničkom listu (1992)
 Zoran Ćirić: Wah-Wah (1992)
 Zoran Ćirić: Zlatna dekada (1992)
 Evald Flisar: Popotnik v kraljevstvu senc (1992)
 Evald Flisar: Jutri bo lepše (1992)
 Evald Flisar: Kaj pa Leonardo (1992)
 Dobrica Ćosić: Promene (1992)
 Ivo Frangeš: Suvremenost baštine (1992)
 Slavoljub Đukić: Kako se dogodio vođa (1992)
 Mile Bjelajac: Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935 (1992)
 Petar Pijanović: Proza Danila Kiša (1992)
 Aleksandar Jerkov: Nova tekstualnost (1992)
 Dragan Velikić: Glas iz razpoke (1992)
 Alice Walker: Posjedovati tajnu radosti (1992)
 Tony Judt: Past Imperfect (1992)
 Alija Isaković: Rječnik bosanskog jezika (1992)
 Danilo Pejović: Duh i sloboda (1992)
 Quentin Tarantino: Reservoir Dogs (1992)
 Ivo Svetina: Tibetanstka knjiga mrtvih (1992)
 Ante Pažanin: Um i povijest (1992)
 Luka Mičeta: Srbi i demokratija (1992)
 Branimir Donat: Crni dossier (1992)
 Vladeta Jerotić: Putovanje u oba smera (1992)
 Dobrica Erić: San gružanske letnje noći (1992)
 Tomaž Šalamun: Hiša Markova (1992)
 Jean Baudrillard: Iluzija kraja (1992)
 Ōe Kenzaburō: Kad sam bio doista mlad (1992)
 Slavenka Drakulić: Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali (1992)
 Ivan Aralica: Pir ivanjskih krijesnica (1992)
 Ivan Aralica: Majka Marija (1992)
 Ivan Aralica: Sokak triju ruža (1992)
 Slobodan Šnajder: Utjeha sjevernih mora (1992)
 Cees Nooteboom: Obilaznicom prema Santiagu (1992)
 Jure Zovko: Platon i filozofska hermeneutika (1992)
 Siniša Glavašević: Priče iz Vukovara (1992)
 Ante Stamać/Ivo Sanader: U ovom strašnom času (1992)
 Imre Kertész: Dnevnik s galije (1992)
 Ivan Kušan: Sto najvećih rupa (1992)
 Zdravko Zima: Zvjezdana prašina (1992)
 Vinko Brešić: Dragi naš Šenoa (1992)
 Zvonko Maković: Prah (1992)
 Tonko Maroević: Četveroručno (1992)
 Tonko Maroević: Sonetna struka (1992)
 Jurij Mihajlovič Lotman: Kultura i eksplozija (1992)
 Günter Grass: Zloguke žabe (1992)
 Živojin Pavlović: Lapot (1992)
 Živojin Pavlović: Ludilo u ogledalu (1992)
 Danilo Kiš: Pesme i prepevi (1992)
 Predrag Palavestra: Knjiga o Andriću (1992)
 Ivo Goldstein: Bizant na Jadranu (1992)
 Drago Jančar: Razbiti vrč (1992)
 Zvonimir Mrkonjić: Put u Dalj (1992)
 Zvonimir Mrkonjić: Šipanski soneti (1992)
 Kingsley Amis: Ruska djevojka (1992)
 Gabriel García Márquez: Dvanaest hodočasnika (1992)
 Stjepan Mesić: Kako smo rušili Jugoslaviju (1992)
 Zvonimir Milčec: Zagreb gastro (1992)
 Zvonimir Milčec: Zagrebačka linija fronte (1992)
 Mihailo Lalić: Prutom po vodi (1992)
 Vesna Pusić: Vladaoci i upravljači (1992)
 Radovan Karadžić: Rat u Bosni – kako je počelo (1992)
 Miljenko Jergović: Himmel Comando (1992)
 Slavko Mihalić: Zavodnička šuma (1992)
 Josif Brodski: Vodeni žig (1992)
 Ivo Banac: Dubrovački eseji (1992)
 Ivo Banac: Protiv straha (1992)
 Julian Patrick Barnes: Dikobraz (1992)
 Borivoj Radaković: Ne, to nisam ja (1992)
 Nedžad Ibrišimović: Knjiga Adema Kahrimana napisana Nedžadom Ibrišimovićem Bosancem (1992)
 Jevrem Brković: Monigreni (1992)
 Susan Sontag: Volcano Lover (1992)
 Paul Auster: Leviathan (1992)
 Nino Škrabe: Moji (ne)poznati sugrađani (1993)
 Robert D. Putnam/Robert Leonardi/Raffaella Nanetti: Making Democracy Work (1993)
 Mark Mazower: Inside Hitler’s Greece (1993)
 Al Green: Don’t Look Back (1993)
 Ranko Marinković: Never More (1993)
 Sonja Biserko: Jugoslavija. Kolaps, rat, zločini (1993)
 Vojislav Pantić: BG bluz (1993)
 Ilija Vujačić: Federalistička alternativa (1993)
 Peter Calvocoressi: The Cold War as Episode (1993)
 Raffaele Simone: Sveučilište tri izdajstva (1993)
 Raffaele Simone: Saussureov san (1993)
 Michael Eric Dyson: Reflecting Black (1993)
 Vladimir Geiger/Ivan Jurković: Što se dogodilo s Folksdojčerima (1993)
 Ljubodrag Stojadinović: Klavir pun čvaraka (1993)
 Richard Feldman: Reason and Argument (1993)
 Morana Čale: Demiurg nad tuđim djelom (1993)
 Russell Kirk: America’s British Culture (1993)
 Russell Kirk: The Politics of Prudence (1993)
 Yann Martel: Seven Stories (1993)
 Yann Martel: The Facts Behind the Helsinki Roccamations (1993)
 One Will Self: My Idea of Fun (1993)
 Arthur Penn: The Portrait (1993)
 Mircea Cărtărescu: Nostalgija (1993)
 James Hoberman: 42nd Street (1993)
 Tom Nichols: The Sacred Cause (1993)
 Mihajlo Pantić: Ne mogu da se setim jedne rečenice (1993)
 Žarko Trebješanin: Psihoanaliza. Mali leksikon (1993)
 Jim Lehrer: Blue Hearts (1993)
 Roberto Bolaño: Klizalište (1993)
 Stanko Lasić: Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži (1993)
 Agnès Varda: Djevojčice su imale 25 godina (1993)
 Howard Kurtz: Media Circus (1993)
 Carrie Fisher: Delusions of Grandma (1993)
 Miroljub Jevtić: Od Islamske deklaracije do verskog rata (1993)
 Žarko Paić: Njihalo na kraju stoljeća (1993)
 Jonathan Rosenbaum: Greed (1993)
 Neno Belan: Vino noći (1993)
 Richard Reeves: President Kennedy (1993)
 Alexander Demandt: Dani? Budućnost povijesti (1993)
 Dubravko Horvatić: Nepostojeći hrvatski pisci (1993)
 Hotimir Burger: Filozofska antropologija (1993)
 Andrew Arato: From Neo-Marxism to Democratic Theory (1993)
 Günther Anders: Mala Marica (1993)
 Petar Luković: Ćorava kutija (1993)
 Alexander Demandt: Idealna država (1993)
 Julijana Matanović: Ključ za interpretaciju književnog djela – Ivan Gundulić (1993)
 Tomislav Ivančić: Povratak nade (1993)
 Antun Miletić: Brzojavke za Valdhajma (1993)
 Jerzy Pilch: Popis preljubnika (1993)
 Dušan Veličković: Slike sumnje (1993)
 Holm Sundhaussen: Eksperiment Jugoslavena (1993)
 Zbigniew Brzezinski: The Soviet Political System – Transformation or Degeneration (1993)
 Joseph Ruben: The Good Son (1993)
 Richard Schechner: The Future of Ritual (1993)
 Michael Beschloss/Strobe Talbott: At the Highest Levels (1993)
 Aleida Assmann: Rad na nacionalnom sjećanju (1993)
 Jurij Andruhovič: Moskovijada (1993)
 Marko Samardžija: Filološki portreti (1993)
 Marko Samardžija: Jezični purizam u NDH (1993)
 Marko Samardžija: Hrvatski jezik u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1993)
 Greil Marcus: In the Fascist Bathroom (1993)
 Olivier Assayas: Novi život (1993)
 Zoran Živković: Četvrti krug (1993)
 Božo Koprivica: Vreme reči (1993)
 Claire Simon: Put (1993)
 Jon Robin Baitz: Three Hotels (1993)
 Abel Ferrara: Body Snatchers (1993)
 Abel Ferrara: Dangerous Game (1993)
 Catharine MacKinnon: Only Words (1993)
 Barbara Ehrenreich: Kipper’s Game (1993)
 Krzysztof Kieślowski: Plavo (1993)
 Krzysztof Kieślowski: Bijelo (1993)
 Ken Campbell: Pigspurt (1993)
 Bob Balaban: My Boyfriend’s Back (1993)
 Ralph Nader/Wesley J. Smith: Collision Course (1993)
 Jennie Livingston: Hotheads (1993)
 Will Self: My Idea of Fun (1993)
 John Woo: Hard Target (1993)
 Edward Bond: Olly’s Prison (1993)
 Jonathan Demme: Philadelphia (1993)
 Neil Simon: The Goodbye Girl (1993)
 Neil Simon: Laughter on the 23rd Floor (1993)
 Alexander Walker: Fatal Charm (1993)
 Ted Demme: Dennis Leary. No Cure for Cancer (1993)
 Ted Demme: Who’s the Man (1993)
 Roger Ebert: Behind the Phantom’s Mask (1993)
 Mira Nair: The Day the Mercedes Became a Hat (1993)
 Alasdair Gray: Ten Tales and True (1993)
 Derek Jarman: Wittgenstein (1993)
 Derek Jarman: Blue (1993)
 Vlatko Perković: Manipulirano kazalište (1993)
 Sidney Lumet: Guilty as Sin (1993)
 David Thomson: Showman (1993)
 Claude Sautet: Srce u zimi (1993)
 Alan John Percival Taylor (ed.): From Napoleon to the Second International (1993)
 Irvine Welsh: Trainspotting (1993)
 Ken Russell: Mystery of Dr. Martinu (1993)
 Damir Barbarić: Varia philosophica (1993)
 Robert Guédiguian: L’Argent fait le bonheur (1993)
 Maria Todorova: Balkan Family Structure and the European Pattern (1993)
 Johnnie To: The Heroic Trio (1993)
 Johnnie To/Ching-Siu-tung: Executioners (1993)
 Johnnie To: The Mad Monk (1993)
 Johnnie To: The Bare-Footed Kid (1993)
 Edward Said: Culture and Imperialism (1993)
 Sydney Pollack: The Firm (1993)
 Olga Tokarczuk: Putovanje ljudi knjige (1993)
 David Cronenberg: M. Butterfly (1993)
 Charles Bukowski: Screams from the Balcony (1993)
 Peter Bogdanovich: The Thing Called Love (1993)
 Stjepan Tomaš: Mali ratni dnevnik (1993)
 Stjepan Tomaš: Đokina sela (1993)
 Stjepan Tomaš: Zlatousti (1993)
 Alan J. Pakula: The Pelican Brief (1993)
 Josip Vončina: Preporodni jezični temelji (1993)
 Psihomodo pop: Srebrne svinje (1993)
 Svetozar Stojanović: Autoritet bez vlasti (1993)
 Gus Van Sant: Even Cowgirls Get the Blues (1993)
 Martin Lings: A Sufi Saint of the 20th Century (1993)
 Šime Vulas: Uskrsnuće (1993)
 Gayatri Spivak: Outside in the Teaching Machine (1993)
 Nikita Mikhalkov: Remembering Chekhov (1993)
 Nikita Mikhalkov: Anna (1993)
 David Judge: The Parliamentary State (1993)
 Manoel de Oliveira: Dolina Abraham (1993)
 Jovica Trkulja: Osvajanje demokratije. Ogledi o postkomunizmu (1993)
 Tom Tykwer: Deadly Maria (1993)
 Robert Conquest: History, Humanity and Truth (1993)
 Yolande Zauberman: Ivan & Abraham (1993)
 Borislav Vujčić: Kovčeg, ornamenti (1993)
 Fred Inglis/Basil Blackwell: Cultural Studies (1993)
 Mike Leigh: Naked (1993)
 Giovanni Sartori: Demokracija. Što je to (1993)
 Amos Gitai: Golem (1993)
 Dubravko Škurla: Zapisi (1993)
 Fugazi: In on the Kill Taker (1993)
 Goran Stefanovski: Sarajevo (1993)
 Oliver Stone: Heaven and Earth (1993)
 Ryszard Kapuściński: Carstvo (1993)
 Claude Lévi-Strauss: Gledati, slušati, čitati (1993)
 Miroslav Bertoša: Istra između zbilje i fikcije (1993)
 Jim Sheridan: In the Name of the Father (1993)
 Henning Mankell: Bijela lavica (1993)
 Peter Medak: Romeo is Bleeding (1993)
 Giorgio Agamben: The Coming Community (1993)
 Mario Martone: Rasio (1993)
 Mario Martone: Luciano Amelio (1993)
 Yuri Slezkine: Between Heaven and Hell (1993)
 Ekatarina Velika: Neko nas posmatra (1993)
 Slavica Stojan: Priča po Pavlu (1993)
 Slavica Stojan: Ivan August Kaznačić, književnik i kulturni djelatnik (1993)
 Tran Anh Hung: The Scent of Green Papaya (1993)
 Dražen Katunarić: Nebo/Zemlja (1993)
 Charles Jarrott: Morning Glory (1993)
 Tihomila Težak-Gregl: Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj (1993)
 Nora Ephron: Sleepless in Seattle (1993)
 DOA: Loggerheads (1993)
 Petar Gudelj: Golubice nad jamama (1993)
 Ivan Vidić: Putnici (1993)
 Octavia E. Butler: Free Libraries (1993)
 Octavia E. Butler: Parable of the Sower (1993)
 Joshua Redman: Joshua Redman (1993)
 Joshua Redman: Wish (1993)
 Mirjana Gross: Počeci moderne Hrvatske (1993)
 Divna Zečević: Strah Božji (1993)
 Ivan Čolović: Bordel ratnika (1993)
 Tomislav Premerl: Crkva svetog Pavla u Retkovcu sa župnim centrom (1993)
 Andrej Mitrović: Toplički ustanak (1993)
 Paul Attanasio: Homicide. Life on the Streets (1993)
 Richard Pipes: Russia Under the Bolshevik Regime 1919-1924 (1993)
 Alexander Rabinowitch: Politics and Society in Petrograd, 1917-1920 (1993)
 Sibila Petlevski: Francuska suita (1993)
 Svetislav Basara: De bello civili (1993)
 Miro Gavran: Pacijent doktora Freuda (1993)
 Robert Plant: Fate of Nations (1993)
 Kinky Friedman: Elvis, Jesus and Coca-Cola (1993)
 Paul Haggis: Red Hot (1993)
 Janko Matko: Kardinalova ljubav (1993)
 Hrvoje Hitrec: Smogovci i biće iz svemira (1993)
 Rastko Močnik: Extravagantia (1993)
 Ciril Ribičič: Rad sem jih imel (1993)
 Bob Dylan: World Gone Wrong (1993)
 Sibila Petlevski: Sto aleksandrijskih epigrama (1993)
 Ivan Piteša: Turističko naselje Velebno u Bačkim Oštarijama (1993)
 Božica Jelušić: Jezuši (1993)
 Božica Jelušić: Zimzelen (1993)
 The Ramones: Acid Eaters (1993)
 Zvonimir Milčec: Zagrebački gradonačelnici (1993)
 Sławomir Mrożek: Ljubav na Krimu (1993)
 Mirjana Kasapović: Izborni i stranački sustav Republike Hrvatske (1993)
 Richard Linklater: Dazed and Confused (1993)
 Branko Silađin: Kuća Biškupić u Sutivanu (1993)
 Zvonimir Majdak: Tajna trga N (1993)
 Edward Bond: Tuesday (1993)
 Ken Loach: Raining Stones (1993)
 Veljko Kadijević: Moje viđenje raspada (1993)
 László Végel: Vitgenštajnov razboj (1993)
 Woody Allen: Manhattan Murder Mistery (1993)
 Lukas Nola: Dok nitko ne gleda (1993)
 Jane Campion: Piano (1993)
 Betty Friedan: The Fountain of Age (1993)
 Gloria Steinem: Moving Beyond Words (1993)
 Tine Hribar: Fenomenologija I (1993)
 James Ivory: Remains of the Day (1993)
 Margaret Eleanor Atwood: The Robber Bridge (1993)
 Vladimir Šeks: Tmina zatvorskog sna (1993)
 Dubravka Oraić Tolić: Palindromska apokalipsa (1993)
 Roy Gutman: Witness to Genocide (1993)
 László Végel: Vitgenštajnov razboj (1993)
 Tom Stoppard: Arcadia (1993)
 Janko Bobetko/Marija Braut: Dubrovnik – jedno lice rata (1993)
 Davor Žmegač: Zlatne godine (1993)
 Zoran Kravar: Nakon godine MDC (1993)
 Zoran Kravar: Tema “stih” (1993)
 Aleksandar Gatalica: Linije života (1993)
 Josip Osti: Sarajevska knjiga mrtvih (1993)
 Hrvoje Hribar: Između Zaghluhla i Zahariasa (1993)
 Goran Petrović: Atlas opisan nebom (1993)
 Čedomir Popov/Jovana Popov: Autonomija Vojvodine – srpsko pitanje (1993)
 Martin Scorsese: The Age of Innocence (1993)
 Eric Lott: Love and Theft (1993)
 Zvonimir Berković: Kontesa Dora (1993)
 Wisława Szymborska: Kraj i početak (1993)
 Slobodan Selenić: Ubistvo s predumišljajem (1993)
 Stephen Koch: Double Lives (1993)
 Harold Pinter: Mjesečina (1993)
 Ivan Golub: Trag (1993)
 Boško Lomović: Pred nirvanom (1993)
 Tomaž Šalamun: Glagoli sonca (1993)
 Alojz Rebula: Koraki apostolskih sandal (1993)
 Alojz Rebula: Operacija Timava (1993)
 Igor Karaman (ur.): Vukovar – vjekovni hrvatski grad na Dunavu (1993)
 Ivo Žanić: Smrt crvenog fiće (1993)
 Dušan Janjić: Nacija – šta je to (1993)
 Jovica Aćin: Gatanja po pepelu (1993)
 Voja Čolanović: Osmeh iz crne kutije (1993)
 Nebojša Popov: Srpski populizam (1993)
 John Rawls: Political Liberalism (1993)
 Branimir Donat: Različito i isto (1993)
 Snješka Knežević: Zrinjevac (1993)
 Miroslav Josić Višnjić: Moje burne godine (1993)
 Danilo Pejović: Oproštaj od moderne (1993)
 Ivo Svetina: Kamen in zrno (1993)
 Ivo Svetina: Disciplina bolečine (1993)
 Ivo Svetina: Kozel vrtnar (1993)
 Ivo Svetina: Zlata kapica (1993)
 Ivo Svetina: Glasovi snega (1993)
 Vladimir Bartol: Zakrinkani trubadur (1993)
 Tomislav Sunić: Američka ideologija (1993)
 Vidosav Stevanović: Jovana od metroa (1993)
 Jovica Aćin: Uništiti posle moje smrti (1993)
 Delimir Rešicki: Sagrada familia (1993)
 Ranko Risojević: Sablasni šinjel (1993)
 Steven Spielberg: Jurassic park (1993)
 Steven Spielberg: Schindler’s List (1993)
 Vladeta Jerotić: Darovi naših rođaka II (1993)
 Vladeta Jerotić: Kako zamišljam da bih razgovarao sa vladikom Nikolajem Velimirovićem (1993)
 Viktor Žmegač: Duh impresionizma i secesije (1993)
 Ivan Aralica: Spletanje i raspletanje čvorova (1993)
 Aleš Debeljak: Sumrak idola (1993)
 Cees Nooteboom: Kralj Surinama (1993)
 Anton Baláž: Logor posrnulih žena (1993)
 Michel Ajvaz: Drugi grad (1993)
 Evald Flisar: Naglavisvet (1993)
 Cees Nooteboom: Autoportret nekoga drugog (1993)
 David Albahari: Kratka knjiga (1993)
 David Albahari: Pelerina (1993)
 Ludvik Vaculík: Kad se prave muška djeca (1993)
 Branko Bošnjak: Povijest filozofije (1993)
 Svetlana Velmar-Janković: Ukletnici (1993)
 Mario Vargas Llosa: Kao riba u vodi (1993)
 Mort Rosenblum: Who Stole the News (1993)
 Philip Roth: Operacija Shylock (1993)
 Drago Hedl: Ratne reportaže (1993)
 Viktor Žmegač: Tradicija i inovacija (1993)
 Zdravko Zima: Zagreb je kriv za sve (1993)
 Dobrica Erić: Jezero Ježeva bara (1993)
 Dobrica Erić: U vatri bismo, ne izgorismo (1993)
 Dobrica Erić: Plači, voljena zemljo (1993)
 Mira Kolar-Dimitrijević: Radićev sabor (1993)
 Italo Calvino: Prije no što kažeš ‘halo’ (1993)
 Imre Kertész: Holokaust i kultura (1993)
 Slavenka Drakulić: Balkan Express (1993)
 Živojin Pavlović: Kriške vremena (1993)
 Delimir Rešicki: Ogledi o tuzi (1993)
 Umberto Eco: Potraga za savršenim jezikom u europskim kulturama (1993)
 Borislav Mihajlović Mihiz: Autobiografija – o drugima (1993)
 Jorge Semprún: Federico Sánchez vas pozdravlja (1993)
 Dragan Simeunović: Novi svetski poredak i nacionalna država (1993)
 Viktor Ivančić: Mediji i mlijeko (1993)
 Stjepan Čuić: Abeceda licemjerja (1993)
 Slavoj Žižek: Ostajanje kod negativnog (1993)
 Antun Šoljan: Prigovori (1993)
 Dubravka Ugrešić: Američki fikcionar (1993)
 Edward Wadie Said: Kultura i imperijalizam (1993)
 Ivo Brešan: Tri drame (1993)
 Vesna Krmpotić: To ljubav ide prema nama (1993)
 Drago Jančar: Podrugljiva požuda (1993)
 Borislav Pekić: Vreme reči (1993)
 Borislav Pekić: Odmor od istorije (1993)
 Arsen Dedić: Tihi obrt (1993)
 Velimir Visković (ur.): Krležijana A-Lj (1993)
 Rajko Petrov Nogo: Lazareva subota i drugi dani (1993)
 Zlatko Tomičić: Zemlja gluhih zmija (1993)
 Zlatko Tomičić: Život (1993)
 Tomislav Sabljak: Fantom tiranije (1993)
 Vesna Parun: Tronožac koji hoda (1993)
 Jevrem Brković: Izabrane pjesme (1993)
 Petar Šegedin: Izdajnik (1993)
 Petar Šegedin: Frankfurtski dnevnik (1993)
 Bogdan Bogdanović: Grad kenotaf (1993)
 Ratko Božović: Izveštaj iz ludnice (1993)
 Aleksandar Flaker/Dubravka Ugrešić: Pojmovnik ruske avangarde (1993)
 Zbigniew Brzezinski: Out of Control – Global Turmoil on the Eve of the 21st Century (1993)
 Pavao Pavličić: Nevidljivo pismo (1993)
 Bora Ćosić: Dnevnik apatrida (1993)
 Arsen Dedić: Pjesnik opće prakse (1993)
 Franjo Tuđman: Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji (1993)
 Danko Plevnik: Hrvatski obrat (1993)
 Nicolas Roeg: Heart of Darkness (1993)
 Abdulah Sidran: Sarajevski tabut (1993)
 Veselko Tenžera: Likovne teme (1993)
 Peter Brook: Nema tajni (1993)
 Wolfgang Petersen: In the Line of Fire (1993)
 Miljenko Jergović: Sarajevski Marlboro (1994)
 Jamie Raskin/John Bonifaz: The Wealth Primary (1994)
 Dušan Jovanović: Uganka korajže (1994)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Sunce nastavlja izlaziti (1994)
 Dragan Stojanović: Rajski i Dostojevski (1994)
 Josip Matasović: Iz prošlosti Vinkovaca i Brodske pukovnije (1994)
 Masha Gessen: The Rights of Lesbians and Gay Men in the Russian Federation (1994)
 Vladimir Pavlović: Kad su se koze smicale (1994)
 Vladimir Pavlović: Topot mrtvih konja (1994)
 Marko Veselica: S vjerom u Hrvatsku (1994)
 P. J. O’Rourke: All the Trouble in the World (1994)
 Lev Kreft: Estetika in poslanstvo (1994)
 Abbas Kiarostami: Kroz masline (1994)
 Vladimir Geiger/Ivan Jurković: Pisma iz Krndije (1994)
 Peter Calvocoressi: Threading My Way (1994)
 Yuri Stoyanov: The Hidden Tradition in Europe (1994)
 Fran Lebowitz: The Fran Lebowitz Reader (1994)
 Mirjana Smažil Pejaković: Pjesme (1994)
 Stipe Kutleša: Prirodno (1994)
 Žarko Trebješanin: Šta Frojd zaista nije rekao (1994)
 Jane Mayer/Jill Abramson: Strange Justice (1994)
 David P. Gushee: Righteous Gentiles of the Holocaust (1994)
 Mihajlo Pantić: Aleksandrijski sindrom II (1994)
 Mihajlo Pantić: Novi prilozi za savremenu srpsku poeziju (1994)
 Duško Trifunović: Tajna veza (1994)
 Will Self: Grey Area (1994)
 Bob Woodward: The Agenda (1994)
 Mircea Cărtărescu: Travesti (1994)
 Mircea Cărtărescu: Dragostea (1994)
 Dragan Simeunović: Osnovi političke nauke (1994)
 Haynes Johnson: Divided We Fall (1994)
 James Kelman: How Late It Was, How Late (1994)
 Tsai Ming-liang: Vive L’Amour (1994)
 Tony Kushner: A Meditation from Angels in America (1994)
 David Frum: Dead Right (1994)
 Zoran Milutinović: Metateatralnost (1994)
 Didier Eribon: Michel Foucault i njegovi suvremenici (1994)
 Andrzej Stasiuk: Ljubavne pjesme i ne (1994)
 Olivier Assayas: Hladna voda (1994)
 Pierre Rosanvallon: Nemoguća monarhija (1994)
 Vitalij Manski: Etida o ljubavi (1994)
 Dubravko Horvatić: Ivica Vlašić (1994)
 Stephen Moore: Still an Open Door? (1994)
 Jim Lehrer: Fine Lines (1994)
 Elif Shafak: Anadolija zlim očima (1994)
 Zoran Modli: Više od igre (1994)
 Tena Martinić: Postmoderna, svakidašnjica, komunikacija (1994)
 Bill Bryson: Made in America (1994)
 Jerzy Pilch: Očaj zbog gubitka kolica (1994)
 Tine Hribar: Pustiti biti (1994)
 Predrag Koraksić Corax: Bukvar za odrasle (1994)
 Zoran Avramović: Politika i književnost u delu Miloša Crnjanskog (1994)
 Vladimir Gligorov: Why Do Countries Break Up (1994)
 Holly George-Warren/John Varvatos: The Working Women’s Guide to Managing Stress (1994)
 Djibril Diop Mambéty: Francuski (1994)
 Žarko Radaković/Scott Abbott: Ponavljanja (1994)
 Žarko Radaković: Knifer (1994)
 Dubravko Horvatić: Ime zla (1994)
 Ernest Gellner: Conditions of Liberty (1994)
 Simo C. Cirković: Marsejski krst kralja Aleksandra (1994)
 Predrag Matvejević: Istočni epistolar (1994)
 Žarko Paić: Aura (1994)
 Todor Kuljić: Oblici lične vlasti (1994)
 Jeff Feuerzeig: The Band That Would Be King (1994)
 Đorđe Stanković: Izazov nove istorije (1994)
 Srđan Valjarević: Ljudi za stolom (1994)
 Vasilije Krestić: Iz istorije Srba i srpsko-hrvatskih odnosa (1994)
 fra Marko Oršolić: On (1994)
 Simo Mraović: Na zemlji je sjena (1994)
 Andrea Camilleri: Forma vode (1994)
 Jaromil Jileš: Helimadoe (1994)
 George Will: The Leveling Wind (1994)
 Lucian Pintilie: Nezaboravno ljeto (1994)
 Albert Camus: Prvi čovjek (1994)
 Vladimir Stojančević: Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima u 19. veku (1994)
 Günther Anders: Pogled s Mjeseca (1994)
 Vladimir Stojsavljević: Katarina Zrinska od Frankopana (1994)
 Nikola Žutić: Kraljevina Jugoslavija i Vatikan (1994)
 Mira Radojević: Udružena opozicija (1994)
 Ljiljana Pešikan Ljuštanović: Poslovi i dani srpske pesničke tradicije (1994)
 Vladimir Pavlović: Gral (1994)
 The Prodigy: Music for the Jilted Generation (1994)
 David Brin: Otherness (1994)
 Lucas Platt: One Foot on a Banana Peel, the Other Foot in the Grave (1994)
 Aleksandar Genis: Američka abeceda (1994)
 Straub–Huillet: Lorraine (1994)
 Doris Kearns Goodwin: No Ordinary Time (1994)
 John Waters: Serial Mom (1994)
 Garry Willis: Certain Trumpets (1994)
 Bob Balaban: The Last Good Time (1994)
 Alain Robbe-Grillet: Corinthovi posljednji dani (1994)
 Krzysztof Kieślowski: Crveno (1994)
 Enzo Traverso: Sigfried Kracauer (1994)
 Kambuzia Partovi: The Legend of Two Sisters (1994)
 Agnes Owens: A Working Mother (1994)
 Will Self: Grey Area (1994)
 Craig McKay: Bubbe Meises (1994)
 John Hersey: Key West Tales (1994)
 Ted Demme: The Ref (1994)
 Roger Ebert: Little Movie Glossary (1994)
 Norman Jewison: Only You (1994)
 Dražen Katunarić: Crkva, ulica, zoološki vrt (1994)
 Zdravko Šotra: Dnevnik uvreda (1994)
 Irvine Welsh: The Acid House (1994)
 Jonathan Demme: The Complex Sessions (1994)
 David Mamet: Cryptogram (1994)
 David Mamet: Oleanna (1994)
 David Mamet: The Village (1994)
 Nicholson Baker: The Fermata (1994)
 Spike Lee: Crooklyn (1994)
 Edward Said: The Politics of Dispossession (1994)
 Edward Said: Representations of the Intellectual (1994)
 Danny Boyle: Shallow Grave (1994)
 Gayatri Spivak: Imaginary Maps (1994)
 Clive Barker: Everville (1994)
 Maryse Condé: The Last of the African Kings (1994)
 Oliver Stone: Natural Born Killers (1994)
 Paul Auster: Mr. Vertigo (1994)
 Charles Bukowski: Pulp (1994)
 Andrei Konchalovsky: Assia and the Hen with Golden Eggs (1994)
 John Maxwell Coetzee: The Master of Petersburg (1994)
 Richard Flanagan: Death of a River Guide (1994)
 Nikita Mikhalkov: Burnt By the Sun (1994)
 Avital Ronell: Finitude’s Score (1994)
 Lordan Zafranović: Zalazak stoljeća (1994)
 Mihajlo Pantić: Novobeogradske priče (1994)
 Mihajlo Pantić: Aleksandrijski sindrom (1994)
 Amos Gitai: The Neofascist Trilogy I-III (1994)
 Amos Gitai: Te’atron Hahaim (1994)
 Nadežda Čačinović: Ogled o pismenosti (1994)
 Peter Medak: Pontiac Moon (1994)
 Vasilij Pavlovič Aksjonov: Godine prije rata (1994)
 Mladen Lazić: Sistem i slom (1994)
 Viktor Kosakovsky: The Belovs (1994)
 Sanja Nikčević: Subverzivna američka drama (1994)
 David Grossman: The Zig-Zag Kid (1994)
 Roberto Benigni: Čudovište (1994)
 Eugene Weber: The Hollow Years (1994)
 Paul Greengrass: Open Fire (1994)
 Ivan Vukoja: Izbor za vas (1994)
 Edward Zwick: Legends of the Fall (1994)
 Cormac McCarthy: The Crossing (1994)
 Joel David Coen: The Hudsucker Proxy (1994)
 Milan St. Protić: Uspon i pad srpske ideje (1994)
 Puriša Đorđević: Skerco (1994)
 Kosta Čavoški: Pravo kao umeće slobode (1994)
 Kosta Čavoški: Uvod u pravo I (1994)
 Boro Drašković: Vukovar – jedna priča (1994)
 Nedjeljko Fabrio: Smrt Vronskog (1994)
 Paweł Pawlikowski: Trippin’ with Zhirinovsky (1994)
 Wendell Barry: Watch With Me and Six Other Stories of the Yet-Remembered Ptolemy Proudfoot and His Wife, Miss Minnie, Née Quinch (1994)
 Giovanni Sartori: Komparativni ustavni inženjering (1994)
 Antony Beevor: Paris After the Liberation (1994)
 Stanley Jordan: Bolero (1994)
 Branko Maleš: Treniranje države (1994)
 Cédric Kahn: Trop de bonheur (1994)
 Norberto Bobbio: Desnica i ljevica (1994)
 Richard Sennett: Flesh and Stone (1994)
 Jáchym Topol: Sestra (1994)
 Jáchym Topol: Izlet u predvorje kolodvora (1994)
 Dragan Pavelić: Bosanski ljetopis (1994)
 Ive Šimat Banov: Josip Biffel (1994)
 Crosby, Stills & Nash: After the Storm (1994)
 Slavica Stojan: Priče iz starog Dubrovnika (1994)
 The Necks: Aquatic (1994)
 Steven Pinker: The Language Instinct (1994)
 Robert Donia/John V. A. Fine Jr.: Bosnia and Herzegovina. A Tradition Betrayed (1994)
 Pieter Frans Thomése: Ljubav u Haagu i Prljavi anđeo (1994)
 Pieter Frans Thomése: Godine heroja (1994)
 Neil Young & Crazy Horse: Sleeping with Angels (1994)
 Zdena Salivarová: Gnojivo zemlje (1994)
 Ljubomir Simović: Galop na putevima (1994)
 Vlatko Stefanovski: Cowboys and Indians (1994)
 Lynn Hunt: Telling the Truth About History (1994)
 Nora Ephron: Mixed Nuts (1994)
 Anton Šuljić: Sidro duše (1994)
 Jacques Audiard: See How They Fall (1994)
 Vjeran Katunarić: Bogovi, elite, narodi (1994)
 Vjeran Katunarić: Labirint evolucije (1994)
 Zdenka Kovačiček: Happy Jazz Album II (1994)
 Stefan Collini: Matthew Arnold (1994)
 Richard Pipes: Communism, the Vanished Specter (1994)
 Joshua Redman: Moodswing (1994)
 Kosta Nikolić: Boljševizacija KPJ. Istorijske posljedice (1994)
 R.E.M.: Monster (1994)
 Vjekoslav Bajsić: Obrnuto vrijeme (1994)
 Vjekoslav Bajsić: Ekologija slobode (1994)
 Nick Cave & The Bad Seeds: Let Love In (1994)
 Radovan Popović: Spomen na Milana Đokovića (1994)
 Laibach: NATO (1994)
 Yuri Slezkine: Arctic Mirrors (1994)
 Yuri Slezkine: The USSR and the Communal Apartment (1994)
 The Cardigans: Emmerdale (1994)
 Jasper Ridley: Tito (1994)
 Merzak Allouache: Bab El-Oued City (1994)
 Sheila Fitzpatrick: Stalin’s Peasants (1994)
 Ivan Cifrić: Napredak i opstanak (1994)
 Kinky Friedman: Armadillos and Old Lace (1994)
 Oasis: Definitely Maybe (1994)
 Mladen Machiedo: Na strani dima (1994)
 Ciril Ribičič: Centralizem zopr Slovenijo (1994)
 Tom Petty: Wildflowers (1994)
 Sibila Petlevski (ur.): Velika Europa, mali narodi (1994)
 Mihajlo Kranjc: Projekt uređenja pješačke zone Gajeva-Bogovićeva-Petrićeva (1994)
 Radovan Popović: Knjiga o Ćopiću ili put do mosta (1994)
 Ivan Piteša: Velika hala tržnice Dolac (1994)
 Edith Stein: Što je čovjek (1994)
 The Rolling Stones: Voodoo Lounge (1994)
 Irvin Lukežić: Grobnički biografski leksikon (1994)
 Hrvoje Turković: Teorija filma (1994)
 Berislav Šerbetić: Projekt obnove Medvedgrada (1994)
 Dragutin Lučić Luce: Korsakov (1994)
 Krešimir Nemec: Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća (1994)
 Jure Krišto: Prešućena povijest (1994)
 Ana Lederer: Dobre slučajnosti (1994)
 Hrvoje Hitrec: Smogovci u ratu (1994)
 Neven Budak: Prva stoljeća Hrvatske (1994)
 Neven Budak: Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku (1994)
 Claude Lanzmann: Tsahal (1994)
 Partibrejkers: Kiselo i slatko (1994)
 Stanko Lasić: Hermeneutika individualnosti i ontološki strukturalizam (1994)
 Jacques Rivette: Djevica Ivana (1994)
 Roger Avary: Killing Zoe (1994)
 Bertrand Tavernier: D’Artagnanova kći (1994)
 Wim Wenders: Lisabonska priča (1994)
 Lukas Nola: Svaki put kad se rastajemo (1994)
 Woody Allen: Bullets Over Broadway (1994)
 Krsto Cviić: Pogled izvana (1994)
 Stojan Čelić: Sudbina skulpture (1994)
 Henry Alfred Kissinger: Diplomacy (1994)
 Lars von Trier: Riget (1994)
 Dubravka Stojanović: Iskušavanje načela (1994)
 Roman Polanski: Death and the Maiden (1994)
 Jorge Semprún: Pisanje ili život (1994)
 Boa: Kraj djetinjstva (1994)
 Camille Paglia: Vamps and Tramps (1994)
 Gordana Ćirjanić: Gorka voda (1994)
 Slobodan Prosperov Novak: Figure straha (1994)
 Josip Lisac: Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji (1994)
 Mirko Galić: Zrcalo nad Hrvatskom (1994)
 Branko Schmidt: Vukovar se vraća kući (1994)
 Ken Burns: Baseball (1994)
 J. J. Cale: Closer to You (1994)
 Luko Paljetak: Singerica pod snijegom (1994)
 Ivan Golub: Oči (1994)
 John Ashbery: A zvijezde su sjale (1994)
 Miško Šuvaković: PAS TOUT (1994)
 Arthur Miller: Broken Glass (1994)
 Patrick Modiano: Dora Bruder (1994)
 Miro Vuksanović: Moračnik (1994)
 Ifran Horozović: Prognani grad (1994)
 Jakša Fiamengo: Kutija Gaja Utija (1994)
 Jakša Fiamengo: Piva klapa ispo’ volta (1994)
 Vladimir Pištalo: Vitraž u sećanju (1994)
 Zoran Ćirić: Nišvil (1994)
 Mile Stojić: Libreto za sviralu i strojnicu (1994)
 Vjenceslav Čižek: Bosonoga prašina (1994)
 Milisav Savić: Fusnota (1994)
 Boško Lomović: Nataša iz treće klupe (1994)
 Milorad Belančić: Postmodernistička zebnja (1994)
 Milorad Belančić: Fragmenti o smislu (1994)
 Sam Shepard: Simpatico (1994)
 Harold Bloom: Zapadni kanon (1994)
 Neven Jurica: Jesenska gozba (1994)
 Radoslav Petković: Sudbina i komentari (1994)
 Svjatlana Aleksievič: Opčinjenost smrću (1994)
 Miroslav Josić Višnjić: Kvartet (1994)
 Doris Lessing: Pod mojom kožom – do 1949. (1994)
 Erih Koš: Kuća 25a (1994)
 Erih Koš: Između redova (1994)
 Alija Isaković: Antologija zla (1994)
 Nadine Gordimer: Nitko da me prati (1994)
 Alice Munro: Javne tajne (1994)
 Herta Müller: Remen, prozor, orah i uže (1994)
 Octavio Paz: Tračci Indije (1994)
 Spomenka Hribar: Svitanja (1994)
 Zdravko Tomac: Tko je ubio Bosnu (1994)
 Wole Soyinka: Ibadan (1994)
 Drago Mlinarec: Analog (1994)
 Evald Flisar: Tristan in Izolda (1994)
 Evald Flisar: Stric iz Amerike (1994)
 Vladimir Arsenijević: U potpalublju (1994)
 Andrija Tunjić: Boja smrti (1994)
 Slavoljub Đukić: Između slave i anateme (1994)
 Vuk Drašković: Noć đenerala (1994)
 Salman Rushdie: Istok, Zapad (1994)
 Nebojša Popov: Republikanac (1994)
 Alojz Rebula: Severni križ (1994)
 Alojz Rebula: Kačja roža (1994)
 Vladeta Jerotić: Razgovori sa pravoslavnim duhovnicima (1994)
 Vladeta Jerotić: Psihološko i religiozno biće čoveka (1994)
 Branimir Donat: Zbiljski jadi (1994)
 Rusmir Mahmutćehajić: Živa Bosna (1994)
 Eric Hobsbawm: The Age of Extremes (1994)
 Mihajlo Đurić: Iskustvo razlike – suočavanja s vremenom (1994)
 Vidosav Stevanović: Etničko čišćenje (1994)
 Nathalie Sarraute: Ovdje (1994)
 Nikola Milićević: Pjesme iz tišine (1994)
 Alain Touraine: Što je demokracija (1994)
 Antonela Marušić: Sezona bijegova (1994)
 Quentin Tarantino: Pakleni šund (1994)
 Victor Serge: The Century of the Unexpected (1994)
 Victor Serge: The Serge-Trotsky Papers (1994)
 Eric Clapton: From the Cradle (1994)
 Branko Horvat: Teorija vrijednosti, kapitala i kamate (1994)
 Aleksandar Ristović: Hladna trava (1994)
 Krešimir Bagić: Krošnja (1994)
 Krešimir Bagić: Živi jezici (1994)
 Ivo Svetina: Vrtovi in golobica (1994)
 Tim Burton: Ed Wood (1994)
 Julia Kristeva: U osjetljivom vremenu (1994)
 Nermina Kurspahić: Hijatus (1994)
 Anđelko Vuletić: Dva hrama, dvije razvaline (1994)
 Anne Applebaum: Between East and West (1994)
 Alija Nametak: Sarajevski nekrologij (1994)
 Radovan Vučković: Zbogom, Sarajevo (1994)
 Svetlana Velmar-Janković: Knez Mihailo (1994)
 Rade Kalanj: Modernost i napredak (1994)
 Rade Kalanj: Moderno društvo i izazovi napretka (1994)
 Vojislav Lubarda: Tamni vilajet (1994)
 Zdenko Lešić: Djeca Atlantide (1994)
 Muhsin Rizvić: Panorama bošnjačke književnosti (1994)
 Milovan Baletić: Hrvatska 1994. (1994)
 Ivan Aralica: Knjiga gorkog prijekora (1994)
 Amos Oz: Ne reci “Noć” (1994)
 Juraj Martinović: Posunovraćeno vrijeme (1994)
 Radovan Karadžić: Ima čuda, nema čuda (1994)
 Slobodan Šnajder: Zmijin svlak (1994)
 Ivan Lovrenović: Liber memorabilium (1994)
 Ivan Lovrenović: Ex tenebris – sarajevski dnevnik (1994)
 Michel Houellebecq: Širenje bojnog područja (1994)
 Aleš Debeljak: Sumrak idola (1994)
 Michal Ajvaz: Znak i biće (1994)
 Danijel Butala et. al. (ur.): Domovinski rat u Karlovcu (1994)
 Dubravko Jelčić: Strah (1994)
 Miloš Đurđević: U zrcalu (1994)
 Svetlana Velmar-Janković: Vračar (1994)
 Marko Vešović: Smrt je majstro iz Srbije (1994)
 Umberto Eco: Otok prethodnoga dana (1994)
 Vinko Brešić: Novija hrvatska književnost (1994)
 Josip Volović & Nikola Volović: Prilišće – Kupa, ljudi i tri sela (1994)
 Yasmina Reza: Art (1994)
 Danijel Dragojević: Zvjezdarnica (1994)
 Umberto Eco: Šest šetnji pripovjednim šumama (1994)
 Michel Tournier: Zrcalo ideja (1994)
 Danijel Dragojević: Cvjetni trg (1994)
 Milana Vuković Runjić: Azurno zlato (1994)
 Zvonko Maković: Izvješća o stanju (1994)
 Drago Jančar: Egiptovski lonci mesa (1994)
 Edward Wadie Said: Politika razvlaštenosti (1994)
 Danilo Kiš: Lauta i ožiljci (1994)
 Gabriel García Márquez: O ljubavi i drugim nečistim silama (1994)
 Rajko Petrov Nogo: Na kapijama raja (1994)
 Patrick Modian: Dora Bruder (1994)
 Sanja Lovrenčić: Skrletne tkanine (1994)
 Borislav Pekić: Graditelj (1994)
 Shintaro Ishihara: My Memory About the Wind (1994)
 Borivoj Radaković: Dobro došli u plavi pakao (1994)
 Anto Gardaš: Filip, dječak bez imena (1994)
 Ivo Brešan: Potopljena zvona (1994)
 Sanja Lovrenčić: Esperel – grad malih čuda (1994)
 Edith Stein: Što je čovjek (1994)
 Pavao Pavličić: Škola pisanja (1994)
 Anto Gardaš: Grm divlje ruže (1994)
 Reginald Hill: Asking for the Moon (1994)
 Vanja Sutlić: Uvod u povijesno mišljenje (1994)
 Drago Jančar: Halštat (1994)
 Zlatko Tomičić: Slavonijom, zemljom plemenitom (1994)
 Miroslav Prstojević: Sarajevo – ranjeni grad (1994)
 Sanja Pilić: Nemam vremena (1994)
 Milorad Pavić: Poslednja ljubav u Carigradu (1994)
 Stjepan Čuić: Lule mira (1994)
 Alasdair Gray: A History Maker (1994)
 Brana Crnčević: Glasnik (1994)
 Husein Tahmiščić: Treća obala (1994)
 Mihailo Đurić: Iskustvo razlike (1994)
 Henning Mankell: Čovjek koji se smijao (1994)
 Miloš Kordić: Crna biljka jabuka (1995)
 Al Green: Your Heart’s in Good Hands (1995)
 Nino Škrabe/Tahir Mujičić/Boris Senker: 3jada (1995)
 Nino Škrabe: Za kunu nade (1995)
 Dragan Stojanović: Dvojež (1995)
 Stan Greenberg: Middle Class Dream (1995)
 Milivoj Solar: Laka i teška književnost (1995)
 Francis Fukuyama: Trust (1995)
 Michael Bay: Bad Boys (1995)
 Zlatko Kramarić: Diskurs razlike (1995)
 Michael Eric Dyson: Making Malcolm (1995)
 Barack Obama: Dreams from My Father (1995)
 Masha Gessen (editor): Half a Revolution (1995)
 Abbas Kiarostami: Lumière i kompanija (1995)
 Russell Kirk: The Sword of Imagination (1995)
 Pete Hamill: A Drinking Life (1995)
 Goran Maksimović: Umjetnost pripovijedanja Branislava Nušića (1995)
 Jonathan Rosenbaum: Placing Movies (1995)
 Paul C. Light: Thickening Government (1995)
 Nicolas Roeg: Two Deaths (1995)
 Nicolas Roeg: Full Body Massage (1995)
 P. J. O’Rourke: Age and Guile Beat Youth, Innocence and a Bad Haircut (1995)
 Irvine Welsh: Marabou Stork Nightmares (1995)
 Anto Kovačević: Posavski koridor smrti (1995)
 Albert O. Hirschman: Sklonost autosubverziji (1995)
 Miroljub Jevtić: Albanci i islam (1995)
 Žarko Trebješanin: Politika i duša (1995)
 Mirka Zogović: Marino i dubrovačka književnost (1995)
 Ljubodrag Stojadinović: Film koji je zapalio Jugoslaviju (1995)
 Ljubodrag Stojadinović: Nojev izbor (1995)
 David Brin: Brightness Reef (1995)
 Natalie Angier: The Beauty of the Beastly (1995)
 Alain Peyrefitte: Vjerno društvo (1995)
 Alain Peyrefitte: Čudo u ekonomiji (1995)
 Charlie Sykes: Dumbing Down Our Kids (1995)
 Marc Fisher: After the Wall (1995)
 Robert Blažević: Politički poretci i legitimitet (1995)
 John Keane: Tom Paine (1995)
 Arthur Penn: Lumière and Company (1995)
 Miroljub Stojanović: Deobe i seobe Taška Georgievskog (1995)
 Miroljub Stojanović: Odzivi (1995)
 Mihajlo Pantić: Puzzle (1995)
 Zvonko Posavec: Sloboda i politika (1995)
 Pierre Rosanvallon: Novo društveno pitanje (1995)
 Mato Artuković: Hrvatski dom (1995)
 Jerzy Pilch: Ostala zadovoljstva (1995)
 Martin Mosebach: Miran život s divljom životinjom (1995)
 Martin Mosebach: Knjiga za jastuk (1995)
 Tina Beattie: Rediscovering Mary (1995)
 Dragan Simeunović: Novi svetski poredak kao novo političko pozorište (1995)
 Angela Ricci Lucchi: Ratni zarobljenici (1995)
 Jim Lehrer: The Last Debate (1995)
 Srđan Valjarević: Zimski dnevnik (1995)
 Michael Billing: Banal Nationalism (1995)
 Sean Penn: The Crossing Guard (1995)
 Eric Hobsbawm: Art and Power (1995)
 Andrzej Stasiuk: Bijele vrane (1995)
 Andrzej Stasiuk: Galicijske priče (1995)
 Tine Hribar: Slovenci kot nacija (1995)
 Ivan Kordić: Kao priče, kao pjesme (1995)
 Srđan Vican/Dražen Lalić/Zoran Pokrovac/Nenad Bulat/Damir Štrelov: Pohod na glasače (1995)
 Zoran Pokrovac: Hrvatsko izborno zakonodavstvo za parlamentarne i predsjedničke izbore (1995)
 Alexander Demandt: Antički državni oblici (1995)
 Greil Marcus: The Dustbin of Histroy (1995)
 Ernest Gellner: Anthropology and Politics (1995)
 Richard Dawkins: River Out of Eden (1995)
 Raul Hilberg: The Fate of the Jews in the Cities (1995)
 Harvey Sachs: Rubinstein. A Life (1995)
 Vasilije Krestić: Građa o Srbima u Hrvatskoj i Slavoniji (1995)
 Jaromil Jileš: Učitelj plesa (1995)
 Boris Begović: Ekonomika urbanističkog planiranja (1995)
 Husein Tahmiščić: Zapadno od istoka (1995)
 R. D. Laing: Mad to Be Normal (1995)
 Noah Baumbach: Kicking and Screaming (1995)
 Đorđe Stanković: Nikola Pašić i Hrvati (1995)
 Đorđe Stanković (ur.): Sloga Srbo-Hrvata (1995)
 Claire Simon: Pod svaku cijenu (1995)
 Đorđe Borozan: Velika Albanija – porijeklo, ideje, praksa (1995)
 Đorđe Borozan: 125 godina Druge beogradske gimnazije (1995)
 Zoran Živković: Ogledi o naučnoj fantastici (1995)
 Miroljub Jevtić: Nova knjiga (1995)
 Larry Clark: Kids (1995)
 Tihomir Cipek/Anđelko Milardović/Marinko Šišak: Hrvatska politološka tradicija (1995)
 Joseph Ruben: Money Train (1995)
 Mahmoud Darwish: Psalmi (1995)
 Mahmoud Darwish: Zašto si ostavio konja nasamo (1995)
 Agnès Varda: Sto i jedna noć (1995)
 Agnès Varda: Svijet Jacquesa Demyja (1995)
 Tony Kushner: Thinking About the Longstanding Problems of Virtue and Happiness (1995)
 Stipe Botica: Hrvatska usmenoknjiževna čitanka (1995)
 Stipe Botica: Biblija i hrvatska kulturna tradicija (1995)
 Abel Ferrara: The Addiction (1995)
 Henning Mankell: Na pogrešnom tragu (1995)
 Errol Morris: Interrotron Stories (1995)
 David Homel: Sonia and Jack (1995)
 Neil Simon: London Suite (1995)
 Lucas Platt: Girl in the Cadillac (1995)
 Howard Brenton: Hot Irons (1995)
 Mira Nair: The Perez Family (1995)
 Bernhard Schlink: The Reader (1995)
 Michael Cunningham: Flesh and Blood (1995)
 Péter Esterházy: Žena (1995)
 Jafar Panahi: Bijeli balon (1995)
 Alexander Walker: Audrey (1995)
 Neno Belan: Dolazi ljubav (1995)
 Aka Morchiladze: Psi iz Ulice Paliashvili (1995)
 Spike Lee: Clockers (1995)
 Mark Kurlansky: A Chosen Few (1995)
 Raffaele Simone: Ideje za upravljanje sveučilištem (1995)
 Alan John Percival Taylor (ed.): From the Boer War to the Cold War (1995)
 Frederick Wiseman: Ballet (1995)
 Matko Meštrović: Roba i sloboda (1995)
 Robert Guédiguian: ‘Till Death Do Us Part (1995)
 Garry Willis: Witches and Jesuits (1995)
 Johnnie To: Loving You (1995)
 Edward Said: Peace and Its Discontents (1995)
 Henry Jaglom: Babyfever (1995)
 Paul Auster: The Red Nootebook (1995)
 Paul Auster: Blue in the Face (1995)
 Guido Quien: Susreti (1995)
 Jerry Lee Lewis: Young Blood (1995)
 Stjepan Tomaš: Srpski bog Mars (1995)
 Stjepan Tomaš: Zlatousti ili tužni dom hrvatski (1995)
 Clive Barker: Lord of Illusions (1995)
 Clive Barker: Incarnations (1995)
 Mario Martone: L’amore molesto (1995)
 Ralph Ellison: The Collected Essays (1995)
 Alfonso Cuarón: A Little Princess (1995)
 Michel Crozier: Kriza inteligencije (1995)
 Zlatko Paković: Dnevnik pevanja (1995)
 The Ramones: Adios, Amigos (1995)
 Damir Barbarić: Ideja dobra (1995)
 Damir Barbarić: Grčka filozofija (1995)
 John Boorman: Beyond Rangoon (1985)
 Ágota Kristóf: Jučer (1995)
 Michael Hoffman: Restoration (1995)
 Svetozar Stojanović: Propast komunizma i razbijanje Jugoslavije (1995)
 Psihomodo pop: Unpljugd (1995)
 Irving Kristol: Neo-conservatism (1995)
 Sam Raimi: The Quick and the Dead (1995)
 Gayatri Spivak: The Spivak Reader (1995)
 Lordan Zafranović: Lacrimosa (1995)
 Stanley Hoffmann: The European Sisyphus (1995)
 Garin Nugroho: Kancil’s Tale of Freedom (1995)
 Garin Nugroho: …and the Moon Dances (1995)
 Jürgen Moltmann: Božji dolazak (1995)
 Gus Van Sant: To Die For (1995)
 Ljubomir Tadić: Retorika (1995)
 Oliver Stone: Nixon (1995)
 Karel Kosik: Mladić i smrt (1995)
 Sydney Pollack: Sabrina (1995)
 Ivan Cvitković: Sociologija religije (1995)
 Wendy Brown: States of Injury (1995)
 Amos Gitai: Things (1995)
 Ted Hughes: New Selected Poems (1995)
 Tran Anh Hung: Cyclo (1995)
 Patricia Highsmith: Small G (1995)
 Fred Inglis: Raymond Williams (1995)
 Milan St. Protić: Ogledi o raspadu Jugoslavije (1995)
 Olga Carević: Glas srca i razuma (1995)
 António Costa Pinto: Salazar’s Dictatorship and European Fascism (1995)
 Hal Foster: Compulsive Beauty (1995)
 Michael Mann: Heat (1995)
 Roger Griffin: Fascism (1995)
 Josip Novaković: Yolk (1995)
 Milko Valent: Rupa nad rupama (1995)
 Philipp Blom: The Simmons Papers (1995)
 Bora Ćosić: Dobra vladavina (1995)
 Kosta Čavoški: Na rubovima srpstva (1995)
 Šime Vulas: Raspelo (1995)
 Mikhail Epstein: After the Future (1995)
 Željko Ivanković: 700 dana opsade (1995)
 Željko Ivanković: Izgubljeni zavičaj (1995)
 Željko Ivanković: Ljubav u Berlinu (1995)
 Željko Ivanković: Tko je upalio mrak (1995)
 Danis Tanović: Čudo u Bosni (1995)
 Branko Maleš: Vani i unutra (1995)
 Merzak Allouache: Lumière et compagnie (1995)
 Goran Samardžić: Otkazano zbog kiše (1995)
 Nikola Visković: Država i pravo (1995)
 Richard Stites (ed.): Mass Culture in Soviet Russia (1995)
 Richard Stites (ed.): Culture and Entertaiment in Wartime Russia (1995)
 Nuri Bilge Ceylan: Cocoon (1995)
 Jáchym Topol: Postaja metroa Anđeo (1995)
 Todd Haynes: Safe (1995)
 Hrvoje Lorković: Odjeci izrona (1995)
 Hrvoje Lorković: Ogledi o narodima (1995)
 Fugazi: Red Medicine (1995)
 Nebojša Vasović: Sedam čunova (1995)
 Kristijan Milić: Netrepeljivost (1995)
 Nenad Veličković: Konačari (1995)
 Zvonimir Bono Šagi: Laici i svjetovna dimenzija Crkve (1995)
 Borislav Vujčić: Crne komedije (1995)
 Radoslav Petković: Ogled o mački (1995)
 Neil Young & Pearl Jam: Mirror Ball (1995)
 Živko Kustić: Hrvatska – mit ili misterij (1995)
 Giorgio Agamben: Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life (1995)
 Josef Škvorecký: Pripovijetke iz Rajske doline (1995)
 Morgan Neville: Shotgun Freeway (1995)
 papa Ivan Pavao II.: Evanđelje života (1995)
 Dražen Katunarić: Povratak barbarogenija (1995)
 Ivan Vidić: Groznica (1995)
 DOA: The Black Spot (1995)
 Bogdan Tirnanić: Kako je umro Baš Čelik (1995)
 Lynn Hunt: Histories. French Constructions of the Past (1995)
 John Carpetner: In the Mouth of Madness (1995)
 John Carpetner: Village of the Damned (1995)
 Borislav Vujčić: Tijelo (1995)
 Keith Jenkins: On What is History (1995)
 Stephen Chbosky: The Four Corners of Nowhere (1995)
 David Marsh/Gerry Stoker (ur.): Theory and Methods in Political Science (1995)
 Nenad Fabijanić/Ivo Šebalj: Razgovori 1990-1994 (1995)
 Amir Muzur: Synaetheseon libri (1995)
 Paul Schrader: New Blue (1995)
 Ivan Stambolić: Put u bespuće (1995)
 Nenad Fabijanić: Stambeno-poslovna zgrada „ACM“ u Petrovoj u Zagrebu (1995)
 François Furet: Revolucionarna Francuska 1770-1880 (1995)
 Gerry Stoker/David Judge/Harold Wolman: Theories of Urban Politics (1995)
 Svetislav Basara: Drvo istorije (1995)
 Svetislav Basara: Ukleta zemlja (1995)
 Zrinko Ogresta: Isprani (1995)
 Dušan Čkrebić: Zapisi na pesku (1995)
 Christopher Hitchens: Misionarski položaj (1995)
 Josip Županov: Poslije potopa (1995)
 Jasper Ridley: A History of the Carpenter’s Company (1995)
 Miro Gavran: Kako smo lomili noge (1995)
 Richard Pipes: A Concise History of the Russian Revolution (1995)
 Richard Pipes: The Three „Whys“ of the Russian Revolution (1995)
 Oasis: (What’s the Story?) Morning Glory (1995)
 Kinky Friedman: God Bless John Wayne (1995)
 Kinky Friedman: From One Good American to Another (1995)
 Dobroslav Paraga: Goli otok (1995)
 Mladen Machiedo: Sezna risposta (1995)
 The Cardigans: Life (1995)
 Moshe Lewin: Russia-USSR-Russia (1995)
 Philip K. Dick: The Shifting Realities of Philip K. Dick (1995)
 Whiskeytown: Faithless Street (1995)
 Michelangelo Antonioni/Wim Wenders: S onu stranu oblaka (1995)
 Ciril Ribičič: Siva topka 074 (1995)
 David Fincher: Seven (1995)
 Velimir Neidhardt/Davor Mance/Marijan Hržić/Zdravko Krznarić: Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice (1995)
 Bob Seger: It’s a Mystery (1995)
 Eduard Galić: Olovna pričest (1995)
 Irvin Lukežić: Mario Schittar (1995)
 Jože Pirjevec: Jugoslavija 1918-1992 (1995)
 Božica Jelušić: Znak na zemlji (1995)
 Lana Derkač: Usputna raspela (1995)
 Octavia E. Butler: Bloodchild and Other Stories (1995)
 Bruce Springsteen: The Ghost of Tom Joad (1995)
 Grgo Gamulin: Hrvatsko slikarstvo 19. stoljeća (1995)
 Grgo Gamulin: Hrvatsko slikarstvo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (1995)
 Mihajlo Kranjc: Projekt uređenja pješačke zone Jurišićeva-Petrinjska (1995)
 Vanča Kljaković: Priča o zločinu (1995)
 Wolfgang Petersen: Outbreak (1995)
 Georgij Paro: Theatralia disjecta (1995)
 Emmanuel Roblès: Camus, sunčev brat (1995)
 Berislav Šerbetić/Mihajlo Kranjc: Projekt uređenja Cvjetnog trga s okolnim ulicama u Zagrebu (1995)
 Snježana Prijić-Samaržija: Pobačaj – za i protiv (1995)
 Robert D. Kaplan: Arabists (1995)
 Ken Loach: Land and Freedom (1995)
 John Arden: Jack Juggler and the Emperor’s Whore (1995)
 Carlos Saura: Flamenco (1995)
 Jelena Lužina: Makedonska bitova drama (1995)
 Margarethe von Trotta: Obećanje (1995)
 Claude Chabrol: Ceremonija (1995)
 Kazuo Ishiguro: Bez utjehe (1995)
 Woody Allen: Mighty Aphrodite (1995)
 Toeti Heraty: Nostalgi=Transcendensi (1995)
 Dragutin Hlad: Zov divljine (1995)
 Mihajlo Kranjc: Projekt uređenja Trga burze u Zageebu (1995)
 Jean-Luc Godard: JLG/JLG (1995)
 Vjeran Zuppa: Uvod u dramatologiju (1995)
 Tom Stoppard: Indian Ink (1995)
 Todd Solondz: Welcome to the Dollhouse (1995)
 Boris Maruna: Otmičari ispunjena sna (1995)
 Martin Scorsese: Casino (1995)
 Richard Linklater: Before Sunrise (1995)
 Gordana Ćirjanić: Pisma iz Španije (1995)
 Ivan Grdešić: Političko odlučivanje (1995)
 Aleksandar Gatalica: Naličja (1995)
 Davor Žmegač: Putovanje tamnom polutkom (1995)
 Slobodan Tišma: Manirizmi (1995)
 Dubravka Oraić Tolić: Književnost i sudbina (1995)
 Miro Vuksanović: Daleko bilo (1995)
 Aleksandar Ristović: Svetiljka za Ž. Ž. Rusoa (1995)
 Aleksandar Ristović: Neki dečak (1995)
 Aleksandar Ristović: Mali eseji (1995)
 Aleksandar Ristović: Mirisi i glasovi (1995)
 Zvonimir Berković: Zvonar katedrale duha. Kozerije i gledopisi (1995)
 Miško Šuvaković: Prolegomena za analitičku estetiku (1995)
 Miško Šuvaković: Postmoderna (1995)
 Ifran Horozović: Bosanski Palimpsest (1995)
 Ifran Horozović: Sličan čovjek (1995)
 Vladimir Tasić: Pseudologija fantastika (1995)
 James Ellroy: American Tabloid (1995)
 Vladan Matijević: Van kontrole (1995)
 Salman Rushdie: Maurov posljednji uzdah (1995)
 Zoran Ćirić: Tajni život u Srbiji (1995)
 Zoran Ćirić: Kalibar 23 za specijalistu (1995)
 Zoran Ćirić: Magični geto (1995)
 Milo Lompar: O završetku romana (1995)
 Radoslav Petković: Ogled o mački (1995)
 Čedomir Popov: Politički frontovi Drugog svetskog rata (1995)
 Božidar Petrač: Futurizam u Hrvatskoj (1995)
 Haruki Murakami: The Wind-Up Bird Chronicle (1995)
 Danilo Nikolić: Poslednje reči napisane rukom (1995)
 Danilo Nikolić: Vlasnik bivše sreće (1995)
 Nadine Gordimer: Pisanje i bivanje (1995)
 Josip Osti: Salamonov pečat (1995)
 Wole Soyinka: Posvećenje mjesnoga dječaka (1995)
 Vladeta Jerotić: Vera i nacija (1995)
 Tine Hribar: Fenomenologija II (1995)
 Muharem Pervić: Volja za promenom (1995)
 Spomenka Hribar: Morala in revolucija (1995)
 Jovan Rašković: Duša i sloboda (1995)
 Rusmir Mahmutćehajić: Živa Bosna II (1995)
 Dušan Janjić: Sukob ili dijalog (1995)
 Mirko Kovač: Kristalne rešetke (1995)
 Ljubivoje Ršumović: Bukvar dečjih prava (1995)
 Ranko Risojević: Šum (1995)
 Boško Lomović: Mirjana nema pojma (1995)
 Alojz Rebula: Ob slovenskem poldnevniku (1995)
 Nermina Kurspahić: Iščezavanje plavih jahača (1995)
 Vesna Parun: Kroz prozorčić zime (1995)
 Miroslav Josić Višnjić: U drugom krugu (1995)
 Darko Hudelist: Ratni memoari generala Martina Špegelja (1995)
 Vlado Gotovac: Čekati sjevernije (1995)
 Vlado Gotovac: Poetika duše (1995)
 Robert Perišić: Dvorac Amerika (1995)
 Jovica Aćin: Apokalipsa sad (1995)
 Stane Granda: Dolenjska v revolucionarnem letu 1848/49 (1995)
 Evald Flisar: Iztrohnjeno srce (1995)
 Evald Flisar: Temna stran svetlobe (1995)
 Tomislav Sunić: Titoism and dissidence (1995)
 Gerhard Rühm: Igračka od kostiju (1995)
 Vlatko Pavletić: Kako razumjeti poeziju (1995)
 Tomaž Šalamun: Ambra (1995)
 Philip Roth: Sabbathovo kazalište (1995)
 Egon Bondy: Jezive pripovijesti (1995)
 Egon Bondy: Siječanj na selu (1995)
 Egon Bondy: Bilješke uz povijest filozofije (1995)
 Hadžem Hajdarević: Pjesme ponornice (1995)
 Hadžem Hajdarević: Četvera ušća (1995)
 Jim Jarmusch: Dead Man (1995)
 Anđelko Vuletić: Pčela i metak (1995)
 Sarah Kane: Blasted (1995)
 Terry Gilliam: Twelve Monkeys (1995)
 Dragan Velikić: Severni zid (1995)
 Dragan Velikić: Hamsin 51 (1995)
 Orhan Pamuk: Novi život (1995)
 Ivo Svetina: Zarika in sončnica (1995)
 Ivo Svetina: Platonovi mizarji (1995)
 Krešimir Bagić (urednik): Rječnik Trećeg programa (1995)
 Milenko Vučetić: Požar u barutani (1995)
 Dunja Fališevac: Smiješno i ozbiljno u starijoj hrvatskoj književnosti (1995)
 Nikola Batušić: Trajnost tradicije u hrvatskoj drami i kazalištu (1995)
 Ivan Aralica: Što sam rekao o Bosni (1995)
 Joža Horvat: Molitva prije plovidbe (1995)
 Svetlana Velmar Janković: Bezdno (1995)
 Muhsin Rizvić: Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu (1995)
 Šime Đodan: Humani kapital i progres (1995)
 Norman Mailer: Oswaldova priča (1995)
 Ante Starčević: Književna djela (1995)
 Ivan Kušan: Medvedgradski golubovi (1995)
 Ante Stamać: Crne rupe, mračni soneti (1995)
 Josip Vaništa: Zapisi (1995)
 David Albahari: Snežni čovek (1995)
 Aleksandar Flaker: Riječ, slika, grad (1995)
 David Bowie: Outside (1995)
 Miljenko Jergović: Karivani (1995)
 Bonaventura Duda: Koncilske teme (1995)
 Slavenka Drakulić: Božanska glad (1995)
 Mort Rosenblum: The Secret Life of the Seine (1995)
 Ivo Goldstein: Hrvatski rani srednji vijek (1995)
 Palma Katalinić: Golubica (1995)
 Dubravko Jelčić: Politike i sudbine (1995)
 Dubravko Jelčić: Nove teme i mete (1995)
 Slavko Mihalić: Karlovački diptih (1995)
 Sanja Pilić: Mrvice iz dnevnog boravka (1995)
 Miko Tripalo: Hrvatska kakvu želim – socijaldemokratska alternativa (1995)
 Mirko Kovač: Hodočasnici labirinta (1995)
 Pavao Pavličić: Diksilend (1995)
 Kingsley Amis: Biografov brk (1995)
 Tonko Maroević: Black & Light (1995)
 Davor Rodin: Prijepis politike (1995)
 Silvija Šesto: Hergebačka dramatika (1995)
 Filip David: Hodočasnici neba i zemlje (1995)
 Ivan Kušan: Svrha od slobode (1995)
 Danilo Kiš: Skladište (1995)
 Rajko Petrov Nogo: Lirika (1995)
 Martin Amis: Obavijest (1995)
 Buldožer: Noć (1995)
 Pavao Pavličić: Rukoljub (1995)
 Günter Grass: Široko polje (1995)
 Franjo Tuđman: S vjerom u samostalnu Hrvatsku (1995)
 Franjo Tuđman: Usudbene povjestice (1995)
 Veselko Tenžera: Preživljuje dobro pisanje (1995)
 Veselko Tenžera: Pisma Ivani (1995)
 Danilo Nikolić: Kraljica zabave (1995)
 Zdravko Zima: Purgeri u purgatoriju (1995)
 Miroslav Beker: Uvod u komparativnu književnost (1995)
 Pavao Pavličić: Šapudl (1995)
 Mirko Kovač: Bodež u srcu (1995)
 Zlatko Tomičić: Hrvatski Orfej (1995)
 Alojz Rebula: Previsna leta (1995)
 Emir Kusturica: Underground (1995)
 Shintaro Ishihara: Younger Brother (1995)
 Olivier Assayas: Irma Vep (1996)
 Dušan Jovanović: Antigona (1996)
 Dušan Jovanović: Paberki (1996)
 Plinio Apuleyo Mendoza/Carlos Alberto Montaner/Alvaro Vargas Llosa: Priručnik za savršenog latinoameričkog idiota (1996)
 Dragan Stojanović: Zločin i kazna (1996)
 Alberto Manguel: Povijest čitanja (1996)
 Sonja Biserko: U ime ljudskosti (1996)
 Adam Pribičević: Od gospodina do seljaka (1996)
 Michael Eric Dyson: Race Rules (1996)
 Russell Kirk: Redeeming the Time (1996)
 David Frum: What’s Right (1996)
 Rick Reilly: Missing Links (1996)
 Michael Bay: The Rock (1996)
 Stojan Vučićević: Neretva (1996)
 Lev Kreft: Karel Teige na drugi obali (1996)
 P. J. O’Rourke: The American Spectator’s Enemies List (1996)
 Melania Gaia Mazzucco: Meduzin poljubac (1996)
 Eve Ensler: Vaginini monolozi (1996)
 Pete Hamill: Piecework (1996)
 Will Self: Junk Mail (1996)
 Roberto Bolaño: Nacistička literatura u Amerikama (1996)
 Roberto Bolaño: Udaljena zvijezda (1996)
 Arthur Penn: Inside (1996)
 Warren Zimmerman: Origins of a Catastrophe (1996)
 Mike Leigh: Secrets and Lies (1996)
 Robert K. Merton: On Social Structure and Science (1996)
 Aleksa Buha: Argumenti za Republiku Srpsku (1996)
 Mircea Cărtărescu: Orbitor (1996)
 Ruth Klüger: Žene čitaju drukčije (1996)
 George Friedman/Meredith Friedman: The Future of War (1996)
 Žarko Trebješanin: Leksikon psihoanalize (1996)
 Wade Davis: One River (1996)
 Bob Woodward: The Choice (1996)
 Allan Lichtman: The Keys to the White House (1996)
 Yann Martel: Self (1996)
 Ljubodrag Stojadinović: Krivolak (1996)
 Ljubodrag Stojadinović: Otkačeni svet (1996)
 Richard Reeves: Running in Place (1996)
 Vlatko Perković: Ucjena (1996)
 Vlatko Perković: Zatvoreno poslijepodne (1996)
 Haynes Johnson/David Broder: The System (1996)
 Dan Balz/Ronald Brownstein: Storming the Gates (1996)
 Carl Bernstein/Marco Politi: His Holiness (1996)
 Frane Adam: Sociološki portreti (1996)
 Tomaž Mastnak: Kristijanstvo in muslimani (1996)
 George Steiner: The Deeps of the Sea (1996)
 Mary Harron: I Shot Andy Warhol (1996)
 David P. Gushee/Walter Jackson (editors): Preparing for Christian Ministry (1996)
 Alenka Goljevšček: Po štirih, po dveh (1996)
 Nicolas Roeg: Samson and Delilah (1996)
 Andrzej Stasiuk: Preko rijeke (1996)
 Pierre Rosanvallon/Jean-Paul Fitoussi: Novo doba nejednakosti (1996)
 Zoran Modli: Slobodno sletanje (1996)
 John Keane: Reflections on Violence (1996)
 Branislav Gligorijević: Kralj Aleksandar Karađorđević I. (1996)
 Arsen Bačić: Konstitucionalisti klasični i moderni (1996)
 György Mihály Vajda: Kriza kulturnog kriticizma (1996)
 Raul Hilberg: The Politics of Memory (1996)
 Jon Krakauer: Into the Wild (1996)
 Alberto Melucci: Suprotstavljeni kodovi (1996)
 Michael Billing: Arguing and Thinking (1996)
 Jim Lehrer: White Widow (1996)
 Jerzy Pilch: Pećinski monolog (1996)
 Cvijetin Milivojević/Bahri Cani: Kosmet ili Kosova (1996)
 Cvijetin Milivojević: Globalno Potemkinovo selo (1996)
 Jurij Andruhovič: Perverzija (1996)
 Aleksandar Popović: Baš bunar (1996)
 Ernest Gellner: Liberalism in Modern Times (1996)
 Sébastien Lifshitz: Claire Denis, vagabund (1996)
 Richard Dawkins: Climbing Mount Improbable (1996)
 Ivan Kordić: Težina zemlje (1996)
 George Steiner: No Passion Spent (1996)
 Klara Buršić-Matijašić/Robert Matijašić: Antička Pula s okolicom (1996)
 Mladen Matičević: Geto – tajni život grada (1996)
 Andrea Camilleri: Pas iz Terracotte (1996)
 Andrea Camilleri: Kradljivac užine (1996)
 Božo Koprivica: Kiš, Borhes, Maradona (1996)
 Günther Anders: Hereze (1996)
 Brenda Wineapple: Sister Brother (1996)
 Žarko Paić: Postmoderna igra svijeta (1996)
 Bill Bryson: Notes from a Small Island (1996)
 Alexander Demandt: Privatni život rimskih careva (1996)
 The Beach Boys: Stars and Stripes, Volume 1 (1996)
 Zvonimir Magdić: Legende zagrebačkog nogometa (1996)
 Lucian Pintilie: Prekasno (1996)
 Omer Bartov: Murder in Our Midst (1996)
 Nicolas Philibert: Un animal, des animaux (1996)
 Vladimir Pavlović: Requiem za uzaludne mrtvace (1996)
 Đorđe Stanković/Ljubodrag Dimić: Istoriografija pod nadzorom (1996)
 Alasdair Gray: Mavis Belfrage (1996)
 Vladimir Stojančević: Jugoistočna Srbija u 19. veku (1996)
 Miroslav Jovanović: Doseljenje ruskih izbeglica u Kraljevinu SHS (1996)
 Patricia Benoit: Courage and Pain (1996)
 James Kelman: Seven Stories (1996)
 Mira Nair: Kama Sutra. A Tale of Love (1996)
 Graham T. Allison: Avoiding Nuclear Anarchy (1996)
 Abel Ferrara: The Funeral (1996)
 Ralph Nader/Linda Coco: Children First (1996)
 Ralph Nader/Wesley J. Smith: No Contest (1996)
 Lucas Platt: Into the Rope (1996)
 Agnes Owens: People Like That (1996)
 Ted Demme: Beautiful Girls (1996)
 Aleksandar Genis: Babilonska kula (1996)
 Thomas Vinterberg: Najveći junaci (1996)
 Will Self: Junk Mail (1996)
 Nicolas Winding Refn: Pusher (1996)
 Ivica Matičević: Raspeti Juda (1996)
 Roger Ebert: Book of Film (1996)
 John Woo: Broken Arrow (1996)
 Ken Campbell: Violin Time (1996)
 Alex Cox: The Winner (1996)
 Jon Robin Baitz: A Fair Country (1996)
 Neil Simon: Rewrites (1996)
 David Thomson: 4-2 (1996)
 Paul Thomas Anderson: Hard Eight (1996)
 Irvine Welsh: Ecstasy (1996)
 David Mamet: Make-Belive Town (1996)
 Nicholson Baker: The Size of Thoughts (1996)
 Olga Tokarczuk: Drevno i druga doba (1996)
 Franjo Tuđman: Povijesna sudba naroda (1996)
 Francis Ford Coppola: Jack (1996)
 Ralph Ellison: Flying Home and Other Stories (1996)
 Johnnie To: A Moment of Romance III (1996)
 Clive Barker: Sacrament (1996)
 Clive Barker: Forms of Heaven (1996)
 Andrzej Żuławski: Šamanka (1996)
 Charles Bukowski: Betting on the Muse (1996)
 Ken Loach: Carla’s Song (1996)
 Wendell Barry: A Word Lost (1996)
 Ruth Beckermann: East of War (1996)
 Enver Kazaz: Traži se (1996)
 Claude Sautet: Nelly i gospodin Arnaud (1996)
 Ljubomir Tadić: Politikološki leksikon (1996)
 Ira Sachs: The Delta (1996)
 Ira Sachs: Boy-Girl, Boy-Girl (1996)
 Pieter Judson: Exclusive Revolutionaries (1996)
 Michael Hoffman: One Fine Day (1996)
 Dmitrij Aleksandrovič Prigov: Vlastita forsiranja tuđih rima (1996)
 Amos Gitai: The Arena of Murder (1996)
 Amos Gitai: Metamorphosis of a Melody (1996)
 Boro Drašković: Kralj majmuna (1996)
 Yolande Zauberman: Clubbed to Death (1996)
 Milan St. Protić: Mi i oni (1996)
 Edward Zwick: Courage Under Fire (1996)
 Alojz Rebula: Kučanov klan (1996)
 Joel David Coen: Fargo (1996)
 Hal Foster: The Return of the Real (1996)
 Paul Greengrass: The One That Got Away (1996)
 Michael Freeden: Ideologies and Political Theory (1996)
 David Cronenberg: Crash (1996)
 Goran Stefanovski: Bakanalije (1996)
 Rian Johnson: Evil Demon Golfball from Hell (1996)
 Tomislav Zajec: Sjever – zlatni šut (1996)
 Jean-Pierre Dardenne/Luc Dardenne: La Promesse (1996)
 Roman Simić/Tomislav Zajec/Vlatko Grgurić: U trenutku kao u divljini (1996)
 Julian Schnabel: Basquiat (1996)
 Kosta Čavoški: Ustav kao jemstvo slobode (1996)
 Kosta Čavoški/Radmila Vasić: Uvod u pravo II (1996)
 Kosta Čavoški: Zatiranje srpstva (1996)
 Matteo Garrone: Terra di mezzo (1996)
 Vojin Jelić: Pogledaj svoje ruke (1996)
 The Wachowskis: Bound (1996)
 Mirjana Kasapović/Nenad Zakošek (urednici): Legitimnost demokratske vlasti (1996)
 Mirjana Kasapović: Demokratska tranzicija i političke stranke (1996)
 Mirjana Kasapović/Dieter Nolen: Izborni sustavi u Istočnoj Europi (1996)
 Henry Jaglom: Last Summer in the Hamptons (1996)
 Goran Samardžić: Između dva pisma (1996)
 Cédric Kahn: Zero Guilt (1996)
 Ivan Klíma: Posljednji stupanj povjerljivosti (1996)
 Danis Tanović: L’Aube (1996)
 Nikola Visković: Životinja i čovjek (1996)
 Jacques Audiard: A Self Made Hero (1996)
 Mihail Sebastian: Intimni dnevnik (1996)
 Spike Lee: Girl Six (1996)
 Spike Lee: Get on the Bus (1996)
 Henning Mankell: Peta žena (1996)
 Merzak Allouache: Dans la décapotable (1996)
 Merzak Allouache: Salut cousin! (1996)
 Branko Maleš: „biba posavec“ (1996)
 Vlatko Stefanovski: Sarajevo (1996)
 Ljubomir Simović: Užice sa vranama (1996)
 Nora Ephron: Michael (1996)
 Slavica Stojan/Frano Glavina (ur.): Don Nedjeljko Subotić (1996)
 Slavica Stojan: U salonu Marije Giorgi Bona (1996)
 Danny Boyle: Trainspotting (1996)
 Borislav Vujčić: Kameleonski pigmentarij (1996)
 The Necks: Silent Night (1996)
 Petar Gudelj: Put u Imotu (1996)
 Neil Young & Crazy Horse: Broken Arrow (1996)
 Zdenko Radelić: Hrvatska seljačka stranka (1996)
 Paul Mazursky: Faithfull (1996)
 Mirjana Gross: Suvremena historiografija (1996)
 Nenad Fabijanić: Projekt uređenja Trga kralja Petra Krešimira IV u Pagu (1996)
 Colin Hay: Re-Stating Political Change (1996)
 Colin Hay: Re-Stating Social and Political Change (1996)
 Norman Jewison: Bogus (1996)
 Peter Handke: Pravda za Srbiju (1996)
 Ljubo Boban: Dr. Tomo Jančkiković. HSS između zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista (1996)
 Zdenka Kovačiček: Žuta ruža (1996)
 Radovan Popović: Priča o Sretenu Mariću (1996)
 John R. Lampe: Yugoslavia as History (1996)
 Roger Avary: Mr. Stitch (1996)
 Orlando Figes: A People’s Tragedy (1996)
 Dalibor Matanić: Derbi (1996)
 R.E.M.: New Adventures in Hi-Fi (1996)
 Mitja Velikonja: Masade duha (1996)
 Gerry Stoker/Desmond King: Rethinking Local Democracy (1996)
 Richard Pipes (ed.): The Unknown Lenin (1996)
 Joshua Redman: Freedom in the Groove (1996)
 Mladen Machiedo: O modusima književnosti (1996)
 The Cardigans: First Band on the Moon (1996)
 Nenad Veličković: Đavo u Sarajevu (1996)
 Boris Domagoj Biletić: Radovi na nekropoli (1996)
 Robert Gellately: Denunciations in Twentieth Century Germany (1996)
 Ciril Ribičič: Prednost (1996)
 John Carpetner: Escape from LA (1996)
 Kinky Friedman: The Love Song of J. Edgar Hoover (1996)
 Samuel Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
 Dragutin Lučić Luce/Branko Lučić: Ratina Gvardijanka med Vrati od Markata (1996)
 Tom Petty & The Heartbreakers: Songs and Music from ‘She’s the One’ (1996)
 Irvin Lukežić: Ivan Fiamin (1996)
 Srđan Dragojević: Lepa sela lepo gore (1996)
 Lana Derkač: Utočište lučonoša (1996)
 Eduard Galić: Krležijada (1996)
 Radoslav Katičić: Illyricum mytologicum (1996)
 Hrvoje Turković: Umijeće filma (1996)
 Alexander Payne: Citizen Ruth (1996)
 Zvonimir Majdak: Ponovo sam nemoralna i pokvarena (1996)
 Mate Matišić: Anđeli Babilona (1996)
 Mate Matišić: Bljesak zlatnog zuba (1996)
 Nikša Stipčević: Usmeno (1996)
 Aleksandr Nikolajevič Sokurov: Majka i sin (1996)
 Laibach: Jesus Christ Superstars (1996)
 Volker Schlöndorff: Ljudožder (1996)
 Nick Cave & The Bad Seeds: Murder Ballads (1996)
 Hrvoje Hitrec: Hrvoja Bogorodica (1996)
 Jane Campion: Portrait of a Lady (1996)
 Hrvoje Šošić: Politički leksikon (1996)
 Woody Allen: Everyone Says I Love You (1996)
 J. J. Cale: Guitar Man (1996)
 Ágnes Heller: An Ethics of Personality (1996)
 Dubravka Oraić Tolić: Paradime 20. stoljeća (1996)
 Josip Lisac: Hrvatski dijalekti i jezična povijest (1996)
 Drago Gervais: Bez domovine (1996)
 Boris Maruna: Bilo je lakše voljeti te iz daljine (1996)
 Lars von Trier: Breaking the Waves (1996)
 Partibrejkers: Najbolje od najgoreg (1996)
 Margaret Eleanor Atwood: Alias Grace (1996)
 László Végel: Velika istočno-srednjo-evropska Gozba stupa u Pikarski roman (1996)
 Sanja Domazet: Punjene tikvice (1996)
 Juan José Linz/Alfred Stepan: Problems of Democratic Transition and COnsolidation (1996)
 László Végel: Velika istočno-srednjo-evropska Gozba stupa u Pikarski roman (1996)
 Alojz Rebula: Maranatha ali leto 999 (1996)
 John Kenneth Galbraith: Dobro društvo (1996)
 Pero Budak: Nailaze vode (1996)
 Gordana Ćirjanić: Valeskezovom ulicom do kraja (1996)
 Aleksandar Gatalica: Mimikrije (1996)
 Drago Mlinarec: Krhotine (1996)
 Mile Stojić: Prognane elegije (1996)
 Goran Babić: Srča, nešto slično ogledalu (1996)
 Goran Babić: Sljepica i blijedac (1996)
 Janko Bobetko: Sve moje bitke (1996)
 Nebojša Popov (ur.): Srpska strana rata (1996)
 Milo Lompar: Moderna vremena u prozi Dragiše Vasića (1996)
 Jakša Fiamengo: U situ jeziku (1996)
 Jakša Fiamengo: Zemlja od vremena (1996)
 Jakša Fiamengo: Pedesetogodišnja pjesma – soneti iz svjetlosti (1996)
 Drago Roksandić: Protiv rata (1996)
 Veselko Koroman: Potraga za cjelinom (1996)
 Harold Pinter: Pepeo pepelu (1996)
 Gary Snyder: Planine i rijeke bez kraja (1996)
 José Saramago: Ogled o sljepoći (1996)
 Goran Petrović: Ostrvo i okolne priče (1996)
 Mo Yan: Velike grudi i široki bokovi (1996)
 Doris Lessing: I ponovno, ljubav (1996)
 Voja Čolanović: Džepna kob (1996)
 Tomas Tranströmer: Žalobna gondola (1996)
 Sam Shepard: Krstareći rajem (1996)
 Wisława Szymborska: Vidik sa zrnom pijeska (1996)
 Zlatko Tomičić: Leonardov san (1996)
 Bojan Dimitrijević: Đeneral Mihailović – biografije, 1. deo (1996)
 Mirko Demić: Slamka u nosu (1996)
 Spomenka Hribar: Svet kot zarota (1996)
 Zoran Ferić: Mišolovka Walta Disneyja (1996)
 Miroslav Josić Višnjić: Svetovno trojstvo (1996)
 Janez Rotar: Slovenščina in slovenstvo (1996)
 Zdravko Tomac: Kako se stvarala hrvatska država (1996)
 Miodrag Pavlović: Izabrane i nove pesme (1996)
 Boris Buden: Barikade (1996)
 Vlatko Pavletić: Kritički medaljoni (1996)
 Jonathan Franzen: Možda sanjati (1996)
 Rusmir Mahmutćehajić: O nauku znaka (1996)
 Jovica Aćin: Leptirov sanovnik (1996)
 Srečko Koslovel: Deček in sonce (1996)
 Jacques Le Goff: Sveti Ludovik (1996)
 Tony Judt: A Grand Illusion (1996)
 Dimitrije Popović: Veronikin rubac (1996)
 Vladeta Jerotić: Samo dela ljubavi ostaju (1996)
 Vladeta Jerotić: Posete, odlomci (1996)
 Vladeta Jerotić: Staro i novo u hrišćanstvu (1996)
 Vladeta Jerotić: Učenje svetog Jovana Lestvičnika i naše vreme (1996)
 Ivo Svetina: Tako je umrl Zaratustra (1996)
 Ivo Svetina: Babilon (1996)
 Ivo Svetina: Ojdip v Korintu (1996)
 Predrag J. Marković: Beograd između Istoka i Zapada 1948-1965 (1996)
 Miloš Forman: The People vs. Larry Flint (1996)
 Stanislaw Lem: Zagonetka (1996)
 Slobodan Šnajder: Knjiga o sitnom (1996)
 Seymour Martin Lipset: Američka iznimnost (1996)
 Krešimir Bagić: Bršljan (1996)
 Krešimir Bagić: Poštari lakog sna (1996)
 Nermina Kurspahić: Sarajevski ratni pogledi (1996)
 Jean-François Lyotard: Malrauxov potpis (1996)
 Anto Gardaš: Žuborenja (1996)
 Snješka Knežević: Zagrebačka zelena potkova (1996)
 Branko Bošnjak: Filozofija istine (1996)
 Dušan Kovačević: Lari Tompson – tragedija jedne mladosti (1996)
 Ivan Aralica: Gdje pjevac ne pjeva (1996)
 Aleš Debeljak: Grad i dijete (1996)
 Gerhard Rühm: Vizualna poezija (1996)
 Hans-Georg Gadamer: Početak filozofije (1996)
 Mario Vargas Llosa: Lijepe oči, ružne slike (1996)
 Jovan Mirić: Demokracija u postkomunističkim društvima (1996)
 Svetislav Basara: Virtualna kabala (1996)
 Miljenko Smoje: Pasje novelete (1996)
 Ivan Lovrenović: Bosna, kraj stoljeća (1996)
 David Albahari: Mamac (1996)
 Ante Starčević: Govori (1996)
 Boris Senker: Hrvatski dramatičari u svom kazalištu (1996)
 Boris Senker: Zapisi iz zamračenog gledališta (1996)
 Vinko Brešić: Hrvatski putopisi (1996)
 Dobrica Ćosić: Vreme vlasti (1996)
 Veljko Barbieri: Tko je sa mnom palio kukuruz? (1996)
 Ivan Kušan: Koko u Kninu (1996)
 Živojin Pavlović: Simetrija (1996)
 Zvonimir Mrkonjić: San, magla, ništa (1996)
 Julian Patrick Barnes: Preko La Manchea (1996)
 Igor Zidić: Grobnica i obostrano (1996)
 Ante Stamać: Tema Mihalić (1996)
 Ante Stamać: Ranjivi opis sustava (1996)
 Miljenko Jergović: Preko zaleđenog mosta (1996)
 Borislav Pekić: Rađanje Atlantide (1996)
 Milisav Savić: Ožiljci tišine (1996)
 Slavenka Drakulić: Caffee Europa (1996)
 Zbigniew Brzezinski/Paige Sullivan: Russia and the Commonwealth of Independent States (1996)
 Sarah Kane: Phaedra’s Love (1996)
 Ivo Banac: Cijena Bosne (1996)
 Stjepan Čuić: Presretač (1996)
 Zvonko Maković: Ljubo Ivančić (1996)
 Michel Tournier: Eleazar ili izvor i grm (1996)
 Dubravka Ugrešić: Kultura laži (1996)
 Mirko Kovač: Rastresen život (1996)
 Jani Kovačič: Povabilo na bluz (1996)
 Sanja Lovrenčić: Kuća iznad čudovišta (1996)
 Vladimir Premec: Logos u Herakleitosa (1996)
 Petar Šegedin: Novele (1996)
 Slavko Mihalić: Približavanje oluje (1996)
 Pavao Pavličić: Zaborav (1996)
 Pavao Pavličić: Kruh i mast (1996)
 Zoran Ćirić: Post (1996)
 Abdulah Sidran: Zašto tone Venecija (1996)
 Abdulah Sidran: Zdravo, Bosno, stižem iz Sarajeva (1996)
 Marko Vešović: Kralj i olupina (1996)
 Ivo Brešan: Ispovijedi nekarakternog čovjeka (1996)
 Gabriel García Márquez: Vijest o otmici (1996)
 Miško Šuvaković: Neša Peripović. AUTOPORTRETI (1996)
 Miško Šuvaković: Asimetrični drugi (1996)
 Paul C. Light: The Tides of Reform (1997)
 Nino Škrabe/Tahir Mujičić/Boris Senker: Tri stare krame (1997)
 Nino Škrabe: Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko (1997)
 Dragan Stojanović: Paradoksalni klasik Tomas Man (1997)
 Plinio Apuleyo Mendoza: Pet dana na otoku (1997)
 Desimir Tošić: Stvarnost protiv zabluda (1997)
 Art Garfunkel: Songs from a Parent to a Child (1997)
 Dušan Jovanović: Kdo to poje Sizifa (1997)
 Neven Ušumović: Sedam mladih (1997)
 Vlatko Perković: Tri drame (1997)
 Miodrag Ilić: Medijske imperije (1997)
 Don DeLillo: Underworld (1997)
 Masha Gessen: Dead Again (1997)
 Ratko Božović: Razbijeno ogledalo (1997)
 Ratko Božović: Putovanje u noć (1997)
 Ratko Božović: Nulta tačka (1997)
 Michael Eric Dyson: Between God and Gangsta Rap (1997)
 Vladimir Geiger: Nestanak Folksdojčera (1997)
 Ruth Klüger: Katastrofe. O njemačkoj književnosti (1997)
 H. R. McMaster: Dereliction of Duty (1997)
 Russell Kirk: Rights and Duties (1997)
 Will Self: Great Apes (1997)
 Peter Calvocoressi: Fall Out (1997)
 Staniša Tutnjević: Časopis kao književni oblik (1997)
 Jonathan Rosenbaum: Movies as Politics (1997)
 Filip David: Jesmo li čudovišta (1997)
 Andrea Dworkin/Catharine MacKinnon: In Harm’s Way (1997)
 Andrea Dworkin: Life and Death (1997)
 Mario Strecha: Katoličko hrvatstvo (1997)
 Simo Mraović: Između usana (1997)
 Eric Hobsbawm: On History (1997)
 Lada Čale Feldman: Teatar u teatru u hrvatskom teatru (1997)
 Edo Pivčević: Što je istina (1997)
 Robert Alan Dahl: Toward Democracy (1997)
 Alain Peyrefitte: Kina se probudila (1997)
 Mirko Marjanović: Živjeti smrt – sarajevski dnevnik (1997)
 Robert Reich: Locked in the Cabinet (1997)
 Milovan Tatarin: Od svita odmetnici (1997)
 Srećko Jurdana: Stupovi društva (1997)
 Howard Kurtz: Hot Air (1997)
 Toni Morrison: Raj (1997)
 Jon Krakauer: Into Thin Air (1997)
 George Steiner: Errata (1997)
 Richard Reeves: Family Travels (1997)
 Richard Reeves: Do the Media Govern (1997)
 Claire Simon: Strano tijelo (1997)
 Nikola Pastuović: Osnove psihologije obrazovanja i odgoja (1997)
 Sabrina P. Ramet: Whose Democracy (1997)
 Mihailo Đurić: Stihija savremenosti (1997)
 Leonard Maltin: The Great American Broadcast (1997)
 Hotimir Burger (urednik): Znanost i etika (1997)
 Timothy Naftali: One Hell of a Gamble (1997)
 Đuro Tošić/Rade Petrović: Enciklopedija srpske istoriografije (1997)
 Andrzej Stasiuk: Dukla (1997)
 Žarko Radaković: Emigracija (1997)
 Arsen Bačić: Ustavno pravo Republike Hrvatske (1997)
 Jerzy Pilch: Teze o gluposti, opijanju i umiranju (1997)
 Jerzy Pilch: Tisuću mirnih gradova (1997)
 Andrea Camilleri: Glas violine (1997)
 Jelena Đorđević: Političke svetkovine i rituali (1997)
 Vojislav Žanetić: Bića o kojima malo znamo (1997)
 Elif Shafak: Pinhan (1997)
 Goran Gocić: Edi Vorhol i strategije popa (1997)
 David Lagercrantz: Göran Kropp, 8000 plus (1997)
 Miodrag Živanović: Stakleno oko (1997)
 Simo C. Cirković: Knjaz Miloš Obrenović (1997)
 Ernest Gellner: Nationalism (1997)
 George Will: The Woven Figure (1997)
 George Will: Bunts (1997)
 Predrag Koraksić Corax: Crteži (1997)
 Predrag Koraksić Corax: Godinu dana posle (1997)
 Predrag Koraksić Corax: Obitelj (1997)
 Predrag Koraksić Corax: Lopovi i žandari (1997)
 Davor Stuparić: Tko je tko u NDH (1997)
 Julijana Matanović: Zašto sam vam lagala (1997)
 Ivan Kordić: Laž, mržnja, zločin (1997)
 Zuko Džumhur: Putopisi (1997)
 Milisav Sekulić: Jugoslaviju niko nije branio (1997)
 Žarko Paić: Gotski križ (1997)
 Alexander Demandt: Povijest priče (1997)
 Alexander Demandt: Vandalizam (1997)
 Marko Samardžija: Iz triju stoljeća hrvatskog standardnog jezika (1997)
 Vesna Parun: Smijeh od smrti jači (1997)
 Nikola Žutić: Rimokatolička crkva i hrvatstvo (1997)
 Greil Marcus: Invisible Republic (1997)
 Charles Jarrott: The Secret Life of Algernon (1997)
 Ljubodrag Dimić: Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji (1997)
 Spike Lee: Four Little Girls (1997)
 Esad Duraković: Poetika arapske književnosti (1997)
 Momčilo Mitrović: Izgubljene iluzije (1997)
 Zoran Živković: Vremenski darovi (1997)
 Veselko Tenžera: Šok običnosti (1997)
 Jafar Panahi: Zrcalo (1997)
 Zvonimir Magdić: Vatreni (1997)
 Nicolas Philibert: La moindre des choses (1997)
 Michael Beschloss: Taking Charge (1997)
 The Prodigy: The Fat of the Land (1997)
 Doris Kearns Goodwin: Wait ‘Till Next Year (1997)
 Straub–Huillet: Od danas do sutra (1997)
 Enzo Traverso: Iskidana povijest (1997)
 Tsai Ming-liang: Rijeka (1997)
 John Waters: Director’s Cut (1997)
 Michael Lewis: Trail Fever (1997)
 Gus Van Sant: Good Will Hunting (1997)
 Edward Bond: In the Inland Sea (1997)
 Edward Bond: Eleven Vests with Tuesday (1997)
 John Woo: Face/Off (1997)
 Will Self: Great Apes (1997)
 Don Letts: Dancing in the Streets (1997)
 Don Letts: Dancehall Queen (1997)
 Roger Ebert: Questions for the Movie Anwser Man (1997)
 Kambuzia Partovi: Naneh Lala va farzandanash (1997)
 David Mamet: The Old Neighborhood (1997)
 David Mamet: The Spanish Prisoner (1997)
 David Mamet: The Old Religion (1997)
 Abel Ferrara: The Blackout (1997)
 Suzanne Finstad: Child Bride (1997)
 Thornton Wilder: The Collected Short Plays (1997)
 Neil Simon: Proposais (1997)
 Ted Demme: Dennis Leary. Lock ‘n’ Load (1997)
 Siniša Tatalović: Manjinski narodi i manjine (1997)
 David Thomson: Rosebud (1997)
 Alain Resnais: Znate pjesmu (1997)
 Stjepan Tomaš: Potemkinova sela (1997)
 Lee Chang-dong: Green Fish (1997)
 Maria Todorova: Imagining the Balkans (1997)
 Jim Jarmusch: Year of the Horse (1997)
 Garry Willis: John Wayne’s America (1997)
 Robert Guédiguian: Marius and Jeannette (1997)
 Mark Kurlansky: Cod (1997)
 Oliver Stone: U Turn (1997)
 Charles Bukowski/Jack Micheline/Catfish McDaris: Prying (1997)
 Johnnie To: Lifeline (1997)
 Ante Zemljar: Pakao nade (1997)
 Neno Belan: Južnjačka utjeha (1997)
 Olga Tokarczuk: Garderoba (1997)
 Paul Greengrass: The Fix (1997)
 Joseph McBride: Steven Spielberg. A Biography (1997)
 Henry Jaglom: Déjà Vu (1997)
 Paul Auster: Hand to Mouth (1997)
 Francis Ford Coppola: The Rainmaker (1997)
 John Maxwell Coetzee: Boyhood (1997)
 Dario Fo: Vrag sa sisama (1997)
 Peter Medak: The Hunchback (1997)
 Damir Barbarić: Filozofija racionalizma (1997)
 Damir Barbarić: S puta mišljenja (1997)
 Alan J. Pakula: The Devil’s Own (1997)
 Karel Kosik: Pretpotopne misli (1997)
 Manoel de Oliveira: Putovanje do početka svijeta (1997)
 Gayatri Spivak: Breast Stories (1997)
 Andrei Konchalovsky: The Odyssey (1997)
 Bernard Lewis: The Middle East (1997)
 Mike Leigh: Career Girls (1997)
 Richard Flanagan: The Sound of One Hand Clapping (1997)
 Jim Sheridan: The Boxer (1997)
 Mihailo Marković: Sloboda i praksa (1997)
 Paul Thomas Anderson: Boogie Nights (1997)
 Trivo Inđić: Za novo prosvjetiteljstvo (1997)
 Psihomodo pop: Sextasy (1997)
 Miladin Životić: Contra bellum (1997)
 Danny Boyle: A Life Less Ordinary (1997)
 Ivan Cvitković: Društvena misao u svetim spisima (1997)
 Nedjeljko Fabrio: Koncert za pero i život (1997)
 Nedjeljko Fabrio: Maestro i njegov šegrt (1997)
 Enver Kazaz: Musa Ćazim Ćatić – književno naslijeđe i duh moderne (1997)
 Costanza Quatriglio: L’albero (1997)
 Ivo Frangeš: HAZU-SAZU (1997)
 Paul Schrader: Affliction (1997)
 Dmitrij Aleksandrovič Prigov: Sabrane pjesme (1997)
 Amos Gitai: War and Peace in Vesoul (1997)
 Thomas Pynchon: Mason and Dixon (1997)
 Errol Morris: Fast, Cheap and Out of Control (1997)
 Milko Valent: Plava krv (1997)
 Puriša Đorđević: Tango je tužna misao koja se pleše (1997)
 Ephraim Kishon: Voljeni lažljivac (1997)
 Roberto Benigni: Život je lijep (1997)
 Alain Badiou: Sveti Pavao – utemeljenje univerzalizma (1997)
 Mojtaba Mirtahmasb: The Story of Khoramshahr (1997)
 Mojtaba Mirtahmasb: Motherland (1997)
 Mojtaba Mirtahmasb: Stars (1997)
 Rudi Rizman: Izzivi odprte družbe (1997)
 Jere Jareb: Zlatno i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo (1997)
 Goran Samardžić: Sikamora (1997)
 Sidney Lumet: Night Falls on Manhattan (1997)
 Sidney Lumet: Critical Care (1997)
 Borislav Vujčić: Bijele tragedije (1997)
 Seth Zvi Rosenfeld: A Brother’s Kiss (1997)
 Jáchym Topol: Djevojka od trnja (1997)
 Branko Maleš: Prozori spavaćih soba (1997)
 Jonathan Demme/ Craig McKay/ Bob Balaban/ Patricia Benoit/Seth Rosenfeld/Lucas Platt/Alison Mclean/Julie Dash/Abel Ferrara/Ted Demme: Subway Stories (1997)
 Robert Paxton: French Peasant Fascisam (1997)
 Vlatko Stefanovski: Gipsy Magic (1997)
 Steven Pinker: How the Mind Works (1997)
 Mirjana Miočinović: Nemoć očiglednog (1997)
 Željko Ivanković: Dogledi II (1997)
 Željko Ivanković: Traženje zavičaja (1997)
 Tom Tykwer: Winter Sleepers (1997)
 Ashton Applewhite: Cutting Loose (1997)
 Viktor Vida: Otključana škrinjica (1997)
 Daniel Kehlmann: Magičan život Arthura Beerholma (1997)
 Ivan Vidić: Ospice (1997)
 Morgan Neville: Sidney Poitier. The Defiant One (1997)
 Javier Cercas: Kitov trbuh (1997)
 Anton Šuljić: Vjerovati radosti (1997)
 Vjeran Katunarić: Multikulturna stvarnost i perspektive u Hrvatskoj (1997)
 Ozren Žunec: Planet mina (1997)
 Keith Jenkins: The Postmodern History Reader (1997)
 Radovan Popović: Krleža i Srbi (1997)
 Henning Mankell: Ubojstvo na Ivanjsku noć (1997)
 Maja Bošković-Stulli: Usmene pripovijetke i predaje (1997)
 Maja Bošković-Stulli: Priče i pričanje (1997)
 Divna Zečević: Autoportret s dušom (1997)
 Amir Muzur: Opatijska Zora (1997)
 Nick Cave: King Ink II (1997)
 Nick Cave & The Bad Seeds: The Boatman’s Call (1997)
 Ivan Čolović: Politika simbola (1997)
 Georg G. Iggers: Historiography in the Twantieth Century (1997)
 Partibrejkers: Ledeno doba (1997)
 Ivo Petrinović: Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića (1997)
 Svetislav Basara: Looney Tunes (1997)
 Čedomir Višnjić: Kordunski proces (1997)
 Oasis: Be Here Now (1997)
 Igor Marojević: Obmana Boga (1997) Ian Kershaw/Moshe Lewin (ed.): Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison (1997)
 Jasper Ridley: Mussolini (1997)
 Sheila Fitzpatrick/Robert Gellately (ed.): Accusatory Practices (1997)
 Mustafa Busuladžić: Muslimani u Europi (1997)
 Mustafa Busuladžić: Muslimani u Rusiji (1997)
 The Rolling Stones: Bridges to Babylon (1997)
 Miro Gavran: Zaboravi Hollywood (1997)
 Velimir Neidhardt: Čovjek u prostoru (1997)
 Bob Dylan: Time Out of Mind (1997)
 Irvin Lukežić: Proza u gradišćanskih Hrvata (1997)
 Mladen Machiedo: Umješnost previda (1997)
 Mladen Machiedo: Pod različitim motrištima (1997)
 Mladen Machiedo: Duž obale (1997)
 Ian Kershaw/Moshe Lewin: Stalinism and Nazism (1997)
 Lana Derkač: Eva iz poštanskog sandučića (1997)
 Miro Gavran: Klara (1997)
 Rosa Montero: Kanibalova kći (1997)
 Whiskeytown: Stranger’s Almanac (1997)
 Željko Sabol: Bez nas (1997)
 Lukas Nola: Rusko meso (1997)
 Jure Krišto: Katolička crkva u totalitarizmu (1997)
 David Fincher: The Game (1997)
 Sima Ćirković: Rabotnici, vojnici, duhovnici (1997)
 Branko Schmidt: Božić u Beču (1997)
 Wolfgang Petersen: Air Force One (1997)
 Sanjin Sorel: Palimpsest (1997)
 Hrvoje Hribar: Puška za uspavljivanje (1997)
 Anđelko Milardović: Uvod u politologiju (1997)
 David Simon/Ed Burns: The Corner (1997)
 Woody Allen: Deconstructing Harry (1997)
 Milan Pelc: Julije Klović u grafici (1997)
 Betty Friedan: Beyond Gender (1997)
 Tom Stoppard: Invention of Love (1997)
 Zoran Tadić: Treća žena (1997)
 Fulvio Tomizza: Franziska (1997)
 Vladimir Šeks: Opasna vremena (1997)
 Biljana Srbljanović: Beogradska trilogija (1997)
 Mladen Schwartz: Protokoli, Židovi i Adolf Hitler (1997)
 Smilja Avramov: Postherojski rat Zapada protiv Jugoslavije (1997)
 Claudio Magris: Mikrokozmi (1997)
 Douglas Hurd: The Search for Peace (1997)
 Krsto Papić: Kad mrtvi zapjevaju (1997)
 Miško Šuvaković: Slavko Bogdanović. Politika tela (1997)
 Vladimir Lončarević: Oslobađanje povijesti (1997)
 Goran Gocić: Endi Vorhol i strategije popa (1997)
 Ivan Golub: Lice osame (1997)
 J. J. Cale: Anyway the Wind Blows (1997)
 Goran Petrović: Opsada crkve Svetog Spasa (1997)
 Slobodan Tišma: Vrt kao to (1997)
 Ludwig Bauer: Biserje za Karolinu (1997)
 Ifran Horozović: Oblak čija lica prepoznajemo (1997)
 Ifran Horozović: Knjiga mrtvog pjesnika (1997)
 Veselko Koroman: Na dan svega (1997)
 Boško Lomović: Moj otac prodaje šume (1997)
 Boško Lomović: Šta ću ja u Šangaju (1997)
 Boško Lomović: Tombe la neige (1997)
 Vladan Matijević: R. C. Neminovno (1997)
 Martin Scorsese: Kundun (1997)
 Vladimir Tasić: Radost brodolomnika (1997)
 Čedomir Popov/Slavko Gavrilović: Evropska revolucija i srpski pokret 1848-1849 (1997)
 Jakša Fiamengo: Sukanje kućne dobrote (1997)
 Vladimir Pištalo: Priče iz celog sveta (1997)
 Doris Lessing: Hod u sjeni (1997)
 Zoran Ćirić: Zen Srbiana (1997)
 Zoran Ćirić: Pesme o zanatima (1997)
 Milovan Danojlić: Oslobodioci i izdajnici (1997)
 Svjatlana Aleksievič: Černobiljska molitva (1997)
 Haruki Murakami: Underground (1997)
 Haruki Murakami: Portrait in Jazz (1997)
 Mile Babić: Škotova rasprava o prvom principu (1997)
 Ivan Golub: Hodočasnik u Hrvatsku (1997)
 Alojz Rebula: Duh velikih jezer (1997)
 Dunja Fališevac: Kaliopin vrt (1997)
 Ante Tomić: Zaboravio sam gdje sam parkirao (1997)
 Herta Müller: Da mi je danas bilo ne sresti sebe (1997)
 Vladeta Jerotić: Učenje svetog Isaka Sirina i naše vreme (1997)
 Vladeta Jerotić: Duhovni razgovori (1997)
 Vladeta Jerotić: Hrišćanstvo i psihološki problemi čoveka (1997)
 Ivo Svetina: Zakoni vode in lesa (1997)
 Mile Bjelajac/Petar Trifunović: Između vojske i politike – biografija generala Dušana Trifunovića (1997)
 Vladimir Arsenijević: Anđela na burzu (1997)
 Vladimir Arsenijević: Meksiko, ratni dnevnik (1997)
 Ranko Risojević: Vrata tame (1997)
 Ranko Risojević: Mesija (1997)
 Victor Serge: The Revolution in Danger (1997)
 Karl-Markus Gauß: Europski abecedarij (1997)
 Slobodan Blagojević: Tri čiste obične pameti (1997)
 Darko Suvin: Lekcije o Japanu (1997)
 Jean-Marie Gustave Le Clézio: Zlatna ribica (1997)
 Rusmir Mahmutćehajić: Dobra Bosna (1997)
 Rusmir Mahmutćehajić: Četrdeset kaligrafskih listova Ćazima Hadžimejlića (1997)
 Slavoljub Đukić: On, ona i mi (1997)
 Jovan Ćirilov: Reč nedelje (1997)
 Mihajlo Đurić: Stihija savremenosti (1997)
 Tomaž Šalamun: Črni labod (1997)
 Tomaž Šalamun: Knjiga za mojega brata (1997)
 Quentin Tarantino: Jackie Brown (1997)
 Josip Mlakić: Puževa kućica (1997)
 Bernard Nežmah: Kletvice in psovke (1997)
 Miroslav Josić Višnjić: Pisac protiv Agencije (1997)
 Steven Spielberg: The Lost World (1997)
 Steven Spielberg: Amistad (1997)
 Hadžem Hajdarević: Peto ušće (1997)
 Ivan Ivanji: Druga strana večnosti (1997)
 Delimir Rešicki: Knjiga o anđelima (1997)
 Etienne Balibar: Strah od masa (1997)
 Boris Buden: Barikade II (1997)
 David Albahari: Mrak (1997)
 Rade Šerbedžija: Prijatelj ga, kaže, više ne poznaje (1997)
 Melita Švob: Židovi u Hrvatskoj (1997)
 Evald Flisar: Angleško poletje (1997)
 Daša Drndić: Marija Częstohowska još uvijek roni suze ili Umiranje u Torontu (1997)
 Milorad Popović: Mali narodi i nacionalizam (1997)
 Joža Horvat: Dupin Dirk i lijena kobila (1997)
 Anđelko Vuletić: Tajna večera (1997)
 Vinko Brešić: Autobiografije hrvatskih pisaca (1997)
 Zora Dirnbach: Kainovo nasljeđe (1997)
 Philip Roth: Američka pastorala (1997)
 Ivo Svetina: Belin (1997)
 Alija Nametak: Sarajevske uspomene (1997)
 Ivan Aralica: Četverored (1997)
 Mario Vargas Llosa: Pisma mladome piscu (1997)
 Mario Vargas Llosa: Don Rigobertove bilježnice (1997)
 David Lynch: Izgubljena cesta (1997)
 Miloš Đurđević: Žetva (1997)
 Miljenko Smoje: Kronika velog mista (1997)
 Svetlana Velmar-Janković: Glasovi (1997)
 Veljko Barbieri: Split – roman starog grada (1997)
 Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti (1997)
 Pavao Pavličić: Vodič po Vukovaru (1997)
 Jurica Pavičić: Ovce od gipsa (1997)
 Vjekoslav Žugaj: Stara Gradiška (1997)
 Umberto Eco: Kant i kljunaš čudnovati (1997)
 Imre Kertész: Ja-drugi (1997)
 Czesław Miłosz: Psić krajputaš (1997)
 Vesna Parun: Uspavanka za poljubac (1997)
 Vesna Parun: Pčela, duga i mlin (1997)
 Zlatko Tomičić: Povratak u postojbinu duha (1997)
 Zlatko Tomičić: Ples ždralova (1997)
 Zlatko Tomičić: Crni kraljevi (1997)
 Zlatko Tomičić: Nenavište (1997)
 Zlatko Tomičić: San o Irskoj (1997)
 Shintaro Ishihara: No Country Can Stand without “Father” (1997)
 Anto Gardaš: Sto sunovrata (1997)
 Danko Plevnik: Smisao Bosne (1997)
 Miroslav Beker: Kratka povijest antičke retorike (1997)
 Miroslav Beker: Od Odiseja do Uliksa (1997)
 Mirko Kovač: Cvjetanje mase (1997)
 George Steiner: Errata (1997)
 Danijel Dragojević: Hodanje uz prugu (1997)
 Jevrem Brković: Pjesnik s potjernice (1997)
 Milivoj Solar: Vježbe tumačenja – interpretacije lirskih pjesama (1997)
 Danilo Nikolić: Ulazak u svet (1997)
 Martin Amis: Noćni vlak (1997)
 Emir Kusturica: Magic Bus (1997)
 Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard – American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997)
 Zvonimir Milčec: Čovjek od novina (1997)
 Pavao Pavličić: Kako preživjeti mladost (1997)
 Slavko Mihalić: Pandorina kutija (1997)
 Anto Gardaš: Kuća od drvenih kocaka (1997)
 Marko Vešović: Na ledu zapisano (1997)
 Danko Plevnik: Smisao Bosne (1997)
 Ivo Brešan: Utvare (1997)
 Ivo Brešan: Spletke (1997)
 Živojin Pavlović: Dolap (1997)
 Noah Baumbach: Highball (1997)
 Noah Baumbach: Mr. Jealousy (1997)
 Ivan Slamnig: Stih i prijevod (1997)
 Miloš Kordić: San o Borhesu (1998)
 August Kovačec: Istrorumunjsko-hrvatski rječnik (1998)
 Michael Bay: Armageddon (1998)
 Plinio Apuleyo Mendoza/Carlos Alberto Montaner/Alvaro Vargas Llosa: Proizvođači bijede (1998)
 Desimir Tošić: Snaga i nemoć (1998)
 Ratko Božović: Sedmorica iz Stradije (1998)
 Dušan Jovanović: Karajan C (1998)
 Dušan Jovanović: Tudi policajce tresejo, mar ne (1998)
 Milan Šufflay: Na Pacifiku 2255. (1998)
 Stjepan Malović/Sherry Ricchiardi/Gordana Vilović: Etika novinarstva (1998)
 Joseph Ruben: Return to Paradise (1998)
 Dubravko Škiljan: Javni jezik (1998)
 Pete Hamill: Snow in August (1998)
 Pete Hamill: News is a Verb (1998)
 Karsten Friis Johansen: Povijest antičke filozofije (1998)
 David P. Gushee/Robert H. Long: A Bolder Pulpit (1998)
 Thomas Meyer: Politika kao teatar (1998)
 Ron Suskind: A Hope in the Unseen (1998)
 Goran Maksimović: Magija Sremčevog smijeha (1998)
 Ruth Klüger: Na putu za treći stih (1998)
 Jim Lehrer: Purple Dots (1998)
 Melania Gaia Mazzucco: Baltus (1998)
 Hrvoje Šarinić: Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloševićem (1998)
 Mirjana Smažil Pejaković: Brodolom sretna svijeta (1998)
 David Brin: Heaven’s Reach (1998)
 Wade Davis: Shadows in the Sun (1998)
 Miroljub Jevtić: Sve naše zablude (1998)
 Fareed Zakaria: From Wealth to Power (1998)
 Roberto Bolaño: Divlji detektivi (1998)
 Will Self: Tough, Tough, Toys for Tough Boys (1998)
 Pat Buchanan: The Great Betrayal (1998)
 Robert Alan Dahl: On Democracy (1998)
 Zvonimir Magdić: Tako je živio i igrao Bernard Vukas – Bajdo (1998)
 James Kelman: The Good Times (1998)
 Howard Kurtz: Spin Cycle (1998)
 Eric Hobsbawm: 1968 Magnum Throughout the World (1998)
 Eric Hobsbawm: Behind the Times (1998)
 Eric Hobsbawm: Uncommon People (1998)
 Mladen Šutej: Na rubovima svijeta (1998)
 Peter Medak: Species II (1998)
 Milivoj Solar: Edipova braća i sinovi (1998)
 Yehiel De-Nur: Kadiš (1998)
 Paul C. Light: Government Ill Execuded (1998)
 Michael Ignatieff: Isaiah Berlin (1998)
 Alexander Demandt: Kelti (1998)
 Pierre Rosanvallon: Narod nije pronađen (1998)
 Ante Pavelić: Doživljaji II (1998)
 Marie-France Hirigoyen: Moralno uznemiravanje, svakodnevno perverzno nasilje (1998)
 Sabrina P. Ramet: Nihil Obstat (1998)
 Bill Bryson: A Walk in the Woods (1998)
 Robert Matijašić: Gospodarstvo antičke Istre (1998)
 Mihajlo Pantić: Šta čitam i šta mi se događa (1998)
 Mihajlo Pantić: Kiš (1998)
 Mihajlo Pantić: Aleksandrijski sindrom III (1998)
 Bill O’Reilly: Those Who Traspass (1998)
 Tomaž Mastnak: Evropa. Med evolucijo in eutanazijo (1998)
 John Keane: Civil Society (1998)
 Zlatko Karač/Vlado Horvat: Memorijalni i znanstveni centar nobelovca Lavoslava Ružičke u Vukovaru. Predstudija obnove (1998)
 Andrzej Stasiuk: Dvije predstave o smrti (1998)
 Andrzej Stasiuk: Kako sam postao pisac (1998)
 John Waters: Pecker (1998)
 Đuro Tošić: Trebinjska oblast u srednjem vijeku (1998)
 Ernest Gellner: Language and Solitude (1998)
 Zoran Modli: Profesija stujardesa (1998)
 Andrew Arato: Habermas on Lay and Democracy (1998)
 Richard Dawkins: Unweaving the Rainbow (1998)
 Predrag Koraksić Corax: Šta je – tu je (1998)
 Katarina Rohringer Vešović: Ljubav bez svojstava (1998)
 Todor Kuljić: Tito (1998)
 Jerzy Pilch: Lijeva ruka je zauvijek izgubljena (1998)
 Lucian Pintilie: Sljedeća stanica Raj (1998)
 Richard Reeves: What the People Know (1998)
 David Lagercrantz: Änglarna i Åmsele (1998)
 Thierry Jonquet: Crveno je život (1998)
 Zoran Živković: Pisac (1998)
 Daniel Handler: The Basic Eight (1998)
 Sébastien Lifshitz: Otvorena tijela (1998)
 Nebojša Romčević: Karolina Nojber i druge drame (1998)
 Saša Ilić/Dragan Bošković: Odisej (1998)
 Vasilije Krestić: Genocidom do Velike Hrvatske (1998)
 Larry Clark: Another Day in Paradise (1998)
 Nebojša Jovanović: Idemo na Zagreb (1998)
 Radomir J. Popović: Osnovna škola u Badovincima (1998)
 Slobodan Samardžić: Evropska unija kao model nadnacionalne zajednice (1998)
 Adam Baruch: Bio je junak (1998)
 Đorđe Stanković (ur.): Nikola Pašić u Narodnoj skupštini (1998)
 Tony Kushner: Death and Texas (1998)
 Vladimir Stojančević: Srpski narod u Staroj Srbiji u Velikoj istočnoj krizi (1998)
 Ljubodrag Dimić: Srbi i Jugoslavija (1998)
 Ljubodrag Dimić/Đorđe Borozan: Jugoslovenska država i Albanci (1998)
 Olivier Assayas: Pozni kolovoz, rani rujan (1998)
 Stipe Botica: Lijepa naša baština (1998)
 Thomas Vinterberg: Proslava (1998)
 Mahmoud Darwish: Strančeva postelja (1998)
 Carlos Saura: Tango (1998)
 Nikola Malović: Poslednja decenija (1998)
 Bob Balaban: Directors on Directors (1998)
 Tariq Ali: Marching in the Streets (1998)
 Tariq Ali: Fear of Mirrors (1998)
 Tariq Ali: The Book of Saladin (1998)
 Abel Ferrara: New Rose Hotel (1998)
 Mark Mazower: Dark Continent (1998)
 Gerald Peary: Quentin Tarantino (1998)
 M. Night Shyamalan: Wide Awake (1998)
 Will Self: Design Faults in the Volvo 760 Turbo (1998)
 Will Self: Tough, Tough Toys for Tough, Tough Boys (1998)
 Ted Demme: Monument Ave. (1998)
 Agnes Owens: For the Love of Willie (1998)
 Tsai Ming-liang: Rupa (1998)
 Miljenko Jergović: Naci bonton (1998)
 Alex Cox: Three Businessmen (1998)
 Jon Robin Baitz: Mizlansky/Zilinsky or Schmucks (1998)
 Mira Nair: My Own Country (1998)
 Howard Brenton/Tariq Ali: Ugly Rumors (1998)
 Jonathan Demme: Storefront Hitchcock (1998)
 Jonathan Demme: Beloved (1998)
 Peter Biskind: Easy Riders, Raging Bulls (1998)
 Olga Tokarczuk: Kuća dana, kuća noći (1998)
 John Woo: Blackjack (1998)
 Michael Cunningham: The Hours (1998)
 Claire Simon: Rekreacije (1998)
 Irvine Welsh: Filth (1998)
 David Thomson: Beneath Mulholland (1998)
 Nikita Mikhalkov: The Barber of Siberia (1998)
 Aka Morchiladze: Let preko otoka Madatov i natrag (1998)
 Spike Lee: He Got Game (1998)
 Karl Ove Knausgård: Out of the World (1998)
 Robert Guédiguian: Where the Heart Is (1998)
 Jure Krišto: Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska (1998)
 Đavoli: Space Twist (1998)
 Neil Gaiman: Day of the Dead (1998)
 Neil Gaiman: Apocrypha (1998)
 Neil Gaiman: Frontline Drama 7 (1998)
 Mario Martone: Rehearsals for War (1998)
 Clive Barker: Galilee (1998)
 Johnnie To: A Hero Never Dies (1998)
 Nicholson Baker: The Everlasting Story of Nory (1998)
 Alfonso Cuarón: Great Expectations (1998)
 Charles Bukowski: Bone Palace Ballet (1998)
 Igor Mirković: Orbanići Unplugged (1998)
 Stjepan Tomaš: Emigranti (1998)
 Viktor Kosakovsky: Pavel and Lyala (1998)
 Charles Bukowski: The Captain is Out to Lunch and the Sailors Have Taken Over the Ship (1998)
 Ken Loach: My Name is Joe (1998)
 Martin Lings: Sacred Art of Shakespeare (1998)
 Martin Lings: The Secret of Shakespeare (1998)
 Terry Gilliam: Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
 Pieter Judson: Wien Brennt (1998)
 Amos Gitai: Yom Yom (1998)
 Stanley Hoffmann: World Disorders (1998)
 Richard Flanagan: The Sound of One Hand Clapping (1998)
 David Grossman: By My Knife (1998)
 Gus Van Sant: Psycho (1998)
 Ljubomir Tadić: Filozofija u svom vremenu (1998)
 Sam Raimi: A Simple Plan (1998)
 Jovica Trkulja: Suočavanje s beznađem (1998)
 Aretha Franklin: A Rose is Still a Rose (1998)
 Michael Ondaatje: Handwriting (1998)
 Zdravko Šotra: Lajanje na zvezde (1998)
 Tomislav Zajec: Soba za razbijanje (1998)
 Edward Zwick: The Siege (1998)
 Cormac McCarthy: Cities of the Plain (1998)
 Matteo Garrone: Guests (1998)
 Roger Griffin: International Fascism (1998)
 Joel David Coen: The Big Lebowski (1998)
 Dmitrij Aleksandrovič Prigov: Evgenij Onegin Puškina (1998)
 Stanley Jordan: Live in New York (1998)
 Cédric Kahn: L’Ennui (1998)
 Elizabeth Strout: Amy and Isabelle (1998)
 Nuri Bilge Ceylan: Small Town (1998)
 Damir Pilić: Samoubojstva – oproštajna pisma (1998)
 Paul Greengrass: The Theory of Flight (1998)
 Michael Kazin: The Populist Persuasion (1998)
 Kosta Čavoški: Lutka u tuđim rukama (1998)
 Kosta Čavoški: Hag protiv pravde (1998)
 Kosta Čavoški: Od protektorata do okupacije (1998)
 Antony Beevor: Stalingrad (1998)
 Fugazi: End Hits (1998)
 Richard Sennett: The Corrosion of Character (1998)
 Ephraim Kishon: Gruba istina (1998)
 Tom Tykwer: Run, Lola, Run (1998)
 Alain Badiou: Sažetak metapolitike (1998)
 Alain Badiou: Kratka rasprava o polaznoj ontologiji (1998)
 John Boorman: Lee Marvin (1998)
 John Boorman: The General (1998)
 Ozren Žunec: Rat i društvo (1998)
 Paweł Pawlikowski: Twockers (1998)
 Paweł Pawlikowski: The Stringer (1998)
 Evan Davis: Public Spending (1998)
 Fatih Akin: Short Sharp Shock (1998)
 Josip Novaković: Salvation and Other Disasters (1998)
 Garin Nugroho: My Family, My Films, My Nation (1998)
 Garin Nugroho: Leaf on a Pillow (1998)
 Ivo Frangeš/Viktor Žmegač: Hrvatska novela (1998)
 Todd Haynes: Velvet Goldmine (1998)
 Dragan Pavelić: Između prije i poslije (1998)
 Jacques Audiard: Norme française (1998)
 Srđan Dragojević: Rane (1998)
 Branko Maleš: Trickster (1998)
 Morgan Neville: The Hustons (1998)
 Robert Paxton: The Five Stages of Fascism (1998)
 Morgan Neville: Biography (1998)
 Giorgio Agamben: Ono što ostaje od Auschwitza (1998)
 Nenad Veličković: Sexikon/Sexpresionizam (1998)
 Tom Inglis: Moral Monopoly (1998)
 Erik Poppe: Schpaaa (1998)
 Nemanja Rotar: Buđenje zmaja (1998)
 Paul Mazursky: Winchell (1998)
 Ljubomir Simović: Ljuska od jajeta (1998)
 Mirjana Gross: Od antike do moderne (1998)
 Warren Beatty: Bulworth (1998)
 Dražen Katunarić: Lijepak za slavuja (1998)
 Dražen Katunarić: Priča u špilji (1998)
 Christopher Nolan: Following (1998)
 Milorad Pupovac: Srpski jezik – odabrane teme za raspravu u osnovnim školama (1998)
 Ted Hughes: Birthday Letters (1998)
 Guy Ritchie: Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
 Stojan Dimitrijević/ Tihomila Težak-Gregl/Nives Majnarić-Pandžić, „Prapovijest“ (1998)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Živjeti Kristovim Duhom Svetim (1998)
 Tomislav Janko Šagi-Bunić: Prema civilizaciji ljubavi (1998)
 Vlatko Stefanovski: Kruševo (1998)
 Vlatko Stefanovski: VS trio (1998)
 Milan Jajčinović: Đavo i vodeničar (1998)
 papa Ivan Pavao II.: Vjera i razum (1998)
 Nora Ephron: You’ve Got Mail (1998)
 Bogdan Tirnanić: Beograd za ponavljače (1998)
 Bogdan Tirnanić: Kan (1998)
 Bogdan Tirnanić: Uvećanje (1998)
 Sofia Coppola: Lick the Star (1998)
 DOA: Festival of Atheists (1998)
 Ian Kershaw: Hitler 1889-1936 (1998)
 Željko Bartulović: Neka pitanja stvarnih i obveznih prava (1998)
 Henning Mankell: Firewall (1998)
 R.E.M.: Up (1998)
 Amir Muzur: Kako se stvarala Opatija (1998)
 Dalibor Matanić: Metropola (1998)
 Octavia E. Butler: Parable of the Talents (1998)
 Octavia E. Butler: Devil Girl from Mars (1998)
 Svetislav Basara: Sveta masti (1998)
 Svetislav Basara: Vučji brlog (1998)
 John Carpetner: Vampires (1998)
 Radovan Popović: Spomen na Gvozdena Jovanovića (1998)
 Radovan Popović: Slavni gosti Srbije (1998)
 Radovan Popović: Vasko Popa, mit i magija (1998)
 Radovan Popović: Knjiga o Desanki (1998)
 Radovan Popović: Šuma koja hoda ili knjiga o Ršumu (1998)
 Joshua Redman: Timeless Tales of Changing Times (1998)
 Perry Anderson: The Origins of Postmodernity (1998)
 Kinky Friedman: Pearls in the Snow (1998)
 Kinky Friedman: Blast from the Past (1998)
 Darren Aronofsky: Pi (1998)
 Jovo Bakić: Da li je zapadna javnost u Srbima prepoznala neprijatelja (1998)
 Marijan Hržić/Neven Šegvić/Davor Mance: Zgrada Ministarstva financija (1998)
 Rastko Močnik: Extravagantia II (1998)
 Rastko Močnik: Alterkacije (1998)
 Paul Auster: Lulu on the Bridge (1998)
 Krešimir Nemec: Povijest hrvatskog romana (1998)
 Irvin Lukežić: Gradišćanskohrvatska književnost (1998)
 Radoslav Katičić: Literarum studia (1998)
 The Cardigans: Gran Turismo (1998)
 Kristijan Milić: Backwoods (1998)
 Kristijan Milić: Dosada (1998)
 Vjekoslav Bajsić: Granična pitanja religije i znanosti (1998)
 Mate Matišić: Anđeli Babilona (1998)
 Todd Solondz: Happiness (1998)
 Đurđa Knežević: Ljubavnici i neprijatelji (1998)
 Mile Pešorda: Knjiga ljubavi i gnjeva (1998)
 Ana Lederer: Ivan Raos (1998)
 Branko Matan: Domovina je teško pitanje (1998)
 Éric Rohmer: Jesenja priča (1998)
 Igor Marojević: Dvadeset i četiri zida (1998)
 Richard Price: Freedomland (1998)
 Lars von Trier: Idioti (1998)
 Ivo Škrabalo: 101 godina filma u Hrvatskoj (1998)
 Biljana Srbljanović: Porodične priče (1998)
 Predrag Lucić/Boris Dežulović (ur.): Greatest Shits (1998)
 Camille Paglia: The Birds (1998)
 Robert D. Kaplan: An Empire Wilderness (1998)
 Ivo Žanić: Prevarena povijest (1998)
 Boris Maruna: Upute za pakleni stroj (1998)
 Milan Pelc: Fontes Clovianae (1998)
 Radomir Petrović-Kent: Is it bad memory or just another treason (1998)
 Miško Šuvaković: Estetika apstraktnog slikarstva (1998)
 Smilja Avramov: Trilateralna komisija (1998)
 Kajetan Gantar: Moja srečanja s profesorjem Antonom Klasnicem (1998)
 Kajetan Gantar: Pomen klasične filologije za slovensko kulturo in njen soustvarjalni delež (1998)
 Kajetan Gantar: Začetki klasične filologije na ljubljanski univerzi (1998)
 Richard Holbrooke/Clark Clifford: To End a War (1998)
 Vladimir Tadej: Kanjoj opasnih igara (1998)
 Arthur Miller: Mr. Peters’ Connections (1998)
 Douglas Hurd: The Shape of Ice (1998)
 V. S. Naipaul: Ponad vjere – islamistički izleti među obraćene narode (1998)
 Jakša Fiamengo: Dolazak u kruh (1998)
 Milorad Belančić: Evropa na Balkanu (1998)
 Ifran Horozović: Inspektor vrtnih patuljaka (1998)
 Ifran Horozović: Proba (1998)
 Ifran Horozović: Berlinski nepoznati prolaznik (1998)
 Radoslav Petković: Čovek koji je živeo u snovima (1998)
 Adam Michnik: Letters from Freedom (1998)
 Milo Lompar: Njegoš i moderna (1998)
 Predrag Palavestra: Jevrejski pisci u srpskoj književnosti (1998)
 Zoran Ćirić: Vulvaši (1998)
 Zoran Ćirić: Odbrana gradova (1998)
 Eduard Čalić i Slavko Kulić: Dijalog o nacizmu i globalizaciji (1998)
 Alojz Rebula: Cesta s cipreso in zvezdo (1998)
 Đuro Šušnjić: Religija (1998)
 Nadine Gordimer: Kućni pištolj (1998)
 Stevo Žigon: Hronika (1998)
 Ivo Svetina: Svitanice (1998)
 Rusmir Mahmutćehajić: Kriva politika (1998)
 Slavo Kukić: Položaj građanina i naroda u Bosni i Hercegovini (1998)
 Nikola Milošević: Carstvo božje na zemlji (1998)
 Tadeusz Różewicz: Uvijek fragment. Recycling (1998)
 Danilo Nikolić: Fajront u Grgetegu (1998)
 Bojan Dimitrijević: Valjevski ravnogorci (1998)
 Ivan Golub: Moji Božići (1998)
 Alpár Losoncz: Moderna na Kolonu (1998)
 Mirjana Kasapović/Ivan Šiber/Nenad Zakošek: Birači i demokracija – utjecaj ideoloških rascjepa na politički život (1998)
 Steven Spielberg: Saving Private Ryan (1998)
 Branimir Donat: Politika hrvatske književnosti i književnost hrvatske politike (1998)
 Renato Baretić: Riječi iz džepova (1998)
 Jacques Le Goff: Grad u srednjovjekovnoj Francuskoj (1998)
 Tomislav Sunić: Fragmenti metapolitike (1998)
 Miroslav Josić Višnjić: Novi godovi (1998)
 Petar Pijanović: Pavić (1998)
 Evald Flisar: Sončne pege (1998)
 Evald Flisar: Padamo, padamo (1998)
 Evald Flisar: Potovanje predaleč (1998)
 Tony Judt: The Burden of Responsibillity (1998)
 Ranko Risojević: O duši (1998)
 Hagen Schulze/William E. Yuill: States, Nations and Nationalism (1998)
 Vladeta Jerotić: Slikarstvo Svetozara Samurovića (1998)
 Vladeta Jerotić: Učenje svetog Marka Podvižnika i drugi ogledi (1998)
 Vladeta Jerotić: Individuacija i/ili oboženje (1998)
 Philippe Sollers: Divni Casanova (1998)
 Delimir Rešicki: Bližnji (1998)
 Nermina Kurspahić: Likovna kazivanja (1998)
 Zora Dirnbach: Dnevnik jednog čudovišta (1998)
 Jovan Ćirilov: Pozorištarije (1998)
 Slobodan Gavrilović: Srbija je žedna demokratije (1998)
 Etienne Balibar: Pravo građanstva (1998)
 Daša Drndić: Canzone di guerra (1998)
 Sarah Kane: Cleansed (1998)
 Sarah Kane: Crave (1998)
 Anđelko Vuletić: Strijeljanje ustaše Broza (1998)
 Julia Kristeva: Proust – pitanja identiteta (1998)
 Ante Stamać: Vrijednosti (1998)
 Ivan Lovrenović: Unutarnja zemlja (1998)
 Marina Vujčić: Bijeg uz brijeg (1998)
 Zoran Stojiljković: Rečnik demokratije (1998)
 Šime Đodan: Borba za Hrvatsku (1998)
 Philip Roth: Udala sam se za komunista (1998)
 Krešimir Džeba: Sudbina novinara (1998)
 Aleš Debeljak: Individualizam i književne metafore naroda (1998)
 Aleš Debeljak: Atlantski most (1989)
 Svetlana Velmar-Janković: Knjiga za Marka (1998)
 Svetlana Velmar-Janković: Svetilnik (1998)
 Zoran Kravar: Vinograd (1998)
 Orhan Pamuk: Druge boje (1998)
 Orhan Pamuk: Zovem se Crvena (1998)
 Michel Houellebecq: Elementarne čestice (1998)
 Chuck Sudetic: Blood and Vengeance (1998)
 Zlatko Crnković: Knjige mog života (1998)
 Zlatko Crnković/Ivan Aralica: Pisac i njegov urednik (1998)
 Andrea Zlatar: Autobiografija u Hrvatskoj (1998)
 Viktor Žmegač: Bečka moderna (1998)
 Josip Županov: Zaboravljeni rat – sociologija jednog sjećanja (1998)
 Timothy D. Snyder: Nationalism, Marxism, and Modern Central Europe (1998)
 Pavao Pavličić: Pokora (1998)
 Julian Patrick Barnes: Engleska, Engleska (1998)
 Igor Zidić: J. V. (1998)
 Yasmina Reza: Razgovori poslije pogreba (1998)
 Milana Vuković Runjić: Krila od etera (1998)
 Woody Guthrie: Hard Travelin’: The Asch Recordings, Vol. 3 (1998)
 Vesna Parun: Pelin basne (1998)
 Velimir Terzić: Vele je tako govorio (1998)
 Danko Plevnik: Slovenci na Hrvaškem (1998)
 Shintaro Ishihara: To Live the Lotus Sutra (1998)
 Shintaro Ishihara: Declaration of War (1998)
 Rajko Petrov Nogo: Malo dokumentarnih detalja (1998)
 Ivo Brešan: Utvare (1998)
 Ivo Brešan: Nihilist iz Velike Mlake (1998)
 Sanja Lovrenčić: Wien fantastic (1998)
 Borivoj Radaković: Miss nebodera za miss svijeta (1998)
 Emir Kusturica: Crna mačka, beli mačor (1998)
 Zlatko Tomičić: Zemlja obećana (1998)
 Sanja Pilić: E, baš mi nije žao (1998)
 Milorad Pavić: Stakleni puž (1998)
 Silvija Šesto: Sretna djeca (1998)
 Drago Jančar: Zujanje u glavi (1998)
 Eugen Pusić: Organizacijska participacija (1998)
 Tonko Maroević: Klik (1998)